Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders"

Transcriptie

1 ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden 3. B Uitnodigingen Ter bespreking. B De lijst wordt geactualiseerd 4. vm Stafhoofdafdeling Organisatie en Faciliteiten/ PO Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders De huidige toestand waarbij de gemeente eigen risicodrager is voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van Burgemeester en Wethouders (en oud-wethouders met wachtgeld) continueren en geen gebruikmaken van de mogelijkheid om voor dit risico een verzekering af te sluiten. 5. B Stafbureau Gemeentesecretaris Agenda commissie Maatschappij d.d. 18 mei 2015, commissie Omgeving 19 mei Ter kennisname. 6. Sm Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / MI erzoek van GS aan de gemeenteraad tot volledig mandatering van de basistaken en BRZO-taken aan de omgevingsdiensten 1. De mandatering van de basistaken, met uitzondering van de bodemtaken, aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant verder uit te werken via een aanpassing van het

2 ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel Mandaatregister medio Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in kennis te stellen van uw besluit onder 1, conform bijgevoegde brief. 3. De gemeenteraad via bijgevoegde RIB in kennis te stellen van uw brief aan het college van Gedeputeerde Staten., concept-brief aan GS aanpassen 7. d Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / RO Werkingstijden verkeerslichten Burgemeester an Houtlaan - Prins Karelstraat De verkeersregelinstallatie Burgemeester van Houtlaan - Prins Karelstraat te laten werken gedurende de volgende perioden: - maandag t/m zaterdag van tot uur - zondag van tot uur 8. B Hoofdafdeling Bestuur en eiligheid / BOS Metropoolregio Eindhoven voortgangsrapportage Kennis te nemen van de ontvangen reactie en conclusies. 9. B Stafbureau Gemeentesecretaris Concept oordeelsvormingsnotitie visie Bestuurlijke Toekomst Son en Breugel. Ter kennisname. 10. St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / BW Gemeentelijke instrumentarium op het gebied van Wonen Kennis te nemen van bijgevoegde notitie "Gemeentelijk instrumentarium op het gebied van Wonen" 11. dl Stafbureau Gemeentesecretaris

3 ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel ragen van de fracties Groen Links en SP inzake Uitgeprocedeerde asielzoekers d.d. 24 april 2015 De fracties van Groen Links en SP antwoorden in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage 12. vdz Stafbureau Gemeentesecretaris ragen van de fractie Senioren 2013 inzake zelfredzaamheidsmatrix voor de beoordeling van ouderen d.d. 18 april 2015 De fractie Senioren 2013 berichten in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage. B 13. d Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / RO Helmond Mobiel 2025 Instemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief met betrekking tot Helmond Mobiel 2025 B Concept-brief aanpassen; overigens conform. 14. St Stafbureau Gemeentesecretaris ragen van de fractie D'66 inzake Helmond marketing d.d. 20 april 2015 De vragen van D66 fractie beantwoorden in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage. 15. St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / RO Deelname en dekking Rijk van Dommel en Aa programma-management 1. Deelname programma-management Rijk van Dommel en Aa voor 2015 dekken uit bedrijfskosten dienst SB. 2. Evaluatie van het eerste jaar programma-management Rijk van Dommel en Aa afwachten als beslismoment voor de gemeente Helmond om al dan niet door te gaan. 3. De burgemeester te verzoeken wethouder Stienen machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen waarin een voorbehoud is

4 ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel. opgenomen dat deelname voor 2016 t/m 2018 na 1 jaar op basis van evaluatie opnieuw in B&W terugkomt voor besluitvorming en dekking. 4. Bijgaand concept antwoordbrief vast stellen. 16. St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / PBH erbouwing Leonardusschool t.b.v. centrum voor beweging en gezondheid 1. De Leonardusschool te herbestemmen en geschikt te maken voor instellingen welke bijdragen aan het gezamenlijke motto "bewegen en gezondheid" 2. De raad voorstellen om een krediet van ,-- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de gefaseerde verbouwing van de Leonardusschool, waarvan ,-- gedekt zal worden uit de reserve Stedelijke ernieuwing Post Plan van Aanpak Leonardusbuurt om zo hiermee de kapitaallasten te verlagen waardoor de huur neerwaarts bijgesteld kan worden voor de maatschappelijke functies. De overige investerings- en exploitatielasten worden gedekt door huurinkomsten. 3. De raad voorstellen de financiële gevolgen te verwerken in begrotingswijziging St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / PBH Goorloopzone aanvraag krediet 3e fase De gemeenteraad voor te stellen: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet Goorloopzone 3 e fase, zijnde een bedrag van ,-. 2. Dit bedrag als volgt te dekken: ,- bijdrage waterschap (IP-post ) ,- bijdrage grondbedrijf (onderdeel Restexploitaties, IP-post ) ,- MPS herontwikkeling Grex Goorloopzone ,- MPS Ruimtelijke structuur wonen en groen - het verlagen van het krediet Kasteelherenlaan met ,- 3. Hiertoe begrotingswijziging vast te stellen d Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / RO Bakelse Beemden kredietaanvraag 1. Een krediet beschikbaar stellen van ,-- voor inrichtingskosten voor de 'planrand Dierdonk'. 2. De financiële gevolgen verwerken in college-begrotingswijziging conform bijlage. 3. Instemmen met concept brief aan de provincie (Brabants Landschap), zie bijlage.

5 ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel. 19. vdz Samenleving en Economie / MOD Nota Minimabeleid De nota 'Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid ' voorlopig vast te stellen in afwachting van de reacties van de adviesraden Sm Hoofdafdeling Financiën en Control Jaarrekening 2014, conceptbegroting 2016 t/m 2019 en evaluatieonderzoek Blink 1. De raad voorstellen, gehoord de commissies Omgeving en Financiën, om het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink schriftelijk in kennis te stellen van haar zienswijze op de concept begroting 2016 alsmede de concept meerjarenbegroting Kennis te nemen van de vastgestelde jaarrekening 2014 en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad. 3. Kennis te nemen van het Evaluatieonderzoek en beleidsverkenning Blink uitgevoerd door K+, en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad B RIB inzake veiligheidsmonitor 2014 met persbericht: Conform

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Roden, 19 juni 2003 Onderwerp verkoop garageboxen aan Stichting VOR Voorstel overgaan tot verkoop voor 5.000,00; aankoopbedrag volledig subsidieren; verbouwkosten

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwegein 2 013-0. Onlangs heeft de R.J.W. de Wild, namens de CDA-fractie, het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Dongerenlintje ingediend.

Nieuwegein 2 013-0. Onlangs heeft de R.J.W. de Wild, namens de CDA-fractie, het Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Dongerenlintje ingediend. Nieuwegein 2 013-0 Aan De raad van de qemeente Nieuwegein Onderwerp Initiatiefvoorstel Nieuwegeins Jongerenlintje fractie CDA. Datum 20 februari 2013 Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM Onlangs heeft de

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie