Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci"

Transcriptie

1 Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid... 2 Artikel 3 Doel en middelen... 2 Artikel 4 Lidmaatschap... 2 Artikel 5 Opzegging door het lid... 2 Artikel 6 Opzegging door de vereniging... 3 Artikel 7 Verbod op cessie, verpanding of bezwaring... 4 Artikel 8 Bestuur... 4 Artikel 9 Bijeenkomsten... 4 Artikel 10 Financiën... 5 Artikel 11 Financieel verslag... 5 Artikel 12 Kascommissie... 6 Artikel 13 Decharge... 6 Artikel 14 Berekening resultaat... 6 Artikel 15 De beleggingen van de vereniging... 6 Artikel 16 Statutenwijziging... 7 Artikel 17 Ontbinding... 7 Huishoudelijk reglement... 9 Regeling bij voortijdige uittreding Bijlage I Mediashare modellen en beloning... 14

2 Statuten Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur 1. De naam van de vereniging is: Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Zij is gevestigd in Nederland te Leiden. 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid De vereniging is een rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 3 Doel en middelen 1. De vereniging heeft tot doel haar leden inzicht bij te brengen in beleggingsvraagstukken. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: Het bestuderen van de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te publiceren blog s en rapporten op de website; Het beleggen in nader te bepalen beleggingsvormen van gelden die door de leden volgens de hierna in de statuten vastgestelde regels worden bijeengebracht; Het ondernemen van andere activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn. Artikel 4 Lidmaatschap 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. 2. Het maximale ledenaantal bedraagt 149 (eenhonderd negenenveertig). 3. Nieuwe leden worden door het bestuur toegelaten indien zich daartegen geen redelijk belang verzet en indien door toelating niet het maximum aantal leden wordt overschreden. Het aspirant-lid kan als lid toetreden als hij heeft verklaard een exemplaar van deze statuten te hebben gelezen ten teken dat hij zich aan de bepalingen daarvan zal houden. 4. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: Artikel 5 door de dood van het lid; door opzegging door het lid; door opzegging door de vereniging. Opzegging door het lid 1. Het lidmaatschap kan door het lid worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalenderkwartaal: nadat de portefeuille waarin het lid deelneemt eindigt; bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap, dat wil zeggen voor de einddatum van de portefeuille waarin het lid deelneemt, wordt aan het uittredende lid uitgekeerd zijn aandeel in het bezit van de vereniging. De waarde van dit aandeel wordt berekend zoals is weergegeven in de Regeling bij voortijdige uittreding die is

3 opgenomen in het Huishoudelijk reglement 2. Uitkering kan alleen plaatsvinden indien daardoor de door de vereniging nagestreefde liquiditeitsratio s niet in gevaar komen. 3. Indien uitkering niet kan worden gerealiseerd vanwege de onder 2. genoemde reden, dan zal het lid steeds na zes maanden opnieuw door de penningmeester worden geïnformeerd over de stand van zaken. 4. Uitkering van het gehele ingelegde kapitaal van een lid zal steeds hebben plaatsgevonden binnen drie maanden na afloop van de portefeuille waarin het lid deelneemt. Artikel 6 Opzegging door de vereniging 1. Opzegging van een lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden op de volgende gronden: a. indien een lid in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een akkoord buiten faillissement aanbiedt; b. indien een lid onder curatele of onder bewind wordt gesteld; c. indien een conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op het kapitaal van een lid en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven; d. alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; e. door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging benadeelt. 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Ontzetting geschiedt door het bestuur. 6. Van het besluit tot opzegging of ontzetting van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen 1 maand na de ontvangst van kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering volgend op zijn schorsing. Het geschorste lid is bevoegd in deze vergadering het woord te voeren binnen een door het bestuur vast te stellen redelijke spreektijd en zijn bezwaren tegen de opzegging c.q. ontzetting kenbaar te maken. Tijdens de schorsing worden het kapitaal plus opgebouwde reserves van het geschorste lid bevroren. 7. Vanaf het moment van beëindiging van het lidmaatschap dan wel de schorsing van een lid deelt het desbetreffende voormalige dan wel geschorste lid niet langer in de na deze datum behaalde beleggingsresultaten. 8. Indien opzegging door de vereniging heeft plaatsgevonden, dan zal de afrekening met het lid plaatsvinden zoals in artikel 5 nader is beschreven.

4 Artikel 7 Verbod op cessie, verpanding of bezwaring Het is leden niet toegestaan om hun aandeel in het bezit van de vereniging of de hun toekomende uitkeringen geheel of ten dele te cederen, te vervreemden of te bezwaren. Artikel 8 Bestuur 1. Het aantal bestuursleden wordt door de leden in een bijeenkomst vastgesteld. Het bedraagt bij voorkeur drie. 2. De bestuursleden worden telkens voor vijf jaar door de leden in een bijeenkomst gekozen. Zij dienen meerderjarig te zijn. Zij zijn terstond herkiesbaar. Bij de verkiezing wordt één van de bestuursleden aangewezen tot voorzitter, één tot secretaris en één tot penningmeester. 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: het bestuur; de voorzitter tezamen met de secretaris; de voorzitter tezamen met de penningmeester. de penningmeester zelfstandig als het gaat om financiële handelingen, waaronder het beheer over de beleggingsrekeningen, en voor wat betreft alle andere handelingen zolang nog niet alle leden van het bestuur zijn benoemd. Een en ander in overeenstemming met de overeenkomst die ter zake met Mediashare is gesloten. 4. De taken van het bestuur zijn onder meer Artikel 9 het voorbereiden van de te houden bijeenkomsten en het vastleggen van de agenda daarvoor; het toezicht houden op de gekozen beleggingsstrategie; het desgewenst uitnodigen van een persoon die de vereniging kan begeleiden en van personen, die over in studie genomen onderwerpen voorlichting kunnen geven; Bijeenkomsten 1. Waar in deze statuten wordt gesproken van bijeenkomst wordt daarmee tevens bedoeld algemene vergadering in de zin van de wet. 2. Bijeenkomsten worden in principe eenmaal keer per jaar gehouden en voorts telkens als het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen, maar niet minder dan 10 leden c.q. stemmen in de bijeenkomst van de vereniging verplicht tot het bijeenroepen van een bijeenkomst op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als vermeld in lid 3 van dit artikel of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. 3. De bijeenkomsten worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, op de website dan wel per aan de adressen van de leden volgens het register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen, tenzij in de statuten anders is bepaald. 4. Ieder lid heeft per kapitaalseenheid van 5.000,- één stem. Bij afwezigheid kunnen leden door middel van een schriftelijke machtiging hun stem laten uitbrengen door een ander lid of het bestuur of, daartoe door het bestuur in de gelegenheid gesteld, stemmen via de website. 5. Vergaderingen kunnen ook digitaal plaatsvinden, via het Internet 6. Stemmen over zaken geschiedt mondeling op een vergadering, via of een

5 webformulier. 7. Stemmingen kunnen ook via het Internet plaatsvinden mits de leden de voorgenomen besluiten tenminste twee weken tevoren worden toegestuurd, per post of per dan wel deze worden gepubliceerd op de website. 8. Tenzij in de statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Artikel 10 Financiën 1. De middelen van de vereniging bestaan uit: a. kapitalen van de leden; b. de algemene reserve, opgebouwd uit de jaarlijkse lidmaatschapsgelden en ontvangen rente op het aangehouden kasgeld. 2. Het kapitaal van elk lid bedraagt tenminste 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro), dit is de zogenaamde kapitaalseenheid. 3. Een lid kan meerdere kapitaalseenheden van elk 5.000,- (vijfduizend Euro) storten. 4. Een besluit tot verhoging van de kapitaalseenheid, anders dan is vastgelegd in het Huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een bijeenkomst, op de agenda waarvan een bestuursvoorstel daaromtrent is opgenomen. De agenda voor de bijeenkomst moet 2 weken tevoren zijn toegezonden. 5. Het kapitaal dient door de leden te worden gestort op een ten name van de vereniging staande bankrekening bij een bankinstelling of een commissionair in effecten. 6. Zoals in het Huishoudelijk Reglement is bepaald, wordt een lidmaatschapsgeld van de leden vastgesteld ter dekking van de onkosten van de vereniging alsmede ter vorming van een algemene reserve. 7. Eindigt het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar of is het in de loop van een verenigingsjaar aangevangen, dan is het lidmaatschapsgeld pro rata parte verschuldigd. Dit geldt tevens indien gedurende het verenigingsjaar extra kapitaalstortingen plaatsvinden. Ook dan is het verschuldigde lidmaatschapsgeld pro rata parte verschuldigd. 8. De penningmeester zal bij elke bijeenkomst van de vereniging verslag uitbrengen over de financiële situatie. Daarbij zullen worden vermeld: Artikel 11 a. de aan- en verkoop van beleggingen, sinds het laatste verslag; b. de gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsten van de beleggingen; c. de waarde van het belegde kapitaal op basis van actuele koersen dan wel de koersen zoals zij worden berekend aan de hand van de door de vergadering vastgestelde methodieken; d. Het bedrag dat liquide is. e. De hoogte van de algemene reserve. Financieel verslag Het bestuur brengt op de bijeenkomst van de vereniging binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de bijeenkomst van de vereniging, een financieel verslag uit over de stand van zaken en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de bijeenkomst voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. In het jaarverslag worden onder meer

6 vermeld: Artikel 12 a. de waarde van kapitaal en beleggingen per 31 december en het saldo van de liquide middelen; b. de gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsten; c. datgene wat voor leden van de vereniging persoonlijk van belang kan zijn. Kascommissie 1. De bijeenkomst van de vereniging benoemt jaarlijks uiterlijk in de laatste bijeenkomst van elk kalenderjaar, uit de leden een kascommissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de 2e volzin van artikel 10.9 en brengt aan de bijeenkomst van de vereniging verslag van haar bevindingen uit. 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven. Artikel 13 Decharge De vaststelling van de balans en staat van baten en lasten door de bijeenkomst van de vereniging strekt tot decharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beheer. Artikel 14 Berekening resultaat 1. Nieuwe leden delen, ter handhaving van de gelijkberechtiging, tijdevenredig mee in het resultaat, een en ander zoals in lid 3 wordt uitgewerkt. 2. Per boekjaar wordt het voorschot op het resultaat berekend als de som van alle gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten van de gedane transacties waarbij tevens gemaakte kosten en mogelijk ontvangen of betaalde rente worden verrekend. Hierbij wordt de berekeningsmethode gehanteerd zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Hoewel er per kwartaal en per jaar tussentijdse uitkeringen aan de leden kunnen worden gedaan, dienen deze uitkeringen te worden aangemerkt als een verrekenbaar voorschot op het resultaat bij afloop van de portefeuille waarin het lid deelneemt. 3. Indien een lid op 1 januari van enig boekjaar heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen en tevens in dat boekjaar nog lid is op 31 december, dan heeft hij recht op 100% van het totaalresultaat, naar rato van zijn kapitaal. Is een lid bijvoorbeeld op 1 februari toegetreden door storting van zijn kapitaal dan wel heeft hij zijn kapitaal op die datum uitgebreid, dan deelt hij voor 334/365ste deel mee in het totaalresultaat, naar rato van zijn kapitaal. Artikel 15 De beleggingen van de vereniging 1. In de bijeenkomst van de vereniging al dan niet via het Internet - worden discussies gevoerd over bepaalde door het bestuur of door één of meer leden aanhangig gemaakte onderwerpen op het gebied van beleggingen in de meest uitgebreide zin van het woord; 2. Het kapitaal van de vereniging wordt, onder toezicht van de penningmeester, belegd door Mediashare, een en ander op de met Mediashare overeengekomen voorwaarden. 3. De vereniging kan besluiten om zich bij haar beleggingsactiviteiten te laten begeleiden door een deskundige; zij kan ook personen uitnodigen om een inleiding te houden. 4. De beleggingen van de vereniging worden in open bewaring gegeven bij Binckbank dan wel een ander lid van de Vereniging voor Effectenhandel.

7 Artikel 16 Statutenwijziging 1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen in een bijeenkomst waarvan de schriftelijke oproeping tenminste 2 weken vóór de datum van de bijeenkomst aan de leden is verzonden dan wel op de website openbaar worden gemaakt tenzij een meerderheid der leden zich schriftelijk, waaronder tevens te verstaan per of via de website, heeft uitgesproken. In het geval van een schriftelijke stemming of stemming via de website is geen termijn vereist, deze kan op elk moment plaatsvinden. 2. De agenda voor deze bijeenkomst dient als punt van bespreking de statutenwijziging te vermelden. De tekst van de statuten na de voorgestelde wijziging moet daarbij worden toegevoegd. Tevens moeten zij die de oproeping tot de bijeenkomst van de vereniging ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan tenminste 5 dagen voor de bijeenkomst een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het voor leden toegankelijke deel van de website publiceren tenminste tot na afloop van de dag waarop de bijeenkomst wordt gehouden. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de bijeenkomst van de vereniging alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wel op een andere toegestane wijze hun stem hebben uitgebracht en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 4. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen uitgaan van het bestuur of van een aantal leden tezamen vormende 1/3 (afgerond naar boven) van het totale aantal stemmen, met een minimum van Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen (afgerond naar boven) in een bijeenkomst waarin tenminste 2/3 van het aantal stemmen (afgerond naar boven) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dan zal binnen 5 weken doch niet eerder dan na 1 week een tweede bijeenkomst worden gehouden waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen een rechtsgeldig besluit met de in dit lid genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan worden genomen. Artikel 17 Ontbinding 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op de wijze zoals voor een besluit tot statutenwijziging in artikel 16 van deze statuten is bepaald. 2. De liquidatie zal geschieden door het bestuur. 3. Bij de liquidatie worden alle fondsen en andere beleggingen te gelde gemaakt. 4. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht onverminderd het bepaalde in artikel 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 5. Zodra alle fondsen te gelde zijn gemaakt, zendt de penningmeester aan de leden van de vereniging een verslag toe als bedoeld in artikel 10.9 van deze statuten, met dien verstande, dat bij letter a. wordt opgegeven het totaal bedrag aan middelen, dat voor uitkering beschikbaar is. 6. De laatstelijk benoemde kascommissie zal het in het vorige lid bedoelde verslag van de penningmeester aan de hand van boekingsbescheiden controleren. 7. In een slotbijeenkomst wordt: door het bestuur verslag uitgebracht van de liquidatie; door de kascommissie verslag uitgebracht over haar controlewerkzaamheden; het verslag van de penningmeester, bedoeld in lid 6 van dit artikel aan de orde gesteld en

8 een besluit genomen tot uitkering van het aandeel van ieder van de leden van de vereniging; 8. Na goedkeuring van de verslagen van bestuur en penningmeester decharge verleend voor het gevoerde beleid.

9 Huishoudelijk reglement Artikel 1 Het startkapitaal per lid bedraagt minimaal één kapitaalseenheid ad ,- (vijfduizend Euro) en dient ten tijde van het toetreden van een lid bijgeschreven te zijn op de rekening van Fibonacci. Het lidmaatschapsgeld bedraagt bij aanvang van de vereniging 1% van het op dat moment geldende kapitaal per boekjaar of een deel van een boekjaar. Het lidmaatschapsgeld wordt op jaarbasis achteraf door de penningmeester verrekend bij uitbetaling van de voorschotten op rendementen of als er geen sprake is van rendementen in mindering gebracht op het kapitaal van het lid. Voorschotten op uitkeringen van het gerealiseerde resultaat vinden elk kwartaal plaats, binnen zes weken na afloop van enig kwartaal en met inachtneming van het bovenstaande. Artikel 2 De bijeenkomsten van de vereniging worden gehouden op een door het bestuur te bepalen locatie binnen de driehoek Amsterdam, Utrecht, Rotterdam dan wel, nadat is voldaan aan de oproepingsvereisten, via de website. Artikel 3 De penningmeester publiceert op de website het wekelijkse resultatenoverzicht, uiterlijk op elke zondag volgend op de week waarop het resultatenoverzicht betrekking heeft, behoudens tijdens vakantieperiodes. Artikel 4 Om aan directe verplichtingen te kunnen voldoen wordt steeds minimaal 25% van het vermogen in liquide middelen, dan wel direct liquide te maken middelen aangehouden. Mediashare is belast met de uitvoering van het beleggingsbeleid en volledig bevoegd alle handelingen te verrichten zoals het doen van transacties, voor zover deze handelingen in lijn zijn met het beleggingsbeleid. Dit beleid is beschreven in Bijlage I (Mediashare, methodes) waarin ook de kosten van het gebruik van deze methode op basis van royalties is beschreven. De penningmeester is bevoegd tot het openen van bank- en effectenrekeningen en houdt toezicht op de door Mediashare verrichtte handelingen. Artikel 5 Om stemmen op basis van gelijke informatie te verzekeren wordt mondeling gestemd door hand opsteking. Zo nodig wordt op elk moment over een voorstel gestemd per of via de website. Voor een aan mondeling gelijkwaardige stemming worden vooraf tijdsafspraken gemaakt. Na afloop wordt het verloop met uitleg g d. Artikel 6 De secretaris publiceert binnen 14 dagen na elke bijeenkomst de laatste afspraken-/actielijst op de website. Het beheer van de website is belegd bij de penningmeester. Artikel 7 De evaluatie van het functioneren van de vereniging geschiedt in dezelfde bijeenkomst waarin de jaarstukken worden besproken. In de kascommissie die de boeken controleert wordt elk jaar, voor het eerst na twee jaar, het langstzittende lid vervangen. Artikel 8

10 Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt deze vervangen door de secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de voorzitter vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de secretaris wordt deze vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de penningmeester wordt deze vervangen door de secretaris. Indien geen van de leden van het bestuur aanwezig is, wordt uit de aanwezigen bij aanvang van de bijeenkomst een voorzitter en een secretaris voor die avond benoemd. Artikel 9 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden tenminste 2 weken vóór de bijeenkomst waarin over wijziging wordt beslist verspreid. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de bijeenkomst, kan hij schriftelijk bezwaren kenbaar maken vóór aanvang van de bijeenkomst. Zijn mening weegt mee in de stemming over de wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 10 Voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het huishoudelijk reglement met de statuten, gelden de statuten. Artikel 11 Toetredende leden dienen te verklaren: 1. dat het lid niet meer dan 25% van zijn vrij belegbaar vermogen zal inbrengen; 2. dat het lid zich voor een termijn van vijf jaren committeert of tenminste voor de duur van de langstlopende portefeuille; 3. dat het lid zich volledig committeert aan de geschetste mix van beleggingsmodellen en zich bewust is van de daaraan verbonden risico s. Artikel 12 Berekening rendementen. De vereniging hanteert een beleggingsaanpak (Elliott Wave, Fibonacci, Gann) die niet in brede kring is geaccepteerd. Ook de berekening van rendementen is een andere dan veelal wordt gehanteerd door partijen, werkzaam in de beleggingswereld. Essentialia van de aanpak en berekeningsmethode van de vereniging zijn: - Ontvangen premies voor verkochte opties worden na ontvangst volledig als opbrengst geboekt; - Indien opties in the money zijn, dan worden de daarmee gemoeide bedragen direct op de opbrengsten uit premies en dus op het resultaat - in mindering gebracht; - Gerealiseerde koerswinsten en koersverliezen op aandelen, futures, sprinters, turbo s en vergelijkbare instrumenten worden direct in de opbrengsten verwerkt. In de boven geschetste aanpak is het essentieel dat de liquiditeit hoog is. Fluctuaties op de beurzen kunnen flinke gevolgen hebben voor de margins die aangehouden moeten worden omdat optiepremies als resultaat zijn opgenomen. In tijden van grote volatiliteit kunnen deze margins zeer fors fluctueren. Artikel 13 Uitkeringsbeleid rendementen. De vereniging streeft ernaar jaarlijks 30 procent nettorendement voor de leden te behalen. De vereniging streeft er ook naar elk kwartaal en op jaarbasis een voorschot op het jaarlijks rendement te betalen. Jaarlijks wordt 50 procent van het nettoresultaat als voorschot bij het kapitaal geteld terwijl zo mogelijk de resterende 50 procent als voorschot wordt uitgekeerd.

11 In tijden van grote volatiliteit op de beurzen kan het zo zijn dat het rendement wel behaald wordt maar niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, bijvoorbeeld omdat marginvereisten een groter beslag op de liquiditeit leggen.

12 Regeling bij voortijdige uittreding De vereniging werkt overwegend met langlopende portefeuilles. De langstlopende loopt tot en met 2017 en leden committeren zich aan deze einddatum. Tussentijdse uitkeringen, zoals deze tot nu toe elk kwartaal worden gedaan, zijn feitelijk voorschotten op een rendement dat pas in 2017 werkelijk behaald zal zijn. Als een lid tussentijds zou willen uittreden - het uitgangspunt is dat dit niet mogelijk is maar het bestuur buigt zich erover als er aan de kant van het lid sprake is van een noodsituatie - dan worden met terugwerkende kracht de tussentijdse uitkeringen teruggedraaid en wordt vervolgens gerekend met een rekenrente van - anno procent. In dit document is een rekenvoorbeeld uitgewerkt. Zou dit niet zo worden gedaan dan bestaat het risico dat per ultimo 2017 komt vast te staan dat het resultaat toch lager was terwijl het tussentijds uitgetreden lid dan meer winst uitgekeerd kreeg dan waarop zij of hij recht had. Datum storting Netto jaarrendement 30% Bedrag storting Rentevergoeding 4% Voorbehouden/regels 1. Leden committeren zich voor vijf jaar, omdat huidig 'fonds' tot 2017 loopt - en dus vanaf 2009 langer dan 5 jaar - hanteren we een overgangsregeling. 2. Liquiditeit vereniging moet uitbetaling toestaan. 3. Verrekening loopt in het kader van deze overgangsregeling maximaal 5 jaar terug. 4. Terugbetaling kan nooit minder dan '0' bedragen. Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Uitkering 3,75% 937,50 Q Bijtelling 15,00% 3.750,00 Kapitaal ,00 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Uitkering 3,75% 1.078,13 Q Bijtelling 15,00% 4.312,50 Kapitaal ,50 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Uitkering 3,75% 1.239,84 Q Bijtelling 15,00% 4.959,38

13 Kapitaal ,88 Lid wil uittreden per Uitgekeerde rendementen ,88 Kapitaal ,00 BIJ: rente ,00% 1.000,00 AF: uitkeringen , Ultimo ,00 BIJ: rente ,00% 890,00 AF: uitkeringen , Ultimo ,50 BIJ: rente ,00% 753,10 AF: uitkeringen , Ultimo ,23 De slotbetaling bedraagt dan ,23 Reeds ontvangen uitkeringen , Totaal terug betaald en uitgekeerd ,10 Rendement in dat geval 10,57% in 3 jaar

14 Bijlage I Mediashare modellen en beloning Mediashare ontwikkelde beleggingsmodellen die, afhankelijk van de marktomstandigheden, afwisselend en/of tegelijk kunnen worden ingezet. Met Mediashare, een onderneming in de invloedsfeer van de heer J.G. van Brussel, is een tienjarige overeenkomst gesloten met de mogelijkheid van een tussentijdse, kosteloze beëindiging indien ook de vereniging wordt geliquideerd. De samenwerking met Mediashare De modellen van Mediashare worden ter beschikking gesteld op basis van royalties die steeds bestaan uit een percentage van het behaalde resultaat. Deze modellen zijn uitgebreid beschreven op de website van de vereniging. De beloning voor Mediashare is 25% van de winst voor zover de royalty er niet toe leidt dat het resultaat van de belegger minder dan 30% bedraagt. Zou dat wel het gevolg zijn dan wordt de royalty neerwaarts aangepast tot theoretisch 0% indien het totaal behaalde resultaat lager is dan 30%. Indien er voor de leden een lager resultaat wordt behaal dan jaarlijks 30 procent netto, dan ontvangt Mediashare geen vergoeding. Voorbeeld 1. Is het behaalde resultaat 50%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 12,5%, namelijk 25% van het resultaat. 2. Is het behaalde resultaat 80%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 20%, namelijk 25% van het resultaat. 3. Is het behaalde resultaat 5%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger kleiner dan 30% is. 4. Is het behaalde resultaat - 25%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger negatief is. De afrekening van royalties De afrekening van de royalties vindt steeds binnen zes weken na afloop van een kwartaal plaats maar alleen indien aan de leden rendement is uitbetaald. Waarin belegt Mediashare? In Model 1 zal overwegend met zogenaamde Sprinters, Turbo s, Futures en Indexopties worden belegd. Hierin is een goede markt, er kan snel worden aangekocht en snel worden verkocht. Door de hefboomwerking van deze instrumenten zijn, mits goed getimed, zeer goede resultaten mogelijk. Deze instrumenten worden doorlopend op Euronext Amsterdam verhandeld. In Model II wordt uitsluitend in Nederlandse aandelen belegd waarop opties mogelijk zijn. In de praktijk zijn dat overwegend aandelen die zijn opgenomen in de AEX en AMX. Ook hier is de markt en de liquiditeit steeds gegarandeerd. In Model III gaat het om zogenaamd Short-strangles op AEX-fondsen Aansprakelijkheid. Alle genoemde vooruitzichten zijn gebaseerd op de feiten zoals deze bekend zijn op het moment van het schrijven van deze notitie.

15

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid... 2 Artikel 3 Doel en middelen... 2 Artikel 4 Lidmaatschap... 2 Artikel 5 Opzegging

Nadere informatie

Inhoud. Huishoudelijk reglement... 9 Bijlage I... 12 Mediashare modellen en beloning... 12. 1. Statuten van Beleggingsvereniging Fibonacci

Inhoud. Huishoudelijk reglement... 9 Bijlage I... 12 Mediashare modellen en beloning... 12. 1. Statuten van Beleggingsvereniging Fibonacci Inhoud 1. Statuten van Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Huishoudelijk reglement 3. Uitleg werkwijze beleggingsaanpak (Mediashare) Statuten... 2 Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid...

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Statuten BV Voorkennis wijzigingsdatum maart 2010

Statuten BV Voorkennis wijzigingsdatum maart 2010 Artikel 1. Naam en vestiging 1. De naam van de club is: Beleggings Vereniging Voor Kennis, ook wel beleggingsstudievereniging Voorkennis, bij afkorting B.V.V.K. (hierna: de club). 2. Zij is gevestigd te

Nadere informatie

De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. NAAM V EST IGINGSPLAAT S EN DUUR Artikel 1 1. De naam van de club is: Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Zij is gevestigd in Nederland te Leiden. 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELSINFORMATIE-

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003 STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG Versie 2003 STATUTEN van de "TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG" v.a. januari 2004. Artikel 1: NAAM EN ZETEL. 1. De vereniging is genaamd: "Tilburgse Wielerclub

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap V e r e n i g i n g Contact schept Kracht Opgericht 24 september 1926. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1926, no. 47. Duur verlengd tot 24 september 1984 bij Besluit Minister

Nadere informatie

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STATUTEN van Bladzijde: A Bewonersvereniging Centrumbelangen Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Centrumbelangen Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland" (bij afkorting genaamd VGDN). Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

STATUTEN: NAAM EN ZETEL blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van vereniging: Lijst Groen Noordenveld, gevestigd in de gemeente Noordenveld, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 11 oktober 2017 voor

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Statuten Koor Kaskedieze

Statuten Koor Kaskedieze Statuten Artikel 1. Naam. De vereniging draagt de naam Internationaal Folkloristisch. Dit kan worden afgekort tot. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Krommenie in de gemeente Zaanstad. Artikel 3.

Nadere informatie

CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN

CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN Ondergetekenden: 1. Mevrouw J.K. Brussee 2. De heer J.D. Boersma, ten dezen handelende in hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling

Nadere informatie

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S Aanvraag Debiteur Naam Referentie nummer nummer 14087 Dossiers/ Subd Naam/ Documenttype Boek jaar Registr. datum Vervaldatum Aant. Pag's 28095495 r=>.

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Vereniging voor Technisch Facilitair Management in de Gezondheidszorg. Februari 2010

Statuten. Nederlandse Vereniging voor Technisch Facilitair Management in de Gezondheidszorg. Februari 2010 Statuten Nederlandse Vereniging voor Technisch Facilitair Management in de Gezondheidszorg Februari 2010 Statuten Nederlandse Vereniging voor Technisch Facilitair Management in de Gezondheidszorg februari

Nadere informatie

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Naam Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Tegenwind Hunzedal 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd in

Nadere informatie

Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen Goedgekeurd door de vereniging Raad van Beheer op kynologisch gebied in 2014 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "Nederlandse

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

STATUTEN JONGE BALIE BREDA ALGEMENE BEPALINGEN

STATUTEN JONGE BALIE BREDA ALGEMENE BEPALINGEN STATUTEN JONGE BALIE BREDA ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is genaamd: DE JONGE BALIE BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA en heeft haar zetel te BREDA. Artikel 2 De vereniging heeft tot

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Hart voor Stad". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "DE UITKOMST". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te s-gravenhage

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel, ontstaan, vermogen bij omzetting

Artikel 1 Naam en zetel, ontstaan, vermogen bij omzetting Artikel 1 Naam en zetel, ontstaan, vermogen bij omzetting 1. De Vereniging draagt de naam: Vereniging Industriële Raad voor de Olie- en gasindustrie, afgekort IRO. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam. 3.

Nadere informatie