Stichting voor kathotiek NNOVO JAARVERSLAG Versie : 1.4 Datum : 13 juni 2013 Verseon: 58353

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting voor kathotiek NNOVO JAARVERSLAG 2012. Versie : 1.4 Datum : 13 juni 2013 Verseon: 58353"

Transcriptie

1 Stichting voor kathotiek NNOVO JAARVERSLAG 2012 Versie : 1.4 Datum : 13 juni 2013 Verseon: 58353

2 IMNOVO, TE Jaarverslag 2012 Opgesteld door College van Bestuur, d.d. 11 juni 2013 Vastgesteld door Raad van Toezicht, d.d. 13 juni 2013 INNOVO, Stichting voor katholiek onderwijs Postbus DC Heerlen

3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 6 2. Verslag van de Raad van Toezicht Gegevens bestuurders en toezichthouders Werkzaamheden Raad van Toezicht Formele besluiten Honorering Governance code 12 ALGEMEEN INSTELLIIMGSBELEID Algemene kenmerken Doelstelling organisatie Missie Visie Ambities Kernwaarden Organisatie opbouw Juridische structuur Besturingsmodel Organisatiestructuur Organogram INNOVO Beleidsvoering Personeel Onderwijs Risicobeheersing- en controlesysteem Educatief partnerschap Governance Klachten Facilitair Toekomstige perspectieven en risico's 31 FINANCIEEL BELEID Algemeen financieel beleid Inleiding Financiele uitgangspunten Investeringen en financieringsbeleid Treasury Begroting Financiele positie Resultaat Kengetallen 40 JMRREKENING 41

4 Overzicht tabellen, grafieken en figuren Tabel 1: College van Bestuur 7 Tabel 2: Raad van Toezicht 8 Tabel 3: goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht Tabel 4: honorering Raad van Toezicht 12 Tabel 5: ontwikkeling leerlingaantallen 14 Tabel 6: samenstelling College van Bestuur Tabel 7: gemeenschappen van scholen en scholen met gedeeld directeurschap Tabel 8: Quota functiemix Tabel 9: overzicht personeelsfactoren per Tabel 10: overzicht personeelsaantallen per Tabel 11: aantal fte per functiegroep op Tabel 12: behandelde klachten 2011, uitspraaken maatregelen 30 Tabel 13: risicomatrix INNOVO per december Tabel 14: begroot resultaat Tabel 15: samenvatting meerjarenbegroting 37 Grafiek 1: ontwikkeling leerlingaantallen 14 Grafiek 2: voortschrijdend verzuim vanaf januari 2010 t/m december Grafiek 3: functieverdeling en leeftijdsopbouw per Grafiek 4: personeelsverdeling man/vrouw per Figuur 1: organogram INNOVO Bijlagen Bijlage 1: gegevens van de rechtspersoon Bijlage 2: toetsingskader financiele positie schoolbesturen 2012 Bijlage 3: verantwoording regeling prestatiebox PO

5

6 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen. Dit jaarverslag behandelt het kalenderjaar Het jaarverslag 2012 is, conform het bepaalde in artikel 10 van de stichtingstatuten, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bij de indenting van dit jaarverslag volgen wij de aanwijzingen vanuit de 'Richtlijn Jaarverslag Onderwijs', zoals deze is uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het jaarverslag bestaat uit het verslag van de Raad van Toezicht, het bestuursverslag, onderverdeeld in de hoofdstukken algemeen instellingsbeleid en financieel beleid en de jaarrekening. Tevens treft u de controleverklaring van de externe accountant aan. Ontwikkelingen en activiteiten op hoofdlijnen in het verslagjaar 2012 zijn: alle scholen een basisarrangement; traject advies- en instemminggeschillen doorontwikkeling INNOVO; oplevering adviezen projectgroepen implementatie doorontwikkeling INNOVO; voorgenomen besluit opheffing bs. Op de Sterkenberg Itteren; besluit overdracht eigendom en bouwheerschap inzake nieuwbouw bs. St. Franciscus Treebeek; ontwikkeling en oplevering van diverse nieuw- en verbouwprojecten; vertrek interim voorzitter College van Bestuur; aanstelling nieuwe voorzitter College van Bestuur. In dit jaarverslag proberen wij een zo volledig mogelijk beeld te geven van de INNOVO organisatie. Wij danken iedereen die in het verslagjaar een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de missie van INNOVO. Met vriendelijke groet, INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs Bert Nelissen Voorzitter College van Bestuur Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur

7 2. Verslag van de Raad van Toezicht 2.1 Gegevens bestuorders en loezichthouders INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen (voorzitter en lid). Sinds juni 2011 was er een voorzitter a.i. benoemd. De Raad van Toezicht heeft de aanstelling van de interim voorzitter College van Bestuur in januari 2012 verlengd tot augustus Onze dank en waardering gaat uit naar Laurens van Tilburg, die ruim 1 jaar als interim voorzitter College van Bestuur heeft gefunctioneerd. Per 1 augustus 2012 is een nieuwe voorzitter College van Bestuur benoemd. Tite! en naam Functie Leeftijd Datum benoeming mr. drs. H.P.M. (Bert) Voorzitter CvB Nelissen Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter Raad van Toezicht BiblioNova Lid stuurgroep Cultuurbedrijf Sittard-Geleen i.o. Datum aanvang functie Datum uit dienst n.v.t. L.M.G. (Laurens) van Voorzitter CvB 56 Tilburg MBA MBI a.i. Te vermelden nevenfuncties 2012: drs. J.W.M.G. (Joan) van Lid CvB 46 Zomeren Te vermelden nevenfuncties 2012: n.v.t. Tabel 1: College van Bestuur De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit zeven leden. Dit is het maximale aantal leden dat conform de statuten de Raad van Toezicht vormt. De zittingsperiode van leden van de Raad van Toezicht bedraagt 3 jaar. Leden kunnen na afronding van een eerste termijn maximaal twee keer worden herbenoemd, elk voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar. De totale zittingsperiode is derhalve gemaximeerd op 9 jaar, met een mogelijk extra uitloopperiode van 6 maanden ten behoeve van een betere spreiding van aftredende leden. Nieuwe leden die tussentijds ontstane vacatures invullen, maken de benoemingsperiode van hun voorganger af. Daarna kunnen deze leden eventueel herkozen worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Naam mr. H.M.A. (Huub) Dumont Functie, deelname commis- Voorzitter, lid cie. Materieel Beheer Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter van de Stichting PILON Vice-voorzitter Mondriaan Zorggroep Bestuurslid stichting De Weijerhorst P.M.R. (Paul) Munstermann Vicevoorzitter, lid cie. Beleid en Identiteit Te vermelden nevenfuncties 2012: Datum l e benoeming Datum herbenoeming Zittend in l e, 2 e of 3 e termijn Datum definitief a ft red en n.v.t. l e termijn e termijn

8 Medeoprichter van automatiseringsbedrijf KEMBIT te Wijnandsrade. Werkzaam als Senior IT Business Manager Lid van de Raad van Commissarissen Kapelaan drs. F.C.S. (Frederik) Beijk Kwaliteitszetel katholieke identiteit, lid cie. Beleid en Identiteit Te vermelden nevenfuncties 2012: e termijn L.P.J. (Leon) Creugers MBA Lid cie. Materieel Beheer, bijzonder aandachtsgebied bouw en facilitaire zaken Te vermelden nevenfuncties 2012: Directeur bestuurder bij een Woningcorporatie Bestuurslid van KSV Treebeek Dagelijks Bestuurslid van Thuis in Limburg Lid van de landelijke Huurcommissie Lid Raad van advies Hoge school Zuyd e termijn J.M.H. (John) Creusen Lid cie. Materieel Beheer, bijzonder aandachtsgebied financiele zaken Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter kernoverleg Vilt e termijn drs. O.O.G. (Oscar) Spee Lid cie. Beleid en Identiteit, bijzonder aandachtsgebied onderwijskundige zaken n.v.t. l e termijn Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter Geschillenadviescommissie studentenaangelegenheden van de Universiteit Maastricht Lid Bezwarencommissie inzake personele aangelegenheden van de Universiteit Maastricht Lid Raadgevend College Onderwijs Loyalis mr. JJ.M. (Jack) Mommers MBA Lid cie. Beleid en Identiteit bijzonder aandachtsgebied HRM n.v.t. l e termijn Te vermelden nevenfuncties 2012: Manager Klant en Operatie / waarnemend directeur - Waterleidingmaatschappij Limburg n.v. label 2: Raad van Toezicht

9 2.2 Werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2012 zeven maal regulier vergaderd met het College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook een viertal thematische bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten waren het integraal huisvestingsplan Heerlen, verbouw bs. St. Franciscus en de 100 dagen reflecties van de nieuwe voorzitter CvB. Daarnaast zijn er in 2012 ook werkbezoeken gebracht aan scholen. Zo werden de SO/VSO Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek (school voor speciaal onderwijs), basisschool Tarcisius in Heerlen (grate school) en basisschool Op de Sterkenberg in Itteren (kleine school) bezocht. Commissies Naast de reguliere toezichthoudervergadering, vindt er ook afstemming plaats in een drietal commissies (agendacommissie, commissie materieel beheer en commissie beleid en identiteit). Deze commissies vergaderen twee weken voorafgaand aan elk regulier overleg van de Raad van Toezicht. Naast leden van de Raad van Toezicht, sluiten leden van het College van Bestuur en de inhoudelijke managers of concerncontroller van het stafbureau aan bij de commissies. Deze commissies hebben vooral een informerende, sonderende en adviserende functie. Besluitvorming vindt alleen plaats in de gehele Raad van Toezicht. De agendacommissie is voornamelijk een voorbereidingscommissie. Een belangrijke taak voor de agendacommissie is om de agenda van het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur inhoudelijk en procedureel af te stemmen. De Raad van Toezicht wordt in de agendacommissie vertegenwoordigd door de voorzitter en de vicevoorzitter. De commissie materieel beheer houdt zich primair bezig met financiele aangelegenheden, de concernbegroting, concernjaarstukken, concern monitorrapportages, treasury, bouw en facilitaire zaken. De commissie beleid en identiteit buigt zich over de verschillende (inhoudelijke) beleidsontwikkelingen op terreinen van onderwijs, personeel en organisatie. Pmfielen, wenfing & selectie In 2012 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In het kader van de evaluatie van het rooster van aftreden is geconstateerd dat in 2013 drie leden van de Raad van Toezicht afscheid gaan nemen vanwege het bereiken van het einde van de benoemingstermijn (1) of door zich niet meer kandidaat te willen stellen voor een verlenging (2). Om te komen tot een adequate herinvulling van de Raad van Toezicht in 2013, is eind 2012 besloten om begin 2013 in een keer drie vacatures open te stellen. Het betreft vacatures voor leden met een profiel 'onderwijs en zorg' (nieuw), 'ICT en 'financien'. Het toekomstig lid met het profiel 'onderwijs en zorg' zal aangezocht en voorgedragen worden door de GMR op grand van de recent gewijzigde wetgeving. Overige profielen in de Raad van Toezicht zijn 'personeel', 'onderwijs', 'identiteit' en een algemeen voorzittersprofiel. Professionalisering en evaluatie fimctioneren De leden van de Raad van Toezicht zijn alien lid van de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Deze vereniging organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor toezichthouders. Werkgeverschap Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht ook de formele werkgever van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht volgt en begeleidt de leden van het College van Bestuur als 'critical friend' en staat hen ook bij met advies in voorkomende gevallen. Ook het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur behoort tot

10 de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2012 de ontstane vacature voorzitter College van Bestuur ingevuld door middel van de benoeming van de heer Bert Nelissen per 1 augustus Tot die tijd is deze vacature ingevuld door de aanstelling van een interim voorzitter in de persoon van de heer Laurens Van Tilburg. Toezicht houden - thema's In het kader van de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht met het College van Bestuur overleg gevoerd over de reguliere thema's zoals de voortgang van het lopende strategisch beleidsplan, de concernbegroting en de concernjaarrekening. Deze thema's zijn statutair vastgelegd als onderwerpen waar de Raad van Toezicht goedkeuring heeft. Belangrijke instrumenten voor de Raad om toezicht te houden zijn de integrate rapportages die opgeleverd worden in het kader van de planning en controlcyclus: drie concern monitorrapportages; concern jaarplan/begroting en meerjarenraming; concern jaarstukken. Maar ook het schoolbezoek, dat tweemaal per jaar plaatsvindt en het jaarlijkse informele gesprek met GMR, biedt de Raad van Toezicht inzicht in de ontwikkelingen in de organisatie. Naast de statutair bepaalde onderwerpen die ter goedkeuring of vaststelling voorgelegd dienen te worden, dan wel specifiek tot het aandachtsveld van de het toezichthoudend orgaan behoren, zijn er in 2012 diverse thema's binnen de Raad van Toezicht besproken. Tot de belangrijkste thema's van 2012 behoorden: - Klaar voor de krimp Als gevolg van de krimp van de leerlingaantallen heeft het College van Bestuur aangepast beleid ontwikkeld ten aanzien van met name de (zeer) kleine scholen. Dit heeft geleid tot een voorgenomen besluit tot opheffing van bs. Op de Sterkenberg in Itteren, dat in het najaar van 2012 aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring is voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft daaraan goedkeuring verleend op 31 januari Doorontwikkeling INNOVO Een belangrijk project voor INNOVO, waarin cultuur, houding, gedrag en structuur een centrale rol spelen. De implementatie van de resultaten van dit project moeten leiden tot een organisatiecultuur en structuur die past bij de strategische missie, visie en kernwaarden van INNOVO. Daarnaast voorziet het project in een aanzienlijke kostenbesparing op de overhead op scholen en stafbureau. Het kalenderjaar 2012 stond in de maanden januari tot april nog in het teken van de advies- en instemminggeschillen tussen College van Bestuur en de GMR, die ter toetsing waren voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie. Nadat de geschillencommissie de argumenten van de GMR om advies en instemming op de verschillende vraagstukken te onthouden ongegrond had verklaard, heeft het College van Bestuur de interne organisatie de opdracht verleend om met de implementatiefase van start te gaan. Gezien de belangrijke consequenties van dit project voor de duurzaamheid van de organisatie, heeft de Raad van Toezicht hier in de opeenvolgende vergaderingen veel aandacht aan besteed. - Project renovatie st. Franciscus Treebeek Het gebouw waarin bs. St. Franciscus is gehuisvest kent een bijzondere status. Deze school is namelijk zowel juridisch als economisch in eigendom. Het bestuur is voornemens deze school ingrijpend te renoveren. Gezien deze bijzondere status, de complexiteit van het project (ingrijpende verbouwing tot brede school, inclusief nieuwbouw sporthalvoorziening), als de omvang van de te verwachten investering (> 9 miljoen, waarvan ruim 2 miljoen bijdrage van INNOVO), heeft de Raad van Toezicht ook in 2012 veel tijd en energie gestoken in het monitoren van de voortgang van dit project. 10

11 Door veranderende wetgeving en marktomstandigheden zijn de uitgangspunten van het project Treebeek opnieuw tegen het licht gehouden. Met name de financiele risico's voor INNOVO in de bouwfase alsmede in de beheerfase na oplevering zijn zeer kritisch bekeken. Dit heeft geleid tot een heroverweging van het standpunt dat INNOVO als eigenaar van het gebouw ook het bouwheerschap voor de ingrijpende verbouwing van het bestaande pand tot een multifunctionele accommodatie zou vervullen. Een definitief besluit is 15 november 2012 genomen, waarbij het voorstel van het College van Bestuur om het eigendom van het gebouw en het bouwheerschap van de verbouw over te dragen aan de gemeente Brunssum, definitief is goedgekeurd. - Statutenwijziging Als gevolg van het van kracht worden van de Wet Goed Bestuur en de code goed bestuur van de PO-raad, heeft de Raad van Toezicht in 2012 de statuten op een beperkt aantal onderdelen herijkt. Herijking vond plaats op die onderdelen waar de vigerende statuten onvoldoende aansloten bij de wet en de code. De bijgestelde statuten zijn vastgesteld op 25 oktober Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2012 samen met het College van Bestuur een informeel gesprek georganiseerd met de leden van de GMR. De positieve ervaringen die hiermee zijn opgedaan, krijgen in 2013 een verder vervolg. 2.3 Formele besluiten Onderstaande tabel geeft de formele goedkeurende besluiten per vergadering weer. Datum Besluit De Raad neemt kennis van het door Deloitte opgestelde accountantsverslag bij de jaarrekening 2011 De Raad van Toezicht stelt het jaarverslag 2011 en goedkeurende controleverklaring van Deloitte vast en verleent het CvB decharge voor het in 2011 gevoerde beleid. De Raad van Toezicht keurt de begroting INNOVO goed. De Raad van Toezicht keurt het treasuryplan , als onderdeel van de begroting INNOVO , goed. De Raad van Toezicht evalueert de kwaliteit van de dienstverlening van Deloitte en treedt in onderhandeling over de voorwaarden om de overeenkomst met een extra jaar te verlengen. De Raad van Toezicht besluit dat de vacatures binnen de Raad in een keer gesteld zullen worden. Benoeming zal op 1 juli 2013 plaatsvinden conform het rooster van aftreden. De Raad van Toezicht besluit random de werving en selectie van 3 nieuwe RvTleden per 1 juli 2013 dat de GMR een advies mag uitbrengen en een voordracht mag doen over het profiel onderwijs en zorg met als zwaartepunt iemand die het basisonderwijs van binnenuit kent. De Raad van Toezicht besluit om op basis van de voorgestelde wijzigingen, de nieuwe statuten goed te keuren. De voorzitter van de Raad van Toezicht concludeert: - dat het quorum voor besluitvorming aanwezig is; - er een meerderheid is voor het voorstel van het College van Bestuur om te stoppen met het project Brede School Treebeek en eigendom en bouwheerschap over te dragen aan de gemeente Brunssum. De RvT verzoekt het CvB om het gesprek aan te gaan met de gemeente over het genomen besluit en daarover terug te koppelen naar de RvT, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat de gemeente het voorliggende plan B verder ontwikkelt. Tabel 3: goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht

12 2.4 Honorering De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een all-in vergoeding voor hun inzet. Naast de standaardvergoeding is er de mogelijkheid om additioneel gemaakte kosten te declareren. Van deze mogelijkheid is in 2012 geen gebruik gemaakt. Functie Maandelijkse bruto Onkosten op Totaal op jaarbasis onkostenvergoeding jaarbasis Voorzitter Vice-voorzitter Lid N.v.t. N.v.t. N.v.t Tabel 4: honorering Raad van Toezicht De honorering van de Raad van Toezicht bevindt zich binnen de bandbreedte van de normbedragen zoals die door de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs voor een toezichthouder in het onderwijs in een vergelijkbare organisatie worden geadviseerd. 2.5 Governance code Sinds januari 2010 is er door de PO-raad een 'code goed bestuur Primair onderwijs' vastgesteld als leidraad voor goed bestuur. Ook INNOVO onderschrijft en volgt deze code. Met deze code wordt aangesloten op actuele inzichten in 'goed bestuur'. Tevens is de code in overeenstemming met de begin 2010 aanvaarde wijzigingen in de WPO en WEC omtrent de scheiding van toezicht en bestuur en de verbetering van intern toezicht. In de jaarstukken 2012 wordt verantwoording afgelegd in aansluiting op de uitgangspunten van de code goed bestuur Primair onderwijs. De Raad van Toezicht heeft besloten om de statuten op die onderdelen die onvoldoende aansluiten op vigerende wetgeving, aan te passen. Een bredere herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement zal in 2013 ter hand genomen worden. In dat verband heeft de Raad van Toezicht besloten om in 2013 een themabijeenkomst te beleggen met de medewerking van de heer prof. Mertens, decaan bij de Open Universiteit, faculteit managementwetenschappen. De visie op toezicht en de vertaalslag naar statuten en reglementen zullen dan onder meer aan de orde komen. 12

13 13

14 3. Aigemene kertmerken INNOVO is een stichting voor katholiek onderwijs en is actief in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg, verspreid over 16 gemeenten. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle scholen en de gemeentes waarin deze zijn gevestigd. INNOVO verzorgt onderwijs op maat aan leerlingen 1 in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. Eind 2012 wordt onderwijs verzorgd op 58 scholen, waarvan 53 behoren tot het reguliere basisonderwijs en 5 tot het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs participeren in REC 2, 3 en 4 verband. De INNOVO scholen bevinden zich in een regio die sterk te kampen heeft met ontgroening en vergrijzing. In de onderstaande tabel toont de feitelijke ontwikkeling van de leerlingaantallen deze tendens duidelijk aan. BO Verschil toename/afname ,79% -3,30% -2,63% -3,03% SBO - (V)SO Verschil toename/afname ,07% ,72% ,84% ,89% Totaal Verschil toename/afname Tabel 5: ontwikkeling leerlingaantallen ,13% ,78% ,41% ,57% In onderstaande grafiek is ook de prognose voor de komende jaren verwerkt. Ten opzichte van verwacht INNOVO dat op het totale aantal leerlingen zal zijn gedaald met 900 tot , Tot BO -Tot SBO- (VS)O Totaal Grafiek i: ontwikkeling leerlingaantallen 1 Teldatum M.b.t. de realisatie van SO/VSO Mgr.Hanssen (13KL) en SO/VSO de Zonnewijzer (21SG) zijn de cijfers per groeiteldatum 16 januari aangehouden. 14

15 3.1. Doelsteilfng organisatie Missie De missie van INNOVO luidt: "Het bieden van een veilige en degelijke basis aan kinderen enjongeren om een /even fang te kunnen leren, zodatzij zich voortdurend blijven ontwikkelen, een passende aansluiting verwerven op het vervolg onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren." isie INNOVO is een organisatie die bouwt aan krachtige en kwalitatief hoogwaardige scholen, waarin vakbekwame leraren, ondersteuners en schoolleiders vanuit een uitdagende en veilige leeromgeving zorg dragen voor eigentijds onderwijs. Het kind vormt het centrale uitgangspunt voor ieders handelen. Kernbegrippen hierbij zijn: Vraag- en opbrengstgericht werken Samenhangende arrangementen Educatief partnerschap Zelfsturing binnen gemeenschappelijke kaders Voortdurende kwaliteitsverbetering Ambities In het vastgestelde strategisch beleid voor de periode heeft INNOVO vijf speerpunten van beleid vastgesteld, van waaruit de ontwikkeling wordt opgepakt. De speerpunten uit het strategisch beleidsplan zijn: 1. Verbeterende kwaliteit Een goede tot uitstekende kwaliteit van de organisatie (scholen en stafbureau) door het consistent doorvoeren van de PDCA-cyclus en vanuit de verkregen inzichten preventief en actief handelen ter ondersteuning van de verbetering van de onderwijskwaliteit met een grotere focus op de opbrengsten en de processen. Kwaliteitsverbetering is daarbij niet beperkt tot het primaire proces, maar richt zich ook op de secundaire processen en behoort integraal onderdeel te zijn van de organisatiecultuur. 2. Gedegen en vertiieuwend onderwijs Meer focus voor het vraag- en opbrengstgericht werken in elke school, gebaseerd op het inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gericht op het niveau dat op grand van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden verwacht; daarin wordt ook beoogd de algemene onderwijskwaliteit van elke school waar nodig te verbeteren. Hierbij is een onderzoekende houding naar oorzaak en gevolg van belang. Het onderwijsklimaat dient bij te dragen aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 3. Bekwame professionals Een duidelijke positie voor en een voortdurende ontwikkeling van de competenties van de schoolleider, de leerkracht, de ondersteunende medewerkers en het team ten behoeve van het primaire proces. 4. Duurzame organisatie Een goed tot uitstekend functionerende organisatie op financieel en organisatorisch gebied, met ruimte voor (educatief) ondernemerschap voor scholen. Het bestuur biedt de scholen hiervoor de benodigde ruimte en kaders. De staf is primair gericht op ondersteuning van het primair proces en het bestuur. 5. Verbonden met de omgeving Een goede tot uitstekende relatie met ouders en ketenpartners door nauwere samenwerking op school- en bestuursniveau , Kernwaarden Onze visie en missie worden gedragen door de volgende kernwaarden: Stel het kind centraal Het belang van het kind staat voorop. leder kind moet de kans krijgen zijn talenten op- 15

16 timaal te ontwikkelen. Een basisvoorwaarde hiervoor is het bieden van goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van de leerling. Subsidiariteit Voor zover mogelijk en effectief en efficient worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd met de daarbij horende verantwoordingsplicht. We handelen daarbij conform de uitgangspunten van 'good governance' en de code Goed Bestuur van de PO-raad. Solidariteit Solidariteit tussen scholen is bedoeld ter vergroting van het gezamenlijke beleidsvoerend vermogen en ter voorkoming en spreiding van risico's. Solidariteit betekent ook, dat wij een organisatie willen zijn waarin mensen zich samen verantwoordelijk voelen en telkens opnieuw willen werken aan de ontwikkeling van kinderen, waar nodig samen met andere partners. Dit vraagt om een open, transparante en samenwerkingsgerichte stijl van handelen van alle betrokkenen die werkzaam zijn bij INNOVO. De onderliggende waarde van het solidariteitsprincipe is dat elk kind, dat onderwijs geniet op een school van INNOVO, gelijkwaardige rechten heeft op goed onderwijs. Wanneer door situationele factoren tekorten op enige school ontstaan, biedt het solidariteitsprincipe ruimte en armslag totdat er een structured oplossing is gevonden, dit uiteraard met inachtneming van de financiele ruimte die er op stichtingsniveau beschikbaar is. Vrijheid in gebondenheid Het schoolbestuur biedt een normatief kader, waarbinnen veel vrijheid aanwezig is om professionaliteit van schoolleiders en leraren tot uiting te laten komen; zij zijn bepalend voor het primaire proces. Binnen de grenzen van de uitgesproken kwaliteitsambities en de gemeenschappelijke katholieke identiteit behouden de scholen zoveel mogelijk hun eigen identiteit, cultuur, uitstraling en plaats binnen de gemeenschap. Spiritualiteit Scholen van INNOVO staan voor een zelfbewust zoeken naar wat katholiek onderwijs voor iedere school en voor haar pedagogische opdracht in het bijzonder, betekent. Het gaat dan over het waarom: waarom gaan we in en buiten school met elkaar om zoals we met elkaar omgaan. Dan gaat het om het bewustzijn en het bewust worden van ons doen en laten en van ons 'voorleven en doorgeven'. Daarmee ontstaat er naast opbrengstgerichtheid, procesgerichtheid en onderzoeksgerichtheid een waardegerichtheid. INNOVO-scholen laten zich in de uitwerking van hun pedagogische opdracht leiden door de katholieke waarden en putten bij hun keuzes bijvoorbeeld uit de kenmerken van 'Verbinden, verdiepen en vertegenwoordigen' van de Bond Katholiek Primair Onderwijs 2. Scholen werken daarbij toe naar een eigentijdse invulling van hun pedagogische opdracht, gebaseerd op de kernwaarde spiritualiteit waarvan ze in hun schoolplan en schoolgids de invulling vermelden Organisatie opboyw Jyridische striictuur INNOVO heeft de juridische status van een stichting, opgericht per 1 januari , Bestiiringsmodei Binnen INNOVO houdt een Raad van Toezicht bestaande uit 7 leden, toezicht op een tweehoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de aanstelling van de interim voorzitter College van Bestuur verlengd tot augustus Per 1 augustus 2012 is een nieuwe college voorzitter benoemd.! Zie ook: bijlage 4 bronnenboek. 16

17 Naam Dhr. mr. drs. H.P.M. Nelissen Dhr. LM.G. van Tilburg MBA MBI Functie Voorzitter College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur a.i. Mevr. drs. J.W.M.G. van Zomeren Lid College van Bestuur Tabel 6: samenstelling College van Bestuur 2012 Van Tot heden heden Organisatiestructuor De scholen en het bestuur worden ondersteund door een stafbureau, verdeeld over de werkprocessen onderwijs & identiteit, HRM, financien, facilitaire zaken/ict, office management en controlling. Het stafbureau biedt naast ondersteuning aan het bestuur, tevens ondersteuning aan de scholen op verschillende werkprocessen, door o.a. de inzet van consulenten (HRM, financien, onderwijs, facilitair) en I-coaches (ICY / onderwijsinnovatie). Ten behoeve van de instandhouding van de kleinste scholen, werkt INNOVO met gemeenschappen van scholen. Dit zijn kleine scholen (gemiddeld < 100 leerlingen) die geografisch verbonden zijn en onder leiding van een gezamenlijke directie zijn gebracht. In het kader van het aangaan van een 'duurzame samenwerking' wordt zoveel mogelijk samengewerkt op de gebieden onderwijs, onderwijsontwikkeling, zorg en personeelsontwikkeling. Op deze manier blijft het mogelijk om ook in de kleine kernen, kwalitatief en financieel verantwoord onderwijs op maat te leveren. Al onze scholen zijn geclusterd in een vijftal regionale netwerken en een inhoudelijk netwerk. Het netwerk is een platform waar schooldirecteuren op regioniveau afstemming kunnen zoeken ten behoeve van de beleidsvoorbereiding, standpuntbepaling of voor intervisie. De 6 netwerken zijn: Heerlen Nuth-Voerendaal Heuvelland Geuldal Zuid / West / Midden Limburg (Voortgezet) Speciaal (basis) onderwijs Naam gemeenschap van Deelnemende scholen Gemeente Netwerk scholen Mechelen-Wahlwiller Bs. A gene Wienberg Gulpen-Wittem Heuvelland Bs. de Driesprong Epen-Reijmerstok-Slenaken Vaa Is-Lem iers-vij len Valkenburg-Schin op Geul Houthem-Broekhem Vilt-Sibbe Wijnandsrade-Vaesrade Bs. A Hermkes Bs. St. Franciscus Bs. St. Theresia Bs. De kleine Wereld Bs. De Cathabel Bs. Op de Top Bs. De Plenkert Bs. St. Antonius Bs. St. Gerlachus Bs. St. Joseph Bs. Vilt Bs. H. Hart Bs. St. Stefanus Bs. St. Servatius Gulpen-Wittem Vaa Is Valkenburg a/d Geul Valkenburg a/d Geul Valkenburg a/d Geul Nuth Heuvelland Heuvelland Geuldal Geuldal Geuldal Nuth- Voerendaal 17

18 Klimmen-Ransdaal Bingelrade-Jabeek Gedeeld directeurschap Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Ubachsberg Geulle-Moorveld Itteren Born Buchten Posterholt Koningsbosch Meerssen Meerssen Bs. Ummer Clumme Bs. St. Theresia Bs. De Spil Bs. St. Gertrudis Bs. de Horizon Bs. Eikenderveld Bs. Paulus Bs. de Schakel Bs. 't Pannesjop Bs. Bergop Bs. Ondersteboven Bs. Op de Sterkenberg Bs. Swentibold Bs. Het Avontuur 3 Bs. De Draaiende Wieken Bs. Keuningshofke Bs. Op 't Hwagveld Bs. De Gansbeek Voerendaal Onderbanken Heerlen Heerlen Tabel 7: gemeenschappen van scholen en scholen met gedeeld directeurschap 2012 Heerlen Voerendaal Meerssen Maastricht Sittard-Geleen Roerdalen Echt-Susteren Meerssen Nuth- Voerendaal ZWM-Limburg Heerlen Heerlen Heerlen Nuth- Voerendaal Geuldal ZWM-Limburg ZWM-Limburg Geuldal In 2012 hebben alle schooldirecteuren in het kader van het project gemeenschappen van scholen, op basis van de beleidsnotitie Krimp een feitenanalyse en scenario verkenning gemaakt t.a.v. toekomstige ontwikkelingen als gevolg van de leerlingdaling. Deze feitenanalyse en scenario verkenning heeft ertoe geleid dat in december 2012 het College van Bestuur op basis van de beleidsnotitie 'klaar voor de krimp' het voorgenomen besluit heeft genomen om de locatie bs. Op de Sterkenberg te Itteren te sluiten per 1 augustus In 2011 leidde eenzelfde analyse van de ontwikkelingen rond bs. Op de Sterkenberg al tot zorgen over het toekomstperspectief. In het toen genomen besluit om deze school onder voorwaarden nog minimaal voor twee jaren open te houden, is de voorwaarde opgenomen dat de school niet onder de door school en ouders benoemde ondergrens zou zakken in Ondanks de inspanningen van ouders, school en bestuur, is gebleken dat de autonome daling van de leerlingaantallen niet gestabiliseerd kon worden. Belangrijke in 2011 geformuleerde ondergrenzen zijn daarmee gepasseerd. Als gevolg daarvan heeft het College van Bestuur dit voorgenomen besluit genomen en dit in de besluitvormingscyclus ingebracht. Ingangsdatum

19 Orgaoogram INNOVO Figuur 1: organogram INNOVO Beieidsvoering Personeei Goed onderwijs start met bekwame leerkrachten. In het strategisch beleidsplan is de visie van INNOVO op personeelsbeleid en personeelsontwikkeling, onder het speerpunt 'Bekwame professionals' ondergebracht. Functiehuis - functiemix In heeft INNOVO opnieuw veel aandacht besteed aan het behalen van de functiemix quota van het in december 2009 vastgestelde functiebouwwerk voor primair en speciaal onderwijs. Bij de invoering van de functiemix is gekozen voor de specialisaties taal, rekenen en gedrag. In 2011 zijn hier nog de specialisaties remedial teaching, het jonge kind, coaching & begeleiding en hoogbegaafdheid bijgekomen. Er is een interne 'greencard procedure' ontwikkeld waarmee getoetst wordt of aan de opleidingseisen die in de CAO staan wordt voldaan. Dit wil zeggen dat de medewerker een werk en denkniveau HBO+ moet hebben door relevante cursussen, materclasses, HBO-masters of een EVC-bewijs afgegeven door een gecertificeerde aanbieder. Tevens is in de Yellowcard opleiding gestart. Dit is een opleiding speciaal voor medewerkers boven de 55 jaar die daarmee de LB- kwalificaties kunnen behalen. In is gekozen om de Yellowcard- opleiding opnieuw in te zetten waarbij de leeftijdsgrens is verlaagd naar 52 jaar en de voorwaarden tevens zijn aangescherpt. 19

20 Op had er in het Basisonderwijs 141,7 Fte (27%) benoemd moeten zijn in een LBfunctie. In het Speciaal Onderwijs had 14,2 Fte (8%) in"een LC functie benoemd moeten zijn. label 8: Quota functiemix Quota functiemix BO SBO/SO Quota fte op Gerealiseerd op Quota fte op ,7 157,2 179,6 14,2 11,6 19,6 Het aantal functiemix- benoemingen in het BO liggen in 2012 voor op schema. Het SO heeft de quota niet behaald mede door de ontwikkelingen random Passend Onderwijs. Integraal personeeisbeleid In is de ontwikkeling van een integraal personeelsbeleid verder opgepakt. Onder de titel 'Bekwame professionals' is met name de ontwikkeling van personeel en management als speerpunt van INNOVO beleid benoemd. Ter ondersteuning en monitoring is er een personeelszorgsysteem ontwikkeld, waarmee ook personeelsontwikkeling op centraal geaggregeerd niveau kan worden gemonitord. Dit systeem, genaamd Igrow, is in april 2008 operationeel geworden voor het onderwijsgevend personeel en in 2009 ook voor het onderwijsondersteunend personeel. Op het gebied van personeelszorg is afgesproken dat elke leidinggevende minimaal een functioneringsgesprek per jaar en een beoordelingsgesprek per vier jaar heeft gevoerd met elke medewerker en dit heeft ingevoerd en geaccordeerd in Igrow. In schooljaar is er met 69% van de medewerkers een gesprek gevoerd en geaccordeerd. Dit is een vermindering van 11% t.o.v. het vorige schooljaar. INNOVO streeft naar een 100% benadering van de invoering van de gesprekkencyclus. In de monitorgesprekken die het College van Bestuur voert met de schooldirecteuren, wordt de noodzaak van de gesprekkencyclus besproken en wordt de schooldirecteur gevraagd de stand van zaken binnen de school te verantwoorden op dit punt. Er is geen concrete reden aan te wijzen voor deze terugval in het aantal gevoerde gesprekken. Professionallsering In 2012 is het uitgebreide centrale professionaliseringsaanbod voor directies, leerkrachten en medezeggenschapsleden, georganiseerd door'kenniscentrum school 61' (KCS61), stopgezet. De medewerkers van deze afdeling zijn wel nog betrokken bij scholing en coaching, maar worden voor het grootste deel van tijd ingezet voor het interim-directeurschap. Enkele reguliere opleidingsactiviteiten van HRM werden daar weer belegd anderen niet. Hierdoor is er verwaaiering ontstaan en is in schooljaar gestart met een inventarisatie van de verschillende opleidingen en de verantwoordelijk afdeling c.q. leidinggevende. Dit ten behoeve van beleidsontwikkeling op dit item ook in relatie tot voorgenomen beleidswijzigingen die op dat moment door het Ministerie van OCW zijn gepubliceerd. Professionalisering in 2012 heeft plaatsgevonden op het gebied van Permanente Educatie Directeuren en een Adjunct- opleiding. Daarnaast is de Yellowcard- opleiding gestart. Deze drie zaken zijn van het centrale opleidingsbudget georganiseerd. Directeuren sturen hun organisatie zodanig dat LA- leerkrachten indien mogelijk de lerarenbeurs aanspreken indien ze voor een LBfunctie in aanmerking willen komen. Overige professionaliseringsactiviteiten worden bekostigd door het hiervoor in de schoolbegroting opgenomen professionaliseringsbudget van 500 per fte. 20

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 2 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Missie en visie De koers Inhoudsopgave 2. Hoe gaat het met de medewerkers?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie