Jaardocument Slingeland Ziekenhuis Deel I Maatschappelijk Verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag"

Transcriptie

1 Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag

2 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN HET CONCERN KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden BELANGHEBBENDEN BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING BESTUUR EN TOEZICHT Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht BEDRIJFSVOERING VERSLAG VAN DE CLIËNTENRAAD VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG VAN BESTUUR VAN DE VERENIGING MEDISCHE STAF BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID ALGEMEEN BELEID Doel 1: Kwaliteit en Veiligheid Doel 2: Patiëntenlogistiek Doel 3: Patiëntgerichtheid Doel 4: Kostenbesparing Doel 5: Productieverhoging ALGEMEEN KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN/CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Veiligheid van het werk SAMENLEVING FINANCIEEL BELEID ICT-BELEID COMMISSIES & ADVIESORGANEN TOEKOMSTIG BELEID Externe ontwikkelingen Ambitie en doelen

3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Voor u ligt het jaarverslag 2008 van het Slingeland Ziekenhuis. Wij volgen met dit jaarverslag het landelijke format van het Jaardocument Het betreft het eerste deel van het jaardocument, het Maatschappelijk Verslag. Deel II, de jaarrekening 2008, waarin financiële verantwoording wordt afgelegd, treft u separaat aan. Deel III, de openbare bijlagen zijn digitaal opgenomen in het DigiMV. G.P.M. Huisman Voorzitter Raad van Bestuur 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Slingeland Ziekenhuis Adres Kruisbergseweg 25 Postbus 169 Postcode 7000 AD Plaats Doetinchem Telefoonnummer (0314) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern De Stichting Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is een algemeen ziekenhuis met 348 bedden waar vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Het ziekenhuis beschikt over een toelating volgens de bepalingen uit de WTZi. Het ziekenhuis wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur (i.c. de algemeen directeur), die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De algemeen directeur vormt samen met vier clusterdirecteuren de directie van het ziekenhuis. De beleidsparticipatie door de medische staf is vormgegeven op vakgroepniveau, middels het overleg met de clusterdirecteur, en op het niveau van de Vereniging Medische Staf, middels het tweewekelijks overleg tussen stafbestuur en directie. De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben formele adviesbevoegdheden in overeenstemming met de wet. Hoofdstuk 3 bevat nadere informatie over de activiteiten in 2008 van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vereniging Medische Staf. In 2008 zag de organisatiestructuur er als volgt uit: 3

4 Figuur 1: Organogram Slingeland Ziekenhuis In het verslagjaar zijn de arbeidsovereenkomsten van twee directieleden ontbonden: - met de directeur beheerszaken is verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de directeur zijn functie invulde, waardoor een vruchtbare samenwerking niet langer mogelijk was; - naar aanleiding van de plaatsing van een ingezonden brief door de directeur facilitaire zaken werd door Raad van Bestuur en medische staf het vertrouwen opgezegd. Het betrof in beide gevallen een arbeidsovereenkomst conform de CAO ziekenhuizen. Met beide directeuren werd een regeling getroffen op basis van de kantonrechtersformule. De functie directeur facilitaire zaken is per 1 juni 2009 opnieuw ingevuld. De functie directeur beheerszaken zal vooralsnog niet worden ingevuld. Onderzocht wordt of door een herverdeling van taken binnen het directieteam, in combinatie met versterking van de functie van controller en hoofd financiële zaken, de functie directeur beheerszaken kan vervallen. 4

5 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Slingeland Ziekenhuis kent de volgende specialismen: - Anesthesiologie - Cardiologie - Chirurgie - Dermatologie - Farmacie - Gynaecologie en verloskunde - Interne geneeskunde - Keel-, Neus en Oorheelkunde - Kindergeneeskunde - Klinische chemie - Klinische geriatrie - Longziekten - Medische microbiologie - Medische psychologie - Mond- Kaak en Gezichtschirurgie - Neurologie - Neurochirurgie - Oogheelkunde - Orthopedische chirurgie - Pathologie - Plastische chirurgie - Psychiatrie - Radiologie - Reumatologie - Revalidatiegeneeskunde - Urologie Plastische Chirurgie, Urologie en KNO leveren in beperkte mate zorg die niet in het basispakket is opgenomen. Via het Diagnostisch Centrum Slingeland Ziekenhuis wordt ondersteuning geboden aan de 1 e lijn. Dit betreft onder andere laboratoriumfaciliteiten, functie-onderzoek en ondersteuning bij ICT Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Het Slingeland Ziekenhuis heeft een erkenning voor 420 bedden, waarvan er 348 in gebruik zijn. Hiervan zijn 10 bedden voor de Intensive Care en 8 bedden voor hartbewaking. Het aantal verpleegdagen in 2008 bedraagt , waarvan verkeerde bed dagen, gerealiseerd bij klinische opnames. Het aantal eerste poliklinische bezoeken in het verslagjaar bedraagt en het aantal overige polikliniekbezoeken bedraagt In 2008 zijn er DBC s geopend. In Slingeland waren eind personeelsleden (exclusief uurloners) in dienst (1.126fte). Het aantal uurloners bedraagt 68 fte. Eind 2008 bedroeg het aantal medisch specialisten 107 (94 fte). Dit betreft zowel specialisten in loondienst als vrijgevestigde specialisten. De totale bedrijfsopbrengsten over 2008 bedragen

6 2.3.3 Werkgebieden Het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis omvat de volgende vijf gemeenten: - Bronckhorst - Doesburg - Doetinchem - Montferland - Oude IJsselstreek Het buitengebied van het Slingeland Ziekenhuis omvat de volgende gemeenten: - Aalten - Berkelland - Duiven - Oost Gelre - Lochem - Rijnwaarden - Winterswijk - Zevenaar - Zutphen 2.4 Belanghebbenden Tabel 1 bevat een overzicht van belangrijke relaties van het ziekenhuis. Met deze relaties voert het ziekenhuis structureel overleg. In de 2 e kolom is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van de betreffende relatie. De laatste kolom bevat een toelichting op het doel en de frequentie van het overleg. Daarnaast zijn er nog andere partijen met wie het ziekenhuis op adhoc basis overleg voert, zoals gemeente Doetinchem en buurtbewoners. Tabel: Overzicht relaties Relaties Verantwoordelijke in SZ Toelichting overleg Patiëntenrelaties Cliëntenraad directeur patiëntenzorg beschouwende specialismen Doel: overleg met adviesorgaan conform WMCZ Frequentie: 1 x per maand Zorgbelang Gelderland algemeen directeur Doel: aan Zorgbelang is statutair het enquêterecht toegekend. Frequentie: 1 x per jaar Samenwerkingsrelaties keten Directieberaad Transmurale Zorg (DBTZ), overleg tussen zorgaanbieders in de regio: - Azora - dr Jenny woonzorgcentrum - GGNet - Markenheem - Huisartsenvereniging Oude IJssel - Sensire Doetinchem directeur patiëntenzorg snijdende specialismen directeur patiëntenzorg beschouwende specialismen Doel: beleidsmatig ontwikkelen, regionaal afstemmen en randvoorwaardelijk bevorderen van ketenzorg. Frequentie: ca. 6 x per jaar Huisartsen en verpleeghuisartsen: algemeen directeur Doel: bespreken van 6

7 BeleidsOverleg HuisartsenZorg (BOHZ) Stichting Sravana, hospice Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) Oogzorgnetwerk - op initiatief van Oogziekenhuis Rotterdam Relaties toezichthouders en financiers Zorgverzekeraars Banken/Waarborgfonds directeur patiëntenzorg snijdende specialismen directeur patiëntenzorg beschouwende specialismen bestuur medische staf directeur patiëntenzorg beschouwende specialismen directeur patiëntenzorg snijdende specialismen directeur patiëntenzorg snijdende specialismen directeur beheerszaken en algemeen directeur directeur beheerszaken en algemeen directeur beleidszaken die van belang zijn in de relatie tussen de huisartsen / verpleeghuisartsen en het ziekenhuis Frequentie: 5 tot 6 x per jaar Lid van Adviesraad Doel: afstemming t.a.v. acute zorg, incl. het Ziekenhuisrampenopvangplan, in de regio van het UMC St. Radboud Frequentie: 2 tot 3 x per jaar Lid van het netwerk Doel: kwaliteitsverbetering op gebied van oogzorg Doel: maken van financiële afspraken over productie en kwaliteit Frequentie: 5 x per jaar Doel: informatieverstrekking over ontwikkelingen in het ziekenhuis met financiële consequenties Frequentie: 1 x per jaar Medewerkerrelaties Ondernemingsraad (OR) algemeen directeur Doel: bijeenkomst van de ondernemingsraad en de ondernemer, vertegenwoordigd door de bestuurder van de onderneming. Frequentie: 1 x per 6 weken bestuur Vereniging Medische Staf (VMS) Opleidingsoverleg Oost-Nederland (OOR) directie directeur patiëntenzorg snijdende specialismen Doel: informatie-uitwisseling en bespreking van beleidsaspecten tussen directie en stafbestuur Frequentie: 1 x per 2 weken Doel: afstemming opleiding medisch specialisten in de regio van UMC St. Radboud Frequentie: 4 x per jaar 7

8 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht heeft een eigen reglement waarin haar toezichthoudende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn weergegeven. Het ziekenhuis onderschrijft de zorgbrede Governance Code. Begin 2007 zijn de statuten van het Slingeland Ziekenhuis en het reglement geactualiseerd aan de hand van deze Code en de eisen van de WTZi. In onderstaand schema treft u een toelichting op de toepassing van de Code in de praktijk van het Slingeland Ziekenhuis: Tabel: Toepassing principes Governance Code Principes Governance Code Toelichting situatie Slingeland Ziekenhuis 1. Verantwoording 1.1 De zorgorganisatie als zorgonderneming met Deze aanbeveling wordt toegepast, zie hfst. 4. een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid Invloed en betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie Deze aanbeveling wordt toegepast. Aan Zorgbelang Gelderland is, als vertegenwoordigende organisatie van patiënten, in de statuten het enquêterecht toegekend 1.3. Verantwoording aan belanghebbenden Dit jaardocument wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt middels publieke informatieverstrekking omtrent het zorgaanbod inhoud gegeven aan dit principe. Ook de vereniging medische staf brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten. Dit geldt ook voor een deel van de vakgroepen. Voor 2008 is een bestuursverklaring AO/IC opgesteld en getoetst door de accountant De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie Deze aanbeveling wordt toegepast. Sinds november 2008 nieuwe accountant van KPMG. De accountant is aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 2. Raad van Bestuur 2.1 Taak en werkwijze Deze aanbeveling wordt toegepast. Het opstellen van een risicoanalyse, welke wordt besproken met de Raad van Toezicht is in ontwikkeling 2.2 Bezoldiging en openbaarmaking daarvan Zie Deel II Jaarrekening Belangenverstrengelingen Deze aanbeveling wordt toegepast. 3. Raad van Toezicht 3.1 Taak en werkwijze Deze aanbeveling wordt toegepast, zie Benoeming, ontslag, deskundigheid en Deze aanbeveling wordt toegepast, zie samenstelling 3.3 Bezoldiging Deze aanbeveling wordt toegepast, zie Onafhankelijkheid Deze aanbeveling wordt toegepast, zie Belangenverstrengelingen Deze aanbeveling wordt toegepast, zie

9 3.1.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties G.P.M Huisman voorzitter voorzitter MediRisk De bezoldiging is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren (NVZD) en is gespecificeerd in de bijlagen in DigiMV Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Naam Aangetreden per Aftredend per Functie Relevante nevenfuncties Hr. mr. T.P.K.E. van den Berg voormalig directeur R&D Achmea Zorg Hr. J.van de Vosse directeur Senefelder Misset B.V. Mevrouw P. Buis voormalig voorzitter Raad van Bestuur Thuiszorg Verian. Consultant PGO organisaties De heer M. Bolhaar voormalig hoofd interne zaken van de gemeente Doetinchem Mevrouw Y.M.E. Winkelhost -Wensink Mevrouw A. van den Wildenberg directeur bestuurder van Woningstichting De Groene Waarden Voorzitter Raad van Bestuur Verpleeg-, verzorgingshuis en reactiveringscentrum stichting De Volckaert- SBO groep voorzitter Werkcommissie V&V Bouwcollege Adviseur bestuur Borstkanker Vereniging Nederland - NIAZ auditor - lid PUM Nederlandse senior-experts Bezoldiging Raad van Toezicht De honorering van de Raad van Toezicht is in 2007 getoetst aan de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Gezondheidszorginstellingen (NVTZ): Honorering van de Raden van Toezicht van zorginstellingen Op basis van deze vergelijking is de notitie Honorering Raad van Toezicht geformuleerd. De Raad van Toezicht heeft besloten om gefaseerd, in een periode van drie jaar conform onderstaand schema toe te groeien naar het niveau van de adviesregeling van de NVTZ: 9

10 Bezoldiging Raad van Toezicht Voorzitter Rvt 5.000, , ,- Leden RvT 3.300, ,- Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, die worden benoemd voor een periode van vier jaar. (Her)benoeming vindt plaats op basis van een profielschets, die openbaar is. Op functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. De Raad van Toezicht houdt onder meer toezicht op het functioneren van de bestuurder en het gevoerde beleid. Verder treedt de Raad van Toezicht op als klankbord van de bestuurder. De Raad van Toezicht kent geen vaste commissies. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben op geen enkele wijze belangen bij het Slingeland Ziekenhuis. Conform het rooster van aftreden waren in het verslagjaar twee leden van de Raad van Toezicht aftredend. Omdat de heer J. van de Vosse het enige lid in de Raad van Toezicht was met een ruime ervaring in het bedrijfsleven heeft de Raad van Toezicht besloten, in afwijking tot het gestelde in het reglement van de Raad van Toezicht, om hem voor een derde zittingstermijn te benoemen. Het is van belang is om zijn expertise binnen de Raad te behouden en de continuïteit van kennis op dit terrein te borgen. Voor de tweede vacature is op basis van de profielschets gezocht naar een kandidaat met kennis van bestuur en management van een (middel) grote onderneming, met een financiële achtergrond bij voorkeur werkzaam of woonachtig in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. In de Raad van Toezicht vergadering van 15 december 2008 is de heer P. Stortelder, met ingang van 1 januari 2009, in deze vacature benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. In het kader van de continuïteit heeft de Raad van Toezicht besloten het rooster van herbenoeming aan te passen. De zittingsperiode van mevrouw A. Wildenberg is met één jaar verlengd zodat er steeds niet meer dan twee leden voor herbenoeming kunnen worden voorgedragen. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zeven maal een bijeenkomst gehad in aanwezigheid van de bestuurder. Vijf reguliere Raad van Toezichtvergaderingen op 25 februari, 19 mei, 01 september, 03 november en 15 december en twee themabijeenkomsten in april en oktober. De eerste bijeenkomst was gewijd aan de veranderingen van het bouwregime en de vastgoedontwikkelingen in de zorg. De tweede bijeenkomst had als thema de portfoliodiscussie. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid van gedachten gewisseld over de betekenis en de consequenties van de portfoliodiscussie voor het ziekenhuis. In 2008 zijn de onderstaande onderwerpen in de Raad van Toezicht vergaderingen aan de orde geweest: - goedkeuring van het ziekenhuis jaarplan 2008; - bespreking van het verslag van de externe accountant en de managementletter over het jaar 2007 in aanwezigheid van de externe accountant; - goedkeuring van het financiële verslag 2007, ; - goedkeuring van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007; - bespreking van de financiële kwartaalresultaten 2008; - bespreking van de kwartaalrapportages van het ziekenhuisjaarplan; - terugkoppeling van het jaargesprek van de voorzitter en de vice-voorzitter met de bestuurder; - goedkeuring financieringsvoorstel, conform notitie Financiering Slingeland Ziekenhuis 2008, gedateerd januari 2008; - profielschets invulling vacatures Raad van Toezicht, notitie samenstelling Raad van Toezicht; - notitie beleid Kwaliteit & Patiëntveiligheid ; - vergaderschema 2009; - evaluatie functioneren Raad van Toezicht; 10

11 - presentatie ziekenhuisjaarplan 2009; - voorlopige goedkeuring concept-begroting 2009; In november heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren geëvalueerd. Deze bijeenkomst vond plaats in besloten kring, zonder de Raad van Bestuur. De hoofdlijnen van de evaluatie zijn in een kort verslag vastgelegd. Bij de toetsing is o.a. gebruik gemaakt van de vragenlijst meetlat beoordeling professionaliteit Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de informatievoorziening door de bestuurder op een open en plezierige wijze verloopt. Er wordt tijdig en gedetailleerd aan de Raad van Toezicht gerapporteerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn met de bestuurder besproken. De voorzitter en vice-voorzitter hebben het jaargesprek met de bestuurder gevoerd. De resultaten van dit gesprek zijn in een besloten vergadering gerapporteerd aan de overige leden van de Raad van Toezicht. In de vergadering van 1 september jl. heeft de Raad van Toezicht een delegatie van het bestuur van de Medische Staf ontvangen. Tijdens dit overleg is de nieuwe structuur van de Vereniging Medische Staf toegelicht en is van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de portfolio en de budgetverantwoordelijkheid per vakgroep. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een reguliere overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad bijgewoond. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van marktwerking, financiering en patiëntveiligheid is met de adviesorganen gesproken over de toekomst van het Slingeland Ziekenhuis en de veranderende rol van de bestuurder en Raad van Toezicht. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht een werkbezoek afgelegd aan het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL). 3.2 Bedrijfsvoering Het belangrijkste sturings- en controlesysteem betreft de beleids- en begrotingscyclus. In het beleidsplan, Met zorg voorop in de Achterhoek, dat in 2006 is vastgesteld, heeft het ziekenhuis zijn missie, visie, doelen en strategie geformuleerd en staan de eindresultaten tot 2010 benoemd. De realisatie van de beleidsdoelen vindt plaats door ze jaarlijks te vertalen naar een ziekenhuisjaarplan. Hierin zijn telkens de beleidsdoelen voor dat specifieke jaar opgenomen als een concreet project of activiteit met daaraan verbonden specifieke resultaten. Het ziekenhuisjaarplan komt tot stand in de beleids- & begrotingscyclus. Op hoofdlijnen ziet deze cyclus er als volgt uit: - De directie stelt een kaderbrief vast waarin de doelen en randvoorwaarden zijn geformuleerd (afgeleid uit het beleidsplan en mede op basis van de inbreng van staf en leidinggevenden tijdens de beleidsdag) die het komende jaar dienen te worden gerealiseerd op ziekenhuisniveau. - Aan de hand van deze kaderbrief stellen de afdelingen en vakgroepen een jaarplan op met daarin onder andere hun bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen uit de kaderbrief en daaraan gerelateerd de productieraming, de personele en materiële begroting, de investeringsbegroting en de bouwbegroting. - Tijdens de begrotingsdagen wordt door de directie de financiële ruimte voor het komende jaar aangescherpt. Aan de hand van de jaarplannen van de afdelingen en de medische staf worden prioriteiten gesteld en de exploitatie-, en investeringsbegroting op ziekenhuis- en afdelingsniveau verder gedetailleerd. Het bestuur van de medische staf neemt deel aan de laatste begrotingsdag, waar het jaarplan en de exploitatiebegroting worden vastgesteld. - De investeringsbegroting wordt door de directie vastgesteld nadat de investeringscommissie advies heeft uitgebracht over de ingediende investeringsvoorstellen. - Na de vaststelling van het ziekenhuisjaarplan en de begroting door de directie en goedkeuring ervan door de Raad van Toezicht presenteert de directie het jaarplan en begroting tijdens een 11

12 beleidsdag aan leidinggevenden en medische staf. De directeur Beheerszaken informeert de budgethouders en vakgroepen over de voor hen van toepassing zijnde interne budgetten en de goedgekeurde investeringen. Tevens worden de budgethouders en vakgroepen ingelicht over de bouwkundige aanpassingen die het komende jaar zijn voorzien. - De sturing gedurende het boekjaar wordt gerealiseerd door maandelijkse terugkoppeling van de gerealiseerde productie, wachtlijsten, personele gegevens en budget/financiële resultaten in de vorm van de Management Informatie. Eén keer per maand worden de leidinggevenden geïnformeerd over de ontwikkeling van de kosten versus de gerealiseerde omzet op ziekenhuisniveau. Tevens ontvangt men informatie over de kosten van de afdeling versus de begroting. Indien van toepassing wordt tevens informatie over de gerealiseerde productie van de afdeling verstrekt. De managementrapportages worden maandelijks door de directieleden in de directievergadering toegelicht. Indien noodzakelijk worden aanvullende afspraken gemaakt over bijsturing van de gerealiseerde resultaten. De clusterdirecteuren bespreken het ziekenhuisresultaat en de afdelingsresultaten in het clusteroverleg en in het werkoverleg met hun leidinggevenden. - Per kwartaal wordt de managementinformatie gebundeld en wordt er middels kwartaalrapportages verantwoording afgelegd aan de directie en Raad van Toezicht over de voortgang van activiteiten uit het jaarplan. Via een Stuurkaart is inzichtelijk of de uitvoering van de doelen lopen conform planning of hier van afwijken. Eén keer per kwartaal ontvangt het management een rapportage waarbij op ziekenhuisniveau wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de kosten versus het budget. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van kosten en opbrengsten tevens vergeleken met de begroting. - Ook wordt er per kwartaal op ziekenhuisniveau verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht over het gerealiseerde financiële resultaat. - Aan het eind van het boekjaar wordt er onder verantwoordelijkheid van de directie het jaardocument opgesteld. Dit document wordt jaarlijks volgens een vooraf opgestelde en door de directie goedgekeurde planning opgesteld. Publicatie en deponering van het verslag geschiedt binnen de wettelijke kaders, d.w.z. dat publicatie voor 1 juni van het daaropvolgende jaar plaatsvindt. De jaarrekening voldoet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in de Regeling Jaarverslaggeving zorginstellingen en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Aan het eind van de looptijd van elk jaarplan en het beleidsplan wordt geëvalueerd of de benoemde eindresultaten ook daadwerkelijk zijn behaald in dat jaar of in de beleidsperiode. Indien dit niet het geval is wordt het beleid bijgesteld of indien dit juist wel is gebeurd wordt het voortgezet. Tevens wordt beoordeeld of en zo ja, in hoeverre het beleidsplan moet worden bijgesteld naar aanleiding van externe en/of interne ontwikkelingen. 3.3 Verslag van de Cliëntenraad Het Slingeland Ziekenhuis beschikt sinds 1999 over een patiëntenadviesraad (PAR). Met ingang van 1 januari 2008 is de patiëntenadviesraad omgevormd naar een cliëntenraad (CR). Eén en ander heeft plaatsgevonden volgens de aanbevelingen die beschreven staan in de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Als landelijk één naam gehanteerd wordt, is duidelijk wat er wordt bedoeld. Dit draagt bij aan een duidelijke positionering. De raad is als volgt samengesteld: Naam lid Jaar van aftreden Rol binnen de PAR volgens rooster Dhr. W. Vogel 2011 Voorzitter Mw. A. Duenk Huinink 2011 Vice-voorzitter Mw. M. Bergevoet ten Have 2009 Lid Mw. L. Geurts 2011 Lid Mw. A. Lenselink Robbertsen 2012 Lid Dhr. J. Schuringa 2009 Lid 12

13 De cliëntenraad vergadert maandelijks en kwam in 2008 totaal elf keer bijeen in vergadering. De directeur patiëntenzorg beschouwende zaken is éénmaal per twee maanden aanwezig in een overlegvergadering. De raad is vrij om vertegenwoordigers van het ziekenhuis of externe gasten uit te nodigen in haar vergadering. De CR wordt door de directie geïnformeerd over voorgenomen beleid, de jaarrekening, de begroting, het kwaliteitsbeleid en alle lopende zaken die voor patiënten van belang zijn. Uitkomsten van patiënttevredenheidsenquêtes (suggestiekaarten) zijn aan de CR ter beschikking gesteld. Ook worden de leden van de CR uitgenodigd voor bijeenkomsten betreffende planning en control (beleidsdag, informatiedag begroting) en interne symposia, nieuwjaarsreceptie of opening van een gerenoveerde afdeling. Tevens ontvangen zij de presentjes die aan alle medewerkers worden uitgereikt (bijv. Kerstgeschenk) als blijk van waardering voor hun inzet. De meest belangrijke onderwerpen die in 2008 aan de orde zijn geweest, zijn: - kinderopvang; - spiegelgesprekken; - wachttijden poliklinieken; - aanschaf nieuwe bedden; - wervingsprocedure 3 nieuwe leden; - patiëntenvoorlichting; - veiligheidsbeleid; - klantvriendelijkheid. De CR heeft o.a. geparticipeerd in de projectgroep Patiëntgericht Werken, deelgenomen aan bijeenkomsten van patiëntenorganisaties in het kader van kwaliteit en is betrokken geweest bij visitatiegesprekken. De CR heeft advies uitgebracht over: - aanpassing ziekenhuisstandpunt zwangerschapsafbreking; - verlenging zittingstermijn lid klachtencommissie; - wijziging tijden middagbezoekuur; - toetreden lid raad van toezicht; - toetreden lid klachtencommissie; - wilsonbekwaamheid; - communicatiewijzer. Het ziekenhuis stelt aan de CR de volgende faciliteiten beschikbaar: - het secretariaat; - tijdschriften en andere informatie; - lidmaatschap LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en NCZ (netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen); - vergaderruimte; - onkostenvergoeding; - deelname scholing/symposia/congressen. 3.4 Verslag van de Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft in 2008 een groot aantal advies- en instemmingsaanvragen behandeld. Hieronder volgt een overzicht. Bij de belangrijkste onderwerpen wordt een nadere toelichting gegeven. 13

14 Sociaal Beleid, Regelingenboek: - Procedure disfunctioneren en ontoelaatbaar gedrag - Regeling jaargesprek (1) Een gevolg van de ingrijpende reorganisatie (kanteling) van de clusters patiëntenzorg in 2007 is dat de leidinggevenden veel meer medewerkers onder hun hoede hebben gekregen. Het jaarlijks voeren van de verplichte jaargesprekken kwam hierdoor onder druk te staan. Een oplossing is gevonden in de constructie dat nu ook de coördinatoren jaargesprekken mogen voeren. De ondernemingsraad is hiermee akkoord gegaan onder de voorwaarde dat iedere medewerker de vrijheid moet behouden om ervoor de kiezen het jaargesprek alleen met zijn/haar leidinggevende te hebben. Een gesprek met de coördinator kan dus niemand worden opgelegd. Daarnaast heeft de ondernemingsraad bedongen, dat alle medewerkers sowieso één keer per twee jaar het jaargesprek met hun leidinggevende hebben. - Regeling introductie en inwerken - Regeling studiekosten - Regeling compensatie feestdagen De in de CAO vastgelegde compensatie voor het verplicht vrij zijn op christelijke feestdagen kan voor sommige medewerkers tot problemen leiden. Wanneer zij vaste werkdagen hebben en in een jaar toevallig de feestdagen op deze werkdagen vallen, kan het voorkomen dat een medewerker niet alle contractueel overeengekomen uren kan werken. Voorheen werden deze uren dan aan het einde van het jaar kwijtgescholden. Om van deze rechtsongelijkheid af te zijn heeft de directie een regeling willen opstellen, waardoor de medewerker verplicht gesteld wordt om de contractueel overeenkomen uren ook daadwerkelijk in te vullen. De ondernemingsraad is echter van mening dat een personeelsregeling een te zwaar en tevens een overbodig middel is om dergelijke afspraken te maken. Het nieuwe roostersysteem Harmony geeft immers al heel vroegtijdig inzicht in het te verwachten aantal werkuren voor het lopende jaar. Hierdoor kunnen leidinggevende en de betrokken medewerker al heel vroeg in het jaar inspelen op de te verwachten problematiek. Daarnaast geldt deze problematiek maar voor een zeer beperkt deel van het personeel. De directie heeft daarop de regeling teruggenomen. De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze invullen van het jaarlijkse werkpatroon is neergelegd bij de medewerker en diens leidinggevende. Aan het begin van het kalenderjaar bespreken beiden de te verwachten problematiek en direct de oplossingen daarvoor. Daarnaast moet de betrokken medewerker ook zelf regelmatig bijhouden of er wellicht een achterstand ontstaat in het urenpatroon. - Regeling vergoeding incidentele diensten Tot nog toe hanteerde iedere afdeling, waar incidenteel een (bereikbare) dienst moest worden gedraaid, zijn eigen vergoedingsregeling. Omdat dit een ongewenste situatie is heeft de directie een voorstel neergelegd voor een ziekenhuisbrede regeling voor vergoeding van dergelijke incidentele diensten. Na bestudering van het stuk constateerde de ondernemingsraad dat er een andere vergoedingsregeling werd gehanteerd als bij de 'gewone' bereikbare diensten. Voor het overige beschreef de regeling de normale gang van zaken bij bereikbare diensten. Op verzoek van de ondernemingsraad heeft de directie deze ongelijkheid onderzocht en waar nodig recht getrokken. Slechts op afdelingen waar op medisch inhoudelijke gronden een tijdslimiet gehanteerd moet worden voor reistijd van huis naar het ziekenhuis, kan nog een afwijkende regel gelden voor wat betreft de vergoeding van deze reistijd. Vervolgens is de regeling teruggenomen omdat deze niets meer toevoegde aan de reeds bestaande regelingen. - Regeling exit interviews - Regeling werving & selectie - Regeling elektronische informatie uitwisseling - Regeling arbeidsongeschiktheid in het SZ - Regeling LGPB/55+ Na de invoering van Harmony bleek het nodig om de administratie van de zgn. 'leeftijdsdagen' de uitwerking van de regeling 55+, aan te passen. Daarnaast wilde de directie misbruik van de betreffende CAO bepaling (artikel 6.14 lid 2) voorkomen. Met andere woorden: het is niet de bedoeling dat iemand 42 uur extra verlof krijgt, wanneer hij/zij in een jaar maar 2x een bereikbaarheidsdienst draait. Omdat dit CAO artikel niet heel eenvoudig is uit te leggen en omdat Harmony al veel zaken automatisch regelt, heeft het wat langer geduurd voordat er een regeling voorlag, waarin de ondernemingsraad zich kon vinden. In september is deze regeling uiteindelijk goedgekeurd door de ondernemingsraad. 14

15 - Regeling salariëring invalkrachten Hoewel de invalkrachten in het Slingeland ziekenhuis formeel niet onder de werking van de CAO vallen, heeft de directie toch gemeend deze medewerkers de mogelijkheid te geven voor een periodieke salarisverhoging conform de CAO. De reden hiervoor is gelegen in het tot uiting brengen van de waardering voor de inzet en flexibiliteit van deze medewerkers. De ondernemingsraad kan zich vinden in deze redenering en heeft ingestemd met deze regeling. - Regeling bescherming radiologisch werkers - Regeling proeftijdgesprek - Regeling Jaargesprek (2) Het ging hier om kleine aanpassingen zodat de informatie aan met name nieuwe medewerkers weer uniform is. Daarnaast is de regeling aangepast aan de vigerende privacywetgeving voor wat betreft bewaartermijnen van persoonsgegevens. Sociaal Beleid, overige instemmingaanvragen: - Roosterwijziging schoonmaak OK - Wijziging werktijden coördinator avondschoonmaak - Werktijden afdeling Veiligheid In 2008 is de nieuwe afdeling Veiligheid van start gegaan en in deze beginperiode kristalliseerden zich de meest optimale werktijden langzaam uit. Als gevolg hiervan is tot tweemaal toe een aanvraag bij de ondernemingsraad ingediend voor het instellen van een nieuwe dienst. - Wijziging werktijden Afwaskeuken - Wijziging werktijden Centrale keuken - Wijziging werktijden Receptie - Pilot gewijzigde bereikbare dienst OK - Nieuwe dienst afdeling Dialyse In 2009 wil het ziekenhuis starten met het aanbieden van een nachtdialyse. Vooruitlopend hierop moest een nachtdienst voor de betrokken verpleegkundigen gecreëerd worden. - Nieuwe dienst afdeling Veiligheid Arbeidsomstandigheden, Veiligheid: - Plan van aanpak/ri&e afdeling Voeding - Voortzetting contract bedrijfsarts Met de bedrijfsarts, die sinds 2005 zelfstandig werkt, wordt telkens een jaarcontract getekend. In dit contract is vastgelegd dat een eventuele wijziging in het contract voor 1 oktober van het lopende jaar dient te worden vastgesteld. In 2008 heeft de ondernemingsraad in het kader van een evaluatie van het functioneren van deze bedrijfsarts uitgebreid gesproken met de bedrijfsarts. Hoewel wij dus tijdig onszelf op de hoogte hadden gesteld van dit functioneren en van de visie van de bedrijfsarts zelf op de begeleiding van zieke medewerkers, kreeg de ondernemingsraad helaas pas na 1 oktober de instemmingsaanvraag voor het verlengen van het jaarcontract. Het contract was van rechtswege al verlengd. De ondernemingsraad heeft geen gebruik gemaakt van zijn instemmingsrecht omdat het weinig zinvol was. Wel hebben wij de problematiek met de directie en PO&O besproken en afspraken gemaakt om voor de komende jaren ook de formele afhandeling van dergelijke trajecten tijdig te kunnen doen. Organisatie: - Communicatieplan Het communicatieplan dat dateert uit 2003 is door de directie aangepast aan de realiteit van vandaag. De ondernemingsraad heeft kunnen constateren dat het communicatieplan nu vollediger is en dat er duidelijk in verwoord staat hoe de communicatie in het ziekenhuis is opgebouwd en welke communicatielijnen er zijn. Na een aantal redactionele correcties hebben wij een positief advies gegeven. - Herverdeling directieportefeuilles - Reorganisatie Operatiecomplex Vanwege de toename van het aantal operatieve ingrepen, maar vooral ook vanwege de toename van de specifieke kennis die nodig is bij de medewerkers van de OK voor de technisch steeds 15

16 ingewikkelder ingrepen, is het voor de medewerkers van de OK vrijwel niet meer mogelijk om voldoende op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op alle vakgebieden. Binnen het operatiecomplex wil men dan ook een herstructurering doorvoeren, waarbij medewerkers zich verbinden aan één of een beperkt aantal specialismen. Op deze wijze is er meer tijd om de kennis voldoende op peil te houden. De ondernemingsraad kan zich goed vinden in deze plannen en we hopen dat ze ook de gewenste resultaten hebben. Wel hebben we onze bezorgdheid geuit wat betreft de continuïteit van de planning op de OK. Deze is teveel afhankelijk van 1 persoon, die ook nog eens richting de pensioengerechtigde leeftijd gaat. De ondernemingsraad heeft dringend geadviseerd om snel actie te ondernemen teneinde de continuïteit van de planning veilig te stellen. Eenzelfde bezorgd geluid gaat over de jaargesprekken. Op de OK zijn deze helaas al lange tijd van ondergeschikt belang geweest en in de reorganisatieplannen was weinig sprake van een verbetercultuur op dit gebied. Onder de voorwaarde dat er serieus en conform het ziekenhuisbeleid om zal worden gegaan met de jaargesprekken, heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd op de voorgenomen wijzigingen in de organisatie op het operatiecomplex. - Integratie laboratoria In vervolg op de organisatorische wijzigingen van 2007 zijn het Klinisch chemisch hematologisch laboratorium en het medisch microbiologisch laboratorium bij eenzelfde leidinggevende ondergebracht. - Positionering polikliniekcoördinatoren Nog steeds functioneert de polikliniekcoördinator als functie niet naar wens. De polikliniekcoördinatoren verrichten enorm veel werk, maar de aansturing en de omvang van de werkzaamheden bleken opnieuw op veel problemen te stuiten. De directie heeft daarom besloten het aantal polikliniekcoördinatoren uit te breiden, waarbij de grotere poliklinieken een eigen polikliniekcoördinator gaan krijgen. Dit zal een medewerker van de betreffende polikliniek zijn, die voor een deel van de werktijd vrijgesteld zal worden van uitvoerend werk. Hiervoor zullen nieuwe polikliniekcoördinatoren gezocht worden. De huidige polikliniekcoördinatoren worden verdeeld over de andere, kleinere poliklinieken. De verwachting is dat door deze hernieuwde opzet er meer helderheid zal komen in de taken en bevoegdheden en in de aansturing. De ondernemingsraad heeft met de betrokken personen opnieuw uitvoerig van gedachten gewisseld en heeft de directie zeer dringend geadviseerd om de taakfunctiebeschrijving van de polikliniekcoördinator zodanig aan te passen, dat de verschillende vormen van invulling binnen de kaders van de taakfunctiebeschrijving passen. Anders zal er eerder meer dan minder onduidelijkheid gaan optreden. Er is namelijk binnen de groep van leidinggevenden geen eensluidende mening over de gewenste invulling van de functie. Met de toezegging dat eind 2009 de functie opnieuw uitgebreid geëvalueerd zal worden heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd op deze nieuwe wijzigingen. - Oprichting afdeling Kwaliteit & Patiëntveiligheid/servicepunt documentbeheer - Herstructurering klinische bedden/a2 De vele beddenstops en het veelvuldig moeten verspreiden van opgenomen patiënten door het hele ziekenhuis heeft ervoor gezorgd, dat de directie nogmaals kritisch is gaan kijken naar het hele opnamebeleid en alles wat daaromheen speelt. Zo is de directie gekomen tot de conclusie, dat het afschaffen van de short stay afdeling - 2 jaar geleden - niet het beoogde effect heeft gehad en dat de short stay weer in ere hersteld moet worden. De klinische bedden van A2 moesten daarvoor verhuizen naar andere afdelingen en ook het personeel moest met de bedden mee gaan verhuizen. Er is veel contact geweest met de betrokken partijen en alle argumenten afwegend heeft de ondernemingsraad een positief advies gegeven op de herinvoering van de short stay en de verhuizing van de overige bedden. Wel zullen we in 2009 nauwgezet volgen hoe de ontwikkelingen zijn om zodoende snel te kunnen reageren en weer met de directie in gesprek te gaan indien nodig. - Wijziging leidinggevenden afdeling Medische Psychologie & Maatschappelijk werk en afdeling Hygiëne & Infectiepreventie. Overig: - Wijziging roosterbeleid - Extern deskundige in verband met aanbestedingstraject restauratieve voorzieningen. 16

17 Samenwerking De OR heeft in november haar jaarlijkse overlegvergadering in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Toezicht gehouden. Sinds een paar jaar woont de Raad van Toezicht een gewone overlegvergadering bij. Dit wordt als zeer prettig ervaren door de Raad van Toezicht omdat men op deze wijze een beter beeld krijgt van de samenwerking tussen OR en directie. Ter afsluiting van deze vergadering wordt meestal een discussieronde gehouden rondom een tevoren aangegeven thema. Ook deze discussies worden als zeer zinvol ervaren door alle partijen. Het jaar 2008 is door de omstandigheden als hierboven beschreven en door de grote hoeveelheid aangeboden instemmings- en adviesaanvragen een zeer druk jaar geweest voor de ondernemingsraad. Daarnaast is het meermaals voorgekomen dat we laat geïnformeerd werden of dat een aanvraag op een dermate laat tijdstip werd ingediend dat geen sprake meer kon zijn van wezenlijke invloed. De ondernemingsraad heeft deze situaties altijd goed bespreekbaar kunnen maken met de directie en de onderlinge relatie is hierdoor nooit onder druk komen te staan. De ondernemingsraad spreekt zijn waardering uit voor de prettige samenwerking met de directie. Samenstelling 2008 was het jaar van de lopende zittingstermijn. Helaas heeft de raad in het begin van het jaar al afscheid moeten nemen van een aantal collega s. P. van Hal en D. Dam zijn om verschillende redenen gestopt met hun werkzaamheden voor de ondernemingsraad. Een van de toegevoegde commissieleden, B. van Dijken, is wegens een ernstige ziekte eveneens helaas weinig aanwezig geweest. Gelukkig konden we in januari F. Ozerdogan als nieuw toegevoegd commissielid verwelkomen. In juni is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de verkiezingen, die gepland waren voor 2 december Na inventarisatie bleken we 7 vacatures te hebben voor de nieuwe zittingstermijn. Uiteindelijk hebben er zich 6 kandidaten gemeld, omdat B. van Dijken vanwege zijn ziekte definitief afscheid heeft moeten nemen van de ondernemingsraad. Op 2 december zijn alle kandidaten gekozen dan wel herkozen. De nieuwe zittingstermijn zullen we dan ook starten met 14 OR-leden en de 2 ondersteunende functies, ambtelijk secretaris en notulist. 3.5 Verslag van Bestuur van de Vereniging Medische Staf Samenstelling bestuur Vereniging Medische Staf Vanaf 1 januari 2008: - K.S.A.E. Liem, anesthesioloog voorzitter - D.M. Scharn, chirurg vice-voorzitter/secretaris - M.T.S. Vriens, klinisch geriater penningmeester - G.G.A. Malmberg, gynaecoloog lid - M. Bijkerk, anesthesioloog liaisonfunctionaris stafmaatschap - F.J. Lijdsman coördinator medische staf Op 3 november 2008 heeft een wijziging van de statuten van de Vereniging Medische Staf plaats gevonden en is het volledige bestuur afgetreden. Per 26 november is een nieuw bestuur samengesteld. Op 17 december is uit het bestuur een voorzitter gekozen, waardoor de samenstelling en taakverdeling per 17 december 2008 er als volgt uit ziet: - K.C.A. van Engelenburg, chirurg voorzitter - M. Bijkerk, anesthesioloog vice-voorzitter/secretaris - G.G.A. Malmberg, gynaecoloog penningmeester - H. Jansons, longarts lid, vanuit kamer vrijgevestigde specialisten - E.W.J. Taubert, uroloog lid, vanuit kamer vrijgevestigde specialisten - S.G.A. Koehorst, klinisch chemicus lid, vanuit kamer dienstverband specialisten - E.V.M. Vermeulen, kinderarts lid, vanuit kamer dienstverband specialisten 17

18 - F.J. Lijdsman coördinator medische staf Samenstelling bestuur kamer vrijgevestigde specialisten : - H. Jansons, longarts lid - E.W.J. Taubert, uroloog lid - P.M. van de Ven, KNO-arts lid - C.J.W. van de Vlasakker,neuroloog lid Samenstelling bestuur kamer specialisten loondienst: - M.A.M. Jacobs, kinderarts voorzitter - S.G.A. Koehorst, klinisch chemicus lid - E.V.M. Vermeulen, kinderarts lid Werkwijze Het stafbestuur is gemandateerd om namens de Vereniging Medische Staf op te treden binnen het kader van het vastgestelde strategisch beleidsplan en de vastgestelde beleids- en begrotingscyclus. Nieuw strategisch beleid werd aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. In 2008 is begonnen met de digitale toezending van de agenda en notulen van de plenaire stafvergaderingen. De agenda en notulen van de vergaderingen zijn voor de leden van de Vereniging Medische Staf ter inzage op het besloten deel van intranet. Het stafbestuur vergaderde in 2008 tweewekelijks op de woensdagmiddag. De agenda en notulen van de vergaderingen zijn voor de leden van de medische staf ter inzage op het besloten deel van intranet. Daarnaast vond tweewekelijks overleg plaats tussen het stafbestuur en de directie. De agenda en notulen van de vergaderingen zijn voor de leden van de medische staf ter inzage op het besloten deel van intranet. Onderstaande onderwerpen kwamen o.a. in het overleg tussen stafbestuur en directie aan de orde. - kwartaalberichten ziekenhuisexploitatie; - integratie laboratoria Medische Microbiologie en Klinische Chemie; - discussienota slingeland en 1e lijn; - HSMR-rapportage ; - functioneren OK-commissie en reglement OK-commissie; - ontwikkelingen vakgroepen; - avondspreekuur; - wachttijden poliklinieken; - Menzis topzorgcontracten; - acupunctuur; - advies kostenverdeling arts-assistenten; - aanvragen uitbreiding Reumatologie, KNO, Longziekten; - intramurale Sportgeneeskunde; - onderhoud en plan van aanpak OK; - complicatieregistratie; - verbeteren financiële controle; - beddenplan 2009; - portfoliodiscussie; - organisatie vakgroep Medische Psychologie; - strategiediscussie; - scoreformulier in vitale functies bedreigde patiënt; - project doelmatig voorschrijven geneesmiddelen. Beleidsgesprekken, beleidsconferentie en portfoliodiscussie Directie en stafbestuur hebben in het voorjaar 2008 met alle vakgroepen beleidsgesprekken gevoerd. De beleidsgesprekken leveren de input voor de jaarlijkse beleidsconferentie. Dit jaar vond de beleidsconferentie plaats op 20 juni. De aanwezigen de directie, het stafbestuur, de mandatarissen van de vakgroepen en de afdelingshoofden hebben gesproken over de uitgangspunten van het beleid voor het komende jaar, zoals neergelegd in de beleidsnota en het jaarplan van het ziekenhuis en 18

19 medische staf. Dit jaar was het thema marktwerking. Tijdens de beleidsconferentie werd de begroting 2009 gepresenteerd (2% groei, geen personele uitbreiding en 1,5 miljoen margeverbetering/ kostenbesparing) Naar aanleiding van de beleidsconferentie is op 24 september 2008 door de directie en medische staf een zogenaamde portfoliodiscussie gevoerd. Per vakgroep is de samenstelling van het zorgpakket gepresenteerd, waarbij werd aangegeven of en zo ja in welke mate vakgroepen een bijdrage leveren aan het exploitatieresultaat van het ziekenhuis. Daarnaast is gediscussieerd over de mogelijkheden om op basis van portfolio verbetermaatregelen te definiëren, zowel ziekenhuisbreed als op vakgroepniveau. Samenwerking Het stafbestuur heeft met vakgroepen en commissies overleg gehad over de volgende onderwerpen: Vakgroep Gynaecologie Vakgroep Plastische Chirurgie Vakgroep Medische Psychologie Vakgroep Medische Microbiologie Vakgroep Revalidatiegeneeskunde Vakgroep Klinische Geriatrie Vakgroep Radiologie Vakgroep KNO Medisch Ethische Commissie Toekomst verloskundige zorg Zwangerschapsafbreking Samenwerking met andere vakgroepen Functioneren MPPM Integratie laboratoria Toekomst Revalidatie Medebehandeling CT, avondspreekuur, Nucleaire Geneeskunde Uitbreiding 4 e KNO-arts - Moreel beraad op de werkvloer - Begeleiding rondom sterven - Wilsonbekwaamheid Op 1 september 2008 heeft een delegatie van het stafbestuur, bestaande uit K.S.A.E. Liem, D.M. Scharn en G.G.A. Malmberg een gesprek gehad met de Raad van Toezicht. De navolgende onderwerpen kwamen aan de orde: - portfoliodiscussie en samenstelling van het zorgpakket; - medische productie en ziekenhuisfaciliteiten; - integratie Vereniging Medische Staf en stafmaatschap; - budgetverantwoordelijkheid per vakgroep. K.C.A. van Engelenburg en E.W.J. Taubert hebben op 15 december namens het stafbestuur een gesprek gevoerd met de heer P.A.M. Stortelder, kandidaat voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Dit heeft geresulteerd in een positief advies door het stafbestuur over zijn benoeming Eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen het stafbestuur en een delegatie van de Cliënten Raad. Terugblik op actiepunten Opzet en verdere implementatie van systeem van beoordeling individueel functioneren medisch specialisten Appraisal & Assessment 2 Heroverweging van het huidige functiepakket en maken van keuzes voor de komende jaren op basis van beleidsoverwegingen, ondersteund door dbc-profielen en resultaten onderzoek Q-consult Uitgevoerd Uitgevoerd 3 Prioriteiten medische investeringen Nee 4 Rationalisatie aanvraagbeleid door medisch specialisten Uitgevoerd 5 Uitbouw EPD/Zorgdomein Uitgevoerd 19

20 6 Diverse kwaliteitsvisitaties, visitatie oncologie en visitatie opleiding interne geneeskunde Uitgevoerd 7 Uitrol complicatieregistratie Uitgevoerd 8 Onderlinge samenwerking tussen vakgroepen. In behandeling 9 Implementatie 25 zorglijnen Uitgevoerd 10 Implementatie Veligheidsmanagementsbeleid In behandeling 11 Integratie Vereniging Medische Staf/Stafmaatschap vrijgevestigd medisch specialisten 12 Uitwerking huishoudelijk reglement Vereniging Medische Staf Uitgevoerd In behandeling Integratie van de Vereniging Medische Staf en stafmaatschap vrijgevestigd medisch specialisten Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Medische Staf op 24 september heeft het bestuur een voorstel in stemming gebracht voor de wijziging van de statuten van de Vereniging Medische Staf Slingeland Ziekenhuis. De wijziging had betrekking op een aanpassing van de organisatie van de Vereniging Medische Staf, waarbij de Stafmaatschap, het collectief van vrijgevestigde medisch specialisten is ontbonden en de belangen van de vrijgevestigde specialisten in bestuurlijke zin zijn ondergebracht binnen de organisatievorm van de Vereniging Medische Staf. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van de statuten van de Vereniging Medische Staf op 3 november In de nieuwe statuten zijn twee beleidsuitgangspunten van de medische staf geborgd: 1. Verankering van de huidige besluitvormingsprocedure in de statuten. In 2006 is de besluitvormingsprocedure binnen de medische staf goedgekeurd. Besluitvorming over belangrijke onderwerpen binnen de medische staf vindt sindsdien plaats via de mandatarissen van de vakgroepen. In het voorstel voor de statutenwijziging is de nu gehanteerde besluitvormingsprocedure in de statuten verankerd. Besluitvorming vindt na de statutenwijziging plaats door de raad van mandatarissen. Dat is het hoogste orgaan binnen de Vereniging Medische Staf. 2. Integratie van de stafmaatschap binnen de structuur van de Vereniging Medische Staf. De belangen van de vrijgevestigd medisch specialisten worden in de vernieuwde Vereniging Medische Staf behartigd binnen de kamer van vrijgevestigden, waarin de vakgroepen naar rato van het aantal fte's zijn vertegenwoordigd. De belangen van de specialisten in loondienst worden in de vernieuwde Vereniging Medische Staf behartigd in de kamer voor specialisten in loondienst, waarin de vakgroepen naar rato van het aantal fte's zijn vertegenwoordigd. Beide kamers hebben een adviserende stem naar het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Na aanvaarding van de statutenwijziging heeft de Stafmaatschap zichzelf opgeheven en zijn voorstellen ter vereffening voorgelegd. 20

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie