Hepatitis B beleid. Opleiding Geneeskunde VUmc. Mw.dr. H.E.M. Daelmans en Mw. drs. C.M. Bemelmans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hepatitis B beleid. Opleiding Geneeskunde VUmc. Mw.dr. H.E.M. Daelmans en Mw. drs. C.M. Bemelmans"

Transcriptie

1 Hepatitis B beleid Opleiding Geneeskunde VUmc Mw.dr. H.E.M. Daelmans en Mw. drs. C.M. Bemelmans Versie 01 september 2012

2 Hepatitis B beleid opleiding geneeskunde VUmc. 1. Inleiding Werkwijze Risico-handelingen Preventie Vaccinatie en controle antistoffentiter Consequenties hoogte antistoffentiter Geen geldig vaccinatiepaspoort beschikbaar Practica en stages met risico-handelingen Verantwoordelijkheden Financiële consequenties voor student Procedure opgave vaccinatie Communicatieplan... 8 Bijlage Bijlage

3 1. Inleiding Om te komen tot een landelijk uniforme regeling voor co-assistenten geneeskunde heeft DMW (Decanen Medische Wetenschappen) richtlijnen en adviezen gegeven over de protocollen hepatitisprofylaxe. Hierbij is DMW uitgegaan van de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De richtlijnen van DMW vormen de basis waarop het hepatitisbeleid voor de opleiding geneeskunde van het VUmc geformuleerd is. Deze notitie bevat informatie over richtlijnen en de praktische consequenties daarvan voor studenten en docenten. Voorts is een communicatieplan opgenomen. De notitie is bedoeld voor medewerkers van het Instituut voor onderwijs en opleiden (IOO), voor alle docenten en studenten. Het dient als uitgangspunt voor de uitvoering van het hepatitisbeleid. 2. Werkwijze Bij het formuleren van het hepatitisbeleid is uitgegaan van de richtlijnen van DMW. Een werkgroep met daarin gezeten vertegenwoordigers van het Instituut voor onderwijs en opleiden, onderwijscoördinatoren van betrokken afdelingen, vertegenwoordigers van de dienst Arbo- en Milieu VUmc (verder AMD te noemen) en infectie-deskundigen binnen het VUmc heeft de hoofdlijnen van het beleid geformuleerd. Voorzitter en secretaris hebben in overleg met betrokkenen het beleid verder uitgewerkt. In het bijzonder is overleg gevoerd met de practicumleiders, die verantwoordelijk zijn voor de practica eerste studiejaar, met risico-handelingen. 3. Risico-handelingen. Onder risico- handelingen vallen alle handelingen waarbij bloed/bloed of bloed/slijmvlies contact mogelijk is. Risicohandelingen zijn te onderscheiden in: Risicovormende handeling (exposure prone procedure: EPP): een handeling waarbij door verwonding van de arts of student gedurende de handeling een patiënt of medestudent risico kan lopen op besmetting met hepatitis B. Risicolopende handeling: een handeling waarbij een student die niet gevaccineerd is of die geen antistoffen heeft aangemaakt tijdens de handeling risico loopt op besmetting met hepatitis B door de patiënt / medestudent, Risicohandelingen behoren niet tot de vaardigheden, die volgens het Raamplan 2009 van de geneeskundeopleiding beheerst moeten worden. In het normale programma van de werkstages chirurgie en gynaecologie & verloskunde zijn risicohandelingen opgenomen. Tijdens de opleiding geneeskunde oefenen studenten vaak handelingen op elkaar zoals b.v. venapunctie, vingerprik etc., waarbij er bij accidenten, risico is om elkaar te besmetten. Dan zijn venapuncties en vingerprikken risicohandelingen. Venapuncties en vingerprikken in de kliniek zijn risicolopende handelingen. Venapunctie in oefensituaties zoals in de bachelor en masteropleiding, waarbij studenten op elkaar oefenen, is zowel een risicovormende als een risicolopende handeling 3

4 Hepatitisvirusdragers, non-responders en weigeraars (zie vervolg) kunnen de opleiding voltooien door betrokkenheid bij risico-handelingen te vermijden. Een beroepskeuze met risicovormende handelingen zal hen echter ontraden worden. 4. Preventie Studenten geneeskunde wordt voor en bij aanvang van de studie, krachtig aanbevolen zich te laten vaccineren tegen hepatitis B. Screening ter bepaling van de titer (anti HBs) en zich houden aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zijn verplicht. De verantwoordelijkheid voor vaccinatie ligt bij de student. Van de student zal bij toegang tot een practicum waar risico-handelingen kunnen plaatsvinden en voor aanvang van alle stages een geldig vaccinatiebewijs worden geëist. Studenten moeten aan het eind van het eerste jaar allemaal een vaccinatiebewijs kunnen overleggen, waaruit de vaccinatiestatus voor hepatitis B blijkt. Op het vaccinatiebewijs staat de hoogte van de antistoffentiter aangegeven en zo nodig een datum vóór wanneer betrokkene weer een revaccinatie dient te ondergaan (zie consequenties hoogte antistoffentiter). Daarna vindt bloedcontrole plaats. Iedere student moet in het bezit zijn van een geldig vaccinatiebewijs en dit tonen vóórafgaande aan onderwijs waarbij risico-handelingen kunnen plaatsvinden. Studenten worden voorafgaande aan de practica waar risico-handelingen kunnen plaatsvinden en stages schriftelijk (syllabus/stagehandleiding) via blackboard en/of mondeling (bij aanvang van de practica/stages) geïnformeerd over de richtlijnen die gevolgd moeten worden bij het verrichten van risicohandelingen. Het protocol wat te doen bij prik-, snij- en spataccidenten is zichtbaar in de practicumruimte aanwezig. Studenten dienen zich te informeren over en te houden aan de vastgestelde richtlijnen voor risico-handelingen. 5. Vaccinatie en controle antistoffentiter De vaccinatie gebeurt met het vaccin ( (Engerix-B )) en wordt uitgevoerd bij de Arbo en Milieudienst (AMD) van het VUmc. Vaccinatieschema Het schema ziet er als volg uit: Vaccinatie 1, bij start studiejaar 1 Vaccinatie 2, één maand na vaccinatie 1 Vaccinatie 3, zes maanden na vaccinatie 1 Vijf weken na vaccinatie 3 vindt controle plaats, waarbij de hoogte van de antistoftiter bepaald wordt en zo nodig de virusstatus. Studenten uit voor hepatitis B hoog-endemische gebieden worden vóór de vaccinatie gescreend op antistoffen tegen hepatitis B. Zo nodig vindt daarna vaccinatie tegen hepatitis B virus plaats. 4

5 6. Consequenties hoogte antistoffentiter Vijf weken na de vaccinatiereeks vindt controle plaats op voldoende afweerstoffen (bepalen antistoffentiter) in het bloed. Op grond van de hoogte van de afweerstoffen wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën en gelden de volgende richtlijnen: Responders Studenten die na vaccinatie een titer hoger dan 100 IE/l bezitten worden toegelaten tot de practica en de co-assistentschappen. Zij mogen risico-handelingen (risicovormende- en lopende handelingen) uitvoeren. Hyporesponders Studenten die na vaccinatie een titer tussen de 10 en 100IE/l bezitten. Van hen wordt geëist dat een hepatitis B infectie (HbsAG dragerschap) is uitgesloten. Is dat het geval dan kunnen zij voor een periode van 5 jaren worden toegelaten tot de studie. Zij mogen risicohandelingen (risicovormende- en lopende handelingen) uitvoeren. Non-responders en weigeraars Studenten die na vaccinatie een titer kleiner dan 10 E/l bezitten en studenten die zich niet willen vaccineren. Van hen wordt geëist dat een hepatitis B infectie (HbsAG dragerschap) is uitgesloten. Is dat het geval dan mogen zij risico-handelingen verrichten mits zij elke drie maanden een HbsAG-controle ondergaan. Indien zij dit niet doen wordt de toegang tot stages en practica aan de student ontzegd. Hen zal een beroepskeuze met risicovormende handelingen worden ontraden. Non-responders en weigeraars kunnen bij een eventuele besmetting opgelopen tijdens hun studieactiviteiten het VU/VUmc niet aansprakelijk stellen. HBV dragers Studenten die drager zijn van het hepatitisvirus wordt een beroepskeuze met risicovormende handelingen ( EPP s ) ontraden. In geen geval zijn risicovormende handelingen toegestaan, wanneer de drager meer dan HBV-DNA cps/ml heeft. Wanneer een drager minder dan HBV-DNA cps/ml heeft, zijn risicovormende handelingen toegestaan mits elke zes maanden de DNA virusload wordt bepaald (In de toekomst zal voor de virusload mogelijk een ondergrens van cps/ml worden gehanteerd). 7. Geen geldig vaccinatiebewijs beschikbaar Aan de afdelingen wordt gevraagd om alle co-assistenten te controleren op de geldigheid van het vaccinatiebewijs. Indien blijkt dat de student niet over een geldig vaccinatiebewijs beschikt dient de student binnen 2 dagen contact op te nemen met de ARBO- en milieudienst voor screening en/of vaccinatie. Tot die tijd dienen risicovormende handelingen vermeden te worden. Blijkt de student niet besmet te zijn, dan dient hetzelfde beleid als t.a.v. weigeraars gehanteerd te worden; driemaandelijkse controle van HbsAG dragerschap totdat een geldig vaccinatiepaspoort overlegd kan worden. 8. Practica en stages met risico-handelingen In bijlage 1 is een overzicht van de practica en stages met risico-handelingen opgenomen. Voor al dit onderwijs geldt alleen toegang mits de student in het bezit is van een geldig vaccinatiebewijs. Studenten worden zowel schriftelijk als mondeling voorafgaande aan het eerste practicum/de stage geïnformeerd over de richtlijnen m.b.t. hepatitis B. Van belang is dat 5

6 studenten elke keer gewezen worden op de voorzorgsmaatregelen en hoe te handelen bij een incident. In curriculum VUmc-compas worden geen practica met risico-handelingen geprogrammeerd in het eerste studiejaar. Practica met risico-handelingen vanaf jaar 2 VUmc-compas kunnen doorgaan mits strikte veiligheidsmaatregelen gehanteerd worden. Studenten, die hepatitis B-virusdrager zijn kunnen niet als proefpersoon fungeren bij risicohandelingen. Studenten die niet als proefpersoon kunnen fungeren voor risicohandelingen, doen een vervangende opdracht voor het betreffende practicum. Werkstages Heelkunde en V&G VUmc-compas Is de student hepatitis B-virusdrager dan dienen de werkstages Heelkunde en V&G gevolgd te worden in VUmc. De student dient zelf de afdeling planning (masterteam O&S van het IOO) op de hoogte te brengen van zijn verplichte plaatsing in VUmc. De student dient voorafgaand aan de plaatsing contact op te nemen met de afdeling waar stage gelopen gaat worden om nadere afspraken te maken. Is de virusload van de student meer dan HBV-DNA cps/ml dan dient er voor risicovormende handelingen een vervangende opdracht te zijn. De vervangende opdracht wordt ontwikkeld door de discipline. Voor hepatitis B virusdragers worden de werkstages (VUmc-compas) Heelkunde en Verloskunde & Gynaecologie geroosterd in VUmc. Voor hepatitis B virusdragers met een virusload van meer dan HBV-DNA cps/ml dienen in stages met risicovormende handelingen vervangende opdrachten aangeboden te worden. Overige stages / stages buitenland Hepatitis B virusdragers, non-responders en weigeraars kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van het VUmc stages met risicovormende handelingen volgen in het buitenland. Bij de zorgstage aan einde van Bachelorjaar 1 dient het vaccinatiebewijs overlegd te worden. 9. Verantwoordelijkheden Student 6

7 Student dient bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid jegens anderen en zichzelf. In de begeleiding van de hepatitis B virusdrager dient over deze verantwoordelijkheid duidelijk te worden besproken. De student wordt begeleid door de AMD en studieadviseurs. Iedere student dient in het bezit te zijn van een vaccinatiebewijs. Op dit bewijs staat de status van de student vermeld: hoogte titer, weigering of virusdrager en de consequenties hiervan voor de student. Bij aanvang van al het onderwijs waarbij sprake is van risicovormende handelingen dient de student het vaccinatiebewijs te overleggen: in de bachelor VUmc-compas vanaf jaar 1 bij de praktijkstage zorg en bij alle practica met risicohandelingen, in de master VUmc-compas bij alle stages. Als de student de geldigheid van het paspoort niet op tijd verlengd heeft, dient hij per direct de practicumzaal, stage te verlaten. Dit betekent voor de student dat hij er zelf voor moet zorgen op tijd de geldigheid te verlengen, door tijdig contact op te nemen met de AMD. Practicumleider/stagecoördinator/afdelingshoofd De practicumleider/stagecoördinator/afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de controle op geldigheid van het door de student overlegde vaccinatiebewijs. Hij kan dit delegeren aan een coördinator. Is de student niet in bezit van een geldig vaccinatiebewijs, dan wordt de student de toegang tot het betreffende onderwijs ontzegd. Dit is ook aan de orde als de geldigheid van het vaccinatiebewijs tijdens het practicum/stage verloopt. Dit betekent dat de practicumleider/stagecoördinator/afdelingshoofd gedurende het onderwijs waarvoor hij verantwoordelijk is, bij moet houden van welke student de geldigheid van het vaccinatiebewijs verloopt. Indien de student al dan niet moedwillig deze regels veronachtzaamt is dit een zwaar vergrijp, en dient de practicumleider/stagecoördinator/ afdelingshoofd dit te rapporteren aan de examencommissie. NB: een geldig bewijs kan ook een bewijs zijn waarin vermeld staat dat de student hepatitis B virusdrager is! Het gaat erom dat de docent (en student) weet wat zijn status is. Er is geen pardon, docenten horen deze zaak serieus te nemen en geven daarmee ook het voorbeeld aan studenten. Instituut voor onderwijs en opleiden Het instituut voor onderwijs en opleiden is verantwoordelijk voor het adequaat informeren van studenten en docenten. Het Instituut voor onderwijs en opleiden dient passende maatregelen te treffen t.a.v. studenten die al dan niet moedwillig, zonder geldig vaccinatiebewijs onderwijs trachten te volgen, waarbij sprake is van risicovormende handelingen. 10. Financiële consequenties voor student De screening, vaccinatie en controle van de antistoffentiter worden door het VUmc kosteloos aangeboden. Indien de student weigert zich te laten vaccineren is de benodigde driemaandelijkse screening voor eigen rekening. De student is niet verzekerd via het VU/VUmc als hij zonder geldig vaccinatiepaspoortbewijs deelneemt aan onderwijs met risico-handelingen. 7

8 11. Procedure opgave vaccinatie Eerstejaarsstudenten Eerstejaarsstudenten worden geïnformeerd conform communicatieplan (zie verder). Studenten moeten zich aan het begin van het eerste studiejaar laten vaccineren op van te voren, in overleg tussen AMD en IOO, vastgestelde data. De praktische gang van zaken rondom het vaccineren van de eerstejaarsstudenten wordt jaarlijks bepaald na overleg tussen de AMD en het IOO. Studenten kunnen inschrijven op vaccinatiedata via de AMD. De AMD houdt bij welke studenten die zich ingeschreven hebben, daadwerkelijk gekomen zijn. Vervolgens stuurt de AMD naar het IOO een lijst met studenten die zich wel hebben ingeschreven maar niet gekomen zijn cq. zich nooit hebben ingeschreven. Deze studenten worden door het IOO dringend verzocht zich alsnog te laten vaccineren, dan wel aan te geven dat zij dit niet willen doen. In dat geval worden zij uitgenodigd voor een indringend gesprek met de studieadviseur, waarbij op de consequenties van hun gedrag gewezen wordt. Zij-instroom studenten De zij-instroom studenten worden geacht het vaccinatieprogramma van de eerste jaarsstudenten te volgen. Studenten die op een ander moment instromen in de opleiding Deze studenten dienen zelf direct contact op te nemen met de AMD voor vaccinatie. Ook hier geldt dat degenen die komen uit de hoogendemische gebieden zich vooraf moeten laten screenen. Studenten melden zich rechtstreeks bij de AMD. De AMD meldt het secretariaat IOO meteen als een student zich gemeld heeft. Indien een student zich niet binnen een maand gemeld heeft bij de AMD, ontvangt de student bericht van het secretariaat IOO, met het verzoek voor een gesprek met de studieadviseur te houden. 12. Communicatieplan Doelgroepen De doelgroepen zijn te onderscheiden in: alle studenten geneeskunde: informeren en screening/vaccineren docenten: afdelingshoofden, onderwijscoördinatoren, practicumbegeleiders VUmc en affiliatie: informeren en uitvoeren controle IOO: MT, programmaleiders bachelor en masteropleiding, studieadviseurs, hoofd onderwijssecretariaat, hoofd KTC:beleid AMD: informeren, uitvoeren vaccinatie en screening. Communicatiemiddelen Studenten worden geïnformeerd door middel van: informatiebrief: in de informatiebrief aan studenten die elk jaar in augustus verstuurd wordt, zal aandacht gevraagd worden voor het hepatitisbeleid. folder: iedere student die zich voor het eerst inschrijft aan de opleiding geneeskunde van het VUmc ontvangt de folder over het hepatitisbeleid. Dit betreft alle eerstejaars en studenten die instromen in een hoger studiejaar. website:in de folder wordt verwezen naar de website www. med.vu.nl voor meer informatie over het hepatitisbeleid. Tevens is er een overzicht van de practica/stages, waarbij risico-handelingen plaatsvinden. informatiecollege studieadviseurs: aan het begin van het collegejaar zullen de studieadviseurs aandacht vragen voor de hepatitisvaccinatie. Tevens kunnen studenten vragen stellen. 8

9 semesterklapper/practicum/stagehandleiding: in de practicumhandleiding van practica met risico-handelingen is een protocol opgenomen met richtlijnen hoe te handelen. mondelinge informatie bij begin practicum: aan het begin van elk practicum met risicovormende handelingen dient naast controle van het vaccinatiebewijs, het protocol met richtlijnen hoe te handelen bij een prikaccident aan de orde te komen. Semester-, cursus-, rol-, stagecoördinatorenen practicumleiders VUmc-compas zijn geïnformeerd door middel van brief plus folder Overige docenten worden geïnformeerd door de cursus-, rol-, stagecoördinatoren en practicumleiders Instituut voor onderwijs en opleiden Medewerkers van het instituut voor onderwijs en opleiden worden geïnformeerd door middel van: werkoverleg documentatie die verzonden is naar studenten en docenten. procedure AMD: procedure inzake inschrijving voor vaccinatie, screening, vaccinatiebewijs etc. AMD De AMD ontvangt de documentatie die verzonden is naar studenten en docenten. Procedure inzake inschrijving voor vaccinatie, screening, vaccinatiebewijs etc. 9

10 Bijlage 1 practicum/stage studiejaar periode handeling bachelor VUmc-compas praktijkstage zorg 1 juni / juli divers praktijkstage huisartsgeneeskunde 2 (3) sept-juni divers cursus sekse, seksualiteit en relaties 2 januari onderzoek fluor hematologie: diagnostiek van 2 april/mei vingerprik anemie hematologie: moleculaire - en cytogenetische diagnostiek van hematologische maligniteiten 2 april/mei werken met buffycoat materiaal bloedstelping en stolling 3 oktober/november venapunctie urologie/gynaecologie/nefrologie: practicum urine 3 oktober/november urine van patiënten urologie/gynaecologie/nefrologie: practicum zuur-base 3 november/december vingerprik leerstage ouderengeneeskunde & obductie (KTC weken) leerstage verloskunde en gynaecologie en kindergeneeskunde M1.5 (KTC terugkomdag) leerstage KNO, Oogheelkunde en Dermatologie M1.6 werkstage heelkunde en werkstage verloskunde & gynaecologie overige werkstages en leerstages master VUmc-compas CU 08 1 variërend venapunctie injectie subcutaan en intramusculair 1 variërend infuus prikken 1 variërend 2 variërend 2,3 variërend soms hechten bij dermatologie OK-assistentie Bevallingsassistentie afhankelijk van soort stage stages buitenland 2,3 variërend semi-artsstage 3 variërend keuze-onderwijs 1,2,3 variërend master VUmc-compas CU 15 voorbereidend coschap 1 variërend coschappen coschapfase (Interne Geneeskunde, Heelkunde, Neurologie en Psychiatrie, 1 en 2 variërend afhankelijk van soort stage afhankelijk van soort stage afhankelijk van soort stage venapunctie, infuus prikken, injectie subcutaan en intramusculair afhankelijk van coschap: venapunctie, 10

11 Verloskunde &Gynaecologie en Kindergeneeskunde, Dermatologie, KNO, Oogheelkunde, Ouderengeneeskunde, Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde) coschappen profileringsfase: -(Verlengde)Wetenschappelijke stage, - Keuze stage 1 of 3 1 of 2 of 3 variërend arteriële punctie, infuus prikken, hechten, OKassistentie, bevallingsassistentie. afhankelijk van soort stage - Semiartsstage, Schakelstage stages buitenland 1, 2, 3 variërend 3 afhankelijk van soort stage 11

12 Bijlage 2 Wat te doen bij Prik-, snij-, bijt en spataccidenten met humaan bloed, weefsel en vocht in verband met de risico op Hepatitis B, Hepatitis C en/ of H.I.V. besmetting Altijd direct melden bij de Spoedeisende Hulp Tracer: * Wat te doen: 1. Wond goed laten doorbloeden of uitknijpen 2. Wond afspoelen met water 3. Wond desinfecteren met jodium of chloorhexidinetinctuur Risicomateriaal 1. Bloed 2. Punctie of drainage vocht 3. Vaginaal vocht 4. Semen 5. Slijm bij tand of mondheelkundige procedures 6. Alle secreta en excreta, zichtbaar vermengd met bloed 7. Niet gefixeerde weefsels of organen 8. Cellijnen, weefsel en orgaanculturen, mogelijk besmet met bloedoverdraagbare virussen Indien bloedonderzoek nodig is, gebruik maken van een stolbuis met rode dop!! 12

Hepatitis B beleid. Opleidingen School of Medical Sciences. Vastgesteld in het programmaleidersoverleg d.d. 28 januari 2016

Hepatitis B beleid. Opleidingen School of Medical Sciences. Vastgesteld in het programmaleidersoverleg d.d. 28 januari 2016 Hepatitis B beleid Opleidingen School of Medical Sciences Vastgesteld in het programmaleidersoverleg d.d. 28 januari 2016 Hepatitis B beleid opleiding geneeskunde VUmc. 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen...

Nadere informatie

Vaccinatie hepatitis B Geneeskundestudenten

Vaccinatie hepatitis B Geneeskundestudenten Vaccinatie hepatitis B Geneeskundestudenten Vaccinatie hepatitis B De Nederlandse Arbo-wetgeving eist dat ziekenhuizen en andere instellingen verantwoorde zorg aan hun patiënten bieden. Patiënten mogen

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsbrochure betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen

Nadere informatie

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde 1 Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Samengesteld door: Dr. F. van Kooten, Coördinator

Nadere informatie

Infectiepreventie in het medisch onderwijs: een samenvatting voor geneeskundestudenten

Infectiepreventie in het medisch onderwijs: een samenvatting voor geneeskundestudenten Infectiepreventie in het medisch onderwijs: een samenvatting voor geneeskundestudenten Inleiding Beste geneeskunde student, Voor je opleiding tot medicus is het van belang dat je het een en ander weet

Nadere informatie

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 VOORKOMEN VAN BLOEDBLOEDCONTACT... 2 2.1 Specifieke

Nadere informatie

Handleiding werkstage buitenland M2

Handleiding werkstage buitenland M2 Handleiding werkstage buitenland M2 Vastgesteld in de masterraad VUmc-Compas November 2011 Versie augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Werkstage Buitenland M2...3 1.1 Aanmelding en plaatsing Werkstage Buitenland...3

Nadere informatie

Wat te doen na een prik of snij-ongeval

Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsfolder betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen Deze

Nadere informatie

Versie augustus 2013. Handleiding werkstage buitenland M3 wetenschappelijke stage, semi-artsstage en keuzestage

Versie augustus 2013. Handleiding werkstage buitenland M3 wetenschappelijke stage, semi-artsstage en keuzestage Versie augustus 2013 Handleiding werkstage buitenland M3 wetenschappelijke stage, semi-artsstage en keuzestage Handleiding stage buitenland M3 (wetenschappelijke stage, semi-artsstage en keuzestage) Hieronder

Nadere informatie

Vaccinatie tegen hepatitis B.

Vaccinatie tegen hepatitis B. Vaccinatie tegen hepatitis B www.hepatitisinfo.nl Vaccinatie tegen hepatitis B Wie? Waarom? Waarmee? Effectiviteit Wie worden gevaccineerd tegen hepatitis B? Rijksvaccinatieprogramma: Vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Leidraad HBV-vaccinatie voor medewerkers met een beroepsgebonden risico

Leidraad HBV-vaccinatie voor medewerkers met een beroepsgebonden risico Leidraad HBV-vaccinatie voor medewerkers met een beroepsgebonden risico Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl november 2013 Deze

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Handleiding buitenland voor studenten in de masteropleiding geneeskunde (M08 & M15)

Handleiding buitenland voor studenten in de masteropleiding geneeskunde (M08 & M15) Handleiding buitenland voor studenten in de masteropleiding geneeskunde (M08 & M15) In masterraad vastgesteld September 2016 Update januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Coschappen M1 en M2... 3 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN VAN HEPATITIS B?

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN VAN HEPATITIS B? WAT IS HEPATITIS Hepatitis is een ontsteking van de lever. Er zijn verschillende soorten leverontsteking. Ooit wereldwijd waargenomen zijn hepatitis A t/m H, waarvan hepatitis A, B en C de meest bekenden

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs

Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart 2017 Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs Master geneeskunde Doel bijeenkomst: Informeren en vragen beantwoorden

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Risico-inventarisatie & evaluatie Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl September 2013 Deze brochure is ontwikkeld door het voormalig

Nadere informatie

PROCEDURE BIJ PRIK-, SNIJ-, SPAT- EN BIJTWONDEN

PROCEDURE BIJ PRIK-, SNIJ-, SPAT- EN BIJTWONDEN PROCEDURE BIJ PRIK-, SNIJ-, SPAT- EN BIJTWONDEN Een patiënt met prik-, snij-, spat- en bijtwonden kan zich melden bij de huisarts, bedrijfsarts of SEH. Het op de SEH van het MCL gebruikte protocol en meldingsformulier

Nadere informatie

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Accidenteel bloedcontact

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Accidenteel bloedcontact Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Accidenteel bloedcontact Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: maart 2004 Gewijzigd: februari 2009 Revisie: januari 2009 Dit document mag vrijelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Geneeskunde VUmc-compas Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Geneeskunde A. Facultair deel B.Opleidingsspecifiek deel Vastgesteld:

Nadere informatie

FAQs instroom Coschappen C2007

FAQs instroom Coschappen C2007 FAQs instroom Coschappen C2007 1. Algemeen Hoe lang duren coschappen? De totale duur van de reguliere coschappen is 77 of 79 weken, inclusief 15 of 17 (bij een 2 de kerstknip) weken vakantie. Coschap weken

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie

U I T S P R A A K en

U I T S P R A A K en U I T S P R A A K 0 9-0 3 3 en 0 9-0 4 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake de beroepen van de heer XXX te Breda, appellant tegen de Centrale Examencommissie Geneeskunde,

Nadere informatie

Protocol en procedure. Hepatitis B

Protocol en procedure. Hepatitis B Protocol en procedure Hepatitis B Route: - Ter instemming besproken in de OR dd : 8 oktober 2009 - Ter advisering besproken in de CCR dd : --- - Ter advisering besproken in het MT dd : 9 juni 2009 - Vastgesteld

Nadere informatie

Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten

Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten Bel PrikPunt: 0800 77 454 63 informatie voor medewerkers Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten In deze brochure leest u wat u moet doen bij een prik-, snij-, bijt-

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen (RR) Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2012 2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Geneeskunde

Regels en Richtlijnen (RR) Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2012 2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Geneeskunde Regels en Richtlijnen (RR) Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2012 2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Geneeskunde : INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Toepassingsgebied... 44 Artikel 2 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie

PROCEDURE BIJ PRIK-, SNIJ-, SPAT- EN BIJTWONDEN

PROCEDURE BIJ PRIK-, SNIJ-, SPAT- EN BIJTWONDEN PROCEDURE BIJ PRIK-, SNIJ-, SPAT- EN BIJTWONDEN Een patiënt met prik-, snij-, spat- en bijtwonden kan zich melden bij de huisarts, bedrijfsarts of SEH. Het op de SEH van het MCL gebruikte protocol en meldingsformulier

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Contactpersonen: mw. C. Kastelein, coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor logistieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding geneeskunde VUmc-compas

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding geneeskunde VUmc-compas Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding geneeskunde VUmc-compas Collegejaar 2010-2011 1 Instituut voor onderwijs en opleiden 13 april 2010 2 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5

Nadere informatie

Evaluatie vervolgonderzoek na hepatitis B vaccinatie bij kinderen van draagsters. Françoise van Heiningen verpleegkundige RIVM-EPI

Evaluatie vervolgonderzoek na hepatitis B vaccinatie bij kinderen van draagsters. Françoise van Heiningen verpleegkundige RIVM-EPI Evaluatie vervolgonderzoek na hepatitis B vaccinatie bij kinderen van draagsters Françoise van Heiningen verpleegkundige RIVM-EPI Inhoud 1. Serologische evaluatie hepatitis B draagsterkinderen 2. Evaluatie

Nadere informatie

Prikaccidentenprotocol

Prikaccidentenprotocol Prikaccidentenprotocol Nationaal Hepatitis Centrum www.hepatitis.nl Januari 2010 1 Resumé BOA HBV HCV Hiv Cave: andere aandoeningen 2 Risico op infectie bij positieve bron, met accident met holle naald

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar

Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar 2010-2011 Instituut voor onderwijs en opleiden

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Deze (overgangs)regeling is in eerste instantie bedoeld voor Curius studt die zijn gestart

Nadere informatie

Infectieziekten en werk: een blik op de toekomst. Jaap Maas Heijermanslezing 13 juni 2014

Infectieziekten en werk: een blik op de toekomst. Jaap Maas Heijermanslezing 13 juni 2014 Infectieziekten en werk: een blik op de toekomst Jaap Maas Heijermanslezing 13 juni 2014 Opbouw praatje Wat hebben we al bereikt; BAH principe; KIZA, nieuwe stijl; Gezondheidsraad advies: criteria voor

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Beleid en protocollen hepatitis B. Van Stichting Cavent

Beleid en protocollen hepatitis B. Van Stichting Cavent Beleid en protocollen hepatitis B Van Stichting Cavent Datum vaststelling : november 2010 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 PR-08 Hepatitis B 20-01-2015

Nadere informatie

Stappenplan screening en beleid Hepatitis B verstandelijk gehandicapten in instelling

Stappenplan screening en beleid Hepatitis B verstandelijk gehandicapten in instelling Hepatitis B Wat doet en moet de AVG ermee? Kwaliteitsproject W. Hartman, AVG i. o., 3 e jaar 2014 Erasmus MC, AVG-opleiding Afbeelding: schematische weergave Hepatitis B virus http://en.wikipedia.org/wiki/file:hepatitis_b_virus.png

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Programma 8.45-9.10 uur: Welkom en korte uitleg programma Master gnk prof. dr. Harry van Goor, curriculumcoördinator master geneeskunde 9.10-9.30 uur: Verdeling coplaatsen

Nadere informatie

Protocol bij Accidenteel Contact Patiëntenmateriaal prikaccident in het UMCG

Protocol bij Accidenteel Contact Patiëntenmateriaal prikaccident in het UMCG Protocol bij Accidenteel Contact Patiëntenmateriaal prikaccident in het UMCG Werkgroep Infectieziekten, Interne kliniek UMCG Afdeling Medische Microbiologie UMCG Arbeid & Gezondheid, UMC Staf Oktober 2012

Nadere informatie

VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK

VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK Deze vragenlijst dient volledig ingevuld te worden door alle medewerkers die starten met werkzaamheden binnen het Maasstad Ziekenhuis ongeacht of er sprake is van patiëntencontact.

Nadere informatie

Preventie infecties voor en door medewerkers. informatie voor medewerkers

Preventie infecties voor en door medewerkers. informatie voor medewerkers Preventie infecties voor en door medewerkers informatie voor medewerkers Preventie infecties voor en door medewerkers Werken in een ziekenhuis is als werken in een kleine samenleving op zich. Een samenleving

Nadere informatie

MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - VUmc - M Geneeskunde

MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - VUmc - M Geneeskunde MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - M Geneeskunde - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Geneeskunde - 2015-2016 I Master -compas 15 Het masterprogramma bestaat uit 3 masterjaren met

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken tweede semester Vanaf maandag 17 januari (00.00 uur) t/m dinsdag 25 januari (24.00 uur) 2011 kunt u

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen

Regels en Richtlijnen Regels en Richtlijnen Masteropleiding geneeskunde VUmc-compas Studiejaar 2017-2018 Vrije Universiteit Amsterdam VU Medisch Centrum Vastgesteld door de centrale examencommissie op 17 augustus 2017. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten

Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten vernieuwd stappenplan informatie voor medewerkers Prik-, snij-, bijten/of spataccidenten In 2011 is een nieuw stappenplan voor de afhandeling van prik-, snij-, bijt-

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. Prikaccident 1

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. Prikaccident 1 Prikaccident 1 Verzorgende, 35 jr oud, prikt zich aan een insulinenaald. Het gebeurt bij een cliënt thuis. Ze meldt zich direct bij haar leidinggevende. Ze is een jaar of 10 geleden gevaccineerd tegen

Nadere informatie

Infectiepreventie in het medisch onderwijs: een samenvatting voor geneeskundestudenten

Infectiepreventie in het medisch onderwijs: een samenvatting voor geneeskundestudenten Infectiepreventie in het medisch onderwijs: een samenvatting voor geneeskundestudenten Inleiding Beste geneeskunde student, Voor je opleiding tot medicus is het van belang dat je het een en ander weet

Nadere informatie

Ondertekening MRSA verklaring

Ondertekening MRSA verklaring MRSA verklaring (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus) Naam start werkzaamheden: Tot welke MRSA risicocategorie behoor je? Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven / aanwezig

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Prik- of spatletsel opgelopen tijdens het werk

Prik- of spatletsel opgelopen tijdens het werk Prik- of spatletsel opgelopen tijdens het werk Deze folder is bestemd voor zorgverleners die tijdens hun werk prik- of spatletsel oplopen. In deze folder leest u algemene informatie over prik- of spatletsel

Nadere informatie

HBV vaccinatie. Aanzet preventief veiligheidsbeleid AMC Interventieprogramma. Lessons learned

HBV vaccinatie. Aanzet preventief veiligheidsbeleid AMC Interventieprogramma. Lessons learned Veilig werken aan het bed Preventie van prikaccidenten loont! Jan Hortensius, veiligheidskundige AMC 18e symposium NVvA, april 2009 Inhoud Focus op Preventie van prikaccidenten! HBV vaccinatie AMC data

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit:

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Inventarisatie Seksuele Intimidatie 2014 Emily Boersma Gijsje Snijders Sanne Wubbels Inleiding In 2005 maakte het Nederlands Tijdschrift

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-0 9 7 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Hoe krijg je hepatitis B?

Hoe krijg je hepatitis B? Hepatitis B Hepatitis B is een infectie van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. In Nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Het dringt via de slijmvliezen van

Nadere informatie

Bloedtransfusie Waarom een bloedtransfusie?

Bloedtransfusie Waarom een bloedtransfusie? Bloedtransfusie Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder vindt u informatie over bloedtransfusie.

Nadere informatie

NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen

NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen Martijn Sijbom Huisarts Wetenschappelijk medewerker NHG Afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap Disclosure belangen spreker: (Potentiële) Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Accidentenprotocol. Onderdeel van: Preventiebeleid Besmettelijke ziekten

Accidentenprotocol. Onderdeel van: Preventiebeleid Besmettelijke ziekten Accidentenprotocol Onderdeel van: Preventiebeleid Besmettelijke ziekten Inleiding Werknemers binnen zorginstellingen lopen risico op een besmetting met overdraagbare aandoeningen door het contact met lichaamsvloeistoffen

Nadere informatie

Margriet Tensen 3 november 2012

Margriet Tensen 3 november 2012 Margriet Tensen 3 november 2012 Kernactiviteit: Het voorkomen van besmetting van patiënten en medewerkers, door initiëren, coördineren, bewaken en evalueren van infectiepreventiebeleid. Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Deze informatiefolder geeft u meer informatie over bloedtransfusies en probeert op een aantal veel gestelde vragen antwoorden te geven.

Deze informatiefolder geeft u meer informatie over bloedtransfusies en probeert op een aantal veel gestelde vragen antwoorden te geven. BLOEDTRANSFUSIE Bloedtransfusie Binnenkort ondergaat u (of uw kind) een behandeling of ingreep, waarbij de kans bestaat dat u bloedproducten toegediend moet krijgen, een zogenaamde bloedtransfusie. Deze

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - VUmc - M Geneeskunde - 2011-2012

MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - VUmc - M Geneeskunde - 2011-2012 MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - M Geneeskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Geneeskunde - 2011-2012 I Na de bacheloropleiding geneeskunde kun je de masteropleiding geneeskunde

Nadere informatie

Vaccinatieprotocol. Onderdeel van: Preventiebeleid Besmettelijke ziekten

Vaccinatieprotocol. Onderdeel van: Preventiebeleid Besmettelijke ziekten Vaccinatieprotocol Onderdeel van: Preventiebeleid Besmettelijke ziekten Inleiding Amarant dient, in het kader van goed werkgeverschap, zodanig beleid te voeren dat het risico op besmetting met Hepatitis

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Info voor patiënten

Bloedtransfusie. Info voor patiënten Bloedtransfusie Info voor patiënten Binnenkort zult u een behandeling of ingreep ondergaan, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder vindt u

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht ZIGMA 2016-2017 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen

Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De nefroloog of verpleegkundig specialist heeft met u besproken dat u een hepatitis

Nadere informatie

Infectiepreventiebeleid EVO PDF Tools Demo

Infectiepreventiebeleid EVO PDF Tools Demo Infectiepreventiebeleid Ziekenhuis Gelderse Vallei Deze folder is bedoeld voor alle nieuwe medewerkers. Het bevat informatie over de afdeling infectiepreventie, afspraken, regels en maatregelen rondom

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hepatitis vaccinatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hepatitis vaccinatie PATIËNTEN INFORMATIE Hepatitis vaccinatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Inhoud Waarom deze folder?... 4 Waarom vaccinatie tegen hepatitis B?... 4 Wanneer wordt u gevaccineerd?... 4 Wat houdt deze vaccinatie in?...

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Episodes in master geneeskunde Sandwich structuur: Onderwijs Coschap Onderwijs CKO voor coschap (coschap) CKO na CKO= Centraal Klinisch Onderwijs Inhoud masterfase Reguliere

Nadere informatie

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Klinisch laboratorium Een bloedtransfusie wordt door uw arts voorgeschreven. Dit gebeurt met uw toestemming, tenzij er sprake is van een acute levensbedreigende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Met betrekking op erkenning voor CAT-therapeuten Opgesteld op 20-6-2017 Aanpassingen op 24-11-2017 De algemene voorwaarden in dit document zijn met terugwerkende kracht geldig voor

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Onderdeel : Practicum Academische Vaardigheden, jaar 2 (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) Studiejaar, Semester, Periode : Semester 1 en 2, periode 1,

Nadere informatie

Managementrapportage PrikPunt voor de Associatie van Nederlandse Tandartsen

Managementrapportage PrikPunt voor de Associatie van Nederlandse Tandartsen Managementrapportage PrikPunt voor de Associatie van Nederlandse Tandartsen Maart tot en met december 2011 1 Inleiding Met ingang van 1 maart 2011 is de Associatie van Nederlandse Tandartsen (hierna: ANT)

Nadere informatie

Accidenteel bloedcontact

Accidenteel bloedcontact Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Accidenteel bloedcontact Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS Onderstaande ketenafspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met COA, GC A, GGD GHOR Nederland, KNOV, NVOG en LCI, en zijn bedoeld

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de decaan op 16 juni 2015 en geldend met ingang van 1 augustus

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over:

Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over: Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Update 3 oktober 2014 De masteropleiding geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) biedt je de mogelijkheid aan om in het

Nadere informatie