WABO Afwijkingenbeleid 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WABO Afwijkingenbeleid 2012"

Transcriptie

1 WABO Afwijkingenbeleid 2012 beleid inzake de toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) betreffende de mogelijkheden tot het afwijken van het bestemmingsplan bij kruimelgevallen

2 WABO AFWIJKINGENBELEID VELSEN 2012 beleid inzake de toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) betreffende de mogelijkheden tot het afwijken van het bestemmingsplan bij kruimelgevallen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Velsen op 24 april Het beleid is na publicatie op 3 mei 2012 op de daaropvolgende dag in werking getreden.

3 TOELICHTING Leeswijzer Het Wabo afwijkingenbeleid Velsen 2012 treedt in de plaats van het beleid toepassing artikel 3.23 van de wet ruimtelijke ordening uit In de toelichting wordt eerst uitgelegd waarom nieuw beleid nodig is, waarna het wettelijk kader nader wordt belicht. Vervolgens is onder Beleidsregels Velsen het nieuwe beleid opgenomen. Het bestemmingsplan Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening is het belangrijk om duidelijke kaders te hebben waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het bestemmingsplan is het instrument bij uitstek waarin het ruimtelijke beleid voor de gemeente vastgelegd wordt. Actuele bestemmingsplannen maken niet alleen gewenste nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar geven de burger ook de nodige rechtszekerheid doordat het duidelijkheid verschaft over de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van gronden. Het bestemmingsplan biedt de burger daarnaast ook bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen in zijn of haar woon- en leefomgeving. Op grond van de wet worden bestemmingsplannen minimaal eens in de tien jaar herzien. Daarbij wordt door middel van globaal bestemmen zoveel mogelijk flexibiliteit voor de burger geboden, Ondanks dat bestemmingsplannen geactualiseerd worden, zullen veranderende behoeften en wensen van de burger toch regelmatig tot verzoeken om af te mogen wijken van het bestemmingsplan blijven leiden. Flexibiliteit: de ontheffing De wetgever erkent de behoefte aan flexibiliteit in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Artikel 3.23 Wro voorzag hierin, door het college de bevoegdheid te geven om voor kruimelgevallen ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. Gedoeld wordt hierbij op ontwikkelingen van beperkte planologische betekenis die bouwtechnisch veelal niet ingrijpend van aard zijn, aldus de wetgever. Nieuwe wetgeving: van Wro naar Wabo Met invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan niet langer geregeld in de Wro, maar in de Wabo. De uitvoeringsregelgeving van de Wabo is geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor). Met de Wabo worden ongeveer 25 vergunningen, waaronder ook de ontheffing op grond van artikel 3.23 Wro, gecombineerd in één vergunning: de omgevingsvergunning. Nieuw beleid: van ontheffing naar afwijking De specifieke beleidsregels die de gemeente Velsen had vastgesteld voor de toepassing van de ontheffingsmogelijkheid bij planologische kruimelgevallen, zijn sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving niet meer te gebruiken voor de toetsing van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De wetswijziging vormt daarmee aanleiding om het bestaande beleid te herzien. Een beleidslijn is immers van belang voor het gebruiken van de mogelijkheden die de wet biedt om van bestemmingsplannen af te wijken. Indien dergelijke beleidsregels ontbreken, moet elk bouwplan afzonderlijk aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Dergelijke ad hoc beslissingen kunnen tot willekeur en rechtsonzekerheid bij de burgers leiden en komen de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente als geheel niet ten goede. Het nieuwe beleid zal, net als voorheen, tevens worden geïmplementeerd in de nieuwe bestemmingsplannen en tot het tijdstip waarop die van kracht zijn, worden gebruikt als basis voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Bevoegdheid: meestal het college De bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning berust bij het bevoegd gezag. Wanneer het gaat om het afwijken van een bestemmingsplan bij kruimelgevallen, is dat het college van burgemeester en wethouders. Voor zover het college geen bevoegd gezag is, zal zij het bevoegde gezag (bijv. de provincie) adviseren conform deze beleidsnotitie. Deze beleidsnotitie beperkt zich tot de afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo. De notitie vervangt de op 17 februari 2009 door het college vastgestelde notitie beleid toepassing artikel 3.23 van de wet ruimtelijke ordening. Afwijkingenbeleid Velsen

4 Wettelijk kader Planologische afwijkingsmogelijkheden in de Wabo Het is verboden zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning wordt in beginsel dus geweigerd als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan. Wanneer dit het geval is, moet de aanvraag echter tevens worden gezien als een verzoek om een omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning kan dus slechts worden geweigerd als de vergunningverlening met toepassing van de afwijkingsmogelijkheden niet mogelijk is (art lid 2 Wabo). In de wet staat een opsomming van de mogelijkheden om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Als het gaat om een activiteit in strijd met het bestemmingsplan, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend: 1. met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking, 2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. Dit betreft de kruimellijst uit art. 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), of 3. als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Gemeenten mogen aanvullende eisen stellen waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de kruimellijst uit het Bor. In de voorliggende notitie zijn deze beleidsregels opgenomen. Beleidsregels Ingevolge artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder beleidsregel verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Deze notitie betreft beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 Awb. Hierin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. Nadat de notitie door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld moet deze worden bekendgemaakt. Na bekendmaking kan bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan qua motivering slechts worden volstaan met een verwijzing naar een vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in beleidsregels (artikel 4:82 Awb). Ingevolge het bepaalde in artikel 4:84 Awb handelt het college overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Uiteraard hebben deze beleidsregels geen betrekking op de zogenaamde vergunningvrije bouwwerken, deze zijn zoals de naam al aangeeft vergunningvrij en behoeven ook niet te worden aangemeld bij de gemeente. In bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is zowel geregeld welke activiteiten vergunningvrij zijn, als voor welke activiteiten een omgevingsvergunning verleend kan worden. Uitgangspunt Wabo: de vergunningsplicht Ingevolge art lid 2 van de Wabo mag een omgevingsvergunning slechts worden geweigerd indien vergunningsverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is. Als gevolg hiervan kan het verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan alleen worden geweigerd als vastgesteld beleid hier in voorziet. Hiermee breekt de wetgever met het verleden, tot 1 oktober 2010 was het verlenen van een ontheffing namelijk een discretionaire bevoegdheid van het college. Dit houdt in dat het college bevoegd was ontheffing te verlenen, het was geen plicht. Nu kan een aangevraagde vergunning in beginsel worden verleend. Wanneer een vergunning geweigerd wordt moet dit goed gemotiveerd worden. Deze beleidsnotitie vormt daarvoor het kader. Afwijkingenbeleid Velsen

5 Reguliere voorbereidingsprocedure De Wabo kent de reguliere en de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Voor de omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo, voor gevallen als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2, geldt de reguliere voorbereidingsprocedure. De reguliere voorbereidingsprocedure houdt onder andere het volgende in: 1. Het bevoegd gezag zendt de aanvrager nadat het de aanvraag heeft ontvangen, zo snel mogelijk een bericht waarin het vermeldt dat het bevoegd is op de aanvraag te beslissen en waarin tevens wordt bericht welke procedure ter voorbereiding van de beslissing zal worden gevolgd (artikel 3.1 Wabo). 2. Het bevoegd gezag geeft onverwijld kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze (artikel 3.8 Wabo). 3. Het bevoegd gezag beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag (artikel 3.9 Wabo). 4. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit doet het bevoegd gezag mededeling van die beschikking op dezelfde wijze waarop het kennis heeft gegeven van de aanvraag (artikel 3.9 Wabo). 5. Indien het besluit niet binnen de wettelijke termijn is genomen, is het besluit van rechtswege verleend en doet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk mededeling van die beschikking op dezelfde wijze als kennis is gegeven van de aanvraag (artikel 3.9 Wabo). Bij vergunningaanvragen voor zaken die in strijd zijn met het bestemmingsplan ligt de grens voor het ontstaan van een van rechtswege verleende vergunning bij de maximale mogelijkheden die de kruimellijst biedt (artikel 4, bijlage II Bor). In vergelijking tot de voormalige procedure voor ontheffingen ex artikel 3.23 Wro is onder de Wabo voor planologische kruimelgevallen niet meer de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van artikel 3.4 Awb van toepassing. Dit betekent dat niet meer een ontwerpbesluit ter inzage hoeft te worden gelegd, wat op grond van artikel 3.24 Wro verplicht was voor artikel 3.23 Wro besluiten. Afwijkingenbeleid Velsen

6 BELEIDSREGELS VELSEN Begrippen Voor de betekenis van de gebruikte begrippen wordt verwezen naar het Bor. De hieronder opgenomen begrippen zijn een aanvulling op het Bor. Bebouwde kom Het Besluit Omgevingsrecht maakt een onderscheid voor wat betreft gebouwen binnen en buiten de bebouwde kom. Het begrip bebouwde kom is niet nader gedefinieerd. Volgens jurisprudentie is de aard van de omgeving bepalend. Het gaat om de feitelijke aard van de bebouwing. Omdat de feitelijke aard van de bebouwing ruimte laat voor discussie, is aansluiting gezocht bij de bouwverordening. De kaart zoals opgenomen in bijlage 1 bij de Bouwverordening Velsen geeft de ligging van de bebouwde kom aan. Bed & breakfast Een kleinschalige overnachtings- en verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt binnen bestaande gebouwen. Erker Een bijzondere aan- of uitbouw, geplaatst op het onbebouwbaar erf (tuin), die ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, hier een functioneel onderdeel van uitmaakt en overwegend uitgevoerd in glas. Groendrager Een voorziening, dienend als alternatief voor een haag, bestaande uit een transparante constructie welke alleen voorziet in het dragen van groen zodat doorzicht door beplanting kan worden ontnomen. Mantelzorg Langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Portaal Uitgebouwde afgesloten ruimte (hal) die fungeert als hoofdingang van de woning. Voorgevelrooilijn a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft; b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd: - bij een wegbreedte van ten minste 10 m, de lijn gelegen op 15 m uit de as van de weg; - bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn gelegen op 10 m uit de as van de weg. Bij hoek- en vrijstaande situaties wordt de rooilijn van de naar het openbaar gebied gekeerde zijgevel tevens beschouwd als voorgevelrooilijn. Afwijkingenbeleid Velsen

7 Beleid over toepassing artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo Aan een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 van bijlage II Bor, wordt door het college alleen medewerking verleend, als het verzoek past in een van de onderstaande gevallen. Artikel 1. Dakopbouwen en dakkapellen bij woningen Voor een dakopbouw of dakkapel gericht op een vergroting van het woongenot geldt dat deze voldoet aan de loketcriteria en eventueel de aanvullende gebiedsgerichte criteria, zoals deze zijn genoemd in de Welstandnota van de gemeente Velsen. Artikel 2. Bijbehorende bouwwerken bij woningen Bijbehorende bouwwerken zijn te onderscheiden in verschillende categorieën: aan- en uitbouwen (waaronder erkers en portalen); bijgebouwen; overige bouwwerken, geen gebouw zijnde (waaronder overkappingen en carports). Onderstaande bepalingen gelden zowel voor woningen binnen de bebouwde kom als voor woningen buiten de bebouwde kom. 1. Het bijbehorend bouwwerk heeft tot gevolg dat de, op grond van het bestemmingsplan voor bebouwing in aanmerking komende gronden, voor maximaal voor 50% bebouwd worden, met een maximum van 70 m2. Toelichting: in de vigerende bestemmingsplannen worden de voor bebouwing in aanmerking komende gronden veelal aangeduid als te bebouwen erven of erf. Deze aanduidingen liggen buiten het bouwvlak. 2. Het bijbehorend bouwwerk wordt minimaal 3 m achter de voorgevelrooilijn gebouwd. Toelichting: om de kenmerken van de bestaande bebouwing en het straatbeeld te beschermen (o.a. straatprofiel en voortuin) wordt geen vergunning verleend voor bouwen met overschrijding van 3 m achter de voorgevelrooilijn. 3. Voor bijgebouwen bedraagt de maximale goothoogte 3 m en de maximale bouwhoogte 3,5 m, of zoveel meer als toegelaten door het bestemmingsplan. 4. Aan- en uitbouwen mogen maximaal 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning of het woongebouw uitkomen en de maximale bouwhoogte is 4 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein. 5. Aan- en uitbouwen die zijn voorzien van een kap hebben een maximale nokhoogte van 4 m en een maximale goothoogte van 3 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein. De vormgeving van de kap dient zoveel mogelijk aan te sluiten op die van het hoofdgebouw. Artikel 3. Bijzondere vormen van bijbehorende bouwwerken bij woningen Erkers, portalen en scooterqubes (een veel voorkomende voorziening t.b.v. fysiek beperkten) zijn bijzondere vormen van bijbehorende bouwwerken, waar specifieke regels voor gelden. a) Erkers en portalen De erker en het (toegangs-)portaal betreffen ondergeschikte toevoegingen aan een woning. Voor de voorgevelrooilijn is het bouwen van een erker, portaal of combinatie van beide toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende kenmerken: a. het bouwwerk mag een breedte hebben van maximaal 60% van de gevel met een maximum breedte van 4 m; b. de diepte mag maximaal 1,5 m bedragen; c. het bouwwerk mag maximaal 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning of het woongebouw uitkomen en de maximale bouwhoogte is 4 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein; d. het bouwwerk dient uit de hoek van de woning geplaatst te worden, zodat de hoek afleesbaar blijft; e. er dient minimaal 1 m onbebouwd te blijven tot aan de erfgrens; f. al bestaande erkers en portalen tellen mee bij de in sub a. aangegeven maatvoering. Afwijkingenbeleid Velsen

8 b) Voorzieningen voor fysiek beperkten Het bieden van voorzieningen (zoals een stalling t.b.v. een booster of rolstoel) ten behoeve van fysiek beperkten is van belang voor de leefbaarheid van de gemeente en is als een urgente reden aan te merken op basis waarvan het afwijken van de standaard bebouwingsregels mogelijk moet zijn. In voorkomende gevallen moet eerst getoetst worden of de voorzieningen niet gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van het bestemmingsplan of de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen. Als dit niet het geval is, kan onder voorwaarden bebouwing voor de voorgevelrooilijn worden toegestaan: a. het bouwwerk is een noodzakelijke voorziening voor een fysiek beperkte die woonachtig is op het adres van plaatsing; b. bebouwing op het achtererf is niet mogelijk of is omwille van bereikbaarheid geen reële optie; c. het bouwwerk wordt uitsluitend gebruikt voor het onder a. bedoelde doeleinde; d. de bouwhoogte en oppervlakte bedragen maximaal 1,5 m respectievelijk 2,5 m2; e. een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing dient nagestreefd te worden. Artikel 4. Groendragers Groenvoorzieningen die steun behoeven van een rasterwerk zijn toegestaan op de zijdelingse erfgrens en achterliggende erfgrens en uitsluitend 1 m achter de voorgevelrooilijn (doorgaans het terrein met de bestemming tuin ) met een maximum hoogte van 2 m gemeten vanaf het maaiveld, mits dit rasterwerk een open structuur van minimaal 70 % heeft en natuurlijk van kleur is (bruin, groen, naturel). De ondersteuning dient wel binnen een redelijke termijn begroeid te zijn. In het rasterwerk is één toegangsdeur toegestaan van maximaal 2 m hoog en maximaal 1 m breed, mits deze natuurlijk van kleur is (bruin, groen, naturel). Een scharnierend rasterwerk telt ook als toegangsdeur. Toelichting: het open en groene karakter van de gemeente dient zoveel mogelijk behouden te blijven. Het dichtzetten van erven met erfafscheidingen is daarom over het algemeen ongewenst. Zelfstandig staande groenvoorzieningen (coniferen/hagen/heggen) zijn geen bouwwerken en dus vergunningvrij, ongeacht de hoogte. Op grond van het besluit omgevingsrecht zijn op het voorerf erf- en perceelafscheidingen vergunningvrij toegestaan tot een hoogte van 1 m. Uit de praktijk blijkt dat bij woningen met een zijerf, welke naar de openbare weg is gekeerd de behoefte bestaat het zijerf met een erfafscheiding hoger dan 1 m af te bakenen om zo maximaal gebruik van het perceel te kunnen maken, waarbij de privacy gewaarborgd blijft. Een passende oplossing voor dit probleem is een groenvoorziening die steun behoeft. Bij voorbeeld een klimop tegen een gaaswerk. Gelet op onder meer de verkeersveiligheid is het uitsluitend toegestaan om 1 m achter de voorgevelrooilijn een groendrager te plaatsen. Dit wordt nader toegelicht in de hieronder getoonde figuren. Afwijkingenbeleid Velsen

9 Afwijkingenbeleid Velsen

10 Artikel 5. Infrastructuur Bouwwerken ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 bijlage II Bor (bijv. ten behoeve van verkeer of telecommunicatie). Artikel 6. Evenementen Op grond van artikel 4 lid 8 bijlage II Bor is het mogelijk vergunning te verlenen voor het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste 15 dagen per evenement. OVERIGE BELEIDSNOTITIES De gemeente heeft op verschillende specifieke onderwerpen beleid vastgesteld op grond waarvan kan worden afgeweken van het bestemmingsplan of op grond waarvan een toetsingskader voor afwijkingen van het bestemmingsplan wordt gevormd. Dit beleid is vastgelegd in aparte beleidsnotities. Hieronder wordt volstaan met een korte verwijzing naar deze beleidsnotities. Aan huis gebonden beroepen Een aan huis gebonden beroep betreft een beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteit, die in een woning door de bewoner van de woning zelf, worden uitgeoefend maar niet vallen onder de vrije beroepen. De uitoefening van een aan huis gebonden beroep is niet altijd wenselijk. Dit is namelijk afhankelijk van de ruimtelijke consequenties die dit gebruik met zich meebrengt. De uitgangspunten waarbinnen dit gebruik is toegestaan zijn vastgelegd in de beleidsnotitie aan huis gebonden beroepen. Antenne-installaties Bij het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een antennemast tot 40 m hoogte, zoals bedoeld in artikel lid 5 van artikel 4 bijlage II Bor, worden de uitgangspunten gehanteerd zoals vastgesteld in de beleidsnotitie ruimtelijke richtlijnen voor het plaatsen van antenne-installaties. Bed & breakfast Op grond van art. 4 lid 9 bijlage II Bor is het mogelijk om in een woning een bed & breakfast voorziening toe te staan. De beleidsnotitie bed & breakfast bevat de uitgangspunten die gehanteerd moeten worden bij de vergunningverlening. Notitie Havengebied IJmuiden De gemeente heeft beleid vastgesteld omtrent de vestiging van nieuwe bedrijven in het Havengebied. De zonering uit de notitie Havengebied IJmuiden zal het toetsingskader zijn voor te verlenen omgevingsvergunningen op basis van artikel art 4 bijlage II Bor. ALGEMENE BEPALINGEN Tegemoetkoming in de schade Op grond van artikel 6.1 van de Wro kennen burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid van dat artikel genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Door middel van een planschadeverhaalsovereenkomst worden de kosten verhaald op de initiatiefnemers van een project waarvoor een planologische procedure wordt gevoerd. Afwijkingenbeleid Velsen

11 Indien er een omgevingsvergunning verleend wordt op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo, kan er dus aanleiding zijn een verhaalscontract te sluiten met de aanvrager. Op basis van artikel 6.4a van de Wro is het mogelijk een dergelijke overeenkomst af te sluiten. Indien nader onderzoek (risicoanalyse) uitwijst dat de planologische maatregel leidt tot schade bij derden bestaat er aanleiding een verhaalsovereenkomst op te stellen. Op basis van deze risicoanalyse worden contractuele afspraken gemaakt over het verhaal (compensatie van de tegemoetkoming in de schade) van de kosten van de tegemoetkoming in de schade op de initiatiefnemers van het project waarvoor een procedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo wordt gevoerd. Geen medewerking Het college kan overwegen geen medewerking te verlenen aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning in het kader van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo indien uit één van de hierna genoemde gevallen blijkt dat de vergunning leidt tot een aantasting van of inbreuk op: de verkeerskundige aspecten zoals benoemd in het LVVP; de inrichting van het buitengebied; sociale veiligheid; de inrichting en de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte; de gebruiksmogelijkheden naburige erven; waterbeheer; een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; de waarde van monumentale panden, beschermde dorpsgezichten en hun direct omgeving; cultuurhistorische waarden (archeologie, historische- stedenbouwkunde en geografie). Slotbepaling Het beleid inzake de toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht betreffende de mogelijkheden tot het afwijken van het bestemmingsplan bij kruimelgevallen treedt na publicatie op 3 mei 2012 in werking op 4 mei De notitie vervangt de op 17 februari 2009 door het college vastgestelde notitie beleid toepassing artikel 3.23 van de wet ruimtelijke ordening. Het beleid inzake de toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht betreffende de mogelijkheden tot het afwijken van het bestemmingsplan bij kruimelgevallen kan worden aangehaald als Afwijkingenbeleid Velsen Afwijkingenbeleid Velsen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

BELEID TOEPASSING ARTIKEL 3.23 VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING

BELEID TOEPASSING ARTIKEL 3.23 VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING BELEID TOEPASSING ARTIKEL 3.23 VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van Velsen op 17 februari 2009. Het beleid is na publicatie op 26 februari 2009

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. Beleidsregels voor de toepassing van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo. 1. Voor een toetsing van een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E Z O GENAAMDE 2 M E TERZONES, ZOALS G E NOEMD I N B ESTEMMI NGSPLANNEN 1. Inleiding Wie in Nederland iets wil bouwen heeft (meestal) een omgevingsvergunning nodig en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2. Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 6. Kenmerk: R02

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2. Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 6. Kenmerk: R02 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 2 Artikel 2 Woondoeleinden / historische linten 2 Artikel 3 Schakelbepaling 5 Hoofdstuk 3 Overgangs-

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum Inleiding De gemeente Castricum heeft besloten een beleidsnotitie vast te stellen,

Nadere informatie

Beleidsregel voor het verlenen van toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor erfafscheidingen bij woningen

Beleidsregel voor het verlenen van toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor erfafscheidingen bij woningen Beleidsregel voor het verlenen van toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor erfafscheidingen bij woningen Deze beleidsregel is door burgemeester en wethouder van de gemeente Dongeradeel

Nadere informatie

Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht

Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht A gemeente Eindhoven Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht Januari 2012 bke/xe11033043 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Januari 2012 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 1 Inleiding

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Beleidsregels van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst voor afwijkingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Beleidsregels van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst voor afwijkingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Beleidsregels van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst voor afwijkingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels buitenplanse afwijkingen opbouwen Oud-Beijerland

Beleidsregels buitenplanse afwijkingen opbouwen Oud-Beijerland Beleidsregels buitenplanse afwijkingen opbouwen Oud-Beijerland Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht Team Ruimtelijk

Nadere informatie

Beleidsregel voor het verlenen van toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor erfafscheidingen bij woningen

Beleidsregel voor het verlenen van toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor erfafscheidingen bij woningen Beleidsregel voor het verlenen van toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor erfafscheidingen bij woningen Deze beleidsregel is door burgemeester en wethouder van de gemeente Dongeradeel

Nadere informatie

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090)

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Code 02-11-06.01 / 31-10-06 GEMEENTE DRONTEN 02-11-06.01

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer:

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer: Memo Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer: 160.00.02.01.00 Onderwerp: nieuwe bijgebouwenregeling Datum: 1 november 2014 Nieuwe bijgebouwenregeling Noordenveld A a n l e i d i n g De gemeente

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

Hoekenboek afdeling:stedelijkeontwikkeling gemeenteoosterhout

Hoekenboek afdeling:stedelijkeontwikkeling gemeenteoosterhout Hoekenboek 2010 afdeling:stedelijkeontwikkeling gemeenteoosterhout Vastgesteldmei2010 Inleiding. A. Het uitbreiden van een hoekwoning met aanbouw tegen de zijgevel. B. Het bouwen of uitbreiden van een

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid. Gemeente Edam-Volendam

Afwijkingenbeleid. Gemeente Edam-Volendam Afwijkingenbeleid Gemeente Edam-Volendam STATUS: VASTGESTELD 20-12-2016 2017 Beleidsregels voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 15 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting.

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 15 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. gemeente Bronckhorst Omgevingsvergunning Besluit d.d. 15 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 857526 1. Inleiding Op 24 januari 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel E A Borgerstraat

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014 Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus 2014 Bekendgemaakt op 3 september 2014 Inwerkingtreding op 4 september 2014 Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Wanneer een aanvraag voor het starten van een bedrijf aan huis wordt ingediend, moet deze in eerste instantie worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015. Chantal van Mil Advocaat

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015. Chantal van Mil Advocaat Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015 Chantal van Mil Advocaat Inhoud Wijzigingen artikel 2 en 3 Bijlage II Bor: (in

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2017.0026 Documentnummer: 201700283 Locatie: Badweg 61 Besluitdatum: 6-06-2017 OLO-nummer: 2934487 Besluit Wij hebben op 6-06-2017 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

: Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel A. onder 3)

: Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel A. onder 3) Nummer : 10-01.2013 Onderwerp : Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel 2.12.1A. onder 3) Korte inhoud : De raad kan in het kader van een uitgebreide procedure op grond van

Nadere informatie

Bestemming Verblijfsrecreatieve

Bestemming Verblijfsrecreatieve BIJLAGE 3 Bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden 1 Artikel Verblijfsrecreatieve doeleinden Bestemmingsomschrijving De voor verblijfsrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.00.01.13.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g s r e g e l s Artikel 2 Herziening

Nadere informatie

S C H U T T I N G E N B E L E I D G E M E E N T E H E L L E N D O O R N

S C H U T T I N G E N B E L E I D G E M E E N T E H E L L E N D O O R N S C H U T T I N G E N B E L E I D G E M E E N T E H E L L E N D O O R N 2015 = 1 = = 2 = Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...5 Hoofdstuk 2. Erfafscheidingen en de mogelijkheden ervan...7 2.1 Vergunningvrije

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 67309

GEMEENTEBLAD. Nr. 67309 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 67309 22 juli 2015 Gemeente Rhenen - Beleidsregels - Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bijgebouw/Bijbehorend bouwwerk 3 2. Definities 3 2.1 Begrippen

Nadere informatie

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO / OLO. In deze brief informeren wij u welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO / OLO. In deze brief informeren wij u welke beslissing op de aanvraag is genomen. Mevrouw L. Braham Haagweg 121 2321 AA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1 4 vrije kavels De Scheifelaar 15,, Veghel Vigerende bestemming 1 Artikel 13 Wonen-1 13.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. de uitoefening van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201703485 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de eengezinswoning Kruisbeklaan 50 door het plaatsen van een uitbouw aan de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING voor: Realiseren dertig camperplaatsen met voorzieningen activiteiten: Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen)

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) GEMEENTEBLAD Nr. 53720 29 september Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) Dit

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 366312 Dossier: OV17139 Documentnummer: 366312BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Datum Ruimte raadsvergadering : 27-9-2012 Ruimtelijke Ontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: algemene verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS Voor het afwijken van het bestemmingsplan

BELEIDSREGELS Voor het afwijken van het bestemmingsplan BELEIDSREGELS Voor het afwijken van het bestemmingsplan Gemeente Middelburg Afdeling Ruimtelijk Beleid Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 mei 2011. Toelichting Per 1 oktober

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

In werking getreden op 01 oktober 2010. moerdijk. Beleid planologisch strijdig gebruik

In werking getreden op 01 oktober 2010. moerdijk. Beleid planologisch strijdig gebruik moerdijk Beleid planologisch strijdig gebruik 09 juni Inhoud 1 1. Inleiding 3 2. Het beleid 5 2.1. Buitengebied 5 2.2. Woningen en erfbebouwing in de bebouwde kom van de kernen. 6 2.2.1. Definities 6 2.2.2.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Vinkelse Slagen. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. oppervlakte: 949 m 2. prijs: 247.350 ex. btw. Team Uitgifte

Vinkelse Slagen. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. oppervlakte: 949 m 2. prijs: 247.350 ex. btw. Team Uitgifte oppervlakte: 949 m 2 kavelnummer: 1 prijs: 247.350 ex. btw kavelnummer: 2 oppervlakte: 963 m2 prijs: 249.450 ex. btw kavelnummer: 3 oppervlakte: 1.011 m2 prijs: 256.650 ex. btw kavelnummer: 4 oppervlakte:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN...

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... Regels INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1 : BEGRIPPEN... 3 HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSREGELS... 3 ARTIKEL 2 : GROEN... 3 ARTIKEL 3 : TUIN... 4 ARTIKEL 4 : VERKEER... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Schuttingen beleid gemeente Hellendoorn

Schuttingen beleid gemeente Hellendoorn Schuttingen beleid gemeente Hellendoorn In werking getreden op: dd. 7 maart 2007 Eerste actualisatie: Vastgesteld door B&W: dd. 24 juni 2008 Gepubliceerd in Twents Volksblad: dd. 1 juli 2008 In werking

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vesting', dat door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 2015

Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 2015 Beleidsregels Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 2015 Vastgesteld door het college d.d. 14 juli 2015 Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Bergerhof Bouwen in het voorerfgebied Schuren en overkappingen

Afwijkingenbeleid Bergerhof Bouwen in het voorerfgebied Schuren en overkappingen Afwijkingenbeleid Bergerhof Schuren en overkappingen Ontwerp juni 2013 2 1.1 Inleiding Dit afwijkingenbeleid betreft een specifieke regeling voor de woningen in de Bergerhof om met omgevingsvergunning

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609516 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Van der Woertstraat 42 door middel van een aanbouw Adres: Van der Woertstraat

Nadere informatie

Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot. Gemeente Beemster

Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot. Gemeente Beemster Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot Gemeente Beemster Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 2 Wonen - 2 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609448 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een windmolen op het dak van de eengezinswoning Rusthoekstraat 17 Adres: Rusthoekstraat

Nadere informatie

B I J W O NI NGEN 2012

B I J W O NI NGEN 2012 E R F - O F P ERCEELSAFSCHEIDINGEN B I J W O NI NGEN 2012 1. Inleiding Wie in Nederland iets wil bouwen heeft (meestal) een omgevingsvergunning nodig en is aan allerlei regels gebonden. Deze regels staan

Nadere informatie

*Z00CCFF2531* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 7 mei niet van toepassing

*Z00CCFF2531* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 7 mei niet van toepassing Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM zaaknummer Z-12-05811 registratienummer ADV-13-01596 opsteller advies mevrouw mr. A.G.M. Hewitt doorkiesnummer 010-5931807 directielid de heer ir. J.A. Freie

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Planstatus: vastgesteld Datum: 2016-03-15 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-VG01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Planologisch afwijkingenbeleid. Beleidsregels ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 van de Wabo. Definitief 23 juni 2015 Team VG/ROEZ

Planologisch afwijkingenbeleid. Beleidsregels ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 van de Wabo. Definitief 23 juni 2015 Team VG/ROEZ O15.001346 O15.001346* Datum Definitief 23 juni 2015 Team VG/ROEZ Planologisch afwijkingenbeleid Beleidsregels ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 van de Wabo Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie