van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken"

Transcriptie

1 van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken prof. dr. a.h.m. daniels inaugurele rede 12 april 2013

2

3 Van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Nyenrode Business Universiteit op 12 april 2013 door Prof. dr. A.H.M. Daniels

4 2 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING Copyright 2013 Prof. dr. A.H.M. Daniels ISBN Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

5 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 3 Index 1. Inleiding 5 2. De balans van de bank door de ogen van de toezichthouders Algemeen De karakteristieken van hybride kapitaal De aftrekposten op het kernkapitaal van de bank De terugbetaling van financiële steun nieuwe heffingen op banken Snelle invoering van bank levies De analyses van het IMF Financial Stability Contribution Financial Activity Tax De Europese Commissie wil een FTT De bank en haar klant als belastingbetaler 39 Slotopmerking 43

6 4 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING

7 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 5 1. Inleiding Meneer de rector magnificus, geachte dames en heren Het is een groot genoegen hier te staan ter gelegenheid van mijn benoeming tot hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan Nyenrode Business University. In mijn eerste inaugurale rede aan de Universiteit Maastricht 1 concludeerde ik dat in Europa door de vorming van de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen met een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal - de fiscaliteit een relatief zwaarder gewicht heeft gekregen bij de beslissingen van ondernemingen over hun investeringen en vestigingsplaatskeuzes in de Europese Unie. Ook zagen we in toenemende mate de inzet van het fiscale instrumentarium door beleidsmakers en politici om arbeidsplaatsen te creëren; hetgeen heeft geleid tot de zogenaamde fiscale beleidsconcurrentie, ook wel aangeduid als de race to the bottom. Dat is het voortdurende streven naar verlaging van de belastingdruk om zo een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het internationale bedrijfsleven te creëren. Op dit moment lijkt het Verenigd Koninkrijk de kampioen op dit terrein gezien het aldaar gevoerde fiscale beleid rond Europese hoofdkantoren. Fiscale beleidsconcurrentie zou men ook wel kunnen omschrijven als het onderwerpen van fiscaal beleid aan de krachten van de vrije marktwerking. Het lijkt er op dat vooral de kleinere Europese lidstaten fiscale beleidsconcurrentie nodig hebben om aantrekkelijk te blijven voor ondernemingen. Bekend zijn Luxemburg en Ierland die beiden zo n 20 jaar geleden zijn begonnen om arbeidsplaatsen te creëren in de financiële sector door fiscale beleidsconcurrentie te combineren met een arbeidsmarkt die gebaseerd is op hoog opgeleid personeel met een hoge arbeidsproductiviteit. 1 Soevereine Zaken, Rede uitgesproken op 1 oktober 1998 aan de Universiteit Maastricht, Kluwer, Deventer, 1998.

8 6 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING Europese paspoorten voor financiële instellingen Een bijzonder element in het vraagstuk rond vestigingsplaatskeuzes in Europa is het door de Europese Commissie ontwikkelde concept van het Europese paspoort. Onder dat concept verkrijgt een financiële instelling die onder toezicht staat in een EU lidstaat een Europees paspoort om vervolgens zaken te kunnen doen in alle 27 EU lidstaten. We kennen dit concept van Europees paspoort inmiddels voor banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en voor pensioenfondsen. In zijn brief van 17 januari 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën aandacht gevraagd voor het belang van een fiscaal stelsel dat past bij de aard van de Nederlandse economie; wij zijn een klein land in de periferie van de Europese Unie met een open economie en wij hebben dan ook een doeltreffend fiscaal stelsel nodig. Daarbij is het hoofddoel het bevorderen van de werkgelegenheid in Nederland. Het belang van de fiscale beleidsconcurrentie wordt versterkt door de positie die het Europese Hof van Justitie heeft ingenomen ten aanzien van fiscaliteit in de interne markt. Sommigen hebben die rechtspraak wel geduid als de power to destroy 2 het nietig verklaren van een belastingwet van een lidstaat omdat die strijdig is met de visie van het Europese Hof op fiscaliteit in de interne markt. Een recent voorbeeld is de rechtspraak van het Europese Hof in de zaak Test Claimants waar het Hof regels geeft voor de belastingheffing van het Europese hoofdkantoor van een multinational. 3 Het is interessant om te zien hoe deze rechtspraak van het Europese Hof door de fiscale beleidsmakers in het Verenigd Koninkrijk doelbewust wordt ingezet om dat land de meest geschikte vestigingsplaats te maken voor Europese hoofdkantoren van multinationale ondernemingen. Deze inzichten hebben ertoe geleid dat anno 2013 beleidsmakers zich realiseren dat de nationale soevereiniteit ten aanzien van belastingwetgeving in feite zeer sterk is ingeperkt: eenzijdige maatregelen die zijn gericht op een positieve belastingopbrengst leiden op de lange duur tot vertrek van economische activiteit naar een andere lidstaat of indien er maatregelen worden genomen om dat te voorkomen tot strijd met de rechtspraak van het Europese Hof. Aldus ontstaat de roep om Europese coördinatie van 2 Ontleend aan Supreme Court, McCulloch v. Maryland, 17 US 316 (1819), An unlimited power to tax involves, necessarily, a power to destroy; because there is a limit beyond which no institution and no property can bear taxation. 3 Test Claimants in the FII Group litigation, EUHvJ 13 november 2012, Zaak C-35/11, BNB 2013/28 met noot van Wattel.

9 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 7 fiscaal beleid. Er is evenwel een totaal gebrek aan governance rond fiscale beleidscoördinatie in Europa. Die Europese coördinatie is een zeer ondoorzichtig proces dat zich in de achterkamers van Brussel afspeelt. Dat komt onder meer tot uiting in de status van de Primarolo groep of Code of Conduct groep die zich bezighoudt met schadelijke belastingconcurrentie; dat is een politieke overeenkomst zonder enige basis in de Europese governance en met een totale afwezigheid van transparantie. Ook de rol van de Europese Commissie in haar aanbevelingen rond het sluiten van belastingverdragen is op zijn minst gezegd dubieus omdat de Commissie een inbreuk lijkt te maken op de bevoegdheid van de individuele lidstaat op het terrein van belastingwetten en belastingverdragen. Vandaar dat het niet verbaasd dat de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2013 pleit voor hard law en niet tevreden is met soft law die gebruikt kan worden om individuele landen onder druk te zetten. De Nederlandse afkeer van soft law blijkt ook uit de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 januari 2013 over het internationale fiscale beleid. Met de financiële crisis is het inzicht gekomen dat marktwerking ook niet alles is en dat er in de financiële markten een hernieuwde regulering moet komen; ook op fiscaal terrein. Gezien de zo-even vermelde effecten van de fiscale beleidsconcurrentie is daarbij nu wel duidelijk dat de fiscale regulering op gecoördineerde wijze in Europa moet gebeuren in de vorm van hard law. Maar omdat er geen goede governance is voor fiscale beleidscoördinatie in Europa blijft dat een ondoorzichtig proces dat zich buiten het gezichtsveld van de democratische instituties afspeelt en zeer ongewisse uitkomsten heeft. Het verbaasde mij dan ook niet dat David Cameron in zijn toespraak van 23 januari 2013 vragen stelde bij de huidige governance van de EU. 4 De omvang van de financiële sector in het Verenigd Koninkrijk zal daarbij zeker ook een rol hebben gespeeld; ik wijs daarbij op de besluiten van 5 maart jongstleden over het bonussenbeleid bij banken waar het Verenigd Koninkrijk alleen stond in haar oppositie tegen deze maatregelen. Ik wil in deze rede aandacht besteden aan enkele fiscale dimensies in de regulering van financiële instellingen. Het is een thema dat past in de onderzoek- en postacademische onderwijstraditie van deze universiteit. 4 David Cameron, The future of Europe, EU speech delivered at Bloomberg, 23 januari 2013.

10 8 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING Collega Hilbers heeft in zijn oratie 5 gewezen op de noodzaak van de inbreng van een brede expertise bij de regulering van en het toezicht op de financiële sector. Het is onmiskenbaar dat sinds de financiële crisis van 2008 de fiscaliteit van banken een belangrijk plaats heeft gekregen op de agenda voor de regulering van de financiële sector. Dat kan onder andere worden verklaard door de visie van vele maatschappelijke organisaties dat banken een financiële bijdrage moeten leveren aan de kosten van hun redding door de nationale overheden. De gradaties waarin deze visie wordt verwoord kunnen verschillen. Het Tax Justice Network 6 stelt; banks are at the heart of what went wrong with our financial system and tackling the taxation of banks requires urgent consideration. De maatschappelijke aandacht voor de belastingafdracht van banken is via de politiek en de regeringsleiders ook doorgedrongen tot de internationale organisaties en heeft geleid tot een verzoek van de G20 landen aan het IMF naar een studie over hoe de financiële sector een faire en substantiële bijdragen kan leveren aan de lasten van de nationale overheden die veroorzaakt zijn door het overeind houden van het bancaire systeem. Maar naast deze meer primaire vraag rond terugbetaling van ontvangen financiële steun, heeft de financiële crisis tevens geleid tot veel meer aandacht voor de instrumentele kant van belastingheffing bij de sturing van het gedrag van financiële instellingen. Kan de belastingheffing van een bank zodanig worden vormgegeven dat zij niet alleen leidt tot een stabiele belastingopbrengst maar tegelijkertijd leidt tot gewenst gedrag van de financiële sector in termen van risicomanagement en bijdrage aan de stabiliteit van de financiële markten? Het instrumentele karakter van belastingheffing om gedrag te beïnvloeden kennen we in vele vormen en varianten: van tabaksaccijns om roken te ontmoedigen tot vrijstelling van BPM om het rijden en milieuvriendelijke auto s te bevorderen tot fiscale aftrekposten voor participaties in film-cv s om de nationale filmindustrie te stimuleren. 5 P.L.C. Hilbers, Toezicht 2.0, Nieuwe spelregeld voor een sterke financiele sector, inaugurale rede Nyenrode, 21 oktober Taxing banks, rapport uit 2010, zie

11 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 9 Als gevolg van de financiële crisis is het besef gegroeid dat beleidsmakers in feite dus twee instrumenten hebben om het gedrag van financiële instellingen te beïnvloeden. In de eerste plaats is dat de traditionele wijze door middel van regulering. Dat gebeurt thans onder andere door de regels van Basel III en de Europese vertaling daarvan in kwantitatieve regels voor kapitaal, liquiditeit, bonusbeleid en de recovery en resolution plans. 7 Dat zijn herstelplannen en plannen om te komen tot een geordende liquidatie van een bank in moeilijkheden. Een belangrijk gevolg van deze regulering is dat banken in de komende jaren voor meer dan 100 miljard aan extra risicodragend kapitaal zullen moeten aantrekken. 8 In de tweede plaats streeft men naar gedragsbeïnvloeding door het inzetten van belastingen. Dat laatste aspect heeft met de crisis de aandacht gekregen van academische en internationale instituties. Daarbij is de aandacht gericht op de wisselwerking tussen enerzijds belastingheffing als basis van de overheidsfinanciën en anderzijds de vormgeving van de belasting om door gedragsbeïnvloeding systeemrisico s op macro-niveau te reduceren. In Nederland zijn we niet geheel onbekend met dit verschijnsel: een uitstapje naar de spaarbankvrijstelling. Een eerdere variant van regulering door middel van fiscaliteit In Nederland kenden wij tot 1997 de zogenaamde spaarbankvrijstelling in de wet op de vennootschapsbelasting. Dat was een vrijstelling die de Duitse bezetter in 1942 had meegenomen en die nadien in de wet op de vennootschapsbelasting 1969 is overgenomen. Die vrijstelling was bedoeld voor gespecialiseerde spaarbanken die deposito s aantrokken van de kleine spaarder om de burger zo aan te zetten tot verstandig financieel gedrag. Vanwege de gerichtheid op de kleine spaarder was het domein van kredietverlening door de spaarbanken beperkt; die beperkingen waren zowel neergelegd in de belastingwet als in de criteria die DNB hanteerde voor de kredietverlening door spaarbanken. De gedachte was dat spaarbanken een goudgerand spaarproduct zouden moeten aanbieden waarbij de zekerheid 7 Zie ook E. Liikanen, High Level Group on reforming the structure of the EU banking sector, Brussels, 2 October 2012 voor de lijst van maatregelen rond de structuur van de bancaire sector. 8 Zie het raport van de European Banking Authority van september 2012, Results of the Basel III monitoring exercise based on data as of 31 December 2011.

12 10 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING voor de spaarder voorop stond. Er was in die tijd nog geen depositogarantiestelsel. 9 Het relatief lage rendement dat de spaarbanken zouden realiseren vanwege hun risicomijdende gedrag werd gecompenseerd door een belastingvrijstelling. Zo kon men dan toch een redelijk rendement aan de kleine spaarder aanbieden terwijl de kleine spaarder in die tijd niet zo makkelijk toegang had tot de algemene banken. Een belangrijke bankengroep die is ontstaan uit deze belastingvrijstelling is de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken; bij u ook wel bekend als de SNS Bank. De Memorie van Toelichting 10 bij het wetsvoorstel tot afschaffing van de spaarbankvrijstelling zegt er het volgende over: Het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 bevatte in artikel 9 een speciaal regime voor spaarbanken. Vrijgesteld was de winst die werd behaald met het beleggen van toevertrouwde spaargelden. De regeling had als doel een stimulans te geven aan de sociale doelstelling van de spaarbanken, te weten het bevorderen van sparen door kleine spaarders en door personeel van ondernemingen. Een spaarbank kwam voor de regeling in aanmerking indien werd voldaan aan twee vereisten: a. volgens doel en feitelijke werkzaamheid moest de spaarbank zich ten minste in belangrijke mate wijden aan het bevorderen van het sparen door kleine spaarders of door personeel van ondernemingen; en b. de spaarbank mocht niet regelmatig kredieten verstrekken voor bedrijfsdoeleinden. De berekening van de vrijgestelde winst geschiedde volgens een in de Leidraad bij het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 opgenomen formule. De regeling, veelal aangeduid als spaarbankvrijstelling, had als effect dat bij spaarbanken de gehele of nagenoeg de gehele winst voor de belastingheffing was vrijgesteld. Bij de totstandkoming van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is deze regeling ingeperkt. De criteria van de spaarbankvrijstelling zijn toen aangescherpt in verband met gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. De nieuwe criteria houden in, dat: a. de vrijstelling beperkt blijft tot winst op spaargelden die bij de inleg als zodanig zijn toevertrouwd; b. een spaarbank zich tenminste hoofdzakelijk (in plaats van in belangrijke mate) moet wijden aan het bevorderen van het sparen door kleine spaarders of personeel van ondernemingen; en c. door een spaarbank niet regelmatig kredieten worden verstrekt voor bedrijfsdoeleinden (continuering van de desbetreffende voorwaarden van onder het Besluit). 9 Zie M.H.P. Claassen, Garantieregelingen: als al het andere faalt, Lustrumbundel 2012 Vereniging voor Effectenrecht (2012). 10 Memorie van Toelichting bij kamerstuk 18243, vergaderjaar

13 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 11 De spaarbankvrijstelling is in 1984 afgeschaft met een volledige uitfasering over 13 jaar in De reden voor deze afschaffing was dat de spaarbanken door hun beperkte beleggingsdomein niet langer concurrerend waren ten opzichte van de algemene banken terwijl die algemene banken steeds meer kleine spaarders gingen bedienen. Het succesvolle pleidooi van de spaarbanken om hun domein van kredietverlening uit te breiden naar bedrijfskredieten met een variabele rente, om de concurrentie met de algemene banken te kunnen aangaan bij het aantrekken van spaargelden, impliceerde een dermate sterke branchevervaging dat de belastingvrijstelling daarvoor moest worden opgeofferd. Ook bleek uit de concurrentie van de wel belastingplichtige algemene banken dat de belastingvrijstelling niet effectief was, maar wel leidde tot belastingderving. De indirecte stimulering van de kleine spaarder door een vrijstelling op het niveau van de spaarbank is later vervangen door een directe vrijstelling op het niveau van de spaarder in de inkomstenbelasting. Ik zal hierna ingaan op enkele actuele fiscale dimensies in de regulering van financiële instellingen. Ik zal daarbij de noodzaak aantonen van een verdere samenwerking tussen de verschillende disciplines: finance, accounting, belastingrecht en actuariële wetenschappen. Daarnaast is de invloed van de internationale organisaties zoals IMF, FSB, EBA en de invloed van Europa zeer belangrijk. Ik hoop aan te tonen dat de financiële sector thans het hoofd boven water moet houden in een buitengewoon complexe en dynamische omgeving waarbij inbreng vanuit de wetenschap zeer belangrijk is. Er is een groot inzicht nodig in de wisselwerking tussen de verschillende disciplines en dat inzicht moet bijdragen aan de inrichting van een bloeiende en solide Nederlandse financiële sector. Ik zie drie domeinen waarin fiscaliteit een rol speelt bij de regulering van banken: de bankenbalans als speelveld voor de regelgever; nieuwe heffingen voor financiële instellingen; de bank en haar klant als belastingbetaler;

14 12 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING

15 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING De balans van de bank door de ogen van de toezichthouders 2.1. Algemeen Het schema hiernaast geeft weer hoe een bankenbalans er uit ziet in de ogen van een moderne toezichthouder die tevens oog heeft voor het gebruik van het fiscale instrumentarium om het systeemrisico te verminderen. Activa Passiva Vorderingen overheden Vorderingen bedrijven Vorderingen particulieren Kernkapitaal Achtergestelde schulden Schulden Spaardeposito s Effecten Bezittingen buitenlandse kantoren Deelnemingen Actieve belastinglatenties Passieve belastinglatenties De startpositie is de bepaling van de omvang van de risicogewogen activa van de bank. Die risicogewogen activa zijn een belangrijke component bij de beoordeling van het benodigde risicodragende kapitaal van de bank. De gedachte is dat een bank waarvan de activa risicovol zijn meer risicodragend kapitaal moet aanhouden dan een bank met minder risicovolle activiteiten. In theorie leidt dit tot de mogelijkheid dat een bank die uitsluitend activa heeft met een 0% risicoweging nauwelijks kernkapitaal nodig heeft. U kunt dan denken aan een bank die spaardeposito s aantrekt en die gaat beleggen in staatsobligaties en ander schuldpapier van overheidsorganen. Sovereign debt had in de oude wereld een risicoweging van 0%. De EBA heeft in het

16 14 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING licht van de bankencrisis in 2011 nieuwe regels gesteld voor de extra kapitaalbuffers die moeten worden aangehouden tegenover overheidspapier. 11 De crisis heeft tot het inzicht geleid dat ongeacht de risicoweging van hun activa, banken tenminste altijd een minimum percentage risicodragend kapitaal moeten aanhouden. Dat percentage is gesteld op 3% van de ongewogen activa. Dat is de zogenaamde leverage ratio; een maatstaf voor het kernkapitaal van de bank die onafhankelijk is van de risicoweging van de bezittingen van de bank. Simpel gezegd: voor iedere aan leningen die een bank verstrekt aan bijvoorbeeld overheden moet er in ieder geval tenminste kernkapitaal aanwezig zijn. 12 De toezichthouder splitst het risicodragend kapitaal van een bank in twee componenten: het kernkapitaal dat nodig is om bij schokken en verliezen de voortzetting van het bankbedrijf te waarborgen het zogenaamde going concern capital; ook wel Common Equity Tier 1 Capital genoemd; het kapitaal dat nodig is om bij een liquidatie van de bank zeker te stellen dat de depositohouders en niet-achtergestelde crediteuren hun vorderingen op de bank terugbetaald krijgen zonder dat een bijdrage van de overheid nodig is; het zogenaamde gone concern capital of Tier 2 Capital. 11 Zie European Banking Authority (2011), Capital buffers for addressing market concerns over sovereign exposures, October De invoering van een leverage ratio in de EU is bij de besluiten van 5 maart 2013 uitgesteld tot na 2016.

17 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 15 Voorbeeld kapitaal van een bank onder Basel III GOING CONCERN CAPITAL Common Equity Tier 1 Capital Minimum 4.5% Capital Conservation Buffer 2.5% Hybride kapitaal Tier 1 1.5% Totaal going concern capital 8.5% GONE CONCERN CAPITAL / TIER 2 Achtergestelde schulden met loss absorption 2.0% Totaal bankkapitaal op basis van risicoweging 10.5% De Capital Conservation Buffer wordt ingevoerd om te voorkomen dat het kapitaal van de bank door schokken of verliezen onder de minimum niveaus komt. De Capital Conservation Buffer is 2,5% en moet bestaan uit Common Equity Tier 1. Indien de bank onvoldoende Capital Conservation Buffer heeft, dan mag zij geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders, geen variabele beloningen toekennen 13 en geen discretionaire betalingen doen op Tier 1 instrumenten. In deze context is de discussie rond bail-in regelingen voor systeembanken actueel. Tijdens de crisis is het inzicht gegroeid dat het hebben van een stevige Tier 2 kapitaalbuffer wel prettig is bij de afwikkeling van een faillissement van de bank, maar dat het veel beter is om een liquidatie van de bank te voorkomen en te komen tot een ordelijke afwikkeling buiten faillissement. Dan is er minder chaos en zijn er uiteindelijk ook minder verliezen voor de overheid, crediteuren en tegenpartijen. 14 Daarnaast is de visie dat ook de gewone crediteuren die bankschuldpapier houden moeten meebetalen bij een redding van de bank. Een bail-in regeling is een 13 Gedefinieerd als create an obligation to pay variable remuneration or discretionary pension benefits or pay variable remuneration if the obligation to pay was created at a time when the institution failed to meet the combined buffer requirements ; art 131.lid 2 letter b CRD IV richtlijn. 14 Zie IMF (2012), From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt Restructuring of Systemic Financial Institutions, 24 April 2012.

18 16 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING wettelijke bevoegdheid van de toezichthouder om schulden van de bank om te zetten in aandelenkapitaal of af te boeken, teneinde het voortbestaan van de bank going concern zeker te stellen. Met andere woorden, de waarde van het gone concern kapitaal - de achtergestelde schulden - wordt na de recente ervaringen lager ingeschat omdat een liquidatie van de financiële instelling in faillissement vermeden moet worden. De aandacht verschuift naar het ontwerp van bail-in regelingen. Voor de fiscaliteit is relevant de duiding van het zogenaamde additionele Tier 1 kapitaal of hybride kapitaal; hybride omdat het geen formeel aandelenkapitaal is maar wel soortgelijke karakteristieken heeft De karakteristieken van hybride kapitaal Het gaat hier om kapitaal dat going concern hetzelfde verliesabsorberende vermogen heeft als gewone aandelen en winstreserves maar dat juridisch een andere vorm heeft. De karakteristieken van dit hybride kapitaal zijn voor Europese banken neergelegd in de concept Europese verordening on prudential requirements for credit institutions and investment firms. 15 De kenmerken van zo n financieel instrument kunnen als volgt worden samengevat : 16 het is achtergesteld bij de overige crediteuren van de bank en ook achtergesteld bij de houders van de door de bank uitgegeven Tier 2 instrumenten; de bank verstrekt geen garanties of zekerheden; de schuldbewijzen zijn eeuwigdurend en er is geen economische prikkel voor de bank om over te gaan tot vervroegde aflossing; er wordt geen verwachting gecreëerd of indruk gewekt dat de bank zal overgaan tot vervroegde aflossing; uitkeringen op de notes vinden alleen plaats als de bank over voor uitkering beschikbare reserves beschikt; de bank heeft de discretionaire bevoegdheid om geen betalingen op de notes te doen 15 Zie artikel 49 van de Verordening. 16 Zie ook A.H.M. Daniels, Fiscale dimensies in de regulering van banken door het Basel Committee on Bankin Supervision; in Van Mens tot Mens, vriendenbundel van Harrie van Mens, (2011).

19 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 17 Loss-absorption: de notes moeten een zogenaamd bail-in mechanisme kennen; dat betekent dat bij bepaalde gebeurtenissen waarbij de solvabiliteit van de bank in het geding is, de notes ofwel worden omgezet in aandelenkapitaal van de bank ofwel een bedrag van de hoofdsom van de notes verplicht wordt kwijtgescholden. Ter zake van dit loss absorption mechanisme is het opvallend te moeten constateren dat onder Basel III dit criterium van loss absorption alleen noodzakelijk is bij notes die voor accounting purposes als schuld kwalificeren; terwijl de Europese verordening dat onderscheid niet maakt. Relevant is dat bij een vergelijking tussen Amerikaanse banken en Europese banken die preferente aandelen uitgeven. Bijgaand een citaat uit een jaarrekening van een onderneming die zowel onder IFRS als onder US Gaap rapporteert: Under IAS 32, X Co recognises preference shares that provide a fixed preference dividend as borrowings with preference dividends recognised in the income statement. Under U.S. GAAP such preference shares are classified in shareholders' equity with dividends treated as a deduction to shareholder s equity Omdat onder Basel III er een loss absorption moet zijn bij een accounting behandeling als liability zullen preferente aandelen die worden uitgegeven door Amerikaanse banken geen loss absorption nodig hebben omdat onder US Gaap de preferente aandelen als eigen vermogen kwalificeren indien zij niet verplicht aflosbaar zijn. Voor Europese banken geldt dat preferente aandelen altijd een loss absorption moeten kennen ongeacht hun behandeling in de jaarrekening; alhoewel zij in de regel als liability zullen worden aangemerkt onder IFRS vanwege het vaste dividend. De trigger event voor de loss absorption is een daling van het kernkapitaal onder de 5.125% of een hoger door de bank vastgesteld - percentage. Daaruit volgt dat banken met een kernkapitaal lager dan 5.125% geen hybride kapitaal kunnen uitgeven. De reden voor een bank om hybride kapitaal uit te geven in plaats van gewone aandelen is gelegen in het feit dat hybride kapitaal goedkoper is dan aandelenkapitaal. Doordat hybride kapitaal in beginsel een vaste rente kent,

20 18 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING kan de vergoeding voor het verstrekken van hybride kapitaal lager liggen dan de vergoeding voor eigen vermogen. De uitgifte van hybride kapitaal door een bank beperkt daarom de verwatering van het aandelenkapitaal bij de zittende aandeelhouders en heeft dus een gunstiger invloed op de ontwikkeling van de winst per aandeel. Daarnaast kan het voor een bank moeilijk of onmogelijk zijn om meer aandelenkapitaal uit te geven en is zij wel verplicht om door middel van hybride kapitaal haar kernkapitaal te vergroten; bijvoorbeeld als alle aandelen in handen zijn van de overheid. De kosten voor de bank van dit kapitaal worden voor een belangrijk deel bepaald door de fiscale aftrekbaarheid van de coupon. Fiscaal is relevant of we dit financieel instrument moeten behandelen als een achtergestelde schuld met fiscaal aftrekbare rente of als eigen vermogen met een nietaftrekbare coupon. Daarbij zijn de volgende vragen relevant: Kwalificeert het instrument als schuld of als eigen vermogen voor de wet op de vennootschapsbelasting; Indien het een schuld is, is de coupon dan fiscaal aftrekbaar bij het bepalen van de fiscale winst; Moet op de betalingen van de coupon dividendbelasting worden ingehouden. Voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van de vergoeding op hybride kapitaal stelde het Basel Committee in april 2010 nog: the Committee will consider the appropriate treatment of Tier 1 capital instruments which have tax deductible components. 17 Daarmee leek het Basel Committee te suggereren dat fiscale aftrekbaarheid niet zou passen bij Tier 1 kapitaal. Anderzijds kan de overweging zijn geweest om een gelijk speelveld te creëren door een uniforme regel te formuleren ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid van de vergoeding voor hybride kapitaal. In de definitieve versie is over de fiscale aftrekbaarheid van hybride kapitaal niets meer terug te vinden; daarmee laat het Basel Committee de vraag naar de fiscale aftrekbaarheid van hybride kapitaal aan de nationale fiscale wetgevers. Een uitspraak over de fiscale aftrekbaarheid zou wellicht ook buiten het competentiegebied van het Basel Committee hebben gelegen. Binnen de Europese Unie ontbreekt zoals gezegd een governance model 17 Basel Committee on Banking Supervision (2009)CBS, Consultative Document, Strengthening the resilience of the banking sector, December 2009.

21 VAN SPAARBANKVRIJSTELLING NAAR BANKENBELASTING 19 om op EU-niveau op dit punt van de fiscale aftrekbaarheid een level playing field te creëren. In de Nederlandse belastingwet vinden we geen expliciete regels over de fiscale behandeling van deze instrumenten. Er is wel rechtspraak die aanwijzingen geeft over hoe zo n instrument fiscaal is te duiden; maar er is op dit moment onzekerheid over de fiscale behandeling in Nederland van deze instrumenten. Is er sprake van een geldlening? Uit de Nederlandse rechtspraak kan worden afgeleid dat voor de kwalificatie van een geldverstrekking als lening in eerste instantie de civielrechtelijke vorm beslissend is. Voor een kwalificatie van een geldverstrekking naar civiel recht als lening is beslissend de verplichting om het verstrekte geld weer terug te geven. 18 Uit het arrest Helms/Aerts 19 blijkt dat deze verplichting om het verstrekte geld terug te geven voorwaardelijk mag zijn. In het voor de kapitaalsbelasting gewezen arrest van 8 september 2006, BNB 2007/104 constateert de Hoge Raad dat de omstandigheid dat de terugbetalingsverplichting voorwaardelijk is en dat de terugbetaling onzeker is, aan de geldverstrekking niet het karakter ontneemt van een geldverstrekking met een daarbij voor de ontvanger geschapen terugbetalingsverplichting. Die terugbetalingsverplichting verleent aan een geldverstrekking het kenmerk van een lening. Indien aan een geldverstrekking voor de ontvanger een terugbetalingsverplichting is verbonden, en indien ten tijde van de geldverstrekking niet is te voorzien dat het nimmer tot terugbetaling komt, dan moet de geldverstrekking aldus de Hoge Raad worden beschouwd als een geldlening. Uit BNB 2007/104 en het arrest Helms/Aerts is derhalve af te leiden dat een loss absorption regeling aan een overeenkomst van geldlening het karakter van geldlening niet ontneemt. Hetzelfde argument is van toepassing bij de Tier 2 instrumenten en bij de regeling van bail-in voor niet-achtergestelde schuldeisers. 18 Art. 7A:1791 BW 19 Hoge Raad 29 november 2002, NJ 2003/50.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

Basel III. nota. info

Basel III. nota. info info nota Basel III Basel Committee on Banking Supervision Wat? Het Baselcomité werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van 10 centrale banken, waaronder de Belgische. Aanleiding was het faillissement

Nadere informatie

Vragen van het lid Merkies (SP) aan de minister van Financiën over coco's (contingent convertibles) (ingezonden 24 april 2015)

Vragen van het lid Merkies (SP) aan de minister van Financiën over coco's (contingent convertibles) (ingezonden 24 april 2015) 2015Z07644 Vragen van het lid Merkies (SP) aan de minister van Financiën over coco's (contingent convertibles) (ingezonden 24 april 2015) 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Argos over "Coco's:

Nadere informatie

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen VBA - Seminar Jef Holland Head of Real Estate Audit Amsterdam Tel. : +31 (0)20-582 4504 E-Mail: jholland@deloitte.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 76 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 juli 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.1.2016 COM(2015) 685 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het effect van de herziene International Accounting Standard (IAS) 19 op de

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

Hybride Financieringstransacties. Marco van Bladel Raymond Hottentot, ABN AMRO Bank N.V.

Hybride Financieringstransacties. Marco van Bladel Raymond Hottentot, ABN AMRO Bank N.V. Hybride Financieringstransacties Marco van Bladel Raymond Hottentot, ABN AMRO Bank N.V. Structured Finance Structured Finance is het verzamelbegrip voor transacties/structuren die uiteindelijk een extra

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

1 Bent u bekend met de artikelen Banks in Spain, Italy Look for Relief in Accounting 1) en Zuid-Europese bankiers willen gunstigere regels?

1 Bent u bekend met de artikelen Banks in Spain, Italy Look for Relief in Accounting 1) en Zuid-Europese bankiers willen gunstigere regels? 2013Z17853 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de creatieve wijze van kapitaalversterking door Spaanse en Italiaanse banken (Ingezonden 20 september 2013) 1 Bent u bekend

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Interne rente bij de vaste inrichting

Interne rente bij de vaste inrichting 3 Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting Master Internationaal en Europees Belastingrecht Universiteit van Amsterdam Interne rente bij de vaste inrichting Het in aanmerking nemen van interne

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 776 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Examen Financial Accounting 3 dd 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling

Examen Financial Accounting 3 dd 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling Examen Financial Accounting 3 dd 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling Opgave 1 (25 punten) Vraag 1 (9 punten) Geef voor de woningen (per categorie) aan welke bedragen zijn opgenomen in de balans

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 279 Vragen van het lid

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 27 april 1994

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 27 april 1994 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 27 april 1994 Vonnisnummer : 1993-040 (op CD rom Jurdoc 1994-040) Datum : 27 april 1994 Rechters : mrs. Warnink, Moltmaker en Ilsink Middel : winst Artikel : 6 Belastingjaar

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 22 mei 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies.

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. 1 Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. Inleiding door dr. H.O.C.R. Ruding, oud-minister van Financiën Symposium Values in Banking door: Kredietunie Nederland

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vergelijking verzekeraars en banken

Vergelijking verzekeraars en banken Vergelijking verzekeraars en banken Level playing field vanuit toezicht en kapitaaleisen? Presentatie door drs. Juriaan Borst AAG ACIS Symposium - Universiteit van Amsterdam 5 september 2014 2014 Towers

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 5 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0360 (COD) 8855/17 LIMITE PUBLIC EF 89 ECOFIN 330 CCG 11 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

VpB 2010* Treasury Tax Update

VpB 2010* Treasury Tax Update VpB 2010* Treasury Tax Update Consultatiedocument VPB 2010: De groepsrentebox, renteaftrekbeperkingen en de deelnemingsvrijstelling Amsterdam, 13 juli 2009 *connectedthinking Agenda Opmaat herziening vennootschapsbelasting

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Factsheet Kapitaal en toezicht. Kapitaal. Kapitaalbuffers

Factsheet Kapitaal en toezicht. Kapitaal. Kapitaalbuffers Factsheet Kapitaal en toezicht Kapitaal Na de crisis in 2008 was er zowel nationaal als internationaal brede overeenstemming dat de bancaire sector meer dienstbaar en weerbaarder zou moeten worden. Het

Nadere informatie

Pensioenverplichtingen

Pensioenverplichtingen Pensioenverplichtingen Het nieuwe IAS 19R: commercieel vs. fiscaal Sebastiaan Reenders Jurjen Bevers Pensioenen: IAS 19R en fiscaal Wijzigingen IAS 19R Hoofdlijnen IAS 19 en belangrijkste wijzigingen per

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Dit onderdeel betreft een casus met 4 verschillende deelvragen. U dient de gestelde opgaven te beantwoorden binnen de omlijnde vakken. Vermeldt daarbij de gevraagde

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 R u b ricering van het eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek van

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2783 Vragen van de leden

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

acceptabele richtlijn te creëren. Het tweede traject ziet op het bespreken van mogelijke alternatieven voor de FTT.

acceptabele richtlijn te creëren. Het tweede traject ziet op het bespreken van mogelijke alternatieven voor de FTT. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen.

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen. 2015Z03278 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht "ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Prudentiele filters IFRS

Prudentiele filters IFRS Circulaire _2008_07 dd. 11 maart 2008 Prudentiele filters IFRS Toepassingsveld: De verzekeringsondernemingen die onderworpen zijn aan het aanvullende toezicht dat geregeld wordt in de hoofdstukken VII

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting).

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). BIJLAGE 2 Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). Inleiding boedelverslag 1. Dit boedelverslag bevat een

Nadere informatie

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7% 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING 1 Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend kapitaal in nieuw op te richten ondernemingen of recent opgerichte ondernemingen van beroepsvervoerders 1. Regelgeving Op grond van de Wet wegvervoer

Nadere informatie

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin 27 januari 2011 Fifo Mechelen Status Belgische bank- en financiële sector Agenda regelgeving

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Datum Betreft Steunmaatregel SA Fiscale behandeling Contingent Convertibles (CoCo s) in Nederland

Datum Betreft Steunmaatregel SA Fiscale behandeling Contingent Convertibles (CoCo s) in Nederland > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie Kortenberglaan 4-10 1040 Brussel BELGIË Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9

Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9 Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9 IASB stelt voor om IFRS 9 aan te passen In november 2012 heeft de IASB een exposure draft (ED) inzake een wijziging van IFRS 9 (ED/2012/4)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie