Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci"

Transcriptie

1 Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid... 2 Artikel 3 Doel en middelen... 2 Artikel 4 Lidmaatschap... 2 Artikel 5 Opzegging door het lid... 2 Artikel 6 Opzegging door de vereniging... 3 Artikel 7 Verbod op cessie, verpanding of bezwaring... 4 Artikel 8 Bestuur... 4 Artikel 9 Bijeenkomsten... 4 Artikel 10 Financiën... 5 Artikel 11 Financieel verslag... 5 Artikel 12 Kascommissie... 6 Artikel 13 Decharge... 6 Artikel 14 Berekening resultaat... 6 Artikel 15 De beleggingen van de vereniging... 6 Artikel 16 Statutenwijziging... 7 Artikel 17 Ontbinding... 7 Huishoudelijk reglement... 9 Regeling bij voortijdige uittreding Bijlage I Mediashare modellen en beloning... 14

2 Statuten Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur 1. De naam van de vereniging is: Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Zij is gevestigd in Nederland te Leiden. 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid De vereniging is een rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 3 Doel en middelen 1. De vereniging heeft tot doel haar leden inzicht bij te brengen in beleggingsvraagstukken. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: Het bestuderen van de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te publiceren blog s en rapporten op de website; Het beleggen in nader te bepalen beleggingsvormen van gelden die door de leden volgens de hierna in de statuten vastgestelde regels worden bijeengebracht; Het ondernemen van andere activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn. Artikel 4 Lidmaatschap 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. 2. Het maximale ledenaantal bedraagt 149 (eenhonderd negenenveertig). 3. Nieuwe leden worden door het bestuur toegelaten indien zich daartegen geen redelijk belang verzet en indien door toelating niet het maximum aantal leden wordt overschreden. Het aspirant-lid kan als lid toetreden als hij heeft verklaard een exemplaar van deze statuten te hebben gelezen ten teken dat hij zich aan de bepalingen daarvan zal houden. 4. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: Artikel 5 door de dood van het lid; door opzegging door het lid; door opzegging door de vereniging. Opzegging door het lid 1. Het lidmaatschap kan door het lid worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalenderkwartaal: nadat de portefeuille waarin het lid deelneemt eindigt; bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap, dat wil zeggen voor de einddatum van de portefeuille waarin het lid deelneemt, wordt aan het uittredende lid uitgekeerd zijn aandeel in het bezit van de vereniging. De waarde van dit aandeel wordt berekend zoals is weergegeven in de Regeling bij voortijdige uittreding die is

3 opgenomen in het Huishoudelijk reglement 2. Uitkering kan alleen plaatsvinden indien daardoor de door de vereniging nagestreefde liquiditeitsratio s niet in gevaar komen. 3. Indien uitkering niet kan worden gerealiseerd vanwege de onder 2. genoemde reden, dan zal het lid steeds na zes maanden opnieuw door de penningmeester worden geïnformeerd over de stand van zaken. 4. Uitkering van het gehele ingelegde kapitaal van een lid zal steeds hebben plaatsgevonden binnen drie maanden na afloop van de portefeuille waarin het lid deelneemt. Artikel 6 Opzegging door de vereniging 1. Opzegging van een lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden op de volgende gronden: a. indien een lid in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een akkoord buiten faillissement aanbiedt; b. indien een lid onder curatele of onder bewind wordt gesteld; c. indien een conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op het kapitaal van een lid en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven; d. alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; e. door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging benadeelt. 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Ontzetting geschiedt door het bestuur. 6. Van het besluit tot opzegging of ontzetting van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen 1 maand na de ontvangst van kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering volgend op zijn schorsing. Het geschorste lid is bevoegd in deze vergadering het woord te voeren binnen een door het bestuur vast te stellen redelijke spreektijd en zijn bezwaren tegen de opzegging c.q. ontzetting kenbaar te maken. Tijdens de schorsing worden het kapitaal plus opgebouwde reserves van het geschorste lid bevroren. 7. Vanaf het moment van beëindiging van het lidmaatschap dan wel de schorsing van een lid deelt het desbetreffende voormalige dan wel geschorste lid niet langer in de na deze datum behaalde beleggingsresultaten. 8. Indien opzegging door de vereniging heeft plaatsgevonden, dan zal de afrekening met het lid plaatsvinden zoals in artikel 5 nader is beschreven.

4 Artikel 7 Verbod op cessie, verpanding of bezwaring Het is leden niet toegestaan om hun aandeel in het bezit van de vereniging of de hun toekomende uitkeringen geheel of ten dele te cederen, te vervreemden of te bezwaren. Artikel 8 Bestuur 1. Het aantal bestuursleden wordt door de leden in een bijeenkomst vastgesteld. Het bedraagt bij voorkeur drie. 2. De bestuursleden worden telkens voor vijf jaar door de leden in een bijeenkomst gekozen. Zij dienen meerderjarig te zijn. Zij zijn terstond herkiesbaar. Bij de verkiezing wordt één van de bestuursleden aangewezen tot voorzitter, één tot secretaris en één tot penningmeester. 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: het bestuur; de voorzitter tezamen met de secretaris; de voorzitter tezamen met de penningmeester. de penningmeester zelfstandig als het gaat om financiële handelingen, waaronder het beheer over de beleggingsrekeningen, en voor wat betreft alle andere handelingen zolang nog niet alle leden van het bestuur zijn benoemd. Een en ander in overeenstemming met de overeenkomst die ter zake met Mediashare is gesloten. 4. De taken van het bestuur zijn onder meer Artikel 9 het voorbereiden van de te houden bijeenkomsten en het vastleggen van de agenda daarvoor; het toezicht houden op de gekozen beleggingsstrategie; het desgewenst uitnodigen van een persoon die de vereniging kan begeleiden en van personen, die over in studie genomen onderwerpen voorlichting kunnen geven; Bijeenkomsten 1. Waar in deze statuten wordt gesproken van bijeenkomst wordt daarmee tevens bedoeld algemene vergadering in de zin van de wet. 2. Bijeenkomsten worden in principe eenmaal keer per jaar gehouden en voorts telkens als het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen, maar niet minder dan 10 leden c.q. stemmen in de bijeenkomst van de vereniging verplicht tot het bijeenroepen van een bijeenkomst op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als vermeld in lid 3 van dit artikel of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. 3. De bijeenkomsten worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, op de website dan wel per aan de adressen van de leden volgens het register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen, tenzij in de statuten anders is bepaald. 4. Ieder lid heeft per kapitaalseenheid van 5.000,- één stem. Bij afwezigheid kunnen leden door middel van een schriftelijke machtiging hun stem laten uitbrengen door een ander lid of het bestuur of, daartoe door het bestuur in de gelegenheid gesteld, stemmen via de website. 5. Vergaderingen kunnen ook digitaal plaatsvinden, via het Internet 6. Stemmen over zaken geschiedt mondeling op een vergadering, via of een

5 webformulier. 7. Stemmingen kunnen ook via het Internet plaatsvinden mits de leden de voorgenomen besluiten tenminste twee weken tevoren worden toegestuurd, per post of per dan wel deze worden gepubliceerd op de website. 8. Tenzij in de statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Artikel 10 Financiën 1. De middelen van de vereniging bestaan uit: a. kapitalen van de leden; b. de algemene reserve, opgebouwd uit de jaarlijkse lidmaatschapsgelden en ontvangen rente op het aangehouden kasgeld. 2. Het kapitaal van elk lid bedraagt tenminste 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro), dit is de zogenaamde kapitaalseenheid. 3. Een lid kan meerdere kapitaalseenheden van elk 5.000,- (vijfduizend Euro) storten. 4. Een besluit tot verhoging van de kapitaalseenheid, anders dan is vastgelegd in het Huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een bijeenkomst, op de agenda waarvan een bestuursvoorstel daaromtrent is opgenomen. De agenda voor de bijeenkomst moet 2 weken tevoren zijn toegezonden. 5. Het kapitaal dient door de leden te worden gestort op een ten name van de vereniging staande bankrekening bij een bankinstelling of een commissionair in effecten. 6. Zoals in het Huishoudelijk Reglement is bepaald, wordt een lidmaatschapsgeld van de leden vastgesteld ter dekking van de onkosten van de vereniging alsmede ter vorming van een algemene reserve. 7. Eindigt het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar of is het in de loop van een verenigingsjaar aangevangen, dan is het lidmaatschapsgeld pro rata parte verschuldigd. Dit geldt tevens indien gedurende het verenigingsjaar extra kapitaalstortingen plaatsvinden. Ook dan is het verschuldigde lidmaatschapsgeld pro rata parte verschuldigd. 8. De penningmeester zal bij elke bijeenkomst van de vereniging verslag uitbrengen over de financiële situatie. Daarbij zullen worden vermeld: Artikel 11 a. de aan- en verkoop van beleggingen, sinds het laatste verslag; b. de gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsten van de beleggingen; c. de waarde van het belegde kapitaal op basis van actuele koersen dan wel de koersen zoals zij worden berekend aan de hand van de door de vergadering vastgestelde methodieken; d. Het bedrag dat liquide is. e. De hoogte van de algemene reserve. Financieel verslag Het bestuur brengt op de bijeenkomst van de vereniging binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de bijeenkomst van de vereniging, een financieel verslag uit over de stand van zaken en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de bijeenkomst voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. In het jaarverslag worden onder meer

6 vermeld: Artikel 12 a. de waarde van kapitaal en beleggingen per 31 december en het saldo van de liquide middelen; b. de gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsten; c. datgene wat voor leden van de vereniging persoonlijk van belang kan zijn. Kascommissie 1. De bijeenkomst van de vereniging benoemt jaarlijks uiterlijk in de laatste bijeenkomst van elk kalenderjaar, uit de leden een kascommissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de 2e volzin van artikel 10.9 en brengt aan de bijeenkomst van de vereniging verslag van haar bevindingen uit. 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven. Artikel 13 Decharge De vaststelling van de balans en staat van baten en lasten door de bijeenkomst van de vereniging strekt tot decharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beheer. Artikel 14 Berekening resultaat 1. Nieuwe leden delen, ter handhaving van de gelijkberechtiging, tijdevenredig mee in het resultaat, een en ander zoals in lid 3 wordt uitgewerkt. 2. Per boekjaar wordt het voorschot op het resultaat berekend als de som van alle gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten van de gedane transacties waarbij tevens gemaakte kosten en mogelijk ontvangen of betaalde rente worden verrekend. Hierbij wordt de berekeningsmethode gehanteerd zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Hoewel er per kwartaal en per jaar tussentijdse uitkeringen aan de leden kunnen worden gedaan, dienen deze uitkeringen te worden aangemerkt als een verrekenbaar voorschot op het resultaat bij afloop van de portefeuille waarin het lid deelneemt. 3. Indien een lid op 1 januari van enig boekjaar heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen en tevens in dat boekjaar nog lid is op 31 december, dan heeft hij recht op 100% van het totaalresultaat, naar rato van zijn kapitaal. Is een lid bijvoorbeeld op 1 februari toegetreden door storting van zijn kapitaal dan wel heeft hij zijn kapitaal op die datum uitgebreid, dan deelt hij voor 334/365ste deel mee in het totaalresultaat, naar rato van zijn kapitaal. Artikel 15 De beleggingen van de vereniging 1. In de bijeenkomst van de vereniging al dan niet via het Internet - worden discussies gevoerd over bepaalde door het bestuur of door één of meer leden aanhangig gemaakte onderwerpen op het gebied van beleggingen in de meest uitgebreide zin van het woord; 2. Het kapitaal van de vereniging wordt, onder toezicht van de penningmeester, belegd door Mediashare, een en ander op de met Mediashare overeengekomen voorwaarden. 3. De vereniging kan besluiten om zich bij haar beleggingsactiviteiten te laten begeleiden door een deskundige; zij kan ook personen uitnodigen om een inleiding te houden. 4. De beleggingen van de vereniging worden in open bewaring gegeven bij Binckbank dan wel een ander lid van de Vereniging voor Effectenhandel.

7 Artikel 16 Statutenwijziging 1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen in een bijeenkomst waarvan de schriftelijke oproeping tenminste 2 weken vóór de datum van de bijeenkomst aan de leden is verzonden dan wel op de website openbaar worden gemaakt tenzij een meerderheid der leden zich schriftelijk, waaronder tevens te verstaan per of via de website, heeft uitgesproken. In het geval van een schriftelijke stemming of stemming via de website is geen termijn vereist, deze kan op elk moment plaatsvinden. 2. De agenda voor deze bijeenkomst dient als punt van bespreking de statutenwijziging te vermelden. De tekst van de statuten na de voorgestelde wijziging moet daarbij worden toegevoegd. Tevens moeten zij die de oproeping tot de bijeenkomst van de vereniging ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan tenminste 5 dagen voor de bijeenkomst een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het voor leden toegankelijke deel van de website publiceren tenminste tot na afloop van de dag waarop de bijeenkomst wordt gehouden. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de bijeenkomst van de vereniging alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wel op een andere toegestane wijze hun stem hebben uitgebracht en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 4. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen uitgaan van het bestuur of van een aantal leden tezamen vormende 1/3 (afgerond naar boven) van het totale aantal stemmen, met een minimum van Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen (afgerond naar boven) in een bijeenkomst waarin tenminste 2/3 van het aantal stemmen (afgerond naar boven) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dan zal binnen 5 weken doch niet eerder dan na 1 week een tweede bijeenkomst worden gehouden waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen een rechtsgeldig besluit met de in dit lid genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan worden genomen. Artikel 17 Ontbinding 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op de wijze zoals voor een besluit tot statutenwijziging in artikel 16 van deze statuten is bepaald. 2. De liquidatie zal geschieden door het bestuur. 3. Bij de liquidatie worden alle fondsen en andere beleggingen te gelde gemaakt. 4. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht onverminderd het bepaalde in artikel 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 5. Zodra alle fondsen te gelde zijn gemaakt, zendt de penningmeester aan de leden van de vereniging een verslag toe als bedoeld in artikel 10.9 van deze statuten, met dien verstande, dat bij letter a. wordt opgegeven het totaal bedrag aan middelen, dat voor uitkering beschikbaar is. 6. De laatstelijk benoemde kascommissie zal het in het vorige lid bedoelde verslag van de penningmeester aan de hand van boekingsbescheiden controleren. 7. In een slotbijeenkomst wordt: door het bestuur verslag uitgebracht van de liquidatie; door de kascommissie verslag uitgebracht over haar controlewerkzaamheden; het verslag van de penningmeester, bedoeld in lid 6 van dit artikel aan de orde gesteld en

8 een besluit genomen tot uitkering van het aandeel van ieder van de leden van de vereniging; 8. Na goedkeuring van de verslagen van bestuur en penningmeester decharge verleend voor het gevoerde beleid.

9 Huishoudelijk reglement Artikel 1 Het startkapitaal per lid bedraagt minimaal één kapitaalseenheid ad ,- (vijfduizend Euro) en dient ten tijde van het toetreden van een lid bijgeschreven te zijn op de rekening van Fibonacci. Het lidmaatschapsgeld bedraagt bij aanvang van de vereniging 1% van het op dat moment geldende kapitaal per boekjaar of een deel van een boekjaar. Het lidmaatschapsgeld wordt op jaarbasis achteraf door de penningmeester verrekend bij uitbetaling van de voorschotten op rendementen of als er geen sprake is van rendementen in mindering gebracht op het kapitaal van het lid. Voorschotten op uitkeringen van het gerealiseerde resultaat vinden elk kwartaal plaats, binnen zes weken na afloop van enig kwartaal en met inachtneming van het bovenstaande. Artikel 2 De bijeenkomsten van de vereniging worden gehouden op een door het bestuur te bepalen locatie binnen de driehoek Amsterdam, Utrecht, Rotterdam dan wel, nadat is voldaan aan de oproepingsvereisten, via de website. Artikel 3 De penningmeester publiceert op de website het wekelijkse resultatenoverzicht, uiterlijk op elke zondag volgend op de week waarop het resultatenoverzicht betrekking heeft, behoudens tijdens vakantieperiodes. Artikel 4 Om aan directe verplichtingen te kunnen voldoen wordt steeds minimaal 25% van het vermogen in liquide middelen, dan wel direct liquide te maken middelen aangehouden. Mediashare is belast met de uitvoering van het beleggingsbeleid en volledig bevoegd alle handelingen te verrichten zoals het doen van transacties, voor zover deze handelingen in lijn zijn met het beleggingsbeleid. Dit beleid is beschreven in Bijlage I (Mediashare, methodes) waarin ook de kosten van het gebruik van deze methode op basis van royalties is beschreven. De penningmeester is bevoegd tot het openen van bank- en effectenrekeningen en houdt toezicht op de door Mediashare verrichtte handelingen. Artikel 5 Om stemmen op basis van gelijke informatie te verzekeren wordt mondeling gestemd door hand opsteking. Zo nodig wordt op elk moment over een voorstel gestemd per of via de website. Voor een aan mondeling gelijkwaardige stemming worden vooraf tijdsafspraken gemaakt. Na afloop wordt het verloop met uitleg g d. Artikel 6 De secretaris publiceert binnen 14 dagen na elke bijeenkomst de laatste afspraken-/actielijst op de website. Het beheer van de website is belegd bij de penningmeester. Artikel 7 De evaluatie van het functioneren van de vereniging geschiedt in dezelfde bijeenkomst waarin de jaarstukken worden besproken. In de kascommissie die de boeken controleert wordt elk jaar, voor het eerst na twee jaar, het langstzittende lid vervangen. Artikel 8

10 Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt deze vervangen door de secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de voorzitter vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de secretaris wordt deze vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de penningmeester wordt deze vervangen door de secretaris. Indien geen van de leden van het bestuur aanwezig is, wordt uit de aanwezigen bij aanvang van de bijeenkomst een voorzitter en een secretaris voor die avond benoemd. Artikel 9 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden tenminste 2 weken vóór de bijeenkomst waarin over wijziging wordt beslist verspreid. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de bijeenkomst, kan hij schriftelijk bezwaren kenbaar maken vóór aanvang van de bijeenkomst. Zijn mening weegt mee in de stemming over de wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 10 Voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het huishoudelijk reglement met de statuten, gelden de statuten. Artikel 11 Toetredende leden dienen te verklaren: 1. dat het lid niet meer dan 25% van zijn vrij belegbaar vermogen zal inbrengen; 2. dat het lid zich voor een termijn van vijf jaren committeert of tenminste voor de duur van de langstlopende portefeuille; 3. dat het lid zich volledig committeert aan de geschetste mix van beleggingsmodellen en zich bewust is van de daaraan verbonden risico s. Artikel 12 Berekening rendementen. De vereniging hanteert een beleggingsaanpak (Elliott Wave, Fibonacci, Gann) die niet in brede kring is geaccepteerd. Ook de berekening van rendementen is een andere dan veelal wordt gehanteerd door partijen, werkzaam in de beleggingswereld. Essentialia van de aanpak en berekeningsmethode van de vereniging zijn: - Ontvangen premies voor verkochte opties worden na ontvangst volledig als opbrengst geboekt; - Indien opties in the money zijn, dan worden de daarmee gemoeide bedragen direct op de opbrengsten uit premies en dus op het resultaat - in mindering gebracht; - Gerealiseerde koerswinsten en koersverliezen op aandelen, futures, sprinters, turbo s en vergelijkbare instrumenten worden direct in de opbrengsten verwerkt. In de boven geschetste aanpak is het essentieel dat de liquiditeit hoog is. Fluctuaties op de beurzen kunnen flinke gevolgen hebben voor de margins die aangehouden moeten worden omdat optiepremies als resultaat zijn opgenomen. In tijden van grote volatiliteit kunnen deze margins zeer fors fluctueren. Artikel 13 Uitkeringsbeleid rendementen. De vereniging streeft ernaar jaarlijks 30 procent nettorendement voor de leden te behalen. De vereniging streeft er ook naar elk kwartaal en op jaarbasis een voorschot op het jaarlijks rendement te betalen. Jaarlijks wordt 50 procent van het nettoresultaat als voorschot bij het kapitaal geteld terwijl zo mogelijk de resterende 50 procent als voorschot wordt uitgekeerd.

11 In tijden van grote volatiliteit op de beurzen kan het zo zijn dat het rendement wel behaald wordt maar niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, bijvoorbeeld omdat marginvereisten een groter beslag op de liquiditeit leggen.

12 Regeling bij voortijdige uittreding De vereniging werkt overwegend met langlopende portefeuilles. De langstlopende loopt tot en met 2017 en leden committeren zich aan deze einddatum. Tussentijdse uitkeringen, zoals deze tot nu toe elk kwartaal worden gedaan, zijn feitelijk voorschotten op een rendement dat pas in 2017 werkelijk behaald zal zijn. Als een lid tussentijds zou willen uittreden - het uitgangspunt is dat dit niet mogelijk is maar het bestuur buigt zich erover als er aan de kant van het lid sprake is van een noodsituatie - dan worden met terugwerkende kracht de tussentijdse uitkeringen teruggedraaid en wordt vervolgens gerekend met een rekenrente van - anno procent. In dit document is een rekenvoorbeeld uitgewerkt. Zou dit niet zo worden gedaan dan bestaat het risico dat per ultimo 2017 komt vast te staan dat het resultaat toch lager was terwijl het tussentijds uitgetreden lid dan meer winst uitgekeerd kreeg dan waarop zij of hij recht had. Datum storting Netto jaarrendement 30% Bedrag storting Rentevergoeding 4% Voorbehouden/regels 1. Leden committeren zich voor vijf jaar, omdat huidig 'fonds' tot 2017 loopt - en dus vanaf 2009 langer dan 5 jaar - hanteren we een overgangsregeling. 2. Liquiditeit vereniging moet uitbetaling toestaan. 3. Verrekening loopt in het kader van deze overgangsregeling maximaal 5 jaar terug. 4. Terugbetaling kan nooit minder dan '0' bedragen. Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Bijtelling 15,00% 3.750,00 Kapitaal ,00 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Bijtelling 15,00% 4.312,50 Kapitaal ,50 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Bijtelling 15,00% 4.959,38

13 Kapitaal ,88 Lid wil uittreden per Uitgekeerde rendementen ,88 Kapitaal ,00 BIJ: rente ,00% 1.000,00 AF: uitkeringen , Ultimo ,00 BIJ: rente ,00% 890,00 AF: uitkeringen , Ultimo ,50 BIJ: rente ,00% 753,10 AF: uitkeringen , Ultimo ,23 De slotbetaling bedraagt dan ,23 Reeds ontvangen uitkeringen , Totaal terug betaald en uitgekeerd ,10 Rendement in dat geval 10,57% in 3 jaar

14 Bijlage I Mediashare modellen en beloning Mediashare ontwikkelde beleggingsmodellen die, afhankelijk van de marktomstandigheden, afwisselend en/of tegelijk kunnen worden ingezet. Met Mediashare, een onderneming in de invloedsfeer van de heer J.G. van Brussel, is een tienjarige overeenkomst gesloten met de mogelijkheid van een tussentijdse, kosteloze beëindiging indien ook de vereniging wordt geliquideerd. De samenwerking met Mediashare De modellen van Mediashare worden ter beschikking gesteld op basis van royalties die steeds bestaan uit een percentage van het behaalde resultaat. Deze modellen zijn uitgebreid beschreven op de website van de vereniging. De beloning voor Mediashare is 25% van de winst voor zover de royalty er niet toe leidt dat het resultaat van de belegger minder dan 30% bedraagt. Zou dat wel het gevolg zijn dan wordt de royalty neerwaarts aangepast tot theoretisch 0% indien het totaal behaalde resultaat lager is dan 30%. Indien er voor de leden een lager resultaat wordt behaal dan jaarlijks 30 procent netto, dan ontvangt Mediashare geen vergoeding. Voorbeeld 1. Is het behaalde resultaat 50%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 12,5%, namelijk 25% van het resultaat. 2. Is het behaalde resultaat 80%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 20%, namelijk 25% van het resultaat. 3. Is het behaalde resultaat 5%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger kleiner dan 30% is. 4. Is het behaalde resultaat - 25%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger negatief is. De afrekening van royalties De afrekening van de royalties vindt steeds binnen zes weken na afloop van een kwartaal plaats maar alleen indien aan de leden rendement is uitbetaald. Waarin belegt Mediashare? In Model 1 zal overwegend met zogenaamde Sprinters, Turbo s, Futures en Indexopties worden belegd. Hierin is een goede markt, er kan snel worden aangekocht en snel worden verkocht. Door de hefboomwerking van deze instrumenten zijn, mits goed getimed, zeer goede resultaten mogelijk. Deze instrumenten worden doorlopend op Euronext Amsterdam verhandeld. In Model II wordt uitsluitend in Nederlandse aandelen belegd waarop opties mogelijk zijn. In de praktijk zijn dat overwegend aandelen die zijn opgenomen in de AEX en AMX. Ook hier is de markt en de liquiditeit steeds gegarandeerd. In Model III gaat het om zogenaamd Short-strangles op AEX-fondsen Aansprakelijkheid. Alle genoemde vooruitzichten zijn gebaseerd op de feiten zoals deze bekend zijn op het moment van het schrijven van deze notitie.

15

De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. NAAM V EST IGINGSPLAAT S EN DUUR Artikel 1 1. De naam van de club is: Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Zij is gevestigd in Nederland te Leiden. 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Artikel 1. Definities. 1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aandeelhoudersregister:

Nadere informatie