Jaarverslag Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA"

Transcriptie

1 Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

2 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER ALGEMEEN Bestuur Doelstelling Stichting Breda AED Proof OVERZICHT VAN HET JAAR Breda AED Proof Aantal 24-uurs bereikbare AED s Reanimaties in Cursussen Voorlichting Buurtpreventie PR Controle van de AED s PLANNEN VOOR DE TOEKOMST Algemeen Financiën AED s Burgerhulpverlening Cursussen Nazorg PR Tot slot FINANCIEEL VERSLAG Financieel verslag 2013 (in euro s) Vooruitblik Bijlage: Overzicht AED s in de gemeente Breda... 13

3 3 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER Het jaar 2013 is al weer tot een einde gekomen. In het afgelopen jaar is er veel veranderd binnen de Stichting Breda AED Proof, maar tegelijkertijd zijn de belangrijkste dingen ook ongewijzigd gebleven. Ik zet een paar van deze zaken voor u op een rijtje. In 2013 zijn er een tweetal wisselingen binnen het bestuur geweest. Zo ben ik zelf met ingang van 1 juni 2013 officieel voorzitter geworden van onze Stichting. Een rol die volgens anderen binnen ons bestuur op mijn lijf geschreven is, maar nu is het mijn taak om dat ook in de praktijk te brengen en om die verwachtingen waar te maken. Eén ding weet ik zeker: aan het enthousiasme en de inzet van onze medebestuursleden zal het zeker niet liggen. Zonder uitzondering hebben we een groep vrijwilligers die er samen echt iets van probeert te maken. Dit is iets waar ik alleen maar mijn grootste bewondering voor uit kan spreken. Ook hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen in de persoon van Bas Kennis. Op een zeer gedreven wijze heeft hij gedurende 2013 een totaal overzicht weten te krijgen van alle bestaande AED s binnen de gemeente Breda en heeft zelfs alle apparaten hoogst persoonlijk nagekeken. Overigens doet Bas dit niet alleen. Binnen een groot gedeelte van de wijken zijn vrijwilligers actief die met enige regelmaat de AED s nalopen en van deze controle verslag uitbrengen bij Bas. Met trots hebben wij eind 2013 een totaal vernieuwde website in de lucht gebracht. Dit was ook zeker nodig, temeer daar door omstandigheden de oud webmaster niet meer in staat was ons van ondersteuning te voorzien en wij de website niet zelfstandig konden updaten. Door deze ombouw kunnen we binnen het bestuur in eigen beheer zorgdragen voor het up to date houden van alle gegevens, alsmede het overzicht van alle AED s binnen de gemeente Breda compleet houden. Ook zijn er een aantal zaken ongewijzigd gebleven. Een daarvan is ons doel en dat is nog steeds het AED-proof houden van de gemeente Breda. Dit doel zullen we het komende jaar extra onder de aandacht gaan brengen van de bewoners van onze gemeente. Via informatiedagen bij de Buurtpreventie, maar ook via advertenties in lokale huis-aan-huis bladen. Tot slot staat er zelfs een informatiedag bij Stada Stores (Jumbo Foodmarkt) op het programma, die wanneer dit goed bevalt wellicht wel vaker gehouden zal gaan worden. Het belangrijkste hierbij is om maatschappelijke draagkracht te creëren en mensen bewust

4 4 te maken van het verschil dat een AED kan maken, temeer daar 80 % van de gevallen waarin een AED uitkomst kan bieden, plaatsvindt in de huiselijke sfeer. In 2013 waren dit toch weer zo n gevallen in Nederland. Dit betekent dat er nagenoeg ieder half uur een slachtoffer als gevolg van hartfalen is. Genoeg reden lijkt mij om extra aandacht te vragen voor ons doel binnen de gemeente Breda. Al met al was het een bewogen jaar, waarin we onze koers voor de toekomst op een goede wijze hebben weten uit te zetten. De komende jaren staan dan ook in het teken om onze koers verder te bevaren. Rest mij u veel plezier te wensen met het doorlezen van ons jaarverslag 2013 en uiteraard alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar 2014! mr. P.L.W. (Robert) van Peufflik Voorzitter

5 5 1.0 ALGEMEEN Middels het jaarverslag 2013 willen wij u een overzicht geven van het wel en wee van de Stichting Breda AED Proof over het afgelopen jaar. Tevens wil het bestuur proberen een blik op de toekomst te werpen. 1.1 Bestuur Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor het bestuur. In het voorjaar besloot de heer P.T.J. (Piet) Matheeuwsen terug te treden als voorzitter. Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op deze moeilijke periode, maar spreekt hier wel zijn grote dankbaarheid uit voor alles wat de heer Matheeuwsen voor de Stichting betekend heeft. Per 1 juni 2013 is de heer P.L.W. (Robert) van Peufflik als voorzitter aangetreden. Tezamen met de andere bestuursleden werd gesproken over het doel van onze Stichting en op welke wijze wij dit doel kunnen bereiken. De Stichting heeft er voor gekozen zich met name te richten op het verzamelen van informatie, het overdragen van kennis op het gebied van AED- gebruik en het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een AED-netwerk. Uiteraard richt het bestuur zich ook op het verwerven van financiële middelen. In de loop van het jaar trad de heer B. (Bas) Kennis toe tot het bestuur. Zijn hoofdtaak is het contact met de controleurs en het coördineren van alle controles. Op 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Dagelijks bestuur (DB): P.L.W. (Robert) van Peufflik W.J.M. (Wilma) Bondzio-Hupkens C.C.P.A (Carlo) van den Broek voorzitter secretaris penningmeester Overige leden algemeen bestuur: S. (Sabine) Bogaers-Vorstius Kruijff lid (PR/Website) B. (Bas) Kennis lid (Controle AED s) C.J.M. (Cees) Broos lid (Prinsenbeek Hartsafe) J. (Hans) Verkuyl lid (Hartsafe Teteringen) Het bestuur kwam in 2013 elf maal in vergadering bijeen, waarbij het DB vaak kort voor aanvang van de vergadering bijeen kwam om de bijeenkomst met het gehele bestuur voor te bereiden. Voor de bestuursvergaderingen konden we gebruik maken van de locatie van GGZ Breburg aan de Loopschansstraat. Geen van de bestuursleden ontving een vergoeding voor de inzet. De werkzaamheden gebeuren volledig op basis van vrijwilligheid. Enkel onkosten werden vergoed.

6 6 1.2 Doelstelling Stichting Breda AED Proof De Stichting heeft ten doel het initiëren en in stand houden van een fijnmazig netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED), waardoor de gemeente Breda zich AED Proof mag (blijven) noemen. Om dit doel te bereiken zijn binnen de gemeente Breda wijken/gebiedsdelen vastgesteld (zogenaamde AED-cirkels) en is er een communicatiesysteem opgezet om dit in stand te houden. Dit communicatiesysteem richt zich voornamelijk op gemeente, wijkraden, buurtpreventie en met het doel verweven algemene nutsinstellingen zoals Hartstichting, Rode Kruis, EHBO, GGD en GHOR. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, AED opgeleiden (burgerhulpverleners) en AED bezitters/eigenaren; het bevorderen van het volgen van opleidingen; het bieden van ondersteuning met betrekking tot de inspectie en het onderhouden van materiaal; het verstrekken van voorlichting aan het publiek via de pers en andere media in de breedste zin van het woord. Het werven van donateurs onder het motto: "Breda moet AED Proof blijven, mede door burgers en bedrijven!" 2.0 OVERZICHT VAN HET JAAR Breda AED Proof Het streven van het bestuur is er uitdrukkelijk op gericht om Breda AED Proof te houden. Er is al veel bereikt; er zijn praktisch geen witte vlekken meer. Maar dat is niet alles. De samenleving moet ingelicht blijven worden over het belang van de AED, waarbij het ook de bedoeling is mensen te triggeren zich op te laten leiden tot reanimist (burgerhulpverlener) en zich vervolgens aan te melden bij HartslagNu. Dit vraagt veel inzet van het bestuur. Het bestuur heeft er voor gekozen om steeds meer de verantwoordelijkheid voor de AED s bij de burgers neer te leggen. Hiervoor kunnen wijkraden, maar ook buurtverenigingen een goede eerste ingang zijn.

7 7 Het bestuur dringt er op aan dat wijkraden, bewoners-en winkeliersverenigingen en gelijksoortige initiatieven zoveel als mogelijk zelf een AED bekostigen en daar de verantwoordelijkheid voor dragen en ook blijven dragen. Kosten dragen voor de aanschaf van AED s door de Stichting zal in de toekomst helaas geen optie meer kunnen zijn, daar het simpelweg niet te bekostigen is. Het bestuur kan slechts beslissen om eventueel bij te dragen in het vervangen of gedeeltelijk vervangen van AED s wanneer daarvoor voldoende financiële middelen uit donaties of subsidies zijn verkregen. Het eventueel bijdragen in de kosten voor een opleiding tot AED-bediener kan afhankelijk van het budget en overige inkomsten wellicht wel voor rekening van de Stichting komen. Het bestuur zal dit van geval tot geval beoordelen. Een voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat er in het betreffende gebied nog een tekort aan gediplomeerde en aangemelde burgerhulpverleners is. 2.2 Aantal 24-uurs bereikbare AED s Breda beschikte op 31 december 2013 over 286 AED s. Hiervan zijn 150 AED s 24 uur beschikbaar en aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast beschikte Breda over 26 AED s die beperkt beschikbaar zijn en ook aangemeld zijn bij HartslagNu En er zijn 110 stuks niet aangemeld. Als bijlage treft u een totaal overzicht van alle beschikbare AED s binnen de gemeente Breda. 2.3 Reanimaties in 2013 in 2013 waren er in totaal in Nederland zo n reanimatie inzetten. Binnen de gemeente Breda betrof dit een totaal van 118. Helaas ontbreekt informatie omtrent de afloop van de inzetten. Dit heeft onder andere te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ondanks het feit dat ambulance, politie of brandweer vaak heel snel ter plaatse zijn, blijft het zeer belangrijk dat er een groot netwerk van reanimisten (burgerhulpverleners) beschikbaar is en blijft. Op 31 december 2013 had de Gemeente Breda aangemelde reanimisten. 2.4 Cursussen De Stichting geeft zelf geen cursussen tot AED-bediener. Wanneer daar belangstelling voor bestaat, wordt de betreffende persoon doorverwezen naar de EHBO-verenigingen en/of de Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Breda. 2.5 Voorlichting Het bestuur streeft er naar om zoveel mogelijk voorlichting te geven. Zo is afgelopen jaar een avond belegd voor de politici uit de gemeente Breda, was er een vervolgbijeenkomst

8 8 met bestuursleden van de EHBO-verenigingen en is er een informatieavond georganiseerd voor de vele controleurs die zich inzetten voor onze Stichting. Deze avonden werden zeer gewaardeerd en gaven ons ook weer nieuwe ideeën en inzichten. 2.6 Buurtpreventie Afgelopen jaar zijn er in verschillende wijken van onze stad buurtpreventieteams ingesteld. Het bestuur is verheugd dat het hieraan tijdens de voorlichtingsbijeenkomst een bijdrage kan leveren. Ook hier blijkt steeds weer dat de Stichting Breda AED Proof nog onvoldoende bekend is. Uit deze samenwerking vloeiden enkele reanimatiecursussen voort met aanmelding bij HartslagNu. 2.7 PR Het bestuur is ervan doordrongen dat het ten aanzien van de publiciteit ook gebruik moet maken van de social media. Nadat de webmaster zich had teruggetrokken heeft het even geduurd voordat er een oplossing gevonden werd om de website up to date te houden. Het bestuur vond tevens dat de website gemoderniseerd moest worden. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd een bedrijf te vinden dat de website heeft aangepast aan de wensen van het bestuur. Ook middels Facebook en Twitter probeert het bestuur aandacht te trekken voor ons doel. Daarnaast heeft ons logo ook een aanpassing doorgemaakt. Op deze manier is in één oogopslag duidelijk waar onze Stichting voor staat. Het bestuur heeft deelgenomen aan bijeenkomsten die voor het optimaal functioneren van de Stichting van betekenis kunnen zijn. Zo hebben enkele bestuursleden een presentatie gehouden bij de bijeenkomst van de Lions Club, was de stichting aanwezig op de seniorenbeurs die op 27 april 2013 georganiseerd werd door de ouderenbonden ANBO en PCOB, nam ze deel aan het Brabantparkfestival (op 1 september 2013) en was ze aanwezig bij de instelling van enkele buurtpreventieteams. Het blijkt telkens weer hoe belangrijk het is dit te doen, aangezien er nog steeds veel onwetendheid blijkt te bestaan over de AED. 2.8 Controle van de AED s Een van de bestuursleden hield een schema bij waarmee in de gaten werd gehouden dat alle AED s minimaal eenmaal per 3 maanden werden gecontroleerd op eventuele mankementen. Hiertoe gaf hij aan contactpersonen in de wijken een controlerapport, dat door de contactpersoon werd ingevuld en na de controle weer bij hem werd ingeleverd. Tijdens de avond met de controleurs werd afgesproken de controlefrequentie te verhogen naar 1 x per maand. Mankementen worden steeds zo snel mogelijk verholpen.

9 9 3.0 PLANNEN VOOR DE TOEKOMST 3.1 Algemeen Het is van groot belang om het AED-netwerk operationeel te houden. Dit houdt in dat er regelmatig PR-activiteiten zullen moeten plaatsvinden om als Stichting Breda AED Proof in de picture te blijven. Voor 2014 zullen we vaker gaan adverteren in de huis-aan-huis bladen, zal er een informatiedag worden gepland bij Stada Stores (Jumbo Foodmarkt) en zal er opnieuw deelgenomen worden aan de Buurtpreventie dagen. Eveneens is het bestuur voornemens meer aandacht te vragen bij de lokale politiek door spreektijd te vragen in de wekelijkse vergaderingen. 3.2 Financiën We zullen moeten proberen om gelden bij elkaar te krijgen om financieel bestaansrecht te kunnen behouden. Hiertoe zouden we adverteerders voor de website moeten werven, zullen we waar mogelijk sponsorverzoeken indienen en alle mogelijkheden benutten om anderen te bewegen de Stichting een financiële bijdrage te geven. Dit alles onder het motto: "Breda moet AED Proof blijven, door personen en bedrijven!" Daarnaast zal het bestuur met de Gemeente Breda gaan bespreken wat de opties zijn voor de toekomst. De toekenning van de 3-jarensubsidie is per 31 december 2013 afgelopen, maar het bestuur is van mening dat de overheid, in casu de gemeente een rol moet blijven bekleden in het AED Proof houden van de gemeente. 3.3 AED s De controles op de werkzaamheid van de AED s moeten gehandhaafd blijven (zie 2.8) Na enkele jaren is vervanging van de pads (electroden) en batterijen noodzakelijk. Indien mogelijk is het streven om eventuele nog bestaande witte vlekken te voorzien van een AED, om op deze manier Breda nog meer AED-proof te maken. 3.4 Burgerhulpverlening Het is wenselijk om te blijven monitoren hoe de verdeling van de aangemelde reanimisten verspreid is over de stad. Immers, als er plaatselijk te weinig burgerhulpverleners zijn is dat geen goede zaak. Als er op bepaalde locaties een feitelijk teveel reanimisten aangemeld zijn is dat heel goed, maar het is wenselijk ernaar te streven dat op alle plaatsen in Breda voldoende aangemelde burgerhulpverleners beschikbaar zijn. 3.5 Cursussen Het blijven stimuleren van de samenleving om een reanimatiecursus te volgen en zich daarna aan te melden bij HartslagNu, is een heel belangrijk speerpunt. Immers als er overal volwaardige 6-minutencirkels zijn, maar er niet voldoende aangemelde reanimisten

10 10 (burgerhulpverleners) zijn, dan werkt het systeem niet (voldoende). En dat is iets wat we met zijn allen niet willen! Via Breda Actief worden er veel cursussen gegeven bij sportverenigingen. Ook EHBOverenigingen, de Hartstichting en het Rode Kruis geven cursussen. Tevens worden ook veel mensen opgeleid middels de BHV-trainingen. Helaas wordt door hen nog te weinig aandacht besteed aan aanmelding bij HartslagNu. Dit zal dan ook een belangrijk punt voor de Stichting zijn in Nazorg Gebleken is dat er bij reanimisten die zijn ingezet bij een reanimatie vaak behoefte bestaat aan nazorg. Het blijkt dat de geëigende instanties (huisarts, slachtofferhulp) hier niet op zijn ingericht. Het bestuur wil er daarom over nadenken hoe hiertoe een systeem kan worden gerealiseerd. Hiervoor zal het bestuur in contact treden met HartslagNu. 3.7 PR Dit blijft een zeer belangrijk item komend jaar. Het bestuur denkt dit mede te kunnen realiseren door met enige regelmaat een artikel op te laten nemen in de plaatselijke bode. Het bestuur onderzoekt daarnaast mogelijkheden om een stand te bemensen op drukke winkelplekken. De activiteiten in samenwerking met de buurtpreventieteams zullen worden gecontinueerd en andere zaken die op ons pad komen zullen we waar mogelijk oppakken. Het bestuur is ervan overtuigd dat wanneer burgers het nut inzien van het operationeel netwerk, zij eerder bereid zullen zijn een reanimatiecursus te volgen en zich aan te melden voor de burgerhulpverlening. 3.8 Tot slot Het bestuur kijkt terug op een redelijk bewogen jaar. De bestuurswisseling heeft een behoorlijke impact gehad. Uiteindelijk lijkt het er op dat de Stichting op het eind van het jaar toch weer in rustiger vaarwater is terechtgekomen. Dit is belangrijk om met goede moed verder te kunnen. Het bestuur spreekt een woord van dank uit tot de Gemeente Breda en al degenen die de stichting een warm hart toedragen en dit hebben getoond door hun medewerking ofwel het doen van een schenking of donatie.

11 FINANCIEEL VERSLAG 4.1 Financieel verslag 2013 (in euro s) Begroting 2013 Gerealiseerd 2013 Begroting 2014 Bankkosten , Bestuurskosten / PR , Aanschaf AED / kasten Vervanging elektroden Kosten monitoren AED's Opleidingen Kosten onderhoud website , Totaal uitgaven , Restant subsidie Subsidie ,11 649,11 0 Subsidie ,69 0 Giften, adoptieplan e.d Bankrente , Afname reserves stichting 1.775, Totaal inkomsten , Resultaat Vooruitblik 2014 In 2014 zullen we naar verwachting de reserves van de stichting aan moeten gaan spreken. De stichting gaat ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten streven naar een verhoging van giften en inkomsten middels het adoptieplan. Meer bekendheid van deze mogelijkheid is dan ook een must. Verdere verhoging van de inkomsten is in de toekomst een noodzaak gezien de onderhoudskosten die 3 jaar na plaatsing van een AED toe zullen nemen.

12 12 In 2014 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats en het bestuur van de Stichting doet een dringend appèl op de politieke partijen, de (kandidaat-) gemeenteraadsleden en het College van Burgemeester en Wethouders om hun verantwoordelijkheid in het algemeen belang van de Gemeente Breda in de gezondheidszorg te nemen door ook in de toekomst de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. Het motto kan dan worden: Breda blijft AED proof dankzij de samenwerking tussen overheid, inwoners en bedrijfsleven

13 13 Bijlage: Overzicht AED s in de gemeente Breda AED S ONDER CONTROLE VAN DE STICHTING BREDA AED PROOF Postcode Plaats Adres Locatie Wijk 4811 ET Breda J.F. Kennedylaan 34 Valkenhove Woongroep Centrum 4811 AJ Breda Willemstraat VVV Breda Stationsbuurt 4811 HL Breda Keizerstraat 5 Hotel de Keijzer Centrum 4811 NW Breda Marksingel 47 Residentie DE ZON Boeimeer 4811 PT Breda Constantijnstraat 6 Tennisvereniging HET EI Boeimeer 4811 RM Breda Badstraat 2 Fysio Badstraat Boeimeer 4811 WW Breda Havermarkt 1 Caremaet Horeca Centrum 4811 XR Breda Grote markt 22 Parc Horeca Centrum 4811 RX Breda Grote markt 2 Sam Sam Horeca Centrum 4812 XR Breda Kronenburgwerf 23 a Huisartsenpost Heuvel Heuvel 4813 EC Breda Liesboslaan 6 Lucia zorgcentrum Liesbos 4814 CE Breda Dijklaan 82 Huismeester Wonenbreburg Tuinzicht 4814 MV Breda Goesseelsstraat 5 Allinco Systems Brabantpark 4815 GN Breda V. Voorst tot Voorststraat 69 Bakker/Eethuis(06 aangeschreven) 4816 JL Breda Abdijstraat 104 Abdijstraat Belcrum 4817 JP Breda Mgr. de Vetstraat 2 Buurtcentrum Poelewei Brabantpark 4817 GA Breda Kangoeroestraat 1 zorgcentrum Kangoeroe Brabantpark 4817 LL Breda Beverweg 4 Otten Autobedrijven BV Brabantpark 4817 RA Breda Grote Houw 5 Wooncentrum Grote Houw Heusdenhout 4817 AP Breda Wieringenstraat 60 Buurthuis Toma Driesprong 4817 CA Breda Epelenberg 1 Tandartsentraktijk Brabantpark 4817 GV Breda Marterring 1/hoek Lage kant Marterring 1 Brabantpark 4817 HA Breda Topaasstraat t.h. 25 Topaasstr./hoek Hooghout Brabantpark 4817 JW Breda Brabantlaan 5 De Leystroom Brabantpark 4817 KZ Breda Loopschansstraat 101 GGZ Gebouw Brabantpark 4817 MB Breda Teteringsedijk 113 Dr. Oudraad Brabantpark 4817 NL Breda Heerbaan 4 Amrath Hotel Heusdenhout

14 14 Postcode Plaats Adres Locatie Wijk 4817 SG Breda Sterrebos 285 Particulier *** Heusdenhout 4817 VG Breda Wilderen 2 Fysio Heusdenhout Heusdenhout 4817 WD Breda Heusdenhoutsestraat 60 Garage/schuur Heusdenhout 4818 GD Breda Laan van Mecklenburg 30 Dirk van Veenschool Zandberg 4818 RL Breda Boeimeerhof m.re naast brievenbussen Boeimeer 4818 SL Breda Wilhelminapark 19 Sociëteit 't Turfschip Heusdenhout 4818 BR Breda Eggestraat 1 Apotheek Dudok Sportpark 4819 ED Breda Zaart 35 Zorgcentrum Aeneas IJpelaar 4822 VZ Breda J. Clareijsstraat 27 Buurthuis de Loper Haagse B 4823 HA Breda Heksenwiellaan 52 Zorgcentrum Heksenwiel Haagse B 4823 EA Breda Asterddijk 54 1e garage rechts Saturnusstr. Haagse B 4823 KJ Breda Weideslagen 2 Woonhuis Haagse B 4824 BW Breda de Heze 21 Flatgebouw Haagse B 4824 NB Breda Kantenbeemd 1 Tennisver. HaagseBeemden Haagse B 4824 SB Breda Loopakker 23 Loopakker 29 Haagse B 4824 EW Breda Somerweide 24 Scouting Haagse Beemden Haagse B 4824 AB Breda Mijkenbroek 18 HIMA BV 4826 EP Breda Steendorpstraat 2 Gemeenschapshuis De Wegwijzer Wisselaar 4826 GV Breda Wommelgemhof 17 Woonhuis Biesdonk 4826 GW Breda Tussen de Dijken 101 Parkhoeve Breda Noord Wisselaar 4826 NM Breda Brusselstraat 362 Brusselstraat 362 Biesdonk 4827 EG Breda Bernard de Wildestraat 400 woonzorgcentrum Raffy Geeren Nrd 4827 GK Breda Gerrit Rietveldplein 24 Rietveldhuis Geeren Zuid 4827 RG Breda Jan Darkenisstraat 457 School DE PIJLER Geeren 4831 ED Breda Heilaarstraat 10 Zorgcentrum Haga Prinsenhage 4834 HA Breda Ter Merwestraat 1 Wolterman Apotheek IJpelaar 4834 XK Breda Overakkerstraat 111 zorgcentrum IJpelaar IJpelaar 4834 EH Breda Mathenessestraat 47 Careijn Thuiszorg IJpelaar 4834 LK Breda Rijnauwenstraat 1 Steunpunt Rhijnstede IJpelaar

15 15 Postcode Plaats Adres Locatie Wijk 4834 LR Breda Heeckerenstraat 100 Orthodontie van Rees IJpelaar 4836 AC Breda Galderseweg 45 Tennisvereniging Mastbos 4837 AJ Breda W. van Oranjelaan 17 Woon zorgcentrum Breedonk Mastbos 4838 EW Breda Liesboslaan 315 Zorgcentrum Liesbos Liesbos 4841 AK Prinsenbeek Meester Bierensweg 34 Woonhuis 4841 PR Prinsenbeek Middenweg 40 Zorgcentrum Hagedonk 4841 KW Prinsenbeek Overveldsestraat 23 Buurtvereniging 4841 DP Prinsenbeek Buitenwal 13 Buurtvereniging De Staart 4841 BX Prinsenbeek Strijpenseweg 3 Buurtvereniging De Westhoek 4841 GC Prinsenbeek Beeksestraat 42 b H.en S Makelaardij 4841 BX Prinsenbeek Wittebaan 9 Particulier 4841 EP Prinsenbeek Moleneind 1 Scouting 4841 EG Prinsenbeek Heikantsestraat 37 Sportpark 4841 CD Prinsenbeek Molenstraat 42 Fysio Peter Mies 4847 BE Teteringen Haenenburgh 22 VVE Haenenburgh 4847 AL Teteringen W.Alexanderplein 4 Dorpsherberg 4847 DB Teteringen Oosterhoutseweg 129 Bikes en Sport 4847 CR Teteringen Wildhage 24 Tandartsenpraktijk Temmerman 4847 HK Teteringen Aanstede 2 Particulier 4847 KP Teteringen Platte Akker 219 Iepenpaghe 4851 RD Breda Geersbroekseweg 3a Landgoed Bosweelde Ulvenhout 4851 CN Breda Dorpsstraat 94 De Pekhoeve Ulvenhout 4851 EA Breda Slotlaan 15 Verzorgingshuis De Donk Ulvenhout 4851 TH Breda Gareelstraat 6 Particulier Ulvenhout 4854 GJ Breda Bijenlaar 14 Woonhuisbijenlaar Oud Wofslaar

16 16 AED'S IN BEHEER GEMEENTE BREDA Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4811 DH Breda Chasséveld 15C Parkeergarage Chasséveld Valkenberg 4811 DH Breda Chasséveld 7-7a Parkeerbedrijf Valkenberg 4811 DJ Breda Claudius Prinsenlaan 10 Stadskantoor Chassé Park 4811 DK Breda Claudius Prinsenlaan 14 De Brug Chassé Park 4811 DZ Breda Parade Museum Archief Chassé Park 4811 ES Breda Korte Boschstraat 3 Fietsenmaker Schietecat Valkenberg 4811 GH Breda Boschstraat 22 Grafisch Museum Valkenberg 4811 GS Breda Hoge Steenweg 19 Rode Kruis Stationsbuurt 4811 GS Breda Molenstraat 6 Bibliotheek Centrum Centrum 4811 HL Breda Keizerstraat 101 MEZZ Chassé Park 4811 HS Breda Oude Vest 27 Rijwielstalling Oude Vest Centrum 4811 MA Breda Kraanstraat 2 Rijwielstalling Kraanstraat Centrum 4811 NA Breda Concordiastraat 13 Parkeergarage Concordia Chassé Park 4811 VM Breda Middellaan 60 Parkeergarage de Prins Schorsmolen 4811 VP Breda Schorsmolenstraat 48 Breburg Wonen Schorsmolen 4811 WX Breda Nieuwstraat 7 Rijwielstalling Nieuwstraat Centrum 4811 XP Breda Grote Markt 45 Restaurant SUMO Centrum 4811 XS Breda Grote Markt 38 Stadhuis Centrum 4811 DX Breda Coulissen 2 Rijwielstalling Lange stallen Chassé Park 4811 LW Breda Nieuweweg 79 Parkeergarage Barones Centrum 4812 GT Breda Heuvelbrink 110 Speeltuin Heuvelbrink Heuvel 4812 BC Breda Dr. Struyckenstraat 161 Bibliotheek Heuvel Heuvel 4812 GR Breda Heuvelbrink 115 Particulier J. Dijckhoff 4813 GP Breda Doelen 7 Sporthal de Doelen Princenhage 4813 GW Breda Rithsestraat 51 Villa de Bogert Princenhage 4813 XH Breda Tuinzigtlaan 5 Districtspost Heuvel Princenhage

17 17 Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4814 AZ Breda Slingerweg 9 Afvalservice Slingerweg Tuinzigt 4814 AZ Breda Slingerweg 1-5 Districtspost Slingerweg Tuinzigt 4814 SW Breda Argusvlinder 298 Woon Zorgcentrum Westerwiek Westerpark 4815 BC Breda Pastoor Pottersplein 12 Gemeenschapshuis Belcrum Belcrum 4815 HR Breda Spinveld 9 Millieustation Emer 4816 AR Breda Edisonplein 3a Inloophuis Linie Doornbos- Linie 4816 AP Breda Nieuwe Kadijk 99 Districtpost Noord werkdonken 4816 EK Breda Kapittelweg 5 BP Benzinestation Doornbos- Linie 4817 EA Breda Hooghout 65 Bibliotheek Brabantpark Brabantpark 4817 HA Breda Topaasstraat 13 Sportcentrum de Scharen Brabantpark 4818 CG Breda Poolseweg 190 GGZ Breburg Sportpark 4822 RB Breda Kraanvogel 92 De Rietvink Paradijs 4822 TV Breda Muizenberg 13 Districtspost Haagse Beemden Muizenberg 4822 ZZ Breda Hambroeklaan 1 Multifunctioneel gebouw Kesteren 4823 JZ Breda Heksenakker 37 Bibliotheek Haagse Beemden Heksenwiel 4823 ZA Breda Bredestraat 10a Biologische IJsboerderij Kroeten 4823 ZA Breda Bredestraat 4 Boerderij Rolerisuit Muizenberg 4823 ZK Breda Rietdijk 6 Texashoeve Asterd 4823 GG Breda Nieuw Zonzeel 8 Particulier Asterd 4824 AT Breda Weidehek 3 Poppelaars Tuinmaterialen Emer 4824 EV Breda Somerweide 35 Speeltuin Somerweide Kievitsloop 4826 HB Breda Antwerpenstraat 93 Vuchterhage Biesdonk 4826 BH Breda Koekelarestraat Particulier Wisselaar 4834 MJ Breda Bieberglaan 75 Begraafplaats de Bieberg Ginneken 4834 NH Breda Zorgvlietstraat 491 Zonnebloem IJpelaar 4834 SN Breda Wolfslaardreef 95 Milieu Educatief Centrum Overakker 4834 TL Breda Bavelselaan 420 Belvedere IJpelaar

18 18 Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4834 TM Breda Allerheiligenweg 19 Bibliotheek Zuid-Oost Overakker 4835 AG Breda Ploegstraat 89b Speeltuin Blauwe Kei Blauwe Kei 4835 NB Breda Ginnekenweg Boekhandel Van Kemenade Ginneken 4836 AA Breda Bouvignelaan 3 Restaurant Bouvigne Mastbos 4836 AC Breda Galderseweg 65 Koninklijke Visio, de Blauwe Mastbos Kamer 4836 AM Breda Huisdreef 4 Café Restaurant de Boswachter Mastbos 4836 BH Breda Marellenweg 8 Restaurant huis Den Deijl Mastbos 4836 LB Breda Hazeldonk 111 Shell Station Oost Hazeldonk 4836 LZ Breda Hazeldonk 5002 Shell Station West Hazeldonk 4837 CA Breda Sibeliuslaan 13 NHTV - Sibeliuslaan Ruitersbos 4837 BN Breda Burgemeester de Manlan 26 Hockeyclub Breda Ruitersbos 4838 EG Effen Rijsbergseweg 354 Buurtcentrum Kievitslaar 4839 AD Prinsenbeek Oude Liesboslaan 172 Eetcafé de Peer 4841 BG Prinsenbeek Groenstraat 88a Dierenspeciaalzaak J. Voesenek 4841 NA Prinsenbeek Heisprong 15 Sporthal de Drie Linden 4841 XC Prinsenbeek Schoolstraat 11 Bibliotheek Prinsenbeek 4841 XC Prinsenbeek Schoolstraat 9 De Zilverberk 4841 KG Prinsenbeek Weimersedreef 16A Zwembad De Kuil 4847 AZ Teteringen Bollaard 24 EHBO Steunpunt 4847 KS Teteringen Zuringveld 1 de Stee 4851 BG Ulvenhout Sterstraat 1 De Klokkebei 4851 CA Ulvenhout Annevillelaan 33 Bibliotheek Ulvenhout 4851 CA Ulvenhout Steenland 13 zuid Particulier 4851 RC Ulvenhout St. Annadreef 2 Auberge de Fazanterie 4851 SW Ulvenhout Beekdal 11 EHBO Ulvenhout 4854 AA Bavel Deken Dr. Dirckxweg 25 Begraafplaats de Lichtenberg 4854 AB Bavel Deken Dr. Dirckxweg 4a De Huif 4854 AB Bavel Deken Dr. Dirckxweg 4 Bibliotheek Bavel 4854 AD Bavel Lage Zijde 7 Particulier WMA Bijlaard- Luijsterburg

19 19 Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4854 CH Bavel Lange Vore 9 SMO Locatie Weideveld 4854 EH Bavel Thoornseweg 2 Amarant Oud Wolfslaar 4854 NG Bavel Bolbergseweg 2a Boomaars Tuinen 4854 PB Bavel Seminarieweg 26a 't Koetshuis 4939 AJ Breda Nieuwe Dreef 4 Rest. Boswachter Liesbosch Liesbos 4811 DH Breda Chasseveld 11 Breda Dienstvoertuig Stadstoezicht Dienstvoertuig Stadstoezicht Breda EHBO Asterdplas Beheerdersruimte Asterdplas Breda EHBO Galderse meren Beheerdersruimte Galderse meren 4824 KA Breda Raaimoeren 19 Sporthal Haagse Beemden

Jaarverslag 2014. Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA

Jaarverslag 2014. Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER... 3 1.0 ALGEMEEN... 5 1.1 Bestuur...

Nadere informatie

Jaarverslag Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

Jaarverslag Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.1 Bestuur... 4 1.2 Doelstelling Stichting Breda AED Proof... 4

Nadere informatie

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012 Stichting Breda AED Proof Breda, januari 2013 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 ALGEMEEN... 3 1.1 Bestuur... 3 1.2

Nadere informatie

Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012

Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012 Breda AED proof Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012 1 AED = Automatische Externe Defibrillator 1 Samenvatting Samenwerking, burgerkracht, gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten:

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten: Het CJG-werkveld en de functies Dit document duidt het CJG werkveld in Breda. In deze memo beschrijven we de uitgangspunten, functies en de context waarin de CJG-ers werken. Het CJG werkveld is er om Bredase

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 18 juli 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg

Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg Inhoud. 1. De betekenis van een AED en een AED-netwerk 2. AED: een gemeentelijke verantwoordlijkheid? 3.

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 14 november 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen Inventarisatie respijtvoorzieningen Gemeente Breda 1 Voorziening Omschrijving Organisatie/locatie Doelgroep Financiering Bijzonderheden Dagverzorging Careyn Thuiszorg Locatie: PG Zorgcentrum Oranjehaeve,

Nadere informatie

Stadsmarinier Harrie Bus

Stadsmarinier Harrie Bus Goedemorgen! Stadsmarinier Harrie Bus PROGRAMMA Opening : 08.45 08.50 uur Toespraak wethouder : 08.50 09.00 uur Uitleg WOS : 09.00 09.15 uur Overzicht inbraken 2013 : 09.15 09.30 uur Pauze : 09.30 09.40

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Breda

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Breda Rabobank Clubkas Campagne uitslag 2016 Rabobank Breda Naam vereniging Locatie Bedrag BAK van Boemeldonck Prinsenbeek 3.194,00 Atletiekvereniging SPRINT Breda - Algemeen 1.683,70 De Zilverberk Prinsenbeek

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Atlas Criminaliteit Breda

Atlas Criminaliteit Breda Atlas Criminaliteit Breda Inhoudsopgave 1 Inleiding............ 1 2 Samenwerking...................................... 2 3 Bronnen en methoden................... 3 4 Cijfers.................. 4 5 Kaartbeelden.......................................

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Week van Ontmoeting 25 september t/m 4 oktober 2014

Week van Ontmoeting 25 september t/m 4 oktober 2014 Week van Ontmoeting 25 t/m 4 2014 Een initiatief van Bredase maatschappelijke organisaties. Vrijdag 12 14.00-17.00 uur Rollatorloop Mastbos Atletiekvereniging Sprint Doctor Schaepmanlaan 4 patty@ betrokkenondernemersbreda.nl

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie

OVERZICHT KETENPARTNERS ZORGGROEP HET HUISARTSENTEAM versie: 7 augustus 2013 REGIO BREDA

OVERZICHT KETENPARTNERS ZORGGROEP HET HUISARTSENTEAM versie: 7 augustus 2013 REGIO BREDA OVERZICHT KETENPARTNERS ZORGGROEP HET HUISARTSENTEAM versie: 7 augustus 2013 REGIO BREDA huisartsen en praktijkondersteuners Correcties svp doorgeven aan: secretariaat@hethuisartsenteam.nl aanhef naam

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN Zelf vinden we dat Markenhage gewoon bijzonder is. Gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en talenten. Maar we zijn ook wel bijzonder.

Nadere informatie

Brievenbussen Noord-Brabant

Brievenbussen Noord-Brabant Van 13 maart t/m 23 juni 2017 passen we het netwerk van brievenbussen in Noord Brabant aan. De reden voor de verandering is dat we in Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig worden

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

LET OP! VANAF 19 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA

LET OP! VANAF 19 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA LET OP! VANAF 9 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA Sinds de opening van het nieuwe busstation rijden de bussen in en

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Adressen medische keuring voor het rijbewijs

Adressen medische keuring voor het rijbewijs Adressen medische keuring voor het rijbewijs SWO Steunpunt Zonneplein Adres Zonneplein 63 Postcode en plaats 4624 BA BERGEN OP ZOOM Medimark Mevrouw J. Oerlemans Adres Allerheiligenweg 83 Postcode en plaats

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013

Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013 Breda Stedelijk Kompas de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Het proces: criteria en locatiekeuze 1 1.3 Housing First 3 1.4 Consequenties voor

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Adressen medische keuring voor het rijbewijs

Adressen medische keuring voor het rijbewijs Adressen medische keuring voor het rijbewijs drs. K.R. (Katinka) van Veldhoven Verburg Adres Eikenberg 9 Postcode en plaats 5571 SH BERGEIJK Contact 06 338 785 06 Afspraak maken tussen 9-12 uur. Goedkope

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen Elisabeth Zorg Thuis Langer zelfstandig thuis wonen Inhoudsopgave 3 Zorg in de buurt, langer zelfstandig thuis 4 Wat kunnen wij voor u betekenen? 5 Stichting Elisabeth maakt het mogelijk 6 Zorg aanvragen

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

N.W.. PRINSENBOSLAAN THV 37 SPEELTUIN. 1 COMPLETE BAK. N.W. PARK OVERBOS. THV BELLEFLEUR.K.OPVANG 1 COMPLETE BAK. N.W. OVERBOS (PARK.

N.W.. PRINSENBOSLAAN THV 37 SPEELTUIN. 1 COMPLETE BAK. N.W. PARK OVERBOS. THV BELLEFLEUR.K.OPVANG 1 COMPLETE BAK. N.W. OVERBOS (PARK. VUURWERK SCHADE 2014. Gebied Straat/locatie Schadeitem Centrum CHASSEE PROMENADE 1 COMPLETE BAK Centrum Nw.Prinsenksade naast no.1 no.1 1 COMPLETE BAK Centrum Eindstraat bij winkel sneakers. 1 COMPLETE

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per

BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per 11-12-2016 Lijnnr. oud Route oud wijziging Lijnnr. nieuw 1 Westerpark- Geheel opgeheven in 5 Tuinzigt- deze vorm. Echter : Haven-CS- het lijnnr. 1 gaat

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

OMLEIDINGEN VANAF 7:00 UUR TOT 19:00 UUR

OMLEIDINGEN VANAF 7:00 UUR TOT 19:00 UUR 1 Oktober 2017 OMLEIDINGEN VANAF 7:00 UUR TOT 19:00 UUR LIJN 1 vanaf Centraal Station richting Nieuw Wolfslaar. Oostelijke hellingbaan RA Terheijdenstraat LA Oranjesingel Wilhelminasingel LA Claudius Vervallen

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

STATUS RAPPORT DECEMBER 2013

STATUS RAPPORT DECEMBER 2013 STATUS RAPPORT DECEMBER 2013 Auteur: A.Verkuyl Samenvatting: Deze rapportage bevat de beschrijving van de voortgang van de ontwikkeling van een AED- en hulpverlenersnetwerk in Westervoort. De hulpverlening

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom bij Stichting Elisabeth Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Stichting Elisabeth biedt de ouderen in Breda en omstreken zorg en ondersteuning

Nadere informatie

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b G&R vwo D deel C von Schwartzenberg / a k: = x gaat door (0, ) ( 0 = ) en (, ) ( = ) l : x = 6 gaat door (0, ) (0 = 6) en (, 0) ( 0 = 6) Zie de lijnen in de figuur hiernaast b = x x = of x = of x = 6 of

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Thematafels 2017 en 2018 Resultaten en indicatoren kader Breda Doet, samen verder!

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per

BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per BIJLAGE A. Wijziging lijnnummers en busroutes per -2-26 Lijnnr. oud Route oud wijziging Lijnnr. nieuw Westerpark- Geheel opgeheven in 5 Tuinzigt- deze vorm. Echter : Haven-CS- het lijnnr. gaat naar Heusdenhout

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom bij Stichting Elisabeth Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Stichting Elisabeth biedt de ouderen in Breda en omstreken zorg en ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

AED project Gemeente Woensdrecht

AED project Gemeente Woensdrecht AED project Gemeente Woensdrecht Gemeentecongres 6 minuten zone Madurodam, 15 oktober 2009 OSSENDRECHT Ronald Averdieck Voorzitter EHBO Ossendrecht Kader-instructeur AED-coördinator gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC / Onderzoek en Informatie. Evaluatie ondergrondse afvalcontainers

Gemeente Breda. SSC / Onderzoek en Informatie. Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Gemeente Breda SSC / Onderzoek en Informatie Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Publicatienummer: 1417 Datum: Augustus 2007 In opdracht van: Gemeente Breda afdeling Afvalstoffen Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Stichting Vrienden van de Schutsmantel:

Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Omschrijving: Bedrag: Omschrijving Bedrag: Saldo ASN 1/1/2015 (incl. fonds) 9.171,79 Verjaardagsbloemen - Saldo ING bank 1/1/2015 195,90 Verzendkosten

Nadere informatie