Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen"

Transcriptie

1 Beleidsplan Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen 1. Inleiding De gemeente Culemborg wil de overlast van fout gestalde fietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen, fietswrakken en weesfietsen aanpakken en reduceren. Dit beleidsplan beschrijft de manier waarop de gemeente Culemborg deze overlast wil aanpakken. Het handhavingsbeleid concentreert zich met name op het gebied rondom het station in Culemborg. Ook kan handhaving plaatsvinden tijdens de grote B evenementen in het centrum van Culemborg. Waar in dit beleidsplan over fietsen wordt gesproken, worden daarmee ook bromfietsen bedoeld. De NS heeft aangegeven dat op het station in Culemborg voldoende stallingscapaciteit is, bestaande uit betaald en onbetaald stallen. Deze capaciteit is voldoende om te kunnen gaan handhaven. Het probleem is nu echter dat er veel weesfietsen zijn gestald die de nodige capaciteit in beslag nemen. Als er handhavingsacties komen voor deze weesfietsen ontstaat er steeds meer ruimte voor het stallen van andere fietsen in de rekken. Inmiddels is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten aanzien van dit onderwerp aangepast en heeft het college een aanwijzingsbesluit vastgesteld, zodat een stallingverbod op en rond het station en tijdens grote B evenementen gehandhaafd kan worden. In dit beleidsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op de achtergrond van het handhavingsbeleid, de doelen, de juridische kaders, de uitvoering en organisatie van de handhaving. Praktische zaken met betrekking tot de uitvoering(procedures) zijn in de bijlage beschreven. Bij de handhaving op het fietsparkeren wordt onderscheid gemaakt tussen: Fout gestalde fietsen: Dit zijn fietsen die buiten de expliciet door het college daarvoor aangewezen voorzieningen en/of plaatsen en/of ruimten zijn geparkeerd. Redenen om tegen dit soort fietsen op te treden zijn bijvoorbeeld dat deze fout geparkeerde fietsen overlast geven, doordat deze de doorgang van looproutes verkleinen en/of zorgen voor een rommelig straatbeeld. Hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen: Dit zijn fout gestalde fietsen die bovendien de doorgang voor hulpdiensten belemmeren of de vluchtroute voor gebruikers van het station of bezoekers van grote evenementen (gedeeltelijk) versperren. Ook een fiets waarvan een wiel uitsteekt op het fietspad of een fiets die de blindegeleidestrook blokkeert, is hinderlijk of gevaarlijk gestald. Kortom: de fiets is geparkeerd voor een (nood)uitgang, brandkraan, op een blindegeleidestrook of direct aan of op de busbaan of rijweg. Het verwijderen van deze fiets is spoedeisend: de fiets is zodanig geparkeerd dat deze fiets direct moet worden verwijderd om de gevaarlijke of zeer hinderlijke situatie op te heffen. Fietswrakken: dit zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat zijn (er is niet mee te rijden en/of er missen essentiële onderdelen of deze zijn defect), verwaarloosd zijn (er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan. Dit is te zien aan stof, mos, verdroogde en lekke banden, begroeiing en een verroeste ketting) én een geringe economische waarde hebben (opknappen kost meer dan de fiets waard is). Of een fiets een fietswrak is, wordt beoordeeld op basis van deze drie criteria gezamenlijk. 1

2 Weesfietsen: dit zijn fietsen die in de openbare ruimte op de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen gestald staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt, maar zich wel in gebruiksklare toestand bevinden. Kortom: de fiets is langer dan de in de APV opgenomen toegestane termijn onafgebroken/ongebruikt geparkeerd in een bepaald gebied. De handhaving op het fietsparkeren is gericht op fout gestalde fietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen, fietswrakken en weesfietsen. 2. Achtergrond Station Culemborg Rondom het station Culemborg is sprake van een voldoende aanbod aan stallingsplaatsen, maar toch is er een rommelig straatbeeld door verkeerd gestalde fietsen en fietswrakken. Bovendien levert dit een zeer onveilige situatie op doordat de vluchtweg van de bewaakte stalling vaak versperd is door fietsen en op de looproute naar het station worden fietsen her en der neergezet waardoor de doorgang wordt geblokkeerd. De inschatting is dat een aanzienlijk percentage van de gestalde fietsen in het stationsgebied weesfietsen zijn. Weesfietsen leggen ongewenst beslag op de beschikbare stallingcapaciteit. Als rekken of klemmen bezet zijn, zetten reizigers hun fiets vaak neer op een plek die daar niet voor bedoeld is. Daardoor wordt, voornamelijk bij het station, het straatbeeld ontsierd door grote aantallen wild geparkeerde fietsen. Het aantal weesfietsen is goed te beperken. De aanpak van weesfietsen heeft een gunstig effect: bestaande weesfietsen worden verwijderd en door preventieve werking komen er minder weesfietsen bij. Door weesfietsen te verwijderen wordt de beschikbare stallingcapaciteit nu en in de toekomst beter benut waardoor de (toekomstige) extra behoefte aan stallingcapaciteit beter kan worden opgevangen. Grote B evenementen in Centrum Culemborg De afgelopen jaren is tijdens de grote B evenementen (Culemborg Bijvoorbeeld, Culemborg Blues, kermis en Koninginnedag) in het centrum van Culemborg telkens weer gebleken dat er veel overlast is van het fietsparkeren. Deze grote evenementen vinden plaats in het centrum van Culemborg en voornamelijk op de Markt en Varkensmarkt. Bij deze grote evenementen in de binnenstad komen veel bezoekers op de fiets. Dat is prettig, want de gemeente stimuleert graag het fietsgebruik. Echter stallen bezoekers hun fietsen dan niet in de daarvoor aanwezige (extra) fietsenrekken, maar plaatsen deze her en der in het centrum en dus ook in de zijstraten van de Markt en Varkensmarkt. Dit kan in geval van nood grote veiligheidsproblemen opleveren. Deze smalle zijstraten zijn tijdens deze evenementen niet meer toegankelijk voor hulpdiensten en kunnen ook niet meer optimaal functioneren als vluchtroute bij calamiteiten voor bezoekers. Om dit probleem aan te pakken heeft de gemeente al extra fietsenrekken geplaatst tijdens deze grote evenementen, maar bezoekers geven hieraan geen gevolg en stallen hun fietsen zo dicht mogelijk bij de Markt en Varkensmarkt in de zijstraten. Tijdens deze grote B evenementen is de handhaving daarom alleen gericht op foutgestalde fietsen en hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen. Middels een verkeersbesluit wordt een fietsparkeerverbodszone ingesteld tijdens de B evenementen op de Markt, Varkensmarkt en de omliggende straten en stegen. Op basis hiervan kan handhavend opgetreden worden. 2

3 3. Doelen Het handhavingsbeleid heeft de volgende doelen: Betere benutting bestaande stallingcapaciteit: door weesfietsen consequent te verwijderen komt er direct stallingsruimte vrij voor fietsen waar nog wél op wordt gefietst. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om fietsen te parkeren en is er minder noodzaak tot het uitbreiden van het aantal fietsenklemmen of rekken. Tegengaan verrommeling: door het gebrek aan ruimte staan stallingen overvol en plaatsen veel reizigers hun fietsen buiten de stalling. Dit staat slordig en heeft zo een nadelig effect op de kwaliteit van de stationsomgeving. Veiligheid: het levert ook een zeer onveilige situatie op doordat de vluchtweg van de bewaakte stalling bij het station vaak versperd is door fietsen. Voornamelijk tussen de bewaakte fietsenstalling en de looproute naar het station worden fietsen her en der neergezet waardoor de doorgang wordt geblokkeerd. Tegengaan fietsendiefstal: in rommelige fietsenstallingen worden fietsen eerder gestolen. Daarnaast kunnen weesfietsen gestolen fietsen zijn. Door controle van de verwijderde fietsen op diefstal kan invulling gegeven worden aan het teruggeven van fietsen aan de rechtmatige eigenaar. Een weesfietsenaanpak draagt zo bij aan het tegengaan van fietsendiefstal en het verhogen van het oplossingspercentage fietsendiefstallen. Tegengaan vandalisme: in overvolle fietsenstallingen zijn niet goed gestalde fietsen eerder doelwit voor vernieling. Een rommelige openbare ruimte is bovendien meer kwetsbaar voor vandalisme. Meer sociale veiligheid: de aanpak van fout gestalde fietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen, fietswrakken en weesfietsen leidt tot een betere kwaliteit van de openbare ruimte (het oogt netter). Het veiligheidsgevoel van gebruikers neemt daardoor toe. Betere bereikbaarheid: meer sociale veiligheid en meer stallingcapaciteit maakt een stationsomgeving uitnodigend voor fietsers. De bereikbaarheid van de gemeente voor fietsende treinreizigers neemt toe. Doordat meer fietsen in de stalling gezet kunnen worden, neemt ook de bereikbaarheid van het stationsgebied voor hulpdiensten toe. Bovendien neemt de toegankelijkheid voor de voetgangers toe. Betere gezondheid: fietsen is goed voor de gezondheid. Gemeenten die het fietsgebruik willen stimuleren, zorgen met het handhavingsbeleid voor een betere bereikbaarheid van het station en stimuleren treinreizigers zo indirect om de fiets te nemen. 4.1 Juridisch kader De handhaving vindt plaats binnen wettelijke kaders. Voor de verschillende fasen in het proces zijn er juridische randvoorwaarden. De wettelijke basis van het handhavingsbeleid is geborgd in de APV Culemborg. Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets 1. Het college kan openbare plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, de openbare orde, de volksgezondheid en/of het doelmatig beheer verboden is om: a: fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan en/of; b: fietsen of bromfietsen te plaatsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en/of in verwaarloosde toestand verkeren. c: fietsen of bromfietsen langer dan een door het college bepaalde periode te laten staan in een daartoe bestemde openbare (brom)fietsstalling. 3

4 2. Het is verboden fietsen of bromfietsen te laten staan bij, tegen of bevestigd aan; straatverlichting, straatmeubilair (uitgezonderd fietsenrekken), verkeersaanduidingen en andere openbare voorzieningen die daar naar hun aard niet voor bestemd zijn. 3. Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, gevel dan wel in de ingang van een portiek, indien dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker en/of indien daardoor een ingang versperd wordt. 4.2 Gebieds en termijnaanwijzing Op grond van artikel 5:12 van de APV heeft het college een aanwijzingsbesluit vastgesteld. Op grond van lid 1 sub a kan opgetreden worden tegen fout gestalde fietsen en hinderlijk of gevaarlijke gestalde fietsen. Fietswrakken (lid 1 sub b) kunnen zonder aanwijzingsbesluit omdat het verbod in de APV is gesteld en geen uitwerking vergt in een aanwijzingsbesluit. Als termijn voor het onbeheerd stallen (sub c weesfietsen) heeft het college een periode van 28 dagen vastgesteld. Het besluit is als bijlage bij dit beleidsplan opgenomen. 4.3.Aankondiging / bebording De regels die gelden in het beheergebied worden met borden zichtbaar aangegeven. De borden worden geplaatst op duidelijk zichtbare plaatsen. Op de bebording moet altijd worden verwezen naar het van toepassing zijnde artikel uit de APV. Tevens wordt op de borden vermeld waar verwijderde fietsen opgehaald kunnen worden en tegen welk bedrag. Het volgende bord wordt op zes plaatsen bij de fietsenstallingen en het station geplaatst: Op grond van artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Culemborg is het verboden: (Brom)Fietsen te parkeren buiten de daarvoor aangewezen voorzieningen, plaatsen of ruimten. (Brom)Fietsen langer dan 28 dagen onafgebroken te parkeren ( weesfietsen'). (Brom)Fietsen te parkeren die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren ( fietswrakken ). (Brom)Fietsen die in strijd met deze bepalingen uit de APV zijn geparkeerd, worden verwijderd en afgevoerd naar het fietsdepot aan Pascalweg 11 te Culemborg. Ophalen alleen op afspraak. Bij het afhalen van de fiets wordt 25 administratiekosten in rekening gebracht. Voor informatie over verwijderde (brom)fietsen kunt u terecht bij... tel...., zie ook 4

5 Start handhavingsacties Bij het starten van de handhavingsacties op het station wordt er een aantal grote borden bij het station neergezet met de tekst: Let op! M.i.v. 15 oktober worden weesfietsen, fietswrakken en fietsen buiten de daarvoor bestemde rekken verwijderd! Hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen en fout gestalde fietsen bij grote evenementen in het centrum Bij de grote B evenementen in het centrum moeten er ook tijdelijk borden geplaatst worden, zodat duidelijk zichtbaar wordt aangegeven dat hinderlijke en gevaarlijke geplaatste (brom)fietsen in de betreffende zijstraten van de Markt en Varkensmarkt worden verwijderd op grond van artikel 5:12 APV. 5. Uitvoering De uitvoering van de handhaving op het fietsparkeren bestaat uit een aantal basisactiviteiten: Het vaststellen van een overtreding van de APV. Het aanzeggen van bestuursdwang (door het opmaken van een beschikking). Het bieden van de gelegenheid aan de overtreder om de overtreding te herstellen (de begunstigingstermijn). Het feitelijk toepassen van bestuursdwang (het verwijderen van de fiets). De opslag van de verwijderde fiets. Het vernietigen/verkopen/om niet overdragen van de niet opgehaalde fiets. Deze activiteiten zijn in het algemeen voor elke fiets hetzelfde, maar hebben bij de concrete uitvoering specifieke kenmerken die afhankelijk zijn van het type verkeerd geparkeerde fiets (gevaarlijk, fout, weesfiets of wrak). Een door het college van de gemeente gemandateerde toezichthouder stelt vast of een fiets al dan niet geparkeerd staat volgens de in de APV gestelde parkeerregels. Het is daarbij van belang dat de toezichthouder op basis van duidelijke criteria (zie het overzicht op pagina 1) kan vaststellen of de fiets gevaarlijk of fout is geparkeerd en deze criteria ook in de praktijk goed toepast. Bij de uitvoering van de handhaving bestaat er voor de weesfietsen een specifieke werkwijze. De handhaving van weesfietsen begint met een labelactie om te kunnen bepalen hoe lang de fiets onafgebroken geparkeerd staat. Dit gebeurt door een label aan de betreffende fiets te bevestigen. Wanneer fietsen na het verstrijken van 28 dagen nog steeds een label hebben, kan er gesproken over een weesfiets en is sprake van een overtreding van de APV. Een door het college gemandateerde toezichthouder stelt de overtreding vast en reikt een beschikking uit in de vorm van een sticker of label dat aan het stuur van de fiets wordt bevestigd. De eigenaar krijgt twee dagen (de begunstigingstermijn) de tijd om de fiets alsnog te verwijderen. Aan fout gestalde fietsen en fietswrakken zal gelijktijdig met de weesfietsen een beschikking worden bevestigd. Hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen kunnen bij de verwijderingsactie direct, zonder een beschikking aan de fiets te bevestigen, worden verwijderd. Na op beschikking aangegeven tijdstip worden de fietsen met een beschikking verwijderd. Als de fiets met een slot aan de ʺvaste wereldʺ is bevestigd, dan mag het slot worden opengebroken. 5

6 Fout gestalde fietsen die bij een verwijderingsactie nog geen beschikking hebben, krijgen deze alsnog, maar worden aan het eind van de verwijderingsactie pas verwijderd, zodat de fietser de gelegenheid heeft de fiets alsnog weg te halen (een begunstigingstermijn van minimaal 1 uur volstaat). De ingezamelde fietsen worden dertien weken bewaard in het fietsdepot van de gemeente. De labels blijven aan de fiets zitten. Eigenaren kunnen binnen dertien weken na verwijdering van de fiets hun eigendom terugvorderen. Zij moeten kunnen aantonen dat het daadwerkelijk hun fiets is, bijvoorbeeld door een passend sleuteltje of framecertificaat/aankoopbewijs mee te nemen. Ook moeten zij een geldig legitimatiebewijs tonen. Eigenaren krijgen bij het ophalen van de fiets de beschikking overhandigd. Deze kan niet eerder worden uitgereikt omdat de eigenaar van de fiets niet bekend is ten tijde van het verwijderen van de fiets. Fietsen die niet binnen dertien weken worden opgehaald door de eigenaar, worden afgevoerd uit het depot. Goede fietsen kunnen geschonken worden aan een goed doel en/of maatschappelijke instelling. Fietswrakken gaan naar het Participatiehuis Culemborg en worden daar opgeknapt of materialen gebruikt. De gemeente heeft geen winstoogmerk. De baten komende uit de verkoop van fietsen komen ten goede aan het doel van het Participatiehuis Culemborg. Voor een gedetailleerde beschrijving van de handhaving op het fietsparkeren wordt verwezen naar de handhavingsprocedure (zie bijlage). Na vaststelling van dit beleidsplan wordt begonnen met een grote handhavingsactie op weesfietsen. Dit om meer stallingsruimte te creëren. 5.1 organisatie Hieronder is aangegeven welke partijen voor de uitvoering van de verschillende stappen zijn aangewezen. De handhavingsacties worden onder verantwoordelijkheid van het bureau Stadstoezicht uitgevoerd. Taak Labelen van de weesfietsen Aansturing van het labelen Bevestiging van kennisgeving aan weesfietsen en foutgestalde fietsen Verwijderen en afvoeren Beantwoorden vragen publiek bij verwijdering Organisatie/dienst NS en/of bureau stadstoezicht NS en/of bureau stadstoezicht Bureau stadstoezicht Bureau stadstoezicht Bureau stadstoezicht en/of team VHJ 5.2 communicatie Communicatie is een onmisbaar onderdeel in het handhavingsbeleid. De inzet van communicatie bij handhaving op het fietsparkeren is erop gericht om: De regels omtrent de maximale stallingsduur bekend te maken. Uit te leggen waarom de gemeente fietsen verwijdert. Draagvlak te creëren bij zowel fietsers als bewoners van de gemeente. Fietsers en bewoners te informeren over geplande acties. Fietseigenaren te informeren waar zij informatie over verwijderde fietsen kunnen vinden en waar en hoe zij hun verwijderde fiets terug kunnen krijgen. 6

7 Onderdelen van de communicatie zijn: De bebording bij de stallingen in de aangewezen beheergebieden. Een informatiepagina op de gemeentewebsite over het verwijderingsbeleid, verwijderingsacties en informatie over het Fietsdepot. Persbericht en een aankondiging in de Culemborgse Courant. Website met verwijderde fietsen Wanneer een fiets is gestolen of verwijderd moet de eigenaar weten dat de fiets wellicht bij het fietsdepot staat. Op de gemeentelijke website wordt een pagina gemaakt waar mensen die hun fiets kwijt zijn algemene informatie kunnen vinden over het fietsdepot en over het verwijderingsbeleid. De gemeente kondigt label en verwijderingsacties aan op de gemeentelijke website. In de buurt van de fietsenstallingen nabij het station wordt met bebording aangegeven hoelang de fietsen in de stalling mogen blijven staan. 6.Slotbepaling Het handhavingsbeleid fietsparkeren is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van het bepaalde in artikel 4:84 van de Awb moet overeenkomstig de beleidsregel worden gehandeld, tenzij toepassing van het beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben, die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding met de beleidsregel te dienen doelen (inherente afwijkingsbevoegdheid). Deze beleidsregel treedt na vaststelling in werking de dag na de dag van bekendmaking in de Culemborgse Courant. Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg in de vergadering van 2012 Burgemeester en Wethouders van Culemborg De secretaris De burgemeester P. van der Veer R. van Schelven Kopie: S. Teurlings, S. Veersema, P. van Rooijen, P. Otte, J.F Smits (participatiehuis), E. Spithoven, J. Otte, F. de Groot en A. Minnema (politie) 7

8 Bijlage: Handhavingsprocedure fietsparkeren Tussen de betrokken organisaties zijn de volgende procedureafspraken gemaakt: Labelen weesfietsen: 1 maal per kwartaal Kennisgeving/beschikking weesfietsen, foutgestalde fietsen en fietswrakken: 1 oktober tot 31 december 2012 geregeld en vanaf januari 2013 gemiddeld 1 actie per 3 maanden Bij de planning van de handhavingsacties wordt rekening gehouden met: Doorlooptijd De doorlooptijd van één handhavingsactie is maximaal 5 weken (van het labelen van de fietsen tot en met de verwijdering van de fietsen). Na verwijdering worden fietsen 13 weken in het fietsdepot bewaard. Ruimte in het depot Het fietsendepot is bij het Participatiehuis aan de Pascalweg 11 te Culemborg. In het fietsendepot kunnen maximaal 20 fietsen tegelijkertijd bewaard worden. Weersomstandigheden Er zullen geen verwijderingacties worden gehouden als er sneeuw ligt of als het glad is. Stap 1: Het labelen van de fietsen Het labelen is een middel om er achter te komen welke fietsen de maximale stallingsduur hebben overschreden. Wanneer na het labelen de maximale stallingsduur is verstreken, wordt aan de fietsen die nog steeds een label hebben, een kennisgeving/beschikking bevestigd. Labelen is alleen van belang bij weesfietsen. Uitvoering van het labelen vindt plaats onder aansturing van NS en/of bureau Stadstoezicht. Er worden verder geen eisen gesteld aan de persoon die de labels bevestigd. Het labelen gebeurt zo dat de fiets niet kan rijden zonder dat het label wordt verbroken. Het moet dus zowel om een spaak als om een vast deel van de fiets worden bevestigd. Het labelen gebeurt bij voorkeur op momenten dat er weinig fietsen staan gestald. Het tijdstip van labelen wordt vastgelegd. 8

9 Stap 2: Bevestigen van kennisgeving Wanneer uit de aanwezigheid van een label blijkt dat een fiets na het verstrijken van de maximale stallingduur (28 dagen) onafgebroken in de stalling aanwezig is geweest of geconstateerd wordt dat de fiets fout gestald is of geconstateerd wordt dat het gaat om een fietswrak, is er sprake van een overtreding. Vervolgens neemt een BOA/toezichthouder het besluit om bestuursdwang toe te passen door een beschikking uit te reiken. Deze beschikking kan niet worden overhandigd, omdat de eigenaar van de fiets niet bekend is. Daarom wordt in de vorm van een kennisgeving in de vorm van label aan het stuur van de fiets bevestigd. De kennisgeving wordt aan het stuur bevestigd. Soort kennisgeving is gemaakt van stevig waterbestendig papier. Op de beschikking staat bij weesfietsen: De datum en tijdstip van uitreiken van de beschikking. Uw (brom)fiets staat al meer dan 28 dagen onafgebroken gestald. Dat is verboden op grond van art 5:12 van de APV. Daarom is besloten bestuursdwang toe te passen. U krijgt nog 48 uur de tijd om de fiets zelf te verwijderen. Na het verstrijken van deze periode wordt de fiets verwijderd op last van de gemeente. Bij het afhalen van de fiets wordt 25, administratiekosten in rekening gebracht; Zie blauwe borden op het station voor meer informatie over depot. Bureau Stadstoezicht, gemeente Culemburg / Tegen deze beschikking staat, op grond van de Awb, bezwaar open tot 6 weken na de dagtekening van deze beschikking. Op de beschikking staat bij foutgestalde fietsen: De datum en tijdstip van uitreiken van de beschikking. Uw (brom)fiets staat in een gebied waar het verboden is rijwielen te plaatsen. Dat is verboden op grond van art 5:12 van de APV. Daarom is besloten bestuursdwang toe te passen. U krijgt tot op beschikking aangegeven tijdstip de tijd om de fiets zelf te verwijderen. Na het verstrijken van deze periode wordt de fiets verwijderd op last van de gemeente. Bij het afhalen van de fiets wordt 25, administratiekosten in rekening gebracht; Zie blauwe borden op het station voor meer informatie over depot. Bureau Stadstoezicht, gemeente Culemburg / Tegen deze beschikking staat, op grond van de Awb, bezwaar open tot 6 weken na de dagtekening van deze beschikking. Op de beschikking staat bij fietswrakken: De datum en tijdstip van uitreiken van de beschikking. Uw (brom)fiets is aangemerkt als fietswrak en staat op of aan de weg. Dat is verboden op grond van art 5:12 van de APV. Daarom is besloten bestuursdwang toe te passen. U krijgt tot op beschikking aangegeven tijdstip de tijd om de fiets zelf te verwijderen. Na het verstrijken van deze periode wordt de fiets verwijderd op last van de gemeente. Bij het afhalen van de fiets wordt 25, administratiekosten in rekening gebracht Zie blauwe borden op het station voor meer informatie over depot. Bureau Stadstoezicht, gemeente Culemburg / Tegen deze beschikking staat, op grond van de Awb, bezwaar open tot 6 weken na de dagtekening van deze beschikking. 9

10 De duur van de begunstigings /hersteltermijn verschilt per type overtreding van de fietsparkeerregels: Bij een fout geparkeerde fiets, waarbij er geen noodzaak is voor spoedeisende verwijdering, dient de begunstigingstermijn enerzijds lang genoeg te zijn om de eigenaar van de fiets in staat te stellen de overtreding ongedaan te maken en de fiets op de daarvoor aangewezen plaatsen neer te zetten. Anderzijds moet de begunstigingstermijn niet zo lang zijn dat er sprake is van het gedogen van het fout parkeren van de fiets of dat dit voor anderen de aanleiding kan zijn om hun fiets ook buiten de daarvoor aangewezen voorzieningen of plaatsen te parkeren. Er is nog weinig jurisprudentie over een begunstigingstermijn voor een fout geparkeerde fiets, waardoor daar nog geen eenduidig advies over te geven is. Het lijkt redelijk om in een stationsgebied een begunstigingstermijn van minimaal 1 tot maximaal 24 uur aan te houden. Bij een te langere termijn is er feitelijk sprake van het gedogen van de overtreding. In het geval van een weesfiets heeft de rechter een begunstigingstermijn van 1 tot 2 dagen tot nu toe acceptabel gevonden. Ook voor een fietswrak kan een begunstigingstermijn van 1 tot 2 dagen aangehouden worden. In de praktijk zal de eigenaar van de fiets de beschikking meestal niet meer onder ogen krijgen; deze wordt na de begunstigingstermijn mét de fiets verwijderd. Daarom informeren de borden bij de stalling over het verwijderen van te lang gestalde fietsen. Zij nemen de informatieve (niet de juridische) functie van de beschikking over wanneer de fiets weg is. Bezwaar maken kan ook nog nadat de fiets is verwijderd, wanneer de eigenaar hem ophaalt in het fietsdepot. Maar dat moet wel gebeuren binnen de termijn van zes weken. Stap 3: Fietsen verwijderen Wanneer de begunstigingstermijn, zoals aangegeven op de beschikking is verstreken, worden de fietsen met een beschikking door de toezichthouder of in opdracht van de toezichthouder verwijderd en opgeslagen in een daarvoor ingericht fietsdepot. Fout gestalde fietsen die bij een verwijderingsactie nog geen beschikking hebben, krijgen deze alsnog, maar worden aan het eind van de verwijderingsactie pas verwijderd, zodat de fietser de gelegenheid heeft de fiets alsnog weg te halen (een begunstigingstermijn van minimaal 1 uur volstaat). Hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen kunnen bij de verwijderingsactie direct, zonder een beschikking aan de fiets te bevestigen, worden verwijderd. Er moet afgezien worden van een begunstigingstermijn. De situatie is spoedeisend. Om het gevaar weg te nemen, moet de fiets direct verwijderd worden. Als er toch een begunstigingstermijn wordt gegeven, is er kennelijk geen sprake van een gevaarlijk geparkeerde fiets, maar van een fout geparkeerde fiets. Er hoeft dus bij gevaarlijk geparkeerde fietsen vóóraf ook geen beschikking uitgereikt te worden, maar wel áchteraf. er wordt er voor zorg gedragen dat van alle te verwijderen fietsen een foto wordt gemaakt. Op de foto is zichtbaar hoe de fiets gestald staat en in welke staat de fiets is. Elke foto is voorzien van een nummer dat correspondeert met het beschikkingsnummer. Herkenbaarheid verwijderploeg: degenen die de fietsen verwijderen zullen duidelijk zichtbaar, met hesjes van de gemeente en legitimatiebewijs, in opdracht van de gemeente werken. Manier van verwijderen: het verwijderen moet gebeuren met zo weinig mogelijk schade aan de fiets en het slot. Bij een kettingslot wordt indien nodig voor verwijdering de laatste schakel doorgeknipt, zodat het slot nog bruikbaar blijft. Het slot wordt altijd bij de fiets bewaard, zodat de rechtmatige eigenaar met een sleutel kan aantonen dat het zijn/haar fiets is. Ook de beschikking 10

11 Verplaatsen: Na het losknippen en weghalen van de weesfietsen met beschikking worden de fietsen naar het fietsdepot gebracht. Hierna is op hoofdlijnen de werkwijze op het Fietsdepot beschreven. De door het Centrum Fietsdiefstal aanbevolen werkwijze wordt aangehouden. Stap 4: Registratie Bij binnenkomst in het fietsdepot worden de verwijderde fietsen gelabeld met een registratienummer en de gegevens van de fietsen ingevoerd in een digitaal bestand. De volgende zaken worden geregistreerd: Registratienummer (een uniek nummer, toegekend door het fietsdepot) Datum van aanlevering bij het fietsdepot Opslaglocatie op het fietsdepot Locatie waar de fiets verwijderd is (staat op beschikking aan de fiets) Merk Framenummer Graveercode(s) Model (heren / dames) Tag chip nummer Kleur Geschatte economische waarde Staat van onderhoud (goed / matig / slecht) Verder kunnen bijzondere kenmerken worden geregistreerd om een fiets makkelijker terug te vinden. Mogelijk te registreren kenmerken zijn: Fietstassen Kinderzitje voor of achter Mandje of bak voorop Overgeschilderd Plastic tas op zadel Ketting, kabel of ringslot Stap 6: Check op diefstal Voordat de fiets wordt opgeslagen wordt gecontroleerd of de fietsen als gestolen geregistreerd staan. Daarvoor zijn drie redenen: Er wordt een bijdrage geleverd aan het anti diefstalbeleid. De fiets kan mogelijk worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Door deze check te doen voorkomt de gemeente dat ze zich theoretisch aan heling schuldig zou maken wanneer de fiets uiteindelijk wordt verkocht. De check op diefstal gebeurt met behulp van het diefstalregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het diefstalregister is een bestand met framenummers van als gestolen geregistreerde fietsen. Op de website van de RDW ( of kunnen framenummers één voor één worden gecheckt. Wanneer een fiets blijkt te zijn gestolen wordt door politie contact met de eigenaar gezocht. Wanneer een fiets niet in het RDW bestand voorkomt, mag ervan uitgegaan worden dat de fiets niet gestolen is, en de fiets na de bewaringstermijn van 13 weken 11

12 Stap 7: Opslag De eigenaar van een weggehaalde fiets moet nog 13 weken de tijd hebben om zijn fiets terug te vragen (artikel 5:30 Awb). De fiets wordt daarom gedurende tenminste 13 weken in het fietsdepot opgeslagen. Het moment waarop de opslagtermijn begint te tellen is het moment waarop de bestuursdwang wordt uitgevoerd, ofwel het moment waarop de fiets wordt verwijderd. Het is dus niet mogelijk deze periode bijvoorbeeld al in te laten gaan bij het moment van labelen van potentiële weesfietsen. De Awb zegt niets over de wijze waarop de fietsen moeten worden bewaard. Het uitgangspunt is dat het registratie en bewaarsysteem dusdanig moet zijn ingericht dat de fietsen aan de rechtmatige eigenaren kunnen worden teruggegeven. Stap 8: Teruggave fiets aan rechtmatige eigenaar De teruggave van de fiets gebeurt bij het fietsdepot. De eigenaar kan de fiets bij het fietsdepot ophalen en krijgt de fiets mee op voorwaarde dat hij of zij: Een identiteitsbewijs toont. Kan bewijzen dat hij/zij eigenaar van de fiets is (bijvoorbeeld sleuteltje dat op slot past of bewijs van eigendom). Bij het afhalen van zijn/haar fiets is de eigenaar 25, administratiekosten verschuldigd. De beschikking krijgt men mee, met een registratieformulier en een algemene toelichting. Tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking kan men nog bezwaar maken tegen de beschikking. Stap 9: Rechtsmiddelenvermelding Bij de overhandiging van de beschikking wordt een toelichting meegegeven, waarin o.a. de volgende rechtsmiddelenvermelding is opgenomen: Tegen dit handhavingsbesluit kunt u binnen zes weken na de dag van dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Daarvoor kunt u een bezwaarschrift bij ons college indienen. Een bezwaarschrift bevat in ieder geval uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. De behandeling van een bezwaarschrift is kosteloos. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar gemaakt is. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Voor de behandeling van een verzoekschrift moet u griffierecht betalen. Een verzoekschrift moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stap 10: Afvoeren van de fiets uit het Fietsdepot Nadat de wettelijke tijdsduur van 13 weken voor opslag is verstreken en de fiets niet is opgehaald, kan de fiets worden afgevoerd. Voorwaarden waaronder vernietiging of schenking van niet opgehaalde fietsen kan plaatsvinden: Zaken van zeer beperkte of geen economische waarde kunnen zondermeer worden vernietigd. Van alle handelingen (vernietiging, verkoop of schenking) wordt aantekening gemaakt in een daartoe ingericht dossier. 12

13 Invoegen aanwijzingsbesluit!! + kaartjes!! 13

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN Registratienr.: 13UIT02193 (behoort bij nummer:13int00366) Onderwerp: Plan van aanpak uitvoering artikel 2:51 APV 2009 m.b.t. fietsparkeren Opsteller: Team Vergunningen, toezicht en milieu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort. 1. Basis van de notitie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort. 1. Basis van de notitie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westervoort. Nr. 130104 30 december 2015 Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort 1. Basis van de notitie 1.1 Aanleiding Veel gemeenten met een station kennen

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven

Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Februari 2011 rvl/ra11005704 1 0. Aanleiding Het uitvoeringsprogramma auto/- en fietsparkeren is door de raad op18

Nadere informatie

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op de artikelen 5:12 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Roosendaal

Nadere informatie

Uitvoering en handhaving fietsparkeren gemeente Hengelo

Uitvoering en handhaving fietsparkeren gemeente Hengelo 1 Uitvoering en handhaving fietsparkeren gemeente Hengelo Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Uitvoering en handhaving fietsparkeren 3 3.0 Doelen 3 4.0 Beleidsmatig kader 4 5.0 Juridisch kader 4 5.1 Algemene

Nadere informatie

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Gemeente Sittard-Geleen Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Fietsen in de Rekken!

Fietsen in de Rekken! Fietsen in de Rekken! Inleiding Door middel van dit beleid wil de gemeente Winsum de overlast van verkeerd en/of gevaarlijk geparkeerde fietsen aanpakken, alsmede de overlast welke wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard 1. Inleiding Geconstateerd is dat het NS-station Heerhugowaard ongeordend oogt vanwege de grote aantallen fietsen die hier op plaatsen staan waar

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besluit tot het vaststellen van de volgende

Nadere informatie

Handboek handhaving fout gestalde fietsen

Handboek handhaving fout gestalde fietsen Handboek handhaving fout gestalde fietsen Datum vastgesteld door college: 1 maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Achtergrond 3 Definities 3 Doelen 4 Juridische kaders 5 Uitvoering handhaving fout gestalde

Nadere informatie

Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen

Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen Achtergrond Met de ontwikkeling van het stations- en centrumgebied is de noodzaak ontstaan om te komen tot beleid ten behoeve van (brom)fietsen.

Nadere informatie

De fiets in de stalling 2013

De fiets in de stalling 2013 De fiets in de stalling 2013 Vastgesteld 25 juni 2013 Beleidsnotitie De fiets in de stalling 2013 Actualisatie van de beleidsnotitie De fiets in de stalling - Het stallen van fietsen bij het station Harderwijk

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT P11 R M i «v 1 O RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1182112 Datum: 4 augustus 2015 Behandeld door: Elles Lankhof Afdeling / Team: BEDV/ BJVZ Onderwerp: Wijziging Algemeen plaatselijke

Nadere informatie

Handhavingsbeleid voor het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen

Handhavingsbeleid voor het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen Nr. 14033359 Casenr. 2014-00593 voor het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen Naam : mevrouw G.M.M. Somerwil Afdeling : Realisatie en Beheer

Nadere informatie

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Doel: Om het stationsgebied en de binnenstad bereikbaar te houden voor onder andere nood- en hulpdiensten en leefbaar en veilig te houden voor omwonenden

Nadere informatie

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Het college van Waalwijk, Overwegende dat: - het college ingevolge artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanwijzing gebieden stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 5 april 2011 inlichtingen H. van

Nadere informatie

Ten aanzien van (brom)fietsen die niet juist zijn gestald was tot en met 31 december 2013 in artikel 5:12 van de APV het volgende bepaald:

Ten aanzien van (brom)fietsen die niet juist zijn gestald was tot en met 31 december 2013 in artikel 5:12 van de APV het volgende bepaald: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Venlo. Nr. 9133 27 januari 2016 Beleidsnotitie overlast (brom)fietsen 2016 1.Inleiding Op een aantal plaatsen in de gemeente Venlo, met name op de stations en

Nadere informatie

Leiden, 11 november 2003.

Leiden, 11 november 2003. . 2003 Nr. : 03.0164. Dnst. : M&B Aanpassing APV in het kader van de aanpak fietsenoverlast in de fietsenstalling en rondom het Centraal Station. Leiden, 11 november 2003. Het college heeft te kennen gegeven

Nadere informatie

Handboek weesfietsen

Handboek weesfietsen Handboek weesfietsen 2 Inhoudsopgave 05 07 09 11 17 21 23 25 27 Managementsamenvatting Quick scan Juridisch Kader Beschikkingen 3 4 Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al

Nadere informatie

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 HET COLLEGE VAN WAALWIJK, OVERWEGENDE: dat het krachtens artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Fietsen staan het veiligst in de voorziene fietsenstallingen. Rondslingerende fietsen zijn kwetsbaarder voor diefstal, zorgen voor een slordig straatbeeld

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Handhavingsplan Fietsbeheer Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Maak een keuze Datum college : 13 november 2012 Openbaar : Ja Afdeling : RB Contactpersoon :

Nadere informatie

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr 4526844 Nr. 2013-200 Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Sluit je fiets altijd af, ook al is het maar voor even. Gebruik een goed slot. Bij voorkeur een U-vormig of beugelslot. Het ingebouwde (ring)slot

Nadere informatie

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl Centrum ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light www.centrumfietsdiefstal.nl www.centrumfietsdiefstal.nl Voorwoord Het Centrum presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene Fiets

Nadere informatie

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Organisatie Parkeerbedrijf Utrecht Dienst Stadsontwikkeling Hoofd Parkeerbedrijf Bureau Financiën & invordering Bureau Operationele zaken Bureau Parkeermanagement

Nadere informatie

Beleidsplan handhaving Fietsparkeren

Beleidsplan handhaving Fietsparkeren Bekendmaking In de vergadering van het college van 22 juli 2014 is het Beleidsplan handhaving fietsparkeren gemeente Druten vastgesteld. Het beleidsplan beschrijft maatregelen die de overlast van gevaarlijk

Nadere informatie

Bijlage I: Handhavingsplan Fietsparkeren Almere

Bijlage I: Handhavingsplan Fietsparkeren Almere Bijlage I: Handhavingsplan Fietsparkeren Almere Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Communicatie... 4 3 Handhaving... 6 4 Opruimen en stallen van verwijderde fietsen... 11 5 Sociaal kapitaal... 12 6 Planning...

Nadere informatie

Handboek Weesfietsenaanpak

Handboek Weesfietsenaanpak September 2012 Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar

Nadere informatie

Werkprotocol (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid

Werkprotocol (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid Werkprotocol (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid Stappenplan voor de uitvoering en handhaving van het (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid Gemeente Woerden 0i.03228 Auteur: werkgroep Weesfietsen Opdrachtgever:

Nadere informatie

aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied

aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied Behoudens advies van de commissie Aanbiedingsformulier Onderwerp aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Nr september 2017 Officiële publicatie van Gemeente Almere GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

Nr september 2017 Officiële publicatie van Gemeente Almere GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; Aanwijzingsbesluit fietsparkeren Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; Overwegende dat: in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Beleidsnotitie preventie overlast van (Brom)Fietsen. afdeling VHV

Beleidsnotitie preventie overlast van (Brom)Fietsen. afdeling VHV Beleidsnotitie preventie overlast van (Brom)Fietsen afdeling VHV Monique Polder Juni 2012 Bijgewerkt Femke Wuijts 27 november 2012 Geactualiseerd Jolke Stuiver, maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010)

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) 1. Aanleiding... 2 2. Procedure... 3 Begripsomschrijvingen...3 Ontheffing...3 Aanschrijving...3

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen Beleidsregel Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 1 Inleiding Zoals in veel gemeenten het geval is, vinden er in de gemeente Woensdrecht met enige regelmaat huisuitzettingen of andere executies

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Vocabulaire Oefening 1 Zoek de synoniemen bij elkaar de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in feite - lokaal

Nadere informatie

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO)

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Vanuit Handhaving Openbare Omgeving is in de maand november een actie gestart om de overlast van fietsen

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:12168

ECLI:NL:RBDHA:2016:12168 ECLI:NL:RBDHA:2016:12168 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer AWB - 16 _ 3694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluiten: handhaafbaar te krijgen, waarbij: stalling aan huisregels wordt gebonden;

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluiten: handhaafbaar te krijgen, waarbij: stalling aan huisregels wordt gebonden; B en W-nummer 15.0728; besluit d.d. 25-8-2015 Onderwerp Pilot toezicht stalling Taxistandplaats Besluiten: 1. een pilot te starten om de fietsenstalling Taxistandplaats bij Leiden Centraal beheersbaar

Nadere informatie

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Burgemeester en wethouders van Lansingerland; overwegende het volgende: Inleiding Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp: Aanwijzingsbesluit parkeerregulering fietsen, snor- en bromfietsen DOEL: Besluiten Portefeuille B.B. Schneiders Auteur Dhr. FR Kool Telefoon 0235113378 E-mail: fkool@haarlem.nl

Nadere informatie

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren Welkom Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren 1. Opening (5 min.) 2. Presentatie benchmark en tellingen (20 min.) 3. Presentatie studenten industrieel ontwerpen (10 min.) 4. Stadsgesprektafels

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1627

ECLI:NL:RVS:2017:1627 ECLI:NL:RVS:2017:1627 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-06-2017 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201606609/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Uitbreiding stallingsverbod locatie voormalig postkantoor TPG bij station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In verband

Nadere informatie

INRITTENBELEID GEMEENTE VOERENDAAL

INRITTENBELEID GEMEENTE VOERENDAAL Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl INRITTENBELEID GEMEENTE VOERENDAAL 1 JULI 2011 2 Inleiding Gebleken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) registratienummer sector Ede, 821736 ROG 16 juli Burgemeester en wethouders van Ede, overwegende dat: De Halte een weg is zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994; De Halte

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

"Wegsleepverordening voor de gemeente Nieuwegein"

Wegsleepverordening voor de gemeente Nieuwegein Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid,

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies. Samenvatting

Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies. Samenvatting Raadsvoorstel Indiener: Stallingsbeleid fietsen fractie SP Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies 1. Samenvatting Voor het gebied Centrum West geldt een stallingsverbod. Om allerlei redenen

Nadere informatie

Fietsknippen Amsterdam

Fietsknippen Amsterdam Fietsknippen Amsterdam Egbert Kolvoort 11 april 2016 Fiets feiten Aantal fietsen in Amsterdam ca. 800.000 Aantal weesfietsen en wrakken schatting: 25% = 200.000 Fietsen in Amsterdam weesfietsen, wrakken

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel

Nadere informatie

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1: Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; b. Wet: de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Raadsvoorstel Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein

Raadsvoorstel Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel 2015.0022273 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman, Adam Elzakalai steiler Rik Thorborg Collegevergadering 9 juni 2015 Raadsvergadering Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de eigenaar/gebruiker van objecten op het terrein ten oosten van de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf Oost

Gemeente Amsterdam. Aan de eigenaar/gebruiker van objecten op het terrein ten oosten van de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf Oost Gemeente Amsterdam Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.nl Retouradres; Postbus 1104, looo BC Amsterdam Aan de eigenaar/gebruiker van objecten

Nadere informatie

Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst

Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst 25 juli 2012 RA121310 Samenvatting Een man woont buiten Amsterdam en moet gemiddeld

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie [Geanonimiseerd] Uw brief van 8 november 2016 Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00820IBA16 Aantal bijlagen Datum 30 november 2016 Onderwerp Instemming

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe Beleidsregel Tijdelijke Reclame Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken Gemeente Neder-Betuwe d.d. 1 juli 2010 1. Inleiding Aankondigings, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERKEERSBESLUIT Datum: 6 mei 2014 Onderwerp: verkeersbesluit voor de Stationsweg. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Aantal bijlagen. Antwoord: Mocht het weer tot een grote opruimactie komen, dan zijn wij bereid deze vooraf ter plekke aan te kondigen.

Aantal bijlagen. Antwoord: Mocht het weer tot een grote opruimactie komen, dan zijn wij bereid deze vooraf ter plekke aan te kondigen. GroenLinks Nijmegen T.a.v. de heer J. van der Meer Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0124 Rv. nr.: 08.0124 B&W-besluit d.d.: 16-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1232 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit. Onderwerp: Wijziging van de APV op een tweetal punten (opruimplicht

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 366312 Dossier: OV17139 Documentnummer: 366312BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Bijlage 1 blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009.

Bijlage 1 blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009. Bijlage 1 blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT Stallen van (brom) fietsen) nabij station BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Overwegende, dat het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

vveert GEMEENTE c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan,

vveert GEMEENTE c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, GEMEENTE vveert VERKEERSBESLUIT BW-008797-1 : Graafschap Hornelaan fietsstroken Burgemeester en wethouders van Weert, Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij

Nadere informatie

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009.

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009. Bijlage 1 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT Stallen van (brom) fietsen) nabij station BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Overwegende, dat het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Jacqueline Pieters. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Jacqueline Pieters. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 14 maart 2017

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD De toegang tot de fietsenstalling aan de Vinkenstraat 46 wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden. ARTIKEL

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 30328 29 mei 2017 Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen Burgemeester

Nadere informatie

Fietswrak of niet? Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum

Fietswrak of niet? Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fietswrak of niet? Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum 20 september 2007 RA0714059 Samenvatting De reinigingspolitie van stadsdeel Centrum verwijdert de fiets van een

Nadere informatie

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van A A N W I J Z I N G S B E S L U I T PAR K E R E N G R O T E V O E R T U I G E N Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

: Recreatie, Economie & Bijzondere Wetten Datum : 8 december 2009 Onderwerp : Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Schouwen-Duiveland 2010

: Recreatie, Economie & Bijzondere Wetten Datum : 8 december 2009 Onderwerp : Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Schouwen-Duiveland 2010 B&W besluit Nummer : x Afdeling : Recreatie, Economie & Bijzondere Wetten Datum : 8 december 2009 Onderwerp : Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Schouwen-Duiveland 2010 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bijlage 1 blz. 1. gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

Bijlage 1 blz. 1. gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; Bijlage 1 blz. 1 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE APVG 2009 (Uitbreiding fietsparkeerverbod stationsgebied) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; gezien het voorstel van 12 juni 2012;

Nadere informatie

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Besluit Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 18 lid 1d Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Verkeersbesluit. Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller. A november 2013

Verkeersbesluit. Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller. A november 2013 GEMEENTE HILLEGOM BezoekAdres, PostCodeBAPlaatsBA Postadres,PostCodePAPlaatsPA T TelefoonNummer F FaxNummer E Email I WebSite Verkeersbesluit Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller Verkeersbesluit

Nadere informatie