In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:"

Transcriptie

1 Reglement bestuur Pensioenfederatie In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: 1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt de Pensioenfederatie in bestuurlijke overleggen, waaronder, maar niet uitsluitend, de overleggen met de toezichthouders en bewindspersonen. Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg, besluit de voorzitter wie eraan zal deelnemen. 2. Het bestuur stelt het remuneratiebeleid ten aanzien van de voorzitter en de algemeen directeur vast. 3. Een delegatie van het bestuur voert functioneringsgesprekken met de algemeen directeur en geeft uitvoering aan het remuneratiebeleid. 4. Een delegatie van het bestuur voert functioneringsgesprekken met de voorzitter en geeft uitvoering aan het remuneratiebeleid. Met betrekking tot de taak, samenstelling en de relatie met het bestuur van de door het bestuur ingestelde commissies en de Uitvoeringsraad gelden de volgende bepalingen: 1. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een aantal commissies en een Uitvoeringsraad. 2. De Pensioenfederatie kent de navolgende reguliere commissies: - Commissie Pensioenzaken (juridische en fiscale zaken); - Commissie Vermogensbeheer; - Commissie Actuariaat; - Commissie Verslaglegging en uitvoeringskosten; - Commissie Communicatie (pensioencommunicatie en imago van sector); - Commissie Public Affairs (nationaal én internationaal); - Commissie Risicomanagement; - Commissie Pensioenfondsbestuur (PFG, geschiktheid en compliance) 3. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur. 4. De taakopdracht van de commissies en de Uitvoeringsraad worden door het bestuur vastgesteld. 5. De kerntaak van de commissies en de Uitvoeringsraad is het leveren van deskundige input ten behoeve van de besluitvorming door het bestuur. De commissies en Uitvoeringsraad kunnen hiertoe gevraagd en ongevraagd advies leveren aan het bestuur. 6. De leden van de commissie nemen deel aan de commissie vanwege hun specifieke deskundigheid en niet als vertegenwoordiger van een bepaald fonds of uitvoerder. Bovendien worden leden geacht voldoende beschikbaar en inzetbaar te zijn voor de werkzaamheden van de commissie.

2 De samenstelling van de gehele commissie dient representatief te zijn voor de gehele achterban van aangesloten fondsen (groot, middelgroot/klein, bpf/opf/brpf). Bij vertrek van een medewerker van een bepaalde organisatie uit de commissie wordt deze medewerker niet automatisch opgevolgd door een andere medewerker uit deze organisatie. 7. De zittingsduur van de voorzitter en de leden van de commissie is vier jaar met eenmaal de mogelijkheid van verlenging met vier jaar. 8. Aan de vergaderingen van de commissies wordt als toehoorder deelgenomen door een lid van het bestuur. Het bestuurslid is in de besluitvorming van het bestuur niet gebonden aan het advies van de commissie waaraan hij deelneemt. 9. De taak van de Uitvoeringraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over uitvoeringstechnische aspecten van beleid. 10. De leden van de Uitvoeringsraad worden geselecteerd op basis van deskundigheid, beschikbaarheid en de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de Uitvoeringsraad. 11. De Uitvoeringraad bestaat uit directeuren van uitvoeringsorganisaties, zelfadministrerende fondsen en bestuursbureaus. 12. De leden van de Uitvoeringsraad worden benoemd door het bestuur. Het bestuur wijst de voorzitter van de Uitvoeringsraad aan. De plaatsvervangend voorzitter wordt aangewezen door de leden van de Uitvoeringsraad. 13. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn raadgevende toehoorders bij het bestuur van de Pensioenfederatie. Zij zijn geen bestuurslid en hebben geen stemrecht. In aansluiting op het gestelde in artikel 10 van de statuten, gelden de volgende bepalingen ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur: Directiereglement Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid; Pensioenfederatie, statutair gevestigd te 's-gravenhage; b. statuten: de statuten van de vereniging, verleden op 31 december 2013; c. bestuur: het bestuur van de vereniging; d. bureau: het bureau van de vereniging; e. algemeen directeur: de algemeen directeur van de vereniging, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en dit directiereglement.

3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het bureau en de algemeen directeur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten. 2. Het directiereglement is ondergeschikt aan de statuten, het huishoudelijk reglement of enig overheidsvoorschrift of wettelijke bepaling, alsook aan de door het bestuur genomen besluiten, vastgestelde beleidskaders en gedragslijnen, waaronder de jaarbegroting. 3. De algemeen directeur heeft verklaard: a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hemzelf van toepassing is; b. bij toetreding van een nieuwe algemeen directeur, deze algemeen directeur een verklaring als bedoeld sub a. hierboven te laten afleggen. Artikel 3. Bureau en algemeen directeur 1. De vereniging heeft een bureau ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten van het bestuur alsmede ter ondersteuning van de leden van de Pensioenfederatie. De leiding van het bureau is opgedragen aan de algemeen directeur. 2. Het bestuur benoemt de algemeen directeur en kan deze schorsen of ontslaan. 1. De hoogte van de bezoldiging van de algemeen directeur wordt vastgesteld door het bestuur. 3. De benoeming, schorsing en ontslag van het overige personeel van de vereniging geschiedt door de algemeen directeur, binnen het kader van de beleidsagenda en de begroting zoals door het bestuur vastgesteld. 4. De algemeen directeur heeft als regel toegang tot de vergaderingen van het bestuur en heeft daarin een raadgevende stem, tenzij het bestuur besluit buiten zijn aanwezigheid te vergaderen. De algemeen directeur zal in dergelijke vergaderingen alle door het bestuur verlangde inlichtingen verstrekken. Artikel 4. Taak van de algemeen directeur 1. De uitvoering van de dagelijkse leiding van de vereniging berust bij de algemeen directeur, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 2. De algemeen directeur is belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de vereniging en met de leiding van de organisatie. De algemeen directeur voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de bepalingen van dit directiereglement en de andere reglementen van de vereniging alsmede met in achtneming van de door het bestuur gegeven richtlijnen. De algemeen directeur is in ieder geval belast met:

4 a. de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van het bestuur; b. het dagelijks beheer van de roerende en onroerende zaken van de vereniging; c. het dagelijks beheer van de financiële middelen; d. het doelmatig functioneren van de organisatie; e. het onderhouden van externe contacten; f. het verzorgen van de woordvoering; g. het voorbereiden van de publicatie van nieuwsbladen en het organiseren van conferenties; h. de zorg voor de huisvesting; i. het voeren van korte gedingen zowel eisende als verwerende- en in het algemeen het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn; j. in het algemeen al die aangelegenheden, welke redelijkerwijze geacht kunnen worden tot de dagelijkse leiding te behoren. onderscheidenlijk door het bestuur aan de directie zijn overgelaten. k. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. 3. Het bestuur kan de algemeen directeur verzoeken om verdere informatie te verstrekken ten aanzien van een of meer van de onderwerpen genoemd in lid 2 van dit artikel, zowel incidenteel als doorlopend. 4. In geval van afwezigheid van de algemeen directeur zullen zijn taken worden waargenomen door de plaatsvervangend directeur. 5. Ter zake van bank- en/of girovolmachten zullen nadere personeelsleden in de AO/IC worden aangewezen en voorts die functionarissen die daartoe door het bestuur zijn gevolmachtigd. Tevens wordt in de AO/IC vermeld dat het 4 ogenprincipe van toepassing is. Artikel 5. Overige rechten en verplichtingen 1. De algemeen directeur is verder onder meer gemachtigd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen binnen de grenzen van de begroting. 2. De navolgende besluiten van de algemeen directeur zijn aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur onderworpen: a. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking van de vereniging met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging; b. investeringen die niet in de begroting zijn voorzien; c. aangifte tot faillissement en aanvragen van surséance van betaling;

5 d. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vereniging tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; e. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vereniging; f. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen. 3. Voor alle overige handelingen die niet in de begroting zijn voorzien, is eveneens de voorafgaande goedkeuring van het bestuur benodigd. 4. Het bestuur is bevoegd ook andere besluiten en handelingen van de algemeen directeur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten en handelingen dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de algemeen directeur worden meegedeeld. 5. De algemeen directeur rapporteert aan het bestuur over de uitvoering en de voortgang van alle activiteiten van de vereniging en over problemen die zich daarbij voordoen. Artikel 6. Geheimhouding De algemeen directeur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn werkzaamheden de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De algemeen directeur zal vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vereniging deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Artikel 7. Wijziging Dit directiereglement kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd na overleg met de algemeen directeur. Afwijking in individuele gevallen van dit reglement door de algemeen directeur zijn slechts mogelijk na goedkeuring van het bestuur ter zake. Artikel 8. Toepasselijk recht en forum 1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht. 2. De rechtbank te 's-gravenhage is bij uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement. Dit reglement geldt met ingang van 1 juni 2015.

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling MR-reglement van [naam van de school] (vastgesteld d.d. 18-06-2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling Hoofdstuk 2: De Medezeggenschapsraad 2. Medezeggenschapsraad 3. Omvang en samenstelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V.

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE Maart 2012 Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Dranken". 2. Zij heeft

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

80050867 M 5864243 / 2

80050867 M 5864243 / 2 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van DOCDATA N.V., gevestigd te Waalwijk, na partiële statutenwijziging bij akte op 29 juni 2011 verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam. STATUTEN NAAM

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie