Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "------------------------------------"

Transcriptie

1 TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Schade Extra ijlage College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 45

2 In het onderstaande figuur is de taakstructuur van de Gevolmachtigde Agent Schade Extra schematisch weergegeven. In dit document worden de taken verder uitgewerkt en wordt een relatie gelegd met de benodigde kennis, vaardigheden en competenties. Pagina 2 van 45

3 TAA 1 RISICOMANAGEMENT ENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis met betrekking tot de basisprincipes, hoofdlijnen en actuele ontwikkelingen van risicomanagement. toetsterm 1a.1 De kandidaat: kan omschrijven wat onder het begrip risicomanagement wordt verstaan. 1a.2 De kandidaat kan uitleggen wat onder risicobewustzijn wordt verstaan. 1a.3 De kandidaat kan omschrijven wat er onder het begrip ondernemingsrisicomanagement (Enterprise Risk Management) wordt verstaan, waarbij sprake is van onderscheid tussen: strategisch risicomanagement (SRM); financieel risicomanagement (FRM); operationeel risicomanagement (ORM); compliance. 1a.4 De kandidaat kan de voordelen en kansen van een goede risicomanagementaanpak op het terrein van schadeverzekeringen benoemen. 1a.5 De kandidaat kan voorbeelden geven van potentiële risico s waaraan een organisatie bloot kan staan en kan deze risico s in de volgende risicosoorten verdelen: persoonlijke risico s, technische risico s, organisatorische risico s, juridische risico s, financieel en economische risico s, maatschappelijke risico s en natuurrisico s. 1a.6 De kandidaat kan uitleggen wat onder het begrip risicoacceptatiegraad (risk appetite) wordt verstaan. 1a.7 De kandidaat kan uitleggen wat onder het begrip risicotolerantie (risk tolerance) wordt verstaan. 1a.8 De kandidaat kan het doel en belang van een systematische aanpak van risicomanagement benoemen. 1a.9 De kandidaat kan de fasen (afkomstig uit het risicomanagement model COSO II) die binnen een professioneel uitgevoerd risicomanagement traject moeten worden doorlopen, beschrijven. Het betreft achtereenvolgens de volgende fasen: fase 1: Risico-oriëntatiefase waarbij de mate van risicobewustzijn en cultuur op het terrein van risicomanagement binnen een organisatie in kaart wordt gebracht. Het toelichten van het belang van adequaat risicomanagement; ennisni veau Pagina 3 van 45

4 fase 2: Het formuleren van doelstellingen en te bereiken resultaten van een organisatie (deze fase heeft betrekking op artikel 4:23 Wft); fase 3: Het inventariseren van risico s die de te bereiken doelstellingen of de te behalen resultaten kunnen bedreigingen, of kansen biedt zodat beoogde doelstellingen en resultaten worden behaald; fase 4: Het beoordelen van risico s door het uitvoeren van een risicoanalyse; fase 5: Het bepalen op welke wijze risicomanagement moet plaatsvinden door risico s te vermijden, te accepteren, te verminderen en/of over te dragen. In deze fase wordt mede op basis van kosten en baten afgewogen wat de beste balans voor de beheersing van de te lopen risico s is; fase 6: Het implementeren van risicobeperkende maatregelen waardoor effectief risicomanagement wordt gewaarborgd; fase 7: Het communiceren en informeren op welke wijze risicomanagement dient plaats te vinden en te bepalen wie er verantwoordelijk is voor welke acties; fase 8: Het monitoren van het risicomanagement proces met een vooraf afgestemde frequentie. Eindterm 1b De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van risicofactoren en preventiemaatregelen. toetsterm 1b.1 De kandidaat kan de begrippen risicobeoordeling en preventie omschrijven. 1b.2 De kandidaat kan een definitie van het verschijnsel brand geven en toelichten aan de hand van voorbeelden. 1b.3 De kandidaat kan een opsomming geven van de menselijke risicofactoren. 1b.4 De kandidaat kan de twee hoofddoelen noemen van salvage. 1b.5 De kandidaat kan de factoren noemen die bij een risicobeoordeling brand van belang zijn. 1b.6 De kandidaat kan de begrippen EML en MPL uitleggen. 1b.7 De kandidaat kan uitleggen wat de invloed is van statistieken bij de beoordeling van risico s. 1b.8 De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij de beoordeling van het inbraakrisico benoemen en uitleggen. 1b.9 De kandidaat kan de drie verschillende beveiligingsmaatregelen noemen. 1b.10 De kandidaat kan de zes punten van de inbraakpreventieclausule opnoemen. 1b.11 De kandidaat kan preventiemaatregelen die passend zijn bij een specifiek risico benoemen en uitleggen. 1b.12 De kandidaat kan de preventiemaatregelen bij een specifiek risico benoemen en uitleg geven hoe onder meer aan de NEN-norm elektrische installaties, bezit actuele risico-inventarisatie en evaluatie en onderhoudscontracten kan worden voldaan. 1b.13 De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringstechnische begrippen uitleggen, waaronder opstal, inventaris, goederen, motorrijtuig, verzekerden, alles tenzij dekking, positieve dekkingsomschrijving, bepalingen dwingend en aanvullend recht, kwalitatieve aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid, vermoeden van schuld. Pagina 4 van 45

5 VAARDIGHEDEN Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om risicomanagement met betrekking tot een organisatie in een aantal fasen te plannen, uit te voeren en te beheren en daarbij op hoofdlijnen gebruik te maken van een risicomodel waarmee een risicoprofiel van een organisatie kan worden aangegeven. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2a.1 het traject van risicomanagement op procesmatige wijze uitvoeren en dit vastleggen. 2a.2 een risicomodel hanteren op basis van Enterprises Riskmanagement (ERM). Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat heeft een goed inzicht in de risico s van de organisatie. De kandidaat brengt de risico s van de organisatie op een overzichtelijke wijze in kaart en gebruikt hierbij de volgende risicomanagementmodellen: COSO II en ISO Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Creëert draagvlak voor de modelmatige benadering van risicomanagement bij de opdrachtgever. Het resultaat is herkenbaar voor de opdrachtgever. De kern is het fasegewijs werken op basis van een risicoanalyse. edrijven en sectoren kijken verschillend aan tegen het belang van risicomanagement. Het klein bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement. Eindterm 2b De persoon beschikt over het vermogen om mondeling op heldere wijze uitleg te geven over de doelstellingen en resultaten van een organisatie, welke risico s een bedreiging vormen of een kans bieden, en op welke wijze deze risico s op adequate wijze kunnen worden beheerd, zodat de risico s tot een voor de organisatie acceptabel risiconiveau kunnen worden teruggebracht. Pagina 5 van 45

6 Vaardigheid De kandidaat kan: 2b.1 communiceren en beoordelen met betrekking tot de interne en externe omgeving, ondernemingsrisico s, procesrisico s, in kaart gebrachte kritische succesfactoren, risico s vanuit een breed en divers perspectief. 2b.2 de te bereiken doelstellingen, strategie en activiteiten van de onderneming analyseren. Hij kan daarbij de risicoanalyse met betrekking tot de organisatie fasegewijs op procesmatige wijze uitvoeren en vastleggen. Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat brengt de risico s die betrekking hebben op een organisatie op een overzichtelijke wijze in kaart. De kern is het fasegewijs werken op basis van een risicoanalyse. De kandidaat heeft een goed inzicht in de risico s van een organisatie. Communiceert hierover duidelijk en vormt een eigen oordeel welke advieskeuze voor de betreffende organisatie passend is. Creëert draagvlak voor de modelmatige benadering van risicomanagement bij de opdrachtgever. Zorgt voor een herkenbaar resultaat voor de opdrachtgever. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Verschillende bedrijven en sectoren, verschillende situaties met betrekking tot de aanwezigheid van bewust risicomanagement, het klein bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement bij de organisatie uit te voeren risicoanalyse. Verschillende bedrijven en sectoren, verschillende situaties met betrekking tot de aanwezigheid van bewust risicomanagement, het klein bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement bij de organisatie uit te voeren risicoanalyse. Eindterm 2c De persoon beschikt over het vermogen om de risicobereidheid en het risicoprofiel van de onderneming op heldere wijze in kaart te brengen en vast te leggen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2c.1 informatie die nodig is om risico s in kaart te brengen, die zich kunnen voordoen in een organisatie inventariseren, bewerken, beoordelen en documenteren Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat geeft de klant een goed inzicht in de risico s die hij zelf wel of niet kan of wil dragen. Zorgt ervoor dat de risicoanalyse traceerbaar en herleidbaar is. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Verschillende sectoren, verschillende beroepen. Past de kennis toe op basis van systematische risicoanalyse. 2c.2 kan op basis van de verzamelde De kandidaat geeft de verzekeringnemer een goed inzicht in de Verschillende sectoren, verschillende beroepen. Pagina 6 van 45

7 informatie inschatten hoe groot de kans is dat een betreffend risico zich zal voordoen en kan de mogelijke gevolgen aangeven als een betreffend risico zich daadwerkelijk voordoet. 2c.3 met de verzekeringnemer en andere betrokkenen over de risico s communiceren. risico s die hij zelf wel of niet kan of wil dragen. Zorgt ervoor dat de risicoanalyse traceerbaar en herleidbaar is. De kandidaat gebruikt duidelijke en begrijpelijke taal. Geeft voorbeelden, stelt vragen om te toetsen of de verzekeringnemer een en ander begrepen heeft. Controleert of de verzekeringnemer in eigen woorden kan vertellen welke risico s gedekt zijn. Past de kennis toe op basis van systematische risicoanalyse. Verschillende opleiding- en kennis niveaus van klanten. Pagina 7 van 45

8 COMPETENTIES Eindterm 3a De persoon demonstreert en/of bewijst te kunnen werken op basis van een verzekeringstechnische risicoanalyse. Competentie (C) De kandidaat kan: 3a.1 gegevens inventariseren en interpreteren waarbij de belangen, bezittingen en doelstellingen van de klant in kaart worden gebracht. 3a.2 in een specifieke situatie de risico s inventariseren die de belangen, bezittingen en doelstellingen van een verzekeringnemer kunnen bedreigen. 3a.3 een risicoanalyse maken waarbij wordt aangetoond welke risico s voor de klant onacceptabel zijn. Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat epalen van het risicoprofiel van de klant. epalen van het risicoprofiel van de klant. epalen van het risicoprofiel van de klant. De kandidaat kan een duidelijk beeld schetsen wat de achtergrond van de klant is en op welke wijze risicobeheersing door de klant wordt gehanteerd. De kandidaat inventariseert op basis van de ontvangen gegevens van de klant alle relevante risico s die de doelstellingen van de klant kunnen bedreigen. De kandidaat voert een risicoanalyse op correcte wijze uit. De risicoanalyse doet recht aan de uitgangspunten en doelstellingen van de klant en de klant herkent zich erin. Vermelden van zaken die van belang zijn: in welke sector is de organisatie actief? wat zijn de perspectieven voor deze sector op langere termijn? in welke levensfase bevindt de organisatie zich? (is het een bedrijf dat pas 5 jaar bestaat of is het een familiebedrijf dat wordt geleid door de 3 e generatie?) wat zijn de doelstellingen binnen de komende 3 jaar en op langere termijn? wat is de risicobereidheid op diverse terreinen? wat is voor de organisatie nog acceptabel? (hoeveel mag de omzet en/of winst dalen, hoe ver mogen de kosten oplopen, welk percentage aan ziekteverzuim is acceptabel, welke foutenpercentage is in de product- dienstverlening acceptabel, etc.) Levert de informatie een consistent beeld van het risico op? egrijpt klant de analyse? Herkent klant de analyse? Hoe word je daarvan overtuigd? Pagina 8 van 45

9 TAA 3 (LANT) ACCEPTATIE, VERZEERINGSTECHNISCH EHEER EN ADMINISTRATIE, W.O. PREMIE-INCASSO ENNIS Eindterm 1c De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op algemene kennis over zakelijke schadeverzekeringen. ennisniveau Toetsterm 1c.1 De kandidaat kan verschillende voorbeelden opsommen van de risico s die zich tijdelijk op een andere locatie bevinden. 1c.2 De kandidaat kan op basis van een UGV of NZ-polis de kenmerkende dekkingen en uitsluitingen uitleggen. 1c.3 De kandidaat kan de inhoudelijke details van een bedrijfsschadeverzekering en aan deze verzekering aanverwante verzekeringen uitleggen. 1c.4 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van een schadeverzekering, nadat de verzekeringnemer een aanmaning heeft ontvangen. 1c. 5 De kandidaat kan opsommen in welke gevallen een schadeverzekering opzegbaar is, welke opzegtermijn er in acht gehouden moet worden. en wat de gevolgen van de opzegging kunnen zijn. 1c.6 De kandidaat kan uitleggen of een verzekeringspolis de schade dekt die veroorzaakt is door opzet of roekeloosheid en welke andere verhaalsmogelijkheden er in dat geval zijn. 1c.7 De kandidaat kan de verschillende vormen van schuldgradaties uitleggen. 1c.8 De kandidaat kan de risico s op het gebied brand-, transport- en variaverzekeringen benoemen. 1c.9 De kandidaat kan uitleggen welke schadeoorzaken onder de dekking van een verzekeringspolis vallen en heeft kennis van de meest voorkomende verzekeringsdekkingen. 1c.10 De kandidaat kan van een risico-object het onderscheid tussen materiële- en aansprakelijkheidsrisico s benoemen. 1c.11 De kandidaat kan het acceptatieproces en de hierbij uit te voeren handelingen volledig en correct aangeven. 1c.12 De kandidaat kan uitleggen op welke wijze het verzekerd belang of te verzekeren waarde van een risico-object kan worden bepaald. 1c.13 De kandidaat kan het verschil in verzekeringsvoorwaarden uitleggen. 1c.14 De kandidaat kan bij wijziging van het risico de gevolgen voor eventuele verzekeringsdekkingen uitleggen. 1c.15 De kandidaat kan bij wijziging van het risico, uitleggen uit welke bestanddelen de door de klant te betalen premie voor een schadeverzekering bestaat. Pagina 9 van 45

10 Eindterm 1d De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op globale kennis van de brandverzekeringsmarkt. toetsterm ennisniveau 1d.1 De kandidaat kan opsommen in welke delen de brandverzekeringsmarkt kan worden opgesplitst. 1d.2 De kandidaat kan omschrijven hoe het provinciale verzekeringsbedrijf en het beursbedrijf werken. 1d.3 De kandidaat kan de organisatie en de doelstelling van verzekeraars omschrijven. Eindterm 1e De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis wet- en regelgeving die betrekking heeft op brandverzekeringen. toetsterm 1e.1 1e.2 De kandidaat kan opsommen in welke wetten de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen. De kandidaat kan voorbeelden opsommen van de risico s die zich kunnen voordoen bij het tijdelijk stallen van inventaris op een andere locatie en in reparatiegeving. ennisniveau 1e.3 De kandidaat kan aan de klant de voordelen van garantie tegen onderverzekering uitleggen. Eindterm 1f De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de verschillende vormen van brandverzekering. toetsterm ennisniveau 1f.1 De kandidaat kan het ontstaan van de N2006 omschrijven. 1f.2 De kandidaat kan de doelstelling van de N2006 beschrijven. 1f.3 De kandidaat kan uitleggen wat de betekenis is van artikel 22 depot. Pagina 10 van 45

11 1f.4 De kandidaat kan omschrijven op welke wijze de verzekeraars in hun maatschappijpolissen gebruik maken van de N f.5 De kandidaat kan uitleggen waarvoor de NUG gebruikt wordt en wat de inhoud hiervan is. 1f.6 De kandidaat is in staat om de dekkingen van de N2006-voorwaarden uit te leggen. 1f.7 De kandidaat kan uitleggen hoe verzekeraars zich tegen tussentijdse risicoverzwaring kunnen beschermen. 1f.8 De kandidaat kan de inhoud van de bekendheid- en belendingenclausule uitleggen. 1f.9 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen een voortaxatie door partijen en door deskundigen. 1f.10 De kandidaat kan de strekking van de even-alsof clausule beschrijven en de rechtskracht hiervan omschrijven. 1f.11 De kandidaat kan uitleggen wat de drie functies van de verzekerde som in de polis zijn. 1f.12 De kandidaat kan de vier premie-elementen noemen. 1f.13 De kandidaat kan uitleggen op welke wettelijke gronden de premiebetaling is gestoeld. 1f.14 De kandidaat kan het delcredererisico en de kwijtingsclausule uitleggen. 1f.15 De kandidaat kan uitleggen wat de betekenis is van garanties en wat de gevolgen zijn bij het niet nakomen hiervan 1f.16 De kandidaat kan uitleggen in welke gevallen premierestitutie mogelijk is en waarom. 1f.17 De kandidaat kan een opsomming geven van de bedrijfsmatige clausules die worden toegepast. 1f.18 De kandidaat kan aan de klant het belang van de keuzeclausule uitleggen. Eindterm 1g De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de uitgebreide gevarenverzekeringen. toetsterm ennisniveau 1g.1 De kandidaat kan omschrijven aan welke criteria een gebouw volgens de UGV/NUG moet voldoen. 1g.2 De kandidaat kan uitleggen welke zaken er niet tot de inboedel gerekend worden. 1g.3 De kandidaat kan de begrippen geld en geldswaardig papier, kostbaarheden, huurdersbelang uitleggen. 1g.4 De kandidaat kan de begrippen brand, ontploffing, blikseminslag, brandblussing, vliegtuigschade, storm, neerslag en alle andere gedekte gevaren van de UGV omschrijven en uitleggen. 1g.5 De kandidaat kan de vijf standaarduitsluitingen noemen die in NUG zijn opgenomen. 1g.6 De kandidaat kan de verplichtingen van de verzekeringnemer opsommen. 1g.7 De kandidaat kan de gevolgen noemen van het niet nakomen van de verplichtingen van de verzekeringsnemer. 1g.8 1g.9 De kandidaat kan uitleggen op welk gebied de UGV voor winkels, bedrijven, goederen en inventaris afwijkt van de UGV voor woonhuizen en inboedels. De kandidaat kan aangeven welke ongeoorloofde manieren om binnen te komen gelijk gesteld worden aan inbraak. Pagina 11 van 45

12 1g.10 De kandidaat kan de meest kenmerkende wijzigingen van de NUG ten opzichte van de N2006- voorwaarden noemen. 1g.11 De kandidaat kan de definitie geven van een verzekerbaar belang. 1g.12 De kandidaat kan het wetsartikel waarin de premiebetalingsplicht voor de particulier is geregeld benoemen en geeft een voorbeeld hoe de verzekeraar om moet gaat met betalingsverzuim 1g.13 De kandidaat kan aan de klant de werking van de indexclausule bij een schade op een opstal- en goederen- en inventarisverzekering uitleggen. 1g.14 De kandidaat kan de overdekkingsregeling op de inventarisverzekering uitleggen. Eindterm 1h De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de bedrijfsschadeverzekering. toetsterm ennisniveau 1h.1 De kandidaat kan een definitie geven van een uitkeringstermijn. 1h.2 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen een effectief bedrag en jaarbedrag en uitleggen in welke situaties deze kunnen worden toegepast. 1h.3 De kandidaat kan de vier factoren noemen waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de uitkeringstermijn. 1h.4 De kandidaat kan de functies van de jaarrekening, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit uitleggen. 1h.5 De kandidaat kan omschrijven wat variabele kosten zijn. 1h.6 De kandidaat kan uitleggen waarom variabele kosten niet in het verzekerde bedrag opgenomen worden en de vaste kosten juist wel. 1h.7 De kandidaat kan de overeenkomsten en de verschillen met de materiële brandverzekering benoemen 1h.8 De kandidaat kan de drie voordelen van de overdekkings- en restitutieclausule opsommen. 1h.9 De kandidaat kan de vier voorwaarden noemen waar aan moet worden voldaan, voordat sprake kan zijn van een gedekte bedrijfsschade. 1h.10 De kandidaat kan de verschillen tussen een standaard- en een standaarduitgebreide dekking aangeven. 1h.11 De kandidaat kan de facultatieve uitbreidingen noemen. 1h.12 De kandidaat kan opsommen welke varianten zich kunnen voordoen bij het verzekeren van lonen. 1h.13 De kandidaat kan uitleggen waarom het toeleverings- en opslagrisico van belang kunnen zijn 1h.14 De kandidaat kan uitleggen welke problemen zich in de praktijk kunnen voordoen ten aanzien van vermindering van de loonsom voor vaste werknemers. Pagina 12 van 45

13 1h.15 De kandidaat kan een opsomming geven van verzekeringen verwant de aan de bedrijfsschadeverzekering. 1h.16 De kandidaat kan de verschillen aangeven tussen de standaard bedrijfsschadeverzekering en de aanverwante verzekeringen. 1h.17 De kandidaat kan een definitie geven van de doelstelling van de NU h.18 De kandidaat kan aan de klant het belang van de keuzeclausule op een bedrijfsschadeverzekering uitleggen. Eindterm 1i De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van de belangrijkste tariefovereenkomsten en calculatiemodellen met betrekking tot brandverzekeringen. toetsterm 1i.1 De kandidaat kan de vijf factoren benoemen die een rol spelen bij beoordeling van het brandrisico met betrekking tot de opslag van goederen. ennisniveau 1i.2 De kandidaat kan opsommen voor welke bedrijven het risicobeoordelingsmodel voor de industrie kan worden toegepast. 1i.3 De kandidaat kan de twee verschillende soorten uitsluitingen noemen en samenvatten. 1i.4 De kandidaat kan de factoren noemen die de bedrijfsschadepremieberekening beïnvloeden. Eindterm 1j De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van de transportverzekeringsmarkt. toetsterm ennisniveau 1j.1 De kandidaat kan voor de klant de specifieke situatie van de transportrisico s onderscheiden. 1j.2 De kandidaat kan de in de transportsector gebruikelijke transportmiddelen en hun benamingen onderscheiden. 1j.3 De kandidaat kan op grond van de benoemde transportrisico s van de klant de verzekeringsvormen opnoemen die deze transportrisico s (deels) kunnen afdekken. 1j.4 De kandidaat kan de klant uitleggen op welke wijze de premie wordt verrekend bij de diverse Pagina 13 van 45

14 1j.5 Eindterm 1k goederencontractpolissen. De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven: regeling kentekenplicht, verzekering aanhangers en verzekeringsbewijs (zoals certificaat, groene kaart). De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van het vervoersrecht. toetsterm ennisniveau 1k.1 De kandidaat kan leveringscondities en regelingen die betrekkingen hebben op vervoersrecht gedetailleerd beschrijven. 1k.2 De kandidaat kan het Nederlandse recht onderverdelen en uitleggen wat de twee vormen van recht inhouden. 1k.3 De kandidaat kan de begrippen, dwingend, semi-dwingend en regelend recht omschrijven. 1k.4 De kandidaat kan een overzicht geven van de verschillende rechtsbronnen. 1k.5 De kandidaat kan aangeven welke verdragen van toepassing zijn op transportverzekeringen. 1k.6 De kandidaat kan aangeven welke beurspolissen de VNA in het leven heeft geroepen. 1k.7 De kandidaat kan in een gegeven situatie uitleggen wat eigen gebrek inhoudt. 1k.8 De kandidaat kan aangeven hoe de verjaring is geregeld en waar dit is vastgelegd. 1k.9 De kandidaat kan aan de hand van een gegeven voorbeeld uitleggen wat causaliteitsleer betekent. 1k.10 De kandidaat kan uitleggen welk recht er op welke vormen van transportverzekeringen van toepassing is. 1k.11 De kandidaat kan aangeven in welk wetsartikel het verhaalsrecht voor verzekeraars staat omschreven. 1k.12 De kandidaat kan omschrijven op welke wijze de verzekeraar het verhaalsrecht kan uitoefenen, wat hij daarbij moet bewijzen en wat de verantwoordelijkheden van de verzekerde zijn. 1k.13 De kandidaat kan de wettelijke regeling noemen voor verhaal op een vervoerder. Eindterm 1l De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de verschillende vormen van goederentransportverzekering toetsterm 1l.1 De kandidaat kan omschrijven hoe een goederentransportverzekering op de ennisniveau Pagina 14 van 45

15 assurantiebeurs tot stand komt. 1l.2 De kandidaat kan aangeven waarom men is gekomen tot het opstellen van standaardvoorwaarden. 1l.3 De kandidaat kan de rangorde van bepalingen opsommen. 1l.4 De kandidaat kan beschrijven wat er in de NGP is geregeld over alle in de NGP opgenomen polisartikelen. 1l.5 De kandidaat kan de dekking omschrijven volgens de dekkingsclausules G13 t/m G17. 1l.6 De kandidaat kan de meest voorkomende polisvormen beschrijven. 1l.7 De kandidaat kan aangeven hoe de administratieve procedure in de praktijk werkt bij de verschillende contractpolissen. 1l.8 De kandidaat kan een omschrijving geven van meerwaardeverzekering, de verschil in conditieverzekering, de overnameverzekering en de eigenvervoerverzekering. 1l.9 De kandidaat kan de strekking van de gebruikelijk opgenomen clausules uitleggen. 1l.10 De kandidaat kan de systematiek van de Institute Cargo Clauses (ICC) uitleggen. 1l.11 De kandidaat kan aangeven wat de verschillen zijn tussen de dekkingen volgens Nederlands recht en hoe dat in Engelse polissen is geregeld. 1l.12 De kandidaat kan de verschillen tussen de ICC A, en C aangeven. 1l.13 De kandidaat kan de strekking van de overige ICC clausules weergeven. 1l.14 De kandidaat kan omschrijven wat in het algemeen onder molest wordt verstaan. 1l.15 De kandidaat kan aangeven hoe het oorlogs- en stakersmolest op een goederenverzekering kan worden bijverzekerd en wat die dekking precies inhoudt. 1l.16 De kandidaat kan aangeven in hoeverre en hoe lang het molestrisico volgens M3 is gedekt op zee, in de lucht en op het land. 1l.17 De kandidaat kan aangeven in welke situaties de verzekeraars het molestrisico kunnen beëindigen en op welke termijn. 1l.18 De kandidaat kan de strekking en de inhoud van de Engelse molestuitsluitingsclausules beschrijven en aangeven wat er in deze Pagina 15 van 45

16 1l.19 1l.20 1l.21 Eindterm 1m clausules wordt verstaan onder oorlogs- en stakersrisico s. De kandidaat kan het verschil aangeven tussen de Engelse en Nederlandse molestclausules. De kandidaat kan in hoofdlijnen uitleggen hoe verzekeraars omgegaan met het terrorismerisico. De kandidaat kan uitleggen op welke wijze en onder welke voorwaarden het terrorismerisico kan worden herverzekerd. De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van de verzekering van landmateriaal. toetsterm ennisniveau 1m.1 De kandidaat kan aangeven voor welke objecten de NPL van toepassing is. 1m.2 De kandidaat kan de vijf dekkingsrubrieken noemen en de inhoud hiervan toelichten. 1m.3 De kandidaat kan de verschillen aangeven tussen casco-standaard en casco-uitgebreid en ook voor aansprakelijkheid-standaard en aansprakelijkheid- uitgebreid. 1m.4 De kandidaat kan een overzicht geven van de algemene, casco, aansprakelijkheids- en schade aan andere zaken uitsluitingen. Eindterm 1n De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van leverings- en vervoerscondities met betrekking tot transportverzekeringen. toetsterm 1n.1 De kandidaat kan Nederlandse condities die betrekking hebben op transportverzekeringen gedetailleerd beschrijven. ennisniveau 1n.2 De kandidaat kan beschrijven hoe de transportverzekering is ontstaan zowel in Nederland als in Engeland. 1n.3 De kandidaat kan een onderverdeling maken van de verschillende transportrisico s. 1n.4 De kandidaat kan toelichten welke doelgroepen welke transportrisico s lopen en welke verzekeringsvormen Pagina 16 van 45

17 hierop van toepassing zijn. 1n.5 De kandidaat kan aangeven welke zaken in een koopovereenkomst geregeld moeten zijn. 1n.6 De kandidaat kan de belangrijkste Incoterms toelichten en aangeven welke partij welk risico loopt. 1n.7 De kandidaat kan aangeven wat de CIF leveringsconditie stelt t.a.v. de te sluiten verzekering. 1n.8 De kandidaat kan de twee gebruikelijke documenten bij zeevervoer beschrijven (factuur en vervoersdocument). 1n.9 De kandidaat kan omschrijven hoe de aansprakelijkheid van de vervoerder is geregeld bij nationaal en internationaal vervoer over de weg. 1n.10 De kandidaat kan de verschillen aangeven tussen de AVC en de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. 1n.11 De kandidaat kan het begrip cabotage omschrijven. 1n.12 De kandidaat kan de clausule ladingdiefstallen bij beroepsgoederenvervoer over de weg verduidelijken. 1n.13 De kandidaat kan omschrijven hoe de aansprakelijkheid bij spoorwegvervoer is geregeld. 1n.14 De kandidaat kan aangeven wat er onder het begrip groupagevervoer wordt verstaan. 1n.15 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen de aansprakelijkheidsregeling nationaal en internationaal. 1n.16 De kandidaat kan aangeven volgens welk verdrag het aansprakelijkheidsregime voor internationaal binnenvaartvervoer is geregeld. 1n.17 De kandidaat kan de wijze omschrijven waarop de aansprakelijkheid van de vervoerder bij zeevervoer is geregeld en volgens welke regels dit geschiedt. 1n.18 De kandidaat kan omschrijven wat de functies zijn van het cognossement. 1n.19 De kandidaat kan uitleggen waarom de Hamburg Rules in het leven zijn geroepen. 1n.20 De kandidaat kan aangeven hoe het binnenlands luchtvervoer is geregeld. 1n.21 De kandidaat kan de verdragen en protocollen m.b.t. de regeling van het internationale luchtvervoer benoemen en uitleggen. 1n.22 De kandidaat kan de hoofdlijnen van de Incoterms uitleggen. Eindterm 1o De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op globale kennis van transportverzekeringen op andere dan Nederlandse condities. toetsterm 1o.1 De kandidaat kan beschrijven hoe het Engelse recht vorm heeft gekregen. ennisniveau Pagina 17 van 45

INHAAL-/PE-EXAMEN ------------------------------------

INHAAL-/PE-EXAMEN ------------------------------------ TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Schade Extra ijlage E11 ------------------------------------ College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag Pagina 1 van 15 TAA 1 RISICOMANAGEMENT

Nadere informatie

------------------------------------

------------------------------------ TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Schade Extra IJLAGE 11 ------------------------------------ College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 41 In het onderstaande figuur

Nadere informatie

Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft TAELLEN STAATSCOURANT Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 29 januari 2007/Nr. FM 2007-00117 M Directie Financiële Markten De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Algemeen BIJLAGE B9 ------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 13 In het onderstaande

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Particulier College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN PROFESSIONEEL GEDRAG Eindterm 4a

Nadere informatie

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de Eind en en module Zorg ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot zorg- en ziektekostenverzekeringen op actuele kennis van het verzekeringsrecht

Nadere informatie

Vervoersrecht. Inhoud

Vervoersrecht. Inhoud Algemene bepalingen uit het vervoersrecht Inleiding 1.1 1 Bronnen van het vervoersrecht 1.1 1.1 Boek 8 BW: Verkeersmiddelen en vervoer 1.2 1.2 Dwingend recht en aanvullend recht 1.2 1.3 Onderscheid tussen

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ----------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ---------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Overig Bijlage B10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de taakstructuur van

Nadere informatie

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf.

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf. POLIS AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN Polisnummer Ingangsdatum wijziging 6 juli 2015 Verzekeringsadviseur Mauritz Financieel Adviesbureau te BUSSUM Verzekeringnemer Asbestverwijdering Amstelland B.V.

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013 Den Haag Pagina 1 van 23 De adviseur Zorgverzekeringen adviseert

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen zakelijk College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Pagina 1 van 14 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN PROFESSIONEEL GEDRAG

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de Dienstverlening gelden deze polisvoorwaarden.

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Zakelijk ijlage 3 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 37 In het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage E2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage E2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Schadeverzekeringen Particulier Bijlage E2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag Pagina 1 van 21 ALGEMENE

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Adviseur Zorgverzekering College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn

Nadere informatie

Mechanisatie Polis. in samenwerking met

Mechanisatie Polis. in samenwerking met Mechanisatie Polis in samenwerking met Mechanisatie Polis Voor u ligt de vernieuwde brochure over de COM Mechanisatie Polis. Deze exclusieve polis voor COM leden bestaat inmiddels al weer enige jaren en

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Wijzigingen verzekeringsvoorwaarden Interpolis ZekerVanJeZaak 2009-2010

Wijzigingen verzekeringsvoorwaarden Interpolis ZekerVanJeZaak 2009-2010 Inleiding We verbeteren continu onze voorwaarden. Op uw verzekeringsbewijs vindt u de verzekeringen die u gesloten heeft met een link naar de bijbehorende nieuwe voorwaarden voor 2010. Wat er precies wijzigt

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Particulier ijlage 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 34 In het

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis PE-PLUSTOETSTERMEN Adviseur/Module Basis College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN Eindterm 4a De persoon beschikt over het

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 Model GAVB 06-1 (52458) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk BIJLAGE B3 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk BIJLAGE B3 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen zakelijk IJLAGE 3 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 35 In het onderstaande

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations RISICO S ZICHTBAAR MAKEN Advies op maat voor exploitanten van tankstations Exploitantenpolis De markt voor motorbrandstoffen groeit nauwelijks. Meer concurrentie, hybride/zuinige auto s en noodzakelijke

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van aangehaalde werken XV

INHOUD. Lijst van aangehaalde werken XV INHOUD Voorwoord Afkortingen V XIII Lijst van aangehaalde werken XV Algemene inleiding 1 Deel I. Oorzaak 9 Hoofdstuk 1. Oorzaak en onzeker voorval 11 1.1 Inleiding 11 1.2 Waarom is vereenzelviging van

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen 2 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen en insluitingen 4 Artikel 4 Vervaltermijn na

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer,

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Annex X - Verzekeringen [projectnaam] Versie 2.0 Datum 1 augustus 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0 Contactpersoon M 06 - Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 8 december 2010, Den Haag Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Toelichting pag.3 Eindtermen kennis...pag.4

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Bouw- en Montageverzekering

Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen particulier IJLAGE 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Wat verzekert de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2013, Den Haag Pagina 1 van 27 De Adviseur Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Construction All Risks (CAR)verzekering

Construction All Risks (CAR)verzekering Construction All Risks (CAR)verzekering Toelichting Polisvoorwaarden Graag geven wij u langs deze weg een nadere toelichting op de continuatie van uw CARverzekering in 2011. Wij doen dit in de volgende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006 Polisnummer 379/37900461 Tussenpersoon : 1 Boelaars & Lambert Groep B.V. Postbus 2324-3000 CH - ROTTERDAM Telefoon : 010-4433400 / orig.via TP: Nee Verzekeringnemer: cliëntnummer : 106710 Citymovers.nl

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten van

Nadere informatie

Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan:

Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan: 4. Eind- en en module schadeverzekeringen zakelijk Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan: 1. ezit o Opstal o Inventaris o Goederen o Glas

Nadere informatie

RISICOANALYSE EN PREVENTIEADVIES ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

RISICOANALYSE EN PREVENTIEADVIES ZAKELIJKE VERZEKERINGEN MODEL BUREAU D & O MODELBRIEF OPDRACHTBEVESTIGING RISICOANALYSE EN PREVENTIEADVIES ZAKELIJKE VERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hoving Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen (Werk)

Annex X - Verzekeringen (Werk) Annex X - Verzekeringen (Werk) 11558 Realisatie Rijkskantoor Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Versie 2.1-0.2 Datum 18 mei 2016 Status Concept Colofon Versie 2.1-0.2 Contactpersoon R. de Jong www.tenderned.nl

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) 10-5554-01 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Initiatiefnemer: Titel toets: Toetsvorm en vraagvorm: Tijdslimiet: Cesuur: Uitslag na toets: Feedback in toets: Legitimeringsdatum:

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied wereld exclusief USA/Canada... 3

Nadere informatie

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006)

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) 10-5554-01 D ABN AMRO Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie