Casusbeschrijving 2 CBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casusbeschrijving 2 CBS"

Transcriptie

1 Casusbeschrijving 2 CBS Casusbeschrijving CBS ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Kenmerken organisatie Juridisch/organisatorisch 5 3 Herbruikbaarheid Wat zijn de verschillende soorten van formaat waarin data kan worden gepubliceerd? Wat is het beste format waarin data kunnen worden gepubliceerd? Zouden er ten behoeve van Open data nieuwe standaarden op de pas toe leg uit - lijst moeten worden opgenomen? 7 4 Vindbaarheid Wat zijn de verschillende mogelijkheden om data te vinden? Op welke wijze i.c. organisatorisch, technisch en procedureel wordt gewaarborgd dat data gevonden worden? 8 5 De wijze waarop de ontsluiting / infrastructuur wordt ingericht Welke systematiek wordt gehanteerd om data te publiceren? Met welke systematiek wordt data op een effectief en efficiënte wijze gepubliceerd? 9 6 Relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders Wat zijn de relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders? Wat betekent dit voor de huidige praktijk? Wat zijn de effecten hiervan op het publiceren, vinden en te hanteren systematiek op korte en langere termijn? 10 7 Lessons learned webrichtlijnen Zijn de ontwikkeling op het gebied van webrichtlijnen vergelijkbaar met de ontwikkeling bij opendata en standaarden? Welke lessen kunnen worden meegenomen vanuit webrichtlijnen? 11 Bijlage beantwoording Factfindingsvragen 12 Versie1.0 Pagina: 2

3 1 Inleiding In december 2011 is Logica Business Consulting gestart met het onderzoek Open data en gebruik standaarden in opdracht van het Forum Standaardisatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een viertal fasen. Het voorliggende document heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek waarin de feitelijke gegevensverzameling heeft plaatsgevonden op basis van de factfindingsvragen, een documentenanalyse en het uitvoeren van een internationale benchmark. Op basis hiervan zijn per deelnemende organisatie aan het onderzoek casusbeschrijvingen gemaakt. Doel van de casusbeschrijving is het vastleggen van de feitelijke situatie per fase. Op basis van de verschillende casusbeschrijvingen wordt gekomen tot een synthese in termen van best practices en aanbevelingen. Op basis hiervan wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. In deze casusbeschrijving wordt ingegaan op het CBS. De opzet van de casus beschrijving is als volgt: Hoofdstuk 2 beschrijft op hoofdlijnen de kenmerken van de betreffende organisatie/ casus Hoofdstuk 3 t/m 7 behandelen achtereenvolgens de verschillende aandachtsgebieden: herbruikbaarheid (3), vindbaarheid (4), wijze waarop de ontsluiting plaatsvindt (5), de toekomstige ontwikkelingen binnen de EUbeleidskaders (6) en tenslotte de lessons learned uit de webrichtlijnen (7). In de bijlage van deze casusbeschrijving zijn de antwoorden van de factfindingsvragen opgenomen. Versie1.0 Pagina: 3

4 2 Kenmerken organisatie Het CBS verzamelt gegevens bij personen, bedrijven en instellingen. Deze gegevensverzameling verwerkt het CBS tot statistieken over bedrijven, groepen mensen en hun omgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld over criminaliteit, werkloosheid of het aantal baby s dat geboren wordt. Voor het verzamelen van gegevens gebruikt het CBS twee methoden. In de eerste plaats gebruikt het CBS bestaande registraties, zoals het bevolkingsregister en de bestanden van de Kamers van Koophandel. In de tweede plaats haalt het CBS gegevens op bij alle Nederlanders door ze te interviewen telefonisch of elektronisch of door ze persoonlijk te bezoeken. Al sinds een aantal jaar ligt de nadruk op de eerste methode. Het gebruik van registers zorgt ervoor dat het CBS deze instellingen niet zo vaak meer hoeft te benaderen en dat verlaagt bijvoorbeeld de administratieve lastendruk. Het publicatiebeleid van het CBS is er op gebaseerd dat de werkzaamheden van het Bureau uit belastinggeld betaald worden en dat de geproduceerde statistische informatie daarom openbaar toegankelijk is. Ook artikelen en persberichten zijn voor iedereen beschikbaar. Daarbij hanteert het CBS het principe dat klanten de geleverde informatie ook zelf weer mogen publiceren. Artikelen zoals die uit het Webmagazine mogen worden bewerkt en herschreven. Of degene die de informatie al of niet na bewerking opnieuw publiceert daarbij winst nastreeft of niet, is niet de zorg van het CBS. De enige voorwaarde die het Bureau aan hergebruik van de informatie stelt, is dat de naam van het CBS genoemd moet worden. Alle statistische informatie van het CBS is via de website beschikbaar. Gebruikers hebben er toegang tot de databank StatLine, persberichten en het Webmagazine. De website (http://www.cbs.nl) en de statistische databank StatLine (http://statline.cbs.nl) zijn afzonderlijk en gratis te benaderen. Het CBS stelt ook microdata beschikbaar voor analyses. Deze mogelijkheid staat open voor onderzoeksinstituten die daarvoor zijn gemachtigd via de CBS-wet of die daarvoor toestemming hebben gekregen van de Centrale Commissie voor de Statistiek. Zij kunnen werken vanaf hun eigen werkplek via remote acces of remote execution, of on site op de vestigingen van het CBS in Den Haag en Heerlen. Er staat een groot aantal bestanden klaar waarop analyses kunnen worden uitgevoerd, onder strikte voorwaarden. Belangrijkste bron van de statische output van het CBS in termen van Open data is StatLine. Versie1.0 Pagina: 4

5 2.1 Juridisch/organisatorisch Hoewel er vanuit een ICT optiek uitdagingen zijn te definiëren met betrekking tot Open data in termen van bijvoorbeeld informatiemodellen, businessarchitectuur, etc., ligt de grootste uitdaging op de juridische en organisatorische aspecten van Open data. Onderwerpen die een grote relevantie hebben voor de verdere ontwikkeling van dit beleidsterrein kunnen zijn: Controle op naleving licenties. Op welke wijze ga je als overheidsorganisatie de afgegeven licenties controleren en wat als die licenties niet worden nageleefd? Op welke wijze ga je handhaven? en op deze vragen en een institutionalisering hiervan is een randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van (het beleidsterrein van) Open data. Ideeën over de wijze waarop dit dient plaatst te vinden zijn nog niet uitgekristalliseerd. Je zou kunnen denken aan een toezichthouder of regulator zoals bijvoorbeeld de Dte/NMa/Opta. Je zou dan een instantie creëren die daadwerkelijk de controle gaat uitvoeren en kan toezien op de handhaving ervan. Controle op juist gebruik c.q. interpretatie van (meta)data. Zeker vanuit de vijf sterrengedachte is het van belang dat er controle op het juiste gebruik van de (meta)data plaatsvindt. Er moet iets of wat zijn die vanuit een centrale rol de regie hierop houdt. De vraag is natuurlijk of de overheid c.q. de overheidsorganisaties verantwoordelijk moeten zijn voor metadata of dat de markt dit moet op pakken. Ondersteuning bij de interpretatie van de Open data. Heeft de overheidsaanbieder wel of niet een rol in het correct gebruik van de data? Neem het CBS. Het CBS wil naast alleen dataleverancier (datafabriek) ook helpen bij het correcte gebruik van data. Dit enerzijds vanuit zorgvuldigheid met betrekking tot de dataset maar ook om de dataset voor een grotere publiek toegankelijk en begrijpbaar te maken (dit kan je zien als een overheidstaak). Dat zie je bij het CBS terug in de doelgroep aanpak. Oftewel:het aanpassen aan de taal van de doelgroep. Dit betekent dat je naast de metadata ook voorziet in een andere dienst als overheidsaanbieder. Indien dit het geval is dan is er waarschijnlijk technische en organisatorische Versie1.0 Pagina: 5

6 ondersteuning nodig bij de verschillende datasets die je aanbied, zeker in het begin. Indien je deze service ook aanbied dan zullen overheidsorganisatie, in tijden van bezuiniging, personele capaciteit en middelen moeten inzetten om dit te realiseren. Versie1.0 Pagina: 6

7 3 Herbruikbaarheid 3.1 Wat zijn de verschillende soorten van formaat waarin data kan worden gepubliceerd? Dit is afhankelijk van de aard van het toepassingsgebeid. Voor wat betreft het CBS en ons productieproces hanteren wij: 3.2 Wat is het beste format waarin data kunnen worden gepubliceerd? CSV, Excel, SPSS, Html. 3.3 Zouden er ten behoeve van Open data nieuwe standaarden op de pas toe leg uit - lijst moeten worden opgenomen? Dit moet per domein c.q. toepassingsgebied worden bekeken. Voor wat betreft het CBS i.c. STAT LINE voldoet de lijst op dit moment. Versie1.0 Pagina: 7

8 4 Vindbaarheid 4.1 Wat zijn de verschillende mogelijkheden om data te vinden? Gebruikers, afnemers kunnen gewoon gebruik maken van Google. Belangrijk is wel dat de er een centraal punt komt waarin hergebruikers en afnemers zicht krijgen op de verschillende datasets die er zijn en zorg draagt voor uniformering van de metadata. Los van over welke velden het gaat, lijkt het een onbegonnen zaak alle dataleveranciers dezelfde classificatie te laten aanhouden. De portal dient dus een intelligent zoekmechanisme te hebben dat synoniemen, homoniemen en semantische verbanden herkent. Zie: semantische zoekmachine Logius/BD. Zou ook kunnen werken zoals Google, door zoektermen te definiëren en op basis daarvan wordt het aanbod dan vastgesteld. De broninformatie moet in de metadata zitten: waarover gaat het, welke periode, wat is de populatie, welke dimensies? Er moet wel realtime toegang tot de metadata zijn, anders is de data niet vindbaar. Het is het handigst om de data te dupliceren bij de portal en met de kopieën te werken. De data in de portal moet dan wel up to date gehouden worden. 4.2 Op welke wijze i.c. organisatorisch, technisch en procedureel wordt gewaarborgd dat data gevonden worden? Dit is het productieproces bij het CBS. Dat is op een dusdanige wijze ingericht dat vanaf het begin tot het einde, het opleveren van de output set wordt voorzien in de juiste organisatorische en procedure maatregelen. Wat betreft is het bij het CBS het gehele productieproces ingericht als een keten. Waarbij in het begin van het proces eisen worden gesteld die achterin het proces pas relevant worden. Versie1.0 Pagina: 8

9 5 De wijze waarop de ontsluiting / infrastructuur wordt ingericht 5.1 Welke systematiek wordt gehanteerd om data te publiceren? Technische gezien is ons interne productieproces ingericht met de juiste technische ondersteuning. Technisch gezien is ons hele proces ingericht op het publiceren in STAT LINE. Technische problemen om Open data te publiceren hebben we niet. Wel liggen er uitdagingen in ICT met betrekking tot informatiemodellen, businessarchitectuur, het aanbrengen van koppelingen tussen datasets etc. Maar dit is een fase verder dan alleen het publiceren van Open data. 5.2 Met welke systematiek wordt data op een effectief en efficiënte wijze gepubliceerd? Zie ons interne productie proces. Versie1.0 Pagina: 9

10 6 Relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders 6.1 Wat zijn de relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders? Vooral het creëren van bewustzijn, voorwaarden scheppen doormiddel van richtlijnen en standaarden. 6.2 Wat betekent dit voor de huidige praktijk? Is lastig om dit heel concreet te benoemen. 6.3 Wat zijn de effecten hiervan op het publiceren, vinden en te hanteren systematiek op korte en langere termijn? Technisch gezien niet veel. Zal voornamelijk gaan over de wijze waarop de metadata worden vormgegeven en de wijze waarop datasets vanuit verschillende landen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Kortom over de processen rondom een dataset. Versie1.0 Pagina: 10

11 7 Lessons learned webrichtlijnen 7.1 Zijn de ontwikkeling op het gebied van webrichtlijnen vergelijkbaar met de ontwikkeling bij opendata en standaarden? Er is een wezenlijk verschil tussen deze twee ontwikkelingen. Open dat gaat over system to system. Webrichtlijnen gaat over de vorming van een interface tussen machine en mens. Dit neemt niet weg dat er geen lessen toepasbaar zijn. 7.2 Welke lessen kunnen worden meegenomen vanuit webrichtlijnen? W3C en de manier waarop standaarden tot stand komen gaat langzaam en is een moeizame weg. Er zijn al wel veel standaarden, dus het is raadzaam om niet allemaal nieuwe standaarden uit te vinden, maar om de juiste te selecteren. Maar wees selectief hierin. Op de pas-toe-leg-uit vragenlijst staan standaarden die te domein specifiek geformuleerd zijn, bijvoorbeeld de stuff standaard. Je hebt of een generieke lijst of een domein specifieke lijst. Maar nu is de lijst van alles wat. Versie1.0 Pagina: 11

12 Bijlage beantwoording Factfindingsvragen Nr. Factfindingsvragen A. Herbruikbaarheid A01. Op welke wijze ziet u de vraag- en aanbodketen van Open data? CBS ziet Open data (vooralsnog) beperkt tot haar statistische producten (content Statline). Zgn. duidingen (webartikelen, persberichten, etc), methodologische verhandelingen en transparantie over bedrijfsvoering ihkv WOB worden daarmee uitgesloten. Vanuit haar programma zal de productportfolio voornamelijk aanbod-gestuurd zijn, zoals dat ook voor Statline het geval is. Dit is een standaardproces binnen CBS, wat niet zal wijzigen. Wellicht alleen het technische formaat waarin data gepubliceerd wordt. Afnemers zijn brokers en softwareleveranciers. Brokers doen echt bewerkingsslagen over de data. Softwareleveranciers bouwen bijvoorbeeld een app of tool die toegang geeft tot statline. Een voorbeeld van een hergebruiker is Funda. Zij gebruiken statistische informatie ter ondersteuning. Om webartikelen en datasets in één keer binnen te kunnen halen (door afnemer) is er nog veel te doen. Op basis van de WOB zou de bedrijfsvoering van CBS ook onder Open data vallen, dit is voorlopig uitgesloten. CBS zal voornamelijk aanbod gestuurd werken in de keten. Het werkprogramma van het CBS wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek. Het CBS is verantwoordelijk voor de communautaire statistieke in Nederland Dit is het grootste deel van het werkprogramma. Het CBS probeert meer op de actualiteit in te spelen op basis van de gegevens die al binnen zijn. Dus met een andere bril naar de bestaande data kijken. Als data open wordt, dan kunnen de gebruikers dat zelf doen. Intern is hier veel effort in gestopt, maar dit is meer iets van de markt. Bij interpretatie gaat wel veel mis, als je geen inhoudelijke kennis hebt. A02. Welke beleid hanteert u met betrekking tot tot opendata en Standaarden? Qua materiaal is de content van Statline publieke informatie. Handmatig te doorzoeken en te downloaden in excel of csv formaat, echter nog niet machinaal doorzoekbaar of opvraagbaar. Data bij CBS is open, tenzij. Dit is het uitgangspunt. Er zijn twee waarnemingen soorten te onderscheiden. De primaire waarneming, die data haal je direct op bij de bron (de respondent: een individu of bedrijf). Deze informatie is per definitie gevoelig. Secundaire waarneming gaat om het gebruiken van data die al door anderen gebruikt zijn. Bijv. in de basisregistraties. Maar ook deze data is herleidbaar naar de bron. Deze privacygevoelige informatie zou er ook uit moeten. Het beleid hiervoor wordt dit jaar geschreven. CBS is nu bezig met de eerste stappen. We zien het als een leerproces, waar we voorzichtig mee moeten zijn. Langzamerhand zal er meer ter beschikking worden gesteld. Vanuit de politiek zal er ook meer druk op komen. A03. Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor de vraag- en aanbodketen van Open data? Opstellen beleid en strategie voor Open Data (2012). Organisatorisch en technisch inrichten van mechanisme voor het klaarzetten van databestanden, inclusief correcte metadata, zonder toename van beheerslast. Kwaliteit van data en metadata moet worden verbeterd vwb de onderlinge samenhang van de verschillende tabellen (bestanden). 1. Het formuleren van beleid en strategie. 2. Het organisatorisch vormgeven van het mechanisme. 3. De kwaliteit van de metadata als zodanig. 4. Technisch gezien zou het op een andere manier moeten kunnen dan statline. Dit is een korte termijn oplossing. Er moet gezocht worden naar een lange termijn oplossing. Hierbij wordt met een schuin ook gekeken naar het portaal van OCW. 5. Een andere uitdaging: in hoeverre moet metadata toegeschreven worden aan de gebruiker? De wens is om dit doelgroepengericht aan te pakken (maar er wordt nu nog niks mee gedaan). Een voorbeeld: CBS levert data aan HBO s (onderwijs). Maar er is waarschijnlijk een andere taal nodig als je tabellen aanlevert aan het basisonderwijs. Zelfde geldt voor Engelse data: vertaling aan de markt overlaten? Want het is veel werk. Dit zou bijvoorbeeld vergemakkelijkt kunnen worden door vocabulaire vast te leggen en in een tabel te publiceren. Dan hoef je alleen maar de definitie te linken. A04. Wat kan naar u mening een classificatiemodel, zoals het 5 sterrenniveau model van TBL in de praktijk voor Versie1.0 Pagina: 12

13 de overheid betekenen voor formaatkeuze en groei naar verbeterde interoperabiliteit? Er lijkt een minimaal niveau nodig te zijn om Open data echt nieuwe toepassingen te laten krijgen. Anders blijft het op het huidige niveau van handmatig browsen. Men moet minimaal op 3 sterren niveau zitten. Wat betreft 5 sterren, moet je zover gaan? Het leuke is juist dat data van het CBS en data van een andere partij gelinkt kunnen worden. Dat gaat CBS niet doen, maar zou iets voor de markt kunnen zijn. A05. Wat zijn de alternatieven voor het 5 sterrenniveau model en/of op welke punten is aanscherping nodig. A06. Vindbaarheid, begrijpelijkheid en (geautomatiseerde) toepasbaarheid zijn sleutelwoorden. Applicatiebouwers en informatiebrokers zullen alleen willen investeren als de dataleverantie over langere tijd stabiel gegarandeerd is. Niveau 3: Metadata en een machinaal verwerkbaar dataformaat. Niveau 5 (data linking) rekenen wij als datamining vooral tot de taak van de afnemers. Welke voor overheden relevante standaarden zijn te onderkennen? Is dit een subset van de wettelijke, gangbare en pas toe leg uit standaarden of zijn er nog standaarden belangrijk buiten deze set? Zie voorgaande. Standaarden uit de bestaande lijst zijn onvoldoende, specifieke standaarden voor deze toepassing zijn (brood)nodig. O.a. keuze tussen terbeschikkingstelling via REST-ful dan wel webservice. A07. Standaarden hebben niet direct met Open data te maken. Het is geen user interface, maar een machine interface. Een deel is op het niveau van semantische domeinen. De pas toe leg uit lijst is een ratjetoe. De uitdaging zit in de samenhang, een samenhang die over de domeinen heen gaat. Ik denk daarbij meer aan Dublin Core, maar dat is dan weer te globaal. Een goed voorbeeld is er in mijn ogen nog niet. Op het niveau van de data zelf zijn er wel mogelijke kandidaten. Eurostat gaat sdmx wettelijk opleggen. Maar bij sdmx wordt metadata met de data mee geleverd. Dit heeft tot gevolg dat het erg grote bestanden worden. Ik denk niet dat dit heel efficiënt is. Misschien moeten we kijken naar dspl van google, want daar gaat Open data naar toe. Metadata staat dan in xml en data is csv bestanden. Brokers nemen vaker data af. Maar als de metadata vaststaan, dan heb je die maar één keer nodig. Wat is het huidig niveau ( ist ), hoe zou een volgende stap ( soll ) eruit zien, en hoe kan deze stap worden gezet? Gezamenlijk een eerste stap mbt standaarden en richtlijnen, dan geleidelijk het volume aan beschikbare data vergroten. Nu direct de sluizen openzetten leidt onherroepelijk tot verspilling en teleurstelling. A08. A09. Het CBS zit op drie sterren niveau. Voor de eigen data zouden we eventueel tot 5 sterren moeten gaan. Van de ist naar soll is een geleidelijk leerproces. Maar het is vooral belangrijk dat er standaarden komen, dat maakt de boel efficiënter. Als we nu de boel open zouden gooien, dan zouden we onszelf en de afnemer teleurstellen. Verwachtingsmanagement over de kwaliteit ed. duidelijk maken is belangrijk. Wat is het en wat is het vooral niet? Wanneer is welke standaard geschikt (niveaus en bepalende factoren/criteria in keuzemodel)? Bijvoorbeeld: Welke standaard van de bovengenoemde set is het meest geschikt voor een bepaald domein ook in relatie tot de hergebruikers. Als je een standaard kiest, moet je daaraan voldoen. Als je naar een hoger niveau gaat, dan kan ik me voorstellen dat je aan meer standaarden moet voldoen. Niet dat je perse aan een heel andere standaard moet voldoen. Wat betekenen deze niveaus (en bijbehorende standaarden) voor aanbieders en voor afnemers qua A10. voordelen/nadelen? DSPL (van google) zou een handige zijn. Vooral om te visualiseren. Technische implicaties voor de afnemers. Het is onhandig als het niveau hoger wordt, dat je aan een andere standaard moet voldoen. Voor de afnemers wordt het duidelijker en makkelijker als vastgesteld is aan welke (meer) standaarden je moet voldoen. Per niveau heb je dan een betere kwaliteit (aspecten als betrouwbaarheid ed.). Voor de aanbieder wordt dat juist weer lastiger, want die moet meer doen. A10. Welke praktijkvoorbeelden zijn er in Nederland van deze niveaus? Voorbeelden van 3 sterren niveau. 1. Data.overheid.nl. 2. Geo standaarden. A11. Moeten bepaalde standaarden nog worden gelokaliseerd of is de pas toe leg uit -lijst adequaat? Welke suggesties zijn mogelijk? Versie1.0 Pagina: 13

14 Wat wordt bedoeld met gelokaliseerd? Gevonden resp. aangepast aan de lokale omstandigheden? Zie verder voorgaande. B. Vindbaarheid (hoe zorg ik dat mijn data gevonden wordt?) B12. B13. Welke toekomstvaste velden (metadata) kunnen gebruikt worden om duurzame vindbaarheid te bevorderen, zodat aanbieders van data deze metadata kunnen leveren bij de dataset en het opendata-register (http://data.overheid.nl/) deze kan gebruiken? Los van over welke velden het gaat, lijkt het een onbegonnen zaak alle dataleveranciers dezelfde classificatie te laten aanhouden. De portal dient dus een intelligent zoekmechanisme te hebben dat synoniemen, homoniemen en semantische verbanden herkent. Zie: semantische zoekmachine Logius/BD. Zou ook kunnen werken zoals Google, door zoektermen te definiëren en op basis daarvan wordt het aanbod dan vastgesteld. De broninformatie moet in de metadata zitten: waarover gaat het, welke periode, wat is de populatie, welke dimensies? Er moet wel realtime toegang tot de metadata zijn, anders is de data niet vindbaar. Het is het handigst om de data te dupliceren bij de portal en met de kopieën te werken. De data in de portal moet dan wel up to date gehouden worden. Welke toekomstvaste velden (metadata) zijn in combinatie met andere registers relevant, zodat ook data behorend bij andere registers kunnen worden gevonden? Koppeling met Stelselcatalogus?? Ik denk dat het te divers is, vanwege alle verschillende aanbieders. Dan zou je in z n algemeenheid moeten kijken hoe de velden geclassificeerd kunnen worden. B14. Welke rol kunnen bestaande metadata-standaarden (zoals OWMS) hierbij spelen? OWMS is minimale eis. Naast typering van het bestand als geheel moet ons type data worden beschreven in termen van populatie, variabelen, dimensies en tijdvak waarop de data betrekking heeft. B15. Via welke methodiek/proces kan een aanbieder de velden in het register up to date houden? B16. B17. Met register wordt bedoeld de informatie in de portal? Bij elke nieuwe publicatie wordt een nieuwe versie van een bestand beschikbaar gemaakt (push) en toegankelijk gemaakt door de betreffende metadata in de portal te uploaden, inclusief de link naar de data zelf. De leverancier houdt de data dan up to date. Welke (meta)informatie heeft een potentiële afnemer nodig om te weten of zij de data kan hergebruiken. Gelaagd: eerst per onderwerp/thema, dan meer specifiek, zie B14. Op welke wijze kunnen afnemers automatisch gesignaleerd worden over wijzigingen in de (metadata) velden en in de achterliggende Open data? Zie B15: bij publicatie van nieuwe versies (inclusief nieuwe typen bestanden, nieuwe onderwerpen), afhankelijk van de technische mogelijkheden van de portal via abonnementen, RSS, etc. Liefst niet alleen op niveau van tabel/bestand, maar ook op onderwerp/thema, geografie, etc. Dit is een event driven structuur, de leverancier moet het signaal afgeven. B18. Hoe zorg ik dat uit te faseren datasets worden gecommuniceerd? Status (per versie) in metadata, data niet langer beschikbaar. Daarnaast: data nog wel beschikbaar, maar meer recente versie daarnaast. B19. Welke ideeën heeft u nog meer? Geen antwoord. Versie1.0 Pagina: 14

15 C. De wijze waarop de ontsluiting / infrastructuur wordt ingericht (via welke Systematiek publiceer ik mijn data? C20. Welke technische randvoorwaarden/criteria zijn er voor de systematiek voor datapublicatie vanuit een overheidspartij? Beschikbaarheid en performance van dataservers in relatie tot de afnamebehoefte. Lijkt niet direct een issue, zeker als data wordt afgenomen door brokers en app-bouwers die data repliceren en daarmee eindgebruikervraag afdempen. C21. Welke rol zou cloud-technologie hierbij kunnen spelen? Schaalbaarheid wordt vooralsnog niet als een probleem gezien. Elke leverancier moet voor zichzelf bepalen wat in zijn beleid past. Te vroeg om nu al vooruit te lopen. C22. Onder welke voorwaarden kan cloud-technologie een rol spelen? Geen reactie. Versie1.0 Pagina: 15

16 D. EU-beleidskaders D23. Wat zijn de relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders? Vooral het creëren van bewustzijn, voorwaarden scheppen dmv richtlijnen en standaarden. Vooralsnog lijkt datagebruik eerder lokaal/nationaal dan internationaal? D24. Wat zijn de toekomstige EU-ontwikkelingen en hiermee verwachte beleidskaders? D25. Is lastig om dit heel concreet te benoemen. Wat zijn de effecten hiervan op het publiceren, vinden en te hanteren systematiek op korte en langere termijn? Of op andere gebieden zoals bijvoorbeeld de realiseerbaarheid van de implementatie van deze richtlijnen binnen een organisatie? Technisch gezien niet veel. Zal voornamelijk gaan over de wijze waarop de metadata worden vormgegeven en de wijze waarop datasets vanuit verschillende landen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Kortom over de processen rondom een dataset. Versie1.0 Pagina: 16

17 E. Lessons learned webrichtlijnen E26. Zijn de ontwikkeling op het gebied van webrichtlijnen vergelijkbaar met de ontwikkeling bij opendata en standaarden? Dit model is niet automatisch system to system. Dit neemt niet weg dat er geen lessen toepasbaar zijn. W3C en de manier waarop standaarden tot stand komen gaat langzaam en is een moeizame weg. Er zijn al wel veel standaarden, dus het is raadzaam om niet allemaal nieuwe standaarden uit te vinden, maar om de juiste te selecteren. Maar wees selectief hierin. Op de pas-toe-leg-uit vragenlijst staan standaarden die te domein specifiek geformuleerd zijn, bijvoorbeeld de stuff standaard. E27. Welke lessen kunnen worden meegenomen vanuit webrichtlijnen? Geen antwoord. Versie1.0 Pagina: 17

Casusbeschrijving 3 I&M

Casusbeschrijving 3 I&M Casusbeschrijving 3 I&M Casusbeschrijving I&M ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept Inhoud 1 Inleiding 3 2 Kenmerken organisatie 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

Casusbeschrijving 5. Provincie Zuid-Holland en IPO. Casusbeschrijving. Concept. Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012

Casusbeschrijving 5. Provincie Zuid-Holland en IPO. Casusbeschrijving. Concept. Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Casusbeschrijving 5 Provincie Zuid-Holland en IPO Casusbeschrijving Provincie Zuid-Holland en IPO ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Casusbeschrijving 6 Gemeente Amersfoort Gemeente Rotterdam

Casusbeschrijving 6 Gemeente Amersfoort Gemeente Rotterdam Casusbeschrijving 6 Gemeente Amersfoort Gemeente Rotterdam Casusbeschrijving Gemeente Amersfoort en gemeente Rotterdam ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012

Nadere informatie

Eindrapportage OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN

Eindrapportage OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Eindrapportage OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Eindrapportage Onderzoek OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN OP WEG NAAR VERBETERING AANBOD- EN DISTRIBUTIEPROCES VAN OPEN DATA Versie: 1.04

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel 17 april 2014 Agenda van de workshop 1. Informeren: Nieuw model voor beleidsinformatie jeugd De datasets Implementatie van het model 2. Dialoog Aandacht Faciliteren

Nadere informatie

Workshop CBS data. Dennis Ramondt

Workshop CBS data. Dennis Ramondt Workshop CBS data Dennis Ramondt Inhoud workshop Ø Inleiding CBS ØCijfers van CBS Ø Welke informatie is interessant (actief) Ø Gebruiken van de informatie 2 CBS in cijfers Ø1899 opgericht Ø2.036 medewerkers

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

Lokale besluiten als gelinkte Open Data #LBLOD

Lokale besluiten als gelinkte Open Data #LBLOD Lokale besluiten als gelinkte Open Data #LBLOD Waarom zou je wakker liggen van lokale besluiten? Informatie moet verstaanbaar en bruikbaar tot bij ondernemingen, burgers en andere overheden geraken. 3

Nadere informatie

Lokale data. Onderzoek op maat, microdata, geoservices. Centraal Bureau voor de Statistiek

Lokale data. Onderzoek op maat, microdata, geoservices. Centraal Bureau voor de Statistiek Lokale data Onderzoek op maat, microdata, geoservices 121 Centraal Bureau voor de Statistiek CBS ook voor decentrale overheden Het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt over veel informatie op lokaal

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: vrijdag 12 november 2010 13:54 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Disseminatie en communicatie van statistiek: bedrijfsvoeringsaspecten

Disseminatie en communicatie van statistiek: bedrijfsvoeringsaspecten Disseminatie en communicatie van statistiek: bedrijfsvoeringsaspecten Het CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Open data in de Drechtsteden

Open data in de Drechtsteden Open data in de Drechtsteden Waarom en hoe 19 november 2015 1 Agenda Aanleiding Wat hebben we gedaan? Waarom doen we het? Regionale afspraken Voorzieningen Proces en organisatie Techniek van publiceren

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Casusbeschrijving 1 VU / KOOP

Casusbeschrijving 1 VU / KOOP Casusbeschrijving 1 VU / KOOP Casusbeschrijving VU / KOOP ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept Inhoud 1 Inleiding 3 2 Kenmerken organisatie 4 2.1

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie

Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie De AFM heeft in juli 2015 in het rapport Naleving provisieverbod het standpunt gecommuniceerd dat een aanbieder niet

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Contents Inleiding... 2 De stappen... 2 STAP 1: ORIENTATIE... 2 STAP 2: BEPAAL SCOPE... 2 STAP 3: ZOEK PARTNERS... 2 STAP 4: MAAK LINKED DATA... 2 STAP 5:

Nadere informatie

Toegankelijke digitale documenten. 29 oktober 2014

Toegankelijke digitale documenten. 29 oktober 2014 Toegankelijke digitale documenten 29 oktober 2014 Liever geen digitale documenten Webpagina s zijn makkelijker toegankelijk te maken Webpagina s meestal beter vindbaar Document vergt extra klik (dus informatie

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable I: Data portal voorstel

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable I: Data portal voorstel Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable I: portal voorstel Organisatiemodel met beschrijving informatiestromen, rollen en verantwoordelijkheden in de informatieketen voor het

Nadere informatie

OpenData. Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen

OpenData. Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen OpenData Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen Inleiding Door de toename van informatiebehoefte en recente ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK In de gemeenteraad van Beverwijk is een motie aangenomen waaruit blijkt dat er meer transparantie zou moeten zijn in de (toegankelijkheid van de)

Nadere informatie

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI.

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI. FS 141216.5D FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de OSI open source licenties

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier OWMS

Aanmeldingsformulier OWMS Aanmeldingsformulier OWMS Onderstaand het formulier voor aanmelding van een nieuwe standaard bij het Forum Standaardisatie. Deze versie van het formulier is aangepast om de persoonsgegevens van drie personen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools)

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools) In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. KENMERK IUC14-023 Bij

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS)

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Datum:23 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen De Nederlandse nationale rekeningen voldoen vanaf vandaag als één van de eerste lidstaten van de Europese Unie aan de nieuwe internationale

Nadere informatie

Functionele Componenten

Functionele Componenten Functionele Componenten 1 OCTOBOX is rule-based software die ingezet wordt voor de verwerking en afhandeling van inkomend berichtenverkeer. De software is voor meerdere doeleinden toepasbaar en richt de

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

COLLEGE STANDAARDISATIE

COLLEGE STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE CS10-06-05 Agendapunt: 05 Lijsten open standaarden

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

De nieuwe databank met macro-economische statistieken van de Nationale Bank van België. http://stat.nbb.be

De nieuwe databank met macro-economische statistieken van de Nationale Bank van België. http://stat.nbb.be De nieuwe databank met macro-economische statistieken van de Nationale Bank van België http://stat.nbb.be Brussel, 08/10/2014 Situering NBB op vlak van statistiek Europees systeem van Centrale Banken Instituut

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Paper 1 Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Plan van aanpak profielproduct Inleiding Leerlingen die het vak M&O hebben gekozen

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

Indienvragenlijst EduStandaard

Indienvragenlijst EduStandaard Indienvragenlijst EduStandaard 13 februari 2013 1. Om welke afspraak gaat het? Titel auteur(s) versie Uitwisseling voorlichtingsinformatie opleidingen in het HO Het projectteam bestond uit Bart de Jong,

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime ROYAL DIRKZWAGER Software AG Partnerdag 2015 Ton de Jong Business Unit Manager ICT Onderwerpen Wat is en doet Royal Dirkzwager Business case: van AIS data naar informatie Waarom Apama? Van Lijnen op Zee

Nadere informatie

Duurzaamheid. Op weg naar de. 4 Geo-Info

Duurzaamheid. Op weg naar de. 4 Geo-Info Op weg naar de 4 Geo-Info Laan van de Leefomgeving Door Sytske Postma en Roelof Keppel AIM staat voor Activiteiten Internet Module en OLO voor Omgevingsloket Online. Net als Ruimtelijkeplannen.nl zijn

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Onderwijsaanbod = RIO

Onderwijsaanbod = RIO Onderwijsaanbod = RIO Registratie Instellingen en Opleidingen ROC X Sector A Campus Y Onderwijsteam B Gebouw Z Opleiding C Huidige situatie Naast instellingen leggen ook andere ketenpartners (DUO, Inspectie,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen 3e Concept Landelijke Tafel Juridische Aspecten van Smart Mobility DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU 4-3-2016 De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie

Nadere informatie

Open data voor en door IT-architecten

Open data voor en door IT-architecten Open data voor en door IT-architecten Even voorstellen @ajslaghu Lex Slaghuis, directeur bij Wikiwise Informatica en consulting achtergrond Nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het open data veld Wikiwise

Nadere informatie

Code voor Informatiekwaliteit

Code voor Informatiekwaliteit NIIQ Code voor Informatiekwaliteit ICTU Café, Den Haag, 11 maart 2014 Peter van Nederpelt (CBS, Auditor/Kwaliteitsmedewerker) 2 Agenda 1. Doel en gebruik 2. Totstandkoming 3. Uitgangspunten 4. Commentaar

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Actieplan Open Gemeente. Gemeente Lelystad

Actieplan Open Gemeente. Gemeente Lelystad Actieplan Open Gemeente Gemeente Lelystad Lelystad, Joël Koeckhoven, februari 2014 Inleiding In dit actieplan wordt een aantal projecten genoemd waarmee de gemeente Lelystad aan de slag gaat om het streven

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

SEO. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

SEO. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl SEO Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Zoekwoorden 5 3. Teksten en landingspagina s 6 4. Metagegevens 8 5.

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum: 8 junl 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie