De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek."

Transcriptie

1 NAAM V EST IGINGSPLAAT S EN DUUR Artikel 1 1. De naam van de club is: Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Zij is gevestigd in Nederland te Leiden. 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. RECH T SPERSOONLIJKH EID Artikel 2 De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 1. De club heeft tot doel haar leden inzicht bij te brengen in beleggingsvraagstukken. 2. De club tracht dit doel te bereiken door: het bestuderen van de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te houden bijeenkomsten; het beleggen in nader te bepalen beleggingsvormen van gelden die door de leden volgens de hierna in de statuten vastgestelde regels worden bijeengebracht; het bezoek van ondernemingen, zomede van instellingen op het gebied van het beleggingswezen; het ondernemen van andere activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn. LIDMAAT SCH AP Artikel 4 1. Leden van de club kunnen zijn natuurlijke personen. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. 2. Tot vergroting van het ledenaantal kan alleen worden overgegaan als een tweederde meerderheid van de leden zich met die uitbreiding kan verenigen. 3. Nieuwe leden worden door het bestuur toegelaten indien zich daartegen geen redelijk belang verzet en indien door toelating niet het maximum aantal leden wordt overschrden. Het aspirant-lid kan als lid toetreden als hij een exemplaar van deze statuten heeft getekend ten teken dat hij zich aan de

2 Artikel 5 bepalingen daarvan zal houden. 1. Het lidmaatschap van de club eindigt: door de dood van het lid; door opzegging door het lid; door opzegging door de club: indien een lid van de club zijn verplichtingen tot betaling van de periodieke bijdrage als bedoeld in artikel 8 gedurende drie achtereenvolgende maanden niet is nagekomen; indien een lid in staat van faillissement wordt verklaard surseance van betaling aanvraagt of een akkoord buiten faillissement aanbiedt; indien een lid onder curatele of onder bewind wordt gesteld; indien een conservatoir of executoriaal beslag bij een lid wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven; alsook wanneer redelijkerwijs van de club niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten van de club handelt of de club benadeelt. 2. Opzegging door de club geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de club of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Ontzetting geschiedt door het bestuur. 6. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de club op grond dat een lid de verplichtingen jegens de club niet nakomt alsook dat redelijkerwijs van de club niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen 1 maand na de ontvangst van kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering volgend op zijn schorsing. Het geschorste lid is bevoegd in deze verga-dering het woord te voeren en zijn bezwaren tegen de opzegging c.q. ontzetting kenbaar te maken. Tijdens de schorsing worden het kapitaal plus opgebouwde reserves van het geschorste lid bevroren, hij deelt derhalve vanaf de datum van schorsing niet langer mee in de na de datum van de schorsing behaalde beleggingsresultaten. BEST UUR Artikel 6

3 1. Het aantal bestuursleden wordt door de leden in een bijeenkomst vastgesteld. Het bedraagt tenminste 3. Bij de oprichting bestaat het bestuur voor de eerste periode van vijf jaar uit De heer J.G. van Brussel, penningmeester 2. De bestuursleden worden telkens voor twee jaar door de leden in een bijeenkomst gekozen. Zij dienen meerderjarig te zijn. Zij zijn terstond herkiesbaar. Bij de verkiezing wordt één van de bestuursleden aangewezen tot voorzitter, één tot secretaris en één tot penningmeester. 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: het bestuur; de voorzitter tezamen met de secretaris; de voorzitter tezamen met de penningmeester. de penningmeester als het gaat om alle financiële handelingen en zolang nog niet alle leden van het bestuur zijn benoemd 4. De taken van het bestuur zijn onder meer het voorbereiden van de te houden bijeenkomsten en het vastleggen van de agenda daarvoor; het vaststellen van de onderwerpen die in de studie zullen worden opgenomen; het desgewenst uitnodigen van een persoon die de club kan begeleiden en van personen, die over in studie genomen onderwerpen voorlichting kunnen geven; het organiseren van excursies, verbandhoudende met de doelstelling van de club. Het uitvoeren van het beleggingsbeleid. BIJEENKOMST EN V AN DE CLUB Artikel 7 1. Waar in deze statuten wordt gesproken van bijeenkomst wordt daarmee tevens bedoeld algemene vergadering in de zin van de wet. 2. Bijeenkomsten worden tenminste tweemaal keer per jaar, gehouden en voorts telkens als het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen, maar niet minder dan 25 leden c.q. stemmen in de bijeenkomst van de club verplicht tot het bijeenroepen van een bijeenkomst op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als vermeld in lid 3, van dit artikel of bij advertentie in tenminste en ter plaatse waar de club is gevestigd veel gelezen dagblad. 3. De bijeenkomsten worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen, tenzij in de statuten anders is bepaald. 4. Ieder lid heeft 1 stem. Bij afwezigheid kunnen leden door middel van een schriftelijke machtiging hun stem laten uitbrengen door een ander lid of het bestuur 5. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten en ongetekende

4 briefjes. 6. Tenzij in de statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. FINANCIËN Artikel 8 1. De middelen van de club bestaan uit: a. startkapitalen van de leden; b. de jaarlijkse lidmaatschapsgelden. 2. Het startkapitaal van elk lid bedraagt 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro). 3. Een besluit tot verhoging van het startkapitaal, anders dan is vastgelegd in het Huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een bijeenkomst, op de agenda waarvan een bestuursvoorstel daaromtrent is opgenomen. De agenda voor de bijeenkomst moet 2 weken tevoren zijn toegezonden. 4. De startbijdrage dient door de leden te worden gestort op een ten name van de club staande bankrekening bij een bankinstelling of een commissionair in effecten. 5. Op de wijze zoals in lid 2 en lid 3 van dit artikel bepaald, wordt een afzonderlijk lidmaatschapsgeld van de leden vastgesteld tot dekking van de onkosten van de club. De inkomsten en uitgaven van deze onkostenkas zullen in contanten worden aangehouden of op een afzonderlijke bankrekening worden geboekt. 6. Op de wijze zoals voorzien in artikel 18 ten aanzien van de wijziging van de statuten kan, indien daaraan behoefte bestaat, worden besloten dat de bijdrageregeling van de leden wordt gegoten in de vorm van een participatiesysteem. Bij hetzelfde besluit zal alsdan een reglement voor dit systeem worden opgesteld waarin, voor zover nodig, van de bepaling van deze statuten kan worden afgeweken. 7. Eindigt het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar dan blijft de bijdrage voor de onkosten als bedoeld in artikel 8 lid 5 verschuldigd. Artikel 9 1. De penningmeester zal bij elke bijeenkomst van de club verslag uitbrengen over de financiële situatie. Daarbij zullen worden vermeld: Artikel 10 a. de aan- en verkoop van beleggingen, sinds het laatste verslag; b. de opbrengst van de beleggingen; c. de waarde van het belegde kapitaal op basis van actuele koersen; d. Het bedrag dat liquide is. Het bestuur brengt op de bijeenkomst van de club binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar,

5 behoudens verlenging van deze termijn door de bijeenkomst van de club, een jaarverslag uit over de stand van zaken en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de bijeenkomst voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. In het jaarverslag worden onder meer vermeld: Artikel 11 a. de waarde van de beleggingen per 31 december en het saldo van de liquide middelen; b. de koerswinsten en -verliezen op de beleggingen; c. de gerealiseerde opbrengsten (bruto en netto); d. datgene wat voor leden van de club persoonlijk van belang kan zijn. 1. De bijeenkomst van de club benoemt jaarlijks uiterlijk in de laatste bijeenkomst van elk kalenderjaar, uit de leden een kascommissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de 2e volzin van artikel 10 en brengt aan de bijeenkomst van de club verslag van haar bevindingen uit. 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven. Artikel 12 De vaststelling van de balans en staat van baten en lasten door de bijeenkomst van de club strekt tot décharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beheer. Artikel 13 In een bijeenkomst van de club kan worden besloten over te gaan tot uitkering van de inleg zulks onder voorwaarde dat: Artikel 14 a. op de agenda van de bijeenkomst deze vermindering als punt van bespreking is gemeld; b. tot de uitkering wordt besloten als 3/4 van de stemmen daar voor zijn; c. aan ieder lid een gelijk bedrag wordt uitbetaald; d. bedragen die door de leden nog verschuldigd zijn eerst in mindering worden gebracht. 1. Nieuwe leden zullen behalve hun startbijdrage, ter handhaving van de gelijkberechtiging, ook een bedrag moeten betalen, gelijk aan het aandeel dat de oude leden reeds hebben verworven, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. 2. Het bedrag wordt als volgt bepaald: de waarde van het belegde kapitaal, berekend op basis van de koersen op de dag van toetreding, verhoogd met het saldo van de onbelegde middelen, wordt gedeeld door het aantal oude leden. De uitkomst is te verhogen met 2% voor de kosten. 3. Op verzoek van het nieuwe lid kan in een bijeenkomst van de leden met algemene stemmen worden besloten, dat het bedrag als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt betaald in een aantal bij het besluit vast te stellen termijnen, al dan niet met berekening van rente. 4. Op verzoek van het nieuwe lid kan in een bijeenkomst van de leden met algemene stemmen worden besloten dat, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, het in dat lid bedoelde bedrag niet behoeft te worden betaald; alsdan zal besloten moeten worden tot invoering van een

6 Artikel 15 participatiesysteem op de voet van artikel 8 lid Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt aan het uittredende lid uitgekeerd zijn aandeel in het bezit van de club, dat als volgt wordt vastgesteld: de waarde van het belegde kapitaal berekend op basis van de koersen op de dag van uittreding, verhoogd met het saldo onbelegde middelen, wordt gedeeld door het aantal leden. Van de uitkomst is af te trekken 2% voor kosten. 2. De uitkering vindt plaats binnen 2 maanden na beëindiging van lidmaatschap, met verrekening van de onkosten als bedoeld in artikel 8 lid 5. Artikel 16 Het is leden niet toegestaan om hun aandeel in het bezit van de club of de hun toekomende uitkeringen geheel of ten dele te cederen, te vervreemden of te bezwaren. BELEGGINGEN Artikel In de bijeenkomst van de club worden: discussies gevoerd over bepaalde door het bestuur of door één of meer leden aanhangig gemaakte onderwerpen op het gebied van beleggingen in de meest uitgebreide zin van het woord; besluiten genomen over voorstellen inzake verkoop van reeds in bezit zijnde fondsen en tot belegging van aanwezige of van vrijkomende middelen besloten. 2. De club kan besluiten om zich bij haar beleggingsactiviteiten te laten begeleiden door een deskundige; zij kan ook personen uitnodigen om een inleiding te houden. 3. De beleggingen van de club worden in open bewaring gegeven bij het in artikel 8 lid 4 bedoelde lid van de Vereniging voor Effectenhandel. ST AT UT ENW IJZIGING Artikel Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen in een bijeenkomst waarvan de schriftelijke oproeping tenminste 6 weken vóór de datum van de bijeenkomst aan de leden is verzonden. 2. De agenda voor deze bijeenkomst dient als punt van bespreking de statutenwijziging te vermelden. De tekst van de voorgestelde wijziging moet daarbij worden toegevoegd. Tevens moeten zij die de oproeping tot de bijeenkomst van de club ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan tenminste 5 dagen voor de bijeenkomst een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage moet liggen tot na afloop van de dag waarop de bijeenkomst wordt gehouden. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de bijeenkomst van de club

7 alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 4. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen uitgaan van het bestuur of van een aantal leden tezamen vormende 1/3 (afgerond naar boven) van het totale aantal, met een minimum van 25 leden. 5. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 3/4 van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen (afgerond naar boven) in een bijeenkomst waarin tenminste 3/4 van de leden (afgerond naar boven) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dan zal binnen 5 weken doch niet eerder dan na 1 week een tweede bijeenkomst worden gehouden waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een rechtsgeldig besluit met de in dit lid genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan worden genomen. BESLUIT T OT ONT BINDING Artikel Een besluit tot ontbinding van de club kan slechts worden genomen op de wijze zoals voor een besluit tot statutenwijziging in de leden 1 tot en met 5 van artikel 18 van deze statuten is bepaald. 2. De liquidatie zal geschieden door het bestuur. 3. Bij de liquidatie worden alle fondsen en andere beleggingen te gelde gemaakt. 4. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht onverminderd het bepaalde in artikel 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 5. Zodra alle fondsen te gelde zijn gemaakt, zendt de penningmeester aan de leden van de club een verslag toe als bedoeld in artikel 10 van deze statuten, met dien verstande, dat bij letter a. wordt opgegeven het totaal bedrag aan middelen, dat voor uitkering beschikbaar is. De laatstelijk benoemde kascommissie zal het in het vorige lid bedoelde verslag van de penningmeester aan de hand van boekingsbescheiden controleren. 6. In een slotbijeenkomst wordt: door het bestuur verslag uitgebracht van de liquidatie; door de kascommissie verslag uitgebracht over haar controlewerkzaamheden; het verslag van de penningmeester, bedoeld in lid 6 van dit artikel aan de orde gesteld en een besluit genomen tot uitkering van het aandeel van ieder van de leden van de club; 7. na goedkeuring van de verslagen van bestuur en penningmeester décharge verleend voor het gevoerde beleid. HUISHO UDELIJK REGLEMENT BELEGGINGSSTUDIECLUB Fibonacci Artikel 1 De club kent een maximum van 250 leden. Artikel 2 Het startkapitaal is 5.000,- en dient ten tijde van het toetreden van een lid bijgeschreven te zijn op de rekening van Fibonacci. Het lidmaatschapsgeld bedraagt bij aanvang van de vereniging 1% van het op dat moment geldende kapitaal per boekjaar of deel van een boekjaar.

8 Het lidmaatschapsgeld wordt achteraf door de penningmeester verrekend bij de eerste uitbetaling van de rendementen of als er geen sprake is van rendementen in mindering gebracht op het kapitaal van het lid. Het kapitaal van een lid wordt gedurende de eerste vijf jaren van het lidmaatschap van een lid jaarlijks met 50% verhoogd door inhouding op de uitkering de gemaakte winst, echter nimmer met meer dan 50% van het resultaat ven enig jaar. Het verloop van het kapitaal van een lid kan dan ook maximaal zijn zoals hieronder toegelicht: In jaar ,- In jaar ,- In jaar ,- In jaar ,- In jaar ,- Uitkeringen van het resultaat vinden elk kwartaal plaats, binnen drie weken na afloop van enig kwartaal en met inachtneming van het bovenstaande. De inhouding van resultaten om tot de beschreven kapitaalverhogingen te komen, vindt tevens elk kwartaal plaats met een maximum van 50% van het behaalde resultaat en tot een maximum van het 50% kapitaal in het afgesloten boekjaar. Artikel 3 De bijeenkomsten van de club worden gehouden op een door het bestuur te bepalen lokatie binnen de driehoek Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Artikel 4 De penningmeester publiceert op de website het wekelijkse resultatenoverzicht, uiterlijk op elke zondag volgend op de week waarop het resultatenoverzicht betrekking heeft. Kosten van aan- en verkoop worden in het desbetreffende week opgenomen alsmede eventuele uitkeringen aan de leden. Om aan directe verplichtingen te kunnen voldoen wordt steeds 25% van het vermogen in liquide middelen aangehouden. Artikel 5 De penningmeester is belast met de uitvoering van het beleggingsbeleid en volledig bevoegd alle handelingen te verrichten, waaronder het openen van bank- en effectenrekeningen, het doen van transacties, voor zover deze handelingen in lijn zijn met het beleggingsbeleid. Dit beleid is beschreven in Bijlage I (Mediashare, methode 1 en Methode 2) waarin ook de kosten van het gebruik van deze methode op basis van royalties is beschreven. Artikel 6 Om stemmen op basis van gelijke informatie te verzekeren wordt mondeling gestemd door hand-opsteking. Zonodig wordt tussentijds over een voorstel gestemd per . Voor een aan mondeling gelijkwaardige stemming worden vooraf tijdsafspraken gemaakt. Na afloop wordt het verloop met uitleg g d. Artikel 7 De secretaris publiceert binnen 14 dagen na elke bijeenkomst de laatste afspraken-/actielijst op de website. Het beheer van de website is belegd bij de penningmeester. Artikel 8 De evaluatie van het functioneren van de club geschiedt in dezelfde bijeenkomst waarin de jaarstukken worden besproken. In de kascommissie die de boeken controleert wordt elk jaar, voor het eerst na twee jaar, het langstzittende lid vervangen.

9 Artikel 9 Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt deze vervangen door de secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de voorzitter vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de secretaris wordt deze vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de penningmeester wordt deze vervangen door de secretaris. Indien geen van de leden van het bestuur aanwezig is, wordt uit de aanwezigen bij aanvang van de bijeenkomst een voorzitter en een secretaris voor die avond benoemd. Artikel 10 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden tenminste 4 weken vóór de bijeenkomst waarin over wijziging wordt beslist verspreid. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de bijeenkomst, kan hij schriftelijk bezwaren kenbaar maken vóór aanvang van de bijeenkomst. Zijn mening weegt mee in de stemming over de wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 11 Voorzover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het huishoudelijk reglement met de statuten, gelden de statuten. Artikel 12 Toetredende leden dienen een verklaring te tekenen waarin ondermeer is opgenomen: 1. dat het lid verklaart niet meer dan 25% van zijn vrij belegbaar vermogen te zullen inbrengen; 2. dat het lid 75% van zijn vrij belegbare vermogen risicoloos en rentedragend buiten de vereniging zal investeren; 3. dat het lid zich voor een termijn van tenminste een jaar committeert; 4. dat het lid zich volledig committeert aan de geschetste mix van beleggingsmodellen en zich bewust is van de daaraan verbonden risico s.

10 Mediashare Een andere manier van beleggen Bijlage I: Mediashare modellen en beloning. Januari 2009 Mediashare ontwikkelde beleggingsmodellen die, afhankelijk van de marktomstandigheden, afwisselend en/of tegelijk kunnen worden ingezet. Toelichting op de modellen Model I De werking van dit model is moeilijk in weinig woorden uit te leggen. Er ligt een tweetal theorieën aan ten grondslag: 1. De leer van Fibonacci 1 die er kort gezegd op neer komt dat er voortdurend sprake is van wetmatigheden in cijferreeksen en dat tal van ogenschijnlijk ongestructureerde bewegingen terug te voeren zijn op deze wetmatigheden. Als dat zo is, dan is de voorspelbaarheid van deze bewegingen groter dan wordt gedacht. 2. De leer van de Elliott Wave 2 die er kort gezegd op neer komt dat er in de bewegingen op de beurs sprake is van patronen die zich steeds herhalen. Wordt een begin van een patroon tijdig herkend, dan is de verdere ontwikkeling van het patroon voorspelbaar: de beurs zal dan omhoog, omlaag of juist zijwaarts gaan. Door deze twee uitgangspunten te combineren de Elliott Wave maakt overigens ook gebruik van Fibonacci ontstaat een zeer krachtig model dat alleen maar succesvol kan worden gebruikt als je er, op z n Hollandse gezegd, bovenop zit. 1 Leonardo van Pisa (middeleeuws Latijn: Pisano, modern Italiaans: da Pisa), beter bekend als Fibonacci (ca ) was een Italiaanse wiskundige. Fibonacci is geboren in Italië, maar genoot zijn opleiding in Noord Afrika. Hij publiceerde in 1202 "Liber Abaci" (Het boek van de abacus) over algebra en de Arabische cijfers inclusief het cijfer nul. Hij introduceerde dit cijferstelsel hiermee in Europa. Hij wordt vaak beschouwd als de eerste westerse wiskundige die origineel werk publiceerde sinds de Griekse oudheid. Fibonacci is vooral bekend geworden door zijn rij van Fibonacci. 2 Het Elliott Wave Principe werd aan het eind van de jaren twintig ontdekt door Ralph Nelson Elliott. Hij ontdekte dat er in de aandelenmarkten geen chaos heerst, maar dat markten bewegen in zich herhalende cycli. Die geven de handelingen van mensen weer, veroorzaakt door hun emoties of door massapsychologie. Elliott stelde dat de eb en vloed van massapsychologie zich altijd openbaart in dezelfde zichzelf herhalende patronen, die zich laten onderverdelen in zogenaamde golven.

11 Model I betekent dagelijks tijdens de openingstijden van de beurs, maar ook daarvoor en daarna, voortdurend bezig zijn met het ontdekken van patronen in de ontwikkeling van, in dit geval, de AEX-index. Het is zeer tijdsintensief, posities worden soms in een tijdsbestek van enkele uren ingenomen en beëindigd. De rendementen kunnen dan ongeloofwaardige proporties aannemen maar de risico s zijn ook zeer groot als de gebruiker nier voortdurend alert is. Het betekent tussen s-morgens 9.00 uur (opening van de AEX) en smiddags uur (sluiting van de AEX) voortdurend beschikbaar zijn om per computer posities in te nemen of te sluiten. Het is op dit moment niet ongebruikelijk dat de AEX binnen een beursdag sprongen van per saldo enkele procenten maakt, omhoog, omlaag enzovoort. Wie een positie inneemt uitgaand van een stijging, kan veel verdienen als de opgaande beweging inderdaad plaatsvindt maar kan ook veel verliezen als de opgaande beweging enkele uren later omslaat in een neergaande terwijl de ingenomen positie niet is gesloten. Model II In een markt die langzamerhand uit een turbulente, neerwaartse, fase begint te komen, is het interessant om in de mark te stappen, Natuurlijk kan dat door aandelen te kopen maar in deze fase van de markt is zeker zo interessant om putopties op aandelen te verkopen. Dat moeten dan wel aandelen zijn die een relatief groot herstelpotentieel hebben, het is in dit model namelijk (nog) niet de bedoeling om de aandelen in bezit te krijgen. Door een putoptie te verkopen op een aandeel, stelt de verkoper zich bloot aan het risico dat aandeel ook daadwerkelijk geleverd te krijgen. Voor dat risico ontvangt hij een premie. Wordt dat aandeel geleverd dan is de verkrijgingprijs in elk geval altijd lager dan als het aandeel direct gekocht was. Immers, op de koers kan de al ontvangen premie in mindering gebracht worden. Maar er is ook een goede kans dat de aandelen niet gekocht moeten worden als de koers is gestegen. Dan is de ontvangen premie geheel winst. In Model II zijn rendementen van 25% per jaar mogelijk, zeker in de huidige markt. D e samenwerking De modellen van Mediashare worden aan geselecteerde gebruikers ter beschikking gesteld op basis van royalties die steeds bestaan uit een percentage van het behaalde resultaat. Bij Model I is dat percentage 25% van de winst voor zover de royalty er niet toe leidt dat het resulaat van de belegger minder dan 30% bedraagt. Zou dat wel het gevolg zijn dan wordt de royalty neerwaarts aangepast tot theoretisch 0% indien het totaal behaalde resultaat lager si dan 30%. V oorbeeld 1. Is het behaalde resultaat 50%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 20%, namelijk 25% van het resultaat, in dit geval beperkt tot 20% omdat anders het resultaat van de belegger kleiner dan 30% zou worden. 2. Is het behaalde resultaat 80%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 25%. 3. Is het behaalde resultaat 5%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger kleiner dan 30% is. 4. Is het behaalde resultaat - 25%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger negatief is. Bij Model II is dat percentage 25% van de winst voor zover de royalty er niet toe leidt dat het resulaat van de belegger minder dan 30% bedraagt. Zou dat wel het gevolg zijn dan wordt de royalty neerwaarts aangepast tot theoretisch 0% indien het totaal behaalde resultaat lager si dan 30%.

12 V oorbeeld 1. Is het behaalde resultaat 50%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 20%, namelijk 25% van het resultaat, in dit geval beperkt tot 20% omdat anders het resultaat van de belegger kleiner dan 30% zou worden. 2. Is het behaalde resultaat 80%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 25%. 3. Is het behaalde resultaat 5%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger kleiner dan 30% is. 4. Is het behaalde resultaat - 25%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger negatief is. D e afrekening van royalties De afrekening van de royalties vindt steeds binnen drie weken na afloop van een kwartaal plaats maar alleen over het saldo van gesloten posities. Doorlopende posities komen dus pas voor afrekening in aanmerking na het kwartaal waarin ze zijn afgelopen, dan staat het immers pas vast wat het resultaat was. In Model I is er gemiddeld sprake van kortlopende posities, meestal korter dan een kwartaal. In Model II kunnen posities soms wel voor vijf jaar worden ingenomen. Natuurlijk kunnen ze tussentijds worden gesloten maar de afrekening met Mediashare kan dus soms jaren op zich laten wachten. Waarin belegt Mediashare? In Model 1 zal overwegend met zogenaamde Turbo s en Index-opties worden belegd. Hierin is een goede markt, er kan snel worden aangekocht en snel worden verkocht. Door de hefboomwerking van deze instrumenten zijn, mits goed getimed, zeer goede resultaten mogelijk. Turbo s en Index-optiesworden doorlopend op Euronext Amsterdam verhandeld. In Model II wordt uitsluitend in Nederlandse aandelen belegd waarop opties mogelijk zijn. In de praktijk zijn dat overwegend aandelen die zijn opgenomen in de AEX en AMX. Ook hier is de markt en de liquiditeit steeds gegarandeerd. Aansprakelijkheid. Alle genoemde vooruitzichten zijn gebaseerd op de feiten zoals deze bekend zijn op het moment van het schrijven van deze notitie. Toetredende leden dienen een verklaring te tekenen waarin ondermeer is opgenomen: 1. dat het lid verklaart niet meer dan 25% van zijn vrij belegbaar vermogen te zullen inbrengen; 2. dat het lid 75% van zijn vrij belegbare vermogen risicoloos en rentedragend buiten de vereniging zal investeren; 3. dat het lid zich voor een termijn van tenminste een jaar committeert; 4. dat het lid zich volledig committeert aan de geschetste mix van beleggingsmodellen en zich bewust is van de daaraan verbonden risico s.

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

c' dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.ni"n te doen

c' dat zii in verband met het voorgpar,rde voor.gez?menlljfe rekening belegging.n *.nin te doen ,... ijj, -ìè.s.#..,.r,5,.$. it.è iì. il.é. 5ì r. r-i.,.,...,,...,.,,,;..1i.,r rv.;.ta-f1.,..,.,,i,...........t j,..-....,.1", ;.-.1. i. voor belessinssstu{1gf 1q9so1e riü 0.e, Nèder.ranoi" ilntrãre veren

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: HAL Holding N.V. 2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben. 3. De vennootschap

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie