INHAAL-/PE-EXAMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHAAL-/PE-EXAMEN ------------------------------------"

Transcriptie

1 TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Schade Extra ijlage E College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag Pagina 1 van 15

2 TAA 1 RISICOMANAGEMENT ENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis met betrekking tot de basisprincipes, hoofdlijnen en actuele ontwikkelingen van risicomanagement. 1a.2 De kandidaat kan uitleggen wat onder risicobewustzijn wordt verstaan. 1a.3 De kandidaat kan omschrijven wat er onder het begrip ondernemingsrisicomanagement (Enterprise Risk Management) wordt verstaan, waarbij sprake is van onderscheid tussen: strategisch risicomanagement (SRM); financieel risicomanagement (FRM); operationeel risicomanagement (ORM); compliance. 1a.4 De kandidaat kan de voordelen en kansen van een goede risicomanagementaanpak op het terrein van schadeverzekeringen benoemen. 1a.6 De kandidaat kan uitleggen wat onder het begrip risicoacceptatiegraad (risk appetite) wordt verstaan. 1a.8 De kandidaat kan het doel en belang van een systematische aanpak van risicomanagement benoemen. 1a.9 De kandidaat kan de fasen (afkomstig uit het risicomanagement model COSO II) die binnen een professioneel uitgevoerd risicomanagement traject moeten worden doorlopen, beschrijven. Het betreft achtereenvolgens de volgende fasen: fase 1: Risico-oriëntatiefase waarbij de mate van risicobewustzijn en cultuur op het terrein van risicomanagement binnen een organisatie in kaart wordt gebracht. Het toelichten van het belang van adequaat risicomanagement; fase 2: Het formuleren van doelstellingen en te bereiken resultaten van een organisatie (deze fase heeft betrekking op artikel 4:23 Wft); fase 3: Het inventariseren van risico s die de te bereiken doelstellingen of de te behalen resultaten kunnen bedreigingen, of kansen biedt zodat beoogde doelstellingen en resultaten worden behaald; fase 4: Het beoordelen van risico s door het uitvoeren van een risicoanalyse; Pagina 2 van 15

3 fase 5: Het bepalen op welke wijze risicomanagement moet plaatsvinden door risico s te vermijden, te accepteren, te verminderen en/of over te dragen. In deze fase wordt mede op basis van kosten en baten afgewogen wat de beste balans voor de beheersing van de te lopen risico s is; fase 6: Het implementeren van risicobeperkende maatregelen waardoor effectief risicomanagement wordt gewaarborgd; fase 7: Het communiceren en informeren op welke wijze risicomanagement dient plaats te vinden en te bepalen wie er verantwoordelijk is voor welke acties; fase 8: Het monitoren van het risicomanagement proces met een vooraf afgestemde frequentie. Eindterm 1b De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van risicofactoren en preventiemaatregelen. De kandidaat kan de preventiemaatregelen bij een specifiek risico benoemen en uitleg geven hoe onder meer aan de NEN-norm elektrische 1b.12 installaties, bezit actuele risico-inventarisatie en evaluatie en onderhoudscontracten kan worden voldaan. 1b.13 De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringstechnische begrippen uitleggen, waaronder opstal, inventaris, goederen, motorrijtuig, verzekerden, alles tenzij dekking, positieve dekkingsomschrijving, bepalingen dwingend en aanvullend recht, kwalitatieve aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid, vermoeden van schuld. Pagina 3 van 15

4 VAARDIGHEDEN Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om risicomanagement met betrekking tot een organisatie in een aantal fasen te plannen, uit te voeren en te beheren en daarbij op hoofdlijnen gebruik te maken van een risicomodel waarmee een risicoprofiel van een organisatie kan worden aangegeven. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2a.1 het traject van risicomanagement op procesmatige wijze uitvoeren en dit vastleggen. 2a.2 een risicomodel hanteren op basis van Enterprises Riskmanagement (ERM). Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat heeft een goed inzicht in de risico s van de organisatie. De kandidaat brengt de risico s van de organisatie op een overzichtelijke wijze in kaart en gebruikt hierbij de volgende risicomanagementmodellen: COSO II en ISO Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Creëert draagvlak voor de modelmatige benadering van risicomanagement bij de opdrachtgever. Het resultaat is herkenbaar voor de opdrachtgever. De kern is het fasegewijs werken op basis van een risicoanalyse. edrijven en sectoren kijken verschillend aan tegen het belang van risicomanagement. Het klein bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement. Eindterm 2b De persoon beschikt over het vermogen om mondeling op heldere wijze uitleg te geven over de doelstellingen en resultaten van een organisatie, welke risico s een bedreiging vormen of een kans bieden, en op welke wijze deze risico s op adequate wijze kunnen worden beheerd, zodat de risico s tot een voor de organisatie acceptabel risiconiveau kunnen worden teruggebracht. Vaardigheid De kandidaat kan: 2b.1 communiceren en beoordelen met betrekking tot de interne en Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat brengt de risico s die betrekking hebben op een organisatie op een overzichtelijke Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Verschillende bedrijven en sectoren, verschillende situaties met betrekking tot de aanwezigheid van bewust risicomanagement, het klein Pagina 4 van 15

5 externe omgeving, ondernemingsrisico s, procesrisico s, in kaart gebrachte kritische succesfactoren, risico s vanuit een breed en divers perspectief. 2b.2 de te bereiken doelstellingen, strategie en activiteiten van de onderneming analyseren. Hij kan daarbij de risicoanalyse met betrekking tot de organisatie fasegewijs op procesmatige wijze uitvoeren en vastleggen. wijze in kaart. De kern is het fasegewijs werken op basis van een risicoanalyse. De kandidaat heeft een goed inzicht in de risico s van een organisatie. Communiceert hierover duidelijk en vormt een eigen oordeel welke advieskeuze voor de betreffende organisatie passend is. Creëert draagvlak voor de modelmatige benadering van risicomanagement bij de opdrachtgever. Zorgt voor een herkenbaar resultaat voor de opdrachtgever. bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement bij de organisatie uit te voeren risicoanalyse. Verschillende bedrijven en sectoren, verschillende situaties met betrekking tot de aanwezigheid van bewust risicomanagement, het klein bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement bij de organisatie uit te voeren risicoanalyse. Eindterm 2c De persoon beschikt over het vermogen om de risicobereidheid en het risicoprofiel van de onderneming op heldere wijze in kaart te brengen en vast te leggen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2c.2 kan op basis van de verzamelde informatie inschatten hoe groot de kans is dat een betreffend risico zich zal voordoen en kan de mogelijke gevolgen aangeven als een betreffend risico zich daadwerkelijk voordoet. 2c.3 met de verzekeringnemer en andere betrokkenen over de risico s communiceren. Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat geeft de verzekeringnemer een goed inzicht in de risico s die hij zelf wel of niet kan of wil dragen. Zorgt ervoor dat de risicoanalyse traceerbaar en herleidbaar is. De kandidaat gebruikt duidelijke en begrijpelijke taal. Geeft voorbeelden, stelt vragen om te toetsen of de verzekeringnemer een en ander begrepen heeft. Controleert of de verzekeringnemer in eigen woorden kan vertellen welke risico s gedekt zijn. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Verschillende sectoren, verschillende beroepen. Past de kennis toe op basis van systematische risicoanalyse. Verschillende opleiding- en kennis niveaus van klanten. Pagina 5 van 15

6 COMPETENTIES Eindterm 3a De persoon demonstreert en/of bewijst te kunnen werken op basis van een verzekeringstechnische risicoanalyse. Competentie (C) De kandidaat kan: 3a.1 gegevens inventariseren en interpreteren waarbij de belangen, bezittingen en doelstellingen van de klant in kaart worden gebracht. Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat epalen van het risicoprofiel van de klant. De kandidaat kan een duidelijk beeld schetsen wat de achtergrond van de klant is en op welke wijze risicobeheersing door de klant wordt gehanteerd. Vermelden van zaken die van belang zijn: in welke sector is de organisatie actief? wat zijn de perspectieven voor deze sector op langere termijn? in welke levensfase bevindt de organisatie zich? (is het een bedrijf dat pas 5 jaar bestaat of is het een familiebedrijf dat wordt geleid door de 3 e generatie?) wat zijn de doelstellingen binnen de komende 3 jaar en op langere termijn? wat is de risicobereidheid op diverse terreinen? wat is voor de organisatie nog acceptabel? (hoeveel mag de omzet en/of winst dalen, hoe ver mogen de kosten oplopen, welk percentage aan ziekteverzuim is acceptabel, welke foutenpercentage is in de product- dienstverlening acceptabel, etc.) Pagina 6 van 15

7 TAA 3 (LANT) ACCEPTATIE, VERZEERINGSTECHNISCH EHEER EN ADMINISTRATIE, W.O. PREMIE-INCASSO ENNIS Eindterm 1c De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op algemene kennis over zakelijke schadeverzekeringen. Toetsterm 1c.1 De kandidaat kan verschillende voorbeelden opsommen van de risico s die zich tijdelijk op een andere locatie bevinden. 1c.2 De kandidaat kan op basis van een UGV of NZ-polis de kenmerkende dekkingen en uitsluitingen uitleggen. 1c.3 De kandidaat kan de inhoudelijke details van een bedrijfsschadeverzekering en aan deze verzekering aanverwante verzekeringen uitleggen. 1c.4 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van een schadeverzekering, nadat de verzekeringnemer een aanmaning heeft ontvangen. 1c. 5 De kandidaat kan opsommen in welke gevallen een schadeverzekering opzegbaar is, welke opzegtermijn er in acht gehouden moet worden. en wat de gevolgen van de opzegging kunnen zijn. 1c.6 De kandidaat kan uitleggen of een verzekeringspolis de schade dekt die veroorzaakt is door opzet of roekeloosheid en welke andere verhaalsmogelijkheden er in dat geval zijn. 1c.7 De kandidaat kan de verschillende vormen van schuldgradaties uitleggen. 1c.8 De kandidaat kan de risico s op het gebied brand-, transport- en variaverzekeringen benoemen. 1c.9 De kandidaat kan uitleggen welke schadeoorzaken onder de dekking van een verzekeringspolis vallen en heeft kennis van de meest voorkomende verzekeringsdekkingen. 1c.10 De kandidaat kan van een risico-object het onderscheid tussen materiële- en aansprakelijkheidsrisico s benoemen. 1c.12 De kandidaat kan uitleggen op welke wijze het verzekerd belang of te verzekeren waarde van een risico-object kan worden bepaald. 1c.14 De kandidaat kan bij wijziging van het risico de gevolgen voor eventuele verzekeringsdekkingen uitleggen. 1c.15 De kandidaat kan bij wijziging van het risico, uitleggen uit welke bestanddelen de door de klant te betalen premie voor een schadeverzekering bestaat. Eindterm 1e Pagina 7 van 15

8 De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis wet- en regelgeving die betrekking heeft op brandverzekeringen. De kandidaat kan voorbeelden opsommen van de risico s die zich kunnen voordoen bij het tijdelijk stallen van inventaris op een andere locatie 1e.2 en in reparatiegeving. 1e.3 De kandidaat kan aan de klant de voordelen van garantie tegen onderverzekering uitleggen. Eindterm 1f De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de verschillende vormen van brandverzekering. 1f.18 De kandidaat kan aan de klant het belang van de keuzeclausule uitleggen. Eindterm 1g De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de uitgebreide gevarenverzekeringen. 1g.13 De kandidaat kan aan de klant de werking van de indexclausule bij een schade op een opstal- en goederen- en inventarisverzekering uitleggen. 1g.14 De kandidaat kan de overdekkingsregeling op de inventarisverzekering uitleggen. Eindterm 1j De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van de transportverzekeringsmarkt. Pagina 8 van 15

9 1j.2 De kandidaat kan de in de transportsector gebruikelijke transportmiddelen en hun benamingen onderscheiden. 1j.4 De kandidaat kan de klant uitleggen op welke wijze de premie wordt verrekend bij de diverse goederencontractpolissen. 1j.5 Eindterm 1k De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven: regeling kentekenplicht, verzekering aanhangers en verzekeringsbewijs (zoals certificaat, groene kaart). De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van het vervoersrecht. 1k.1 De kandidaat kan leveringscondities en regelingen die betrekkingen hebben op vervoersrecht gedetailleerd beschrijven. Eindterm 1q De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de zorg- en ongevallenverzekeringen. 1q.2 De kandidaat kan omschrijven voor welke vormen van zorg de ZVW dekking biedt. 1q.5 De kandidaat kan uitleggen hoe de eigen risicoregeling werkt. Eindterm 1r De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van het aansprakelijkheidsrecht en wettelijke verplichtingen voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Pagina 9 van 15

10 1r.1 De kandidaat kan een definitie van verbintenissen geven. 1r.2 De kandidaat kan omschrijven hoe verbintenissen ontstaan. Eindterm 1s 1s.1 De kandidaat kan het begrip kwalitatieve aansprakelijkheid uitleggen aan de hand van enkele voorbeelden. De kandidaat kan een omschrijving geven van de regelingen voor: aansprakelijkheid voor kinderen en de vereisten daarvoor, disculpatierecht, aansprakelijkheid voor ondergeschikten, 1s.2 aansprakelijkheid voor huispersoneel, de aansprakelijkheid van de ondergeschikte zelf, exoneratie, de aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers. Eindterm 1t De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van andere algemene aansprakelijkheidsverzekeringen. Toetsterm De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Toetsterm 1t.1 De kandidaat kan in een specifieke situatie waarbij meerdere partijen betrokkenen zijn uitleggen welke mogelijke verzekeringsdekkingen de betrokken partijen zouden kunnen hebben Pagina 10 van 15

11 Eindterm 1u De persoon baseert zijn werkzaamheden als gevolmachtigde agent op grondige kennis van motorrijtuigenverzekeringen. Toetsterm 1u.1 kan de waardemaatstaven en verzekerd belang omschrijven voor de verzekering en schadevergoeding van een motorrijtuig- of aanverwante verzekering. De kandidaat kan een omschrijving geven van: de WAM, haar doelstelling, de verzekeringsplicht, 1u.3 het zelfstandig vorderingsrecht van de benadeelde, de toegelaten uitsluitingen en beperkingen, de controle op de naleving van de verzekeringsplicht, het narisico van de WAM-verzekeraar, het Waarborgfonds Motorverkeer. De kandidaat de volgende onderdelen uit de algemene voorwaarden omschrijven: voorlopige dekking, aanvang van de dekking, einde van de verzekering en einde van de dekking, verzekeringsgebied, 1u.5 vervangend motorrijtuig, algemene uitsluitingen en ontsnappingsclausule, hulpverlening, vervoer van gewonden, no-claimkorting en bonus-malusstelsel, verplichtingen in geval van schade. De kandidaat kan de volgende onderdelen uit het deel aansprakelijkheid in een motorrijtuigverzekering omschrijven: onderscheid tussen gekentekende en niet-gekentekende motorrijtuigen, 1u.6 de WAM-strik, uitsluitingen, 1u.5 Opmerking [HD1]: lopt dit? Pagina 11 van 15

12 verhalen niet-gedekte schade door verzekeraar, verzekerd bedrag, cautie, kosten, schaderegeling in het buitenland, groene kaart, nationaal bureau en de Multilateraal Guarantee Agreement, samenloop, lading, sproei- en spuitschades, aanhangwagens, passagiers, joyriding, vervoer van gevaarlijke stoffen vervuilde wegen. Pagina 12 van 15

13 VAARDIGHEDEN Eindterm 2f De persoon beschikt over het vermogen om zijn expertise met betrekking tot schadeverzekeringen in praktijksituaties toe te passen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: Norm / Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de 2f.1 risicobeoordeling hanteren en preventie in praktijksituaties toepassen. 2f.2 in de praktijk op diepgaande wijze preventieve maatregelen toepassen om risico s bij de diverse schadeverzekeringen in specifieke situaties terug te brengen tot een acceptabel niveau. Eindterm 2g De kandidaat maakt een juiste inschatting van de risico s bij de acceptatie. Ter beperking van de risico s draagt de kandidaat suggesties aan en maakt hierbij een onderverdeling in vier technische risicofactoren. De kandidaat maakt risico s afdoende beheersbaar door het toeppassen van adequate preventiemaatregelen. vaardigheid Hij maakt gebruik van risicomodellen en inspectie- en taxatierapporten. De persoon beschikt over het vermogen om zijn expertise met betrekking tot de verschillende vormen van brand- en uitgebreide gevarenverzekering in praktijksituaties toe te passen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2g.7 aan de hand van een risicoberekening aangeven welke risicomitigerende maatregelen genomen moeten worden. Norm / Resultaat/Prestatie-indicator De kandidaat stelt passende risicomitigerende maatregelen voorstellen om de risico s te reduceren, dan wel geeft aan welke preventiemaatregelen kunnen worden toegepast om het risico te normaliseren. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Pagina 13 van 15

14 TAA 4 SCHADEEHANDELINGEN EN ALLE DAARIJ EHORENDE WERZAAMHEDEN ENNIS Eindterm 1w De persoon beschikt over kennis van de wijze van schaderegeling. 1w.2 De kandidaat kan aan de klant uitleggen wanneer belanghebbenden bij de behandeling van een schade, een beroep kunnen doen op een (contra)expert, arbiter en tevens uitleggen welke mogelijkheden er zijn om de schade eventueel te kunnen verhalen. 1w.3 De kandidaat kan uitleggen wat er onder actief schaderegelingsbeleid bij schadeverzekeringen wordt verstaan. 1w.4 De kandidaat kan uitleggen welke personen, bedrijven en instanties bij het schadebehandelingsproces inclusief de wijze van schadevaststelling (kunnen) zijn betrokken na het ontstaan van de schade en de stappen in de schadebehandelingsprocedure beschrijven. 1w.5 De kandidaat kan omschrijven wat de rechten en de plichten van een verzekerde en verzekeraar zijn bij schade. 1w.6 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen kunnen zijn van het niet tijdig melden van een schade Eindterm 1x De persoon beschikt over kennis van de wijze van schaderegeling specifiek met betrekking tot brandverzekeringen. 1x.1 De kandidaat kan uitleggen waarom en op welke wijze de verzekeraar een uitkeringscorrectie kan toepassen op een bezitsverzekering waarbij sprake is van een taxatie door deskundigen of een taxatie door partijen. Eindterm 1z De persoon beschikt over kennis van de wijze van schaderegeling specifiek met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen. Pagina 14 van 15

15 1z.1 De kandidaat kan bij een aansprakelijkheidsverzekering aan de verzekerde uitleggen welke mogelijke vorderingen een of meerdere benadeelden hebben op grond van het algemene aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Pagina 15 van 15

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ---------------------------------------- TOETSTERMEN Wft-MODULE Pensioenverzekeringen IJLAGE 8 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen particulier IJLAGE 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de Eind en en module Zorg ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot zorg- en ziektekostenverzekeringen op actuele kennis van het verzekeringsrecht

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013 Den Haag Pagina 1 van 23 De adviseur Zorgverzekeringen adviseert

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Schade

OPLEIDING. WFt Schade OPLEIDING WFt Schade OPLEIDING WFt SCHADE PARTICULIER Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN 1 1.1 Risicobeheer 1 1.2 Risico-inventarisatie 2 1.2.1 Risico

Nadere informatie

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Academie voor Masters & Professional Courses De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Auteur: Lourens van der Linden RRM Naam opleiding Master in Risicomanagement

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

integraal risicomanagement integraal

integraal risicomanagement integraal PENSIOENFEDERATIE integraal risicomanagement Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen 2012 PENSIOENFEDERATIE juni 2012 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.keurmerkverzekeraars.nl

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Elk hoofdstuk is voorzien van oefenvragen om de kennis van de behandelde onderwerpen te toetsen. De antwoorden op de vragen zijn beschikbaar via de pagina bij dit boek op www.academicservice.nl. Daar is

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen. juli 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen. juli 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen juli 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door de sectoren

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Inleiding Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren MV 03.2.21 B

Inleiding Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren MV 03.2.21 B polisvoorwaarden Delta Lloyd Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.21 B Inleiding Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Personenautopakketverzekering zakelijk

Personenautopakketverzekering zakelijk Personenautopakketverzekering zakelijk ALGEMENE POLISVOORWAARDEN PPZ 01012012 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 2 2. Definities 2 3. Verzekeringsgebied 3 4. Tijdelijk

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie