Programma van toetsing en afsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 6 Pta Economie 7 Pta Wiskunde 8 Pta Biologie 9 Pta Lichamelijke Opvoeding 10 Pta Handel en Administratie 11 Pta Sport Dienstverlening en Veiligheid 12 Pta Oriëntatie Op Leren en Werken 13 Examenreglement 13 Perioden Schoolexamen Vmbo-4 Cursusjaar Schoolexamen VMBO 4 Pagina 1 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

4 Voorwoord Vorig schooljaar heb je al een deel van het schoolexamen gedaan; dit jaar rond je het Schoolexamen af en aan het eind van leerjaar 4 doe je het Centraal Examen. Dit boekje gaat over het Schoolexamen. In dit boekje staat per vak een overzicht van toetsen die in leerjaar 4 meetellen voor het schoolexamen. Zo weet je tijdig wat je te wachten staat. In de Toelichting worden enkele belangrijke afspraken genoemd voor de goede gang van zaken tijdens het schoolexamen. Een deel is bekend van vorig jaar; enkele zaken zijn net iets anders. De officiële afspraken staan in het Examenreglement. Dit is te vinden op In de loop van het jaar krijg je nog informatie over de gang van zaken tijdens het Centraal Examen. Afdelingsleider: Mevrouw J. Lemcke (voor de opleiding SDV) De heer M.J. Top (voor de opleiding handel-administratie en ICT-Route) Schoolexamen VMBO 4 Pagina 2 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

5 Toelichting PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een toetsoverzicht waarin per leerjaar alle toetsen van het Schoolexamen staan. Betekenis kolommen in schema PTA Code: Met deze code doe je als leerling niets; de code is bedoeld voor de docent om de toetscijfers via de computer aan de administratie door te geven. Leerstofomschrijving: Heel kort is aangegeven welke leerstof getoetst wordt. Exameneenheid: Als leerling heb je hier niets aan; de letters en nummers verwijzen naar het onderdeel van het examenprogramma; hiermee controleert de inspectie of het examenprogramma goed wordt uitgevoerd. Toetsvorm: De manier waarop de leerstof getoetst wordt: bijv. schriftelijk, via een werkstuk e.d.. Periode: In welk deel van het schooljaar de toets wordt afgenomen. Een overzicht van de schoolexamenperioden staat op de laatste bladzijde van dit boekje De precieze datum en tijd wordt in de les door de docent afgesproken. Net zoals 'gewone' repetities worden de schoolexamentoetsen tijdens de gewone lesuren gehouden. Toetstijd: Hoe lang een toets duurt, of hoeveel uur gewerkt wordt aan bijv. een werkstuk. Herkansbaar: Of de toets eventueel overgedaan mag worden [zie: herkansing] Weging schoolexamen: Hoe zwaar de toets meetelt in het schoolexamen. Per vak vormen alle schoolexamentoetsen in leerjaar 3 en 4 samen 100%. Resultaat: Hier kun je het cijfer invullen dat je haalde voor de schoolexamentoets. [Hiermee heb je aan het eind van het jaar een handig overzicht om indien nodig een toets voor de herkansing te kiezen] Schoolexamen VMBO 4 Pagina 3 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

6 Overzicht Resultaten Schoolexamen Drie keer per jaar krijg je een Overzicht Resultaten Schoolexamen. Dat is een lijst met de cijfers die je haalde voor de schoolexamentoetsen. Wanneer je denkt dat er bepaalde cijfers niet of niet goed opstaan, moet je dat onmiddellijk aan je mentor doorgeven. Herkansen Herkansen = een toets nog een keer maken; overdoen. Omdat de cijfers van de schoolexamentoetsen uit klas 3 meegaan naar klas 4 en meebepalen of je wel of niet slaagt, mag je aan het eind van leerjaar 3 één van alle afgelegde toetsen overdoen. Of een toets herkansbaar is, staat in het PTA. Welke je kiest, bepaal je zelf Inhalen Wanneer je bij een schoolexamentoets niet aanwezig bent, wegens ziekte of andere geldige reden, dan moet je officieel absent gemeld zijn. Een niet-spoedeisend bezoek aan een huisarts, tandarts of orthodontist is geen geldige reden voor afwezigheid tijdens een schoolexamen. Als de docent gecontroleerd heeft of je officieel absent gemeld bent, zal hij een nieuwe afspraak maken voor het inhalen van de schoolexamentoets. Heb je geen geldige reden of ben je niet officieel absent gemeld, dan mag je de toets niet inhalen en krijg je een '1' als beoordeling. Inleveren Voor veel vakken moet je voor het schoolexamen een praktische opdracht uitvoeren (een werkstuk schrijven, een verslag maken, e.d.) Dit werk moet uiterlijk op de afgesproken datum persoonlijk aan de docent worden gegeven (dus niet via het postvakje). Om misverstanden over 'wel/niet ingeleverd' te voorkomen met dit examenwerk tekenen jij en de docent bij het inleveren een inleverlijst af. Niet op tijd ingeleverd Als je zonder geldige reden het materiaal van een praktische opdracht (werkstuk, verslag, e.d.) niet op de afgesproken inleverdatum hebt ingeleverd, krijg je een cijfer dat alleen gebaseerd is op de scorepunten die je haalde bij de tussentijdse controlemomenten. Vervangende opdracht Er zijn Praktische Opdrachten en Handelingsopdrachten die specifieke activiteiten omvatten op een vast, niet herhaalbaar tijdstip. Als je door omstandigheden de opdracht niet op de gewone manier kon uitvoeren krijg je een vervangende opdracht. De vervangende opdracht kan een (deels) andere vorm en inhoud hebben dan de oorspronkelijke opdracht Schoolexamen VMBO 4 Pagina 4 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

7 Pta Nederlands Vak Nederlands cursusjaar Leerjaar VMBO-4 Leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Contactpersoon A.J.A. Lemcke-Valk/ E. van Leeuwen Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat T30 Schoolexamen klas 3 30% T41 Kijk- en Luistertoets (CITO) K7 Schriftelijk min. Nee 15% T42 Taal en Taalverschijnselen K1, K5 Schriftelijk min. Ja 15% P41 Voorlezen (a.d.h.v. een drietal vooraf ingeleverde teksten waaruit de docent een keuze maakt, of een door de docent gegeven tekst) K5 Mondeling 6 5 min. Nee 5% P42 Fictiedossier gebaseerd op 6 verslagen K1, K3, K5 Mondeling 6 15 min. Nee 20% T43 Spelling K2, K5 Schriftelijk min. Ja 15% Totaal Schoolexamen 100% Centraal Centraal Examen Examen eenheid Leerstof Het C. E. bestaat uit een gedeelte begrijpend lezen en een gedeelte functioneel schrijven. Het gedeelte begrijpend lezen zijn enkele teksten met daarover meerkeuzevragen, enkele open vragen en mogelijk een samenvattingopdracht. Het functioneel schrijven bestaat uit opdrachten a.d.h.v. een stel je voor situatie waarbij de leerling opdrachten krijgt zoals het schrijven van een brief, een artikel, invullen van een formulier o.i.d N.B. Het fictiedossier mag één filmverslag bevatten (van een Nederlands boek verfilmd) of één theaterverslag. De overige 5 verslagen dienen boekverslagen te zijn van boeken van Nederlandse of Vlaamse auteurs. Hiervan mogen er 5 jeugdboek zijn. uit de C-categorie die oorspronkelijk in het Nederlands zijn geschreven. Maximaal 1 boek per schrijver. Let op: de leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn verslagen, de docent nooit. Tip: bewaar de verslagen digitaal. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 5 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

8 Pta Engels Vak: Engels Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Contactpersoon: J. van Woudenberg Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat T30 Schoolexamen klas 3 25% T41 Schrijfvaardigheid: informele schriftelijke communicatie K7 Schriftelijk Toetsweek min ja 10% T42 Kijk- en luistervaardigheid K5 Schriftelijk Toetsweek min nee 15% T43 Leesvaardigheid 1 K4 schriftelijk 5 50 min nee 5% T44 Spreekvaardigheid K6 mondeling Toetsweek 6 20 min nee 30% T45 Leesvaardigheid 2 K4 schriftelijk 6 50 min nee 5% T46 Stepping Stones Gemiddelde van 4 toetsen DT1 t/m DT4 K7 Schriftelijk 4 / 5 4 x 50 = 200 min nee 10% H41 Praktische opdracht K 2 / K3 / K4 Verslag / presentatie min nee V Totaal Schoolexamen 100% Examen eenheid Leerstof Centraal Examen Tekstverklaring Leesstrategieën eigen maken, Gebruik van woordenboek aanleren en verfijnen. Meerkeuze en open vragen met gebruik van woordenboek. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 6 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

9 Pta Economie Vak: Economie Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Contactpersoon: Tilly Lówer Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat T30 Schoolexamen klas 3 30% H41 Handelingsopdracht naar aanleiding van klassikaal werk. Door de docent wordt duidelijk aangegeven welke opdrachten het betreft alle Verslag, presentatie 4, 5 - V T41 Hoofdstuk 8 Wie regelt dat? K6 Schriftelijk 4 50 min ja 15% T42 Hoofdstuk 9 Waar komt dat vandaan? En Hoofdstuk 10 Wat kan de rest van de wereld je schelen. K7 Schriftelijk Toetsweek min ja 20% T43 Hoofdstuk 6 Geen werk, wat nu? K4 Schriftelijk Toetsweek 5 50 min ja 15% T44 Hoofdstuk 1, 2 en 3 K5 Schriftelijk Toetsweek min ja 20% Totaal Schoolexamen 100% Examen eenheid Leerstof Centraal Examen: Pincode - bovenbouw-b, behalve de onderwerpen Milieu, Verzekeren en Overheid en Bestuur. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 7 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

10 Pta Wiskunde Vak: Wiskunde Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Contactpersoon: R. Kneyber Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat T30 Schoolexamen klas 3 25% T41 Rekenen, meten, schatten. Herhaling klas 3 Moderne Wiskunde Deel 4 vmbo B H:1 en H:6 K5 schriftelijk min ja 25% T42 Algebraïsche Verbanden Herhaling klas 3 Moderne Wiskunde Deel 4 vmbo B H:3 en H:8 K4 schriftelijk Toetsweek min ja 25% T43 Meetkunde Herhaling klas 3 Moderne Wiskunde Deel 4 vmbo B H:2, H5 en H:7 K6 schriftelijk Toetsweek min ja 25% Totaal Schoolexamen 100% Examen eenheid Leerstof K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Centraal Examen K4 K5 Algebraïsche verbanden Rekenen, meten, schatten K6 Meetkunde Schoolexamen VMBO 4 Pagina 8 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

11 Pta Biologie Vak Biologie cursusjaar Leerjaar VMBO-4 Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Contactpersoon C. de Vries Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat T30 Schoolexamen klas 3 50% T41 Stofwisseling K1, K2, K3, K4, K9 schriftelijk 4 50 min. ja 10% T42 Ecologie K1, K2, K3, K5, K6, K7 schriftelijk 5 50 min. ja 10% T43 Mens en milieu K1, K2, K3, K7 Schriftelijk 6 50 min. Ja 10% T44 Transport, opslag, Uitscheiding, Bescherming K1, K2, K3, K9, K10 Schriftelijk 6 80min. Ja 10% P41 Schimmelonderzoek K1, K2, K3K4, K5 verslag 6 4 uren nee 10% Totaal Schoolexamen 100% Examen eenheid Leerstof K3 Leervaardigheden K4 Cellen staan aan de basis Centraal Examen K6 K9 Planten en dieren en hun samenhang Het lichaam in stand houden: voeding en genotsmiddelen, energie, transport en uitscheiding K11 Reageren op waarnemingen K12 Van generatie op generatie Schoolexamen VMBO 4 Pagina 9 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

12 Pta Lichamelijke opvoeding Vak: Lichamelijke Opvoeding Leerjaar: Leerjaar VMBO 4 Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Contactpersoon: R. Wiederholdt Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat H41 Sportoriëntatie Z1 Praktijk Toetsweek 4 1 dagdeel Nee V H42 Keuze doelspel - Basketbal - Zaalhockey of unihockey - Handbal - Korfbal K4 Praktijk 4 / 5 / 6 Nee V H43 Keuze - Volleybal - Smash - Spel - Badminton 2-2 K4 Praktijk 4 / 5 / 6 Nee V H44 Turnen: - Turnen: - Zwaaien - Springen en balanceren K5 / K6 Praktijk 4 / 5 / 6 Nee V H45 Atletiek: keuze uit - Kogelstoten, - Discuswerpen, - Speerwerpen, K7 Praktijk 4 / 5 / 6 Nee V H46 Dans: Bewgen op muziek K5 / K6 Praktijk 4 / 5 / 6 Nee V H47 Keuze: of - Shuttlerun test - Coopertest K7 Praktijk 4 / 5 / 6 Nee V N.B. Betreft : langdurig geblesseerde leerlingen. Indien een leerling een langdurige blessure heeft opgelopen en daardoor niet kan deelnemen aan de lessen bewegingsonderwijs, wordt in overleg met de docent LO en de afdelingsleider een vervangende opdracht verstrekt. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 10 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

13 Pta Handel en Administratie Vak: Handel en Administratie Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Contactpersoon: B. van Maanen Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat T30 Schoolexamen klas 3 48% T41 Aan de slag in het werkveld 2 HAK 1 t/m HAK 9 Schriftelijk 4 2 uur Ja 11% P41 Praktijkopdracht aan de slag 4 HAK 1 t/m HAK 9 Praktische opdracht 4 3 uur Nee 3% P42 Praktijkopdracht aan de slag 5 HAK 1 t/m HAK 9 Praktische opdracht 4 3 uur Nee 3% T42 Beheersen van het werkveld HAK 1 t/m HAK 9 Schriftelijk 5 2 uur Ja 11% P43 Praktijkopdracht beheersen 1 HAK 1 t/m HAK 9 Praktische opdracht 5 3 uur Nee 3% P44 Praktijkopdracht beheersen 2 HAK 1 t/m HAK 9 Praktische opdracht 5 3 uur Nee 3% T43 Het werkveld overzien HAK 1 t/m HAK 9 Schriftelijk 6 2 uur Ja 12% P45 Praktijkopdracht overzien 1 HAK 1 t/m HAK 9 Praktische opdracht 6 3 uur Nee 3% P46 Praktijkopdracht overzien 2 HAK 1 t/m HAK 9 Praktische opdracht 6 3 uur Nee 3% Totaal Schoolexamen 100% Centraal examen Leerstof: Alle blokken van Link Schoolexamen VMBO 4 Pagina 11 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

14 Pta Sport Dienstverlening en Veiligheid Vak: Leerjaar VMBO 4 Sport Dienstverlening en Veiligheid Leerweg Basiseroepsgerichte leerweg Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Leerjaar Contactpersoon: M.Voorbij Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat T30 Schoolexamen klas 3 45% P41 P42 P43 Grote praktische Sport/Dienstverlenende opdracht Grote praktische Veiligheid/Dienstverlenende opdracht Mens in ontwikkeling DT1: Onderwerp 1 DT2 Onderwerp 2 DT3: Onderwerp 3 1 t/m 7 1 t/m 7 2 t/m 7 P44 Meesterproef 1 t/m 7 P45 P46 P47 P48 Les en Leidinggeven DT4: 1e beoordeling DT5: 2e beoordeling Werkhouding/ Beroepshouding Project DT6: Periode 1 DT7: Periode 2 DT8: Periode 3 Gemiddelde van de 3 cijfers Werkhouding/ Beroepshouding M.I.O. DT9: Periode 1 DT10: Periode 2 DT11: Periode 3 Gemiddelde van de 3 cijfers Werkhouding/ Beroepshouding Sportoriëntatie DT12: Periode 1 DT13: Periode 2 DT14: Periode 3 Gemiddelde van de 3 cijfers 4 t/m 6 2 t/m 7 2 t/m 7 2 t/m 7 H41 Beroepshouding 6 t/m 7 H42 20 uur SDV Binnen / Buitenschoolse opdracht 4 t/m uur Nee 7,5% uur Nee 7,5% uur Nee 2,5% uur Nee 25% uur Nee 5% uur Nee 2,5% uur Nee 2,5% uur Nee 2,5% uur Nee V uur Nee V Totaal Schoolexamen 100% Schoolexamen VMBO 4 Pagina 12 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

15 Pta Oriëntatie op Leren en Werken Vak: Oriëntatie op leren en werken Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Contactpersoon: A.R.Bakker Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toetstijd Herkansbaar? Weging SE Behaald Resultaat H41 MBO oriëntatie K1 Verslag 4, 5 1 uur Nee V Bovenstaande wordt beoordeeld door de decaan Examenreglement Het examenreglement is terug te vinden op de website van het Oosterlicht College: www. Oosterlicht.nl Schoolexamen VMBO 4 Pagina 13 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

16 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Basisberoepsgerichte Leerweg Perioden Schoolexamen VMBO-4 cursusjaar Perioden Schoolexamen VMBO-4 Cursusjaar week week week week week week week week 41 week week 43 Toetsweek SE 10. week week 45 tussenrapportage SE 12. week week week week week week 51 week 52 week week week 03 Toetsweek SE 20. week week 05 tussenrapportage SE 22. week week 07 week week week week week 12 Toetsweek SE 28. week week 14 voorlopige eindrapportage 30. week 15 herkansing SE 31. week 16 Eindrapportage SE 32. week 17 einde schoolexamen periode herfstvakantie kerstvakantie krokusvakantie Examens Digitaal voor de Basis week 18 week 19 Paas-mei vakantie Centraal examen week 20 t/ m week 22 Schoolexamen VMBO 4 Pagina 14 van 18 Oosterlicht College Nieuwegein

17

18

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2011-2012 Inhoudsopgave inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2014-2015 Inhoudsopgave inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2015-2016 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2015-2016 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 VOORWOORD... 2 TOELICHTING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. Pta Nederlands 5. Pta Engels 5. Pta Frans 7. Pta Duits 8. Pta Economie 9.

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. Pta Nederlands 5. Pta Engels 5. Pta Frans 7. Pta Duits 8. Pta Economie 9. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 5 Pta Frans 7 Pta Duits 8 Pta Economie 9 Pta Wiskunde 10 Pta Biologie 11 Pta Aardrijkskunde 12 Pta Geschiedenis 13 Pta

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg VMBO 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Frans... 7 Pta Duits...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2015-2016 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2017-2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 VOORWOORD... 2 TOELICHTING... 3 PTA NEDERLANDS... 5 PTA ENGELS... 6 PTA ECONOMIE...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2013-2014 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Klas 4 VMBO 04-05 Inhoudsopgave inhoudsopgave Voorwoord Toelichting 4 Pta Nederlands 6 Pta Engels 7 Pta Frans 8 Pta Duits 9 Pta Economie 0 Pta

Nadere informatie

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2015-2016 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2013-2014 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2014-2015 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Beeldend (Handvaardigheid/tekenen) 6 PTA Bewegings Onderwijs 7 PTA Biologie 8 PTA CKV

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2013-2014 BASISberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2012-2013 Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2012-2013 Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2012-2013 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2014-2015 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldende vakken 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie 9 PTA Duits 10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Klas 4 VMBO 05-06 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave Theoretischegerichte Leerweg Klas 4 05-06 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2015-2016 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Beeldend (Handvaardigheid/tekenen) 6 PTA Bewegings Onderwijs 7 PTA Biologie 8 PTA CKV

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2017-2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 VOORWOORD... 2 TOELICHTING... 3 PTA ENGELS... 6 PTA ECONOMIE... 7 PTA WISKUNDE...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2015-2016 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldende vakken 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie 9 PTA Duits 10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg VMBO 2017-2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 VOORWOORD... 2 TOELICHTING... 3 PTA NEDERLANDS... 6 PTA ENGELS... 7 PTA ECONOMIE... 8 PTA

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg VMBO 2017-2018 Inhoudsopgave Kaderberoepsgerichte Leerweg 2017-2018 INHOUDSOPGAVE... 1 VOORWOORD... 2 TOELICHTING... 3 TOELICHTING... 3

Nadere informatie

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2017-2018 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

Theoretische Leerweg 2010-2011. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. PTA Nederlands 5. PTA Oriëntatie op leren en werken 5.

Theoretische Leerweg 2010-2011. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. PTA Nederlands 5. PTA Oriëntatie op leren en werken 5. Inhoudsopgave Theoretische Leerweg 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 PTA Nederlands 5 PTA Oriëntatie op leren en werken 5 PTA Engels 6 PTA Duits 7 PTA Frans 8 PTA Economie 9 PTA Maatschappijleer-1

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4)

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2015-2016 (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier 2016-2017 (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leeswijzer

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

VSO de Elimschool PTA 2013-2014

VSO de Elimschool PTA 2013-2014 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging wk 35-45 01 wk 40 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHT 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging 01 wk 41 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 leerjaar 4. vak duits leerweg bbl/kbl/gl-tl sector/afdeling alle methode 5. schrijfvaardigheid/formele brief to 50 min ja 1x leesvaardigheid to 50 min ja 1x 6. literatuurtoets to 50 min ja 1x schoolwerkcijfer

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO PTA: Methode: Nederlands Leerweg: Kader Leerar 3/4 204-206 POG 2 9 april 205 205 Spreekvaardigheid 5 206 Kijk- en luistertoets 2 00 206 Schrijfvaardigheid 3 50 206 4 =mondeling (m) of schriftelijk(s) =

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 4 GL 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 4 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 202/20 Basisberoepsgerichte leerweg klas Vak: NEDERLANDS Leerstofomschrijvg Soort toets Schoolexamencijfer klas Inleverdatum Wegg Resultaat 0 Leesvaardigheid lesuur 02 Kijk- en luistervaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 04-05 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P5 Schrijven S 1 þ P6 Fictiedossier S 3 P6 Gemiddelde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

PTA. Leerjaar 3 Basis Handel en Administratie

PTA. Leerjaar 3 Basis Handel en Administratie PTA Basis Handel en Administratie Nederlands Niveau BBL Auteur G. Rambaran Toetsen/Per Omschrijving stof Datum Duur (in Gewicht Herkansbaar minuten) 1 Leesvaardigheid (Taalrijk module 1) 19 t/m 23 nov

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4M

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4M Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Klas 4M vak: ak lesuren per week: 4 toetsduur herkansbaar lj. blok toetscode rap % ED % te bestuderen stof / leerstof toetsvorm in min. 4 1 25

Nadere informatie

SG Klein Borculo PTA VMBO BB 4 1

SG Klein Borculo PTA VMBO BB 4 1 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo SG Klein Borculo Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3) centr tijd herk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3BB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Leerjaar: 3 Leerweg: BB/KB

Leerjaar: 3 Leerweg: BB/KB choolexamen: 04 05 Vak: Economie & Ondernemen Leerjaar: Leerweg: BB/KB ector/afdeling: Economie EXAMEN Administratie + P 0 ecretarieel PEO + P 0 Logistiek.. t/m + P 0 Commercieel.4. + P 04 Webshop + P

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta (programma van toetsing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands

HET GOESE LYCEUM, pta (programma van toetsing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands HET GOESE LYCEUM, pta (programma van ing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands Schoolexamenen (set s) H = handeling (elders) P = practicum C = computer 471 - Gemiddelde behaalde cijfers schoolexamens

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 4 vak: ak lesuren per week: 2 Buitenland 4 1 25 Eindcijfer SE Leerjaar 3 4 1 st411mak 5 SE hoofdstuk 4 1t/m 10 schriftelijk 45 nee nee 4 1 st412mak

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN Afsluiting VMBO - BASIS FARELCOLLEGE

PROGRAMMA VAN TOETSING EN Afsluiting VMBO - BASIS FARELCOLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN Afsluiting VMBO - BASIS 3 FARELCOLLEGE - Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, Hierbij ontvangt u het PTA voor het schoolar -. Voor schoolar - ontvangt u een nieuw, volledig

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

PTA De Zeven Linden. 4 Mavo

PTA De Zeven Linden. 4 Mavo PTA 2015-2016 De Zeven Linden 4 Mavo SE 1- woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november Herkansing- maandag 30 november Rekentoets- maandag 11 januari t/m woensdag 20 januari SE 2- woensdag 13 januari t/m

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2017-2018 Adres Luxoolseweg 1 3862 WH NIJKERK T 088 0205900 Nederlands Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015 stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 M september 2015 Cohort Leerjaar Afdeling Betreft het vak 2015 3 VMBO - Mavo Aardrijkskunde PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Periode Toets Nr. 1-3 1 atlasvaardigheden

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands SE3 ne411 Gemiddeld SE-cijfer klas 3 15 ne412 Leesvaardigheid 1-4 S 15 periode 1 ne413 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 4 Duits... 5 Wiskunde... 6 Nask1... 7 Economie... 8 Biologie... 9 CKV... 10 ISP... 11 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3KB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar PTA 204-205 VMBO SPORT, DIENSTVERLENING en VEILIGHEID BBL LEERAAR 4 Het VMBO op het Blariacumcollege Welkom in leerjaar 4! Vorig jaar ben je gestart in een bepaalde sector en afdeling. Dit laatste leerjaar

Nadere informatie

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 PTA 2015-2016 3E LEERJAAR Basis PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 Beste leerlingen, In het boekje dat je nu in je bezit hebt, is voor alle vakken die je volgt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 0-03 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

BBL vakinhoudelijk Leerjaar 4

BBL vakinhoudelijk Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 BBL vakinhoudelijk September 2015 Vak Nederlands Methode Nieuw Nederlands, 5 e editie Resultaten leerjaar 3 n.v.t n.v.t n.v.t 20 % 5.1 Toets leesvaardigheid

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking EXAMENJAAR 2016-2017 VAK Biologie 1-3 k2, K3 1 Practicum examen PO 5% Nee 50 min Cijfer 2 k1-6/1-3/11/2 2 3 k1-3/8-9/11/13 3 Th. 1 Cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting Th. 4 Erfelijkheid Th. 5 Evolutie

Nadere informatie