VOORWOORD. Met vriendelijke groet, Renie Heerbaart Directeur IZIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Met vriendelijke groet, Renie Heerbaart Directeur IZIT"

Transcriptie

1

2 VOORWOORD oor u ligt het jaarverslag 2011 van IZIT. In dit jaarverslag willen we u informeren over onze activiteiten in het afgelopen jaar en alvast kort vooruitblikken naar 2012 en verder. In 2011 heeft de vereniging iczt zichzelf opgeheven en haar aandelen overgedragen aan een zestal zorginstellingen: Carintreggeland, De Twentse Zorgcentra, Dimence, Livio, Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente. IZIT heeft van haar aandeelhouders de opdracht gekregen om verder te werken aan de ontwikkeling van een stabiele en toekomstvaste structuur waarmee elektronische informatie-uitwisseling en communicatie tussen alle zorgverleners in de regio mogelijk is. Deze structuur heeft de naam ZorgNetOost meegekregen. In 2011 zijn we gestart met de uitvoering van ons werkprogramma Een belangrijke mijlpaal is de oplevering van de diensten e-lab en e-verwijzen. U leest daar verderop in dit verslag meer over. Daarnaast is een aantal diensten in ontwikkeling. Deze zullen in 2012 worden aangeboden. Een belangrijk uitgangspunt van ZorgNetOost is dat een zorgaanbieder via 1 toegang alle beschikbare diensten kan benaderen. In 2011 heeft een aantal leveranciers van zorginformatiesystemen op verzoek van IZIT een knop ingebouwd, waarmee de zorgverlener rechtstreeks toegang krijgt tot het ZorgPortaal en daarmee tot de achterliggende diensten. In 2012 zullen we het ZorgPortaal verder ontwikkelen en met meer leveranciers afspraken maken over de toegang tot het ZorgPortaal. In 2011 hebben we ook gewerkt aan een nieuwe versie van onze referentiearchitectuur. Hergebruik van componenten, koppelingen met zorginformatiesystemen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dataopslag en -verwerking zijn belangrijke aandachtspunten. In 2012 wordt de ZorgNetOost Referentiearchitectuur vastgesteld, waarmee we een stevige basis leggen voor de komende jaren. Aan ZorgNetOost werkt niet alleen het IZIT-team. Mensen uit de verschillende instellingen; bestuurders, managers, zorgprofessionals en ICT-ers leveren allemaal een bijdrage. Gelukkig zien we in de regio dat men bereid is tot samenwerking en vertrouwen in elkaar heeft. Dat zijn essentiële voorwaarden om zorgprocessen op elkaar af te stemmen en informatie uit te wisselen. Ik wil dit voorwoord besluiten met mijn dank uit te spreken aan iedereen die eraan mee heeft gewerkt om van ZorgNetOost een succes te maken. Natuurlijk het IZIT-team, maar ook de programmaraad en regiegroep, de leden van de diverse projectgroepen en de aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij in IZIT hebben gesteld. Ik hoop op een goede voortzetting van de samenwerking in 2012 en wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. Met vriendelijke groet, + Renie Heerbaart Directeur IZIT

3 INHOUDSOPGAVE 01 ZORGNETOOST Blz E-LAB Blz E-VERWIJZEN Blz WDH Blz DIENSTEN IN ONTWIKKELING Blz VERHUIZING Blz HISSEN Blz AANDEELHOUDERS Blz ADEPD Blz TELEMONITORING Blz LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Blz CONTACTINFORMATIE Blz. 26 Blz 1-2

4 01 ZorgNetOost e gezondheidszorg in Nederland gaat steeds meer vraag gestuurd werken, patiënten participeren steeds actiever in hun eigen zorgproces. Vooral chronisch zieke mensen hebben te maken met meer dan één zorgverlener. Zorgverleners binnen deze zorgketens of zorgnetwerken gaan steeds meer samenwerken, waarmee de behoefte aan afstemming, communicatie en informatie-uitwisseling toeneemt. Een stabiele en toekomstvaste overleg- en ICT-structuur kan in deze behoefte voorzien. IZIT realiseert met ZorgNetOost zo n structuur. Het belangrijkste overlegorgaan binnen ZorgNetOost is de Programmaraad. In de Programmaraad zitten vertegenwoordigers van ziekenhuizen, care-, GGZen revalidatie-instellingen, huisartsen en andere eerste lijns zorgaanbieders. De Programmaraad fungeert als opdrachtgever en stuurgroep van de projecten.

5 01 ZorgNetOost De diensten van ZorgNetOost beslaan de volgende drie onderdelen: toegang, basisdiensten en ketenzorgoplossing, zoals weergegeven in het onderstaande plaatje. Het plaatje toont het programmaplan van 2011 tot en met In 2011 zijn de basisdiensten e-verwijzen en e-lab gerealiseerd. Daarnaast is er gewerkt aan de analyse en ontwikkeling van de andere basisdiensten. Deze diensten worden in gerealiseerd. De centrale toegang tot deze diensten wordt gevormd door het ZNO ZorgPortaal. UITGANGSPUNTEN 1. Organiseer ketenzorg en ondersteun dit met ICToplossingen. 2. Breng samenhang aan in diensten, processen en systemen. 3. Doe generiek wat generiek kan en specifiek wat specifiek moet. Blz 3-4

6 02 E-LAB et de dienst e-lab is het mogelijk om met één druk op de knop het gewenste laboratoriunonderzoek aan te vragen bij Medlon, het gezamenlijk initiatief van de laboratoria van het MST en het ZGT. Tevens is het via deze knop mogelijk om uitslagen in te zien van zowel eigen aanvragen van de huisarts als aanvragen van andere specialistenzorgverleners, mits de huisarts hiervoor toestemming heeft van de patiënt. GEBRUIKERSERVARINGEN E-LAB De huisartsen J.B. Sanders en P.J.F. Kroeze zijn de pioniers op het gebied van e-lab. Zij zijn begin 2011 als eerste huisartsen de pilot ingegaan. De functionaliteit is in nauw overleg bijgeschaafd tot een prima werkende elektronische lab-aanvraag en -inzage mogelijkheid. Het sluit nauw aan bij de praktijk, met vrijwel dezelfde lay-out als het papieren aanvraagformulier. De patiënt hoeft geen formulier meer mee en dus ook niet op te halen van de praktijk als je bijvoorbeeld aan de hand van een telefonisch consult een lab-onderzoek afspreekt. Je kan inzien welke orders uitstaan, voor het geval je niet meer zeker weet of je lab-onderzoek hebt aangevraagd. En wat erg zinvol is, is dat je in kunt zien wat eventueel door specialisten aan lab-onderzoek is gedaan. In een aantal situaties was dat zeer verhelderend ( o.a. kon ik onlangs een onverwachte slechte nierfunctie vergelijken met een waarde die 2 maanden eerder door de internist was aangevraagd, aldus de heer Sanders). Privacy is gewaarborgd door het feit dat aanvragen en inzien alleen maar vanuit de patiëntgegevens in je huisartsinformatiesysteem kan. Stabiliteit van het systeem is prima; behalve in de aanloop zijn er geen storingen meer geweest. We zouden niet meer zonder willen! (moet dan zoeken naar lab-briefjes )

7 02 E-LAB VOORDELEN E-LAB Voor de patiënt heeft het gebruik van e-lab voordelen: de huisarts kan kwaliteit en service bieden doordat deze altijd op de hoogte is van de meest recente uitslagen van zowel onderzoeken waarvoor de huisarts zelf opdracht heeft gegeven, als van laboratoriumuitslagen van overige aanvragers die zijn uitgevoerd door Medlon. Op deze manier kunnen behandelingen en onderzoeken beter op elkaar afgestemd worden. De kans op fouten of dubbele onderzoeken tengevolge van onvoldoende informatie wordt daardoor verminderd. Het beschikbaar stellen van alle uitslagen van laboratoriumonderzoeken aan de huisarts levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg rondom een patiënt. Inzage maakt het mogelijk voor de huisarts om nog adequater te reageren op de gezondheidssituatie van de patiënt. J.B. Sanders P.J.F. Kroeze Blz 5-6

8 03 E-VERWIJZEN n 2011 is hard gewerkt om de dienst e-verwijzen te realiseren. Met deze dienst is het mogelijk voor de huisarts om zijn of haar patiënten digitaal te verwijzen naar de instellingen MST, ZGT, Dimence en Mediant. Door gebruik te maken van de verwijsdienst vanuit het ZorgPortaal (onderdeel van ZorgNetOost), wordt het verwijzen en het elektronisch versturen van een bericht gecombineerd. De huisarts kan vanuit het eigen huisartsinformatiesysteem via het ZorgPortaal van ZorgNetOost de patiënt doorverwijzen naar de betreffende instellingen. Bij de digitale verwijzing kan worden aangeven welke informatie uit het eigen huisartsinformatiesysteem automatisch meegenomen moet worden. Als basis voor e-verwijzen wordt gebruik gemaakt van de laatste NHG-standaard, de HASP-richtlijn. Tevens krijgt de huisarts de opgestelde verwijsbrief automatisch terug in het eigen HIS. Door gebruik te maken van e-verwijzen, wordt de kwaliteit van het verwijzen verhoogd. Sinds april 2011 is het mogelijk om elektronisch te verwijzen via de dienst e-verwijzen op het ZorgPortaal van ZorgNetOost. Wat begon als een kleine pilot heeft nu de interesse gewekt van meerdere huisartsen waardoor het aantal verwijzingen is gestegen van 72 verwijzingen in de maand mei naar meer dan honderd verwijzingen per week in de maand oktober.

9 03 E-VERWIJZEN Blz 7-8

10 04 WDH Avonds, s nachts en in het weekend wordt spoedeisende huisartsenzorg geboden via de huisartsenpost. De huisartsen die hier werkzaam zijn, beschikken niet over de dossiers van patiënten. Toch is het van groot belang dat zij in ieder geval de belangrijkste informatie hebben. Met het Waarneemdossier Huisartsen krijgen huisartsen die werkzaam zijn op de huisartsenpost inzage in de belangrijkste informatie over de bezoekende patiënt. Daarnaast wordt de eigen huisarts automatisch geenformeerd over de behandeling door de waarnemend arts. WAARNEEMRETOUR- BERICHT Met het waarneemretourbericht wordt de eigen huisarts automatisch geïnformeerd over de behandeling door de waarnemend huisarts. De eigen huisarts krijgt dit bericht via een beveiligde mailverbinding in zijn postvak en kan door 1 druk op de knop de informatie op laten nemen in het dossier van de patiënt. Dit scheelt werk en zorgt dat het dossier compleet blijft. INZAGE IN PROFESSIONELE SAMENVATTING In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht gaat het bij het Waarneemdossier Huisartsen niet om complete dossiers die worden opgevraagd. Allereerst heeft het WDH alleen een inzagefunctie. Dat betekent dat de waarnemend huisarts alleen gegevens in kan zien, ze kunnen niet worden opgeslagen. Ten tweede krijgt de waarnemend huisarts alleen inzage in de professionele samenvatting. Deze samenvatting bevat administratieve gegevens zoals naam, geboortedatum, adres van de patiënt en de naam van diens huisarts. Daarnaast bevat de professionele samenvatting relevante gegevens over de gezondheid: medicatie, allergieen, contra-indicaties en de recente belangrijkste aandoeningen (episoden). De beroepsgroep zelf heeft vastgesteld welke informatie in geval van waarneming relevant is.

11 Blz WDH GOEDE INFORMATIE VRAAGT OM GOEDE REGISTRATIE Om goede en volledige informatie te krijgen, moet deze wel goed zijn ingevoerd. Dan gaat het niet alleen om de terminologie die voor een waarnemend huisarts eenduidig en begrijpelijk moet zijn. Omdat elektronisch deelinformatie uit een dossier wordt gehaald, moet deze informatie ook op de juiste plaats staan. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft richtlijnen opgesteld om tot een goede registratie te komen. Om huisartsen te helpen deze ADEPD-richtlijnen (Ade-quate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier) toe te passen heeft IZIT samen met HDT Oost een aantal activiteiten ontwikkeld. Meer daarover leest u in het hoofdstuk ADEPD.

12 05 DIENSTEN IN ONTWIKKELING aast de diensten e-lab en e-verwijzen is in 2011 gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal andere basisdiensten; e-lab Care, e- Overdracht, e-mdo, e-consultatie en een regionale berichtendienst. Deze diensten worden in (verder) ontwikkeld. Hieronder zullen kort de diensten worden beschreven. E-LAB CARE e-lab Care is een uitbreiding op de huidige dienst e-lab. Met e-lab Care wordt een nieuwe digitale verbinding gecreëerd tussen Medlon en de betrokken care-instellingen. Deze verbinding dient het proces van aanvraag en inzage van laboratoriumonderzoek door zorgprofessionals binnen deze care-instellingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. De dienst e-lab care biedt aan zorgprofessionals binnen care-instellingen de volgende functionaliteiten: - Aanvragen van laboratoriumonderzoek voor cliënten van care-instellingen door specialisten; - Inzage in resultaten van aangevraagd laboratoriumonderzoek door specialisten ouderengeneeskunde, al dan niet aangevraagd door andere artsen van de cliënt; - Inzage in orders die specialist heeft uitstaan bij Medlon, het ziekenhuislaboratorium van ZGT en MST. E-MDO De ontwikkeling van een ICT platform om de gehele oncologieketen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat een optimale informatie-uitwisseling in de oncologie zorgketen plaatsvindt. Alle informatie is op elke locatie beschikbaar. Speerpunt voor fase 1 is het zorgpad Colorectale maligniteiten waarbij niet alleen statische informatie (documenten, foto s, beelden etc.) wordt getoond, maar ook nader vast te stellen formulieren automatisch gevuld worden vanuit de bestaande bronsystemen.

13 05 DIENSTEN IN ONTWIKKELING E-OVERDRACHT Met e-overdracht wordt overdrachtinformatie elektronisch verzonden naar de organisatie die de vervolgzorg verleent. Waar mogelijk en wenselijk worden gegevens uit het bronsysteem van de zorginstelling gelezen en kunnen ook de gegevens uit het e-overdrachtdossier door het bronsysteem worden ingelezen. Tevens wordt het transferproces binnen een instelling ondersteund. Alle activiteiten die nodig zijn om de uiteindelijke overdracht te regelen kunnen worden vastgelegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om regionaal aanbod en mogelijke wachtlijsten op te nemen waardoor de hoeveelheid telefoontjes en administratieve handelingen verminderd worden. REGIONALE BERICHTENDIENST In de elektronische communicatie tussen zorgverleners wordt veel gebruik gemaakt van elektronisch berichtenverkeer, zoals een recept van huisarts naar apotheker of de ontslagbrief van de specialist naar de huisarts. Op dit moment hebben zorgaanbieders allemaal of een eigen contract of ze kunnen geen elektronische berichten verzenden. ZorgNetOost heeft in 2011 verkend of een regionaal contract voor berichtenverkeer voordelen biedt t.o.v. de huidige situatie. Het lijkt er op dat dit zo is en daarom zullen we dit in 2012 vervolgen. E-CONSULTATIE Bij e-consultatie wenst een zorgverlener over een generieke zorg gerelateerde vraag of over een specifieke patientcasus advies van of een beoordeling door een andere zorgverlener. e-consultatie kan plaatsvinden tussen zorgprofessionals in eerstelijnszorg onderling, tussen eerste en tweede lijn en tussen tweedelijns zorgprofessionals. Uitgangspunt van dit project is dat er in eerste instantie tussen individuele zorgaanbieders in de eerste en tweede lijnszorg wordt geconsulteerd. Blz 11-12

14 06 VERHUIZING OUD NIEUW

15 06 VERHUIZING n 2011 zijn we op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen voor IZIT. In december hebben we het pand aan de Brouwerijstraat verlaten en zijn we verhuisd naar het kantorenpark Park Phi aan de Zuiderval in Enschede. Park Phi bestaat uit drie vooruitstrevende en onder architectuur ontworpen kantoorgebouwen, gelegen in een parkachtige setting aan de Zuiderval in Enschede. Bij zowel de ontwikkeling van de kantoren als de inrichting van het terrein staat duurzaamheid centraal. De naam Park Phi verwijst naar de gulden snede. IZIT bevindt zich in toren Noord, de hoogste toren van de drie torens. Met onze verhuizing is ons bezoekadres gewijzigd naar: Zuiderval EZ Enschede Foto s: J.H.K. Hoving Blz 13-14

16 07 HISSEN en van de belangrijkste uitgangspunten van Zorg- NetOost is de single-sign on toegang vanuit verschillende systemen. Voor de aansluiting van huisartsen betekent dit dat er per huisartsinformatiesysteem een dergelijke toegang moet worden gerealiseerd in de vorm van externe toegang of een ZorgPortaalknop. Op deze manier kunnen huisartsen via een externe toegang vanuit hun eigen HIS zonder nogmaals in te loggen op dit portaal komen, waarbij zowel de eigen gegevens als de gegevens van de patiënt automatisch overgenomen worden. In 2011 is deze toegang vanuit de huisartsensystemen Promedico en Medicom gerealiseerd. Tevens wordt gewerkt aan de toegang vanuit Mira, Microhis en Hethis.

17 07 HISSEN PROMEDICO Begin 2011 zijn de eerste succesvolle testen uitgevoerd om vanuit het huisartssysteem Promedico (ASP) via een ZorgPortaalknop met single sign on om het ZorgPortaal van ZorgNetOost te komen. Vervolgens is er een pilot gestart met een twintigtal huisartsen om het gebruik van het Zorg- Portaal en de diensten e-lab en e-verwijzen te testen. Na enthousiaste reacties van gebruikers in deze pilot, is in mei de uitrol van de aansluiting van alle Promedico huisartsen gestart. In december 2011 waren 46 Promedico-huisartsen en 44 praktijkmedewerkers aangesloten op het ZorgPortaal van ZorgNetOost en de bijbehorende diensten. MEDICOM In 2011 is er samengewerkt met Medicom om de toegang tot het ZorgPortaal van ZorgNetOost te realiseren. Hierdoor is het mogelijk voor huisartsen om via een externe toegang vanuit Medicom via single sign on op het ZorgPortaal te komen. Deze verbinding en het gebruik van de diensten op het ZorgPortaal is getest met een tweetal huisartsen en praktijkmedewerkers. In 2012 zal de uitrol van de aansluiting van alle Medicom huisartsen plaatsvinden. Blz 15-16

18 08 AANDEELHOUDERS + +

19 08 AANDEELHOUDERS Blz 17-18

20 09 ADEPD n Twente is vanuit Huisartsendienst Twente-Oost en de Huisartsenpost Hengelo in 2010 een project gestart met als doel de kwaliteit van de registratie in de elektronische huisartsendossiers in kaart te brengen en waar nodig op een hoger niveau te krijgen. Het belang van een goede registratie is behalve in de huisartspraktijk zelf, met het toenemende aantal medewerkers aldaar, ook vanuit de optiek van uitwisseling van dossiergegevens met de huisartsenposten evident. IZIT neemt deel in de stuurgroep van ADEPD en biedt tevens een ondersteunende rol voor de verschillende processen. ADEPD is een richtlijn die huisartsen een houvast biedt bij het registreren van relevante medische gegevens in het EPD. Hierin staat beschreven waarom bepaalde gegevens op een bepaalde manier op een bepaalde plaats in het EPD vastgelegd dienen te worden. Opzet van de ADEPD-stuurgroep is dat praktijken een EPD scan aangeboden wordt en zij individuele feedback op de scanresultaten krijgen. Aan de hand van de individuele feedback stelt de praktijk een verbeterplan op. De stuurgroep biedt ondersteuning op diverse onderdelen en na een jaar wordt de EPD scan herhaald. Een groot aantal praktijken besloot deel te nemen, een teken dat de materie leeft op de werkvloer. Ook op de voorlichtingsbijeenkomsten waar de scanresultaten werden besproken was de opkomst groot en werd er levendig gediscussieerd. Tevens is er op 30 maart een drukbezocht symposium georganiseerd genaamd ADEPD voor gevorderden, waar uitvoerig stil gestaan werd bij de verschillende aspecten van het ADEPD registreren. Centraal stond de uitwisseling van gegevens met de huisartsenpost, anders gezegd: hoe kunnen we er voor zorgen dat de professionele samenvatting zoals die aangeboden wordt op de huisartsenpost inderdaad een adequaat overzicht geeft van de gezondheidssituatie van de betreffende patiënt. +

21 09 ADEPD De stuurgroep hoopt met dit breed gedragen project, gevoed vanuit de dagelijkse praktijk, een kwaliteitsslag te kunnen maken in het uitwisselen van dossiers tussen huisartsen en de huisartsenpost. De stuurgroep ADPED bestaat uit: Drs. J. Noltes-Beverdam, directeur Huisartsendienst Twente-Oost en de Huisartsenpost Hengelo J.K. Dekker, huisarts J. van Grafhorst, huisarts P. Kroeze, huisarts B. Sanders, huisarts B. Assink, IZIT Blz 19-20

22 10 TELEMONITORING ZIT heeft in 2011 het Medisch Spectrum Twente (MST) ondersteund bij de keuze voor en implementatie van een telemonitoringsapplicatie voor patiënten met chronisch hartfalen. Dit zijn patiënten waarbij door de cardioloog de diagnose hartfalen is gesteld. Het absoluut aantal patiënten met chronisch hartfalen zal in de komende jaren exponentieel toenemen; landelijke cijfers (o.a. RIVM) geven een verwachte toename van ruim 40% in 2025 aan. Daarbij staat in de Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen (2010) geformuleerd dat iedere patiënt met hartfalen jaarlijks, behalve een bezoek aan de cardioloog ook een bezoek aan de hartfalenverpleegkundige moet afleggen. Hierdoor zal de druk op de hartfalenpolikliniek toenemen en zullen de wachtlijsten groeien. De hartfalenpolikliniek binnen het MST heeft een begeleidingsprogramma voor patiënten met chronisch hartfalen, NYHA II, III en IV, op gebied van titratie van medicatie en lifestylemanagement. Het MST wil nu deze patiënten met hartfalen met inzet van telemonitoring thuis gaan begeleiden. Bij het gebruik van deze telemonitoringsdienst, meet de patiënt thuis het gewicht, de bloeddruk en maakt VOORDELEN Voor een patiënt met chronisch hartfalen levert dit de volgende te verwachten voordelen op: een vermindering van het aantal herhaalbezoeken op de polikliniek in het ziekenhuis, minder mobiele patiënten kunnen op nog eenvoudigere wijze thuis gemonitord worden. Door inzet van deze telemonitoringsdienst kan een verslechtering van de gezondheidssituatie van de patiënt tijdig worden herkend en kan mogelijk een ziekenhuisopname worden voorkomen.

23 10 TELEMONITORING VOORDELEN Tevens initieert telemonitoring mogelijkheden tot bevordering van zelfmanagement bij patiënten. Kortom de zorg wordt centraal rondom de patiënt georganiseerd. Het MST verwacht daarnaast de volgende voordelen: vermindering van het aantal polikliniekbezoeken per hartfalenpatiënt, vermindering van het aantal heropnames en het verkorten van de opnameduur. Hierdoor kan de toename van de zorgvraag door verwachte groei van het aantal patiënten met hartfalen gedeeltelijk worden opgevangen. IZIT IZIT ondersteunt het MST in dit project door middel van de volgende activiteiten: leveren projectleider implementatie, opstellen en uitvoeren nulmeting ten behoeve van onderzoeksprogramma, schrijven programma van eisen, ondersteuning bij contractonderhandelingen, schrijven business case. Blz 21-22

24 11 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN n 2011 is er landelijk veel gebeurd op het gebied van Zorg-ICT. Vooral de gebeurtenissen rond het LSP, het Landelijk Schakel Punt springen daarbij in het oog. Na jaren van discussie heeft in maart de Eerste Kamer een streep gezet door wat is gaan heten de wet op het EPD. Daarmee zou de landelijke uitwisseling van de belangrijkste patiëntinformatie tussen huisartsen, apothekers en ziekenhuizen niet mogelijk zijn. Een aantal partijen, waaronder verzekeraars en een aantal koepels van zorgaanbieders vond dit een onwenselijke ontwikkeling en heeft daarom besloten zelf opdracht te geven voor doorstart van het LSP. Na veel overleg, o.a. over de besturingsstructuur en de financiering, is eind 2011 definitief opdracht voor doorstart gegeven. De eerste diensten die via het LSP beschikbaar komen voor huisartsen, apothekers en ziekenhuizen zijn de Waarneemgegevens huisartsen en de medicatiegegevens van de patiënten. De belangrijkste verschillen met de oorspronkelijke opzet van het LSP is dat gegevensuitwisseling alleen mag na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, terwijl in de oorspronkelijke opzet gegevensuitwisseling was toegestaan tenzij de patiënt bezwaar maakte. Een ander verschil is dat voorheen aansluiting van zorgverleners wettelijk verplicht zou worden gesteld, terwijl er nu sprake is van vrijwillige aansluiting. + In 2012 moet blijken of het LSP op deze wijze bestaansrecht heeft.

25 11 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN IZIT werkt veel samen met andere regionale organisaties voor Zorg-ICT, vaak met ondersteuning van Nictiz. Deze samenwerking heeft in 2011 de volgende resultaten opgeleverd: 1 Visiedocument Referentiekader regionale informatie-uitwisseling in de zorg waarin we hebben vastgelegd hoe we samenwerken en welke thema s de komende jaren op de agenda staan; 3 2 Gedragscode EGIZ (elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) waarin beschreven staat hoe partijen moeten handelen bij regionale informatie-uitwisseling. De gedragscode is begin 2012 aan de besturen van de zorgkoepels voorgelegd. Als zij akkoord gaan, wordt deze voorgelegd aan het CBP. Interoperabiliteit bij chronisch hartfalen: gelukkig komt er steeds meer aandacht voor interoperabiliteit waardoor systemen en software met elkaar kunnen communiceren. IZIT was in 2011 betrokken bij een project dat heeft geleid tot een generiek model om interoperabiliteit te realiseren en moet leiden tot afspraken tussen leveranciers van systemen op het gebied van chronisch hartfalen. Blz 23-24

26 12 CONTACTINFORMATIE BEZOEKADRES Zuiderval EZ Enschede POSTADRES Zuiderval EZ Enschede WEBSITES ww.zorgnetoost.nl HELPDESK Helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van uur tot

27 IZIT Jaarverslag 2011 is een uitgave van IZIT bv (maart 2012) Concept & Realisatie melk Design Blz 25-26

28

Handleiding ZNO e-lab

Handleiding ZNO e-lab Handleiding ZNO e-lab ZorgNetOost wordt gerealiseerd door IZIT. 1. Inleiding De dienst ZNO e-lab biedt u de mogelijkheid om laboratoriumuitslagen sneller tot uw beschikking te hebben door rechtstreeks

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Handleiding ZNO e-lab

Handleiding ZNO e-lab Handleiding ZNO e-lab ZorgNetOost wordt gerealiseerd door IZIT. 1. Inleiding De dienst ZNO e-lab biedt u de mogelijkheid om laboratoriumuitslagen sneller tot uw beschikking te hebben door rechtstreeks

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Jaarverslag. Tweeduizend

Jaarverslag. Tweeduizend Jaarverslag Tweeduizend Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014. Hierin willen we een beeld geven van wat er het afgelopen jaar is gebeurd rond Zorg- NetOost. Hoe we een bijdrage hebben geleverd aan

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager XDW in Twente, workflow ondersteuning via XDS-netwerk ZorgNetOost Introductie IZIT en ZorgNetOost MDO Oncologie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 1 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 Doelstelling landelijke infrastructuur en EPD Het doel van elektronische gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM 527 Wat is Zorgportaal? Zorgportaal is het online afsprakensysteem van het Sint Franciscus Gasthuis. Via de beveiligde website Zorgportaal kunt u 24 uur per dag, zeven

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005

Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005 Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005 De formule Men neme: Negen zorgaanbieders Een provincie Kennisinstituten (ICT-)bedrijven

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Leven met een chronische aandoening is vanuit medisch oogpunt al een belasting. Zorgen dat je de zorg krijgt die je zoekt en je weg

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Promedico VDF 10 gebruikers

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Promedico VDF 10 gebruikers Handleiding gebruik ZorgDomein voor Promedico VDF 10 gebruikers Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via en internet.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via  en internet. Patiënteninformatie Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via e-mail en internet. rkz.nl Door de inzet van digitale middelen (internet en e-mail)

Nadere informatie

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt Bertus Buitenhuis

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt  Bertus Buitenhuis SAMENWERKEN MET IT Samenwerken rondom cliënt www.samenwerken.it Bertus Buitenhuis bertus@samenwerken.it 06 36 43 23 63 VOORDELEN EDIFACT STEKKER ONS ücommunicatie op basis van de veilige netwerken die

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft u na inloggen met uw DigiD toegang tot de beveiligde website

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Informatie overdracht in de CVA keten

Informatie overdracht in de CVA keten Informatie overdracht in de CVA keten dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 31 maart 2016 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Naam :... M/V Voorletter(s) :... Roepnaam:... Adres :... Postcode / Woonplaats:... Telefoonnummer(s):.../06-... Geboortedatum :... BSN nummer (voorheen: sofi-nummer):...

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX ZORG OVERZICHT 5 CONSULT 7 MENU STRUCTUUR 9 PERSOONLIJK PROFIEL 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich

Nadere informatie

DHW SSO KIS NEN OZIS. Lab

DHW SSO KIS NEN OZIS. Lab HL 7 HetHis MIRA NEN 7513 DHW OZIS KIS SSO NEN 7510 MedRec Zorg domein GGZ MedOvd MedVri TeleMC Medeur Edifact MedLab Lab Zorg mail MedMut Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van dit

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? U heeft een chronische ziekte. Daarvoor wordt u langere tijd behandeld.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar!

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! workshop EZD 9 april 2014 NHG Carinke Buiting Workshop in drie rondes focus 1 e ronde: Waar staan we? (14:30) focus 2 e ronde: Waar

Nadere informatie

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Welkom Agenda Waarom 1 HIS De Zorggroep als contractpartij Implementatie, clusterbeheer, servicemanagement, innovatie De andere zaal Medicom Uurtje uitleg

Nadere informatie

KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus LB UTRECHT. Geachte voorzitters,

KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus LB UTRECHT. Geachte voorzitters, KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus 20051 3502 LB UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering EPD 2 21 april 2008 Geachte voorzitters, In

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

Doel communicatie nierschade

Doel communicatie nierschade April 2013 Paul van den Broek huisarts te Goirle Kaderarts DM I.s.m. Jeroen Rovers, huisarts Tilburg Doel communicatie nierschade Uitwisseling informatie Gedeelde verantwoordelijkheid Juridisch vastgelegd

Nadere informatie

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig We hebben elkaar nodig Workshop 1 Wat hebben we u beloofd? Vanuit de overheid wordt steeds meer gestuurd op samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Een goed draaiend netwerk is daarbij

Nadere informatie

Delen van informatie

Delen van informatie Convenant Delen van informatie in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden November 2013 245.13/VBZ-BSZ Delen van informatie De partijen zoals vermeld in bijlage I van dit Samenwerkingsconvenant,

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT juli 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT juli 2007 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 30 juli 2007 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Standpunt inzake rapport

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN Ginette den Boer Regiomanager Extramurale Zorg E-mail: g.den.boer@pietervanforeest.nl Agenda Ketenzorg als rode

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014

Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Nederlandse ontwikkelingen rondom elektronische gegevensuitwisseling Anton Ekker Symposium Regelgeving rond patiëntgegevens 24 juni 2014 Actueel - gedragscode EGiZ - wetsvoorstel cliëntenrechten elektronische

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie