De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek."

Transcriptie

1 NAAM V EST IGINGSPLAAT S EN DUUR Artikel 1 1. De naam van de club is: Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Zij is gevestigd in Nederland te Leiden. 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. RECH T SPERSOONLIJKH EID Artikel 2 De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 1. De club heeft tot doel haar leden inzicht bij te brengen in beleggingsvraagstukken. 2. De club tracht dit doel te bereiken door: het bestuderen van de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in periodiek te houden bijeenkomsten; het beleggen in nader te bepalen beleggingsvormen van gelden die door de leden volgens de hierna in de statuten vastgestelde regels worden bijeengebracht; het bezoek van ondernemingen, zomede van instellingen op het gebied van het beleggingswezen; het ondernemen van andere activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn. LIDMAAT SCH AP Artikel 4 1. Leden van de club kunnen zijn natuurlijke personen. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. 2. Tot vergroting van het ledenaantal kan alleen worden overgegaan als een tweederde meerderheid van de leden zich met die uitbreiding kan verenigen. 3. Nieuwe leden worden door het bestuur toegelaten indien zich daartegen geen redelijk belang verzet en indien door toelating niet het maximum aantal leden wordt overschrden. Het aspirant-lid kan als lid toetreden als hij een exemplaar van deze statuten heeft getekend ten teken dat hij zich aan de

2 Artikel 5 bepalingen daarvan zal houden. 1. Het lidmaatschap van de club eindigt: door de dood van het lid; door opzegging door het lid; door opzegging door de club: indien een lid van de club zijn verplichtingen tot betaling van de periodieke bijdrage als bedoeld in artikel 8 gedurende drie achtereenvolgende maanden niet is nagekomen; indien een lid in staat van faillissement wordt verklaard surseance van betaling aanvraagt of een akkoord buiten faillissement aanbiedt; indien een lid onder curatele of onder bewind wordt gesteld; indien een conservatoir of executoriaal beslag bij een lid wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven; alsook wanneer redelijkerwijs van de club niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten van de club handelt of de club benadeelt. 2. Opzegging door de club geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de club of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Ontzetting geschiedt door het bestuur. 6. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de club op grond dat een lid de verplichtingen jegens de club niet nakomt alsook dat redelijkerwijs van de club niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen 1 maand na de ontvangst van kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering volgend op zijn schorsing. Het geschorste lid is bevoegd in deze verga-dering het woord te voeren en zijn bezwaren tegen de opzegging c.q. ontzetting kenbaar te maken. Tijdens de schorsing worden het kapitaal plus opgebouwde reserves van het geschorste lid bevroren, hij deelt derhalve vanaf de datum van schorsing niet langer mee in de na de datum van de schorsing behaalde beleggingsresultaten. BEST UUR Artikel 6

3 1. Het aantal bestuursleden wordt door de leden in een bijeenkomst vastgesteld. Het bedraagt tenminste 3. Bij de oprichting bestaat het bestuur voor de eerste periode van vijf jaar uit De heer J.G. van Brussel, penningmeester 2. De bestuursleden worden telkens voor twee jaar door de leden in een bijeenkomst gekozen. Zij dienen meerderjarig te zijn. Zij zijn terstond herkiesbaar. Bij de verkiezing wordt één van de bestuursleden aangewezen tot voorzitter, één tot secretaris en één tot penningmeester. 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: het bestuur; de voorzitter tezamen met de secretaris; de voorzitter tezamen met de penningmeester. de penningmeester als het gaat om alle financiële handelingen en zolang nog niet alle leden van het bestuur zijn benoemd 4. De taken van het bestuur zijn onder meer het voorbereiden van de te houden bijeenkomsten en het vastleggen van de agenda daarvoor; het vaststellen van de onderwerpen die in de studie zullen worden opgenomen; het desgewenst uitnodigen van een persoon die de club kan begeleiden en van personen, die over in studie genomen onderwerpen voorlichting kunnen geven; het organiseren van excursies, verbandhoudende met de doelstelling van de club. Het uitvoeren van het beleggingsbeleid. BIJEENKOMST EN V AN DE CLUB Artikel 7 1. Waar in deze statuten wordt gesproken van bijeenkomst wordt daarmee tevens bedoeld algemene vergadering in de zin van de wet. 2. Bijeenkomsten worden tenminste tweemaal keer per jaar, gehouden en voorts telkens als het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen, maar niet minder dan 25 leden c.q. stemmen in de bijeenkomst van de club verplicht tot het bijeenroepen van een bijeenkomst op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als vermeld in lid 3, van dit artikel of bij advertentie in tenminste en ter plaatse waar de club is gevestigd veel gelezen dagblad. 3. De bijeenkomsten worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen, tenzij in de statuten anders is bepaald. 4. Ieder lid heeft 1 stem. Bij afwezigheid kunnen leden door middel van een schriftelijke machtiging hun stem laten uitbrengen door een ander lid of het bestuur 5. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten en ongetekende

4 briefjes. 6. Tenzij in de statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. FINANCIËN Artikel 8 1. De middelen van de club bestaan uit: a. startkapitalen van de leden; b. de jaarlijkse lidmaatschapsgelden. 2. Het startkapitaal van elk lid bedraagt 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro). 3. Een besluit tot verhoging van het startkapitaal, anders dan is vastgelegd in het Huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een bijeenkomst, op de agenda waarvan een bestuursvoorstel daaromtrent is opgenomen. De agenda voor de bijeenkomst moet 2 weken tevoren zijn toegezonden. 4. De startbijdrage dient door de leden te worden gestort op een ten name van de club staande bankrekening bij een bankinstelling of een commissionair in effecten. 5. Op de wijze zoals in lid 2 en lid 3 van dit artikel bepaald, wordt een afzonderlijk lidmaatschapsgeld van de leden vastgesteld tot dekking van de onkosten van de club. De inkomsten en uitgaven van deze onkostenkas zullen in contanten worden aangehouden of op een afzonderlijke bankrekening worden geboekt. 6. Op de wijze zoals voorzien in artikel 18 ten aanzien van de wijziging van de statuten kan, indien daaraan behoefte bestaat, worden besloten dat de bijdrageregeling van de leden wordt gegoten in de vorm van een participatiesysteem. Bij hetzelfde besluit zal alsdan een reglement voor dit systeem worden opgesteld waarin, voor zover nodig, van de bepaling van deze statuten kan worden afgeweken. 7. Eindigt het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar dan blijft de bijdrage voor de onkosten als bedoeld in artikel 8 lid 5 verschuldigd. Artikel 9 1. De penningmeester zal bij elke bijeenkomst van de club verslag uitbrengen over de financiële situatie. Daarbij zullen worden vermeld: Artikel 10 a. de aan- en verkoop van beleggingen, sinds het laatste verslag; b. de opbrengst van de beleggingen; c. de waarde van het belegde kapitaal op basis van actuele koersen; d. Het bedrag dat liquide is. Het bestuur brengt op de bijeenkomst van de club binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar,

5 behoudens verlenging van deze termijn door de bijeenkomst van de club, een jaarverslag uit over de stand van zaken en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de bijeenkomst voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. In het jaarverslag worden onder meer vermeld: Artikel 11 a. de waarde van de beleggingen per 31 december en het saldo van de liquide middelen; b. de koerswinsten en -verliezen op de beleggingen; c. de gerealiseerde opbrengsten (bruto en netto); d. datgene wat voor leden van de club persoonlijk van belang kan zijn. 1. De bijeenkomst van de club benoemt jaarlijks uiterlijk in de laatste bijeenkomst van elk kalenderjaar, uit de leden een kascommissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de 2e volzin van artikel 10 en brengt aan de bijeenkomst van de club verslag van haar bevindingen uit. 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven. Artikel 12 De vaststelling van de balans en staat van baten en lasten door de bijeenkomst van de club strekt tot décharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beheer. Artikel 13 In een bijeenkomst van de club kan worden besloten over te gaan tot uitkering van de inleg zulks onder voorwaarde dat: Artikel 14 a. op de agenda van de bijeenkomst deze vermindering als punt van bespreking is gemeld; b. tot de uitkering wordt besloten als 3/4 van de stemmen daar voor zijn; c. aan ieder lid een gelijk bedrag wordt uitbetaald; d. bedragen die door de leden nog verschuldigd zijn eerst in mindering worden gebracht. 1. Nieuwe leden zullen behalve hun startbijdrage, ter handhaving van de gelijkberechtiging, ook een bedrag moeten betalen, gelijk aan het aandeel dat de oude leden reeds hebben verworven, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. 2. Het bedrag wordt als volgt bepaald: de waarde van het belegde kapitaal, berekend op basis van de koersen op de dag van toetreding, verhoogd met het saldo van de onbelegde middelen, wordt gedeeld door het aantal oude leden. De uitkomst is te verhogen met 2% voor de kosten. 3. Op verzoek van het nieuwe lid kan in een bijeenkomst van de leden met algemene stemmen worden besloten, dat het bedrag als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt betaald in een aantal bij het besluit vast te stellen termijnen, al dan niet met berekening van rente. 4. Op verzoek van het nieuwe lid kan in een bijeenkomst van de leden met algemene stemmen worden besloten dat, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, het in dat lid bedoelde bedrag niet behoeft te worden betaald; alsdan zal besloten moeten worden tot invoering van een

6 Artikel 15 participatiesysteem op de voet van artikel 8 lid Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt aan het uittredende lid uitgekeerd zijn aandeel in het bezit van de club, dat als volgt wordt vastgesteld: de waarde van het belegde kapitaal berekend op basis van de koersen op de dag van uittreding, verhoogd met het saldo onbelegde middelen, wordt gedeeld door het aantal leden. Van de uitkomst is af te trekken 2% voor kosten. 2. De uitkering vindt plaats binnen 2 maanden na beëindiging van lidmaatschap, met verrekening van de onkosten als bedoeld in artikel 8 lid 5. Artikel 16 Het is leden niet toegestaan om hun aandeel in het bezit van de club of de hun toekomende uitkeringen geheel of ten dele te cederen, te vervreemden of te bezwaren. BELEGGINGEN Artikel In de bijeenkomst van de club worden: discussies gevoerd over bepaalde door het bestuur of door één of meer leden aanhangig gemaakte onderwerpen op het gebied van beleggingen in de meest uitgebreide zin van het woord; besluiten genomen over voorstellen inzake verkoop van reeds in bezit zijnde fondsen en tot belegging van aanwezige of van vrijkomende middelen besloten. 2. De club kan besluiten om zich bij haar beleggingsactiviteiten te laten begeleiden door een deskundige; zij kan ook personen uitnodigen om een inleiding te houden. 3. De beleggingen van de club worden in open bewaring gegeven bij het in artikel 8 lid 4 bedoelde lid van de Vereniging voor Effectenhandel. ST AT UT ENW IJZIGING Artikel Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen in een bijeenkomst waarvan de schriftelijke oproeping tenminste 6 weken vóór de datum van de bijeenkomst aan de leden is verzonden. 2. De agenda voor deze bijeenkomst dient als punt van bespreking de statutenwijziging te vermelden. De tekst van de voorgestelde wijziging moet daarbij worden toegevoegd. Tevens moeten zij die de oproeping tot de bijeenkomst van de club ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan tenminste 5 dagen voor de bijeenkomst een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage moet liggen tot na afloop van de dag waarop de bijeenkomst wordt gehouden. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de bijeenkomst van de club

7 alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 4. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen uitgaan van het bestuur of van een aantal leden tezamen vormende 1/3 (afgerond naar boven) van het totale aantal, met een minimum van 25 leden. 5. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 3/4 van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen (afgerond naar boven) in een bijeenkomst waarin tenminste 3/4 van de leden (afgerond naar boven) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dan zal binnen 5 weken doch niet eerder dan na 1 week een tweede bijeenkomst worden gehouden waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een rechtsgeldig besluit met de in dit lid genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan worden genomen. BESLUIT T OT ONT BINDING Artikel Een besluit tot ontbinding van de club kan slechts worden genomen op de wijze zoals voor een besluit tot statutenwijziging in de leden 1 tot en met 5 van artikel 18 van deze statuten is bepaald. 2. De liquidatie zal geschieden door het bestuur. 3. Bij de liquidatie worden alle fondsen en andere beleggingen te gelde gemaakt. 4. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht onverminderd het bepaalde in artikel 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 5. Zodra alle fondsen te gelde zijn gemaakt, zendt de penningmeester aan de leden van de club een verslag toe als bedoeld in artikel 10 van deze statuten, met dien verstande, dat bij letter a. wordt opgegeven het totaal bedrag aan middelen, dat voor uitkering beschikbaar is. De laatstelijk benoemde kascommissie zal het in het vorige lid bedoelde verslag van de penningmeester aan de hand van boekingsbescheiden controleren. 6. In een slotbijeenkomst wordt: door het bestuur verslag uitgebracht van de liquidatie; door de kascommissie verslag uitgebracht over haar controlewerkzaamheden; het verslag van de penningmeester, bedoeld in lid 6 van dit artikel aan de orde gesteld en een besluit genomen tot uitkering van het aandeel van ieder van de leden van de club; 7. na goedkeuring van de verslagen van bestuur en penningmeester décharge verleend voor het gevoerde beleid. HUISHO UDELIJK REGLEMENT BELEGGINGSSTUDIECLUB Fibonacci Artikel 1 De club kent een maximum van 250 leden. Artikel 2 Het startkapitaal is 5.000,- en dient ten tijde van het toetreden van een lid bijgeschreven te zijn op de rekening van Fibonacci. Het lidmaatschapsgeld bedraagt bij aanvang van de vereniging 1% van het op dat moment geldende kapitaal per boekjaar of deel van een boekjaar.

8 Het lidmaatschapsgeld wordt achteraf door de penningmeester verrekend bij de eerste uitbetaling van de rendementen of als er geen sprake is van rendementen in mindering gebracht op het kapitaal van het lid. Het kapitaal van een lid wordt gedurende de eerste vijf jaren van het lidmaatschap van een lid jaarlijks met 50% verhoogd door inhouding op de uitkering de gemaakte winst, echter nimmer met meer dan 50% van het resultaat ven enig jaar. Het verloop van het kapitaal van een lid kan dan ook maximaal zijn zoals hieronder toegelicht: In jaar ,- In jaar ,- In jaar ,- In jaar ,- In jaar ,- Uitkeringen van het resultaat vinden elk kwartaal plaats, binnen drie weken na afloop van enig kwartaal en met inachtneming van het bovenstaande. De inhouding van resultaten om tot de beschreven kapitaalverhogingen te komen, vindt tevens elk kwartaal plaats met een maximum van 50% van het behaalde resultaat en tot een maximum van het 50% kapitaal in het afgesloten boekjaar. Artikel 3 De bijeenkomsten van de club worden gehouden op een door het bestuur te bepalen lokatie binnen de driehoek Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Artikel 4 De penningmeester publiceert op de website het wekelijkse resultatenoverzicht, uiterlijk op elke zondag volgend op de week waarop het resultatenoverzicht betrekking heeft. Kosten van aan- en verkoop worden in het desbetreffende week opgenomen alsmede eventuele uitkeringen aan de leden. Om aan directe verplichtingen te kunnen voldoen wordt steeds 25% van het vermogen in liquide middelen aangehouden. Artikel 5 De penningmeester is belast met de uitvoering van het beleggingsbeleid en volledig bevoegd alle handelingen te verrichten, waaronder het openen van bank- en effectenrekeningen, het doen van transacties, voor zover deze handelingen in lijn zijn met het beleggingsbeleid. Dit beleid is beschreven in Bijlage I (Mediashare, methode 1 en Methode 2) waarin ook de kosten van het gebruik van deze methode op basis van royalties is beschreven. Artikel 6 Om stemmen op basis van gelijke informatie te verzekeren wordt mondeling gestemd door hand-opsteking. Zonodig wordt tussentijds over een voorstel gestemd per . Voor een aan mondeling gelijkwaardige stemming worden vooraf tijdsafspraken gemaakt. Na afloop wordt het verloop met uitleg g d. Artikel 7 De secretaris publiceert binnen 14 dagen na elke bijeenkomst de laatste afspraken-/actielijst op de website. Het beheer van de website is belegd bij de penningmeester. Artikel 8 De evaluatie van het functioneren van de club geschiedt in dezelfde bijeenkomst waarin de jaarstukken worden besproken. In de kascommissie die de boeken controleert wordt elk jaar, voor het eerst na twee jaar, het langstzittende lid vervangen.

9 Artikel 9 Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt deze vervangen door de secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de voorzitter vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de secretaris wordt deze vervangen door de penningmeester. Bij afwezigheid van de penningmeester wordt deze vervangen door de secretaris. Indien geen van de leden van het bestuur aanwezig is, wordt uit de aanwezigen bij aanvang van de bijeenkomst een voorzitter en een secretaris voor die avond benoemd. Artikel 10 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden tenminste 4 weken vóór de bijeenkomst waarin over wijziging wordt beslist verspreid. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de bijeenkomst, kan hij schriftelijk bezwaren kenbaar maken vóór aanvang van de bijeenkomst. Zijn mening weegt mee in de stemming over de wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 11 Voorzover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het huishoudelijk reglement met de statuten, gelden de statuten. Artikel 12 Toetredende leden dienen een verklaring te tekenen waarin ondermeer is opgenomen: 1. dat het lid verklaart niet meer dan 25% van zijn vrij belegbaar vermogen te zullen inbrengen; 2. dat het lid 75% van zijn vrij belegbare vermogen risicoloos en rentedragend buiten de vereniging zal investeren; 3. dat het lid zich voor een termijn van tenminste een jaar committeert; 4. dat het lid zich volledig committeert aan de geschetste mix van beleggingsmodellen en zich bewust is van de daaraan verbonden risico s.

10 Mediashare Een andere manier van beleggen Bijlage I: Mediashare modellen en beloning. Januari 2009 Mediashare ontwikkelde beleggingsmodellen die, afhankelijk van de marktomstandigheden, afwisselend en/of tegelijk kunnen worden ingezet. Toelichting op de modellen Model I De werking van dit model is moeilijk in weinig woorden uit te leggen. Er ligt een tweetal theorieën aan ten grondslag: 1. De leer van Fibonacci 1 die er kort gezegd op neer komt dat er voortdurend sprake is van wetmatigheden in cijferreeksen en dat tal van ogenschijnlijk ongestructureerde bewegingen terug te voeren zijn op deze wetmatigheden. Als dat zo is, dan is de voorspelbaarheid van deze bewegingen groter dan wordt gedacht. 2. De leer van de Elliott Wave 2 die er kort gezegd op neer komt dat er in de bewegingen op de beurs sprake is van patronen die zich steeds herhalen. Wordt een begin van een patroon tijdig herkend, dan is de verdere ontwikkeling van het patroon voorspelbaar: de beurs zal dan omhoog, omlaag of juist zijwaarts gaan. Door deze twee uitgangspunten te combineren de Elliott Wave maakt overigens ook gebruik van Fibonacci ontstaat een zeer krachtig model dat alleen maar succesvol kan worden gebruikt als je er, op z n Hollandse gezegd, bovenop zit. 1 Leonardo van Pisa (middeleeuws Latijn: Pisano, modern Italiaans: da Pisa), beter bekend als Fibonacci (ca ) was een Italiaanse wiskundige. Fibonacci is geboren in Italië, maar genoot zijn opleiding in Noord Afrika. Hij publiceerde in 1202 "Liber Abaci" (Het boek van de abacus) over algebra en de Arabische cijfers inclusief het cijfer nul. Hij introduceerde dit cijferstelsel hiermee in Europa. Hij wordt vaak beschouwd als de eerste westerse wiskundige die origineel werk publiceerde sinds de Griekse oudheid. Fibonacci is vooral bekend geworden door zijn rij van Fibonacci. 2 Het Elliott Wave Principe werd aan het eind van de jaren twintig ontdekt door Ralph Nelson Elliott. Hij ontdekte dat er in de aandelenmarkten geen chaos heerst, maar dat markten bewegen in zich herhalende cycli. Die geven de handelingen van mensen weer, veroorzaakt door hun emoties of door massapsychologie. Elliott stelde dat de eb en vloed van massapsychologie zich altijd openbaart in dezelfde zichzelf herhalende patronen, die zich laten onderverdelen in zogenaamde golven.

11 Model I betekent dagelijks tijdens de openingstijden van de beurs, maar ook daarvoor en daarna, voortdurend bezig zijn met het ontdekken van patronen in de ontwikkeling van, in dit geval, de AEX-index. Het is zeer tijdsintensief, posities worden soms in een tijdsbestek van enkele uren ingenomen en beëindigd. De rendementen kunnen dan ongeloofwaardige proporties aannemen maar de risico s zijn ook zeer groot als de gebruiker nier voortdurend alert is. Het betekent tussen s-morgens 9.00 uur (opening van de AEX) en smiddags uur (sluiting van de AEX) voortdurend beschikbaar zijn om per computer posities in te nemen of te sluiten. Het is op dit moment niet ongebruikelijk dat de AEX binnen een beursdag sprongen van per saldo enkele procenten maakt, omhoog, omlaag enzovoort. Wie een positie inneemt uitgaand van een stijging, kan veel verdienen als de opgaande beweging inderdaad plaatsvindt maar kan ook veel verliezen als de opgaande beweging enkele uren later omslaat in een neergaande terwijl de ingenomen positie niet is gesloten. Model II In een markt die langzamerhand uit een turbulente, neerwaartse, fase begint te komen, is het interessant om in de mark te stappen, Natuurlijk kan dat door aandelen te kopen maar in deze fase van de markt is zeker zo interessant om putopties op aandelen te verkopen. Dat moeten dan wel aandelen zijn die een relatief groot herstelpotentieel hebben, het is in dit model namelijk (nog) niet de bedoeling om de aandelen in bezit te krijgen. Door een putoptie te verkopen op een aandeel, stelt de verkoper zich bloot aan het risico dat aandeel ook daadwerkelijk geleverd te krijgen. Voor dat risico ontvangt hij een premie. Wordt dat aandeel geleverd dan is de verkrijgingprijs in elk geval altijd lager dan als het aandeel direct gekocht was. Immers, op de koers kan de al ontvangen premie in mindering gebracht worden. Maar er is ook een goede kans dat de aandelen niet gekocht moeten worden als de koers is gestegen. Dan is de ontvangen premie geheel winst. In Model II zijn rendementen van 25% per jaar mogelijk, zeker in de huidige markt. D e samenwerking De modellen van Mediashare worden aan geselecteerde gebruikers ter beschikking gesteld op basis van royalties die steeds bestaan uit een percentage van het behaalde resultaat. Bij Model I is dat percentage 25% van de winst voor zover de royalty er niet toe leidt dat het resulaat van de belegger minder dan 30% bedraagt. Zou dat wel het gevolg zijn dan wordt de royalty neerwaarts aangepast tot theoretisch 0% indien het totaal behaalde resultaat lager si dan 30%. V oorbeeld 1. Is het behaalde resultaat 50%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 20%, namelijk 25% van het resultaat, in dit geval beperkt tot 20% omdat anders het resultaat van de belegger kleiner dan 30% zou worden. 2. Is het behaalde resultaat 80%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 25%. 3. Is het behaalde resultaat 5%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger kleiner dan 30% is. 4. Is het behaalde resultaat - 25%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger negatief is. Bij Model II is dat percentage 25% van de winst voor zover de royalty er niet toe leidt dat het resulaat van de belegger minder dan 30% bedraagt. Zou dat wel het gevolg zijn dan wordt de royalty neerwaarts aangepast tot theoretisch 0% indien het totaal behaalde resultaat lager si dan 30%.

12 V oorbeeld 1. Is het behaalde resultaat 50%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 20%, namelijk 25% van het resultaat, in dit geval beperkt tot 20% omdat anders het resultaat van de belegger kleiner dan 30% zou worden. 2. Is het behaalde resultaat 80%, dan ontvangt Mediashare een royalty van 25%. 3. Is het behaalde resultaat 5%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger kleiner dan 30% is. 4. Is het behaalde resultaat - 25%, dan ontvangt Mediashare geen royalty omdat het resultaat van de belegger negatief is. D e afrekening van royalties De afrekening van de royalties vindt steeds binnen drie weken na afloop van een kwartaal plaats maar alleen over het saldo van gesloten posities. Doorlopende posities komen dus pas voor afrekening in aanmerking na het kwartaal waarin ze zijn afgelopen, dan staat het immers pas vast wat het resultaat was. In Model I is er gemiddeld sprake van kortlopende posities, meestal korter dan een kwartaal. In Model II kunnen posities soms wel voor vijf jaar worden ingenomen. Natuurlijk kunnen ze tussentijds worden gesloten maar de afrekening met Mediashare kan dus soms jaren op zich laten wachten. Waarin belegt Mediashare? In Model 1 zal overwegend met zogenaamde Turbo s en Index-opties worden belegd. Hierin is een goede markt, er kan snel worden aangekocht en snel worden verkocht. Door de hefboomwerking van deze instrumenten zijn, mits goed getimed, zeer goede resultaten mogelijk. Turbo s en Index-optiesworden doorlopend op Euronext Amsterdam verhandeld. In Model II wordt uitsluitend in Nederlandse aandelen belegd waarop opties mogelijk zijn. In de praktijk zijn dat overwegend aandelen die zijn opgenomen in de AEX en AMX. Ook hier is de markt en de liquiditeit steeds gegarandeerd. Aansprakelijkheid. Alle genoemde vooruitzichten zijn gebaseerd op de feiten zoals deze bekend zijn op het moment van het schrijven van deze notitie. Toetredende leden dienen een verklaring te tekenen waarin ondermeer is opgenomen: 1. dat het lid verklaart niet meer dan 25% van zijn vrij belegbaar vermogen te zullen inbrengen; 2. dat het lid 75% van zijn vrij belegbare vermogen risicoloos en rentedragend buiten de vereniging zal investeren; 3. dat het lid zich voor een termijn van tenminste een jaar committeert; 4. dat het lid zich volledig committeert aan de geschetste mix van beleggingsmodellen en zich bewust is van de daaraan verbonden risico s.

Inhoud. Huishoudelijk reglement... 9 Bijlage I... 12 Mediashare modellen en beloning... 12. 1. Statuten van Beleggingsvereniging Fibonacci

Inhoud. Huishoudelijk reglement... 9 Bijlage I... 12 Mediashare modellen en beloning... 12. 1. Statuten van Beleggingsvereniging Fibonacci Inhoud 1. Statuten van Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Huishoudelijk reglement 3. Uitleg werkwijze beleggingsaanpak (Mediashare) Statuten... 2 Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid...

Nadere informatie

Statuten BV Voorkennis wijzigingsdatum maart 2010

Statuten BV Voorkennis wijzigingsdatum maart 2010 Artikel 1. Naam en vestiging 1. De naam van de club is: Beleggings Vereniging Voor Kennis, ook wel beleggingsstudievereniging Voorkennis, bij afkorting B.V.V.K. (hierna: de club). 2. Zij is gevestigd te

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid... 2 Artikel 3 Doel en middelen... 2 Artikel 4 Lidmaatschap... 2 Artikel 5 Opzegging

Nadere informatie

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci

Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Statuten Beleggingsvereniging Fibonacci Artikel 1 Naam Vestigingsplaats en duur... 2 Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid... 2 Artikel 3 Doel en middelen... 2 Artikel 4 Lidmaatschap... 2 Artikel 5 Opzegging

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELSINFORMATIE-

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STATUTEN van Bladzijde: A Bewonersvereniging Centrumbelangen Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Centrumbelangen Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Toelichting: deze statuten betreffen een eenvoudige coöperatieve vereniging waarbij voorzien is in een combinatie van wonen en werken. Voor de

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S Aanvraag Debiteur Naam Referentie nummer nummer 14087 Dossiers/ Subd Naam/ Documenttype Boek jaar Registr. datum Vervaldatum Aant. Pag's 28095495 r=>.

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "DE UITKOMST". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te s-gravenhage

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap V e r e n i g i n g Contact schept Kracht Opgericht 24 september 1926. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1926, no. 47. Duur verlengd tot 24 september 1984 bij Besluit Minister

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003 STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG Versie 2003 STATUTEN van de "TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG" v.a. januari 2004. Artikel 1: NAAM EN ZETEL. 1. De vereniging is genaamd: "Tilburgse Wielerclub

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

STATUTEN: NAAM EN ZETEL blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van vereniging: Lijst Groen Noordenveld, gevestigd in de gemeente Noordenveld, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 11 oktober 2017 voor

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Statuten Koor Kaskedieze

Statuten Koor Kaskedieze Statuten Artikel 1. Naam. De vereniging draagt de naam Internationaal Folkloristisch. Dit kan worden afgekort tot. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Krommenie in de gemeente Zaanstad. Artikel 3.

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------ NAAM EN ZETEL ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Naam Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Tegenwind Hunzedal 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd in

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Jonge Balie te Amsterdam. Zetel Artikel 2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Oprichting Artikel

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

Follow This Follow This

Follow This Follow This DOORLOPENDE TEKST: van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Follow This, gevestigd te Amsterdam, met B.V. nummer 1438928, zoals geldend na oprichting van 3 februari 2015 verleden

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

Statutenwijziging vereniging

Statutenwijziging vereniging Statutenwijziging vereniging STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Katholieke Vereniging voor EHBO te s-hertogenbosch en is gevestigd te s-hertogenbosch. DOEL Artikel 2 1. De

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN

CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN Ondergetekenden: 1. Mevrouw J.K. Brussee 2. De heer J.D. Boersma, ten dezen handelende in hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Hart voor Stad". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie