INHAAL-/PE-EXAMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHAAL-/PE-EXAMEN ------------------------------------"

Transcriptie

1 TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Schade Extra ijlage E College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag Pagina 1 van 15

2 TAA 1 RISICOMANAGEMENT ENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis met betrekking tot de basisprincipes, hoofdlijnen en actuele ontwikkelingen van risicomanagement. 1a.2 De kandidaat kan uitleggen wat onder risicobewustzijn wordt verstaan. 1a.3 De kandidaat kan omschrijven wat er onder het begrip ondernemingsrisicomanagement (Enterprise Risk Management) wordt verstaan, waarbij sprake is van onderscheid tussen: strategisch risicomanagement (SRM); financieel risicomanagement (FRM); operationeel risicomanagement (ORM); compliance. 1a.4 De kandidaat kan de voordelen en kansen van een goede risicomanagementaanpak op het terrein van schadeverzekeringen benoemen. 1a.6 De kandidaat kan uitleggen wat onder het begrip risicoacceptatiegraad (risk appetite) wordt verstaan. 1a.8 De kandidaat kan het doel en belang van een systematische aanpak van risicomanagement benoemen. 1a.9 De kandidaat kan de fasen (afkomstig uit het risicomanagement model COSO II) die binnen een professioneel uitgevoerd risicomanagement traject moeten worden doorlopen, beschrijven. Het betreft achtereenvolgens de volgende fasen: fase 1: Risico-oriëntatiefase waarbij de mate van risicobewustzijn en cultuur op het terrein van risicomanagement binnen een organisatie in kaart wordt gebracht. Het toelichten van het belang van adequaat risicomanagement; fase 2: Het formuleren van doelstellingen en te bereiken resultaten van een organisatie (deze fase heeft betrekking op artikel 4:23 Wft); fase 3: Het inventariseren van risico s die de te bereiken doelstellingen of de te behalen resultaten kunnen bedreigingen, of kansen biedt zodat beoogde doelstellingen en resultaten worden behaald; fase 4: Het beoordelen van risico s door het uitvoeren van een risicoanalyse; Pagina 2 van 15

3 fase 5: Het bepalen op welke wijze risicomanagement moet plaatsvinden door risico s te vermijden, te accepteren, te verminderen en/of over te dragen. In deze fase wordt mede op basis van kosten en baten afgewogen wat de beste balans voor de beheersing van de te lopen risico s is; fase 6: Het implementeren van risicobeperkende maatregelen waardoor effectief risicomanagement wordt gewaarborgd; fase 7: Het communiceren en informeren op welke wijze risicomanagement dient plaats te vinden en te bepalen wie er verantwoordelijk is voor welke acties; fase 8: Het monitoren van het risicomanagement proces met een vooraf afgestemde frequentie. Eindterm 1b De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van risicofactoren en preventiemaatregelen. De kandidaat kan de preventiemaatregelen bij een specifiek risico benoemen en uitleg geven hoe onder meer aan de NEN-norm elektrische 1b.12 installaties, bezit actuele risico-inventarisatie en evaluatie en onderhoudscontracten kan worden voldaan. 1b.13 De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringstechnische begrippen uitleggen, waaronder opstal, inventaris, goederen, motorrijtuig, verzekerden, alles tenzij dekking, positieve dekkingsomschrijving, bepalingen dwingend en aanvullend recht, kwalitatieve aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid, vermoeden van schuld. Pagina 3 van 15

4 VAARDIGHEDEN Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om risicomanagement met betrekking tot een organisatie in een aantal fasen te plannen, uit te voeren en te beheren en daarbij op hoofdlijnen gebruik te maken van een risicomodel waarmee een risicoprofiel van een organisatie kan worden aangegeven. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2a.1 het traject van risicomanagement op procesmatige wijze uitvoeren en dit vastleggen. 2a.2 een risicomodel hanteren op basis van Enterprises Riskmanagement (ERM). Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat heeft een goed inzicht in de risico s van de organisatie. De kandidaat brengt de risico s van de organisatie op een overzichtelijke wijze in kaart en gebruikt hierbij de volgende risicomanagementmodellen: COSO II en ISO Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Creëert draagvlak voor de modelmatige benadering van risicomanagement bij de opdrachtgever. Het resultaat is herkenbaar voor de opdrachtgever. De kern is het fasegewijs werken op basis van een risicoanalyse. edrijven en sectoren kijken verschillend aan tegen het belang van risicomanagement. Het klein bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement. Eindterm 2b De persoon beschikt over het vermogen om mondeling op heldere wijze uitleg te geven over de doelstellingen en resultaten van een organisatie, welke risico s een bedreiging vormen of een kans bieden, en op welke wijze deze risico s op adequate wijze kunnen worden beheerd, zodat de risico s tot een voor de organisatie acceptabel risiconiveau kunnen worden teruggebracht. Vaardigheid De kandidaat kan: 2b.1 communiceren en beoordelen met betrekking tot de interne en Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat brengt de risico s die betrekking hebben op een organisatie op een overzichtelijke Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Verschillende bedrijven en sectoren, verschillende situaties met betrekking tot de aanwezigheid van bewust risicomanagement, het klein Pagina 4 van 15

5 externe omgeving, ondernemingsrisico s, procesrisico s, in kaart gebrachte kritische succesfactoren, risico s vanuit een breed en divers perspectief. 2b.2 de te bereiken doelstellingen, strategie en activiteiten van de onderneming analyseren. Hij kan daarbij de risicoanalyse met betrekking tot de organisatie fasegewijs op procesmatige wijze uitvoeren en vastleggen. wijze in kaart. De kern is het fasegewijs werken op basis van een risicoanalyse. De kandidaat heeft een goed inzicht in de risico s van een organisatie. Communiceert hierover duidelijk en vormt een eigen oordeel welke advieskeuze voor de betreffende organisatie passend is. Creëert draagvlak voor de modelmatige benadering van risicomanagement bij de opdrachtgever. Zorgt voor een herkenbaar resultaat voor de opdrachtgever. bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement bij de organisatie uit te voeren risicoanalyse. Verschillende bedrijven en sectoren, verschillende situaties met betrekking tot de aanwezigheid van bewust risicomanagement, het klein bedrijf kan deze benadering overdreven vinden. Het groot bedrijf kan deze benadering als overbodig zien. Vertrekpunt voor de financieel dienstverlener is het bestaande beleid met betrekking tot risicomanagement bij de organisatie uit te voeren risicoanalyse. Eindterm 2c De persoon beschikt over het vermogen om de risicobereidheid en het risicoprofiel van de onderneming op heldere wijze in kaart te brengen en vast te leggen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2c.2 kan op basis van de verzamelde informatie inschatten hoe groot de kans is dat een betreffend risico zich zal voordoen en kan de mogelijke gevolgen aangeven als een betreffend risico zich daadwerkelijk voordoet. 2c.3 met de verzekeringnemer en andere betrokkenen over de risico s communiceren. Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat geeft de verzekeringnemer een goed inzicht in de risico s die hij zelf wel of niet kan of wil dragen. Zorgt ervoor dat de risicoanalyse traceerbaar en herleidbaar is. De kandidaat gebruikt duidelijke en begrijpelijke taal. Geeft voorbeelden, stelt vragen om te toetsen of de verzekeringnemer een en ander begrepen heeft. Controleert of de verzekeringnemer in eigen woorden kan vertellen welke risico s gedekt zijn. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Verschillende sectoren, verschillende beroepen. Past de kennis toe op basis van systematische risicoanalyse. Verschillende opleiding- en kennis niveaus van klanten. Pagina 5 van 15

6 COMPETENTIES Eindterm 3a De persoon demonstreert en/of bewijst te kunnen werken op basis van een verzekeringstechnische risicoanalyse. Competentie (C) De kandidaat kan: 3a.1 gegevens inventariseren en interpreteren waarbij de belangen, bezittingen en doelstellingen van de klant in kaart worden gebracht. Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat epalen van het risicoprofiel van de klant. De kandidaat kan een duidelijk beeld schetsen wat de achtergrond van de klant is en op welke wijze risicobeheersing door de klant wordt gehanteerd. Vermelden van zaken die van belang zijn: in welke sector is de organisatie actief? wat zijn de perspectieven voor deze sector op langere termijn? in welke levensfase bevindt de organisatie zich? (is het een bedrijf dat pas 5 jaar bestaat of is het een familiebedrijf dat wordt geleid door de 3 e generatie?) wat zijn de doelstellingen binnen de komende 3 jaar en op langere termijn? wat is de risicobereidheid op diverse terreinen? wat is voor de organisatie nog acceptabel? (hoeveel mag de omzet en/of winst dalen, hoe ver mogen de kosten oplopen, welk percentage aan ziekteverzuim is acceptabel, welke foutenpercentage is in de product- dienstverlening acceptabel, etc.) Pagina 6 van 15

7 TAA 3 (LANT) ACCEPTATIE, VERZEERINGSTECHNISCH EHEER EN ADMINISTRATIE, W.O. PREMIE-INCASSO ENNIS Eindterm 1c De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op algemene kennis over zakelijke schadeverzekeringen. Toetsterm 1c.1 De kandidaat kan verschillende voorbeelden opsommen van de risico s die zich tijdelijk op een andere locatie bevinden. 1c.2 De kandidaat kan op basis van een UGV of NZ-polis de kenmerkende dekkingen en uitsluitingen uitleggen. 1c.3 De kandidaat kan de inhoudelijke details van een bedrijfsschadeverzekering en aan deze verzekering aanverwante verzekeringen uitleggen. 1c.4 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van een schadeverzekering, nadat de verzekeringnemer een aanmaning heeft ontvangen. 1c. 5 De kandidaat kan opsommen in welke gevallen een schadeverzekering opzegbaar is, welke opzegtermijn er in acht gehouden moet worden. en wat de gevolgen van de opzegging kunnen zijn. 1c.6 De kandidaat kan uitleggen of een verzekeringspolis de schade dekt die veroorzaakt is door opzet of roekeloosheid en welke andere verhaalsmogelijkheden er in dat geval zijn. 1c.7 De kandidaat kan de verschillende vormen van schuldgradaties uitleggen. 1c.8 De kandidaat kan de risico s op het gebied brand-, transport- en variaverzekeringen benoemen. 1c.9 De kandidaat kan uitleggen welke schadeoorzaken onder de dekking van een verzekeringspolis vallen en heeft kennis van de meest voorkomende verzekeringsdekkingen. 1c.10 De kandidaat kan van een risico-object het onderscheid tussen materiële- en aansprakelijkheidsrisico s benoemen. 1c.12 De kandidaat kan uitleggen op welke wijze het verzekerd belang of te verzekeren waarde van een risico-object kan worden bepaald. 1c.14 De kandidaat kan bij wijziging van het risico de gevolgen voor eventuele verzekeringsdekkingen uitleggen. 1c.15 De kandidaat kan bij wijziging van het risico, uitleggen uit welke bestanddelen de door de klant te betalen premie voor een schadeverzekering bestaat. Eindterm 1e Pagina 7 van 15

8 De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis wet- en regelgeving die betrekking heeft op brandverzekeringen. De kandidaat kan voorbeelden opsommen van de risico s die zich kunnen voordoen bij het tijdelijk stallen van inventaris op een andere locatie 1e.2 en in reparatiegeving. 1e.3 De kandidaat kan aan de klant de voordelen van garantie tegen onderverzekering uitleggen. Eindterm 1f De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de verschillende vormen van brandverzekering. 1f.18 De kandidaat kan aan de klant het belang van de keuzeclausule uitleggen. Eindterm 1g De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de uitgebreide gevarenverzekeringen. 1g.13 De kandidaat kan aan de klant de werking van de indexclausule bij een schade op een opstal- en goederen- en inventarisverzekering uitleggen. 1g.14 De kandidaat kan de overdekkingsregeling op de inventarisverzekering uitleggen. Eindterm 1j De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van de transportverzekeringsmarkt. Pagina 8 van 15

9 1j.2 De kandidaat kan de in de transportsector gebruikelijke transportmiddelen en hun benamingen onderscheiden. 1j.4 De kandidaat kan de klant uitleggen op welke wijze de premie wordt verrekend bij de diverse goederencontractpolissen. 1j.5 Eindterm 1k De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven: regeling kentekenplicht, verzekering aanhangers en verzekeringsbewijs (zoals certificaat, groene kaart). De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van het vervoersrecht. 1k.1 De kandidaat kan leveringscondities en regelingen die betrekkingen hebben op vervoersrecht gedetailleerd beschrijven. Eindterm 1q De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de zorg- en ongevallenverzekeringen. 1q.2 De kandidaat kan omschrijven voor welke vormen van zorg de ZVW dekking biedt. 1q.5 De kandidaat kan uitleggen hoe de eigen risicoregeling werkt. Eindterm 1r De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van het aansprakelijkheidsrecht en wettelijke verplichtingen voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Pagina 9 van 15

10 1r.1 De kandidaat kan een definitie van verbintenissen geven. 1r.2 De kandidaat kan omschrijven hoe verbintenissen ontstaan. Eindterm 1s 1s.1 De kandidaat kan het begrip kwalitatieve aansprakelijkheid uitleggen aan de hand van enkele voorbeelden. De kandidaat kan een omschrijving geven van de regelingen voor: aansprakelijkheid voor kinderen en de vereisten daarvoor, disculpatierecht, aansprakelijkheid voor ondergeschikten, 1s.2 aansprakelijkheid voor huispersoneel, de aansprakelijkheid van de ondergeschikte zelf, exoneratie, de aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers. Eindterm 1t De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op kennis van andere algemene aansprakelijkheidsverzekeringen. Toetsterm De persoon baseert zijn werkzaamheden als Gevolmachtigde Agent op grondige kennis van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Toetsterm 1t.1 De kandidaat kan in een specifieke situatie waarbij meerdere partijen betrokkenen zijn uitleggen welke mogelijke verzekeringsdekkingen de betrokken partijen zouden kunnen hebben Pagina 10 van 15

11 Eindterm 1u De persoon baseert zijn werkzaamheden als gevolmachtigde agent op grondige kennis van motorrijtuigenverzekeringen. Toetsterm 1u.1 kan de waardemaatstaven en verzekerd belang omschrijven voor de verzekering en schadevergoeding van een motorrijtuig- of aanverwante verzekering. De kandidaat kan een omschrijving geven van: de WAM, haar doelstelling, de verzekeringsplicht, 1u.3 het zelfstandig vorderingsrecht van de benadeelde, de toegelaten uitsluitingen en beperkingen, de controle op de naleving van de verzekeringsplicht, het narisico van de WAM-verzekeraar, het Waarborgfonds Motorverkeer. De kandidaat de volgende onderdelen uit de algemene voorwaarden omschrijven: voorlopige dekking, aanvang van de dekking, einde van de verzekering en einde van de dekking, verzekeringsgebied, 1u.5 vervangend motorrijtuig, algemene uitsluitingen en ontsnappingsclausule, hulpverlening, vervoer van gewonden, no-claimkorting en bonus-malusstelsel, verplichtingen in geval van schade. De kandidaat kan de volgende onderdelen uit het deel aansprakelijkheid in een motorrijtuigverzekering omschrijven: onderscheid tussen gekentekende en niet-gekentekende motorrijtuigen, 1u.6 de WAM-strik, uitsluitingen, 1u.5 Opmerking [HD1]: lopt dit? Pagina 11 van 15

12 verhalen niet-gedekte schade door verzekeraar, verzekerd bedrag, cautie, kosten, schaderegeling in het buitenland, groene kaart, nationaal bureau en de Multilateraal Guarantee Agreement, samenloop, lading, sproei- en spuitschades, aanhangwagens, passagiers, joyriding, vervoer van gevaarlijke stoffen vervuilde wegen. Pagina 12 van 15

13 VAARDIGHEDEN Eindterm 2f De persoon beschikt over het vermogen om zijn expertise met betrekking tot schadeverzekeringen in praktijksituaties toe te passen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: Norm / Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de 2f.1 risicobeoordeling hanteren en preventie in praktijksituaties toepassen. 2f.2 in de praktijk op diepgaande wijze preventieve maatregelen toepassen om risico s bij de diverse schadeverzekeringen in specifieke situaties terug te brengen tot een acceptabel niveau. Eindterm 2g De kandidaat maakt een juiste inschatting van de risico s bij de acceptatie. Ter beperking van de risico s draagt de kandidaat suggesties aan en maakt hierbij een onderverdeling in vier technische risicofactoren. De kandidaat maakt risico s afdoende beheersbaar door het toeppassen van adequate preventiemaatregelen. vaardigheid Hij maakt gebruik van risicomodellen en inspectie- en taxatierapporten. De persoon beschikt over het vermogen om zijn expertise met betrekking tot de verschillende vormen van brand- en uitgebreide gevarenverzekering in praktijksituaties toe te passen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2g.7 aan de hand van een risicoberekening aangeven welke risicomitigerende maatregelen genomen moeten worden. Norm / Resultaat/Prestatie-indicator De kandidaat stelt passende risicomitigerende maatregelen voorstellen om de risico s te reduceren, dan wel geeft aan welke preventiemaatregelen kunnen worden toegepast om het risico te normaliseren. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Pagina 13 van 15

14 TAA 4 SCHADEEHANDELINGEN EN ALLE DAARIJ EHORENDE WERZAAMHEDEN ENNIS Eindterm 1w De persoon beschikt over kennis van de wijze van schaderegeling. 1w.2 De kandidaat kan aan de klant uitleggen wanneer belanghebbenden bij de behandeling van een schade, een beroep kunnen doen op een (contra)expert, arbiter en tevens uitleggen welke mogelijkheden er zijn om de schade eventueel te kunnen verhalen. 1w.3 De kandidaat kan uitleggen wat er onder actief schaderegelingsbeleid bij schadeverzekeringen wordt verstaan. 1w.4 De kandidaat kan uitleggen welke personen, bedrijven en instanties bij het schadebehandelingsproces inclusief de wijze van schadevaststelling (kunnen) zijn betrokken na het ontstaan van de schade en de stappen in de schadebehandelingsprocedure beschrijven. 1w.5 De kandidaat kan omschrijven wat de rechten en de plichten van een verzekerde en verzekeraar zijn bij schade. 1w.6 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen kunnen zijn van het niet tijdig melden van een schade Eindterm 1x De persoon beschikt over kennis van de wijze van schaderegeling specifiek met betrekking tot brandverzekeringen. 1x.1 De kandidaat kan uitleggen waarom en op welke wijze de verzekeraar een uitkeringscorrectie kan toepassen op een bezitsverzekering waarbij sprake is van een taxatie door deskundigen of een taxatie door partijen. Eindterm 1z De persoon beschikt over kennis van de wijze van schaderegeling specifiek met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen. Pagina 14 van 15

15 1z.1 De kandidaat kan bij een aansprakelijkheidsverzekering aan de verzekerde uitleggen welke mogelijke vorderingen een of meerdere benadeelden hebben op grond van het algemene aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Pagina 15 van 15

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

------------------------------------

------------------------------------ TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Schade Extra IJLAGE 11 ------------------------------------ College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 41 In het onderstaande figuur

Nadere informatie

------------------------------------

------------------------------------ TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Schade Extra ijlage 11 ------------------------------------ College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 45 In het onderstaande

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Algemeen BIJLAGE B9 ------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 13 In het onderstaande

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis PE-PLUSTOETSTERMEN Adviseur/Module Basis College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN Eindterm 4a De persoon beschikt over het

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage E2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage E2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Schadeverzekeringen Particulier Bijlage E2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag Pagina 1 van 21 ALGEMENE

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Particulier College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN PROFESSIONEEL GEDRAG Eindterm 4a

Nadere informatie

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 8 december 2010, Den Haag Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Toelichting pag.3 Eindtermen kennis...pag.4

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Particulier ijlage 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 34 In het

Nadere informatie

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de Eind en en module Zorg ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot zorg- en ziektekostenverzekeringen op actuele kennis van het verzekeringsrecht

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Zakelijk ijlage 3 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 37 In het

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen particulier IJLAGE 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen zakelijk College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Pagina 1 van 14 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN PROFESSIONEEL GEDRAG

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Adviseur Zorgverzekering College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk BIJLAGE B3 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk BIJLAGE B3 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen zakelijk IJLAGE 3 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 35 In het onderstaande

Nadere informatie

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN Basis Bijlage E1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet IJLAGE 5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013 Den Haag Pagina 1 van 23 De adviseur Zorgverzekeringen adviseert

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2013, Den Haag Pagina 1 van 27 De Adviseur Zorgverzekeringen

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ----------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ---------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Overig Bijlage B10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de taakstructuur van

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan:

Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan: 4. Eind- en en module schadeverzekeringen zakelijk Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan: 1. ezit o Opstal o Inventaris o Goederen o Glas

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN. PEplus-examen. Zorgverzekering

EIND- EN TOETSTERMEN. PEplus-examen. Zorgverzekering EIND- EN TOETSTERMEN PEplus-examen Zorgverzekering ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2013, Den Haag ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ENNIS

Nadere informatie

PE Plus Schade Zakelijk oefenexamen

PE Plus Schade Zakelijk oefenexamen Kennis Vraag 1 Bepaalde verzekeraars komen niet in aanmerking voor het Solvency II Basic-regime. Zij hebben te maken met de Solvency II richtlijn. Dit heeft te maken met de door hen verzekerde risico s.

Nadere informatie

: Gevaarlijke stoffen

: Gevaarlijke stoffen Versie : 1.4 Onderwerp : Preventie-informatie Deze preventie-informatie behandelt de risico s van het behandelen en/of de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wat is een gevaarlijke stof? Een gevaarlijke

Nadere informatie

Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft TAELLEN STAATSCOURANT Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 29 januari 2007/Nr. FM 2007-00117 M Directie Financiële Markten De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11828 30 juni 2011 Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 28 juni 2011 Nr.

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet Bijlage B5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 108 Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Nadere informatie

Portfolio EVC-traject Pensioenverzekeringen

Portfolio EVC-traject Pensioenverzekeringen Portfolio EVC-traject Pensioenverzekeringen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september 2012 1 Contactgegevens: Examenadviesburo Postbus

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Wft Schade Zakelijk oefenexamen

Wft Schade Zakelijk oefenexamen Kennis Vraag 1 Het bestuur van een handboogvereniging wil een zo volledig mogelijke dekking voor alle denkbare aansprakelijkheidsrisico's, die de vereniging en/of het bestuur kunnen treffen. Welke verzekering

Nadere informatie

PE Plus Schade Zakelijk oefenexamen

PE Plus Schade Zakelijk oefenexamen Kennis Vraag 1 Met betrekking tot de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ) veranderd er in 2015 nog al wat. Zo is de Wet langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen voor, zoals de naam al doet vermoeden,

Nadere informatie

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Initiatiefnemer: Titel toets: Toetsvorm en vraagvorm: Tijdslimiet: Cesuur: Uitslag na toets: Feedback in toets: Legitimeringsdatum:

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 oktober 2013 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl.

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum 13 september 2012 Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl Betreft Consultatie eind- en

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De Machineschadeverzekering houdt rekening met de complexe productierisico s van geavanceerde

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf.

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf. POLIS AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN Polisnummer Ingangsdatum wijziging 6 juli 2015 Verzekeringsadviseur Mauritz Financieel Adviesbureau te BUSSUM Verzekeringnemer Asbestverwijdering Amstelland B.V.

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Vakbekwaamheid in het verzekeringsbedrijf

Vakbekwaamheid in het verzekeringsbedrijf Vakbekwaamheid in het verzekeringsbedrijf Dit plaatje kent u nog wel. Gevolmachtigd Agent Branche Branche Branche Branche Brand Transport Varia Leven A-diploma B-diploma C-diploma Maar daarna kwam dit.

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Marktrapport Schadeverzekeringen 2015

Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, november 2014 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl +31 (0)20 659 22

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Inkomen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Algemene kennis en vaardigheden Professioneel Gedrag Vaardigheden Eindterm 4b De persoon

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Basis Bijlage B1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de Wft-module

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen BIJLAGE B4 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen BIJLAGE B4 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Inkomen IJLAGE 4 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande figuur is de

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Verzekering

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Interpolis Bedrijven Compact Polis

Interpolis Bedrijven Compact Polis Interpolis Bedrijven Compact Polis Wijzer Wijzer bij uw voorwaarden Ook voor toekomstige verzekeringen op uw Bedrijven Compact Polis. Bewaar daarom dit document bij uw verzekeringspapieren! U leest op

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VB (Initieel examen), VVB (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens Toetsmatrijzen initiële Wft-examens vanaf 01-04-2017 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2017, Den Haag Inhoudsopgave Wat is een toetsmatrijs... 3 Uitgangspunten bij Wft-toetsmatrijzen...

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN. Inkomen. Bijlage E4 ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN. Inkomen. Bijlage E4 ---------------------------------------- 1 TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN Inkomen Bijlage E4 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 2 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS

Nadere informatie