BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V."

Transcriptie

1 BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 1/19

2 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer 4. Declaraties / reisvoorschotten 6 5. Ploegentoeslag 6 6. Vakantietoeslag 6 7. Werken op site 6 8. Werktijden 7 9. Afwijkend dienstrooster (code 15) Detachering om reden van te weinig werk Integrated Build regeling Toegangspasjes / registratiepasjes Bezoek Dokter, Tandarts en Specialist Ziekmelding Gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid Uitvoering verzuimcontrole buitenland Vakantie en collectieve dagen Snipperdagen Kort Verlof Pensioenfonds Collectieve Autoverzekering Zorgverzekering Verzekering WGA Hiaat Levensloop-/spaarloonregeling 13 VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 2/19

3 25. Cursussen of Opleidingen Jubilea Winstdelingsregeling Personeelsvereniging Stichting sociaal voorzieningsfonds Charitatief fonds Afvoer Bedrijfsmateriaal Opzeggen Dienstverband Persoonlijke Gegevens Ondernemingsraad VGWM-Commissie BedrijfsHulpVerleners (BHV) / Eerste Hulp regeling (EHBO) Instructies bij ongeval/brand en ontruiming Veiligheid Algemene verplichtingen van het personeel Orde en Netheid Parkeren Ongewenst gedrag Persoonlijke Beschermingsmiddelen Gereedschap/Machines/PC s e.d Bedrijfswagens / Huurauto s 18 VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 3/19

4 Dit bedrijfsreglement is van toepassing voor alle medewerkers en medewerksters (hierna te noemen: werknemer) van VDL Steelweld B.V. (hierna te noemen: werkgever). In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid is de Metalektro CAO van toepassing. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 4/19

5 1. SALARISBETALING Salarisbetaling vindt plaats per maand door overschrijving naar een door de werknemer op te geven Nederlandse giro- of bankrekening. 2. OVERWERK Overwerkuren zijn gewerkte uren boven de normale werkdag en uren op zaterdag, zondag en feestdagen indien deze vóóraf door de leidinggevende zijn goedgekeurd. Langer werken zonder schriftelijke toestemming van leidinggevende, wordt niet als overwerk beschouwd. Over de overwerk-vergoeding wordt, conform CAO, geen ploegentoeslag betaald. De gehanteerde overwerk toeslagen zijn: - Normale werkdag: de eerste 2 uur voorafgaand of volgend op de normale werkdag 25%, voor de overige uren 50% - Zaterdag : 50% - Zondag/feestdag : 100% 3. REISKOSTENVERGOEDING De reiskostenvergoeding per maand is berekend op basis van de enkele reisafstand wonen/werken hemelsbreed gemeten volgens onderstaande tabel: A. Woon-werkverkeer Er zijn 2 mogelijkheden: - Indien men reist met openbaar vervoer wordt het abonnement vergoed via de centrale salarisadministratie tegen overlegging van een jaar- of maandkaart of een 5-daags retourkaart. - Indien men reist per auto, vergoeding op basis van de enkele reisafstand wonen/werken hemelsbreed gemeten volgens onderstaande reiskosten-vergoedingstabel : Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s km km km km Buiten een straal van 25 km van het bedrijf geldt de maximale vergoeding van 25 km. Bij verhuizing naar een andere woonplaats volgt automatisch aanpassing van de tarieven. Bij overuren op zaterdag, zondag, en/of overige feestdagen wordt reisgeld vergoed. De dagvergoeding is dan 3/65e deel van de maandtabel. Op de dagen dat men in Breda afwezig is, ongeacht welke oorzaak, wordt geen reiskostenvergoeding uitbetaald. Uitzondering : Als men een maandkaart openbaar vervoer heeft gekocht, krijgt men tegen inlevering van de kaart alsnog reiskostenvergoeding. B. Zakelijk verkeer Voor zakelijk gereden km. met een privé-auto (niet zijnde woon-werkverkeer) wordt een vergoeding betaald van Euro 0,27 per Km (opgebouwd uit een belast en een onbelast deel). Per dienstreis wordt maximaal 200 km vergoed, tenzij vooraf door de leidinggevende goedkeuring gegeven is. De werknemer declareert zijn zakelijk gereden kilometers middels het declaratieformulier (op dit formulier worden uitsluitend kilometers gedeclareerd). Uitbetaling vindt plaats bij de salarisbetaling in de daarop volgende maand. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 5/19

6 4. DECLARATIES / REISVOORSCHOTTEN Na een dienstreis of verblijf op site kunnen de gemaakte kosten gedeclareerd worden door middel van een volledig ingevuld declaratieformulier, voorzien van de originele bonnetjes van alle gedane uitgaven. Na goedkeuring door de leidinggevende of (in geval van verblijf op site) de site manager en de unitmanager/directie zal tot vergoeding worden overgegaan. Declareren moet gebeuren binnen 1 maand na de datum, waarop de kosten zijn gemaakt, tenzij onvoorziene omstandigheden dit niet toelaten. Indien een medewerker kosten voor moet schieten, is er de mogelijkheid om een voorschot te krijgen mits vooraf goedgekeurd door de unit manager. Dit voorschot wordt verrekend met de ingediende declaraties en bij uitbetaling zal eerst verrekening van het voorschot plaatsvinden. Een nieuw voorschot wordt pas toegekend als het eerder verstrekte voorschot is verrekend dan wel ingeleverd. 5. PLOEGENTOESLAG Voor het werken in vaste 2-ploegendienst ontvangt de werknemer een toeslag van 20 % van het bruto basismaandsalaris. Bij tijdelijke ploegendienst wordt een toeslag van 20 % gebaseerd op het bruto basismaandsalaris uitgekeerd over een vooraf overeengekomen periode van tijdelijke ploegendienst. Deze uitkering geldt mits de werktijden conform artikel 8 onder Fabriek avondploeg zijn. Deze regeling geldt alleen na goedkeuring van de directie. Zodra de tijdelijke ploegendienst beëindigd wordt geldt geen afbouw regeling. Indien de tijdelijke ploegendienst meer dan een jaar aaneengesloten voortduurt, wordt deze beschouwd als vaste ploegendienst. 6. VAKANTIETOESLAG De vakantietoeslag is volgens de CAO en wordt uitbetaald eind juni en wordt berekend over het aantal in vast dienstverband doorgebrachte maanden sinds 1 juli van het voorafgaande jaar. 7. WERKEN OP SITE De regels omtrent het werken op site zijn vastgelegd in de site manual. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 6/19

7 8. WERKTIJDEN Per afdeling kan in overleg met de leidinggevende en directie gekozen worden voor één van de onderstaande 2 werktijden varianten : Variant A ( vroeg ) Variant B ( laat Maandag t/m donderdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur Vrijdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur Voor de fabriek gelden de volgende werktijden : Fabriek dagploeg Fabriek avondploeg Maandag t/m donderdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur Vrijdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur 9. AFWIJKEND DIENSTROOSTER (CODE 15) Indien er door te weinig werk overcapaciteit op bepaalde afdeling ontstaat zal de leidinggevende in overleg met de directie en de werknemers een afwijkend dienstrooster toepassen waardoor er tijdelijk minder gewerkt wordt. De niet gewerkte uren dienen op een later tijdstip ingehaald worden in een verhouding van 1:1. In principe zal dit gebeuren door de werkdag met 1 uur (max. 2 uur) te verlengen, zonder overwerktoeslag. Een schema hiervoor wordt in overleg met de leidinggevende en de werknemer opgesteld. Afwijkingen kunnen in dit overleg tot stand komen. Maximaal kan het saldo van in te halen uren oplopen tot 80 uur. Indien er door te veel werk capaciteit te kort ontstaat, kan de leidinggevende in overleg met de directie en de werknemer een afwijkend dienstrooster toepassen. In principe zal dit gebeuren door de werkdag met max. 2 uur te verlengen. De te veel gewerkte uren kunnen op een later tijdstip gecompenseerd worden met vrije uren in de verhouding van 1:1. Maximaal kan het saldo van nog te compenseren uren oplopen tot 80 uur. De directie zal ernaar streven de medewerkers op tijd te informeren zodat de verrekening een minimale inbreuk op het privé leven van de medewerker zal hebben. In principe dienen de betreffende werknemers minimaal 1 week voor wijziging dienstrooster geïnformeerd te worden. De toepasbaarheid van deze regeling geldt voor alle medewerkers, met uitzondering van die medewerkers die conform hun arbeidsovereenkomst geen overuren uitbetaald krijgen. De administratie van de te compenseren uren zal uitgevoerd worden door de personeelsadministratie van VDL Steelweld onder code 15. Indien het dienstverband tussen de medewerkers en VDL Steelweld beëindigd wordt zullen de te compenseren uren verrekend worden bij de eindafrekening, conform de standaard regeling voor snipperuren. Het is de medewerker vrij om de te compenseren uren te verrekenen met vakantie-uren, dit dient in principe vooraf afgestemd te worden. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 7/19

8 10. DETACHERING OM REDEN VAN TE WEINIG WERK Indien door te weinig werk overcapaciteit op bepaalde afdelingen onstaat kan de leidinggevende in overleg met de directie en de werknemer besluiten personeel te detacheren naar andere bedrijven zowel binnen als buiten de VDL groep. Het betreft hier dan detachering op basis van bedrijfseconomische gronden en niet om karweiwerk. Het detacheren kan derhalve niet gezien worden als commerciële activiteit, waardoor er geen aanvullende arbeidsvoorwaarden gelden. Er is sprake van karweiwerk als het met de klant overeengekomen uurtarief boven het interne PBS-tarief ligt. Bij detachering gelden voor de gedetacheerde medewerker de werktijden en collectieve vakantiesluitingen van het betreffende bedrijf, als zodanig dat hij daar in dienst zou zijn. Bij het detacheren zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de kennis, kunde en privé omstandigheden van de medewerker. In principe worden de medewerkers gedetacheerd voor vergelijkbaar werk dat ze ook bij VDL Steelweld uitvoeren. Er zal geen vergoeding voor de reistijd worden gegeven. Wel zal er voor degelijk transport worden gezorgd en worden er afspraken gemaakt om de reistijd zo kort mogelijk te houden. Als tegemoetkoming voor de eventuele extra reistijd kunnen de betreffende medewerkers hun reiskostenvergoeding woon/werkverkeer behouden. Indien de aangewezen chauffeur voor het vervoeren van medepassagiers buitenproportioneel belast wordt met extra reistijd, kan per geval hier een afspraak op individuele basis over gemaakt worden. 11. INTEGRATED BUILD REGELING Voor medewerkers die structureel op site in het weekend werken (3 weken of meer, dan wel opgenomen in een schema voor langere tijd) geldt de onderstaande regeling. Uitgangspunt is per kalenderweek 2 dagen van 8 werkuren, 1 dag van 6,75 uren en 2 weekenddagen van ieder 10 werkuren; dus totaal 42,75 werkuren per week. Voor het geheel van gewerkte uren per kalenderweek geldt een toeslag van 25%. In de week opvolgend op het gewerkte weekend, worden verplicht 2 dagen vrij (van 8 werkuren) opgenomen. Het totaal aantal te werken uren dient te voldoen aan de arbeidstijdenwet. Dit zal worden beheerd door de medewerkers in schema s in te delen. Deze schema s zijn een richtlijn en kunnen naar omstandigheden aangepast worden. Medewerkers die slechts incidenteel (voor 1 of 2 weekends) naar site gaan, geldt de 150% (zaterdag) en 200% (zondag) overwerk toeslagregeling. Vrije dagen opnemen gebeurt door snipperuren daartoe aan te wenden. Indien er een situatie ontstaat van te weinig werk, kan om bedrijfseconomische redenen van bovenstaande regeling conform het onderstaande worden afgeweken. In plaats van 42,75 uur kan van 38,75 werkuren per week worden uitgegaan In plaats van een toeslag van 25% uit te betalen kan de toeslag verrekend worden door compensatie in uren, zodat 1 gewerkt uur gezien wordt als 1,25 gewerkt uur. Indien minder gewerkt wordt dan 38,75 werkuren per week (ook na verrekening), kan dit gecompenseerd worden door: Code 15 verschoven uren regeling, het totaal mag niet meer bedragen dan 80 uur te weinig gemaakte uren. Deze uren dienen op een later tijdstip te worden ingehaald conform een rooster dat in overleg tussen leidinggevende en de werknemer is opgesteld Het opnemen van snipperuren (op verzoek van werknemer) Onbetaald verlof (op verzoek van werknemer) VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 8/19

9 Indien meer gewerkt wordt dan 42,75 werkuren per week, kan dit gecompenseerd worden door: Code 15 verschoven uren regeling in een verhouding een gewerkt uur geeft 1,25 uur code 15 uur, het totaal mag niet meer bedragen dan 80 uur te veel gemaakte uren. Deze uren worden op een later tijdstip door de leidinggevende in overleg met de werknemer roostervrij ingedeeld Het totaal van gewerkte uren uitbetalen inclusief de genoemde toeslag Verrekening van code 15-uren geschiedt conform hetgeen beschreven is in paragraaf Afwijkend dienstrooster (zie paragraaf 9). 12 TOEGANGSPASJES / REGISTRATIEPASJES De toegangspasjes dienen door iedereen strikt persoonlijk te worden gebruikt ter registratie van zijn/haar aanwezigheid. Daarnaast zijn de directe werknemers verplicht dagelijks een urenverantwoording in te leveren t.b.v. de registratie van de directe uren op de betreffende projecten. 13. BEZOEK DOKTER, TANDARTS EN SPECIALIST Doktersbezoek dient bij voorkeur in eigen tijd te geschieden. Indien onder werktijd noodzakelijk, zal de tijd die men noodzakelijkerwijs moet verzuimen, met inachtneming van onderstaand maximum, worden vergoed. Totaal zullen per kalenderjaar niet meer dan 10 verzuim uren worden vergoed. Heeft men aan bovengenoemde uren niet voldoende dan kan men de uren als snipperuren laten afschrijven (afgerond op een kwartier) en/of als onbetaald verlof opnemen. Als de overschrijding ligt aan uitzonderlijke omstandigheden (b.v. chronisch zieken) kan men dit op individuele basis bespreken met de leidinggevende/directie. Afwezigheid dient (indien mogelijk) vooraf te worden gemeld bij de leidinggevende. 14. ZIEKMELDING Vóór uur dient men de ziekmelding telefonisch door te geven aan de leidinggevende en aan de receptie. Bij ploegendienst zo spoedig mogelijk. Om direct na de ziekmelding te kunnen beginnen met de begeleiding van de zieke collega en het werken aan zijn/haar snelle terugkeer, is het nodig dat: de ziekmelding door de zieke werknemer zélf geschiedt, alleen bij zeer ernstige arbeidsongeschiktheid kan dit gedaan worden door een ander persoon (b.v. huisgenoot of collega) er een dubbele melding wordt gedaan bij: 1. zijn/haar directe leidinggevende, die direct maatregelen kan nemen om het werk waarmee betrokkene bezig was te doen voortgaan, of dit, afhankelijk van de prognose en de planning, even opschort; de administratie, die zorgdraagt voor melding het UWV en de verzuim Coördinator en de ziekmelding opneemt in het verzuimregistratie systeem. Bij hervatting van het werk meldt men zich beter bij zowel de leidinggevende als de afdeling administratie. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 9/19

10 De controle en begeleiding van de ziektewet wordt uitgevoerd door VDL (verzuimrapporteurs) en door VDL Steelweld aangewezen bedrijfsartsen. Voor een bezoek aan de bedrijfsarts geldt een vergoeding voor het aantal gereden kilometers op basis van de enkele reisafstand hemelsbreed gemeten volgens onderstaande reiskosten-vergoedingstabel : Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s km km km km Indien er met openbaar vervoer gereisd wordt, worden op basis van declaratie de werkelijk gemaakte kosten vergoed. 15. GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID a. Tijdige ziekmelding De werknemer dient, indien hij arbeidsongeschikt is of wordt, de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk en, indien de werknemer niet verschijnt op het werk uiterlijk om uur `s-ochtends, op de hoogte te stellen conform de onder punt 14. voorgeschreven wijze. b. Thuisblijven De werknemer dient thuis te blijven tot de eerste controle heeft plaatsgehad. Na het eerste bezoek mag de werknemer, als daartegen geen medische bezwaren bestaan, buitenshuis gaan maar dient de eerste drie weken wel thuis te zijn: - `s morgens tot uur; - `s middags van uur tot uur. Tot het eerste bezoek en tijdens bovengenoemde uren mag de werknemer alleen van huis gaan voor een bezoek aan de behandelend arts of aan de bedrijfsarts 1 of om het werk te hervatten. Indien de arbeidsongeschiktheid onverhoopt langer dan 3 weken zou duren, vervalt de plicht om tijdens de hierboven genoemde uren thuis te zijn, tenzij door de bedrijfsarts anders mocht worden bepaald. Wanneer de werknemer meent dat daartoe aanleiding is, kan de werknemer de bedrijfsarts, vrijstelling vragen van de verplichting gedurende bepaalde uren thuis te zijn. c. Bezoek moet mogelijk zijn De werknemer dient bereikbaar te zijn voor controle door of namens de werkgever. Daartoe is het nodig dat de werknemer de werkgever of een door deze aangewezen persoon in de gelegenheid stelt om de werknemer in zijn woning of op het verpleegadres te bezoeken. Is er - terwijl de werknemer thuis is - iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan opendoen) dan dient de werknemer maatregelen te treffen, waardoor zij toch toegang tot de woning kunnen krijgen. De werknemer dient er voor te zorgen, dat als de bedrijfsarts of de werknemer van de Arbo-dienst hem/haar niet thuis treft, hij op het adres van de werknemer kan vernemen waar de werknemer is. d. Het juiste adres Indien de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld opname in of ontslag uit een ziekenhuis, een sanatorium of een andere inrichting) behoort de werknemer dit binnen 24 uur aan zijn werkgever op te geven. 1 onder bedrijfsarts wordt verstaan de geneeskundige, die door de werkgever wordt aangewezen om de arbeidsongeschiktheid vast te stellen en te controleren. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 10/19

11 e. Op het spreekuur komen De werknemer dient aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts of een door de bedrijfsarts aangewezen specialist voor een onderzoek gehoor te geven. Dit geldt ook indien de werknemer van plan is de dag na het onderzoek of een latere dag het werk te hervatten. Als de werknemer een geldige reden tot verhindering heeft (bijvoorbeeld bedlegerigheid), dan behoort de werknemer dit terstond mee te delen. (Op de oproepkaart is vermeld hoe de werknemer dit kan doen). Vanzelfsprekend dient de werknemer dan, behalve voor bezoek aan de behandelend arts, of in geval van werkhervatting, zijn woning tot het eerstvolgende bezoek van de bedrijfsarts niet te verlaten, teneinde aan laatstgenoemde de gelegenheid te geven de werknemer thuis aan te treffen, wanneer hij de werknemer komt bezoeken. De werknemer behoeft niet op het spreekuur te verschijnen indien hij inmiddels zijn werkzaamheden heeft hervat. f. Genezing niet belemmeren De werknemer dient zich tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen, dat zijn genezing niet wordt belemmerd (bijvoorbeeld tijdig onder behandeling stellen van een huisarts). g. Het verrichten van werkzaamheden De werknemer dient tijdens zijn arbeidsongeschiktheid geen arbeid te verrichten behalve voor zover het werkzaamheden betreft, welke de werknemer voor het herstel van zijn gezondheid zijn voorgeschreven, dan wel waarvoor de werknemer toestemming heeft ontvangen van de bedrijfsarts. h. Hervatten bij herstel Zodra de werknemer weer in staat is aan het werk te gaan, dient de werknemer de werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer aan te vangen en zijn werkgever te informeren op een door de werkgever voorgeschreven wijze. De werkgever en de werknemer dienen gezamenlijk een reïntegratieplan te maken en uit te voeren conform de procedure, zoals beschreven in de Wet Verbeterde Poortwachter. 16. UITVOERING ZIEKTEVERZUIM BUITENLAND Voor het geval u ziek wordt tijdens een buitenlandse dienstreis of vakantie gelden de volgende regels. Ziekmelding dient aantoonbaar te gebeuren, dus met een brief waarbij datum poststempel geldt als eerste ziektedag, per fax waarbij datum ontvangst geldt als eerste ziektedag of per telefoon en dan alleen indien de ziekmelding bij zowel de receptioniste/telefoniste als de leidinggevende is aangemeld. Vraag een verklaring of andere bewijslast van een lokale arts waarin wordt vermeld wat de aard is van de melding, waarin een duidelijke diagnose wordt gesteld, waarin een behandelingsaanpak wordt vermeld, waarin een prognose wordt aangegeven met betrekking tot verloop en duur van het ziekteverzuim en waarin door de arts wordt aangegeven wanneer u in staat geacht wordt naar Nederland terug te reizen. Medische beoordeling door de bedrijfsarts vindt achteraf plaats bij terugkeer van de werknemer. Op basis van de ter beschikking gestelde informatie geeft de bedrijfsarts een advies inzake de datum van werkhervatting. Deze datum kan zowel voor de datum van terugkeer in Nederland liggen als er na. Rekening houdend met dit gegeven kan er een verrekening plaats vinden van snipperdagen en/of loon. 17. VAKANTIE EN COLLECTIEVE DAGEN Het aantal vakantiedagen is conform de Metalektro CAO. (extra vakantierechten voor werknemers van 50 jaar of ouder volgens CAO). De vorm van een eventuele collectieve bedrijfsvakantie wordt vastgesteld in overleg tussen OR en directie. Er zijn daarnaast 4 collectieve snipperdagen die jaarlijks worden vastgesteld in overleg tussen directie en OR. Werken op collectieve dagen kan alleen na goedkeur van de directie. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 11/19

12 18. SNIPPERDAGEN Snipperdagen dienen vooraf bij de leidinggevende te worden aangevraagd en worden in goed overleg vastgesteld. Het streven is om maximaal 5 dagen per jaar mee over te nemen. Genoten snipperuren en gewerkte overuren worden als regel de maand na het genieten/werken verwerkt. Deze registratie sluit aan met de onderliggende aanwezigheidsregistratie. 19. KORT VERLOF (Art. VI.I van de Metalektro CAO is van toepassing) Met uitsluiting van het bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 1638c van het Burgerlijk Wetboek wordt bij verzuim, voor zover dit binnen de dagelijkse werktijd noodzakelijk is, met doorbetaling van salaris in de hierna te noemen gevallen en over de daarbij vermelde duur vrijaf gegeven: a. over 4 dagen aaneengesloten bij : - overlijden van levenspartner; - overlijden van een inwonend kind; b. over 2 dagen aaneengesloten bij : - het huwelijk van een werknemer; - het aangaan van een notariële samenlevingsovereenkomst of voor registratie van partnerschap - overlijden van een niet inwonend kind; - overlijden van een der ouders; c. over 1 dag aaneengesloten bij : - bevalling van de levenspartner, bij adoptie van een kind; of 40-jarig huwelijk van de werknemer; - huwelijk van een kind; - overlijden of voor het bijwonen van de begrafenis van: een der grootouders van de werknemer of van de levenspartner, zuster, broer, een der schoonouders, schoonzuster, zwager, schoondochter, schoonzoon, kleinkind; d. over ten hoogste 1 dag in totaal per kalenderjaar: - bij het huwelijk van een broer, zuster of kleinkind; - professie van een kind, broer of zuster, priesterwijding van een kind of broer; - 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van ouders of schoonouders. In het voorafgaande wordt onder levenspartner verstaan de echtgenoot c.q. echtgenote van de werknemer, dan wel degene, geen ouder, broer of zuster van de werknemer zijnde, met wie de werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert en waarvan de naam door de werknemer vooraf aan de werkgever bekend is gemaakt. 20. PENSIOENFONDS Een pensioenverzekering wordt afgesloten volgens de regels van het Pensioenfonds Metalektro (PME). 21. COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING Alle werknemers hebben de mogelijkheid een collectieve autoverzekering af te sluiten bij een door de werkgever geselecteerde verzekeringsmaatschappij. Aanmelding dient te gebeuren via: Assurantiekantoor Pennings Elzentlaan LH Eindhoven Tel VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 12/19

13 22. ZORGVERZEKERING Werknemers kunnen deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij Fortis of bij VGZ. Een informatiemap is verkrijgbaar bij de loonadministratie. Aanmelding dient te gebeuren via: Assurantiekantoor Pennings; Elzentlaan 45 ; 5611 LH Eindhoven; Tel Conform de zorgverzekeringswet dient iedere medewerker een basisverzekering met eventueel aanvullende verzekering af te sluiten. De premie van deze verzekering is opgebouwd uit twee delen, te weten: de eigen bijdrage het werkgeversgedeelte, ofwel de zogenoemde inkomensafhankelijke bijdrage (AIB). Dit is een wettelijke bijdrage van de werknemer aan een centrale overheidskas voor ziektekosten. De werkgever is verplicht om dit bedrag te vergoeden aan de werknemer onder inhouding van loonheffing. 23. VERZEKERING WGA HIAAT Er is een mogelijkheid het WGA-hiaat te verzekeren door vrijwillig deel te nemen aan een collectieve verzekering van fortis. Deze verzekering is voor de rekening van de werknemer. De premie is een percentage van het bruto jaarsalaris met een wettelijk maximum. Als men gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt tussen 35% en 80% en onvoldoende (minder dan 50%) invulling geeft aan de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit ontstaat het WGA-hiaat. De verzekering keert een aanvulling uit tot maximaal 70% van het laatstverdiende loon, hierbij geldt een wettelijk maximum. 24. LEVENSLOOP-/SPAARLOONREGELING Er bestaat de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan een collectieve levensloopregeling of aan een spaarloonregeling conform de geldende regelingen. Nadere informatie is verkrijgbaar via de loonadministratie. De levensloopregeling wordt aangeboden door Mn-Services en de ING-Bank/Postbank. Door deelname aan de spaarloonregeling heeft men de mogelijkheid om belastingvrij te sparen. Ieder jaar wordt een maximum bedrag vastgesteld. Het spaartegoed is voor 4 jaar geblokkeerd d.w.z. in het 5e jaar kan men de 1e termijn opnemen etc. Eerdere opname is alleen mogelijk volgens stringente voorwaarden o.a. de aankoop van een eigen woning. 25. CURSUSSEN OF OPLEIDINGEN Werknemers die zich door een studie in hun vrije tijd verder wensen te bekwamen, kunnen voor een tegemoetkoming in de studiekosten in aanmerking komen. De studie moet in verband staan met de werkzaamheden die de werknemer òf ten tijde van de aanvraag verricht, òf gericht zijn op toekomstige werkzaamheden. Voor een tegemoetkoming komen in principe in aanmerking alle werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn van de werkgever en waarvan de proeftijd is verstreken. Onder studiekosten wordt verstaan: inschrijf-, school-, les- of cursusgeld; tentamen- en examengeld, en voorgeschreven boeken en studiemateriaal. Reiskosten en studie-uren komen niet voor vergoeding in aanmerking. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient men vóór aanvang van de studie het formulier "aanvraag studiekostenvergoeding" bij de afdelingsmanager in, die de aanvraag al dan niet zal honoreren en ter goedkeuring aan de directie zal voorleggen. De volgende terugbetalingsregeling is van toepassing voor de betaalde studie kosten: a) 100% indien de werknemer tijdens de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt; b) 100% indien de werknemer binnen één jaar na afsluiting van de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt; c) 100% van de door de werkgever betaalde studiekosten indien de cursus of studie van de werknemer voortijdig beëindigd wordt en/of indien de studie zonder desbetreffend diploma of getuigschrift van kwalificatie wordt afgesloten; VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 13/19

14 d) 50% indien de werknemer binnen twee jaar na afsluiting van de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt; e) 20% indien de werknemer binnen drie jaar na afsluiting van de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt. De directie kan beslissen voor bepaalde opleidingen/cursussen, die direct verband hebben met een order of de verwerving daarvan, geen terugbetalingsregeling toe te passen. 26. JUBILEA Er zijn jubilea bij een 12,5 ; 25 en 40 jaar dienstverband. Bij 12,5 jaar dienstverband ontvangt men een horloge en een half bruto maandsalaris. Bij 25 jaar dienstverband ontvangt men een horloge en een bruto maandsalaris netto. Bij 40 jaar dienstverband ontvangt men twee bruto maandsalarissen en één bruto maandsalaris netto. 27. WINSTDELINGSREGELING Er is een winstdelingsregeling van toepassing. Volgens een vastgesteld schema wordt bij een bepaald winstpercentage een bepaalde winstuitkering gedaan: 1% bruto 2% bruto 3% bruto Plus 0.2 % jaarsalaris bruto 4% bruto Plus 0.6 % jaarsalaris bruto 5% bruto Plus 1.0 % jaarsalaris bruto 6% bruto Plus 1.4 % jaarsalaris bruto 7% bruto Plus 1.8 % jaarsalaris bruto 8% bruto Plus 2.2 % jaarsalaris bruto 9% bruto Plus 2.6 % jaarsalaris bruto 10% bruto Plus 2.8 % jaarsalaris bruto Bruto jaarsalaris houdt in de 12 werkelijke maandsalarissen. De regeling geldt voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van VDL Steelweld. De uitkering is naar rato van het aantal maanden dat werknemer in het betreffende kalenderjaar in dienst is geweest. 28. PERSONEELSVERENIGING De personeelsvereniging stimuleert sportieve en gezelligheidsbijeenkomsten voor haar leden. Het lidmaatschap kan worden uitgebreid met het lidmaatschap van de hobbyclub. Deelname is op vrijwillige basis. De inhouding van de contributie geschiedt door de loonadministratie. 29. STICHTING SOCIAAL VOORZIENINGSFONDS De Stichting Sociaal Voorzieningsfonds keert conform het reglement inzake uitkeringen Sociaal Voorzieningsfonds Ambac vergoedingen uit als tegemoetkoming in de kosten bij medische verrichtingen en bij diverse andere gelegenheden. Deelname is op vrijwillige basis. De inhouding van de contributie geschiedt door de loonadministratie. 30. CHARITATIEF FONDS De gelden van dit fonds worden conform het reglement Charitatief Fonds jaarlijks verdeeld over een aantal goede doelen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Breda. De OR is verantwoordelijk voor het beheer en de toekenning van de verschillende doelen. Deelname is op vrijwillige basis. De inhouding van de contributie geschiedt door de loonadministratie. 31. AFVOER BEDRIJFSMATERIAAL Het meenemen of verwijderen van op het bedrijf of elders aanwezig materiaal, eigendommen van of onder beheer van de onderneming, is slechts toegestaan met toestemming van leidinggevende en/of de directie. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 14/19

15 32. OPZEGGEN DIENSTVERBAND Het opzeggen van het dienstverband dient schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn, zowel voor werkgever als voor werknemer, is conform de CAO, ingaande de 1e van de maand na opzegging. Deze termijn geldt niet tijdens de proefperiode. 33. PERSOONLIJKE GEGEVENS Veranderingen in de gegevens over u zelf of uw gezin dienen direct schriftelijk te worden gemeld bij de administratie. 34. ONDERNEMINGSRAAD VDL Steelweld heeft een eigen OR. Het doel van de OR is als werknemersvertegenwoordiging overleg te plegen met de directie. Tevens het bevorderen van een beter functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. De OR wordt eens per 3 jaar gekozen door de werknemers. De werkwijze van de OR is conform het OR reglement. Wijzigingen in het OR reglement vinden altijd plaats in overleg met de directie. De bedrijfscommissie voor Metalektro ontvangt bij wijzigingen een exemplaar van het gewijzigde OR reglement. Verslagen van alle overlegvergaderingen worden op de publikatieborden in het bedrijf bekend gemaakt. 35. VGWM-COMMISSIE De VGWM-commissie heeft tot doel zich over de zorg voor de Veiligheid, de Gezondheid, het Welzijn en het Milieu van de werknemers en het bedrijf te beraden. Daaromtrent overleg te plegen en daarover adviezen te geven aan de directie. De zittingsduur van de leden van de VGWM-commissie loopt gelijk aan de zittingsperiode van de OR. De werkwijze van de VGWM-commissie ligt vast in het reglement voor een commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Wijzigingen in de samenstelling van de VGWM-commissie en in het VGWM-reglement vinden altijd plaats in overleg met de directie. De VGWM-commissie bestaat uit maximaal 5 leden, waarvan tenminste 2 leden lid zijn van de OR. Verslagen van alle vergaderingen worden verspreid aan de leden van de VGWM-commissie, de secretaris van de OR en aan de directie. 36. BEDRIJFSHULPVERLENERS (BHV) / EERSTE HULP REGELING (EHBO) De directie benoemt een aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en bedrijfs-ehbo-ers, waarbij voldaan wordt aan de wettelijke verplichting van minimaal 1 BHV-er per 50 werknemers. De EHBO-uitrusting wordt door deze BHV-ers / bedrijfs-ehbo-ers compleet gehouden. De BHV-ers en de bedrijfs-ehbo-ers ontvangen een vergoeding van Euro 120,00 per jaar, uit te betalen in september per kas. Een BHV-er die tevens gediplomeerd EHBO-er is (met inbegrip van reanimatie) ontvangt derhalve Euro 240,= per jaar, uit te betalen in september per kas. 37. INSTRUCTIES BIJ ONGEVAL / BRAND EN ONTRUIMING In het bedrijfsnoodplan zijn instructies vastgelegd omtrent hoe te handelen in geval van een ongeval, brand, brandalarm of ontruiming (ononderbroken sirene gedurende 1 minuut). Dit bedrijfsnoodplan is aanwezig bij de afdelingsleiding c.q. afdelingscoördinator. In dit bedrijfsnoodplan staan ook de uitgangen, nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen aangegeven op plattegronden van de gebouwen. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 15/19

16 38. VEILIGHEID De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) legt verplichtingen op, aan zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever is verplicht: - veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemer te waarborgen; - ervoor zorg te dragen dat werkmethoden, gereedschappen en machines veilig zijn voor de werknemer; - gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk - te beperken; - persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken; - bedrijfsongevallen vast te leggen volgens de werkwijze zoals beschreven in het - bedrijfsnoodplan. De werknemer is verplicht: - orde en netheid te bewaren; - uitgereikte beschermingsmiddelen te gebruiken; - gegeven voorschriften en instructies op te volgen; - gangpaden vrij te houden evenals de toegang tot elektrische schakelapparatuur; - kapot gereedschap ter reparatie aan te bieden; - afgewerkte chemische stoffen in te leveren; - verkeersregels en maximumsnelheid 10 km/uur op het bedrijfsterrein en - in het gebouw in acht te nemen; - ongevallen en onveilige situaties te melden aan de directie. De regels en richtlijnen mbt veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu zijn vastgelegd in het boekje veilig, gezond en milieubewust werken, hetgeen aan elke werknemer wordt overhandigd. Additionele regels en richtlijnen zijn vastgelegd in het boekje Veilig werken met (semi) automatische machines. De werknemer is verplicht zich aan deze regels te houden. 39. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN HET PERSONEEL Er geldt een algemeen rookverbod in alle ruimtes van de VDL Steelweld gebouwen in Breda met uitzondering van de door de directie aangeduide ruimtes. Tijdens bijeenkomsten, die gehouden worden in een van de VDL Steelweld ruimtes buiten diensttijd, wordt het rookverbod opgeheven. Hiervoor wordt dezelfde regeling gehanteerd, die geldt voor de horeca. Overtreders van het rookbeleid en dus van de wet, zullen hierop aangesproken worden en bij herhaalde overtreding zullen disciplinaire maatregelen worden genomen. Stel u op de hoogte van: - De indeling van het gebouw: de plaats van de in- en uitgangen, nooduitgangen, - trappenhuizen, etc.; - De plaats van de vluchtwegen; - De plaats en werking van: brandslangenhaspels en brandblussers; - De plaats en werking van: brand- en rookwerende deuren in gangen en nooduitgangen; - De wijze waarop bij brand moet worden gehandeld - De plaats van brandmelders. Werk mee aan: - Het netjes en opgeruimd houden van de werkomgeving en de verkeersruimten; - Het opruimen van brandbaar materiaal; - Het vrijhouden van gangen, trappen, portalen, etc.; - Het vrijhouden van plaatsen waar blusmiddelen zijn opgesteld; - Het voorkomen van los zetten van deurdranger. Nota bene: - Gloeiende of brandende stoffen uitsluitend deponeren in onbrandbare vaten met deksels; - Onttrek de blusmiddelen niet aan het oog; VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 16/19

17 - Meld defecten aan brandbestrijdingstoestellen, andere voor hulpverlening noodzakelijke onderdelen en overige (elektrische) apparatuur direct aan de afdeling facilities; - Controleer het vertrek dat u verlaat op brandveiligheid; - Zorg ervoor dat in geen enkele ruimte een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan; - Indien tot ontruiming wordt overgegaan, verlaat het gebouw dan ordelijk volgens de - instructies en voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw niet en ren niet! Neem deel aan: - Instructie en eventuele oefeningen in ontruiming van het gebouw; - Instructie in het blussen van het begin van een brand Het is verboden: - Te roken op plaatsen waar een rookverbod geldt. - Voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten te gebruiken. 40. ORDE EN NETHEID Alle werknemers zijn verplicht voor orde en netheid te zorgen binnen hun werkplek, gangpaden, toiletten, kleedruimtes, kantine, spreekruimten en buitenterrein. 41. PARKEREN Auto's, motoren en (brom)fietsen dienen geordend geparkeerd te worden op het bedrijfsterrein op daarvoor bestemde plaatsen. De parkeerplaatsen met het bordje visitor zijn gereserveerd voor de auto s van bezoekers en bedrijfswagens. 42. ONGEWENST GEDRAG Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie) wordt op geen enkele wijze getolereerd. Medewerkers kunnen melding maken van ongewenst gedrag bij de directie, dan wel de bedrijfsarts. Ongewenst gedrag kan uiteindelijk leiden tot beëindiging van het dienstverband. 43. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Alle persoonlijke beschermingsmiddelen blijven eigendom van VDL Steelweld en worden in bruikleen gegeven aan de medewerkers. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen dienen dan ook bij beëindiging dienstverband te worden ingeleverd bij de leidinggevende. Indien dit niet gebeurt, kan een vergoeding worden ingehouden op het salaris. De volgende regelingen gelden: a. Veiligheidsschoenen/-laarzen Gratis verstrekking indien schoenen verplicht moeten worden gesteld. Verstrekking max. 1 paar per jaar, tenzij een paar aantoonbaar is versleten. De werknemer is verplicht veiligheidsschoenen te dragen. (Indien de werkzaamheden het vereisen lees: veiligheidslaarzen). Uitzendkrachten krijgen géén schoenen van VDL Steelweld daar deze door de uitzendorganisatie dienen te worden verstrekt. b. Veiligheidsbril Niet-brildragers Een veiligheidsbril zal hiervoor ter beschikking worden gesteld. Het montuur, voorzien van veiligheidsglas wordt aangemeten bij een door het bedrijf aan te wijzen opticien. Brildragers Een montuur voorzien van ontspiegelde veiligheidsglazen wordt bij een door het bedrijf aangewezen opticien aangemeten, die opticien kan ook de oogmeting verrichten. Men mag bij de opticien kiezen uit een veiligheidsmontuur, met een maximum prijs van Euro 150,= per 3 jaar (exclusief BTW, doch inclusief glazen, zijkappen en een harde etui). Het bedrijf vergoedt het montuur en de glazen, zonodig voorzien van een (zichtbaar) leesdeel. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 17/19

18 c. Oordoppen (op maat) 1x Gratis. Bij verlies of slecht beheer is het ter beoordeling van de directie of gratis nieuwe exemplaren worden verstrekt, dan wel dat van de werknemer een vergoeding wordt verlangd. d. Oorpluggen/ oorkappen (universeel)/ handschoenen/ lasbril/ laskap/ helm/ lederen voorschorten Gratis verstrekking zo vaak als naar alle redelijkheid als noodzakelijk kan worden beschouwd. e. Overalls / Stofjassen / bedrijfskleding Gratis verstrekking en onderhoud zo vaak als naar alle redelijkheid als noodzakelijk kan worden beschouwd. 44. GEREEDSCHAP / MACHINES / PC S E.D. De door de werkgever aan werknemer ter beschikking gestelde gereedschappen, machines, computers, lap tops e.d. dienen conform de aanwijzingen te worden gebruikt c.q. onderhouden en mogen zonder toestemming van de directie niet van de bedrijfsterreinen worden verwijderd. Een uitzondering hierop vormt het gebruik van deze materialen voor het uitvoeren van de functie van de betreffende medewerker buiten de bedrijfsterreinen. Bij verlies of slecht beheer kan door de werkgever een vergoeding worden verlangd. Werknemers welke PC s en/of systemen ter beschikking hebben gekregen, mogen deze middelen slechts gebruiken voor zakelijke toepassingen. De beheerder van de PC is verantwoordelijk voor zijn PC en zal op deze verantwoordelijkheid aangesproken worden indien hier aanleiding toe is. Zowel het systeem als toegang tot internet als het bedrijfsnetwerk en daarmee samenhangende faciliteiten zoals printen, programmatuur en dataopslag, wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. Beperkt persoonlijk gebruik is evenwel toegestaan, in die situaties waar uitstel van deze activiteiten onredelijk of zelfs onmogelijk is, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden of het netwerk, mits dit geen verboden gebruik oplevert zoals hieronder beschreven. Persoonlijk gebruik dient plaats te vinden buiten werktijd door dit in de pauze te doen, voor of na werktijd, of tijdelijk uit te klokken. Het is verboden om: Zelf software mee te brengen en/of te installeren; Chatboxen of messenger te gebruiken als communicatie middelen; Rechtstreeks een internetverbinding te maken via een modem; Materiaal te verspreiden dat in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving, of met rechten van een derde partij (auteursrecht, handelsmerk, intellectueel eigendom) Materiaal te verspreiden dat bedrieglijk, aanstootgevend, vulgair, haatdragend, lasterlijk, laakbaar en ongepast is of hiertoe aanzet; Materiaal te verspreiden dat een virus, Trojaans paard of besmette gegevens bevat; Materiaal te verspreiden met een niet zakelijk karakter als filmpjes, foto s, moppen, muziek, ongeacht bestandsformaat of dat als kettingbrief aangemerkt kan worden. Controle op en internet- en netwerkgebruik vindt plaats in het kader van systeem en netwerk beveiliging en ter voorkoming van verboden verbruik. Deze controle zal uitgevoerd worden binnen het wettelijk hiervoor geldende kader. 45. BEDRIJFSWAGENS / HUURAUTO S Naar gelang de functie kan de directie besluiten conform de fiscale regelingen een bedrijfswagen ter beschikking te stellen. Dit wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst inclusief de overeengekomen condities. Bij verandering van de functie van de werknemer binnen VDL Steelweld kan de directie besluiten de bedrijfswagen zonder compensatie terug te vorderen. Op de door de werkgever beschikbaar gestelde bedrijfsauto bestaat geen aanspraak over de periode gedurende welke de werknemer geen aanspraak heeft op salaris en/of in de uitoefening van zijn funktie is geschorst of op non-aktief is gesteld (al dan niet met behoud van salaris). VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 18/19

19 Bij een bedrijfswagen geldt dat de variabele kosten, zoals benzine, die gemaakt worden voor vakantiedoeleinden, niet door VDL Steelweld worden vergoed, maar voor de rekening komen van de berijder. Huurauto s worden door het bedrijf ter beschikking gesteld voor bedrijfsreizen conform de voorwaarden van de verhuurmaatschappij. Huurauto s zijn aan te vragen bij de managing director assistant. Voor zowel bedrijfswagens als huurauto s gelden de volgende standaard richtlijnen : de auto dient evenals gereedschap en machines conform de aanwijzingen te worden gebruikt c.q. onderhouden. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij de auto als een goed huisvader beheert, gebruikt en onderhoudt; Bij schade dient een schadeformulier te worden ingevuld en geniet het de voorkeur om de politie een proces verbaal te laten opmaken. Schade dient binnen 24 uur gemeld te worden aan de managing director assistant en bij een bedrijfswagen bovendien ook aan de VDL administratie; Bij schade als gevolg van slecht beheer, slecht onderhoud of schuld kan door de werkgever een vergoeding worden verlangd. Eventuele boetes zijn voor rekening van de chauffeur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud conform het onderhoudsboekje van de betreffende auto; Dit onderhoud vindt plaats bij een geautoriseerde dealer en hiertoe dient vooraf overleg plaats te vinden met de managing director assistant; Tanken van bedrijfswagens is in principe alleen mogelijk met de bij het voertuig behorende en persoonlijk beschikbaar gestelde tankpas. Deze pas is enkel en alleen bedoeld voor het betalen van de getankte brandstof. Eventuele andere brandstof declaraties kunnen alleen met toestemming van de leidinggevende worden vergoed. Voor huurauto s geldt dat de brandstof kosten gedeclareerd kunnen worden. Zoals overeengekomen tussen de OR en de bestuurder van VDL Steelweld. Breda, 18 april 2006 C. v/d Put J.C.M. Santema Voorzitter OR VDL STW Algemeen Directeur VDL STW VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 19/19

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO)

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) S O C I A A L S T A T U U T EN C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) en B.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN TUNEN & PARTNERS (VTP) cao

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Cao Uitvaartverzorging 2010 2011 Pagina 1 van 70 CAO Uitvaartverzorging Inhoudsopgave

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie

1 APRIL 2010 TOT 1 APRIL 2011. ri l 2 0 10 COLLECTI

1 APRIL 2010 TOT 1 APRIL 2011. ri l 2 0 10 COLLECTI 0 1 APRIL 2010 TOT 1 APRIL 2011 ap 1 2 01 ri l 2 0 10 2 0 1 1 a p r i l 2 0 11 COLLECTI EVE ARBEIDSO VEREENKO MST VOOR PER SONEEL V AN GROOTWI NKELBEDR IJVEN IN LEVENS MIDDELEN 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie