Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen"

Transcriptie

1 Beleidsregel Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

2 1 Inleiding Zoals in veel gemeenten het geval is, vinden er in de gemeente Woensdrecht met enige regelmaat huisuitzettingen of andere executies plaats. Daarbij worden in veel gevallen de goederen en voorwerpen die vrijkomen op of aan de openbare weg geplaatst. In de meeste gevallen worden deze goederen binnen een redelijke termijn door de rechthebbende afgevoerd. In de overige gevallen zal de gemeente Woensdrecht als wegbeheerder de taak hebben om de goederen zelf af te voeren en in opslag te nemen. Aan deze opslag is een zeker risico verbonden omdat er immers goederen van derden in beheer worden genomen. De gemeente zal zich in dergelijke situaties moeten kunnen legitimeren. Onderliggende beleidsregel zet de spelregels voor de toepassing van bestuursdwang bij huisuitzettingen in de gemeente Woensdrecht op een rij. Daarnaast schept het duidelijkheid over de manier waarop de gemeente Woensdrecht gebruik maakt van haar bevoegdheden op dit gebied. Gemeente Woensdrecht Beleidsregel toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 2

3 2 Algemeen 2.1 Beleid en beleidsregel 2003 In 2003 is de Notitie betreffende het opstellen van een beleid terzake van het toepassen van bestuursdwang bij gevallen waarin goederen op de weg worden geplaatst bij huisuitzettingen of andere executies van een rechtelijk vonnis of anderszins goederen welke in dit kader zonder vergunningen op de weg of het trottoir worden aangebracht. vastgesteld. (hierna: het beleid uit 2003) Op basis van deze notitie zijn de Beleidsregels omgaan met uitzettingen uit woningen en bedrijven en toepassing bestuursdwang terzake vastgesteld. Inmiddels is de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) herzien. De huidige APV wijkt aanzienlijk af van de APV waarop het beleid en de beleidsregels uit 2003 waren gebaseerd. Dit geeft voldoende aanleiding voor een herziening. 2.2 Partijen Als het gaat om huisuitzettingen worden er in onderliggend beleid vier partijen onderscheiden Degene die wordt uitgezet Deze persoon is in eerste instantie verantwoordelijk voor de goederen. De spullen die op straat komen te staan blijven onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Als deze persoon bekend en bereikbaar is, is hij aan te spreken op de verwijdering van de goederen De executant De executant eist en bewerkstelligt de ontruiming. De executant heeft zeggenschap over de wijze waarop ontruimd wordt. Hij maakt namelijk afspraken met deurwaarder en betrokkene en kan er voor zorgen dat de goederen elders worden ondergebracht door de toepassing van zaakwaarneming. De deurwaarder werkt in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de executant. Het op de weg plaatsen van goederen geschiedt daarom onder verantwoordelijkheid van de executant. Een uitspraak van de Raad van State op 7 november 2001 bevestigt dit (zaaknummers /55/58 en 60/1/H3), (VNG circulaire nr. 1360) De deurwaarder De gerechtsdeurwaarder brengt onder andere gerechtelijke vonnissen ten uitvoer en is als zodanig belast met een feitelijke ontruiming. De deurwaarder deelt aan het gemeentelijke bestuursorgaan mede wanneer hij over gaat tot ontruiming (artikel 13, tweede lid Deurwaardersreglement) De gemeente De gemeente is als bevoegd bestuursorgaan verantwoordelijk voor handhaving van artikel 2:10 van de APV. In een situatie waarbij goederen langer dan toegestaan op staat blijven staan kan de gemeente genoodzaakt zijn om bestuursdwang toe te passen. Gemeente Woensdrecht Beleidsregel toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 3

4 2.3 Privaatrecht of publiekrecht? Als het bij huisuitzettingen gaat om het opslaan van goederen op of aan de openbare weg heeft de gemeente Woensdrecht een tweetal keuzes. Ze kan daarbij de privaatrechtelijke weg bewandelen (zaakwaarneming) en de publiekrechtelijke weg (bestuursdwang). In de volgende tabel zijn de verschillen aangegeven tussen de twee keuzes: Bestuursdwang Gemeente als bestuursorgaan Eigenaar/ opdrachtgever bekend Grondslag in Gemeentewet Verwijtbaar handelen Zaakwaarneming Gemeente als belangenbehartiger Eigenaar/ opdrachtgever onbekend Grondslag in Burgerlijk wetboek Onverwijtbaar handelen Bij huisuitzettingen zal er vrijwel altijd sprake zijn van een verwijtbaar handelen. In dat geval is artikel 2:10 van de APV de te handhaven bepaling. In dergelijke situaties wordt altijd de voorkeur gegeven aan bestuursdwang omdat dit een publiekrechtelijk middel is. Bestuursdwang biedt meer waarborging voor belanghebbenden en de gemeente. Daarnaast is zaakwaarneming geen formele taak voor de gemeente en handhaving van artikel 2:10 van de APV wel. Gemeente Woensdrecht Beleidsregel toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 4

5 3 Juridisch kader 3.1 Algemene plaatselijke verordening De APV bevat een artikel dat het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg bindt aan regels. Artikel 2:10, eerste lid stelt het volgende: Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie/bestemming daarvan. In het derde lid worden voorwerpen aangewezen waarvoor geen vergunning noodzakelijk is. Daarbij is het derde lid onder g in het bijzonder van belang: Het verbod in het eerste lid geldt niet voor de volgende voorwerpen mits wordt voldaan aan het bepaalde in het vijfde lid en aan de nadere regels uit hoofde van het zesde lid: g. nader door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen. Het vijfde lid schrijft een meldingsplicht voor. Het zesde lid biedt het college de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels. Ter uitvoering van onderliggend beleid zijn goederen die vanwege een huisuitzetting tijdelijk op de openbare weg worden geplaatst aangewezen als een nadere categorie. Dit wordt geregeld in de Nadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen: Als nadere categorie zoals bedoeld in artikel 2:10, derde lid onder g van de algemene plaatselijke verordening aan te wijzen: goederen die in het kader van een huisuitzetting op de openbare weg worden geplaatst mits deze goederen voor uur op dezelfde dag zijn verwijderd. 3.2 Gemeentewet De Gemeentewet vormt de basis voor de uitoefening van bestuursdwang. Artikel 125 van deze wet geeft het gemeentebestuur de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang. 3.3 Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht regelt de voorwaarden voor beleidsregels. Dit wordt gedaan in afdeling 4, titel 4.3. De Algemene wet bestuursrecht regelt de voorwaarden waaronder bestuursdwang kan worden toegepast. Dit wordt gedaan in afdeling 5.3. Gemeente Woensdrecht Beleidsregel toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 5

6 4 Toepassing bestuursdwang 4.1 Algemeen Bestuursdwang in de gemeente Woensdrecht wordt toegepast conform de sanctiestrategie uit het handhavingsbeleid. Deze sanctiestrategie regelt dat directe bestuursdwang wordt toegepast bij een overtreding waarbij sprake is van acuut gevaar. Bij overtreding van artikel 2:10 van de APV kan er sprake zijn van acuut gevaar. Dit gevaar wordt veroorzaakt doordat het aanzien, de bruikbaarheid, de doelmatigheid en de verkeersveiligheid van de weg in het geding kunnen komen. Daarnaast speelt mee dat hoe langer de overtreding voortduurt, hoe groter het probleem kan worden. De uitgezette goederen zijn zolang ze op de openbare weg staan immers vatbaar voor vandalisme, diefstal etc. 4.2 Vooraf of achteraf? Over het algemeen wordt bestuursdwang pas toegepast nadat er sprake is van een overtreding. Het gemeentebestuur is echter ook bevoegd tot het preventief toepassen van bestuursdwang wanneer klaarblijkelijk is dat een overtreding begaan zal worden. Als het gaat om ontruimingen zal het gemeentebestuur, in de meeste gevallen, hier van vooraf in kennis worden gesteld. Dit is immers een verplichting van de deurwaarder. Dit schept theoretisch voor het bestuur de mogelijkheid om preventief bestuursdwang toe te passen. In het beleid uit 2003 is geregeld dat, wanneer mogelijk, preventief bestuursdwang wordt toegepast bij voorgenomen huisuitzettingen. Deze werkwijze is echter zeer arbeidsintensief omdat in feite bij elke huisuitzetting in de gemeente een bestuursdwangbeschikking opgesteld en verzonden moet worden. In vrijwel alle gevallen worden goederen die vrijkomen bij huisuitzettingen binnen een redelijke termijn afgevoerd. Daarnaast houdt een voorgenomen huisuitzetting niet klaarblijkelijk in dat artikel 2:10 van de APV overtreden zal worden. Daarom wordt in onderliggend beleid preventieve waarschuwing voor de toepassing van bestuursdwang enkel bij hoge uitzondering toegepast bij de handhaving van artikel 2:10 van de APV bij huisuitzettingen. Het moet dan duidelijk blijken dat een overtreding begaan zal worden. Enkel het feit dat een huis ontruimd zal worden is hiervoor onvoldoende. In de gevallen dat er sprake is van overtreding van artikel 2:10 van de APV kan op de gebruikelijke manier bestuursdwang worden toegepast. Dit gebeurt conform de sanctiestrategie uit het handhavingsbeleid van de gemeente Woensdrecht. 4.3 Wie is de overtreder? Zoals in paragraaf 2.2 wordt beschreven zijn bij huisuitzettingen meerdere partijen betrokken. De vraag kan daarom gesteld worden wie er, als bestuursdwang wordt toegepast, gezien moet worden als de overtreder. De executant is als opdrachtgever verantwoordelijk voor huisuitzettingen. De executant heeft het in zijn macht om te voorkomen dat spullen op straat worden Gemeente Woensdrecht Beleidsregel toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 6

7 geplaatst en kan er voor zorgen dat de spullen worden afgevoerd. Uitzonderlijke situaties daar gelaten zal de executant daarom als overtreder worden gezien. Een uitzonderlijke situatie kan bijvoorbeeld zijn wanneer de executant een opdracht heeft gegeven die normaal gesproken niet zou leiden tot overtreding van artikel 2:10. De eigenaar van de goederen kan in dat geval verantwoordelijk zijn. 4.4 Transport en opslag Op het moment dat de gemeente over gaat tot transport en opslag van de goederen, dient een proces verbaal te worden opgemaakt (artikel 5:29, tweede lid Awb). Hierin dienen de volgende zaken te worden opgenomen: opsomming van alle afgevoerde zaken; de staat waar in deze zijn aangetroffen; bekende feiten met betrekking tot de overtreding. De gemeente draagt vanaf dan de zorg voor de bewaring van de opgeslagen zaken (artikel 5:29 Awb). Zie ook de uitspraak van de Hoge Raad van 11 oktober 1996, JG 97/0001 m.nt. van P.F.A. Bierbooms, waarin het kostenverhaal na het afbranden van de opgeslagen spullen aan de orde was. Goederen worden conform artikel 5:30 van de Awb minimaal voor een periode van 13 weken bewaard. Uitzondering hier op kan plaats vinden als een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de kosten van opslag en een geringe waarde van de goederen. Voordat wordt overgegaan tot verkoop van de goederen is het van groot belang dat voldoende getracht is de rechthebbende te bereiken. Dit kan enerzijds door het landelijk GBA te raadplegen en anderzijds door een bericht in een nationale krant te plaatsen. 4.5 Kosten Als bestuursdwang wordt toegepast kunnen de kosten die daarbij zijn gemaakt worden verhaald op de overtreder. Dit geldt voor zowel de kosten die zijn gemaakt bij de voorbereiding als de kosten die worden gemaakt bij toepassing. De grondslag tot het verhaal van de kosten ligt in artikel 5:25 en 5:26 Awb. Het uitgangspunt is dat de goederen die in beheer zijn worden teruggegeven aan de rechthebbende. Als de kosten die zijn gemaakt bij de toepassing van bestuursdwang niet kunnen worden verhaald, kan het echter voorkomen dat de in beslag genomen goederen worden verkocht. Dit ter compensatie van gemaakte kosten. Artikel 5:30 van de Awb geeft de grondslag en de spelregels voor verkoop of vernietiging van meegevoerde goederen. Gemeente Woensdrecht Beleidsregel toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 7

8 5 Beleidsregel Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Woensdrecht, ieder voor zover bevoegd; overwegende het gestelde in hoofdstuk 1 tot en met 4 van onderliggende beleidsregel; gelet op artikel 125 van de Gemeentewet, titel 4.3 en afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Woensdrecht; BESLUITEN: vast te stellen de volgende beleidsregel: 1. De overtreder is de partij die het in zijn macht heeft om de overtreding te voorkomen. 2. Artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening, en de daarop gebaseerde nadere regels, geven de kaders waarbinnen goederen die vrijkomen bij huisuitzettingen op een openbare plaats mogen worden geplaatst. 3. Preventieve bestuursdwang wordt toegepast wanneer klaarblijkelijk is dat artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening zal worden overtreden. Enkel de informatie dat een huis ontruimd zal worden is hiervoor onvoldoende. 4. Bestuursdwang wordt toegepast conform de sanctiestrategie uit het handhavingsbeleid van de gemeente Woensdrecht. 5. Als bestuursdwang wordt toegepast worden alle kosten, inclusief voorbereidingskosten, in rekening gebracht bij de overtreder. 6. Indien goederen worden meegevoerd wordt daarvan door de toezichthouder een proces verbaal opgemaakt. Daarin wordt minimaal beschreven, ondersteund met foto s: a. hoe de goederen zijn aangetroffen; b. hoe de goederen zijn meegevoerd; c. welke goederen zijn meegevoerd. 7. Onmiddellijk na toepassing van bestuursdwang wordt de uitgezette persoon aangeschreven om deze in de gelegenheid te stellen de goederen af te komen halen. De afhaler dient een bewijs van overname te ondertekenen waarbij de afnemer zich dient te legitimeren. Aldus vastgesteld in de vergadering van , burgemeester en wethouders van Woensdrecht, en de burgemeester van Woensdrecht, de secretaris de burgemeester A.P.E. Baart MBA M.A. Fränzel Gemeente Woensdrecht Beleidsregel toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 8

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Openbare orde en veiligheid Naam regeling Citeertitel Beleidsnotitie Woningontruiming n.v.t. Wettelijke grondslag Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besluit tot het vaststellen van de volgende

Nadere informatie

I. Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Beleidsregel kostenverhaal bij ontruimingen.

I. Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Beleidsregel kostenverhaal bij ontruimingen. Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL KOSTENVERHAAL BIJ ONTRUIMINGEN Ons kenmerk DSB/2012.459 RIS 253475 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien dat: gemaakte kosten bij gedwongen ontruiming van panden

Nadere informatie

: Recreatie, Economie & Bijzondere Wetten Datum : 8 december 2009 Onderwerp : Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Schouwen-Duiveland 2010

: Recreatie, Economie & Bijzondere Wetten Datum : 8 december 2009 Onderwerp : Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Schouwen-Duiveland 2010 B&W besluit Nummer : x Afdeling : Recreatie, Economie & Bijzondere Wetten Datum : 8 december 2009 Onderwerp : Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Schouwen-Duiveland 2010 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op de artikelen 5:12 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Roosendaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2010:BO4829

ECLI:NL:RVS:2010:BO4829 ECLI:NL:RVS:2010:BO4829 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-11-2010 Datum publicatie 24-11-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201003576/1/H3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 HET COLLEGE VAN WAALWIJK, OVERWEGENDE: dat het krachtens artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 juni 2003 Rapportnummer: 2003/161

Rapport. Datum: 4 juni 2003 Rapportnummer: 2003/161 Rapport Datum: 4 juni 2003 Rapportnummer: 2003/161 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein bij brief van 3 april 2002 zijn verzoek heeft

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de eigenaar/gebruiker van objecten op het terrein ten oosten van de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf Oost

Gemeente Amsterdam. Aan de eigenaar/gebruiker van objecten op het terrein ten oosten van de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf Oost Gemeente Amsterdam Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.nl Retouradres; Postbus 1104, looo BC Amsterdam Aan de eigenaar/gebruiker van objecten

Nadere informatie

RAPPORT 2003/161, NATIONALE OMBUDSMAN 4 JUNI 2003

RAPPORT 2003/161, NATIONALE OMBUDSMAN 4 JUNI 2003 RAPPORT 2003/161, NATIONALE OMBUDSMAN 4 JUNI 2003 Klacht 1 Beoordeling 1 Conclusie 4 Onderzoek 4 Bevindingen 4 Achtergrond 12 KLACHT Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handhavingsinstrumenten

Handhavingsinstrumenten Bijlage 2 Handhavingsinstrumenten Privaatrechtelijk De gemeente is naast een bestuursorganisatie ook rechtspersoon. Als rechtspersoon heeft de gemeente privaatrechtelijke mogelijkheden om te handhaven.

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Someren 2012.

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Someren 2012. BELEIDSREGEL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEMEENTE SOMEREN 2012 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1:3, vierde lid, en Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Gelet op

Nadere informatie

Toelichting. Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Toelichting. Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden. Stap 1: aanwijzing, artikel 1.65 lid 1 Wet kinderopvang Het college

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE

BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE Bijlage 2 bij Toezicht en Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Westvoorne IZ/OWO

Nadere informatie

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van het juiste sanctiemiddel wordt rekening gehouden met:

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van het juiste sanctiemiddel wordt rekening gehouden met: 1. Middelen In Nederland bestaat de algemene beginselplicht tot handhaving. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan

Nadere informatie

Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden. Indien de aard van de overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Beleidsregel sluitingsbevoegdheid (vuur)wapens

Beleidsregel sluitingsbevoegdheid (vuur)wapens Beleidsregel sluitingsbevoegdheid (vuur)wapens De burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom; gelet op artikel 2,80 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

DE STICHTSE RIJNLANDEN

DE STICHTSE RIJNLANDEN HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN veilige dijken droge voeten schoon water Aan de eigenaar van de snelle motorboot met nummer YB92-90 Boot was gelegen aan de IJsselkade 22 te IJsselstein Datum Contactpersoon

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Waddinxveen 2012.

vast te stellen de Beleidsregels (woning)ontruimingen gemeente Waddinxveen 2012. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; overwegende dat het uit oogpunt van openbare orde en veiligheid op de weg, alsmede de bruikbaarheid en het aanzien daarvan, wenselijk is nadere regels te stellen

Nadere informatie

f)verheid.ni Wegenverkeerswet BWBR wetten.nl - Regeling pagina 1 van 1

f)verheid.ni Wegenverkeerswet BWBR wetten.nl - Regeling pagina 1 van 1 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden f)verheid.ni Artikel 170 1 Tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Beleid rond verwijderen inboedels bij huisontruimingen

Beleid rond verwijderen inboedels bij huisontruimingen CVDR Officiële uitgave van Nieuwegein. Nr. CVDR28454_1 22 mei 2018 Beleid rond verwijderen inboedels bij huisontruimingen BELEID ROND VERWIJDEREN INBOEDELS BIJ HUISONTRUIMINGEN Gemeente Nieuwegein 1. INLEIDING

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

Gevonden en verloren voorwerpen: beleidsregel, volmacht en begrotingswijziging

Gevonden en verloren voorwerpen: beleidsregel, volmacht en begrotingswijziging B en W. nr. 12.0691 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Gevonden en verloren voorwerpen: beleidsregel, volmacht en begrotingswijziging Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. een

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUITEN: vast te stellen Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Venlo

Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Venlo CVDR Officiële uitgave van Venlo. Nr. CVDR326948_1 30 april 2018 Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Venlo Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Nadere informatie

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Versie 14 april 2011 (inclusief wijzigingen B&W - beslissing d.d. 12 april 2011) Pagina 1 van 5 Inleiding De afgelopen jaren is

Nadere informatie

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010)

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) 1. Aanleiding... 2 2. Procedure... 3 Begripsomschrijvingen...3 Ontheffing...3 Aanschrijving...3

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2005:AU2988

ECLI:NL:RVS:2005:AU2988 ECLI:NL:RVS:2005:AU2988 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-09-2005 Datum publicatie 21-09-2005 Zaaknummer 200501988/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel

Nadere informatie

Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen

Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen Achtergrond Met de ontwikkeling van het stations- en centrumgebied is de noodzaak ontstaan om te komen tot beleid ten behoeve van (brom)fietsen.

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging)

b e s l u i t : vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging) Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van... 2017, kenmerk ; gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Midden-Groningen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Midden-Groningen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Midden-Groningen Nr. 80597 18 april 2018 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Midden-Groningen 2018 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen Corsanr.: 18.012539 De burgemeester van Rijswijk, gelet op artikel 2:41a van de Algemene plaatselijke verordening Rijswijk 2017, waarin is

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Gemeente Voorschoten Auteur(s): Patrick Spiegeler en Ralph Pitlo Notitie: Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Nadere informatie

Toelichting wegsleepverordening 2009.

Toelichting wegsleepverordening 2009. Toelichting wegsleepverordening 2009. Inleiding. Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen, dient de gemeenteraad

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft.

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft. Collegebesluit en besluit burgemeester d.d. 8 maart 2016 Volgnr. /Corsa registratienummer: BW16.0250 Inleiding Agressieve honden en vooral honden die (ernstige) bijtincidenten veroorzaken zijn in vrijwel

Nadere informatie

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving Team Veiligheid, Toezicht en Het wijzen van hem ondergeschikte personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen waarin de gemeente is gewezen als het

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veenendaal Nr. 223939 18 december 2017 Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT P11 R M i «v 1 O RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1182112 Datum: 4 augustus 2015 Behandeld door: Elles Lankhof Afdeling / Team: BEDV/ BJVZ Onderwerp: Wijziging Algemeen plaatselijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:1268

ECLI:NL:RVS:2016:1268 ECLI:NL:RVS:2016:1268 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-05-2016 Datum publicatie 11-05-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201505940/1/A1 Eerste

Nadere informatie

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Omgevingsdienst West-Holland Ingekomen Commissie bezwaarschriften - 2 DEC. 2013 Kenmerk: 2^>/5/

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2348

ECLI:NL:RVS:2016:2348 ECLI:NL:RVS:2016:2348 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-08-2016 Datum publicatie 31-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201506454/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

gelet op artikel 2:75A van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht en artikel 1:3 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 2:75A van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht en artikel 1:3 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR389911_1 23 februari 2016 Beleidsregels Wijkverboden artikel 2:75A APV De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT, overwegende - dat de burgemeester op 4 februari

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WIJKVERBODEN ARTIKEL 2:75A APV

BELEIDSREGELS WIJKVERBODEN ARTIKEL 2:75A APV BELEIDSREGELS WIJKVERBODEN ARTIKEL 2:75A APV Datum Kenmerk xx xx Contactpersoon André Boogaard T (078) 639 69 32 M E JH.Boogaard@dordrecht.nl De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT, overwegende dat

Nadere informatie

Bijtprotocol Amsterdam. concept

Bijtprotocol Amsterdam. concept Bijtprotocol Amsterdam concept Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Bevoegd gezag... 4 4 Bijtincidenten... 4 4.1 Licht bijtincident... 5 4.2 Ernstig bijtincident... 5 5 Uitvoering... 5 5.1 Licht bijtincident,

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009

Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Uitspraak /1/A3

Uitspraak /1/A3 Uitspraak 201707842/1/A3 Datum van uitspraak: woensdag 22 augustus 2018 Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Den Haag Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied: Boete ECLI: ECLI:NL:RVS:2018:2782

Nadere informatie

TOELICHTING Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 (APV)

TOELICHTING Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 (APV) TOELICHTING Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 (APV) A In artikel 1:6, onderdeel d, wordt na gemaakt binnen ingevoegd: of gedurende. De volledige tekst van de bepaling

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

Beleidslijn gevonden en verloren voorwerpen. 8 januari 2013

Beleidslijn gevonden en verloren voorwerpen. 8 januari 2013 Beleidslijn gevonden en verloren voorwerpen 8 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 2 Toepassingsbereik 5 Artikel 3 Aangifte en registratie 5 Artikel 4 In bewaring geven;

Nadere informatie

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. );

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); 2013, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

"Wegsleepverordening voor de gemeente Nieuwegein"

Wegsleepverordening voor de gemeente Nieuwegein Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid,

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 11 februari 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 26 februari 2014 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; Aanwijzingsbesluit categorieën voorwerpen (uitstallingen, verkoopwaren en zelfstandige verkoopwaren) als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2013

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: 216/6 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 november 2003 Rapportnummer: 2003/414

Rapport. Datum: 11 november 2003 Rapportnummer: 2003/414 Rapport Datum: 11 november 2003 Rapportnummer: 2003/414 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Utrecht: - op 30 juli 2002 zijn aanhangwagen, die stond geparkeerd op de openbare

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018

Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018 Nr.: INT18-1020 Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018 Hennepteelt en handel in hard- en softdrugs zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en geprofessionaliseerd en daarmee ook de risico s die daar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:12168

ECLI:NL:RBDHA:2016:12168 ECLI:NL:RBDHA:2016:12168 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer AWB - 16 _ 3694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan.

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Echt-Susteren Nr. 31155 14 februari 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting WAAR RAADSBESLUIT Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting Zaaknummer 2018073298 Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Wijziging van de

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving (TH)

Toezicht & Handhaving (TH) (TH) Het wijzen van hem ondergeschikte personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 299, 28 april 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

Gemeenteblad nr. 299, 28 april 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN Gemeenteblad nr. 299, 28 april 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 2016 1 INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 3 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 3 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 3

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2002 Nr. 29

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2002 Nr. 29 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2002 Nr. 29 VERORDENING over het recht van onderzoek. (raadsbesluit van 28 november 2002) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 november 2002

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

: Privacyreglement Datum : 14 mei 2018 Versienummer : V1.0

: Privacyreglement Datum : 14 mei 2018 Versienummer : V1.0 Titel : Privacyreglement Datum : 14 mei 2018 Versienummer : V1.0 We houden van simpel. Dus ook dit privacyreglement willen we simpel houden. Dat kun je dan wel willen, maar zo n reglement is ook een juridisch

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Heerenveen De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 13.2000765;

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Bunnik Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang;

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Bunnik Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang; CVDR Officiële uitgave van Bunnik. Nr. CVDR611797_1 23 juli 2018 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Bunnik 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik Gelet op artikel 4:81 Algemene

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie