BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast AIRATHON, versie 15 december 2009 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u of uw kind start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u of uw kind persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u of uw kind het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, of als er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is AIRATHON en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u of uw kind AIRATHON inneemt 3. Hoe wordt AIRATHON gebruikt 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u AIRATHON 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS AIRATHON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT AIRATHON is een leukotrieenreceptorantagonist die bepaalde stoffen, leukotriënen genoemd, blokkeert. Leukotriënen veroorzaken ontsteking (zwelling) en vernauwing van de luchtwegen in de longen. Door de leukotriënen te blokkeren, vermindert AIRATHON astmasymptomen en houdt het de astma onder controle. Uw arts heeft AIRATHON voorgeschreven ter behandeling van uw astma en ter voorkoming van astmasymptomen overdag en 's nachts. AIRATHON wordt gebruikt voor de behandeling bij patiënten van wie de astma onvoldoende onder controle is met hun medicatie en bij wie aanvullende therapie nodig is. AIRATHON kan ook worden gebruikt als alternatieve behandeling voor inhalatiecorticosteroïden bij patiënten van 6 tot 14 jaar oud die onlangs geen orale corticosteroïden voor astma hebben gebruikt en bij wie aangetoond is dat ze niet in staat zijn inhalatiecorticosteroïden te gebruiken. AIRATHON helpt ook door inspanning opgewekte vernauwing van de luchtwegen te voorkomen. Afhankelijk van de symptomen en de ernst van uw astma of de astma van uw kind zal de arts bepalen hoe AIRATHON gebruikt moet worden. Wat is astma? Astma is een chronische ziekte. Astma omvat:

2 ademhalingsproblemen als gevolg van vernauwde luchtwegen. Deze vernauwing kan afhankelijk van omstandigheden verergeren of verbeteren. gevoelige luchtwegen die reageren op verschillende prikkels, zoals sigarettenrook, pollen, koude lucht of inspanning. gezwollen (ontstoken) wand van de luchtwegen. Symptomen van astma zijn onder andere: hoesten, piepende ademhaling en een beklemmend gevoel op de borst. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OF UW KIND AIRATHON INNEEMT Vertel uw arts over medische problemen of allergieën die u of uw kind heeft of heeft gehad. Gebruik AIRATHON niet als u of uw kind allergisch (overgevoelig) is voor montelukast of voor één van de andere bestanddelen van AIRATHON (zie rubriek 6. AANVULLENDE INFORMATIE). Wees extra voorzichtig met AIRATHON Als de symptomen van astma verergeren bij u of uw kind, moet u direct contact opnemen met uw arts. Oraal AIRATHON is niet bedoeld voor de behandeling van acute astma-aanvallen. Bij een aanval moet u de instructies opvolgen die uw arts u of uw kind voor dergelijke situaties heeft gegeven. Zorg ervoor dat u altijd het inhalatienoodgeneesmiddel tegen astma-aanvallen bij u hebt. Het is belangrijk dat u of uw kind alle door uw arts voorgeschreven astmamedicatie blijft innemen. AIRATHON dient niet de andere astmamedicatie te vervangen die door uw arts voor u of uw kind is voorgeschreven. Elke patiënt die geneesmiddelen tegen astma gebruikt, moet zich ervan bewust zijn dat het noodzakelijk is om zijn/haar arts te raadplegen als er een combinatie van symptomen optreedt waaronder een griepachtige aandoening, tintelend gevoel of gevoelloosheid in de armen of benen, verergering van longproblemen, en/of uitslag. U of uw kind mag geen acetylsalicylzuur (aspirine) of ontstekingsremmende geneesmiddelen (oftewel niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, NSAID s) innemen wanneer deze de astma verergeren. Gebruik door kinderen Voor kinderen van 6 t/m 14 jaar is AIRATHON 5 mg beschikbaar. Gebruik met andere geneesmiddelen Sommige geneesmiddelen kunnen van invloed zijn op de manier waarop AIRATHON werkt en AIRATHON kan van invloed zijn op de werking van andere geneesmiddelen. Vertel uw arts of apotheker als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Vertel het aan uw arts als u of uw kind de volgende geneesmiddelen gebruikt alvorens te starten met AIRATHON: fenobarbital (middel voor de behandeling van epilepsie), fenytoïne (middel voor de behandeling van epilepsie),

3 rifampicine (middel tegen tuberculose en andere infecties). Gebruik van AIRATHON met voedsel en drank Neem AIRATHON 5 mg, kauwtabletten niet in met voedsel. Neem AIRATHON 5 mg, kauwtabletten tenminste 1 uur vóór of 2 uur na gebruik van voedsel in. Zwangerschap en borstvoeding Gebruik tijdens de zwangerschap Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, moet u uw arts raadplegen voordat u AIRATHON inneemt. Uw arts zal beoordelen of u tijdens deze periode AIRATHON mag innemen. Gebruik tijdens het geven van borstvoeding Het is onbekend of AIRATHON in de moedermelk terechtkomt. Als u borstvoeding geeft of wilt geven, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u AIRATHON inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Naar verwachting zal AIRATHON geen invloed hebben op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen. De reactie op het geneesmiddel kan echter van persoon tot persoon verschillen. Bepaalde bijwerkingen (zoals duizeligheid en sufheid) die zeer zelden werden gemeld bij het gebruik van AIRATHON kunnen bij sommige patiënten van invloed zijn op de rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van AIRATHON AIRATHON kauwtabletten bevatten aspartaam, waarin fenylalanine voorkomt. Als u of uw kind de aandoening fenylketonurie (een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte) heeft, houd er dan rekening mee dat elke kauwtablet van 5 mg fenylalanine bevat (oftewel 0,842 mg fenylalanine per kauwtablet van 5 mg). 3. HOE WORDT AIRATHON GEBRUIKT Zoals voorgeschreven door uw arts mag u of uw kind niet meer dan één tablet AIRATHON per dag innemen. Zelfs als u of uw kind geen symptomen heeft of als u of uw kind een acute astmaaanval heeft, moet u of uw kind de tablet innemen. Volg bij het gebruik van AIRATHON nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De tablet moet oraal (via de mond) worden ingenomen. Dosering voor kinderen van 6 t/m 14 jaar: Eén 5 mg kauwtablet eenmaal per dag s avonds innemen. Neem AIRATHON 5 mg niet in met voedsel; AIRATHON 5 mg dient tenminste 1 uur vóór of 2 uur na gebruik van voedsel te worden ingenomen. Als u of uw kind AIRATHON gebruikt, moet u zeker weten dat u of uw kind geen andere geneesmiddelen inneemt die hetzelfde werkzame bestanddeel (montelukast) bevatten. Wat u moet doen als u of uw kind meer van AIRATHON heeft ingenomen dan zou mogen

4 Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies. Bij de meeste gevallen van overdosering werden er geen bijwerkingen gemeld. De verschijnselen die bij overdosering bij volwassenen en kinderen het meest optraden, waren buikpijn, slaperigheid, dorst, hoofdpijn, braken en hyperactiviteit. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten AIRATHON in te nemen of AIRATHON te geven aan uw kind Probeer AIRATHON volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen. Als u of uw kind echter een dosis vergeet, ga dan gewoon met het gebruikelijke schema van één tablet per dag verder. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u of uw kind stopt met het gebruik van AIRATHON AIRATHON is alleen werkzaam tegen astma als u of uw kind het blijft innemen. Het is van belang dat u of uw kind AIRATHON inneemt zolang uw arts dit voorschrijft. Zo blijft de astma onder controle. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan AIRATHON bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Tijdens klinisch onderzoek met AIRATHON 5 mg kauwtabletten kwamen de volgende bijwerkingen die waarschijnlijk verband houden met AIRATHON, het meest voor (bij tenminste 1 op de 100 patiënten maar bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten): hoofdpijn. Daarnaast werd de onderstaande bijwerking gemeld tijdens klinisch onderzoek met AIRATHON 10 mg: buikpijn. Deze bijwerkingen waren in het algemeen licht van aard en kwamen vaker voor bij patiënten die werden behandeld met AIRATHON dan bij patiënten die werden behandeld met een placebo (een pil zonder werkzaam bestanddeel). Bovendien zijn sinds de introductie van het geneesmiddel de volgende bijwerkingen gemeld: toegenomen neiging tot bloeden allergische reacties waaronder uitslag, zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor ademen of slikken moeilijk wordt veranderingen in gedrag en stemming [abnormaal dromen, waaronder nachtmerries, hallucinaties, prikkelbaarheid, angst, rusteloosheid, opgewonden waaronder agressief gedrag, onwillekeurige bewegingen (tremoren), depressie, moeilijk in slaap kunnen komen, zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen (in zeer zeldzame gevallen)] duizeligheid, sufheid, tintelingen/verminderde gevoeligheid, toevallen

5 hartkloppingen diarree, droge mond, stoornis in de spijsvertering (indigestie), misselijkheid, overgeven leverontsteking (hepatitis) blauwe plekken, jeuk en netelroos, pijnlijke, rode knobbels onder de huid, vooral op de schenen (erythema nodosum) pijn in gewrichten of spieren, spierkrampen vermoeidheid, zich niet goed voelen, vochtophoping (oedeem). Bij astmapatiënten die worden behandeld met montelukast is een zeer zeldzame combinatie gemeld van symptomen waaronder griepachtige klachten, tintelend of verminderd gevoel in de armen en benen, verergering van longsymptomen en/of huiduitslag (syndroom van Churg- Strauss). Waarschuw onmiddellijk uw arts als u of uw kind één of meerdere van deze symptomen krijgt. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie over bijwerkingen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, of als er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U AIRATHON Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum (zes nummers) die staat vermeld op de blisterverpakking na EXP. De eerste twee nummers verwijzen naar de maand; de laatste vier naar het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat AIRATHON Het werkzame bestanddeel is: montelukast. Elke tablet bevat natriummontelukast overeenkomend met 5 mg montelukast. De andere bestanddelen zijn: mannitol, microkristallijne cellulose (E 460a), hyprolose (E 463), rood ijzeroxide (E 172), natriumcroscarmellose, kersensmaakstof, aspartaam (E 951) en magnesiumstearaat. Hoe ziet AIRATHON eruit en wat is de inhoud van de verpakking De 5 mg kauwtabletten zijn roze tabletten, rond, gebold aan beide kanten, met aan één kant de inscriptie AIRATHON, aan de andere kant MSD 275. In verpakkingen van: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 en 200 tabletten. Blisterverpakkingen voor eenmalig gebruik van 49, 50 en 56 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6 Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning Informatie wordt verstrekt door voor het in de handel brengen en fabrikant Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Waarderweg BN Haarlem, Nederland 2031 BN Haarlem, Nederland In het register ingeschreven onder RVG Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: België, Finland, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanje AIRATHON en Montelukast MSD Griekenland, Nederland, Oostenrijk AIRATHON Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2009

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. SINGULAIR 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. SINGULAIR 10 mg filmomhulde tabletten montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SINGULAIR 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Lannacher 4 mg kauwtabletten Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Lannacher 4 mg kauwtabletten Montelukast Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Montelukast Lannacher 4 mg kauwtabletten Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Singulair FI/H/0104/001-004/WS12 &14 Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

MONTELUKAST APOTEX 10 mg, filmomhulde tabletten Module RVG Version 2013_10 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

MONTELUKAST APOTEX 10 mg, filmomhulde tabletten Module RVG Version 2013_10 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2013_10 Page 1 of 6 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast Apotex 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Singulair 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Singulair 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Singulair 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lukastang 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lukastang 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lukastang 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat uw kind start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast Product SINGULAIR 4 mg kauwtablet Farmaceutisch bedrijf (MSD Belgium BVBA/SPRL) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg granulaat montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg granulaat montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 4 mg granulaat montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Product SINGULAIR 10 mg filmomhulde tablet Farmaceutisch bedrijf (MSD Belgium BVBA/SPRL) BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed

Nadere informatie

Bijsluiter : Informatie voor gebruikers. Montelukast Apotex 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar

Bijsluiter : Informatie voor gebruikers. Montelukast Apotex 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar Bijsluiter : Informatie voor gebruikers Montelukast Apotex 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Apotex 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Lees goed

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg granulaat montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg granulaat montelukast Product SINGULAIR 4 mg granulaat Farmaceutisch bedrijf (MSD Belgium BVBA/SPRL) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 4 mg granulaat montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u uw kind

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast EG 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat innemen want er

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Sandoz 5 mg kauwtabletten. montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Sandoz 5 mg kauwtabletten. montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Montelukast Sandoz 5 mg kauwtabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast Warren 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast Warren 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast Warren 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen vanaf 15 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen vanaf 15 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast EG 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen vanaf 15 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 6

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Montelukast Krka 4 mg kauwtabletten voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat want er staat belangrijke

Nadere informatie

Common Technical Document Montelukast 10 mg (as sodium) tablets

Common Technical Document Montelukast 10 mg (as sodium) tablets Labelling and Package Leaflet page 1/8 1.3.1 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen van 15 jaar en ouder montelukast Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie Voor De Gebruiker. Montelukast Aurobindo 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

Bijsluiter: Informatie Voor De Gebruiker. Montelukast Aurobindo 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Bijsluiter: Informatie Voor De Gebruiker Montelukast Aurobindo 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 18

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 18 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Montelukast Krka 4 mg kauwtabletten voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar Montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar Montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Montelukast Accord 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MONTELUKAST TEVA 10 mg FILMOMHULDE TABLETTEN. montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MONTELUKAST TEVA 10 mg FILMOMHULDE TABLETTEN. montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS MONTELUKAST TEVA 10 mg FILMOMHULDE TABLETTEN montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u Bijsluiter: informatie voor gebruikers Montelukast Accord 4 mg kauwtabletten voor kinderen Voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl 8 mg Teva, Betahistine dihcl 16 mg Teva, betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Montelukast Apotex 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar.

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Montelukast Apotex 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Montelukast Apotex 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

1.3.1 Montelukast sodium SPC, Labeling and Package Leaflet NL

1.3.1 Montelukast sodium SPC, Labeling and Package Leaflet NL Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Montelukast Krka 10 mg filmomhulde tabletten voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl 5 PCH, 5mg Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Teva 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Teva 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Montelukast Teva 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1510 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast Auro 10 mg, filmomhulde tabletten Voor volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar montelukast Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1509 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

Montelukast 4 mg Teva, kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast

Montelukast 4 mg Teva, kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast 4 mg Teva, Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vermox 100 mg tabletten Mebendazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbidedinitraat 5 PCH, 5 mg Isosorbidedinitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride Propecia variatie II-21, versie 7 april 2011 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ZILIUM 10 mg tabletten Domperidon Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1508 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast Teva 4 mg granulaat Voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast Teva 4 mg granulaat Voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar Montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast Teva 4 mg granulaat Voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T Gestandaardiseerd allergeenextract van pollen van Timotheegras (Phleum pratense) Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Thiamine HCl Teva 25 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 50 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 100 mg, tabletten thiaminehydrochloride

Thiamine HCl Teva 25 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 50 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 100 mg, tabletten thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Thiamine HCl Teva 25 mg, Thiamine HCl Teva 50 mg, Thiamine HCl Teva 100 mg, thiaminehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Paracetamol/coffeïne 500/50 PCH, tabletten 500/50 mg Paracetamol / coffeïne

Paracetamol/coffeïne 500/50 PCH, tabletten 500/50 mg Paracetamol / coffeïne 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol/coffeïne 500/50 PCH, 500/50 mg Paracetamol / coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Page : 1/5

1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Page : 1/5 1.3.1.3 : Package Leaflet Page : 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LOSIMED DUO 2 mg / 125 mg, tabletten loperamidehydrochloride, simeticon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. pagina 1 Bisolnex 1705

BIJSLUITER. pagina 1 Bisolnex 1705 BIJSLUITER pagina 1 Bisolnex 1705 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bisolnex Stroop, 1 mg/ml Noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calcium/Vitamine D3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calcium/Vitamine D3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten Calcium/Vitamine D3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

RVG JUMBO HOESTTABLETTEN BROOMHEXINE HCl 8 mg Broomhexinehydrochloride

RVG JUMBO HOESTTABLETTEN BROOMHEXINE HCl 8 mg Broomhexinehydrochloride Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET JUMBO HOESTTABLETTEN BROOMHEXINE HCl 8 mg Broomhexinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION... Page: 1.3.1.1-1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DA PARACETAMOL MET COFFEÏNE 500 MG/50 MG, TABLETTEN paracetamol

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ikorel 10, tabletten 10 mg Ikorel 20, tabletten 20 mg nicorandil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 10 mg Filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 10 mg Filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Montelukast Accord 10 mg Filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. OXAZEPAM 5 mg en 25 mg tablet

BIJSLUITER. OXAZEPAM 5 mg en 25 mg tablet BIJSLUITER OXAZEPAM 5 mg en 25 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 1.3.1 : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Betahistine.2HCl Disphar 8, tabletten 8 mg Betahistine.2HCl Disphar 16, tabletten16 mg Betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie