BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V."

Transcriptie

1 BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 1/19

2 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer 4. Declaraties / reisvoorschotten 6 5. Ploegentoeslag 6 6. Vakantietoeslag 6 7. Werken op site 6 8. Werktijden 7 9. Afwijkend dienstrooster (code 15) Detachering om reden van te weinig werk Integrated Build regeling Toegangspasjes / registratiepasjes Bezoek Dokter, Tandarts en Specialist Ziekmelding Gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid Uitvoering verzuimcontrole buitenland Vakantie en collectieve dagen Snipperdagen Kort Verlof Pensioenfonds Collectieve Autoverzekering Zorgverzekering Verzekering WGA Hiaat Levensloop-/spaarloonregeling 13 VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 2/19

3 25. Cursussen of Opleidingen Jubilea Winstdelingsregeling Personeelsvereniging Stichting sociaal voorzieningsfonds Charitatief fonds Afvoer Bedrijfsmateriaal Opzeggen Dienstverband Persoonlijke Gegevens Ondernemingsraad VGWM-Commissie BedrijfsHulpVerleners (BHV) / Eerste Hulp regeling (EHBO) Instructies bij ongeval/brand en ontruiming Veiligheid Algemene verplichtingen van het personeel Orde en Netheid Parkeren Ongewenst gedrag Persoonlijke Beschermingsmiddelen Gereedschap/Machines/PC s e.d Bedrijfswagens / Huurauto s 18 VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 3/19

4 Dit bedrijfsreglement is van toepassing voor alle medewerkers en medewerksters (hierna te noemen: werknemer) van VDL Steelweld B.V. (hierna te noemen: werkgever). In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid is de Metalektro CAO van toepassing. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 4/19

5 1. SALARISBETALING Salarisbetaling vindt plaats per maand door overschrijving naar een door de werknemer op te geven Nederlandse giro- of bankrekening. 2. OVERWERK Overwerkuren zijn gewerkte uren boven de normale werkdag en uren op zaterdag, zondag en feestdagen indien deze vóóraf door de leidinggevende zijn goedgekeurd. Langer werken zonder schriftelijke toestemming van leidinggevende, wordt niet als overwerk beschouwd. Over de overwerk-vergoeding wordt, conform CAO, geen ploegentoeslag betaald. De gehanteerde overwerk toeslagen zijn: - Normale werkdag: de eerste 2 uur voorafgaand of volgend op de normale werkdag 25%, voor de overige uren 50% - Zaterdag : 50% - Zondag/feestdag : 100% 3. REISKOSTENVERGOEDING De reiskostenvergoeding per maand is berekend op basis van de enkele reisafstand wonen/werken hemelsbreed gemeten volgens onderstaande tabel: A. Woon-werkverkeer Er zijn 2 mogelijkheden: - Indien men reist met openbaar vervoer wordt het abonnement vergoed via de centrale salarisadministratie tegen overlegging van een jaar- of maandkaart of een 5-daags retourkaart. - Indien men reist per auto, vergoeding op basis van de enkele reisafstand wonen/werken hemelsbreed gemeten volgens onderstaande reiskosten-vergoedingstabel : Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s km km km km Buiten een straal van 25 km van het bedrijf geldt de maximale vergoeding van 25 km. Bij verhuizing naar een andere woonplaats volgt automatisch aanpassing van de tarieven. Bij overuren op zaterdag, zondag, en/of overige feestdagen wordt reisgeld vergoed. De dagvergoeding is dan 3/65e deel van de maandtabel. Op de dagen dat men in Breda afwezig is, ongeacht welke oorzaak, wordt geen reiskostenvergoeding uitbetaald. Uitzondering : Als men een maandkaart openbaar vervoer heeft gekocht, krijgt men tegen inlevering van de kaart alsnog reiskostenvergoeding. B. Zakelijk verkeer Voor zakelijk gereden km. met een privé-auto (niet zijnde woon-werkverkeer) wordt een vergoeding betaald van Euro 0,27 per Km (opgebouwd uit een belast en een onbelast deel). Per dienstreis wordt maximaal 200 km vergoed, tenzij vooraf door de leidinggevende goedkeuring gegeven is. De werknemer declareert zijn zakelijk gereden kilometers middels het declaratieformulier (op dit formulier worden uitsluitend kilometers gedeclareerd). Uitbetaling vindt plaats bij de salarisbetaling in de daarop volgende maand. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 5/19

6 4. DECLARATIES / REISVOORSCHOTTEN Na een dienstreis of verblijf op site kunnen de gemaakte kosten gedeclareerd worden door middel van een volledig ingevuld declaratieformulier, voorzien van de originele bonnetjes van alle gedane uitgaven. Na goedkeuring door de leidinggevende of (in geval van verblijf op site) de site manager en de unitmanager/directie zal tot vergoeding worden overgegaan. Declareren moet gebeuren binnen 1 maand na de datum, waarop de kosten zijn gemaakt, tenzij onvoorziene omstandigheden dit niet toelaten. Indien een medewerker kosten voor moet schieten, is er de mogelijkheid om een voorschot te krijgen mits vooraf goedgekeurd door de unit manager. Dit voorschot wordt verrekend met de ingediende declaraties en bij uitbetaling zal eerst verrekening van het voorschot plaatsvinden. Een nieuw voorschot wordt pas toegekend als het eerder verstrekte voorschot is verrekend dan wel ingeleverd. 5. PLOEGENTOESLAG Voor het werken in vaste 2-ploegendienst ontvangt de werknemer een toeslag van 20 % van het bruto basismaandsalaris. Bij tijdelijke ploegendienst wordt een toeslag van 20 % gebaseerd op het bruto basismaandsalaris uitgekeerd over een vooraf overeengekomen periode van tijdelijke ploegendienst. Deze uitkering geldt mits de werktijden conform artikel 8 onder Fabriek avondploeg zijn. Deze regeling geldt alleen na goedkeuring van de directie. Zodra de tijdelijke ploegendienst beëindigd wordt geldt geen afbouw regeling. Indien de tijdelijke ploegendienst meer dan een jaar aaneengesloten voortduurt, wordt deze beschouwd als vaste ploegendienst. 6. VAKANTIETOESLAG De vakantietoeslag is volgens de CAO en wordt uitbetaald eind juni en wordt berekend over het aantal in vast dienstverband doorgebrachte maanden sinds 1 juli van het voorafgaande jaar. 7. WERKEN OP SITE De regels omtrent het werken op site zijn vastgelegd in de site manual. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 6/19

7 8. WERKTIJDEN Per afdeling kan in overleg met de leidinggevende en directie gekozen worden voor één van de onderstaande 2 werktijden varianten : Variant A ( vroeg ) Variant B ( laat Maandag t/m donderdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur Vrijdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur Voor de fabriek gelden de volgende werktijden : Fabriek dagploeg Fabriek avondploeg Maandag t/m donderdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur Vrijdag uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur (incl. 15 min koffiepauze) 30 min. pauze uur uur 9. AFWIJKEND DIENSTROOSTER (CODE 15) Indien er door te weinig werk overcapaciteit op bepaalde afdeling ontstaat zal de leidinggevende in overleg met de directie en de werknemers een afwijkend dienstrooster toepassen waardoor er tijdelijk minder gewerkt wordt. De niet gewerkte uren dienen op een later tijdstip ingehaald worden in een verhouding van 1:1. In principe zal dit gebeuren door de werkdag met 1 uur (max. 2 uur) te verlengen, zonder overwerktoeslag. Een schema hiervoor wordt in overleg met de leidinggevende en de werknemer opgesteld. Afwijkingen kunnen in dit overleg tot stand komen. Maximaal kan het saldo van in te halen uren oplopen tot 80 uur. Indien er door te veel werk capaciteit te kort ontstaat, kan de leidinggevende in overleg met de directie en de werknemer een afwijkend dienstrooster toepassen. In principe zal dit gebeuren door de werkdag met max. 2 uur te verlengen. De te veel gewerkte uren kunnen op een later tijdstip gecompenseerd worden met vrije uren in de verhouding van 1:1. Maximaal kan het saldo van nog te compenseren uren oplopen tot 80 uur. De directie zal ernaar streven de medewerkers op tijd te informeren zodat de verrekening een minimale inbreuk op het privé leven van de medewerker zal hebben. In principe dienen de betreffende werknemers minimaal 1 week voor wijziging dienstrooster geïnformeerd te worden. De toepasbaarheid van deze regeling geldt voor alle medewerkers, met uitzondering van die medewerkers die conform hun arbeidsovereenkomst geen overuren uitbetaald krijgen. De administratie van de te compenseren uren zal uitgevoerd worden door de personeelsadministratie van VDL Steelweld onder code 15. Indien het dienstverband tussen de medewerkers en VDL Steelweld beëindigd wordt zullen de te compenseren uren verrekend worden bij de eindafrekening, conform de standaard regeling voor snipperuren. Het is de medewerker vrij om de te compenseren uren te verrekenen met vakantie-uren, dit dient in principe vooraf afgestemd te worden. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 7/19

8 10. DETACHERING OM REDEN VAN TE WEINIG WERK Indien door te weinig werk overcapaciteit op bepaalde afdelingen onstaat kan de leidinggevende in overleg met de directie en de werknemer besluiten personeel te detacheren naar andere bedrijven zowel binnen als buiten de VDL groep. Het betreft hier dan detachering op basis van bedrijfseconomische gronden en niet om karweiwerk. Het detacheren kan derhalve niet gezien worden als commerciële activiteit, waardoor er geen aanvullende arbeidsvoorwaarden gelden. Er is sprake van karweiwerk als het met de klant overeengekomen uurtarief boven het interne PBS-tarief ligt. Bij detachering gelden voor de gedetacheerde medewerker de werktijden en collectieve vakantiesluitingen van het betreffende bedrijf, als zodanig dat hij daar in dienst zou zijn. Bij het detacheren zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de kennis, kunde en privé omstandigheden van de medewerker. In principe worden de medewerkers gedetacheerd voor vergelijkbaar werk dat ze ook bij VDL Steelweld uitvoeren. Er zal geen vergoeding voor de reistijd worden gegeven. Wel zal er voor degelijk transport worden gezorgd en worden er afspraken gemaakt om de reistijd zo kort mogelijk te houden. Als tegemoetkoming voor de eventuele extra reistijd kunnen de betreffende medewerkers hun reiskostenvergoeding woon/werkverkeer behouden. Indien de aangewezen chauffeur voor het vervoeren van medepassagiers buitenproportioneel belast wordt met extra reistijd, kan per geval hier een afspraak op individuele basis over gemaakt worden. 11. INTEGRATED BUILD REGELING Voor medewerkers die structureel op site in het weekend werken (3 weken of meer, dan wel opgenomen in een schema voor langere tijd) geldt de onderstaande regeling. Uitgangspunt is per kalenderweek 2 dagen van 8 werkuren, 1 dag van 6,75 uren en 2 weekenddagen van ieder 10 werkuren; dus totaal 42,75 werkuren per week. Voor het geheel van gewerkte uren per kalenderweek geldt een toeslag van 25%. In de week opvolgend op het gewerkte weekend, worden verplicht 2 dagen vrij (van 8 werkuren) opgenomen. Het totaal aantal te werken uren dient te voldoen aan de arbeidstijdenwet. Dit zal worden beheerd door de medewerkers in schema s in te delen. Deze schema s zijn een richtlijn en kunnen naar omstandigheden aangepast worden. Medewerkers die slechts incidenteel (voor 1 of 2 weekends) naar site gaan, geldt de 150% (zaterdag) en 200% (zondag) overwerk toeslagregeling. Vrije dagen opnemen gebeurt door snipperuren daartoe aan te wenden. Indien er een situatie ontstaat van te weinig werk, kan om bedrijfseconomische redenen van bovenstaande regeling conform het onderstaande worden afgeweken. In plaats van 42,75 uur kan van 38,75 werkuren per week worden uitgegaan In plaats van een toeslag van 25% uit te betalen kan de toeslag verrekend worden door compensatie in uren, zodat 1 gewerkt uur gezien wordt als 1,25 gewerkt uur. Indien minder gewerkt wordt dan 38,75 werkuren per week (ook na verrekening), kan dit gecompenseerd worden door: Code 15 verschoven uren regeling, het totaal mag niet meer bedragen dan 80 uur te weinig gemaakte uren. Deze uren dienen op een later tijdstip te worden ingehaald conform een rooster dat in overleg tussen leidinggevende en de werknemer is opgesteld Het opnemen van snipperuren (op verzoek van werknemer) Onbetaald verlof (op verzoek van werknemer) VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 8/19

9 Indien meer gewerkt wordt dan 42,75 werkuren per week, kan dit gecompenseerd worden door: Code 15 verschoven uren regeling in een verhouding een gewerkt uur geeft 1,25 uur code 15 uur, het totaal mag niet meer bedragen dan 80 uur te veel gemaakte uren. Deze uren worden op een later tijdstip door de leidinggevende in overleg met de werknemer roostervrij ingedeeld Het totaal van gewerkte uren uitbetalen inclusief de genoemde toeslag Verrekening van code 15-uren geschiedt conform hetgeen beschreven is in paragraaf Afwijkend dienstrooster (zie paragraaf 9). 12 TOEGANGSPASJES / REGISTRATIEPASJES De toegangspasjes dienen door iedereen strikt persoonlijk te worden gebruikt ter registratie van zijn/haar aanwezigheid. Daarnaast zijn de directe werknemers verplicht dagelijks een urenverantwoording in te leveren t.b.v. de registratie van de directe uren op de betreffende projecten. 13. BEZOEK DOKTER, TANDARTS EN SPECIALIST Doktersbezoek dient bij voorkeur in eigen tijd te geschieden. Indien onder werktijd noodzakelijk, zal de tijd die men noodzakelijkerwijs moet verzuimen, met inachtneming van onderstaand maximum, worden vergoed. Totaal zullen per kalenderjaar niet meer dan 10 verzuim uren worden vergoed. Heeft men aan bovengenoemde uren niet voldoende dan kan men de uren als snipperuren laten afschrijven (afgerond op een kwartier) en/of als onbetaald verlof opnemen. Als de overschrijding ligt aan uitzonderlijke omstandigheden (b.v. chronisch zieken) kan men dit op individuele basis bespreken met de leidinggevende/directie. Afwezigheid dient (indien mogelijk) vooraf te worden gemeld bij de leidinggevende. 14. ZIEKMELDING Vóór uur dient men de ziekmelding telefonisch door te geven aan de leidinggevende en aan de receptie. Bij ploegendienst zo spoedig mogelijk. Om direct na de ziekmelding te kunnen beginnen met de begeleiding van de zieke collega en het werken aan zijn/haar snelle terugkeer, is het nodig dat: de ziekmelding door de zieke werknemer zélf geschiedt, alleen bij zeer ernstige arbeidsongeschiktheid kan dit gedaan worden door een ander persoon (b.v. huisgenoot of collega) er een dubbele melding wordt gedaan bij: 1. zijn/haar directe leidinggevende, die direct maatregelen kan nemen om het werk waarmee betrokkene bezig was te doen voortgaan, of dit, afhankelijk van de prognose en de planning, even opschort; de administratie, die zorgdraagt voor melding het UWV en de verzuim Coördinator en de ziekmelding opneemt in het verzuimregistratie systeem. Bij hervatting van het werk meldt men zich beter bij zowel de leidinggevende als de afdeling administratie. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 9/19

10 De controle en begeleiding van de ziektewet wordt uitgevoerd door VDL (verzuimrapporteurs) en door VDL Steelweld aangewezen bedrijfsartsen. Voor een bezoek aan de bedrijfsarts geldt een vergoeding voor het aantal gereden kilometers op basis van de enkele reisafstand hemelsbreed gemeten volgens onderstaande reiskosten-vergoedingstabel : Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s Aantal Euro s km km km km Indien er met openbaar vervoer gereisd wordt, worden op basis van declaratie de werkelijk gemaakte kosten vergoed. 15. GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID a. Tijdige ziekmelding De werknemer dient, indien hij arbeidsongeschikt is of wordt, de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk en, indien de werknemer niet verschijnt op het werk uiterlijk om uur `s-ochtends, op de hoogte te stellen conform de onder punt 14. voorgeschreven wijze. b. Thuisblijven De werknemer dient thuis te blijven tot de eerste controle heeft plaatsgehad. Na het eerste bezoek mag de werknemer, als daartegen geen medische bezwaren bestaan, buitenshuis gaan maar dient de eerste drie weken wel thuis te zijn: - `s morgens tot uur; - `s middags van uur tot uur. Tot het eerste bezoek en tijdens bovengenoemde uren mag de werknemer alleen van huis gaan voor een bezoek aan de behandelend arts of aan de bedrijfsarts 1 of om het werk te hervatten. Indien de arbeidsongeschiktheid onverhoopt langer dan 3 weken zou duren, vervalt de plicht om tijdens de hierboven genoemde uren thuis te zijn, tenzij door de bedrijfsarts anders mocht worden bepaald. Wanneer de werknemer meent dat daartoe aanleiding is, kan de werknemer de bedrijfsarts, vrijstelling vragen van de verplichting gedurende bepaalde uren thuis te zijn. c. Bezoek moet mogelijk zijn De werknemer dient bereikbaar te zijn voor controle door of namens de werkgever. Daartoe is het nodig dat de werknemer de werkgever of een door deze aangewezen persoon in de gelegenheid stelt om de werknemer in zijn woning of op het verpleegadres te bezoeken. Is er - terwijl de werknemer thuis is - iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan opendoen) dan dient de werknemer maatregelen te treffen, waardoor zij toch toegang tot de woning kunnen krijgen. De werknemer dient er voor te zorgen, dat als de bedrijfsarts of de werknemer van de Arbo-dienst hem/haar niet thuis treft, hij op het adres van de werknemer kan vernemen waar de werknemer is. d. Het juiste adres Indien de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld opname in of ontslag uit een ziekenhuis, een sanatorium of een andere inrichting) behoort de werknemer dit binnen 24 uur aan zijn werkgever op te geven. 1 onder bedrijfsarts wordt verstaan de geneeskundige, die door de werkgever wordt aangewezen om de arbeidsongeschiktheid vast te stellen en te controleren. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 10/19

11 e. Op het spreekuur komen De werknemer dient aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts of een door de bedrijfsarts aangewezen specialist voor een onderzoek gehoor te geven. Dit geldt ook indien de werknemer van plan is de dag na het onderzoek of een latere dag het werk te hervatten. Als de werknemer een geldige reden tot verhindering heeft (bijvoorbeeld bedlegerigheid), dan behoort de werknemer dit terstond mee te delen. (Op de oproepkaart is vermeld hoe de werknemer dit kan doen). Vanzelfsprekend dient de werknemer dan, behalve voor bezoek aan de behandelend arts, of in geval van werkhervatting, zijn woning tot het eerstvolgende bezoek van de bedrijfsarts niet te verlaten, teneinde aan laatstgenoemde de gelegenheid te geven de werknemer thuis aan te treffen, wanneer hij de werknemer komt bezoeken. De werknemer behoeft niet op het spreekuur te verschijnen indien hij inmiddels zijn werkzaamheden heeft hervat. f. Genezing niet belemmeren De werknemer dient zich tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen, dat zijn genezing niet wordt belemmerd (bijvoorbeeld tijdig onder behandeling stellen van een huisarts). g. Het verrichten van werkzaamheden De werknemer dient tijdens zijn arbeidsongeschiktheid geen arbeid te verrichten behalve voor zover het werkzaamheden betreft, welke de werknemer voor het herstel van zijn gezondheid zijn voorgeschreven, dan wel waarvoor de werknemer toestemming heeft ontvangen van de bedrijfsarts. h. Hervatten bij herstel Zodra de werknemer weer in staat is aan het werk te gaan, dient de werknemer de werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer aan te vangen en zijn werkgever te informeren op een door de werkgever voorgeschreven wijze. De werkgever en de werknemer dienen gezamenlijk een reïntegratieplan te maken en uit te voeren conform de procedure, zoals beschreven in de Wet Verbeterde Poortwachter. 16. UITVOERING ZIEKTEVERZUIM BUITENLAND Voor het geval u ziek wordt tijdens een buitenlandse dienstreis of vakantie gelden de volgende regels. Ziekmelding dient aantoonbaar te gebeuren, dus met een brief waarbij datum poststempel geldt als eerste ziektedag, per fax waarbij datum ontvangst geldt als eerste ziektedag of per telefoon en dan alleen indien de ziekmelding bij zowel de receptioniste/telefoniste als de leidinggevende is aangemeld. Vraag een verklaring of andere bewijslast van een lokale arts waarin wordt vermeld wat de aard is van de melding, waarin een duidelijke diagnose wordt gesteld, waarin een behandelingsaanpak wordt vermeld, waarin een prognose wordt aangegeven met betrekking tot verloop en duur van het ziekteverzuim en waarin door de arts wordt aangegeven wanneer u in staat geacht wordt naar Nederland terug te reizen. Medische beoordeling door de bedrijfsarts vindt achteraf plaats bij terugkeer van de werknemer. Op basis van de ter beschikking gestelde informatie geeft de bedrijfsarts een advies inzake de datum van werkhervatting. Deze datum kan zowel voor de datum van terugkeer in Nederland liggen als er na. Rekening houdend met dit gegeven kan er een verrekening plaats vinden van snipperdagen en/of loon. 17. VAKANTIE EN COLLECTIEVE DAGEN Het aantal vakantiedagen is conform de Metalektro CAO. (extra vakantierechten voor werknemers van 50 jaar of ouder volgens CAO). De vorm van een eventuele collectieve bedrijfsvakantie wordt vastgesteld in overleg tussen OR en directie. Er zijn daarnaast 4 collectieve snipperdagen die jaarlijks worden vastgesteld in overleg tussen directie en OR. Werken op collectieve dagen kan alleen na goedkeur van de directie. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 11/19

12 18. SNIPPERDAGEN Snipperdagen dienen vooraf bij de leidinggevende te worden aangevraagd en worden in goed overleg vastgesteld. Het streven is om maximaal 5 dagen per jaar mee over te nemen. Genoten snipperuren en gewerkte overuren worden als regel de maand na het genieten/werken verwerkt. Deze registratie sluit aan met de onderliggende aanwezigheidsregistratie. 19. KORT VERLOF (Art. VI.I van de Metalektro CAO is van toepassing) Met uitsluiting van het bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 1638c van het Burgerlijk Wetboek wordt bij verzuim, voor zover dit binnen de dagelijkse werktijd noodzakelijk is, met doorbetaling van salaris in de hierna te noemen gevallen en over de daarbij vermelde duur vrijaf gegeven: a. over 4 dagen aaneengesloten bij : - overlijden van levenspartner; - overlijden van een inwonend kind; b. over 2 dagen aaneengesloten bij : - het huwelijk van een werknemer; - het aangaan van een notariële samenlevingsovereenkomst of voor registratie van partnerschap - overlijden van een niet inwonend kind; - overlijden van een der ouders; c. over 1 dag aaneengesloten bij : - bevalling van de levenspartner, bij adoptie van een kind; of 40-jarig huwelijk van de werknemer; - huwelijk van een kind; - overlijden of voor het bijwonen van de begrafenis van: een der grootouders van de werknemer of van de levenspartner, zuster, broer, een der schoonouders, schoonzuster, zwager, schoondochter, schoonzoon, kleinkind; d. over ten hoogste 1 dag in totaal per kalenderjaar: - bij het huwelijk van een broer, zuster of kleinkind; - professie van een kind, broer of zuster, priesterwijding van een kind of broer; - 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van ouders of schoonouders. In het voorafgaande wordt onder levenspartner verstaan de echtgenoot c.q. echtgenote van de werknemer, dan wel degene, geen ouder, broer of zuster van de werknemer zijnde, met wie de werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert en waarvan de naam door de werknemer vooraf aan de werkgever bekend is gemaakt. 20. PENSIOENFONDS Een pensioenverzekering wordt afgesloten volgens de regels van het Pensioenfonds Metalektro (PME). 21. COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING Alle werknemers hebben de mogelijkheid een collectieve autoverzekering af te sluiten bij een door de werkgever geselecteerde verzekeringsmaatschappij. Aanmelding dient te gebeuren via: Assurantiekantoor Pennings Elzentlaan LH Eindhoven Tel VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 12/19

13 22. ZORGVERZEKERING Werknemers kunnen deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij Fortis of bij VGZ. Een informatiemap is verkrijgbaar bij de loonadministratie. Aanmelding dient te gebeuren via: Assurantiekantoor Pennings; Elzentlaan 45 ; 5611 LH Eindhoven; Tel Conform de zorgverzekeringswet dient iedere medewerker een basisverzekering met eventueel aanvullende verzekering af te sluiten. De premie van deze verzekering is opgebouwd uit twee delen, te weten: de eigen bijdrage het werkgeversgedeelte, ofwel de zogenoemde inkomensafhankelijke bijdrage (AIB). Dit is een wettelijke bijdrage van de werknemer aan een centrale overheidskas voor ziektekosten. De werkgever is verplicht om dit bedrag te vergoeden aan de werknemer onder inhouding van loonheffing. 23. VERZEKERING WGA HIAAT Er is een mogelijkheid het WGA-hiaat te verzekeren door vrijwillig deel te nemen aan een collectieve verzekering van fortis. Deze verzekering is voor de rekening van de werknemer. De premie is een percentage van het bruto jaarsalaris met een wettelijk maximum. Als men gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt tussen 35% en 80% en onvoldoende (minder dan 50%) invulling geeft aan de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit ontstaat het WGA-hiaat. De verzekering keert een aanvulling uit tot maximaal 70% van het laatstverdiende loon, hierbij geldt een wettelijk maximum. 24. LEVENSLOOP-/SPAARLOONREGELING Er bestaat de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan een collectieve levensloopregeling of aan een spaarloonregeling conform de geldende regelingen. Nadere informatie is verkrijgbaar via de loonadministratie. De levensloopregeling wordt aangeboden door Mn-Services en de ING-Bank/Postbank. Door deelname aan de spaarloonregeling heeft men de mogelijkheid om belastingvrij te sparen. Ieder jaar wordt een maximum bedrag vastgesteld. Het spaartegoed is voor 4 jaar geblokkeerd d.w.z. in het 5e jaar kan men de 1e termijn opnemen etc. Eerdere opname is alleen mogelijk volgens stringente voorwaarden o.a. de aankoop van een eigen woning. 25. CURSUSSEN OF OPLEIDINGEN Werknemers die zich door een studie in hun vrije tijd verder wensen te bekwamen, kunnen voor een tegemoetkoming in de studiekosten in aanmerking komen. De studie moet in verband staan met de werkzaamheden die de werknemer òf ten tijde van de aanvraag verricht, òf gericht zijn op toekomstige werkzaamheden. Voor een tegemoetkoming komen in principe in aanmerking alle werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn van de werkgever en waarvan de proeftijd is verstreken. Onder studiekosten wordt verstaan: inschrijf-, school-, les- of cursusgeld; tentamen- en examengeld, en voorgeschreven boeken en studiemateriaal. Reiskosten en studie-uren komen niet voor vergoeding in aanmerking. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient men vóór aanvang van de studie het formulier "aanvraag studiekostenvergoeding" bij de afdelingsmanager in, die de aanvraag al dan niet zal honoreren en ter goedkeuring aan de directie zal voorleggen. De volgende terugbetalingsregeling is van toepassing voor de betaalde studie kosten: a) 100% indien de werknemer tijdens de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt; b) 100% indien de werknemer binnen één jaar na afsluiting van de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt; c) 100% van de door de werkgever betaalde studiekosten indien de cursus of studie van de werknemer voortijdig beëindigd wordt en/of indien de studie zonder desbetreffend diploma of getuigschrift van kwalificatie wordt afgesloten; VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 13/19

14 d) 50% indien de werknemer binnen twee jaar na afsluiting van de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt; e) 20% indien de werknemer binnen drie jaar na afsluiting van de cursus de arbeidsovereenkomst beëindigt. De directie kan beslissen voor bepaalde opleidingen/cursussen, die direct verband hebben met een order of de verwerving daarvan, geen terugbetalingsregeling toe te passen. 26. JUBILEA Er zijn jubilea bij een 12,5 ; 25 en 40 jaar dienstverband. Bij 12,5 jaar dienstverband ontvangt men een horloge en een half bruto maandsalaris. Bij 25 jaar dienstverband ontvangt men een horloge en een bruto maandsalaris netto. Bij 40 jaar dienstverband ontvangt men twee bruto maandsalarissen en één bruto maandsalaris netto. 27. WINSTDELINGSREGELING Er is een winstdelingsregeling van toepassing. Volgens een vastgesteld schema wordt bij een bepaald winstpercentage een bepaalde winstuitkering gedaan: 1% bruto 2% bruto 3% bruto Plus 0.2 % jaarsalaris bruto 4% bruto Plus 0.6 % jaarsalaris bruto 5% bruto Plus 1.0 % jaarsalaris bruto 6% bruto Plus 1.4 % jaarsalaris bruto 7% bruto Plus 1.8 % jaarsalaris bruto 8% bruto Plus 2.2 % jaarsalaris bruto 9% bruto Plus 2.6 % jaarsalaris bruto 10% bruto Plus 2.8 % jaarsalaris bruto Bruto jaarsalaris houdt in de 12 werkelijke maandsalarissen. De regeling geldt voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van VDL Steelweld. De uitkering is naar rato van het aantal maanden dat werknemer in het betreffende kalenderjaar in dienst is geweest. 28. PERSONEELSVERENIGING De personeelsvereniging stimuleert sportieve en gezelligheidsbijeenkomsten voor haar leden. Het lidmaatschap kan worden uitgebreid met het lidmaatschap van de hobbyclub. Deelname is op vrijwillige basis. De inhouding van de contributie geschiedt door de loonadministratie. 29. STICHTING SOCIAAL VOORZIENINGSFONDS De Stichting Sociaal Voorzieningsfonds keert conform het reglement inzake uitkeringen Sociaal Voorzieningsfonds Ambac vergoedingen uit als tegemoetkoming in de kosten bij medische verrichtingen en bij diverse andere gelegenheden. Deelname is op vrijwillige basis. De inhouding van de contributie geschiedt door de loonadministratie. 30. CHARITATIEF FONDS De gelden van dit fonds worden conform het reglement Charitatief Fonds jaarlijks verdeeld over een aantal goede doelen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Breda. De OR is verantwoordelijk voor het beheer en de toekenning van de verschillende doelen. Deelname is op vrijwillige basis. De inhouding van de contributie geschiedt door de loonadministratie. 31. AFVOER BEDRIJFSMATERIAAL Het meenemen of verwijderen van op het bedrijf of elders aanwezig materiaal, eigendommen van of onder beheer van de onderneming, is slechts toegestaan met toestemming van leidinggevende en/of de directie. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 14/19

15 32. OPZEGGEN DIENSTVERBAND Het opzeggen van het dienstverband dient schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn, zowel voor werkgever als voor werknemer, is conform de CAO, ingaande de 1e van de maand na opzegging. Deze termijn geldt niet tijdens de proefperiode. 33. PERSOONLIJKE GEGEVENS Veranderingen in de gegevens over u zelf of uw gezin dienen direct schriftelijk te worden gemeld bij de administratie. 34. ONDERNEMINGSRAAD VDL Steelweld heeft een eigen OR. Het doel van de OR is als werknemersvertegenwoordiging overleg te plegen met de directie. Tevens het bevorderen van een beter functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. De OR wordt eens per 3 jaar gekozen door de werknemers. De werkwijze van de OR is conform het OR reglement. Wijzigingen in het OR reglement vinden altijd plaats in overleg met de directie. De bedrijfscommissie voor Metalektro ontvangt bij wijzigingen een exemplaar van het gewijzigde OR reglement. Verslagen van alle overlegvergaderingen worden op de publikatieborden in het bedrijf bekend gemaakt. 35. VGWM-COMMISSIE De VGWM-commissie heeft tot doel zich over de zorg voor de Veiligheid, de Gezondheid, het Welzijn en het Milieu van de werknemers en het bedrijf te beraden. Daaromtrent overleg te plegen en daarover adviezen te geven aan de directie. De zittingsduur van de leden van de VGWM-commissie loopt gelijk aan de zittingsperiode van de OR. De werkwijze van de VGWM-commissie ligt vast in het reglement voor een commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Wijzigingen in de samenstelling van de VGWM-commissie en in het VGWM-reglement vinden altijd plaats in overleg met de directie. De VGWM-commissie bestaat uit maximaal 5 leden, waarvan tenminste 2 leden lid zijn van de OR. Verslagen van alle vergaderingen worden verspreid aan de leden van de VGWM-commissie, de secretaris van de OR en aan de directie. 36. BEDRIJFSHULPVERLENERS (BHV) / EERSTE HULP REGELING (EHBO) De directie benoemt een aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en bedrijfs-ehbo-ers, waarbij voldaan wordt aan de wettelijke verplichting van minimaal 1 BHV-er per 50 werknemers. De EHBO-uitrusting wordt door deze BHV-ers / bedrijfs-ehbo-ers compleet gehouden. De BHV-ers en de bedrijfs-ehbo-ers ontvangen een vergoeding van Euro 120,00 per jaar, uit te betalen in september per kas. Een BHV-er die tevens gediplomeerd EHBO-er is (met inbegrip van reanimatie) ontvangt derhalve Euro 240,= per jaar, uit te betalen in september per kas. 37. INSTRUCTIES BIJ ONGEVAL / BRAND EN ONTRUIMING In het bedrijfsnoodplan zijn instructies vastgelegd omtrent hoe te handelen in geval van een ongeval, brand, brandalarm of ontruiming (ononderbroken sirene gedurende 1 minuut). Dit bedrijfsnoodplan is aanwezig bij de afdelingsleiding c.q. afdelingscoördinator. In dit bedrijfsnoodplan staan ook de uitgangen, nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen aangegeven op plattegronden van de gebouwen. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 15/19

16 38. VEILIGHEID De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) legt verplichtingen op, aan zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever is verplicht: - veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemer te waarborgen; - ervoor zorg te dragen dat werkmethoden, gereedschappen en machines veilig zijn voor de werknemer; - gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk - te beperken; - persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken; - bedrijfsongevallen vast te leggen volgens de werkwijze zoals beschreven in het - bedrijfsnoodplan. De werknemer is verplicht: - orde en netheid te bewaren; - uitgereikte beschermingsmiddelen te gebruiken; - gegeven voorschriften en instructies op te volgen; - gangpaden vrij te houden evenals de toegang tot elektrische schakelapparatuur; - kapot gereedschap ter reparatie aan te bieden; - afgewerkte chemische stoffen in te leveren; - verkeersregels en maximumsnelheid 10 km/uur op het bedrijfsterrein en - in het gebouw in acht te nemen; - ongevallen en onveilige situaties te melden aan de directie. De regels en richtlijnen mbt veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu zijn vastgelegd in het boekje veilig, gezond en milieubewust werken, hetgeen aan elke werknemer wordt overhandigd. Additionele regels en richtlijnen zijn vastgelegd in het boekje Veilig werken met (semi) automatische machines. De werknemer is verplicht zich aan deze regels te houden. 39. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN HET PERSONEEL Er geldt een algemeen rookverbod in alle ruimtes van de VDL Steelweld gebouwen in Breda met uitzondering van de door de directie aangeduide ruimtes. Tijdens bijeenkomsten, die gehouden worden in een van de VDL Steelweld ruimtes buiten diensttijd, wordt het rookverbod opgeheven. Hiervoor wordt dezelfde regeling gehanteerd, die geldt voor de horeca. Overtreders van het rookbeleid en dus van de wet, zullen hierop aangesproken worden en bij herhaalde overtreding zullen disciplinaire maatregelen worden genomen. Stel u op de hoogte van: - De indeling van het gebouw: de plaats van de in- en uitgangen, nooduitgangen, - trappenhuizen, etc.; - De plaats van de vluchtwegen; - De plaats en werking van: brandslangenhaspels en brandblussers; - De plaats en werking van: brand- en rookwerende deuren in gangen en nooduitgangen; - De wijze waarop bij brand moet worden gehandeld - De plaats van brandmelders. Werk mee aan: - Het netjes en opgeruimd houden van de werkomgeving en de verkeersruimten; - Het opruimen van brandbaar materiaal; - Het vrijhouden van gangen, trappen, portalen, etc.; - Het vrijhouden van plaatsen waar blusmiddelen zijn opgesteld; - Het voorkomen van los zetten van deurdranger. Nota bene: - Gloeiende of brandende stoffen uitsluitend deponeren in onbrandbare vaten met deksels; - Onttrek de blusmiddelen niet aan het oog; VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 16/19

17 - Meld defecten aan brandbestrijdingstoestellen, andere voor hulpverlening noodzakelijke onderdelen en overige (elektrische) apparatuur direct aan de afdeling facilities; - Controleer het vertrek dat u verlaat op brandveiligheid; - Zorg ervoor dat in geen enkele ruimte een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan; - Indien tot ontruiming wordt overgegaan, verlaat het gebouw dan ordelijk volgens de - instructies en voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw niet en ren niet! Neem deel aan: - Instructie en eventuele oefeningen in ontruiming van het gebouw; - Instructie in het blussen van het begin van een brand Het is verboden: - Te roken op plaatsen waar een rookverbod geldt. - Voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten te gebruiken. 40. ORDE EN NETHEID Alle werknemers zijn verplicht voor orde en netheid te zorgen binnen hun werkplek, gangpaden, toiletten, kleedruimtes, kantine, spreekruimten en buitenterrein. 41. PARKEREN Auto's, motoren en (brom)fietsen dienen geordend geparkeerd te worden op het bedrijfsterrein op daarvoor bestemde plaatsen. De parkeerplaatsen met het bordje visitor zijn gereserveerd voor de auto s van bezoekers en bedrijfswagens. 42. ONGEWENST GEDRAG Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie) wordt op geen enkele wijze getolereerd. Medewerkers kunnen melding maken van ongewenst gedrag bij de directie, dan wel de bedrijfsarts. Ongewenst gedrag kan uiteindelijk leiden tot beëindiging van het dienstverband. 43. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Alle persoonlijke beschermingsmiddelen blijven eigendom van VDL Steelweld en worden in bruikleen gegeven aan de medewerkers. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen dienen dan ook bij beëindiging dienstverband te worden ingeleverd bij de leidinggevende. Indien dit niet gebeurt, kan een vergoeding worden ingehouden op het salaris. De volgende regelingen gelden: a. Veiligheidsschoenen/-laarzen Gratis verstrekking indien schoenen verplicht moeten worden gesteld. Verstrekking max. 1 paar per jaar, tenzij een paar aantoonbaar is versleten. De werknemer is verplicht veiligheidsschoenen te dragen. (Indien de werkzaamheden het vereisen lees: veiligheidslaarzen). Uitzendkrachten krijgen géén schoenen van VDL Steelweld daar deze door de uitzendorganisatie dienen te worden verstrekt. b. Veiligheidsbril Niet-brildragers Een veiligheidsbril zal hiervoor ter beschikking worden gesteld. Het montuur, voorzien van veiligheidsglas wordt aangemeten bij een door het bedrijf aan te wijzen opticien. Brildragers Een montuur voorzien van ontspiegelde veiligheidsglazen wordt bij een door het bedrijf aangewezen opticien aangemeten, die opticien kan ook de oogmeting verrichten. Men mag bij de opticien kiezen uit een veiligheidsmontuur, met een maximum prijs van Euro 150,= per 3 jaar (exclusief BTW, doch inclusief glazen, zijkappen en een harde etui). Het bedrijf vergoedt het montuur en de glazen, zonodig voorzien van een (zichtbaar) leesdeel. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 17/19

18 c. Oordoppen (op maat) 1x Gratis. Bij verlies of slecht beheer is het ter beoordeling van de directie of gratis nieuwe exemplaren worden verstrekt, dan wel dat van de werknemer een vergoeding wordt verlangd. d. Oorpluggen/ oorkappen (universeel)/ handschoenen/ lasbril/ laskap/ helm/ lederen voorschorten Gratis verstrekking zo vaak als naar alle redelijkheid als noodzakelijk kan worden beschouwd. e. Overalls / Stofjassen / bedrijfskleding Gratis verstrekking en onderhoud zo vaak als naar alle redelijkheid als noodzakelijk kan worden beschouwd. 44. GEREEDSCHAP / MACHINES / PC S E.D. De door de werkgever aan werknemer ter beschikking gestelde gereedschappen, machines, computers, lap tops e.d. dienen conform de aanwijzingen te worden gebruikt c.q. onderhouden en mogen zonder toestemming van de directie niet van de bedrijfsterreinen worden verwijderd. Een uitzondering hierop vormt het gebruik van deze materialen voor het uitvoeren van de functie van de betreffende medewerker buiten de bedrijfsterreinen. Bij verlies of slecht beheer kan door de werkgever een vergoeding worden verlangd. Werknemers welke PC s en/of systemen ter beschikking hebben gekregen, mogen deze middelen slechts gebruiken voor zakelijke toepassingen. De beheerder van de PC is verantwoordelijk voor zijn PC en zal op deze verantwoordelijkheid aangesproken worden indien hier aanleiding toe is. Zowel het systeem als toegang tot internet als het bedrijfsnetwerk en daarmee samenhangende faciliteiten zoals printen, programmatuur en dataopslag, wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. Beperkt persoonlijk gebruik is evenwel toegestaan, in die situaties waar uitstel van deze activiteiten onredelijk of zelfs onmogelijk is, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden of het netwerk, mits dit geen verboden gebruik oplevert zoals hieronder beschreven. Persoonlijk gebruik dient plaats te vinden buiten werktijd door dit in de pauze te doen, voor of na werktijd, of tijdelijk uit te klokken. Het is verboden om: Zelf software mee te brengen en/of te installeren; Chatboxen of messenger te gebruiken als communicatie middelen; Rechtstreeks een internetverbinding te maken via een modem; Materiaal te verspreiden dat in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving, of met rechten van een derde partij (auteursrecht, handelsmerk, intellectueel eigendom) Materiaal te verspreiden dat bedrieglijk, aanstootgevend, vulgair, haatdragend, lasterlijk, laakbaar en ongepast is of hiertoe aanzet; Materiaal te verspreiden dat een virus, Trojaans paard of besmette gegevens bevat; Materiaal te verspreiden met een niet zakelijk karakter als filmpjes, foto s, moppen, muziek, ongeacht bestandsformaat of dat als kettingbrief aangemerkt kan worden. Controle op en internet- en netwerkgebruik vindt plaats in het kader van systeem en netwerk beveiliging en ter voorkoming van verboden verbruik. Deze controle zal uitgevoerd worden binnen het wettelijk hiervoor geldende kader. 45. BEDRIJFSWAGENS / HUURAUTO S Naar gelang de functie kan de directie besluiten conform de fiscale regelingen een bedrijfswagen ter beschikking te stellen. Dit wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst inclusief de overeengekomen condities. Bij verandering van de functie van de werknemer binnen VDL Steelweld kan de directie besluiten de bedrijfswagen zonder compensatie terug te vorderen. Op de door de werkgever beschikbaar gestelde bedrijfsauto bestaat geen aanspraak over de periode gedurende welke de werknemer geen aanspraak heeft op salaris en/of in de uitoefening van zijn funktie is geschorst of op non-aktief is gesteld (al dan niet met behoud van salaris). VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 18/19

19 Bij een bedrijfswagen geldt dat de variabele kosten, zoals benzine, die gemaakt worden voor vakantiedoeleinden, niet door VDL Steelweld worden vergoed, maar voor de rekening komen van de berijder. Huurauto s worden door het bedrijf ter beschikking gesteld voor bedrijfsreizen conform de voorwaarden van de verhuurmaatschappij. Huurauto s zijn aan te vragen bij de managing director assistant. Voor zowel bedrijfswagens als huurauto s gelden de volgende standaard richtlijnen : de auto dient evenals gereedschap en machines conform de aanwijzingen te worden gebruikt c.q. onderhouden. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij de auto als een goed huisvader beheert, gebruikt en onderhoudt; Bij schade dient een schadeformulier te worden ingevuld en geniet het de voorkeur om de politie een proces verbaal te laten opmaken. Schade dient binnen 24 uur gemeld te worden aan de managing director assistant en bij een bedrijfswagen bovendien ook aan de VDL administratie; Bij schade als gevolg van slecht beheer, slecht onderhoud of schuld kan door de werkgever een vergoeding worden verlangd. Eventuele boetes zijn voor rekening van de chauffeur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud conform het onderhoudsboekje van de betreffende auto; Dit onderhoud vindt plaats bij een geautoriseerde dealer en hiertoe dient vooraf overleg plaats te vinden met de managing director assistant; Tanken van bedrijfswagens is in principe alleen mogelijk met de bij het voertuig behorende en persoonlijk beschikbaar gestelde tankpas. Deze pas is enkel en alleen bedoeld voor het betalen van de getankte brandstof. Eventuele andere brandstof declaraties kunnen alleen met toestemming van de leidinggevende worden vergoed. Voor huurauto s geldt dat de brandstof kosten gedeclareerd kunnen worden. Zoals overeengekomen tussen de OR en de bestuurder van VDL Steelweld. Breda, 18 april 2006 C. v/d Put J.C.M. Santema Voorzitter OR VDL STW Algemeen Directeur VDL STW VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _ blad 19/19

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Bedrijf., gevestigd te.., hierna verder te noemen de werkgever en.., verder te noemen de werkneemster/werknemer,

Bedrijf., gevestigd te.., hierna verder te noemen de werkgever en.., verder te noemen de werkneemster/werknemer, Model Arbeidsovereenkomst van het FNV Model Arbeidsovereenkomst. Ondergetekenden: Bedrijf., gevestigd te.., hierna verder te noemen de werkgever en Mevr/Dhr., woonachtig te.. straatnaam postcode/huisadres...,

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat:. Nummer:..

Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat:. Nummer:.. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST Aan te leveren bescheiden (indien op u van toepassing) BIJ VOORKEUR KOPIEËN INLEVEREN A.U.B. Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat: Nummer:..

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018.

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018. Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Branchevereniging VHG Postbus 1010 3990 CA Houten Telefoon (0800) 0543 Datum 20 december 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-84/GvS Betreft: CAO Hoveniersbedrijf

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017 Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum Telefoon (0800) 0543 Datum 26 januari 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2015-82/GvS Betreft:

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Dit Autoreglement is integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen [naam werkgever] en [naam werknemer] Partijen, [naam werkgever], hierna te

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer,

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg 1 3445 AA WOERDEN Datum 28 februari 2017 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto 1. De Budgethouder Lennie Stappers 03-11-1981 Vrouw Straatstraat 12 1234 AA Hilversum BSN: 123456789 Telefoon: 035-1234567 SMS: 06-12345678 lenniestappersatgmail.com

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AC Den Haag

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AC Den Haag Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg 105-113 2594 AC Den Haag Midden- en kleinbedrijf Datum 6 september 2017 Team Kennisgroep

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013 Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Tweede druk, Leeuwarden, 2013 2 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens, onderdeel van BK Service

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

kantoor Den Haag AWVN Postbus AB DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag AWVN Postbus AB DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO AWVN Postbus 93050 2509 AB DEN HAAG Datum 28 juli 2016 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag

Midden- en kleinbedrijf  Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg 225 2594 AL Den Haag Midden- en kleinbedrijf www.belastingdienst.nl Team Kennisgroep CAO

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Doorkiesnummer Datum 6 november 2007 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao-bepalingen op fiscale

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie