: Mr. Roeland B.G. De Korte, jurist Verkeer en Wegbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Mr. Roeland B.G. De Korte, jurist Verkeer en Wegbeheer"

Transcriptie

1 Memo Stadsbeheer Juridische Zaken Aan : Leden van het Kennisplatform AVVW Van : Mr. Roeland B.G. De Korte, jurist Verkeer en Wegbeheer Datum : 11 oktober 2013 Onderwerp : Openbaarheid van wegen Aandachtsveld : Verkeer en wegbeheer 1.De juridische openbaarheid Deze materie is geregeld in artikel 4 van de Wegenwet. Deze openbaarheid in de zin van de Wegenwet ziet op het publiekrechtelijk recht op het gebruik van wegen door een ieder en de verplichting tot onderhoud van de weg. In de Wegenwet is het begrip weg gerelateerd aan openbaarheid in specifieke zin. In deze wet gaat het om een zaak in civielrechtelijke zin en om de betekenis, die een weg heeft ten behoeve van de algemene verkeersfunctie het zich van de ene plaats kunnen begeven naar de andere waartoe het openbaarheidselement, de publieke functie, eisen aan het bestaan en voortbestaan van de weg stelt. De samenstelling van openbaar en weg vraagt een daarop afgestemde interpretatie. Hierop richt zich de Wegenwet en hieraan verbindt zij eigen rechtsgevolgen. 2.De verkeersrechtelijke openbaarheid Dit heeft betrekking op de wegen, die feitelijk voor een onbeperkte kring van personen toegankelijk zijn. Dat zijn: A. De openbare wegen in de zin van de Wegenwet; en B. De wegen, die de rechthebbende voor het algemeen verkeer heeft opengesteld of waarop hij het verkeer stilzwijgend toelaat. 3.Verschil tussen verkeersrecht en wegenrecht Het wezenlijke verschil tussen het verkeersrecht en het wegenrecht is hierin gelegen, dat in het verkeersrecht het gedrag van de weggebruiker voorop staat, terwijl het in het wegenrecht gaat om de juridische status van het object weg zelf, de zorg voor het voldoen aan de communicatiefunctie van de weg en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen. 1

2 Ad A) Een weg is openbaar op grond van artikel 4 Wegenwet: I.Wanneer hij, na het tijdstip van dertig jaren vòòr het in werking treden van deze wet (de Wegenwet is in 1932 in werking getreden), gedurende dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest; II. Wanneer hij, na het tijdstip van tien jaren vòòr het in werking treden van deze wet, gedurende tien achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest en tevens gedurende die tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap; III. Wanneer de rechthebbende daaraan de bestemming van openbare weg heeft gegeven. Ad B) Waaruit blijkt of een rechthebbende een weg voor het algemeen verkeer heeft opengesteld of het verkeer stilzwijgend toelaat (gedoogt)? Ik behandel dit onderwerp aan de hand van enkele gerechtelijke uitspraken. 4.Hoge Raad 18 februari 1969, NJ 1970, 31(Schiphol (Schiphol-arrest) In dit arrest had de rechtbank, nadat zij had geconcludeerd, dat een weg op het terrein van de luchthaven niet kon worden aangemerkt als een openbare weg in de zin van de Wegenwet, vervolgens geoordeeld dat het ook geen openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet was. Deze beslissing was gebaseerd op de volgende punten: De hoofdingang tot de luchthaven was gemarkeerd door een grote poort over de toegangsweg, waarop de woorden Luchthaven Schiphol, aangewezen Luchtvaartterrein artikel 18 Luchtvaartwet waren aangebracht; Diverse toegangswegen tot het Luchthaventerrein waren voorzien van slagbomen; Bij de toegangswegen waren borden geplaatst met de tekst eigen weg en/of verboden toegang voor onbevoegden en/of een aanwijzing, dat een ieder die zich op het luchtvaartterrein bevindt verplicht is zicht te gedragen overeenkomstig de bepalingen van het luchtvaartreglement en de door of namens de luchtvaartdirectie gegeven voorschriften. De Hoge Raad oordeelde anders. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis gaf de Hoge Raad aan, dat onder de voor het openbaar verkeer openstaande wegen begrepen moet worden geacht de wegen, die slechts bij gedogen van de eigenaar voor het algemeen verkeer openstaan. Van belang was nu, dat de slagbomen voortdurend openstonden en dat de aanduidingen eigen weg en verboden toegang voor onbevoegden niet konden worden aangemerkt als belemmeringen om de weg te betreden. 2

3 De eerste aanduiding bracht sowieso geen beperking aan op het gebruik van de weg en met betrekking tot de tweede aanduiding was de kring van onbevoegden onbekend. Hieruit volgde dat de toegang tot de weg niet daadwerkelijk of door juridische maatregelen werd beperkt. Een uitvoerige en heldere beschrijving van het zogenaamde Schiphol-arrest is te vinden in de Conclusie van de Advocaat-generaal Jörg voor Hoge Raad 22 februari 2005, VR 2005, 91. De Advocaat-generaal is de adviseur van de Hoge Raad. Zie: onder Hoge Raad 16 januari 2001, NJ 2001, 254 In dit arrest ging het om het volgende. De Hoge Raad moest de vraag beantwoorden of een bepaald particulier terrein als een voor het openbaar verkeer openstaande weg kon worden aangemerkt. In dit geval was er sprake van een door een slagboom afgesloten weggedeelte van een camping, waar borden stonden met verboden toegang en eigen weg en waar een meldplicht (bel) was, omdat de rechthebbende wilde weten wie toegang tot dit terrein wenste. De Hoge Raad oordeelde dat voor beantwoording van de vraag of dit particulier terrein als een voor het openbaar verkeer openstaande weg kon worden aangemerkt, de feitelijke omstandigheden van belang waren, zoals of door de rechthebbende werd geduld dat het algemene verkeer gebruik maakte van het terrein. De Hoge Raad oordeelde, dat onder genoemde omstandigheden niet kon worden gezegd, dat met toestemming van of door gedogen van de rechthebbende het parkeerterrein een voor het openbaar verkeer openstaande weg was, aangezien de rechthebbende zich op kenbare wijze het recht had voorbehouden en de feitelijke mogelijkheid had geschapen om desgewenst weggebruikers de toegang tot dit terrein te ontzeggen. Conclusie 1 Voor de beantwoording van de vraag of het om een openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet gaat, zijn de feitelijke omstandigheden bepalend. De weg moet feitelijk voor een onbeperkte kring van personen toegankelijk zijn. En dat laatste moet voor een ieder kenbaar c.q. waarneembaar zijn. Als bij de ingang niets is te zien, dat er op zou kunnen duiden, dat de toegang voor wie dan ook verboden zou zijn en het zodoende duidelijk is, dat het een ieder vrijstaat van deze weg gebruik te maken, duidt dit er op, dat het om een openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet gaat (Hoge Raad 24 juni 1975, NJ 1978, 59) 3

4 6.Hoge Raad 9 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AD6058 In Hoge Raad 9 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AD6058 moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of de parkeervoorzieningen op de luchthaven Schiphol (parkeergelegenheden in de openlucht en parkeergarages ) als een openbare weg kunnen c.q. moeten worden aangemerkt. Voor zover hier relevant is overweegt de Hoge Raad in rechtsoverweging van dit arrest het volgende: [ ] Zoals door de Hoge Raad in zijn arrest van 21 september 2001, nr , BNB 2001/378, is overwogen, dient voor het antwoord op de vraag of sprake is van een openbare (land)weg in de zin van artikel 220d, lid 1, letter f, van de Gemeentewet (tekst 1996) aansluiting te worden gezocht bij de Wegenwet. Hetzelfde geldt met betrekking tot artikel 2, lid, 1, aanhef en letter d, van de Wegenwet. Hetzelfde geldt met betrekking tot artikel 2, lid 1, aanhef en letter d, van de Uitvoeringsregeling. Het Hof heeft met betrekking tot de parkeervoorzieningen in cassatie onbestreden vastgesteld, dat het gaat om met slagbomen afgezette parkeervoorzieningen welke door belanghebbenden speciaal zijn gebouwd en aangelegd ten behoeve van het parkeren en niet ten behoeve van het verkeer over de openbare weg als zodanig. s Hofs op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat de parkeervoorzieningen niet tot de openbare weg kunnen worden gerekend, geeft geen blijk van een onjuiste opvatting van het begrip openbare (land)weg. Als verweven met waarderingen van feitelijke aard kan dit oordeel voor het overige in cassatie niet op zijn juistheid worden onderzocht [ ]. Conclusie 2 Als het gaat om een parkeervoorziening, die duidelijk is aangelegd ten behoeve van het parkeren en niet voor het verkeer over de openbare weg als zodanig, kan deze parkeervoorziening niet als een openbare weg worden aangemerkt. Ook hier zijn de feitelijke omstandigheden, volgens de Hoge Raad, bepalend. Immers, de Hoge Raad laat het feitelijke oordeel van het Hof in stand. Ook hier benadrukt de Hoge Raad, dat het gaat om een met slagbomen afgezette parkeervoorziening. 7.Raad van State, 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8933 Het bovenstaande kan worden bevestigd aan de hand van een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8933. In deze casus ging het om het volgende. 4

5 Infotrans heeft gronden in erfpacht aan de Noordzeeweg 21 in Amsterdam, waarop een parkeerterrein en een pand zijn gelegen, welke zij heeft verhuurd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Praxis Vastgoed BV. Infotrans heeft het college verzocht een verkeersbesluit te willen nemen om het verkeer op het parkeerterrein te reguleren. Het college heeft aan het bij de rechtbank bestreden besluit ten grondslag gelegd, dat het parkeerterrein geen weg is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wegenverkeerswet en dat het daarom geen verkeersbesluit behoeft te nemen. Volgens de Raad van State heeft de rechtbank terecht geoordeeld, dat de feitelijke situatie ter plaatse doorslaggevend is voor de beoordeling of een weg voor het openbaar verkeer openstaat als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, Wegenverkeerswet. De feitelijke omstandigheden zijn als volgt. Bij de ingangen van het parkeerterrein zijn borden geplaatst, waarop staat vermeld dat slechts bezoekers van Praxis er gebruik van mogen maken. In de praktijk is het parkeerterrein doordeweeks vrij toegankelijk van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. Buiten die tijden en op zon- en feestdagen is het parkeerterrein afgesloten met hekken. Praxis houdt verder geen toezicht op de bezoekers van het parkeerterrein. Volgens de Raad van State heeft de rechtbank, gelet op deze feiten en omstandigheden, terecht geoordeeld dat het parkeerterrein een voor het openbaar verkeer openstaande weg is. Er bestaan geen belemmeringen om het parkeerterrein te betreden op de tijden, dat dit terrein niet is afgesloten. En, zoals uit het voorgaande blijkt, kent het parkeerterrein ruime openingstijden, namelijk doordeweeks van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. De bij het parkeerterrein geplaatste borden, waarop staat vermeld dat slechts bezoekers van Praxis van het parkeerterrein gebruik mogen maken, leiden evenmin tot het oordeel, dat het parkeerterrein niet voor het openbaar verkeer toegankelijk is. De Raad van State verwijst hiervoor naar het arrest van de Hoge Raad van 18 februari 1969, NJ 1970, 31 (Schiphol). De Raad van State bevestigt de aangevallen uitspraak van de rechtbank, dat het parkeerterrein (wel) een voor het openbaar verkeer openstaande weg is, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wegenverkeerswet. Het gaat om de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 25 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ

6 8.Rechtbank Amsterdam, 25 maart ECLI: NL:RBAMS:BQ3608 De rechtbank overweegt in deze uitspraak in rechtsoverweging 3.5 het volgende: [ ] De rechtbank is van oordeel, dat het terrein zolang het hek open is vrij toegankelijk is voor alle weggebruikers. De omstandigheid dat Praxis zelf borden heeft geplaatst om het parkeren te reguleren maakt dit niet anders, dat zegt immers niets over de toegang tot het terrein. Van enige controle van dat alleen Praxisklanten toegang hebben tot het terrein is niet gebleken. Naar het oordeel van de rechtbank is het parkeerterrein om die reden dan ook aan te merken als een voor het openbaar verkeer openstaande weg. De omstandigheid, dat de rechthebbende in eigen hand heeft of het hek open, dan wel gesloten is, sluit het openbare karakter gedurende de (ruime) openingstijden van het hek niet uit [ ]. Conclusie 3 Een weg of een parkeerterrein kan feitelijk openbaar zijn, omdat iedereen erop kan, maar toch in juridische zin geen openbare weg zijn, omdat er geen daartoe strekkend verkeersbesluit van de gemeente is of de verjaringstermijn nog niet is verlopen. Zie: artikel 4 Wegenwet. Met andere woorden: ook al wordt een parkeerterrein in verkeersrechtelijke zin als een weg aangemerkt, daarmee staat bepaald niet zonder meer vast dat dit terrein ook in de zin van de Wegenwet een weg is. Feitelijke openbaarheid van wegen in de zin van de Wegenverkeerswet is iets wezenlijks anders dan juridische openbaarheid van wegen in de zin van de Wegenwet. 9.Hoge Raad, 29 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT1660 In het arrest van de Hoge Raad van 29 november 2011, ECLI: NL:HR:2011:BT1660 ging het om het volgende. Door de rechthebbende is aan de verdachte in verband met zijn werkzaamheden toestemming verleend om zich op het terrein van de Marinehaven te bevinden onder de op de bij de ingangen van de Marinehaven geplaatste borden vermelde voorwaarde, dat men de maximumsnelheid van 50 km per uur niet overschrijdt. Door overtreding van de gestelde voorwaarde, te weten door met een hogere snelheid dan de toegestane snelheid van 50 km per uur te rijden over de Noord Voorlandweg welke weg een niet voor het openbaar verkeer openstaande weg is, doch een weg gelegen op een militair terrein als bedoeld in artikel 1, eerste lid aan hef en onder c, van de Verkeersregeling Defensie van 29 november 1993 was de verdachte niet langer gerechtigd zich op dit terrein te bevinden. De Hoge Raad laat hiermee het oordeel van het Hof in stand. Ook kan de Hoge Raad zich vinden in het oordeel van het Hof, dat wegen die gelegen zijn op een militair terrein, niet openstaan voor het openbaar verkeer. Zie hieronder: 6

7 Voor de beantwoording van de vraag of een weg het karakter heeft van een voor het openbaar verkeer openstaande weg in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, is beslissend of die weg feitelijk voor het openbaar verkeer openstaat. Nu toegang tot de Marinehaven slechts wordt verleend op vertoon van een zogenaamde defensiepas dan wel, na identiteitscontrole, van een toegangscontrolekaart, is geen sprake van een voor het openbaar verkeer openstaande weg als bedoeld in voormeld artikel. De wegenverkeerswetgeving die geldt voor de voor het openbaar verkeer openstaande wegen is op het Marinehaven terrein om die reden dus niet van kracht. Conclusie 4 Als toegang tot een bepaald terrein slechts wordt verleend op vertoon van een speciale pas dan wel, na identiteitscontrole, van een toegangscontrolekaart, is geen sprake van een voor het openbaar verkeer openstaande weg in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet Aanvullende rechtspraak Voor de volledigheid is het nog van belang om het volgende mede te delen. Een weg, waarop de toegang kan of zou kunnen worden verboden voor het verkeer, maar waarop desondanks dat verkeer wordt gedoogd is een voor het openbaar verkeer openstaande weg. Dat volgt uit Hoge Raad 13 mei 1958, NJ 1958, 329 en Hoge Raad 1 december 1959, NJ 1960,65. Een weg, die slechts een beperkte toestemming beoogt en heeft, is een voor het openbaar verkeer openstaande weg. Dat volgt uit Hoge Raad 11 maart 1975, NJ 1975, 292. Het feit, dat voor toegang tot een publieke parkeergarage betaald dient te worden, vormt onvoldoende omstandigheid om te concluderen, dat zo n parkeergarage niet feitelijk voor het openbaar verkeer openstaat en derhalve geen voor het openbaar verkeer openstaande weg is. Dat volgt uit Hoge Raad 22 februari De Hoge Raad neemt de Conclusie van Advocaat-generaal (AG) Jörg voor dit arrest geheel en al over. Voor zover hier relevant is, concludeert de AG als volgt. [ ] Ik ben van mening, dat het feit dat voor toegang tot een publieke parkeergarage betaald dient te worden, onvoldoende omstandigheid vormt om te concluderen dat zo n parkeergarage niet feitelijk voor het openbaar verkeer openstaat en derhalve geen voor het openbaar verkeer openstaande weg is. 7

8 Immers: Het is dan niet zo, dat de toegang tot de parkeergarage door de rechthebbende wordt geduld (sterker nog: het gebruik door het algemene publiek wordt aangemoedigd, omdat het geld oplevert); De toegang is niet afhankelijk van gedrag van, of het behoren tot een specifieke categorie als rechthebbende; Het zou anders kunnen liggen, indien de toegang tot de parkeergarage beperkt is tot vergunninghouders, contractanten voor langere tijd en dergelijke; en Selectief toegangsbeleid moet dan uit (verkeers)borden blijken [ ] Samenvatting en eindconclusie Voor de beantwoording van de vraag of het in de concrete situatie al dan niet om een openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet gaat, zijn de feitelijke omstandigheden bepalend. Dat komt op het volgende neer: Als bij de ingang niets is te zien, dat er op zou kunnen duiden, dat de toegang voor wie dan ook verboden zou zijn en het zodoende duidelijk is, dat het een ieder vrijstaat van deze weg gebruik te maken, duidt dit er op, dat het om een openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet gaat. Als er sprake is van een door hekken en/of slagbomen afgesloten parkeerterrein, waar ook borden staan met de tekst verboden toegang en/of eigen weg, terwijl er daarnaast een meldplicht (bel) is, omdat de rechthebbende wil weten wie toegang tot dit (parkeer)terrein wil hebben, duidt dit er op, dat het niet om een openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet gaat. Wat de hekken of slagbomen betreft is het voor het antwoord op de vraag of het hier om een openbare weg gaat of juist niet, van belang om na te gaan gedurende welke tijden dit (parkeer)terrein met hekken en/of slagbomen is afgesloten. Als het (parkeer)terrein gedurende een groot aantal uren (bijvoorbeeld van uur tot uur op doordeweekse dagen en op zaterdag van uur tot uur) vrij toegankelijk is, terwijl er geen toezicht is op de bezoekers van dit (parkeer)terrein, duidt dit er op, dat het om een openbare weg gaat ook al staan er bij de ingang van dit (parkeer)terrein hekken en/of slagbomen. 1 Dit oordeel van de Advocaat-generaal en de Hoge Raad luidt anders dan het oordeel van de Hoge Raad in zijn arrest van 21 september 2001, nr , BNB 2001/378, waarin de Raad concludeert, dat een parkeergarage, gelet de aard van een dergelijk opstal, niet als een openbare weg kan worden aangemerkt. In Aansprakelijkheid van de wegbeheerder, Den Haag, ANWB 2013, p.58 verwijst auteur Lyda Bier, advocaat in Vught, naar het hiervoor geciteerde arrest van de Hoge Raad van 21 september 2001: gelet op de aard van een dergelijke opstal, kan een parkeergarage niet als een openbare weg worden aangemerkt. De ondergrond van een parkeergarage kan evenmin als (behorend tot de) openbare weg worden aangemerkt. 8

9 12.Geraadpleegde jurisprudentie Hoge Raad 13 mei 1958, NJ 1958, 329 Hoge Raad 1 december 1959, NJ 1960, 65 Hoge Raad 12 december 1961, VR 1962, 49 Hoge Raad 18 februari 1969, NJ 1970, 31 (Schiphol-arrest) Hoge Raad 11 maart 1975, NJ 1975, 292 Hoge Raad 24 juni 1975, NJ 1976, 59 Hoge Raad 30 september 1975, NJ 1976, 130 Hoge Raad 13 januari 1981, NJ 1981, 349 Hoge Raad 15 december 1981, NJ 1981, 349 Hoge Raad 12 januari 1982, NJ 1983, 244 Afdeling rechtspraak van de Raad van State 29 maart 1982, AB 1982, 478 Hoge Raad 27 maart 1990, VR 1990, 155 Hoge Raad 16 januari 2001, NJ 2001, 254 Hoge Raad 21 september 2001, BNB 2001, 378 Hof Leeuwarden 15 maart 2002, VR 2002, 317 Hoge Raad 9 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AD6058 Hoge Raad 22 februari 2005, VR 2005, 91 Hof Leeuwarden 23 juni 2008, VR 2009, 11 Rechtbank Amsterdam 25 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3608 Hoge Raad van 29 november 2011, ECLI: NL:HR:2011:BT1660 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8933 9

10 10

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2010:BO4829

ECLI:NL:RVS:2010:BO4829 ECLI:NL:RVS:2010:BO4829 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-11-2010 Datum publicatie 24-11-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201003576/1/H3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:3359

ECLI:NL:RBOVE:2013:3359 ECLI:NL:RBOVE:2013:3359 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Awb 13/843 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

PARTICULIER EIGENDOM EN OPENBARE WEG FEITELIJKE EN JURIDISCHE OPENBAARHEID ONDERZOEKSRAPPORT

PARTICULIER EIGENDOM EN OPENBARE WEG FEITELIJKE EN JURIDISCHE OPENBAARHEID ONDERZOEKSRAPPORT PARTICULIER EIGENDOM EN OPENBARE WEG FEITELIJKE EN JURIDISCHE OPENBAARHEID ONDERZOEKSRAPPORT Gemeente Alphen aan den Rijn Afdeling Juridische Zaken Mr. Roeland B.G. De Korte Februari 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2348

ECLI:NL:RVS:2016:2348 ECLI:NL:RVS:2016:2348 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-08-2016 Datum publicatie 31-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201506454/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder De Hoge Raad schept duidelijkheid over verhaal van kosten voor opruimwerkzaamheden na een ongeval Hoge Raad van 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3594

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

Zie https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/leefstraten.

Zie https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/leefstraten. P O S T A D R E S Postbus 2888 3000 CW ROTTERDAM K A N T O O R A D R E S Blaak 31 3011 GA ROTTERDAM T E L E F O O N +31 10 224 64 39 F A X +31 10 412 58 39 E - M A I L I N T E R N E T arthur.vegt@loyensloeff.com

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:3296

ECLI:NL:GHARL:2015:3296 ECLI:NL:GHARL:2015:3296 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 07-05-2015 Datum publicatie 22-05-2015 Zaaknummer 14/00675 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2014:5014, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. locatie Leeuwarden. Arrest. op het hoger beroep tegen de beslissing. van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. locatie Leeuwarden. Arrest. op het hoger beroep tegen de beslissing. van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam arrest WAHVr 18 november 2015 CJIB Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Leeuwarden Arrest op het hoger beroep tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam van 19 februari 2015 betreffende

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013 Ag. nr.: 9.1 1210401 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-9-12; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2005:AT3293

ECLI:NL:RBMID:2005:AT3293 ECLI:NL:RBMID:2005:AT3293 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 14-03-2005 Datum publicatie 06-04-2005 Zaaknummer 04/376 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1333

ECLI:NL:RVS:2017:1333 ECLI:NL:RVS:2017:1333 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-05-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604857/1/A1 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 4

Provinciaal blad 2013, 4 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013, 4 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot wijziging van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 met het oog op bescherming van de

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2015:3021. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05204

ECLI:NL:HR:2015:3021. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05204 ECLI:NL:HR:2015:3021 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-10-2015 Datum publicatie 14-10-2015 Zaaknummer 14/05204 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2082,

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder. LJN: BA9368, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 06/4958 Datum uitspraak: 12-06-2007 Datum publicatie: 11-07-2007 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013,

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013, Besluit op bezwaar Kenmerk: 612321/630377 Betreft: Radio Decibel Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn beslissing van 17 maart 2009, kenmerk 15300/2009002841, waarbij de namen van drie radioprogrammakanalen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 06-05-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer HD 200.134.974_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0 Rapport Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /14 0 20 14/140 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Inhoudsopgave Wat

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies Zaaknummer: S20-04 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: de heer J. van der Meulen en mevrouw J.J.M. van der Meulen-Berkhout

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee. de Rechtspraak Rechtbank Den Haag ^'AANTEKENEN ] PER POST PER FAX Bestuursrecht De heer ir. Hagen Leeuwenberg 2 2635 GD Den Hoom bezoekadres Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden. Uitspraak 10 oktober 2014 Nr. 13/04777 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 29 augustus 2013, nr. 12/00472,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BW8140

ECLI:NL:RVS:2012:BW8140 ECLI:NL:RVS:2012:BW8140 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-06-2012 Datum publicatie 13-06-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201111524/1/A1 en

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1. afd.

Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1. afd. Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1 GEMEENTE BOXTEL Raad van de gemeente Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL 15 DEC 2016 Datum Ons nummer 14 december 2016 201508661/1/R2 afd. Inlichtingen

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2005:AU2988

ECLI:NL:RVS:2005:AU2988 ECLI:NL:RVS:2005:AU2988 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-09-2005 Datum publicatie 21-09-2005 Zaaknummer 200501988/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108181/3/V4. Datum uitspraak: 9 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AT2864

ECLI:NL:CRVB:2005:AT2864 ECLI:NL:CRVB:2005:AT2864 Instantie Datum uitspraak 29-03-2005 Datum publicatie 31-03-2005 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 02/6235 AOW/ANW e.a. Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren In de Nederlandse wet is een aantal risico-aansprakelijkheden opgenomen, waaronder voor dieren. De

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:707

ECLI:NL:RBMNE:2016:707 ECLI:NL:RBMNE:2016:707 Instantie Datum uitspraak 09-02-2016 Datum publicatie 16-02-2016 Zaaknummer 14/6285 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Stadhouderslaan 41 en 43 (instellen venstertijden, o.a. bij gehandicaptenparkeerplaatsen-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Stadhouderslaan 41 en 43 (instellen venstertijden, o.a. bij gehandicaptenparkeerplaatsen-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8714 26 maart 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Stadhouderslaan 41 en 43 (instellen venstertijden, o.a. bij gehandicaptenparkeerplaatsen-algemeen)

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak 1 1 JUN 2015. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak 1 1 JUN 2015. Behandelend ambtenaar Raad Afdeling bestuursrechtspraak Gemeente Waterland 1 1 JUN 2015 \m BIS Raad van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM INGEKOMEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 10 juni 2015 201409734/1/A1

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum 27 januari 2016 ECLI:NL:RVS:2016:155

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum 27 januari 2016 ECLI:NL:RVS:2016:155 M en R 2016 afl. 5 Eventuele toekomstige gaswinning hoeft niet te worden betrokken bij de beoordeling of in verband met de exploratieboring een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Instantie Afdeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstatc 201105933/1/V2. Datum uitspraak: 6 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1997

ECLI:NL:RVS:2017:1997 ECLI:NL:RVS:2017:1997 Instantie Raad van State Datum uitspraak 26-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604542/1/A1 Eerste

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:1768

ECLI:NL:RVS:2015:1768 ECLI:NL:RVS:2015:1768 Instantie Raad van State Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201407801/1/A3 Eerste

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201100976/1/V2. Datum uitspraak: 18 september 201 2 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:185 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-02-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/04877 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4752 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 09/00638

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4752 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 09/00638 ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4752 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-11-2010 Datum publicatie 24-11-2010 Zaaknummer 09/00638 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van..

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2017 De raad van de gemeente Velsen, Gelezen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 17 maart 2016 in zaak nr. ROE 15/2616 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 17 maart 2016 in zaak nr. ROE 15/2616 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2017:29 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-01-2017 Datum publicatie 11-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201603023/1/A3 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 Instantie Datum uitspraak 28-04-2014 Datum publicatie 13-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-14_1317 bz Bestuursrecht

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:5 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 06-01-2017 Datum publicatie 06-01-2017 Zaaknummer 15/03526 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:2209, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 7487 / 32 Betreft zaak: Zaaknr.:7487 / Herzieningsverzoek Hendriks I Voorgeschiedenis 1. Op 19 oktober 2001 heeft de heer Hendriks, namens Stichting Vill

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K

GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 27 augustus 1985,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201110184/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8776

ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8776 ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8776 Instantie Datum uitspraak 21-04-2000 Datum publicatie 15-05-2003 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 97/4896 AAW/WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 626460/629141 Betreft: bezwaar vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 4 maart 2014, kenmerk 617495/623250, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BV2849

ECLI:NL:CRVB:2012:BV2849 ECLI:NL:CRVB:2012:BV2849 Instantie Datum uitspraak 31-01-2012 Datum publicatie 06-02-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-3700 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-04-2014 Datum publicatie 01-05-2014 Zaaknummer HD 200.136.561_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 25-02-2011 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BQ4936

ECLI:NL:RVS:2011:BQ4936 ECLI:NL:RVS:2011:BQ4936 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-05-2011 Datum publicatie 18-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201008844/1/H1 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BX4621

ECLI:NL:RVS:2012:BX4621 ECLI:NL:RVS:2012:BX4621 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-08-2012 Datum publicatie 15-08-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201205237/1/A4 en 201205237/2/A4

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:1061

ECLI:NL:RVS:2016:1061 ECLI:NL:RVS:2016:1061 Instantie Raad van State Datum uitspraak 20-04-2016 Datum publicatie 20-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201506028/1/A1 Omgevingsrecht Hoger

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2013:5574, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2013:5574, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2015:258 Instantie Raad van State Datum uitspraak 04-02-2015 Datum publicatie 04-02-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201309828/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2006:AV7550

ECLI:NL:RVS:2006:AV7550 ECLI:NL:RVS:2006:AV7550 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-03-2006 Datum publicatie 29-03-2006 Zaaknummer 200506819/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:CRVB:2017:73 Instantie Datum uitspraak 04-01-2017 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1380 WSF Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, appellant,

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, appellant, LJN: BJ8902, Raad van State, 200900441/1/H3 Datum uitspraak: 30-09-2009 Datum publicatie: 30-09-2009 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 29

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2031 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:2031 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:2031 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 11-04-2013 Datum publicatie 04-09-2013 Zaaknummer 12-00144 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56589 1 november 2016 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende voorwaarden voor het gebruik van

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:3387

ECLI:NL:RVS:2016:3387 ECLI:NL:RVS:2016:3387 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-12-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201507118/1/A1 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie