FAQs instroom Coschappen C2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQs instroom Coschappen C2007"

Transcriptie

1 FAQs instroom Coschappen C Algemeen Hoe lang duren coschappen? De totale duur van de reguliere coschappen is 77 of 79 weken, inclusief 15 of 17 (bij een 2 de kerstknip) weken vakantie. Coschap weken Alco 4 Dermatologie 4 Interne geneeskunde 10 Heelkunde 8 Neurologie 6 Kindergeneeskunde 6 KNO of Oogheelkunde 4 Psychiatrie 6 Gynaecologie en Verloskunde 8 Sociale geneeskunde 2 Huisartsgeneeskunde 4 Bij welke ziekenhuizen kun je coschappen lopen? De coschappen worden gevolgd op de afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen en praktijken en instellingen, waaronder: Bronovo Ziekenhuis, Den Haag Curium, Oegstgeest/Leiden Diaconessenhuis, Leiden Groene Hart Ziekenhuis, Gouda Haga Ziekenhuis, Den Haag Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag Parnassia, Den Haag Rivierduinen, Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft Langeland Ziekenhuis, Zoetermeer en anderen

2 Hoe bereid je je voor op je eerste coschap (ALCO)? Lees de Course information en andere documenten in de ALCO-blackboardmodule. Deze vind je onder Geneeskunde/Geneeskunde coschappen en stage/alco/course information. Op deze pagina staat informatie over de badge, het account, de witte jas, het rooster van het ALCO en mogelijke informatie over je cogroep. Bij aanvang van het ALCO heb je zowel studieboeken als instrumenten nodig. Kijk voor Aanschaffen van materialen voor het ALCO en de coschappen op deze link. Op de eerste dag van het ALCO verwachten we je om 8.30 uur in het Onderwijsgebouw (gebouw 3), Hippocratespad 21. Tijdens het ALCO ontvang je een nieuwe badge waarmee je toegang krijgt tot de klinische afdelingen van het LUMC. Bovendien is deze badge nodig om dienstkleding te krijgen. Voor het aanmaken van deze badge, neem je op de eerste dag een paspoort of ID-kaart mee, je eventuele oude badge en 15 euro borg. Informatie volgende coschappen op Blackboard: Kijk altijd de week/het weekend voor het volgende coschap begint op de Blackboard-module van dat coschap en van de locatie waar je geplaatst bent of er in de "eerste dag procedure" nog iets veranderd is. Hoe werkt de procedure voor de verdeling van coschapplaatsen? Op de 4 de maandag van het Alco krijgen de studenten per een verdeelpakket. Hierin zijn alle beschikbare co-plaatsen (ziekenhuizen) per coschap aangegeven, uitgezonderd Dermatologie. De co-assistenten hebben tot vrijdag 9.00 uur de gelegenheid om de co-plaatsen in onderling overleg te verdelen en per in te leveren bij Wanneer de indeling te laat binnenkomt verdeelt DOOcoschappen de plaatsen. Bij de verdeling kunnen studenten kiezen tussen het coschap Oogheelkunde en KNO. In de praktijk betekent dit dat per co-groep de helft van de co-assistenten kiest voor KNO en de andere helft voor Oogheelkunde. De plaatsen van Dermatologie worden standaard door DOO-coschappen ingedeeld. De opleiders hebben de indeling en de gegevens van de bij hun ingedeelde coassistenten minstens vier weken van tevoren nodig. Zij kunnen dan op tijd praktische zaken regelen zoals een badge, computeraccount e.d. Plaatsen voor het coschap Dermatologie kunnen om deze reden ook niet worden geruild. Bij het indelen voor Dermatologie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonplaats van de student. Voor studenten die coschappen buiten de regio lopen zijn logeeradressen beschikbaar. Informatie is te vinden op Blackboard>Algemene informatie over de coschappen>slaapplaatsen.

3 Na het Alco ontvang je per een overzicht van start en einddata van de coschappen en de co-plaatsen waar je bent ingedeeld. Het is toegestaan onderling te ruilen. De ruiling moet uiterlijk zes weken voor de start van het betreffende coschap schriftelijk en door beide partijen ondertekend ingeleverd/verstuurd worden aan DOO-coschappen door middel van het ruilformulier in Klapp. De termijn van zes weken wordt gehanteerd omdat dit zo is afgesproken met de opleiders. Zij kunnen er bij het regelen van hun eigen roosters en andere praktische zaken vanuit gaan dat er in die laatste zes weken geen wijzigingen meer optreden. Coassistenten die menen dat zij wegens bijzondere (privé)omstandigheden in een bepaald ziekenhuis moeten worden geplaatst, kunnen contact opnemen met de studieadviseur. De overige co-assistenten worden over event. afspraken per geinformeerd, zodat hiermee bij het verdelen van de co-plaatsen rekening wordt gehouden. Verzoeken moeten tijdig voor het Alco - worden ingediend. Als je een coschap in het buitenland wilt doen, meld dit dan z.s.m. bij DOO-Internationalisering Wat is/doet de commissie IVBC? De Commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere Regelingen Coassistentschappen (IVBC) bestaat uit de voorzitter van het u.o. Master Geneeskunde, de opleidingscoördinator Geneeskunde, een studieadviseur en de coördinator coassistentschappen. Voor uitstel van indeling, wijziging van de startperiode of onderbreking van de begonnen coassistentschappen is toestemming van de commissie vereist. Aanvragen worden beoordeeld door de commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere omstandigheden Coschappen. Deze aanvragen met eventuele kopieën (bv. inschrijvingsbewijs tweede studie e.d.) kun je per sturen naar subject t.a.v. commissie IVBC of schriftelijk naar: Doo-Coschappen, t.a.v. commissie IVBC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. 2. Indeling van coschappen Welke criteria gelden voor de indeling van coschappen? De indeling voor de coschappen is geautomatiseerd en wordt uitgevoerd door een computerprogramma. Het programma gebruikt daarbij de volgende criteria in volgorde van prioriteit: Optimale bezetting van de coplaatsen; Minimalisatie van de gemiddelde wachttijd; Zoveel mogelijk de voorkeur van de studenten honoreren. NB: oudere cohorten hebben geen voorrang op nominaal-studerenden.

4 Hoe ziet de lijst in te delen studenten eruit? Deze MICO-lijst (mico: mag ingedeeld worden voor coschappen) staat op Blackboard en bevat 4 kolommen. Student nummer Laatste tentamendatum Vak Restpunten Bewegingsapparaat Voortgangstentamen 20 Kolom 1: Studentnummer Kolom 2: Laatste tentamendatum (vermoedelijke laatste tentamendatum; let op: NVV wordt gezien als gehaald) Kolom 3: Vak (vermoedelijke laatste te behalen vak) Kolom 4: Restpunten (aantal ontbrekende EC om te kunnen starten met coschappen b.v. 8 respunten = = 144 EC; let op: NVV geen EC) Hoe weet je of je meedoet met een indelingsronde voor de coschappen? De namen van studenten die voor indeling in aanmerking komen, komen op een lijst te staan. Naast de naam van de student staan op de lijst ook de behaalde EC van de onderdelen van bachelorjaar 2 en 3 en masterjaar 1 en de datum van het laatste nog te behalen tentamen. Deze lijst wordt op Blackboard gepubliceerd blackboard.leidenuniv.nl/ (log in met je eigen toegangscode en ga naar algemene informatie over de co-schappen > instroom coschappen). Elke student die op de lijst staat krijgt daar bericht van via (U-mail). Wat kunnen redenen zijn voor uitstel van indeling? Redenen voor uitstel van indeling kunnen zijn: Je krijgt een promotieplaats Je bent bezig met de afronding van een tweede universitaire studie Bestuursfunctie (met beurs) Persoonlijke omstandigheden. Neem in dit geval eerst contact op met de studieadviseur. Let wel: uitstel van indeling coschappen betekent niet automatisch recht op een startperiode op maat. Aanvragen worden beoordeeld door de commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere omstandigheden Coschappen. Deze aanvragen met eventuele kopieën (bv. inschrijvingsbewijs tweede studie e.d.) kun je per sturen subject t.a.v. commissie IVBC of schriftelijk naar:

5 Doo-Coschappen, t.a.v. commissie IVBC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden Heb je bij een indelingsronde geen laatste tentamendatum (LT) omdat je vereiste vakken hebt gehaald? Als je tijdens een indelingsronde al klaar bent met alle - voor de coschappen vereiste vakken (= 152 EC), wordt als zgn. laatste tentamendatum (LT), de datum van publicatie van de uitslag van de indelingsronde genomen. Bij de indelingsronde van september is dat week 45. Welke vakken / EC tellen mee bij indeling voor de coschappen? EC die worden meegeteld zijn behaald met: Al het reguliere onderwijs van jaar twee Al het reguliere onderwijs van jaar drie Al het reguliere onderwijs van master jaar 1, behalve de Voortgangstoets. Let dus goed op de vakcode van een Blok, Lijn, Keuzevak en Voortgangstoets (M2 is tweedejaars vak, M3 is derdejaars vak, etc. N.B. POV en Wetenschapsstage vallen onder jaar 6. Hoe worden niet vrijgegeven cijfers (NVO, NVV) of vijven meegeteld bij indeling coschappen? Cijfer Telling EC De bepaling van de laatste tentamendatum NVV Wordt niet meegeteld Wordt geteld als gehaald vak. NVO Wordt niet meegeteld Wordt gezien als een niet compenseerbaar cijfer. Zie voor de exacte regeling: Regels/richtlijnen examens. Let op: Om mee te kunnen tellen moeten vrijstellingen en de EC voor een alternatieve invulling van een keuzevak voor 1 oktober resp. voor 1 april usis geregistreerd staan! Heb je geen voorkeur opgegeven? Als je geen voorkeur voor een traject hebt opgegeven in de daarvoor bestemde periode krijg je er een toegewezen dat past binnen de planning van DOO.

6 3. Vrij traject en wetenschapsstage Wat zijn de mogelijkheden voor de invulling van een vrij traject? Een vrij traject kun je naar eigen inzicht invullen. Bijvoorbeeld voor een buitenlandstage, de wetenschapsstage of voor iets heel anders. Je kunt pas definitieve afspraken maken voor het vrij traject, ook voor de wetenschapsstage, als je startperiode is toegewezen. Hoe plan je je wetenschapsstage? Je kunt pas definitieve afspraken maken voor je wetenschapsstage als je startperiode is toegewezen. Heb je je wetenschapsstage al (bijna) afgerond? Als je wetenschapstage (bijna) is afgerond moet je dit naast je voorkeur voor een traject via de optie CWVR aangeven. 4. Voorkeur opgeven Kun je je startperiode voor de coschappen ruilen? Ruilen van startperiode kan zolang je definitieve startdatum nog niet bekend is. Ruilen wordt gefaciliteerd door een ruilforum op Blackboard, course Algemene Informatie over de Coschappen, onder de knop Ruilen Startperiode. Een verzoek tot ruiling kun je schriftelijk indienen (bij het LUMC-onderwijsservicepunt) met behulp van het formulier Ruilen startperiode coschappen, ondertekend door beide partijen. Indien een student in het buitenland verblijft volstaat een bevestingsmail, verstuurd vanuit het persoonlijke U-mailadres. Ruilen van startdatum is niet mogelijk. Wanneer weet je je definitieve startdatum? Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, krijg je vier tot zes weken voor aanvang van je eerste coschap je startdatum per U-mail toegestuurd. De deelnemers aan de cogroep en het rooster worden op Blackboard gepubliceerd,blackboard.leidenuniv.nl/ (log in met je eigen toegangscode en ga naar coursealgemene informatie over de coschappen > wie in welke cogroep). Wat gebeurt er als je zonder geldige reden niet start in je startperiode? Als je zonder geldige reden besluit niet te starten met de coschappen in je geplande startperiode, word je vervangstudent. Dit betekent dat je moet wachten totdat de afdeling coschappen aangeeft

7 dat er plaats voor jou is. Je krijgt dus geen nieuwe startperiode. Wanneer er een coplaats vrijgekomen is waarvoor geen kandidaat beschikbaar is, krijg je als vervangstudent deze plaats toegewezen vier tot zes weken voor aanvang van de coschappen. Je bent in die situatie gehouden die plaats te accepteren. Een vervangstudent heeft geen recht op financiële compensatie van de wachttijd. Wat als je cijfers in usis niet op tijd in orde zijn? Als je op grond van je studieresultaten je startperiode niet kunt halen: Meld dit z.s.m. bij DOO-Coschappen. Persoonlijke omstandigheden: naar studieadviseur. Bied je startperiode aan op de ruilbeurs. Probeer alles te doen om je plaats op te vullen! Als ruilen van startperiode niet tijdig lukt, word je uit de startperiode gehaald en met de eerst volgende indelingsronde opnieuw ingedeeld voor de coschappen. 5. Voorwaarden voor indeling/starten Hoe krijg je een vaccinatieverklaring van VGM? Om met de coschappen te kunnen starten heb je een recente vaccinatieverklaring nodig van VGM.Deze verklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn, en moet uiterlijk 2 weken voor je definitieve startdatum ingeleverd zijn.er zitten maximaal 5 dagen tussen de controle en de uitslag, je moet dus uiterliijk 3 weken voor je startdatum langs bij VGM. Ga je / ben je (vlak) voor de start van de coschappen in het buitenland: Informeer altijd VGM als je na het regelen van je vaccinatieverklaring en voor je startdatum naar het buitenland gaat. Misschien is er een aanvullende test nodig. Ben je in een land met een "westerse" gezondheidszorg dan kun je in principe ook daar je verklaring regelen. Dit is wel voor eigen kosten en overleg dit altijd vooraf met VGM. Wat als NVV/NVO s niet tijdig in orde zijn? Voor NVV / NVO s gelden dezelfde regels als in de FAQ Wat als je cijfers in usis niet op tijd in orde zijn? Er is echter één belangrijk verschil: Bij een NVV / NVO word je niet opnieuw ingedeeld voor de coschappen, maar word je vervangstudent. N.B. Niet vrijgegeven tentamencijfers zijn één jaar geldig.

8 Wat gebeurt er als je je vaccinatieverklaring niet op tijd heb gehaald? Als je uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van je eerste coschap (het ALCO) geen geldige vaccinatieverklaring van VGM bij de het LUMC-Onderwijsservicepunt hebt ingeleverd mag je niet starten met je coschappen. Je krijgt hierover een mail van DOO-coschappen. Afhankelijk van de reden van het ontbreken van een vaccinatieverklaring word je zo spoedig mogelijk opnieuw ingedeeld.

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde 1 Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Samengesteld door: Dr. F. van Kooten, Coördinator

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Programma 8.45-9.10 uur: Welkom en korte uitleg programma Master gnk prof. dr. Harry van Goor, curriculumcoördinator master geneeskunde 9.10-9.30 uur: Verdeling coplaatsen

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Vastgesteld op 22 12 2009 door Prof dr E.C. Klasen, lid Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair

Vastgesteld op 22 12 2009 door Prof dr E.C. Klasen, lid Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair datum 22 december 2009 Vastgesteld op 22 12 2009 door Prof dr E.C. Klasen, lid Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum Inleiding Dit reglement is een afgeleide van het NFU

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Voorbereiding op je co-schappen 1.1 White coat ceremony

Hoofdstuk 1. Voorbereiding op je co-schappen 1.1 White coat ceremony Gefeliciteerd! Je studentenleven is officieel voorbij. Vanaf nu heb jij ook een arbeidersleven wat betekent dat je je huidige patroon van laat opstaan, de hele dag om je heen kijken, veel sporten, veel

Nadere informatie

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Versie: 5.3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Intekenen door student... 4 Variant / Specialisatie... 6 Aanpassen

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

1 : / / / / / K - N F U 2 0 0 9 0 6 3 9 R

1 : / / / / / K - N F U 2 0 0 9 0 6 3 9 R datum in de klinische praktijk 2013 Vastgesteld op 17 juni 2014 door Prof dr P. C.W. Hogendoorn, lid Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum Inleiding Dit reglement is een

Nadere informatie

Inventarisatie Voortgangstoets Bespreking Algemene vergadering: 10-07-2010

Inventarisatie Voortgangstoets Bespreking Algemene vergadering: 10-07-2010 Inventarisatie Voortgangstoets Bespreking Algemene vergadering: 10-07-2010 Aanvraag: LOCA-bestuur 2010 Reden tot aanvraag: tijdens de algemene vergadering van 29 mei 2010 zijn er een aantal problemen rondom

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar

Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar 2010-2011 Instituut voor onderwijs en opleiden

Nadere informatie

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde 1. Over Osiris Student In OSIRIS verwerkt het DCO je studieresultaten, studieadviezen en behaalde examens. Met OSIRIS student kun je: - Je aanmelden voor

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

Korte handleiding ouderlogin

Korte handleiding ouderlogin 1 Korte handleiding ouderlogin Inloggen - Ga naar http://www.kchetgroenehuis.nl en kies rechtsboven voor de ouderlogin de groene button. - Er kan standaard worden ingelogd met uw mailadres en het wachtwoord:

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding)

Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding) Geldig vanaf 1 september 2012 Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding) Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding) Studiejaar Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs. Toetsing

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl Handleiding www.vervangerspool.nl 1 Inhoudsopgave: 1. Login... 3 1.1 Wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 3 1.2 Nog geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 4 2 Overzicht gebruikers:... 4

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde Tentamen blok Datum Tijd : naam van blok : datum van afname tentamen : met RD: zonder RD: Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie over het tentamen. Voordat u met het tentamen

Nadere informatie

Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden

Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden Inschrijfformulier 11 appartementen De Weezenlanden Personalia Aanvrager 1 Aanvrager 2 Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorna(a)m(en) Geslacht* Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Tel.nr.

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Versie: 3.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toelichting gebruikte tekens... 4 Intekenen door student... 5 Variant / Specialisatie... 7 Aanpassen

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie)

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw A.I. Emmen Grote

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven...2 * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde?...2 *Moet ik me herinschrijven als ik nog een herkansing

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Contactpersonen: mw. C. Kastelein, coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor logistieke

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Augustus 2014

Nieuwsbrief Augustus 2014 Nieuwsbrief Augustus 2014 De cijfers Nieuwe coördinerend onderzoeker Deelname nieuw ziekenhuis OCON Hengelo Stand van zaken: onderzoek met stappenteller Contact 1800 Cijfers U doet mee in de LOAS studie,

Nadere informatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2 - Dienstcompensatie Inleiding In de Landelijke richtlijnen voor de regeling van de positie van coassistenten door Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de decaan op 16 juni 2015 en geldend met ingang van 1 augustus

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

EPASS HANDLEIDING beoordelaars Inwendige geneeskunde Erasmus MC Desiderius School, november 2014

EPASS HANDLEIDING beoordelaars Inwendige geneeskunde Erasmus MC Desiderius School, november 2014 EPASS HANDLEIDING beoordelaars Inwendige geneeskunde Erasmus MC Desiderius School, november 2014 Deze handleiding is geschreven voor beoordelaars en examinatoren, die deel- en eindbeoordelingen invullen

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Handleiding - Ouder Ruiltool

Handleiding - Ouder Ruiltool Handleiding - Ouder Ruiltool 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opvangkalender... 4 Uitleg termen... 4 Plaatsingsbeleid leidend... 5 Gebruik kalenderdag... 5 Dag aanvragen... 6 Aanvragen annuleren... 8 Afwezigheid

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 85

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 85 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 85 Inhoudsopgave Bruggen Bouwen I... 4 Thorax I... 6 Module-overstijgend Programma Fase 1... 9 CORE I...11 VGT Fase 1 Meetmoment 1... 13 VGT Fase 1 Meetmoment 2...

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Neurologie

Welkom op de polikliniek Neurologie Welkom op de polikliniek Neurologie Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0609 Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Neurologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder willen wij

Nadere informatie

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart.

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart. Aanleiding vervanging campuskaart Waarom krijg ik een nieuwe campuskaart? De nieuwe campuskaart is ontwikkeld met als doel er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toe te kunnen voegen en om in de

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Hartelijk welkom in het SFG! Hierbij wil ik je van harte welkom heten in het Sint Franciscus Gasthuis (SFG). Ik hoop dat je een leerzaam coschap in

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½ Reglement Zwitsers op weerstandspunten A. Inleidende opmerkingen en definities A1 a Weerstandspunten De weerstandspunten (WP), ook wel Buchholz of Solkoffscore genoemd, van een speler is de som van de

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde

Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum geneeskunde Bachelorjaar 2 en 3 Studiejaar 2015-2016 ALGEMENE INFORMATIE Voortgangstoetsing De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennisontwikkeling

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie Algemene Handleiding KNGF handleiding aanvragen accreditatie versie 1.1 25-9-2015 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Voordat u kunt inloggen... 3 1.2 Navigeren op de site voor scholingsaanbieders...

Nadere informatie

MCHaaglanden. How we do it?

MCHaaglanden. How we do it? MCHaaglanden How we do it? implementatie De praktijk IOP s visitatie 1-7-11 Aanvraag en LOP Start voorbereiding ToetsMatrix Implementatie Voortgangstoets 1 Geschiktheidsbeoordeling 1 Kennistoets 4 360

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en deze praktische regels gaat de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. VT-regeling Mastercurriculum Geneeskunde 2015-2016 pagina 2

ALGEMENE INFORMATIE. VT-regeling Mastercurriculum Geneeskunde 2015-2016 pagina 2 Toetsingsregeling Voortgangstentamens Mastercurriculum geneeskunde Studiejaar 2015-2016 ALGEMENE INFORMATIE Voortgangstoetsing De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennisontwikkeling gedurende

Nadere informatie

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!.

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!. Start Aysist en 2Match! Na een intensieve periode van voorbereiding start per 1 oktober 2Match! met het plannen van medewerkers voor alle afdelingen waar in 24-uurs diensten of onregelmatig gewerkt wordt.

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013-2014

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013-2014 Master OER Geneeskunde 1 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2013-2014 Definitieve versie augustus 2013 Master

Nadere informatie

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde CONTRACT STUDIEREIS 2009 - Boedapest Algemene informatie Achternaam:... Voornamen (zoals vermeld op je identiteitsbewijs):... Roepnaam:... Adres:... Postcode:...Woonplaats:... Telefoonnummer 1:... Telefoonnummer

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

Veelgestelde Vios-vragen

Veelgestelde Vios-vragen Veelgestelde Vios-vragen Algemene vragen Wat is het verschil tussen de BIOS-regelingen en de VIOS-regelingen? De VIOS-regeling (vanaf schooljaar 2014-2015) is de opvolger van de BIOS-regeling. De B van

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken tweede semester Vanaf maandag 17 januari (00.00 uur) t/m dinsdag 25 januari (24.00 uur) 2011 kunt u

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie 1. Inleiding Werk en meer mogelijk maken voor iedereen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar SUMMA jaar 4 (n=40) CRU jaar 6 (n=304) Algemene semi-artsstage (ASAS) 12 wk Onderzoekspraktijk

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo 1. Aan het eind van het schooljaar wordt op iedere vestiging bepaald waar de leerling

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Deelnemersvoorwaarden Business Tour 2015 Artikel 1. Definities 1) Christiaan Huygens : Wiskunde en Informatica Studievereniging Christiaan Huygens van de Technische Universiteit Delft. 2) Business Tour

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

Hepatitis B beleid. Opleiding Geneeskunde VUmc. Mw.dr. H.E.M. Daelmans en Mw. drs. C.M. Bemelmans

Hepatitis B beleid. Opleiding Geneeskunde VUmc. Mw.dr. H.E.M. Daelmans en Mw. drs. C.M. Bemelmans Hepatitis B beleid Opleiding Geneeskunde VUmc Mw.dr. H.E.M. Daelmans en Mw. drs. C.M. Bemelmans Versie 01 september 2012 Hepatitis B beleid opleiding geneeskunde VUmc. 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze...

Nadere informatie