Stichting voor kathotiek NNOVO JAARVERSLAG Versie : 1.4 Datum : 13 juni 2013 Verseon: 58353

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting voor kathotiek NNOVO JAARVERSLAG 2012. Versie : 1.4 Datum : 13 juni 2013 Verseon: 58353"

Transcriptie

1 Stichting voor kathotiek NNOVO JAARVERSLAG 2012 Versie : 1.4 Datum : 13 juni 2013 Verseon: 58353

2 IMNOVO, TE Jaarverslag 2012 Opgesteld door College van Bestuur, d.d. 11 juni 2013 Vastgesteld door Raad van Toezicht, d.d. 13 juni 2013 INNOVO, Stichting voor katholiek onderwijs Postbus DC Heerlen

3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 6 2. Verslag van de Raad van Toezicht Gegevens bestuurders en toezichthouders Werkzaamheden Raad van Toezicht Formele besluiten Honorering Governance code 12 ALGEMEEN INSTELLIIMGSBELEID Algemene kenmerken Doelstelling organisatie Missie Visie Ambities Kernwaarden Organisatie opbouw Juridische structuur Besturingsmodel Organisatiestructuur Organogram INNOVO Beleidsvoering Personeel Onderwijs Risicobeheersing- en controlesysteem Educatief partnerschap Governance Klachten Facilitair Toekomstige perspectieven en risico's 31 FINANCIEEL BELEID Algemeen financieel beleid Inleiding Financiele uitgangspunten Investeringen en financieringsbeleid Treasury Begroting Financiele positie Resultaat Kengetallen 40 JMRREKENING 41

4 Overzicht tabellen, grafieken en figuren Tabel 1: College van Bestuur 7 Tabel 2: Raad van Toezicht 8 Tabel 3: goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht Tabel 4: honorering Raad van Toezicht 12 Tabel 5: ontwikkeling leerlingaantallen 14 Tabel 6: samenstelling College van Bestuur Tabel 7: gemeenschappen van scholen en scholen met gedeeld directeurschap Tabel 8: Quota functiemix Tabel 9: overzicht personeelsfactoren per Tabel 10: overzicht personeelsaantallen per Tabel 11: aantal fte per functiegroep op Tabel 12: behandelde klachten 2011, uitspraaken maatregelen 30 Tabel 13: risicomatrix INNOVO per december Tabel 14: begroot resultaat Tabel 15: samenvatting meerjarenbegroting 37 Grafiek 1: ontwikkeling leerlingaantallen 14 Grafiek 2: voortschrijdend verzuim vanaf januari 2010 t/m december Grafiek 3: functieverdeling en leeftijdsopbouw per Grafiek 4: personeelsverdeling man/vrouw per Figuur 1: organogram INNOVO Bijlagen Bijlage 1: gegevens van de rechtspersoon Bijlage 2: toetsingskader financiele positie schoolbesturen 2012 Bijlage 3: verantwoording regeling prestatiebox PO

5

6 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen. Dit jaarverslag behandelt het kalenderjaar Het jaarverslag 2012 is, conform het bepaalde in artikel 10 van de stichtingstatuten, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bij de indenting van dit jaarverslag volgen wij de aanwijzingen vanuit de 'Richtlijn Jaarverslag Onderwijs', zoals deze is uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het jaarverslag bestaat uit het verslag van de Raad van Toezicht, het bestuursverslag, onderverdeeld in de hoofdstukken algemeen instellingsbeleid en financieel beleid en de jaarrekening. Tevens treft u de controleverklaring van de externe accountant aan. Ontwikkelingen en activiteiten op hoofdlijnen in het verslagjaar 2012 zijn: alle scholen een basisarrangement; traject advies- en instemminggeschillen doorontwikkeling INNOVO; oplevering adviezen projectgroepen implementatie doorontwikkeling INNOVO; voorgenomen besluit opheffing bs. Op de Sterkenberg Itteren; besluit overdracht eigendom en bouwheerschap inzake nieuwbouw bs. St. Franciscus Treebeek; ontwikkeling en oplevering van diverse nieuw- en verbouwprojecten; vertrek interim voorzitter College van Bestuur; aanstelling nieuwe voorzitter College van Bestuur. In dit jaarverslag proberen wij een zo volledig mogelijk beeld te geven van de INNOVO organisatie. Wij danken iedereen die in het verslagjaar een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de missie van INNOVO. Met vriendelijke groet, INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs Bert Nelissen Voorzitter College van Bestuur Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur

7 2. Verslag van de Raad van Toezicht 2.1 Gegevens bestuorders en loezichthouders INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen (voorzitter en lid). Sinds juni 2011 was er een voorzitter a.i. benoemd. De Raad van Toezicht heeft de aanstelling van de interim voorzitter College van Bestuur in januari 2012 verlengd tot augustus Onze dank en waardering gaat uit naar Laurens van Tilburg, die ruim 1 jaar als interim voorzitter College van Bestuur heeft gefunctioneerd. Per 1 augustus 2012 is een nieuwe voorzitter College van Bestuur benoemd. Tite! en naam Functie Leeftijd Datum benoeming mr. drs. H.P.M. (Bert) Voorzitter CvB Nelissen Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter Raad van Toezicht BiblioNova Lid stuurgroep Cultuurbedrijf Sittard-Geleen i.o. Datum aanvang functie Datum uit dienst n.v.t. L.M.G. (Laurens) van Voorzitter CvB 56 Tilburg MBA MBI a.i. Te vermelden nevenfuncties 2012: drs. J.W.M.G. (Joan) van Lid CvB 46 Zomeren Te vermelden nevenfuncties 2012: n.v.t. Tabel 1: College van Bestuur De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit zeven leden. Dit is het maximale aantal leden dat conform de statuten de Raad van Toezicht vormt. De zittingsperiode van leden van de Raad van Toezicht bedraagt 3 jaar. Leden kunnen na afronding van een eerste termijn maximaal twee keer worden herbenoemd, elk voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar. De totale zittingsperiode is derhalve gemaximeerd op 9 jaar, met een mogelijk extra uitloopperiode van 6 maanden ten behoeve van een betere spreiding van aftredende leden. Nieuwe leden die tussentijds ontstane vacatures invullen, maken de benoemingsperiode van hun voorganger af. Daarna kunnen deze leden eventueel herkozen worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Naam mr. H.M.A. (Huub) Dumont Functie, deelname commis- Voorzitter, lid cie. Materieel Beheer Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter van de Stichting PILON Vice-voorzitter Mondriaan Zorggroep Bestuurslid stichting De Weijerhorst P.M.R. (Paul) Munstermann Vicevoorzitter, lid cie. Beleid en Identiteit Te vermelden nevenfuncties 2012: Datum l e benoeming Datum herbenoeming Zittend in l e, 2 e of 3 e termijn Datum definitief a ft red en n.v.t. l e termijn e termijn

8 Medeoprichter van automatiseringsbedrijf KEMBIT te Wijnandsrade. Werkzaam als Senior IT Business Manager Lid van de Raad van Commissarissen Kapelaan drs. F.C.S. (Frederik) Beijk Kwaliteitszetel katholieke identiteit, lid cie. Beleid en Identiteit Te vermelden nevenfuncties 2012: e termijn L.P.J. (Leon) Creugers MBA Lid cie. Materieel Beheer, bijzonder aandachtsgebied bouw en facilitaire zaken Te vermelden nevenfuncties 2012: Directeur bestuurder bij een Woningcorporatie Bestuurslid van KSV Treebeek Dagelijks Bestuurslid van Thuis in Limburg Lid van de landelijke Huurcommissie Lid Raad van advies Hoge school Zuyd e termijn J.M.H. (John) Creusen Lid cie. Materieel Beheer, bijzonder aandachtsgebied financiele zaken Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter kernoverleg Vilt e termijn drs. O.O.G. (Oscar) Spee Lid cie. Beleid en Identiteit, bijzonder aandachtsgebied onderwijskundige zaken n.v.t. l e termijn Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter Geschillenadviescommissie studentenaangelegenheden van de Universiteit Maastricht Lid Bezwarencommissie inzake personele aangelegenheden van de Universiteit Maastricht Lid Raadgevend College Onderwijs Loyalis mr. JJ.M. (Jack) Mommers MBA Lid cie. Beleid en Identiteit bijzonder aandachtsgebied HRM n.v.t. l e termijn Te vermelden nevenfuncties 2012: Manager Klant en Operatie / waarnemend directeur - Waterleidingmaatschappij Limburg n.v. label 2: Raad van Toezicht

9 2.2 Werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2012 zeven maal regulier vergaderd met het College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook een viertal thematische bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten waren het integraal huisvestingsplan Heerlen, verbouw bs. St. Franciscus en de 100 dagen reflecties van de nieuwe voorzitter CvB. Daarnaast zijn er in 2012 ook werkbezoeken gebracht aan scholen. Zo werden de SO/VSO Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek (school voor speciaal onderwijs), basisschool Tarcisius in Heerlen (grate school) en basisschool Op de Sterkenberg in Itteren (kleine school) bezocht. Commissies Naast de reguliere toezichthoudervergadering, vindt er ook afstemming plaats in een drietal commissies (agendacommissie, commissie materieel beheer en commissie beleid en identiteit). Deze commissies vergaderen twee weken voorafgaand aan elk regulier overleg van de Raad van Toezicht. Naast leden van de Raad van Toezicht, sluiten leden van het College van Bestuur en de inhoudelijke managers of concerncontroller van het stafbureau aan bij de commissies. Deze commissies hebben vooral een informerende, sonderende en adviserende functie. Besluitvorming vindt alleen plaats in de gehele Raad van Toezicht. De agendacommissie is voornamelijk een voorbereidingscommissie. Een belangrijke taak voor de agendacommissie is om de agenda van het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur inhoudelijk en procedureel af te stemmen. De Raad van Toezicht wordt in de agendacommissie vertegenwoordigd door de voorzitter en de vicevoorzitter. De commissie materieel beheer houdt zich primair bezig met financiele aangelegenheden, de concernbegroting, concernjaarstukken, concern monitorrapportages, treasury, bouw en facilitaire zaken. De commissie beleid en identiteit buigt zich over de verschillende (inhoudelijke) beleidsontwikkelingen op terreinen van onderwijs, personeel en organisatie. Pmfielen, wenfing & selectie In 2012 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In het kader van de evaluatie van het rooster van aftreden is geconstateerd dat in 2013 drie leden van de Raad van Toezicht afscheid gaan nemen vanwege het bereiken van het einde van de benoemingstermijn (1) of door zich niet meer kandidaat te willen stellen voor een verlenging (2). Om te komen tot een adequate herinvulling van de Raad van Toezicht in 2013, is eind 2012 besloten om begin 2013 in een keer drie vacatures open te stellen. Het betreft vacatures voor leden met een profiel 'onderwijs en zorg' (nieuw), 'ICT en 'financien'. Het toekomstig lid met het profiel 'onderwijs en zorg' zal aangezocht en voorgedragen worden door de GMR op grand van de recent gewijzigde wetgeving. Overige profielen in de Raad van Toezicht zijn 'personeel', 'onderwijs', 'identiteit' en een algemeen voorzittersprofiel. Professionalisering en evaluatie fimctioneren De leden van de Raad van Toezicht zijn alien lid van de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Deze vereniging organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor toezichthouders. Werkgeverschap Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht ook de formele werkgever van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht volgt en begeleidt de leden van het College van Bestuur als 'critical friend' en staat hen ook bij met advies in voorkomende gevallen. Ook het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur behoort tot

10 de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2012 de ontstane vacature voorzitter College van Bestuur ingevuld door middel van de benoeming van de heer Bert Nelissen per 1 augustus Tot die tijd is deze vacature ingevuld door de aanstelling van een interim voorzitter in de persoon van de heer Laurens Van Tilburg. Toezicht houden - thema's In het kader van de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht met het College van Bestuur overleg gevoerd over de reguliere thema's zoals de voortgang van het lopende strategisch beleidsplan, de concernbegroting en de concernjaarrekening. Deze thema's zijn statutair vastgelegd als onderwerpen waar de Raad van Toezicht goedkeuring heeft. Belangrijke instrumenten voor de Raad om toezicht te houden zijn de integrate rapportages die opgeleverd worden in het kader van de planning en controlcyclus: drie concern monitorrapportages; concern jaarplan/begroting en meerjarenraming; concern jaarstukken. Maar ook het schoolbezoek, dat tweemaal per jaar plaatsvindt en het jaarlijkse informele gesprek met GMR, biedt de Raad van Toezicht inzicht in de ontwikkelingen in de organisatie. Naast de statutair bepaalde onderwerpen die ter goedkeuring of vaststelling voorgelegd dienen te worden, dan wel specifiek tot het aandachtsveld van de het toezichthoudend orgaan behoren, zijn er in 2012 diverse thema's binnen de Raad van Toezicht besproken. Tot de belangrijkste thema's van 2012 behoorden: - Klaar voor de krimp Als gevolg van de krimp van de leerlingaantallen heeft het College van Bestuur aangepast beleid ontwikkeld ten aanzien van met name de (zeer) kleine scholen. Dit heeft geleid tot een voorgenomen besluit tot opheffing van bs. Op de Sterkenberg in Itteren, dat in het najaar van 2012 aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring is voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft daaraan goedkeuring verleend op 31 januari Doorontwikkeling INNOVO Een belangrijk project voor INNOVO, waarin cultuur, houding, gedrag en structuur een centrale rol spelen. De implementatie van de resultaten van dit project moeten leiden tot een organisatiecultuur en structuur die past bij de strategische missie, visie en kernwaarden van INNOVO. Daarnaast voorziet het project in een aanzienlijke kostenbesparing op de overhead op scholen en stafbureau. Het kalenderjaar 2012 stond in de maanden januari tot april nog in het teken van de advies- en instemminggeschillen tussen College van Bestuur en de GMR, die ter toetsing waren voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie. Nadat de geschillencommissie de argumenten van de GMR om advies en instemming op de verschillende vraagstukken te onthouden ongegrond had verklaard, heeft het College van Bestuur de interne organisatie de opdracht verleend om met de implementatiefase van start te gaan. Gezien de belangrijke consequenties van dit project voor de duurzaamheid van de organisatie, heeft de Raad van Toezicht hier in de opeenvolgende vergaderingen veel aandacht aan besteed. - Project renovatie st. Franciscus Treebeek Het gebouw waarin bs. St. Franciscus is gehuisvest kent een bijzondere status. Deze school is namelijk zowel juridisch als economisch in eigendom. Het bestuur is voornemens deze school ingrijpend te renoveren. Gezien deze bijzondere status, de complexiteit van het project (ingrijpende verbouwing tot brede school, inclusief nieuwbouw sporthalvoorziening), als de omvang van de te verwachten investering (> 9 miljoen, waarvan ruim 2 miljoen bijdrage van INNOVO), heeft de Raad van Toezicht ook in 2012 veel tijd en energie gestoken in het monitoren van de voortgang van dit project. 10

11 Door veranderende wetgeving en marktomstandigheden zijn de uitgangspunten van het project Treebeek opnieuw tegen het licht gehouden. Met name de financiele risico's voor INNOVO in de bouwfase alsmede in de beheerfase na oplevering zijn zeer kritisch bekeken. Dit heeft geleid tot een heroverweging van het standpunt dat INNOVO als eigenaar van het gebouw ook het bouwheerschap voor de ingrijpende verbouwing van het bestaande pand tot een multifunctionele accommodatie zou vervullen. Een definitief besluit is 15 november 2012 genomen, waarbij het voorstel van het College van Bestuur om het eigendom van het gebouw en het bouwheerschap van de verbouw over te dragen aan de gemeente Brunssum, definitief is goedgekeurd. - Statutenwijziging Als gevolg van het van kracht worden van de Wet Goed Bestuur en de code goed bestuur van de PO-raad, heeft de Raad van Toezicht in 2012 de statuten op een beperkt aantal onderdelen herijkt. Herijking vond plaats op die onderdelen waar de vigerende statuten onvoldoende aansloten bij de wet en de code. De bijgestelde statuten zijn vastgesteld op 25 oktober Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2012 samen met het College van Bestuur een informeel gesprek georganiseerd met de leden van de GMR. De positieve ervaringen die hiermee zijn opgedaan, krijgen in 2013 een verder vervolg. 2.3 Formele besluiten Onderstaande tabel geeft de formele goedkeurende besluiten per vergadering weer. Datum Besluit De Raad neemt kennis van het door Deloitte opgestelde accountantsverslag bij de jaarrekening 2011 De Raad van Toezicht stelt het jaarverslag 2011 en goedkeurende controleverklaring van Deloitte vast en verleent het CvB decharge voor het in 2011 gevoerde beleid. De Raad van Toezicht keurt de begroting INNOVO goed. De Raad van Toezicht keurt het treasuryplan , als onderdeel van de begroting INNOVO , goed. De Raad van Toezicht evalueert de kwaliteit van de dienstverlening van Deloitte en treedt in onderhandeling over de voorwaarden om de overeenkomst met een extra jaar te verlengen. De Raad van Toezicht besluit dat de vacatures binnen de Raad in een keer gesteld zullen worden. Benoeming zal op 1 juli 2013 plaatsvinden conform het rooster van aftreden. De Raad van Toezicht besluit random de werving en selectie van 3 nieuwe RvTleden per 1 juli 2013 dat de GMR een advies mag uitbrengen en een voordracht mag doen over het profiel onderwijs en zorg met als zwaartepunt iemand die het basisonderwijs van binnenuit kent. De Raad van Toezicht besluit om op basis van de voorgestelde wijzigingen, de nieuwe statuten goed te keuren. De voorzitter van de Raad van Toezicht concludeert: - dat het quorum voor besluitvorming aanwezig is; - er een meerderheid is voor het voorstel van het College van Bestuur om te stoppen met het project Brede School Treebeek en eigendom en bouwheerschap over te dragen aan de gemeente Brunssum. De RvT verzoekt het CvB om het gesprek aan te gaan met de gemeente over het genomen besluit en daarover terug te koppelen naar de RvT, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat de gemeente het voorliggende plan B verder ontwikkelt. Tabel 3: goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht

12 2.4 Honorering De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een all-in vergoeding voor hun inzet. Naast de standaardvergoeding is er de mogelijkheid om additioneel gemaakte kosten te declareren. Van deze mogelijkheid is in 2012 geen gebruik gemaakt. Functie Maandelijkse bruto Onkosten op Totaal op jaarbasis onkostenvergoeding jaarbasis Voorzitter Vice-voorzitter Lid N.v.t. N.v.t. N.v.t Tabel 4: honorering Raad van Toezicht De honorering van de Raad van Toezicht bevindt zich binnen de bandbreedte van de normbedragen zoals die door de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs voor een toezichthouder in het onderwijs in een vergelijkbare organisatie worden geadviseerd. 2.5 Governance code Sinds januari 2010 is er door de PO-raad een 'code goed bestuur Primair onderwijs' vastgesteld als leidraad voor goed bestuur. Ook INNOVO onderschrijft en volgt deze code. Met deze code wordt aangesloten op actuele inzichten in 'goed bestuur'. Tevens is de code in overeenstemming met de begin 2010 aanvaarde wijzigingen in de WPO en WEC omtrent de scheiding van toezicht en bestuur en de verbetering van intern toezicht. In de jaarstukken 2012 wordt verantwoording afgelegd in aansluiting op de uitgangspunten van de code goed bestuur Primair onderwijs. De Raad van Toezicht heeft besloten om de statuten op die onderdelen die onvoldoende aansluiten op vigerende wetgeving, aan te passen. Een bredere herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement zal in 2013 ter hand genomen worden. In dat verband heeft de Raad van Toezicht besloten om in 2013 een themabijeenkomst te beleggen met de medewerking van de heer prof. Mertens, decaan bij de Open Universiteit, faculteit managementwetenschappen. De visie op toezicht en de vertaalslag naar statuten en reglementen zullen dan onder meer aan de orde komen. 12

13 13

14 3. Aigemene kertmerken INNOVO is een stichting voor katholiek onderwijs en is actief in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg, verspreid over 16 gemeenten. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle scholen en de gemeentes waarin deze zijn gevestigd. INNOVO verzorgt onderwijs op maat aan leerlingen 1 in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. Eind 2012 wordt onderwijs verzorgd op 58 scholen, waarvan 53 behoren tot het reguliere basisonderwijs en 5 tot het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs participeren in REC 2, 3 en 4 verband. De INNOVO scholen bevinden zich in een regio die sterk te kampen heeft met ontgroening en vergrijzing. In de onderstaande tabel toont de feitelijke ontwikkeling van de leerlingaantallen deze tendens duidelijk aan. BO Verschil toename/afname ,79% -3,30% -2,63% -3,03% SBO - (V)SO Verschil toename/afname ,07% ,72% ,84% ,89% Totaal Verschil toename/afname Tabel 5: ontwikkeling leerlingaantallen ,13% ,78% ,41% ,57% In onderstaande grafiek is ook de prognose voor de komende jaren verwerkt. Ten opzichte van verwacht INNOVO dat op het totale aantal leerlingen zal zijn gedaald met 900 tot , Tot BO -Tot SBO- (VS)O Totaal Grafiek i: ontwikkeling leerlingaantallen 1 Teldatum M.b.t. de realisatie van SO/VSO Mgr.Hanssen (13KL) en SO/VSO de Zonnewijzer (21SG) zijn de cijfers per groeiteldatum 16 januari aangehouden. 14

15 3.1. Doelsteilfng organisatie Missie De missie van INNOVO luidt: "Het bieden van een veilige en degelijke basis aan kinderen enjongeren om een /even fang te kunnen leren, zodatzij zich voortdurend blijven ontwikkelen, een passende aansluiting verwerven op het vervolg onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren." isie INNOVO is een organisatie die bouwt aan krachtige en kwalitatief hoogwaardige scholen, waarin vakbekwame leraren, ondersteuners en schoolleiders vanuit een uitdagende en veilige leeromgeving zorg dragen voor eigentijds onderwijs. Het kind vormt het centrale uitgangspunt voor ieders handelen. Kernbegrippen hierbij zijn: Vraag- en opbrengstgericht werken Samenhangende arrangementen Educatief partnerschap Zelfsturing binnen gemeenschappelijke kaders Voortdurende kwaliteitsverbetering Ambities In het vastgestelde strategisch beleid voor de periode heeft INNOVO vijf speerpunten van beleid vastgesteld, van waaruit de ontwikkeling wordt opgepakt. De speerpunten uit het strategisch beleidsplan zijn: 1. Verbeterende kwaliteit Een goede tot uitstekende kwaliteit van de organisatie (scholen en stafbureau) door het consistent doorvoeren van de PDCA-cyclus en vanuit de verkregen inzichten preventief en actief handelen ter ondersteuning van de verbetering van de onderwijskwaliteit met een grotere focus op de opbrengsten en de processen. Kwaliteitsverbetering is daarbij niet beperkt tot het primaire proces, maar richt zich ook op de secundaire processen en behoort integraal onderdeel te zijn van de organisatiecultuur. 2. Gedegen en vertiieuwend onderwijs Meer focus voor het vraag- en opbrengstgericht werken in elke school, gebaseerd op het inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gericht op het niveau dat op grand van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden verwacht; daarin wordt ook beoogd de algemene onderwijskwaliteit van elke school waar nodig te verbeteren. Hierbij is een onderzoekende houding naar oorzaak en gevolg van belang. Het onderwijsklimaat dient bij te dragen aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 3. Bekwame professionals Een duidelijke positie voor en een voortdurende ontwikkeling van de competenties van de schoolleider, de leerkracht, de ondersteunende medewerkers en het team ten behoeve van het primaire proces. 4. Duurzame organisatie Een goed tot uitstekend functionerende organisatie op financieel en organisatorisch gebied, met ruimte voor (educatief) ondernemerschap voor scholen. Het bestuur biedt de scholen hiervoor de benodigde ruimte en kaders. De staf is primair gericht op ondersteuning van het primair proces en het bestuur. 5. Verbonden met de omgeving Een goede tot uitstekende relatie met ouders en ketenpartners door nauwere samenwerking op school- en bestuursniveau , Kernwaarden Onze visie en missie worden gedragen door de volgende kernwaarden: Stel het kind centraal Het belang van het kind staat voorop. leder kind moet de kans krijgen zijn talenten op- 15

16 timaal te ontwikkelen. Een basisvoorwaarde hiervoor is het bieden van goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van de leerling. Subsidiariteit Voor zover mogelijk en effectief en efficient worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd met de daarbij horende verantwoordingsplicht. We handelen daarbij conform de uitgangspunten van 'good governance' en de code Goed Bestuur van de PO-raad. Solidariteit Solidariteit tussen scholen is bedoeld ter vergroting van het gezamenlijke beleidsvoerend vermogen en ter voorkoming en spreiding van risico's. Solidariteit betekent ook, dat wij een organisatie willen zijn waarin mensen zich samen verantwoordelijk voelen en telkens opnieuw willen werken aan de ontwikkeling van kinderen, waar nodig samen met andere partners. Dit vraagt om een open, transparante en samenwerkingsgerichte stijl van handelen van alle betrokkenen die werkzaam zijn bij INNOVO. De onderliggende waarde van het solidariteitsprincipe is dat elk kind, dat onderwijs geniet op een school van INNOVO, gelijkwaardige rechten heeft op goed onderwijs. Wanneer door situationele factoren tekorten op enige school ontstaan, biedt het solidariteitsprincipe ruimte en armslag totdat er een structured oplossing is gevonden, dit uiteraard met inachtneming van de financiele ruimte die er op stichtingsniveau beschikbaar is. Vrijheid in gebondenheid Het schoolbestuur biedt een normatief kader, waarbinnen veel vrijheid aanwezig is om professionaliteit van schoolleiders en leraren tot uiting te laten komen; zij zijn bepalend voor het primaire proces. Binnen de grenzen van de uitgesproken kwaliteitsambities en de gemeenschappelijke katholieke identiteit behouden de scholen zoveel mogelijk hun eigen identiteit, cultuur, uitstraling en plaats binnen de gemeenschap. Spiritualiteit Scholen van INNOVO staan voor een zelfbewust zoeken naar wat katholiek onderwijs voor iedere school en voor haar pedagogische opdracht in het bijzonder, betekent. Het gaat dan over het waarom: waarom gaan we in en buiten school met elkaar om zoals we met elkaar omgaan. Dan gaat het om het bewustzijn en het bewust worden van ons doen en laten en van ons 'voorleven en doorgeven'. Daarmee ontstaat er naast opbrengstgerichtheid, procesgerichtheid en onderzoeksgerichtheid een waardegerichtheid. INNOVO-scholen laten zich in de uitwerking van hun pedagogische opdracht leiden door de katholieke waarden en putten bij hun keuzes bijvoorbeeld uit de kenmerken van 'Verbinden, verdiepen en vertegenwoordigen' van de Bond Katholiek Primair Onderwijs 2. Scholen werken daarbij toe naar een eigentijdse invulling van hun pedagogische opdracht, gebaseerd op de kernwaarde spiritualiteit waarvan ze in hun schoolplan en schoolgids de invulling vermelden Organisatie opboyw Jyridische striictuur INNOVO heeft de juridische status van een stichting, opgericht per 1 januari , Bestiiringsmodei Binnen INNOVO houdt een Raad van Toezicht bestaande uit 7 leden, toezicht op een tweehoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de aanstelling van de interim voorzitter College van Bestuur verlengd tot augustus Per 1 augustus 2012 is een nieuwe college voorzitter benoemd.! Zie ook: bijlage 4 bronnenboek. 16

17 Naam Dhr. mr. drs. H.P.M. Nelissen Dhr. LM.G. van Tilburg MBA MBI Functie Voorzitter College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur a.i. Mevr. drs. J.W.M.G. van Zomeren Lid College van Bestuur Tabel 6: samenstelling College van Bestuur 2012 Van Tot heden heden Organisatiestructuor De scholen en het bestuur worden ondersteund door een stafbureau, verdeeld over de werkprocessen onderwijs & identiteit, HRM, financien, facilitaire zaken/ict, office management en controlling. Het stafbureau biedt naast ondersteuning aan het bestuur, tevens ondersteuning aan de scholen op verschillende werkprocessen, door o.a. de inzet van consulenten (HRM, financien, onderwijs, facilitair) en I-coaches (ICY / onderwijsinnovatie). Ten behoeve van de instandhouding van de kleinste scholen, werkt INNOVO met gemeenschappen van scholen. Dit zijn kleine scholen (gemiddeld < 100 leerlingen) die geografisch verbonden zijn en onder leiding van een gezamenlijke directie zijn gebracht. In het kader van het aangaan van een 'duurzame samenwerking' wordt zoveel mogelijk samengewerkt op de gebieden onderwijs, onderwijsontwikkeling, zorg en personeelsontwikkeling. Op deze manier blijft het mogelijk om ook in de kleine kernen, kwalitatief en financieel verantwoord onderwijs op maat te leveren. Al onze scholen zijn geclusterd in een vijftal regionale netwerken en een inhoudelijk netwerk. Het netwerk is een platform waar schooldirecteuren op regioniveau afstemming kunnen zoeken ten behoeve van de beleidsvoorbereiding, standpuntbepaling of voor intervisie. De 6 netwerken zijn: Heerlen Nuth-Voerendaal Heuvelland Geuldal Zuid / West / Midden Limburg (Voortgezet) Speciaal (basis) onderwijs Naam gemeenschap van Deelnemende scholen Gemeente Netwerk scholen Mechelen-Wahlwiller Bs. A gene Wienberg Gulpen-Wittem Heuvelland Bs. de Driesprong Epen-Reijmerstok-Slenaken Vaa Is-Lem iers-vij len Valkenburg-Schin op Geul Houthem-Broekhem Vilt-Sibbe Wijnandsrade-Vaesrade Bs. A Hermkes Bs. St. Franciscus Bs. St. Theresia Bs. De kleine Wereld Bs. De Cathabel Bs. Op de Top Bs. De Plenkert Bs. St. Antonius Bs. St. Gerlachus Bs. St. Joseph Bs. Vilt Bs. H. Hart Bs. St. Stefanus Bs. St. Servatius Gulpen-Wittem Vaa Is Valkenburg a/d Geul Valkenburg a/d Geul Valkenburg a/d Geul Nuth Heuvelland Heuvelland Geuldal Geuldal Geuldal Nuth- Voerendaal 17

18 Klimmen-Ransdaal Bingelrade-Jabeek Gedeeld directeurschap Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Ubachsberg Geulle-Moorveld Itteren Born Buchten Posterholt Koningsbosch Meerssen Meerssen Bs. Ummer Clumme Bs. St. Theresia Bs. De Spil Bs. St. Gertrudis Bs. de Horizon Bs. Eikenderveld Bs. Paulus Bs. de Schakel Bs. 't Pannesjop Bs. Bergop Bs. Ondersteboven Bs. Op de Sterkenberg Bs. Swentibold Bs. Het Avontuur 3 Bs. De Draaiende Wieken Bs. Keuningshofke Bs. Op 't Hwagveld Bs. De Gansbeek Voerendaal Onderbanken Heerlen Heerlen Tabel 7: gemeenschappen van scholen en scholen met gedeeld directeurschap 2012 Heerlen Voerendaal Meerssen Maastricht Sittard-Geleen Roerdalen Echt-Susteren Meerssen Nuth- Voerendaal ZWM-Limburg Heerlen Heerlen Heerlen Nuth- Voerendaal Geuldal ZWM-Limburg ZWM-Limburg Geuldal In 2012 hebben alle schooldirecteuren in het kader van het project gemeenschappen van scholen, op basis van de beleidsnotitie Krimp een feitenanalyse en scenario verkenning gemaakt t.a.v. toekomstige ontwikkelingen als gevolg van de leerlingdaling. Deze feitenanalyse en scenario verkenning heeft ertoe geleid dat in december 2012 het College van Bestuur op basis van de beleidsnotitie 'klaar voor de krimp' het voorgenomen besluit heeft genomen om de locatie bs. Op de Sterkenberg te Itteren te sluiten per 1 augustus In 2011 leidde eenzelfde analyse van de ontwikkelingen rond bs. Op de Sterkenberg al tot zorgen over het toekomstperspectief. In het toen genomen besluit om deze school onder voorwaarden nog minimaal voor twee jaren open te houden, is de voorwaarde opgenomen dat de school niet onder de door school en ouders benoemde ondergrens zou zakken in Ondanks de inspanningen van ouders, school en bestuur, is gebleken dat de autonome daling van de leerlingaantallen niet gestabiliseerd kon worden. Belangrijke in 2011 geformuleerde ondergrenzen zijn daarmee gepasseerd. Als gevolg daarvan heeft het College van Bestuur dit voorgenomen besluit genomen en dit in de besluitvormingscyclus ingebracht. Ingangsdatum

19 Orgaoogram INNOVO Figuur 1: organogram INNOVO Beieidsvoering Personeei Goed onderwijs start met bekwame leerkrachten. In het strategisch beleidsplan is de visie van INNOVO op personeelsbeleid en personeelsontwikkeling, onder het speerpunt 'Bekwame professionals' ondergebracht. Functiehuis - functiemix In heeft INNOVO opnieuw veel aandacht besteed aan het behalen van de functiemix quota van het in december 2009 vastgestelde functiebouwwerk voor primair en speciaal onderwijs. Bij de invoering van de functiemix is gekozen voor de specialisaties taal, rekenen en gedrag. In 2011 zijn hier nog de specialisaties remedial teaching, het jonge kind, coaching & begeleiding en hoogbegaafdheid bijgekomen. Er is een interne 'greencard procedure' ontwikkeld waarmee getoetst wordt of aan de opleidingseisen die in de CAO staan wordt voldaan. Dit wil zeggen dat de medewerker een werk en denkniveau HBO+ moet hebben door relevante cursussen, materclasses, HBO-masters of een EVC-bewijs afgegeven door een gecertificeerde aanbieder. Tevens is in de Yellowcard opleiding gestart. Dit is een opleiding speciaal voor medewerkers boven de 55 jaar die daarmee de LB- kwalificaties kunnen behalen. In is gekozen om de Yellowcard- opleiding opnieuw in te zetten waarbij de leeftijdsgrens is verlaagd naar 52 jaar en de voorwaarden tevens zijn aangescherpt. 19

20 Op had er in het Basisonderwijs 141,7 Fte (27%) benoemd moeten zijn in een LBfunctie. In het Speciaal Onderwijs had 14,2 Fte (8%) in"een LC functie benoemd moeten zijn. label 8: Quota functiemix Quota functiemix BO SBO/SO Quota fte op Gerealiseerd op Quota fte op ,7 157,2 179,6 14,2 11,6 19,6 Het aantal functiemix- benoemingen in het BO liggen in 2012 voor op schema. Het SO heeft de quota niet behaald mede door de ontwikkelingen random Passend Onderwijs. Integraal personeeisbeleid In is de ontwikkeling van een integraal personeelsbeleid verder opgepakt. Onder de titel 'Bekwame professionals' is met name de ontwikkeling van personeel en management als speerpunt van INNOVO beleid benoemd. Ter ondersteuning en monitoring is er een personeelszorgsysteem ontwikkeld, waarmee ook personeelsontwikkeling op centraal geaggregeerd niveau kan worden gemonitord. Dit systeem, genaamd Igrow, is in april 2008 operationeel geworden voor het onderwijsgevend personeel en in 2009 ook voor het onderwijsondersteunend personeel. Op het gebied van personeelszorg is afgesproken dat elke leidinggevende minimaal een functioneringsgesprek per jaar en een beoordelingsgesprek per vier jaar heeft gevoerd met elke medewerker en dit heeft ingevoerd en geaccordeerd in Igrow. In schooljaar is er met 69% van de medewerkers een gesprek gevoerd en geaccordeerd. Dit is een vermindering van 11% t.o.v. het vorige schooljaar. INNOVO streeft naar een 100% benadering van de invoering van de gesprekkencyclus. In de monitorgesprekken die het College van Bestuur voert met de schooldirecteuren, wordt de noodzaak van de gesprekkencyclus besproken en wordt de schooldirecteur gevraagd de stand van zaken binnen de school te verantwoorden op dit punt. Er is geen concrete reden aan te wijzen voor deze terugval in het aantal gevoerde gesprekken. Professionallsering In 2012 is het uitgebreide centrale professionaliseringsaanbod voor directies, leerkrachten en medezeggenschapsleden, georganiseerd door'kenniscentrum school 61' (KCS61), stopgezet. De medewerkers van deze afdeling zijn wel nog betrokken bij scholing en coaching, maar worden voor het grootste deel van tijd ingezet voor het interim-directeurschap. Enkele reguliere opleidingsactiviteiten van HRM werden daar weer belegd anderen niet. Hierdoor is er verwaaiering ontstaan en is in schooljaar gestart met een inventarisatie van de verschillende opleidingen en de verantwoordelijk afdeling c.q. leidinggevende. Dit ten behoeve van beleidsontwikkeling op dit item ook in relatie tot voorgenomen beleidswijzigingen die op dat moment door het Ministerie van OCW zijn gepubliceerd. Professionalisering in 2012 heeft plaatsgevonden op het gebied van Permanente Educatie Directeuren en een Adjunct- opleiding. Daarnaast is de Yellowcard- opleiding gestart. Deze drie zaken zijn van het centrale opleidingsbudget georganiseerd. Directeuren sturen hun organisatie zodanig dat LA- leerkrachten indien mogelijk de lerarenbeurs aanspreken indien ze voor een LBfunctie in aanmerking willen komen. Overige professionaliseringsactiviteiten worden bekostigd door het hiervoor in de schoolbegroting opgenomen professionaliseringsbudget van 500 per fte. 20

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' School : Oec. basisschool 'De Ladder' Plaats : Maarn BRIN-nummer : 09IP Onderzoeksnummer : 73257 Datum schoolbezoek : 13 april 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART School : R.K. Basisschool H. Hart Plaats : Stevensweert BRIN-nummer : 00AR Onderzoeksnummer : 64775 Datum schoolbezoek : 16 februari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST School : Basisschool Op de Horst Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 06PF Onderzoeksnummer : 93930 Datum schoolbezoek : 14 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010-2011

JAARVERSLAG 2010-2011 JAARVERSLAG 2010-2011 1. De Medezeggenschapsraad 1.1. Samenstelling van de MR: Oudergeleding: Zittingsperiode (*) tot: * Dhr. Richard Coenen (penningmeester) 31-12-2012 * Mevr. Angelique Coumans 31-12-2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas' Plaats : Maarssen BRIN-nummer : 23EX Onderzoeksnummer : 123385 Datum schoolbezoek : 23 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 05QP Onderzoeksnummer : 125626 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie