Ministerie van Binnenlandse Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Binnenlandse Zaken"

Transcriptie

1 Ministerie van Binnenlandse Zaken Herinneringsmedaille vrijwillige politie Datum 23 juni 1998 Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.a.a.: De korpschefs van de. regionale politiekorpsen De korpschef van de KLPD Het bestuur van de LOPV Postbus ZG Roodeschool Afkomstig van : Directie Politie Ons kenmerk : EA98/U1976 Bijlage(n) : drie Doelstelling : verzoek om medewerking Juridische : Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998 grondslag Relatie met : geen andere circulaires Ingangsdatum : heden Geldig tot : n.v.t. Inlichtingen : voor algemene informatie Binnenlandse Zaken: mr. J.G.A. Fetter, tel voor vragen over de aanvraagprocedure Kanselarij der Nederlandse Orden: mw. P. Brens-Van der Zwan, tel. 0i

2 samenvatting In deze circulaire wordt uw medewerking gevraagd ten behoeve van de uitreiking van de herinneringsmedai vrijwillige politie U wordt gevraagd ten behoeve van de in uw korps aangestelde vrijwilligers e opleiding zijnde vrijwilligers, een aanvraag voor een herinneringsmedaille bij de Kanselarij der Nederlandse dienen. De Kanselarij zorgt vervolgens voor toezending van de medaille en een op naam gestelde oorkonde verzocht de medaille en de oorkonde uit te reiken. Inleiding Dit jaar wordt herdacht dat 50 jaar geleden de toenmalige reservepolitie is opgericht. De reservepolitie is bij reorganisatie van de politie in 1994 overgegaan in de huidige vrijwillige politie. Dit jubileum is een geschikt om uiting te geven aan de waardering voor de inzet van de vrijwilligers, die veelal naast hun reguliere werkz hun taak ten behoeve van de politie vervullen. Dit gebeurt onder meer door aan de huidige vrijwilligers bij d herinneringsmedaille uit te reiken. Bij de jubileumbijeenkomst van de Landelijke Organisatie voor Politie Vr (LOPV) op 28 maart jl. heb ik de uitreiking van een medaille reeds aangekondigd. Onlangs is het Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998 in de Staatscourant (Stcrt. 1998, 103) be gemaakt. In het besluit is geregeld wie in aanmerking komen voor de medaille en bijbehorende oorkonde, a procedure voor de aanvraag en uitreiking van de medaille en oorkonde. Bij deze circulaire is een afschrift va gevoegd. Deze circulaire strekt er toe uw medewerking te vragen bij de aanvraag en het uitreiken van de med oorkonde. Het hoeft geen betoog dat ik grote waarde hecht aan een zorgvuldige wijze van het toekennen en u van de medailles. Daarom vraag ik uw aandacht voor de juiste uitvoering van de procedure. Hierna wordt eerst ingegaan op de vraag welke personen de medaille en de oorkonde ontvangen, waarna de voor de aanvraag en de uitreiking zal worden uiteengezet. Personen die in aanmerking komen voor de medaille en de oorkonde. Voor de herdenkingsmedaille en bijbehorende oorkonde komen alle personen in aanmerking die in 1998 he gefunctioneerd als vrijwilliger. Onder de in artikel 2 van het besluit, waarin is geregeld wie in aanmerking k gegeven omschrijving vallen niet alleen de vrijwillige ambtenaren van politie die zijn aangesteld voor de poli maar ook de vrijwillige ambtenaren in opleiding. Voor alle duidelijkheid wordt hier vermeld dat onder deze omschrijving niet de oud-reservisten of oud-vrijwilligers vallen die voor 1998 opgehouden zijn als vrijwilli g functioneren. De medaille en oorkonde kunnen ook worden toegekend aan degenen die - niet zijnde lid van de vrijwillige p betrokken zijn of waren bij de organisatie van het jubileum. Deze categorie zal voor u van weinig praktisch b Hierop wordt hieronder verder ingegaan. De aanvraag van de medaille en oorkonde. Als bijlage treft u aan een aanvraagformulier en diskette. U wordt verzocht de gevraagde gegevens over de v die bij uw korps zijn aangesteld op het formulier in te vullen. Dit kunt u doen met behulp van de bijgevoegd U wordt verzocht het formulier op de diskette in te vullen en het ingevulde formulier met de diskette zo

3 enigszins mogelijk voor 15 augustus 1998 aan de Kanselarij der Nederlandse Orden toe te zenden. Het adres is: Kanselarij der Nederlandse Orden/HMVP postbus GK Den Haag Gaarne uw aandacht voor het juist en volledig invullen van het formulier. Na ontvangst van het formulier, draagt de Kanselarij der Nederlandse Orden zorg voor de toezending van de en van de aan de hand van de door u aangeleverde informatie op naam gestelde oorkonden. Indien u voor 15 augustus 1998 het formulier inzendt, zal de Kanselarij u naar verwachting voor 1 novembe medailles en oorkonden kunnen toezenden. Deze termijn is met name nodig voor het op naam stellen van d oorkonden. De medaille kan ook worden aangevraagd voor personen die betrokken waren bij de organisatie van het jub Hiertoe kan het bestuur van de Landelijke Organisatie voor Politie Vrijwilligers (LOPV) medailles en oorko aanvragen. Hiermee heeft u in beginsel geen bemoeienis. Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat de minister v Binnenlandse Zaken zelf de medaille toekent en uitreikt aan daarvoor in aanmerking komende personen. De uitreiking van de medaille en oorkonde. Het voorgaande brengt met zich mee dat eind dit jaar de medailles en oorkonden aan de vrijwilligers kunnen uitgereikt. Het Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie bepaalt hierover dat de uitreiking geschiedt do namens de korpsbeheerder. Het zal u duidelijk zijn dat aan de medaille als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers door m alle betrokkenen grote betekenis wordt gehecht. Ik verzoek u daarom aan de uitreiking van de medailles de n aandacht te besteden. Ik zou het bijzonder waarderen als u de uitreiking aan de vrijwilligers in uw korps zo m zelf doet. Tot slot. De uitreiking van de herinneringsmedaille vrijwillige politie kan worden beschouwd als een bijz sluiting van het jubileumjaar Door velen wordt een bijzondere inspanning geleverd, zodat de uitreikin medaille een waardige blijk van waardering voor de politievrijwilligers zal zijn. Ik reken dan ook op uw inze medewerking om de uitreiking van de medaille succesvol te laten verlopen. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

4 Aanvraag voor de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie De Korpsbeheerder (naam): van de Politieregio: Adres: Hieronder dienststempel plaatsen Datum: Handtekening: verzoekt de Secretaris ter Kanselarij der Nederlandse Orden de Herinneringsmedaille vrijwillige Politie met op naam gestelde oorkonden beschikbaar te willen stellen voor de onderstaande personen die in 1998 vrijwilliger zijn in genoemde politieregio.

5 De aanvraag dient te worden gedaan door of namens de korpsbeheerder.

6 Den Haag, 26 mei 1998 EA98/U1771 Directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, Directie Politie DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN In overeenstemming met de Minister van Justitie, overwegende dat de Vrijwillige Politie en zijn voorgangers, de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeente 1998 vijftig jaar bestaan en dat het wenselijk is ter gelegenheid daarvan een herinneringsmedaille uit te geven Besluit: Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. 'de medaille': de Herinneringsmedaille vrijwillige politie zoals omschreven in de bij dit besluit bijlage 1; b. 'oorkonde': de oorkonde zoals omschreven in bijlage 2 van dit besluit. Artikel 2 De medaille wordt toegekend aan: a. degene die in 1998 vrijwillig ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Bes rechtspositie vrijwillige politie, is of is geweest; b. degene die betrokken is bij de organisatie van het jubileum van de vrijwillige politie in Artikel 3 De medaille wordt toegekend en uitgereikt door of namens de minister van Binnenlandse Zaken, danwel: a. de korpsbeheerder aan de onder hem ressorterende personen als bedoeld in artikel 2, onder a; b. het bestuur van de Landelijke Organisatie Vrijwillige Politie aan personen als bedoeld in artikel 2, onder b

7 Artikel 4 1. De minister van Binnenlandse Zaken, de korpsbeheerder of het bestuur van de Landelijke Organisatie Vr Politie dient een aanvraag voor de medaille, de op naam gestelde oorkonde alsmede de beton als bedoeld in tweede lid, in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. 2. In de aanvraag wordt vermeld naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats van de perso de medaille wordt toegekend. 3. De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt de uitreikende instantie de medaille, de oorkonde en de be 4. De verstrekking geschiedt kosteloos. Artikel 5 1. Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan of op het lint op borsthoogte op linkerzijde van de kleding. 2. In plaats van de medaille mag op uniformkleding een beton van het lint ter gro bij 11 millimeter worden gedragen. 3. In plaats van de medaille of de beton mag een verkleinde vorm van d medaille worden gedragen. Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatscourant w wordt geplaatst. Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998.

8 HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE Bijlage 1. De medaille is vervaardigd uit brons en heeft een doorsnede van 35 mm. De voorzijde toont het politielogo met vlam) met omschrift: VRIJWILLIGE POLITIE. Op de keerzijde zijn onder elkaar de jaartallen 1948 en weergegeven. De medaille hangt aan een lint ter breedte van 37 mm. Het lint is donkerblauw met links en rechts op een af millimeter van de boorden achtereenvolgens een okergele en een witte streep van 2 mm breed.. In de uitvoering voor dames is het lint opgemaakt in de vorm van een strik.

9 HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE Bijlage 2 De tekst van de oorkonde luidt als volgt: HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE verleent hierbij als blijk van waardering vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Ju Herinneringsmedaille vrijwillige politie aan als blijk van waardering voor zijn inzet. Gegeven te..., op Naam verlenende instantie 2 Naam begiftigde 3 Handtekening(en) namens verlenende instantie

10 Nota van toelichting Algemeen In 1948 werd opgericht de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie. Later werden deze omgevor Vrijwillige, Politie. Ter herinnering aan het 50-jarig jubileum in 1998 en als blijk van waardering voor de inz vrijwilligers ten behoeve van de politie, is een herinneringsmedaille ingesteld. Artikelsgewijze toelichting Artikel 2 In dit artikel is bepaald dat de medaille wordt toegekend aan degenen die in 1998 lid zijn of zijn geweest van vrijwillige politie. Onder de in het besluit gegeven omschrijving vallen niet alleen de vrijwillige politieambte politie die zijn aangesteld voor de politietaak, maar ook de vrijwillige ambtenaren in opleiding. -Tevens wordt de medaille toegekend aan degenen die - niet zijnde lid van de vrijwillige politie - betrokken waren bij de organisatie van het jubileum. Artikel 3 Voor wat betreft de leden van de vrijwillige politie is de korpsbeheerder als bevoegd gezag degen die de med toekent. Voor wat betreft degenen die bij de organisatie van het jubileum zijn betrokken geschiedt de toeken praktische redenen door het bestuur van de Landelijke Organisatie Vrijwillige Politie. Artikel 4 In dit artikel is de aanvraagprocedure gegeven. De kosten voor de verstrekking van de medaille komen ten l begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Artikel 5 Dit artikel geeft regels omtrent de draagwijze. De begiftigde die een uniform draagt mag in plaats van de me beton dragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de medaille in verkleinde vorm te dragen, bijvoorbeeld op rokkostuu ;

11 Formulier voor het aanvragen van de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie Met bijgevoegde diskette kunt u het formulier voor het aanvragen van de Herinneringsmedaille Vrijwillige P invullen. De diskette is geschikt voor alle gangbare tekstverwerkingsprogramma's. Indien uw tekstverwerkingsprogramma niet staat vermeld, neem dan telefonisch contact op met de Kanselarij der Ned Orden, mw J. van den Bergh, tel Bestanden op de diskette: Bestandsnaam Bijbehorende tekstverwerkingsprogramma 001 WP voor Windows 6.0/7.0/ wp WordPerfect 5.1/ wp WordPerfect wp WordPerfect MS Word voor Windows 6.0/7.0. ~ Werkwijze 1. Start uw tekstverwerkingsprogramma op. 2. Plaats de diskette in het diskettestation. 3. Selecteer het bestand dat behoort bij uw tekstverwerkingsprogramma. 4. Kopieer dit bestand naar een nieuw bestand genaamd "aanvraag". Dit nieuwe bestand aanvraag dient u op te plaatsen. 5. Open het bestand "aanvraag". Het bestand bestaat uit een kop en een tabel. U kunt door de tabel bewegen uw tekstverwerkingsprogramma gebruikelijke wijze (meestal met de TAB-toets of met de pijltjestoetsen 6. Vul in het bestand de gevraagde gegevens in. Naar mate er meer tekst in een cel van de tabel wordt ingevu de cel vanzelf groter. U kunt meerdere regels aan de tabel toevoegen op de wijze die voor u tekstverwerkingsprograrnma gebruikelijk is. 7. Na invoer van de gegevens dient het bestand te worden opgeslagen. 8. Maak een afdruk van het formulier. 9. De afdruk van het door of namens de korpschef ondertekende aanvraagformulier wordt nadat het is voo een afdruk van een dienststempel met de diskette gezonden aan: Kanselarij der Nederlandse Orden/HMVP, postbus 30436, 2500 GK Den Haag. 10. Onvolledig aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen!!

12 Aanvraag voor de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie De Korpsbeheerder (naam)1: van de Politieregio: Adres: Hieronder dienststempel plaatsen Datum: Handtekening: verzoekt de Secretaris ter Kanselarij der Nederlandse Orden de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie met op naam gestelde oorkonden beschikbaar te willen stellen voor de onderstaande personen die in 1998 vrijwilliger zijn in genoemde politieregio. 1) De aanvraag dient te worden gedaan door of namens de korpsbeheerder.

13 Formulier voor het aanvragen van de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie Met bijgevoegde diskette kunt u het formulier voor het aanvragen van de Herinneringsmedaille Vrijwillige P invullen. De diskette is geschikt voor alle gangbare tekstverwerkingsprogramma's. Indien uw tekstverwerkingsprogramma niet staat vermeld, neem dan telefonisch contact op met de Kanselarij der Ned Orden, mw J. van den Bergh, tel Bestanden op de diskette: Bestandsnaam Bijbehorende tekstverwerkingsprogramma 001 WP voor Windows 6.0/7.0/ wp WordPerfect 5.1/ wp WordPerfect wp WordPerfect MS Word voor Wmdows 6.0/7.0 Werkwijze 1. Start uw tekstverwerkingsprogramma op. 2. Plaats de diskette in het diskettestation. 3. Selecteer het bestand dat behoort bij uw tekstverwerkingsprogramma. 4. Kopieer dit bestand naar een nieuw bestand genaamd "aanvraag". Dit nieuwe bestand aanvraag dient u op de diskette te plaatsen. 5. Open het bestand "aanvraag". Het bestand bestaat uit een kop en een tabel. U kunt door de tabel bewegen op de voor uw tekstverwerkingsprogramma gebruikelijke wijze (meestal met de TAB-toets of met de pijltjestoetsen). 6. Vul in het bestand de gevraagde gegevens in. Naar mate er meer tekst in een cel van de tabel wordt ingevuld, wordt de cel vanzelf groter. U kunt meerdere regels aan de tabel toevoegen op de wijze die voor uw tekstverwerkingsprogramma gebruikelijk is. 7. Na invoer van de gegevens dient het bestand te worden opgeslagen. 8. Maak een afdruk van het formulier. 9. De afdruk van het door of namens de korpschef ondertekende aanvraagformulier wordt nadat het is voorzien van een afdruk van een dienststempel met de diskette gezonden aan: Kanselarij der Nederlandse Orden/HMVP, postbus 30436, 2500 GK Den Haag. 10. Onvolledig aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen!!

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Geen EA96/U2613 576471/596/GBJ 23 september 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Geen EA96/U2613 576471/596/GBJ 23 september 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders i.a.a. - de korpschefs van de regionale politiekorpsen - de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten - de directeur Rijksrecherche - de leden van het CGOP, d.t.v. secretariaat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1345 4 december 2008 Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren 14 november 2008 Nr.

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD s-hertogenbosch november 2008 Voorwoord Werknemers met een publieke taak lijken steeds meer weerstand te ontmoeten bij het uitoefenen van hun beroep. Geweld

Nadere informatie

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Verloop van het onderzoek 3 Feiten De organisatie rond de registratie van gereden kilometers

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3.

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3. Artikel: Regeling landelijk sociaal statuut 1. Definities 1a. Reorganisatie Politiewet 2012 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag 3. Diversiteit 4. Reorganisatieplan 4a. Reorganisatiecommissie 5.

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7964 20 april 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/14677,

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE Advies van de AOb Met de Kwaliteitswet is voor het primair- en voortgezet onderwijs de verplichting ontstaan om voor elke school een klachtenregeling

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie