Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Stichting Breda AED Proof Breda, januari 2013 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

2 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Bestuur Doelstelling stichting Breda-AED-Proof OVERZICHT OVER HET JAAR Breda geheel AED-Proof Aantal 24-uurs bereikbare AED s Reanimaties in Cursussen Voorlichting Buurtpreventie PR Controle van de AED s PLANNEN VOOR DE TOEKOMST Algemeen Financiën AED s Burgerhulpverlening Cursussen Nazorg PR Tot slot Begroting en gerealiseerd Vooruitblik Bijlage 1: AED s op kaart... 9 Bijlage 2: Resultaten in ons omringende gemeenten Bijlage 4: Enkele krantenknipsels... 13

3 3 1.0 ALGEMEEN Op 22 maart 2012 is door wethouder mevrouw S. Boelema, de opdracht van de stuurgroep overgedragen aan de stichting Breda AED Proof. De stichting is vanaf dat moment officieel operationeel. Dit jaarverslag zal de loop van het jaar 2012 weergeven en tevens een blik op de toekomst proberen te richten. 1.1 Bestuur Aanvankelijk zijn er bestuurlijk wat startproblemen geweest. Een aantal personen zaten niet op de juiste plaats en een aantal personen voelden zich na korte tijd niet prettig in het bestuur. Gelukkig is dit in de loop van het jaar opgelost, waardoor het bestuur op 31 december 2012 als volgt was samengesteld: Dagelijks bestuur (DB): P.T.J. (Piet) Matheeuwsen W.J.M. (Wilma) Bondzio-Hupkens C.C.P.A (Carlo) van den Broek P.L.W. (Robert) van Peufflik voorzitter secretaris penningmeester lid Overige leden algemeen bestuur: C.J.M. (Cees) Broos lid S. (Sabine) Bogaers-Vorstius Kruijff lid H. (Hans) Palma lid J. (Hans) Verkuyl lid Het algemeen bestuur kwam in 2012 driemaal in vergadering bijeen; het DB kwam daarnaast ook driemaal bijeen om de vergaderingen met het gehele bestuur voor te bereiden. Door de voorzitter werden de meeste wijk- en dorpsraden bezocht om toelichting te geven. Voor de bestuursvergadering konden we vanaf oktober gebruik maken van de locatie van GGZ Breburg aan de Loopschansstraat. Het voorgaande was een gevolg van de meet & match sessie van 25 september 2012 in de Grote Kerk.

4 4 1.2 Doelstelling stichting Breda-AED-Proof De stichting heeft ten doel het initiëren en in stand houden van een fijnmazig netwerk van Automatische Externe Defibrillator's (AED), waardoor de gemeente Breda zich "AED-Proof" mag noemen. Om dit doel te bereiken zijn binnen de gemeente Breda wijken/gebiedsdelen vastgesteld (zogenaamde AED-cirkels) en is er een communicatiesysteem opgezet om dit in stand te houden. Dit communicatie systeem richt zich voornamelijk op gemeente, wijkraden, buurtpreventie en met het doel verweven algemene nutsinstellingen zoals Hartstichting, Rode Kruis, EHBO, GGD en GHOR. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, AED opgeleiden en AED bezitters/eigenaren; het bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen met betrekking tot het aanleren van reanimeren en het gebruiken van een AED; het (doen) genereren en verdelen van middelen ter vervanging van batterijen en pad's van AED's; het bieden van ondersteuning met betrekking tot de inspectie en het onderhouden van materiaal; het verstrekken van voorlichting aan het publiek via de pers en andere media in de breedste zin van het woord. Het werven van donateurs onder het motto: "Breda moet AED Proof blijven, mede door burgers en bedrijven!". 2.0 OVERZICHT OVER HET JAAR Breda geheel AED-Proof Het hoogtepunt van 2012 was voor de stichting toch wel het feit dat Breda zich vanaf 22 maart 2012 AED-Proof mocht noemen. Dit heuglijke feit mocht de stichting vieren in het gezelschap van vele genodigden die bijgedragen hebben aan het realiseren van het AEDnetwerk en alles wat daarmee samenhangt. Naast wethouder mevrouw S. Boelema, waren de heer G. van Gestel van de Gemeente Breda, mevrouw G. van den Broek van de GGD en medewerkers van de stichting reanimatieen AED onderwijs Breda aanwezig. Verder waren ook sponsors en ambassadeurs van de stichting aanwezig. Dit was tevens het moment dat wethouder mevrouw S. Boelema officieel de opdracht van de stuurgroep overdroeg aan de stichting. 2.2 Aantal 24-uurs bereikbare AED s Breda beschikte op 31 december 2012 over 161 AED s die 24 uur beschikbaar zijn. Ook zijn deze AED s allemaal aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast beschikte Breda over 59 AED s die niet 24 uur beschikbaar, maar wel aangemeld zijn bij HartslagNu. Verderop dit jaarverslag zijn overzichten bijgevoegd van de AED s van Breda en omliggende plaatsen.

5 5 2.3 Reanimaties in 2012 Bij een 34-tal gevallen van een hartstilstand zijn steeds ruim voldoende reanimisten aangetreden. De resultaten waren als volgt: - 11 maal positief; De AED is ingezet is en er is weer hartritme gekomen - 23 maal negatief; De AED is ingezet, maar er is geen hartritme gekomen. In deze cijfers zijn niet de gegevens betrokken van de AED s die aan de gemeente Breda toebehoren, omdat de stichting daarover niet beschikt. Uit bovenstaande blijkt duidelijk hoe belangrijk het is dat er een groot netwerk van reanimisten beschikbaar is en blijft. Op 31 december 2012 beschikte Breda over 855 aangemelde reanimisten. 2.4 Cursussen Er zijn het afgelopen jaar een viertal cursussen reanimatie georganiseerd, waarvan een groot aantal deelnemers zicht vervolgens hebben aangemeld bij AED-alert (hetgeen inmiddels is overgegaan in Hartslagnu: 2.5 Voorlichting Er werd op uitgebreide schaal voorlichting verstrekt. Dit gebeurde bij wijkraden, buurtpreventieteams en op winkelcentra. 2.6 Buurtpreventie Afgelopen jaar zijn er in verschillende wijken van onze stad buurtpreventieteams in werking getreden. Het bestuur is verheugd dat het hiermee tot een goede samenwerking is gekomen. Dit resulteerde in opleiding van de teams tot reanimisten (tevens aanmelding bij HartslagNu) en het verspreiden van voorlichtingsfolders van de stichting waarop de AEDlocaties per wijk worden vermeld. 2.7 PR Het bestuur is ervan doordrongen dat het ten aanzien van de publiciteit ook gebruik moet maken de moderne media. De website is al vanaf 2011 in de lucht en deze heeft dit jaar een facelift ondergaan. Tevens is er een pagina aangemaakt op Facebook die in combinatie met onze website en verwijzingen vice versa voor meer naamsbekendheid van onze stichting moet zorgen. Ook wordt overwogen om te gaan twitteren. De QR-code staat inmiddels op het briefpapier van de stichting vermeld. Daarnaast verzorgt het bestuur van tijd tot tijd een artikel voor de plaatselijke week- en dagbladen en de verschillende periodieken van wijkverenigingen en andere mogelijke belangstellenden. Dit jaar zijn er verder twee nieuwsbrieven verschenen.om de stichting ook financieel gezond te houden zijn enkele partijen aangeschreven voor een gift of donatie. Het bestuur heeft deelgenomen aan bijeenkomsten die voor het optimaal functioneren van de stichting van betekenis kunnen zijn, waarbij gedacht kan worden aan de meet & match bijeenkomst in de Grote Kerk, spreektijd bij jaarvergaderingen van wijk- en dorpsraden, enzovoorts.

6 6 2.8 Controle van de AED s Een medewerker van de stichting houdt een schema bij waarmee in de gaten wordt gehouden dat alle AED s minimaal eenmaal per 3 maanden worden gecontroleerd op eventuele mankementen. Hiertoe geeft hij aan contactpersonen in de wijken een controlerapport, dat door de contactpersoon wordt ingevuld en na de controle weer bij hem wordt ingeleverd. 3.0 PLANNEN VOOR DE TOEKOMST 3.1 Algemeen Het is van groot belang om het netwerk operationeel ter houden. Dit houdt in dat er regelmatig PR-activiteiten zullen moeten plaatsvinden om als Stichting Breda-AED-Proof in de picture te blijven. 3.2 Financiën We zullen moeten proberen om gelden bij elkaar te krijgen om financieel bestaansrecht te kunnen behouden. Hiertoe zouden we adverteerders voor de website moeten kunnen werven; we zullen waar mogelijk sponsorverzoeken indienen en alle mogelijkheden benutten om anderen te bewegen de stichting een financiële injectie te geven. Dit alles onder het motto "Breda moet AED Proof blijven, door personen en bedrijven!". Daarnaast zal het bestuur met de gemeente Breda moeten gaan bespreken hoe de subsidietoekenning na 2013 zal gaan verlopen; we hebben immers een 3-jaren subsidie ontvangen, maar het lijkt ons van belang dat ook na 2013 de gemeente een rol blijft houden in de ondersteuning van de stichting. 3.3 AED s Ook moeten de controles op de werkzaamheid van de AED s gehandhaafd blijven. Na enkele jaren is vervanging van de pads en batterijen noodzakelijk. Indien mogelijk is het streven om eventuele nog bestaande witte plekken te voorzien van een AED, om op deze manier Breda nog beter AED-proof te maken. In het kader van de mogelijkheden zal het bestuur hierover beslissen. 3.4 Burgerhulpverlening Het is wenselijk om te blijven monitoren hoe de verdeling van de aangemelde reanimisten verspreid is over de stad. Immers, als er plaatselijk te weinig reanimisten zijn is dat geen goede zaak. Als er op bepaalde locaties een overschot aan reanimisten bestaat is dat ook een niet wenselijke situatie, zolang niet op alle plaatsen in Breda voldoende aangemelde burgerhulpverleners beschikbaar zijn. Wij zijn als stichting van mening dat het jammer is dat AED Alert in naam is overgegaan in HartslagNu. De naam is minder sprekend en de werkwijze voor onder andere de aanmelding als burgerhulpverlener verloopt (nog) niet soepel. Het bestuur heeft inmiddels contacten gelegd om namens de stichting mensen te kunnen aanmelden, hetgeen door HartslagNu in overweging wordt genomen. Er zal een grotere inspanning van opleidingsinstituten worden

7 7 gevraagd, omdat aanmelden dan uitsluitend door de deelnemer zelf of door de stichting Breda AED Proof kan worden gedaan. 3.5 Cursussen Het blijven stimuleren van de samenleving om een reanimatiecursus te volgen en zich daarna aan te melden bij HartslagNu, is een heel belangrijk speerpunt. Immers als er overal volwaardige 6-minutencirkels zijn; maar er zijn niet voldoende aangemelde reanimisten, dan werkt het systeem niet (voldoende). En dat is iets, wat we met zijn allen niet willen! Via Breda actief worden er veel cursussen gegeven bij sportverenigingen. Ook EHBOverenigingen, de Hartstichting en het Rode Kruis geven cursussen. Tevens worden ook veel mensen opgeleid middels de BHV-trainingen. Helaas wordt door hen nog te weinig aandacht besteed aan aanmelding bij HartslagNu. Dit zal dan ook een speerpunt zijn in 2013, waarbij de stichting zich wil gaan richten op de aanmelding van nieuwe burgerhulpverleners via het BHV netwerk. 3.7 Nazorg Gebleken is dat er bij reanimisten die ingezet zijn bij een reanimatie zeer veel behoefte bestaat aan nazorg. Het blijkt dat de geëigende instanties (huisarts, slachtofferhulp) hier niet op zijn ingericht. Het bestuur wil er daarom over nadenken hoe een systeem hiertoe kan worden gerealiseerd. 3.8 PR Dit blijft een zeer belangrijk item komend jaar. Het bestuur is zich ervan bewust dat het alle mogelijkheden moet onderzoeken en uitproberen om daar waar mogelijk aan de weg te timmeren. Zo staat er voor 2013 o.a. al een voorlichtingsbijeenkomst gepland bij de ouderenbond PCOB, wil de stichting zich presenteren bij Rotaryclubs en is het plan om winkeliers- en ondernemersverenigingen te benaderen voor het adverteren op de website en voor sponsoring. 3.9 Tot slot Het bestuur kan terugkijken op een jaar, waar de stichting, als we afgaan op de vele positieve reacties, zeker haar sporen al heeft verdiend. Het bestuur dankt al degenen die de stichting een warm hart toedragen en dit hebben getoond door hun medewerking ofwel door het doen van een schenking of donatie. Ook past een woord van dank tot de Gemeente Breda en de stichting Reanimatie Onderwijs, partner van de Nederlandse Hartstichting voor de goede samenwerking. Het bestuur is zeker ook zeer dankbaar voor de ontvangen gelden, waarmee de oprichting van de stichting kon worden gerealiseerd. Het bestuur hoopt dat ook in de komende jaren op deze steun gerekend kan worden.

8 8 4.0 FINANCEEL VERSLAG 4.1 Begroting en gerealiseerd 2012 Begroting 2012 Gerealiseerd 2012 Begroting 2013 Bankkosten 100,00 124,18 125,00 Bestuurskosten / PR 1.100,00 563,37 750,00 Aanschaf AED / kasten 7.000, , ,00 Vervanging elektroden 600,00 0,00 500,00 Kosten monitoren AED's 174,00 54,82 250,00 Opleidingen 1.300,00 935, ,00 Kosten onderhoud website 0,00 363,67 400,00 Totaal uitgaven , , ,00 Restant subsidie , ,59 0,00 Subsidie , ,89 649,11 Subsidie 2013 n.v.t. n.v.t ,00 Giften, adoptieplan e.d. 900,00 575, ,00 Bankrente 0,00 240,56 100,00 Afname reserves stichting 1.775,89 Totaal inkomsten , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0, Vooruitblik 2013 In 2013 zullen we naar verwachting de reserves van de stichting aan moeten gaan spreken. De stichting gaat ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten streven naar een verhoging van giften en inkomsten middels het adoptieplan. Meer bekendheid van deze mogelijkheid is dan ook een must. Verdere verhoging van de inkomsten is in de toekomst een noodzaak gezien de onderhoudskosten die 3 jaar na plaatsing van een AED toe zullen nemen.

9 9 Bijlage 1: AED s op kaart Overzicht aantal AED s in gemeente Breda AED TOTALEN AED 24 uur bereikbaar en aangemeld bij AED Alert : * voldoen aan eisen AED niet 24 uur bereikbaar wel aangemeld bij Aed Alert : Totaal Overzicht aantal aangemelde personen per postcode (periode december 2010 t/m november 2012 Postcode dec sept dec Jul Nov Centrum Heuvel Princenhage Westerpark Emerpark Doornbos Heusdenhout/Brabantpark Zandberg Boeimeer Haagse Beemden Haagse Beemden Haagse Beemden Wisselaar/Biesdonk Geeren Ginneken IJpelaar Ginneken Mastbos/Ruitersbos Effen Prinsenbeek Teteringen Ulvenhout Bavel totaal

10 10 Bijlage 2: Resultaten in ons omringende gemeenten Den Bosch: 12 AED's 136 bedieners aangemeld bij HartslagNU Eindhoven: 18 AED's 236 bedieners aangemeld bij HartslagNu Tilburg: 83 AED's 905 bedieners aangemeld bij HartslaNU

11 11 Bijlage 3: Enkele reacties op inzetten Afgelopen zaterdag ( ) heeft mijn vader (64) een hartstilstand gehad (Neubourgstraat in Breda). Ik ben samen met een buurtbewoner de reanimatie begonnen. Wat mij, achteraf, opviel was de aanloop van mensen die konden reanimeren! Ik ben overgenomen door de politie maar zij konden constant worden afgewisseld door andere personen die ervaren waren met reanimeren. De mensen uit de buurt die we hebben herkend en de politie hebben we al proberen te bedanken voor hun goede zorgen maar de mensen die hebben geholpen waar we het niet van weten: ontzettend bedankt!!! Ook namens mijn moeder, 3 broers en zusje. Het gaat inmiddels weer redelijk goed met mijn vader en we kunnen weer grapjes maken. Het herstel zal nog wel even duren maar we kunnen nog van hem genieten. Wat is er een fantastisch werk geleverd! Ik begrijp nu inmiddels hoe heftig het is om te reanimeren, al was het maar even voor mij. Je denkt dat het wel meevalt, maar dat is niet. Ik vind het zo ongelooflijk knap dat jullie je zo inzetten voor de medemens! Probeer het wel te verwerken en vast te houden aan het feit dat het dus zin heeft. Ik hoop dat iemand van de hulpverleners dit leest en doorgeeft aan de anderen!!! Met vriendelijke groet, Bas Franken Ik (zijn zoon) ben direct, nadat ik 112 heb gebeld, begonnen met reanimeren. Voordat de ambulance aankwam waren jullie er al. Ik wist van het bestaan van deze stichting niets af maar had wel direct door dat het iets dergelijks moest zijn. niemand zegt iets maar gaat gelijk aan het werk. Ongelooflijk wat deze stichting heeft opgezet. Mijn vader is door de aed en alles uiteraard wat er daarna gesleuteld is aan hem in leven gebleven. Het gaat buitengewoon goed met hem. Hij ligt nu ruim 3 dagen in het ziekenhuis en wordt op dit moment naar een volgende afdeling gebracht. Nadat we donderdagavond het ziekenhuis verlieten ben je erg dankbaar dat er mensen in je eigen omgeving zijn die zo'n opleiding hebben gedaan waardoor je eigen vader gered kan worden. Maar door de wetgeving kom je niet aan adressen van de betreffende personen. Door toeval kwamen we er achter wie de man was die als eerste bij mijn vader kwam en mijn moeder en ik zijn er naar toe gegaan. Dan raak je in gesprek met elkaar en kom je op de hoogte wat een geweldige stichting hier achter schuil gaat. Zodoende kwam ik aan deze site om jullie, aed-ers, hartelijk te danken voor wat jullie doen. Goed ik heb een reanimatiecursus en herhalingen gevolgd maar dan nog voel je je een leek en als van het ene Een op beeld het andere van de moment AED PLAATSEN, de huiskamer de vol cijfers staat staan met goed voor getrainde de aantallen mensen in dan die cirkel sta je daar echt met een gevoel van dat het maximale eraan gedaan wordt, ofwel precies datgene wat je zelf niet kan. Dus vandaar: namens mijn moeder en al haar 6 kinderen en aanhang en kleinkinderen HARTELIJK BEDANKT DAT JULLIE DIT DOEN!!!!! Ga zo door. Jullie doen het zeker niet voor niks. Het is geweldig dat jullie zo'n altruïstische instelling hebben in een wereld die zo vaak het tegenovergestelde laat zien. Hartelijk dank voor jullie inzet.

12 12

13 13 Bijlage 4: Enkele krantenknipsels KORTE WEERGAVE VAN VELE NIEUWSBERICHTEN!!!

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 33830_brochure_d4k_a5_4pag_WT-vs6.indd 2 25-08-14 16:33 Jaarverslag_D4K_DEF2.indd 1 19-12-14 13:53

JAARVERSLAG 2013 33830_brochure_d4k_a5_4pag_WT-vs6.indd 2 25-08-14 16:33 Jaarverslag_D4K_DEF2.indd 1 19-12-14 13:53 JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag_D4K_DEF2.indd 1 25-08-14 16:33 19-12-14 13:53 DE NIEUWE START VAN ASWIN Droomkind Aswin werd met een limousine, versierd met een Mister Aswin V.I.P. feestslinger op de voorruit,

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie