Jaarverslag Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA"

Transcriptie

1 Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

2 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER ALGEMEEN Bestuur Doelstelling Stichting Breda AED Proof OVERZICHT VAN HET JAAR Breda AED Proof Aantal 24-uurs bereikbare AED s Reanimaties in Cursussen Voorlichting Buurtpreventie PR Controle van de AED s PLANNEN VOOR DE TOEKOMST Algemeen Financiën AED s Burgerhulpverlening Cursussen Nazorg PR Tot slot FINANCIEEL VERSLAG Financieel verslag 2013 (in euro s) Vooruitblik Bijlage: Overzicht AED s in de gemeente Breda... 13

3 3 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER Het jaar 2013 is al weer tot een einde gekomen. In het afgelopen jaar is er veel veranderd binnen de Stichting Breda AED Proof, maar tegelijkertijd zijn de belangrijkste dingen ook ongewijzigd gebleven. Ik zet een paar van deze zaken voor u op een rijtje. In 2013 zijn er een tweetal wisselingen binnen het bestuur geweest. Zo ben ik zelf met ingang van 1 juni 2013 officieel voorzitter geworden van onze Stichting. Een rol die volgens anderen binnen ons bestuur op mijn lijf geschreven is, maar nu is het mijn taak om dat ook in de praktijk te brengen en om die verwachtingen waar te maken. Eén ding weet ik zeker: aan het enthousiasme en de inzet van onze medebestuursleden zal het zeker niet liggen. Zonder uitzondering hebben we een groep vrijwilligers die er samen echt iets van probeert te maken. Dit is iets waar ik alleen maar mijn grootste bewondering voor uit kan spreken. Ook hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen in de persoon van Bas Kennis. Op een zeer gedreven wijze heeft hij gedurende 2013 een totaal overzicht weten te krijgen van alle bestaande AED s binnen de gemeente Breda en heeft zelfs alle apparaten hoogst persoonlijk nagekeken. Overigens doet Bas dit niet alleen. Binnen een groot gedeelte van de wijken zijn vrijwilligers actief die met enige regelmaat de AED s nalopen en van deze controle verslag uitbrengen bij Bas. Met trots hebben wij eind 2013 een totaal vernieuwde website in de lucht gebracht. Dit was ook zeker nodig, temeer daar door omstandigheden de oud webmaster niet meer in staat was ons van ondersteuning te voorzien en wij de website niet zelfstandig konden updaten. Door deze ombouw kunnen we binnen het bestuur in eigen beheer zorgdragen voor het up to date houden van alle gegevens, alsmede het overzicht van alle AED s binnen de gemeente Breda compleet houden. Ook zijn er een aantal zaken ongewijzigd gebleven. Een daarvan is ons doel en dat is nog steeds het AED-proof houden van de gemeente Breda. Dit doel zullen we het komende jaar extra onder de aandacht gaan brengen van de bewoners van onze gemeente. Via informatiedagen bij de Buurtpreventie, maar ook via advertenties in lokale huis-aan-huis bladen. Tot slot staat er zelfs een informatiedag bij Stada Stores (Jumbo Foodmarkt) op het programma, die wanneer dit goed bevalt wellicht wel vaker gehouden zal gaan worden. Het belangrijkste hierbij is om maatschappelijke draagkracht te creëren en mensen bewust

4 4 te maken van het verschil dat een AED kan maken, temeer daar 80 % van de gevallen waarin een AED uitkomst kan bieden, plaatsvindt in de huiselijke sfeer. In 2013 waren dit toch weer zo n gevallen in Nederland. Dit betekent dat er nagenoeg ieder half uur een slachtoffer als gevolg van hartfalen is. Genoeg reden lijkt mij om extra aandacht te vragen voor ons doel binnen de gemeente Breda. Al met al was het een bewogen jaar, waarin we onze koers voor de toekomst op een goede wijze hebben weten uit te zetten. De komende jaren staan dan ook in het teken om onze koers verder te bevaren. Rest mij u veel plezier te wensen met het doorlezen van ons jaarverslag 2013 en uiteraard alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar 2014! mr. P.L.W. (Robert) van Peufflik Voorzitter

5 5 1.0 ALGEMEEN Middels het jaarverslag 2013 willen wij u een overzicht geven van het wel en wee van de Stichting Breda AED Proof over het afgelopen jaar. Tevens wil het bestuur proberen een blik op de toekomst te werpen. 1.1 Bestuur Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor het bestuur. In het voorjaar besloot de heer P.T.J. (Piet) Matheeuwsen terug te treden als voorzitter. Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op deze moeilijke periode, maar spreekt hier wel zijn grote dankbaarheid uit voor alles wat de heer Matheeuwsen voor de Stichting betekend heeft. Per 1 juni 2013 is de heer P.L.W. (Robert) van Peufflik als voorzitter aangetreden. Tezamen met de andere bestuursleden werd gesproken over het doel van onze Stichting en op welke wijze wij dit doel kunnen bereiken. De Stichting heeft er voor gekozen zich met name te richten op het verzamelen van informatie, het overdragen van kennis op het gebied van AED- gebruik en het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een AED-netwerk. Uiteraard richt het bestuur zich ook op het verwerven van financiële middelen. In de loop van het jaar trad de heer B. (Bas) Kennis toe tot het bestuur. Zijn hoofdtaak is het contact met de controleurs en het coördineren van alle controles. Op 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Dagelijks bestuur (DB): P.L.W. (Robert) van Peufflik W.J.M. (Wilma) Bondzio-Hupkens C.C.P.A (Carlo) van den Broek voorzitter secretaris penningmeester Overige leden algemeen bestuur: S. (Sabine) Bogaers-Vorstius Kruijff lid (PR/Website) B. (Bas) Kennis lid (Controle AED s) C.J.M. (Cees) Broos lid (Prinsenbeek Hartsafe) J. (Hans) Verkuyl lid (Hartsafe Teteringen) Het bestuur kwam in 2013 elf maal in vergadering bijeen, waarbij het DB vaak kort voor aanvang van de vergadering bijeen kwam om de bijeenkomst met het gehele bestuur voor te bereiden. Voor de bestuursvergaderingen konden we gebruik maken van de locatie van GGZ Breburg aan de Loopschansstraat. Geen van de bestuursleden ontving een vergoeding voor de inzet. De werkzaamheden gebeuren volledig op basis van vrijwilligheid. Enkel onkosten werden vergoed.

6 6 1.2 Doelstelling Stichting Breda AED Proof De Stichting heeft ten doel het initiëren en in stand houden van een fijnmazig netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED), waardoor de gemeente Breda zich AED Proof mag (blijven) noemen. Om dit doel te bereiken zijn binnen de gemeente Breda wijken/gebiedsdelen vastgesteld (zogenaamde AED-cirkels) en is er een communicatiesysteem opgezet om dit in stand te houden. Dit communicatiesysteem richt zich voornamelijk op gemeente, wijkraden, buurtpreventie en met het doel verweven algemene nutsinstellingen zoals Hartstichting, Rode Kruis, EHBO, GGD en GHOR. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, AED opgeleiden (burgerhulpverleners) en AED bezitters/eigenaren; het bevorderen van het volgen van opleidingen; het bieden van ondersteuning met betrekking tot de inspectie en het onderhouden van materiaal; het verstrekken van voorlichting aan het publiek via de pers en andere media in de breedste zin van het woord. Het werven van donateurs onder het motto: "Breda moet AED Proof blijven, mede door burgers en bedrijven!" 2.0 OVERZICHT VAN HET JAAR Breda AED Proof Het streven van het bestuur is er uitdrukkelijk op gericht om Breda AED Proof te houden. Er is al veel bereikt; er zijn praktisch geen witte vlekken meer. Maar dat is niet alles. De samenleving moet ingelicht blijven worden over het belang van de AED, waarbij het ook de bedoeling is mensen te triggeren zich op te laten leiden tot reanimist (burgerhulpverlener) en zich vervolgens aan te melden bij HartslagNu. Dit vraagt veel inzet van het bestuur. Het bestuur heeft er voor gekozen om steeds meer de verantwoordelijkheid voor de AED s bij de burgers neer te leggen. Hiervoor kunnen wijkraden, maar ook buurtverenigingen een goede eerste ingang zijn.

7 7 Het bestuur dringt er op aan dat wijkraden, bewoners-en winkeliersverenigingen en gelijksoortige initiatieven zoveel als mogelijk zelf een AED bekostigen en daar de verantwoordelijkheid voor dragen en ook blijven dragen. Kosten dragen voor de aanschaf van AED s door de Stichting zal in de toekomst helaas geen optie meer kunnen zijn, daar het simpelweg niet te bekostigen is. Het bestuur kan slechts beslissen om eventueel bij te dragen in het vervangen of gedeeltelijk vervangen van AED s wanneer daarvoor voldoende financiële middelen uit donaties of subsidies zijn verkregen. Het eventueel bijdragen in de kosten voor een opleiding tot AED-bediener kan afhankelijk van het budget en overige inkomsten wellicht wel voor rekening van de Stichting komen. Het bestuur zal dit van geval tot geval beoordelen. Een voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat er in het betreffende gebied nog een tekort aan gediplomeerde en aangemelde burgerhulpverleners is. 2.2 Aantal 24-uurs bereikbare AED s Breda beschikte op 31 december 2013 over 286 AED s. Hiervan zijn 150 AED s 24 uur beschikbaar en aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast beschikte Breda over 26 AED s die beperkt beschikbaar zijn en ook aangemeld zijn bij HartslagNu En er zijn 110 stuks niet aangemeld. Als bijlage treft u een totaal overzicht van alle beschikbare AED s binnen de gemeente Breda. 2.3 Reanimaties in 2013 in 2013 waren er in totaal in Nederland zo n reanimatie inzetten. Binnen de gemeente Breda betrof dit een totaal van 118. Helaas ontbreekt informatie omtrent de afloop van de inzetten. Dit heeft onder andere te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ondanks het feit dat ambulance, politie of brandweer vaak heel snel ter plaatse zijn, blijft het zeer belangrijk dat er een groot netwerk van reanimisten (burgerhulpverleners) beschikbaar is en blijft. Op 31 december 2013 had de Gemeente Breda aangemelde reanimisten. 2.4 Cursussen De Stichting geeft zelf geen cursussen tot AED-bediener. Wanneer daar belangstelling voor bestaat, wordt de betreffende persoon doorverwezen naar de EHBO-verenigingen en/of de Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Breda. 2.5 Voorlichting Het bestuur streeft er naar om zoveel mogelijk voorlichting te geven. Zo is afgelopen jaar een avond belegd voor de politici uit de gemeente Breda, was er een vervolgbijeenkomst

8 8 met bestuursleden van de EHBO-verenigingen en is er een informatieavond georganiseerd voor de vele controleurs die zich inzetten voor onze Stichting. Deze avonden werden zeer gewaardeerd en gaven ons ook weer nieuwe ideeën en inzichten. 2.6 Buurtpreventie Afgelopen jaar zijn er in verschillende wijken van onze stad buurtpreventieteams ingesteld. Het bestuur is verheugd dat het hieraan tijdens de voorlichtingsbijeenkomst een bijdrage kan leveren. Ook hier blijkt steeds weer dat de Stichting Breda AED Proof nog onvoldoende bekend is. Uit deze samenwerking vloeiden enkele reanimatiecursussen voort met aanmelding bij HartslagNu. 2.7 PR Het bestuur is ervan doordrongen dat het ten aanzien van de publiciteit ook gebruik moet maken van de social media. Nadat de webmaster zich had teruggetrokken heeft het even geduurd voordat er een oplossing gevonden werd om de website up to date te houden. Het bestuur vond tevens dat de website gemoderniseerd moest worden. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd een bedrijf te vinden dat de website heeft aangepast aan de wensen van het bestuur. Ook middels Facebook en Twitter probeert het bestuur aandacht te trekken voor ons doel. Daarnaast heeft ons logo ook een aanpassing doorgemaakt. Op deze manier is in één oogopslag duidelijk waar onze Stichting voor staat. Het bestuur heeft deelgenomen aan bijeenkomsten die voor het optimaal functioneren van de Stichting van betekenis kunnen zijn. Zo hebben enkele bestuursleden een presentatie gehouden bij de bijeenkomst van de Lions Club, was de stichting aanwezig op de seniorenbeurs die op 27 april 2013 georganiseerd werd door de ouderenbonden ANBO en PCOB, nam ze deel aan het Brabantparkfestival (op 1 september 2013) en was ze aanwezig bij de instelling van enkele buurtpreventieteams. Het blijkt telkens weer hoe belangrijk het is dit te doen, aangezien er nog steeds veel onwetendheid blijkt te bestaan over de AED. 2.8 Controle van de AED s Een van de bestuursleden hield een schema bij waarmee in de gaten werd gehouden dat alle AED s minimaal eenmaal per 3 maanden werden gecontroleerd op eventuele mankementen. Hiertoe gaf hij aan contactpersonen in de wijken een controlerapport, dat door de contactpersoon werd ingevuld en na de controle weer bij hem werd ingeleverd. Tijdens de avond met de controleurs werd afgesproken de controlefrequentie te verhogen naar 1 x per maand. Mankementen worden steeds zo snel mogelijk verholpen.

9 9 3.0 PLANNEN VOOR DE TOEKOMST 3.1 Algemeen Het is van groot belang om het AED-netwerk operationeel te houden. Dit houdt in dat er regelmatig PR-activiteiten zullen moeten plaatsvinden om als Stichting Breda AED Proof in de picture te blijven. Voor 2014 zullen we vaker gaan adverteren in de huis-aan-huis bladen, zal er een informatiedag worden gepland bij Stada Stores (Jumbo Foodmarkt) en zal er opnieuw deelgenomen worden aan de Buurtpreventie dagen. Eveneens is het bestuur voornemens meer aandacht te vragen bij de lokale politiek door spreektijd te vragen in de wekelijkse vergaderingen. 3.2 Financiën We zullen moeten proberen om gelden bij elkaar te krijgen om financieel bestaansrecht te kunnen behouden. Hiertoe zouden we adverteerders voor de website moeten werven, zullen we waar mogelijk sponsorverzoeken indienen en alle mogelijkheden benutten om anderen te bewegen de Stichting een financiële bijdrage te geven. Dit alles onder het motto: "Breda moet AED Proof blijven, door personen en bedrijven!" Daarnaast zal het bestuur met de Gemeente Breda gaan bespreken wat de opties zijn voor de toekomst. De toekenning van de 3-jarensubsidie is per 31 december 2013 afgelopen, maar het bestuur is van mening dat de overheid, in casu de gemeente een rol moet blijven bekleden in het AED Proof houden van de gemeente. 3.3 AED s De controles op de werkzaamheid van de AED s moeten gehandhaafd blijven (zie 2.8) Na enkele jaren is vervanging van de pads (electroden) en batterijen noodzakelijk. Indien mogelijk is het streven om eventuele nog bestaande witte vlekken te voorzien van een AED, om op deze manier Breda nog meer AED-proof te maken. 3.4 Burgerhulpverlening Het is wenselijk om te blijven monitoren hoe de verdeling van de aangemelde reanimisten verspreid is over de stad. Immers, als er plaatselijk te weinig burgerhulpverleners zijn is dat geen goede zaak. Als er op bepaalde locaties een feitelijk teveel reanimisten aangemeld zijn is dat heel goed, maar het is wenselijk ernaar te streven dat op alle plaatsen in Breda voldoende aangemelde burgerhulpverleners beschikbaar zijn. 3.5 Cursussen Het blijven stimuleren van de samenleving om een reanimatiecursus te volgen en zich daarna aan te melden bij HartslagNu, is een heel belangrijk speerpunt. Immers als er overal volwaardige 6-minutencirkels zijn, maar er niet voldoende aangemelde reanimisten

10 10 (burgerhulpverleners) zijn, dan werkt het systeem niet (voldoende). En dat is iets wat we met zijn allen niet willen! Via Breda Actief worden er veel cursussen gegeven bij sportverenigingen. Ook EHBOverenigingen, de Hartstichting en het Rode Kruis geven cursussen. Tevens worden ook veel mensen opgeleid middels de BHV-trainingen. Helaas wordt door hen nog te weinig aandacht besteed aan aanmelding bij HartslagNu. Dit zal dan ook een belangrijk punt voor de Stichting zijn in Nazorg Gebleken is dat er bij reanimisten die zijn ingezet bij een reanimatie vaak behoefte bestaat aan nazorg. Het blijkt dat de geëigende instanties (huisarts, slachtofferhulp) hier niet op zijn ingericht. Het bestuur wil er daarom over nadenken hoe hiertoe een systeem kan worden gerealiseerd. Hiervoor zal het bestuur in contact treden met HartslagNu. 3.7 PR Dit blijft een zeer belangrijk item komend jaar. Het bestuur denkt dit mede te kunnen realiseren door met enige regelmaat een artikel op te laten nemen in de plaatselijke bode. Het bestuur onderzoekt daarnaast mogelijkheden om een stand te bemensen op drukke winkelplekken. De activiteiten in samenwerking met de buurtpreventieteams zullen worden gecontinueerd en andere zaken die op ons pad komen zullen we waar mogelijk oppakken. Het bestuur is ervan overtuigd dat wanneer burgers het nut inzien van het operationeel netwerk, zij eerder bereid zullen zijn een reanimatiecursus te volgen en zich aan te melden voor de burgerhulpverlening. 3.8 Tot slot Het bestuur kijkt terug op een redelijk bewogen jaar. De bestuurswisseling heeft een behoorlijke impact gehad. Uiteindelijk lijkt het er op dat de Stichting op het eind van het jaar toch weer in rustiger vaarwater is terechtgekomen. Dit is belangrijk om met goede moed verder te kunnen. Het bestuur spreekt een woord van dank uit tot de Gemeente Breda en al degenen die de stichting een warm hart toedragen en dit hebben getoond door hun medewerking ofwel het doen van een schenking of donatie.

11 FINANCIEEL VERSLAG 4.1 Financieel verslag 2013 (in euro s) Begroting 2013 Gerealiseerd 2013 Begroting 2014 Bankkosten , Bestuurskosten / PR , Aanschaf AED / kasten Vervanging elektroden Kosten monitoren AED's Opleidingen Kosten onderhoud website , Totaal uitgaven , Restant subsidie Subsidie ,11 649,11 0 Subsidie ,69 0 Giften, adoptieplan e.d Bankrente , Afname reserves stichting 1.775, Totaal inkomsten , Resultaat Vooruitblik 2014 In 2014 zullen we naar verwachting de reserves van de stichting aan moeten gaan spreken. De stichting gaat ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten streven naar een verhoging van giften en inkomsten middels het adoptieplan. Meer bekendheid van deze mogelijkheid is dan ook een must. Verdere verhoging van de inkomsten is in de toekomst een noodzaak gezien de onderhoudskosten die 3 jaar na plaatsing van een AED toe zullen nemen.

12 12 In 2014 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats en het bestuur van de Stichting doet een dringend appèl op de politieke partijen, de (kandidaat-) gemeenteraadsleden en het College van Burgemeester en Wethouders om hun verantwoordelijkheid in het algemeen belang van de Gemeente Breda in de gezondheidszorg te nemen door ook in de toekomst de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. Het motto kan dan worden: Breda blijft AED proof dankzij de samenwerking tussen overheid, inwoners en bedrijfsleven

13 13 Bijlage: Overzicht AED s in de gemeente Breda AED S ONDER CONTROLE VAN DE STICHTING BREDA AED PROOF Postcode Plaats Adres Locatie Wijk 4811 ET Breda J.F. Kennedylaan 34 Valkenhove Woongroep Centrum 4811 AJ Breda Willemstraat VVV Breda Stationsbuurt 4811 HL Breda Keizerstraat 5 Hotel de Keijzer Centrum 4811 NW Breda Marksingel 47 Residentie DE ZON Boeimeer 4811 PT Breda Constantijnstraat 6 Tennisvereniging HET EI Boeimeer 4811 RM Breda Badstraat 2 Fysio Badstraat Boeimeer 4811 WW Breda Havermarkt 1 Caremaet Horeca Centrum 4811 XR Breda Grote markt 22 Parc Horeca Centrum 4811 RX Breda Grote markt 2 Sam Sam Horeca Centrum 4812 XR Breda Kronenburgwerf 23 a Huisartsenpost Heuvel Heuvel 4813 EC Breda Liesboslaan 6 Lucia zorgcentrum Liesbos 4814 CE Breda Dijklaan 82 Huismeester Wonenbreburg Tuinzicht 4814 MV Breda Goesseelsstraat 5 Allinco Systems Brabantpark 4815 GN Breda V. Voorst tot Voorststraat 69 Bakker/Eethuis(06 aangeschreven) 4816 JL Breda Abdijstraat 104 Abdijstraat Belcrum 4817 JP Breda Mgr. de Vetstraat 2 Buurtcentrum Poelewei Brabantpark 4817 GA Breda Kangoeroestraat 1 zorgcentrum Kangoeroe Brabantpark 4817 LL Breda Beverweg 4 Otten Autobedrijven BV Brabantpark 4817 RA Breda Grote Houw 5 Wooncentrum Grote Houw Heusdenhout 4817 AP Breda Wieringenstraat 60 Buurthuis Toma Driesprong 4817 CA Breda Epelenberg 1 Tandartsentraktijk Brabantpark 4817 GV Breda Marterring 1/hoek Lage kant Marterring 1 Brabantpark 4817 HA Breda Topaasstraat t.h. 25 Topaasstr./hoek Hooghout Brabantpark 4817 JW Breda Brabantlaan 5 De Leystroom Brabantpark 4817 KZ Breda Loopschansstraat 101 GGZ Gebouw Brabantpark 4817 MB Breda Teteringsedijk 113 Dr. Oudraad Brabantpark 4817 NL Breda Heerbaan 4 Amrath Hotel Heusdenhout

14 14 Postcode Plaats Adres Locatie Wijk 4817 SG Breda Sterrebos 285 Particulier *** Heusdenhout 4817 VG Breda Wilderen 2 Fysio Heusdenhout Heusdenhout 4817 WD Breda Heusdenhoutsestraat 60 Garage/schuur Heusdenhout 4818 GD Breda Laan van Mecklenburg 30 Dirk van Veenschool Zandberg 4818 RL Breda Boeimeerhof m.re naast brievenbussen Boeimeer 4818 SL Breda Wilhelminapark 19 Sociëteit 't Turfschip Heusdenhout 4818 BR Breda Eggestraat 1 Apotheek Dudok Sportpark 4819 ED Breda Zaart 35 Zorgcentrum Aeneas IJpelaar 4822 VZ Breda J. Clareijsstraat 27 Buurthuis de Loper Haagse B 4823 HA Breda Heksenwiellaan 52 Zorgcentrum Heksenwiel Haagse B 4823 EA Breda Asterddijk 54 1e garage rechts Saturnusstr. Haagse B 4823 KJ Breda Weideslagen 2 Woonhuis Haagse B 4824 BW Breda de Heze 21 Flatgebouw Haagse B 4824 NB Breda Kantenbeemd 1 Tennisver. HaagseBeemden Haagse B 4824 SB Breda Loopakker 23 Loopakker 29 Haagse B 4824 EW Breda Somerweide 24 Scouting Haagse Beemden Haagse B 4824 AB Breda Mijkenbroek 18 HIMA BV 4826 EP Breda Steendorpstraat 2 Gemeenschapshuis De Wegwijzer Wisselaar 4826 GV Breda Wommelgemhof 17 Woonhuis Biesdonk 4826 GW Breda Tussen de Dijken 101 Parkhoeve Breda Noord Wisselaar 4826 NM Breda Brusselstraat 362 Brusselstraat 362 Biesdonk 4827 EG Breda Bernard de Wildestraat 400 woonzorgcentrum Raffy Geeren Nrd 4827 GK Breda Gerrit Rietveldplein 24 Rietveldhuis Geeren Zuid 4827 RG Breda Jan Darkenisstraat 457 School DE PIJLER Geeren 4831 ED Breda Heilaarstraat 10 Zorgcentrum Haga Prinsenhage 4834 HA Breda Ter Merwestraat 1 Wolterman Apotheek IJpelaar 4834 XK Breda Overakkerstraat 111 zorgcentrum IJpelaar IJpelaar 4834 EH Breda Mathenessestraat 47 Careijn Thuiszorg IJpelaar 4834 LK Breda Rijnauwenstraat 1 Steunpunt Rhijnstede IJpelaar

15 15 Postcode Plaats Adres Locatie Wijk 4834 LR Breda Heeckerenstraat 100 Orthodontie van Rees IJpelaar 4836 AC Breda Galderseweg 45 Tennisvereniging Mastbos 4837 AJ Breda W. van Oranjelaan 17 Woon zorgcentrum Breedonk Mastbos 4838 EW Breda Liesboslaan 315 Zorgcentrum Liesbos Liesbos 4841 AK Prinsenbeek Meester Bierensweg 34 Woonhuis 4841 PR Prinsenbeek Middenweg 40 Zorgcentrum Hagedonk 4841 KW Prinsenbeek Overveldsestraat 23 Buurtvereniging 4841 DP Prinsenbeek Buitenwal 13 Buurtvereniging De Staart 4841 BX Prinsenbeek Strijpenseweg 3 Buurtvereniging De Westhoek 4841 GC Prinsenbeek Beeksestraat 42 b H.en S Makelaardij 4841 BX Prinsenbeek Wittebaan 9 Particulier 4841 EP Prinsenbeek Moleneind 1 Scouting 4841 EG Prinsenbeek Heikantsestraat 37 Sportpark 4841 CD Prinsenbeek Molenstraat 42 Fysio Peter Mies 4847 BE Teteringen Haenenburgh 22 VVE Haenenburgh 4847 AL Teteringen W.Alexanderplein 4 Dorpsherberg 4847 DB Teteringen Oosterhoutseweg 129 Bikes en Sport 4847 CR Teteringen Wildhage 24 Tandartsenpraktijk Temmerman 4847 HK Teteringen Aanstede 2 Particulier 4847 KP Teteringen Platte Akker 219 Iepenpaghe 4851 RD Breda Geersbroekseweg 3a Landgoed Bosweelde Ulvenhout 4851 CN Breda Dorpsstraat 94 De Pekhoeve Ulvenhout 4851 EA Breda Slotlaan 15 Verzorgingshuis De Donk Ulvenhout 4851 TH Breda Gareelstraat 6 Particulier Ulvenhout 4854 GJ Breda Bijenlaar 14 Woonhuisbijenlaar Oud Wofslaar

16 16 AED'S IN BEHEER GEMEENTE BREDA Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4811 DH Breda Chasséveld 15C Parkeergarage Chasséveld Valkenberg 4811 DH Breda Chasséveld 7-7a Parkeerbedrijf Valkenberg 4811 DJ Breda Claudius Prinsenlaan 10 Stadskantoor Chassé Park 4811 DK Breda Claudius Prinsenlaan 14 De Brug Chassé Park 4811 DZ Breda Parade Museum Archief Chassé Park 4811 ES Breda Korte Boschstraat 3 Fietsenmaker Schietecat Valkenberg 4811 GH Breda Boschstraat 22 Grafisch Museum Valkenberg 4811 GS Breda Hoge Steenweg 19 Rode Kruis Stationsbuurt 4811 GS Breda Molenstraat 6 Bibliotheek Centrum Centrum 4811 HL Breda Keizerstraat 101 MEZZ Chassé Park 4811 HS Breda Oude Vest 27 Rijwielstalling Oude Vest Centrum 4811 MA Breda Kraanstraat 2 Rijwielstalling Kraanstraat Centrum 4811 NA Breda Concordiastraat 13 Parkeergarage Concordia Chassé Park 4811 VM Breda Middellaan 60 Parkeergarage de Prins Schorsmolen 4811 VP Breda Schorsmolenstraat 48 Breburg Wonen Schorsmolen 4811 WX Breda Nieuwstraat 7 Rijwielstalling Nieuwstraat Centrum 4811 XP Breda Grote Markt 45 Restaurant SUMO Centrum 4811 XS Breda Grote Markt 38 Stadhuis Centrum 4811 DX Breda Coulissen 2 Rijwielstalling Lange stallen Chassé Park 4811 LW Breda Nieuweweg 79 Parkeergarage Barones Centrum 4812 GT Breda Heuvelbrink 110 Speeltuin Heuvelbrink Heuvel 4812 BC Breda Dr. Struyckenstraat 161 Bibliotheek Heuvel Heuvel 4812 GR Breda Heuvelbrink 115 Particulier J. Dijckhoff 4813 GP Breda Doelen 7 Sporthal de Doelen Princenhage 4813 GW Breda Rithsestraat 51 Villa de Bogert Princenhage 4813 XH Breda Tuinzigtlaan 5 Districtspost Heuvel Princenhage

17 17 Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4814 AZ Breda Slingerweg 9 Afvalservice Slingerweg Tuinzigt 4814 AZ Breda Slingerweg 1-5 Districtspost Slingerweg Tuinzigt 4814 SW Breda Argusvlinder 298 Woon Zorgcentrum Westerwiek Westerpark 4815 BC Breda Pastoor Pottersplein 12 Gemeenschapshuis Belcrum Belcrum 4815 HR Breda Spinveld 9 Millieustation Emer 4816 AR Breda Edisonplein 3a Inloophuis Linie Doornbos- Linie 4816 AP Breda Nieuwe Kadijk 99 Districtpost Noord werkdonken 4816 EK Breda Kapittelweg 5 BP Benzinestation Doornbos- Linie 4817 EA Breda Hooghout 65 Bibliotheek Brabantpark Brabantpark 4817 HA Breda Topaasstraat 13 Sportcentrum de Scharen Brabantpark 4818 CG Breda Poolseweg 190 GGZ Breburg Sportpark 4822 RB Breda Kraanvogel 92 De Rietvink Paradijs 4822 TV Breda Muizenberg 13 Districtspost Haagse Beemden Muizenberg 4822 ZZ Breda Hambroeklaan 1 Multifunctioneel gebouw Kesteren 4823 JZ Breda Heksenakker 37 Bibliotheek Haagse Beemden Heksenwiel 4823 ZA Breda Bredestraat 10a Biologische IJsboerderij Kroeten 4823 ZA Breda Bredestraat 4 Boerderij Rolerisuit Muizenberg 4823 ZK Breda Rietdijk 6 Texashoeve Asterd 4823 GG Breda Nieuw Zonzeel 8 Particulier Asterd 4824 AT Breda Weidehek 3 Poppelaars Tuinmaterialen Emer 4824 EV Breda Somerweide 35 Speeltuin Somerweide Kievitsloop 4826 HB Breda Antwerpenstraat 93 Vuchterhage Biesdonk 4826 BH Breda Koekelarestraat Particulier Wisselaar 4834 MJ Breda Bieberglaan 75 Begraafplaats de Bieberg Ginneken 4834 NH Breda Zorgvlietstraat 491 Zonnebloem IJpelaar 4834 SN Breda Wolfslaardreef 95 Milieu Educatief Centrum Overakker 4834 TL Breda Bavelselaan 420 Belvedere IJpelaar

18 18 Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4834 TM Breda Allerheiligenweg 19 Bibliotheek Zuid-Oost Overakker 4835 AG Breda Ploegstraat 89b Speeltuin Blauwe Kei Blauwe Kei 4835 NB Breda Ginnekenweg Boekhandel Van Kemenade Ginneken 4836 AA Breda Bouvignelaan 3 Restaurant Bouvigne Mastbos 4836 AC Breda Galderseweg 65 Koninklijke Visio, de Blauwe Mastbos Kamer 4836 AM Breda Huisdreef 4 Café Restaurant de Boswachter Mastbos 4836 BH Breda Marellenweg 8 Restaurant huis Den Deijl Mastbos 4836 LB Breda Hazeldonk 111 Shell Station Oost Hazeldonk 4836 LZ Breda Hazeldonk 5002 Shell Station West Hazeldonk 4837 CA Breda Sibeliuslaan 13 NHTV - Sibeliuslaan Ruitersbos 4837 BN Breda Burgemeester de Manlan 26 Hockeyclub Breda Ruitersbos 4838 EG Effen Rijsbergseweg 354 Buurtcentrum Kievitslaar 4839 AD Prinsenbeek Oude Liesboslaan 172 Eetcafé de Peer 4841 BG Prinsenbeek Groenstraat 88a Dierenspeciaalzaak J. Voesenek 4841 NA Prinsenbeek Heisprong 15 Sporthal de Drie Linden 4841 XC Prinsenbeek Schoolstraat 11 Bibliotheek Prinsenbeek 4841 XC Prinsenbeek Schoolstraat 9 De Zilverberk 4841 KG Prinsenbeek Weimersedreef 16A Zwembad De Kuil 4847 AZ Teteringen Bollaard 24 EHBO Steunpunt 4847 KS Teteringen Zuringveld 1 de Stee 4851 BG Ulvenhout Sterstraat 1 De Klokkebei 4851 CA Ulvenhout Annevillelaan 33 Bibliotheek Ulvenhout 4851 CA Ulvenhout Steenland 13 zuid Particulier 4851 RC Ulvenhout St. Annadreef 2 Auberge de Fazanterie 4851 SW Ulvenhout Beekdal 11 EHBO Ulvenhout 4854 AA Bavel Deken Dr. Dirckxweg 25 Begraafplaats de Lichtenberg 4854 AB Bavel Deken Dr. Dirckxweg 4a De Huif 4854 AB Bavel Deken Dr. Dirckxweg 4 Bibliotheek Bavel 4854 AD Bavel Lage Zijde 7 Particulier WMA Bijlaard- Luijsterburg

19 19 Postcode Plaats Adres Locatie AED Wijk 4854 CH Bavel Lange Vore 9 SMO Locatie Weideveld 4854 EH Bavel Thoornseweg 2 Amarant Oud Wolfslaar 4854 NG Bavel Bolbergseweg 2a Boomaars Tuinen 4854 PB Bavel Seminarieweg 26a 't Koetshuis 4939 AJ Breda Nieuwe Dreef 4 Rest. Boswachter Liesbosch Liesbos 4811 DH Breda Chasseveld 11 Breda Dienstvoertuig Stadstoezicht Dienstvoertuig Stadstoezicht Breda EHBO Asterdplas Beheerdersruimte Asterdplas Breda EHBO Galderse meren Beheerdersruimte Galderse meren 4824 KA Breda Raaimoeren 19 Sporthal Haagse Beemden

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2007 VAN DE REDACTIE Alweer ons vierde blad van 2007. Een extra dik nummer, omdat wij veel kopij hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014. Zeist

Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014. Zeist Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014 Zeist 1. Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, al ruim 20 jaar actief Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie