Casusbeschrijving 3 I&M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casusbeschrijving 3 I&M"

Transcriptie

1 Casusbeschrijving 3 I&M Casusbeschrijving I&M ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Kenmerken organisatie Inleiding Commerciële openstelling BAG-gegevens biedt veel mogelijkheden Standaardisatie data (en metadata) in de samenwerking van overheidsorganisaties 5 3 Herbruikbaarheid Wat zijn de verschillende soorten van formaat waarin data kan worden gepubliceerd? Wat is het beste format waarin data kunnen worden gepubliceerd? Zouden er ten behoeve van Open data nieuwe standaarden op de pas toe leg uit - lijst moeten worden opgenomen? 7 4 Vindbaarheid Wat zijn de verschillende mogelijkheden om data te vinden? Op welke wijze i.c. organisatorisch, technisch en procedureel wordt gewaarborgd dat data gevonden worden? 8 5 De wijze waarop de ontsluiting / infrastructuur wordt ingericht Welke systematiek wordt gehanteerd om data te publiceren? Met welke systematiek wordt data op een effectief en efficiënte wijze gepubliceerd? 9 6 Relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders Wat zijn de relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders? Wat betekent dit voor de huidige praktijk? 10 7 Lessons learned webrichtlijnen Wat zijn de effecten hiervan op het publiceren, vinden en te hanteren systematiek op korte en langere termijn? Zijn de ontwikkeling op het gebied van webrichtlijnen vergelijkbaar met de ontwikkeling bij opendata en standaarden? Welke lessen kunnen worden meegenomen vanuit webrichtlijnen? 11 Bijlage beantwoording Factfindingsvragen 12 Versie 1.0 Pagina: 2

3 1 Inleiding In december 2011 is Logica Business Consulting gestart met het onderzoek Open data en gebruik standaarden in opdracht van het Forum Standaardisatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een viertal fasen. Het voorliggende document heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek waarin de feitelijke gegevensverzameling heeft plaatsgevonden op basis van de factfindingsvragen, een documentenanalyse en het uitvoeren van een internationale benchmark. Op basis hiervan zijn per deelnemende organisatie aan het onderzoek casusbeschrijvingen gemaakt. Doel van de casusbeschrijving is het vastleggen van de feitelijke situatie per fase. Op basis van de verschillende casusbeschrijvingen wordt gekomen tot een synthese in termen van best practices en aanbevelingen. Op basis hiervan wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. In deze casusbeschrijving wordt ingegaan op I&M. De opzet van de casus beschrijving is als volgt: Hoofdstuk 2 beschrijft op hoofdlijnen de kenmerken van de betreffende organisatie/ casus Hoofdstuk 3 t/m 7 behandelen achtereenvolgens de verschillende aandachtsgebieden: herbruikbaarheid (3), vindbaarheid (4), wijze waarop de ontsluiting plaatsvindt (5), de toekomstige ontwikkelingen binnen de EUbeleidskaders (6) en tenslotte de lessons learned uit de webrichtlijnen (7). In de bijlage van deze casusbeschrijving zijn de antwoorden van de factfindingsvragen opgenomen. Versie 1.0 Pagina: 3

4 2 Kenmerken organisatie 2.1 Inleiding Gesprekspartner vanuit I&M is de heer Coomans. Het interview vindt plaats vanuit zijn rol als accountmanager en betrokkenheid bij het project Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het projectteam heeft als doel bronhouders te ondersteunen met de aansluiting op de BAGLV en afnemers te helpen BAG optimaal te gebruiken. De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen, zoals straatnaam, huisnummer, geometrie en oppervlakte van het verblijfsobject in vierkante meters. Deze zogeheten grondslagen van de BAG zijn beschreven in de Catalogus Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt vanaf 1 februari 2012 de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief alle postcodes, aan iedereen zonder belemmeringen ter gebruik. Zowel overheden als private partijen mogen de gegevens dan ook voor commerciële doeleinden gebruiken. De BAG wordt beheerd door gemeenten en landelijk gedistribueerd door het Kadaster. De BAG bevat gegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland en is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. De BAG is Open data, wat betekent dat iedereen de BAG gegevens mag gebruiken voor alle doeleinden. Stimuleren van de afnemers van de BAG is een van de projecten van ICTU. Een en ander is het gevolg van de uitspraak van de rechter in december 2011 in het geding dat PostNl had aangespannen tegen de Staat. De rechter verwierp de bezwaren die PostNl had tegen het volledig vrijgeven van alle (adres)gegevens, inclusief postcodes uit de BAG, aan iedereen die daarover wil beschikken. Instellingen met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn vanaf 1 juli 2011 verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Als voorbeeld van hoe partijen deze gegevens kunnen gebruiken kan dienen het VPRO programma Nederland van Boven" Het VPRO programma laat met boeiende datavisualisaties en prachtige luchtbeelden zien hoe de krioelende mierenhoop die Nederland heet, dag in dag uit functioneert. De aflevering van 17 januari 2012 draaide om het thema wonen. En daarbij worden o.a. gegevens van de BAG gebruikt, om te laten zien wanneer onze huizen en wijken gebouwd zijn en hoe groot de gemiddelde tuin is in een wijk. De VPRO heeft de gegevens van de BAG gebruikt om via een interactieve kaart zichtbaar te maken in welke periode een woongebied is gebouwd (bouwjaar van ieder gebouw staat in de BAG) en in combinatie met de gegevens van de Kadastrale registratie om de gemiddelde tuingrootte in een wijk te bepalen. 2.2 Commerciële openstelling BAG-gegevens biedt veel mogelijkheden Vanaf 1 februari 2012 zijn de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief alle postcodes, te gebruiken voor overheden en private partijen. Ook voor commerciële doeleinden. Een ontwikkeling die veel kansen en mogelijkheden biedt. Voor overheden, maar ook voor bedrijven en dienstverleners. Om gegevens te kunnen delen is de Nederlandse overheid bezig met het opzetten van het Stelsel van Basisregistraties. Door de registraties, die onder meer informatie bevatten over adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en coördinaten van Versie 1.0 Pagina: 4

5 locaties, aan elkaar te koppelen kan de overheid snel over betrouwbare en actuele gegevens beschikken. Dat levert onder meer een administratieve lastenverlichting op. Zo hoeven burgers en bedrijven niet telkens opnieuw hun gegevens te verstrekken aan gemeenten, provincies en andere overheden. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een vergunning. Ook bespaart het stelsel kosten, aangezien gegevens op minder plekken beheerd hoeven te worden. Een van de dertien basisregistraties is de BAG, beheerd door het Kadaster. In de basisadministratie worden alle adressen in Nederland eenduidig, actueel en volledig vastgelegd. Daarnaast wordt van alle gebouwen in Nederland geregistreerd waar ze staan (coördinaten) en worden enkele gegevens vermeld, zoals gebruiksdoel, oppervlakte en bouwjaar. Tevens biedt de BAG unieke identificatienummers ("BSNnummers voor gebouwen"), waardoor het leggen van relaties met andere (basis)registraties eenvoudiger te realiseren is. Tot op heden mogen overheidspartijen alle gegevens uit de BAG (gratis) gebruiken voor hun eigen administratie. Private partijen mogen de BAG gebruiken, mits zij de postcodes niet voor commerciële doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken. Met ingang van 1 februari 2012 komt daar verandering in. Dat heeft onder meer te maken met een wettelijke verplichting (artikel 3 van de wet BAG) om alle adres- en gebouwgegevens van Nederland die zijn opgeslagen in de BAG, inclusief postcodes, aan eenieder beschikbaar te stellen. In dat kader is begin februari 2011 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het postcodeconvenant met TNT Post (nu: PostNL) opgezegd. Dit past ook in het beleid van de Rijksoverheid en de Europese Commissie dat erop gericht is om overheidsinformatie op een makkelijke en goedkope wijze aan iedereen ter beschikking te stellen. Zo draagt de toegankelijkheid van overheidsinformatie er aan bij dat burgers beter in de gelegenheid worden gesteld tot participatie in de maatschappij en controle van de overheid. Verder komt de groeiende aandacht voor hergebruik van overheidsinformatie ook voort uit de potentiële economische waarde. In verschillende landen zijn studies gedaan om de maatschappelijke kosten en baten van Open data in beeld te brengen. In deze studies wordt de waarde van Open data hoog ingeschat. Volgens het ICTU liggen daar de kansen en de mogelijkheden zowel voor overheden, als met name voor bedrijven en dienstverleners namelijk in het het maken van toepassingen (apps) voor smartphones en tablet-pc's, waarbij wordt uitgegaan van de gegevens uit de BAG. Overheden zullen die apps niet maken omdat dit buiten hun taak opvatting valt. Sommige BAG-producten zijn gratis en voor andere producten hoeft slechts verstrekkingkosten te worden betaald." 2.3 Standaardisatie data (en metadata) in de samenwerking van overheidsorganisaties Om haar werk te doen, heeft de overheid gegevens nodig. Véél gegevens, vastgelegd in maar liefst verschillende systemen, die worden gebruikt bij beleids- Versie 1.0 Pagina: 5

6 uitvoerings- en handhavingstaken. Dat moet anders. Minder versnipperd, eenvoudiger. Daarvoor zijn er de basisregistraties. Steeds alle informatie die bij elkaar hoort op één plek vastleggen. Dat is in essentie een basisregistratie. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de losse basisregistraties als één logisch, samenhangend geheel gaan werken. Zodat bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar kunnen komen. Dit betekent dat het gegevens productieproces op elkaar moet worden afgestemd. Zoals in de wijze waarop de processen rondom de gegevensverwerking en het beheer van de data (bestanden) moeten worden georganiseerd, alsmede afspraken over metadatering, zodat de verschillende basisregistratie met elkaar gegevens kunnen uitwisselen. In de samenwerking van overheidsorganen in het kader van datasets van de basisregistratie wordt al op een Open data achtige wijze samengewerkt. Belangrijkste uitdagingen in het stelsel van basisregistraties zijn: 1. De BAG combineren met andere datasets 2. Eenduidig gebruik van metadata over de datasets heen 3. Het organiseren van de processen rondom de datasets (betrouwbaarheid, eenduidigheid, kwaliteit, etc.). Belangrijk verschil zoals we dit in het stelsel hebben georganiseerd met de discussie van Open data, is dat je de processen rondom de datasets vrij laat. Met het opstellen van de BAG is de eerste stap gezet om de basisregistraties te ontsluiten voor niet-overheidsgebruikers en een concrete implementatie van het Open data gedachtegoed zoals dit nu op de politieke agenda staat. Versie 1.0 Pagina: 6

7 3 Herbruikbaarheid 3.1 Wat zijn de verschillende soorten van formaat waarin data kan worden gepubliceerd? De formats zoals opgenomen op de pas-toe-leg-uit -lijst zijn de adequate formats waarin de overheidsdata als Open data kunnen worden gepubliceerd. Hierbij opmerkend dat per functioneel gebied c.q. toepassinggebied van Open data hierop aanvullingen noodzakelijk kunnen zijn. Dit is afhankelijk van het functioneel gebied. Hierbij wel van uitgaande dat het drie sterren volwassenheid niveau het minimale en maximale noodzakelijke is voor overheidsorganisaties die Open data aanbieden. 3.2 Wat is het beste format waarin data kunnen worden gepubliceerd? Een XML-bestand is het beste forrmat. Wat betreft hetgeen de XML Feeds dienen te bevatten is een discussie die op centraal niveau moeten worden beslecht. OWMS is een hele goed richtlijn als handreiking. Via OWMS krijgt je eenvoudige richtlijnen hoe dit moet: Identificatie, Titel, Informatietype, Taal en Datum laatste wijziging zijn goede verplichte eigenschappen. Uiteraard kan het zijn dat je per functioneel gebied hierop aanvullingen krijgt. 3.3 Zouden er ten behoeve van Open data nieuwe standaarden op de pas toe leg uit - lijst moeten worden opgenomen? Het moet een dynamische lijst zijn waarbij steeds wordt aangesloten bij de meest gangbare standaarden. De lijst is nu vrij algemeen. Wellicht dat per functioneel gebied c.q. toepassingsgebied een deellijst moet komen. De lijst is op dit moment adequaat genoeg voor het realiseren van drie sterren. Versie 1.0 Pagina: 7

8 4 Vindbaarheid 4.1 Wat zijn de verschillende mogelijkheden om data te vinden? De BAG wordt nu gevonden via de bronhouders of via google.nl. Een landelijke portaal waarin op een centraal punt alle Open data kunnen worden geworden gevonden is aan te bevelen. Leerervaring en kritieke succesfactor vanuit het stelsel van basisregistraties is een landelijke voorziening. Een centraal aanspreekpunt c.q. benaderingspunt voor zowel het beheer als mede de distributie van de datasets. Data.overheid.nl kan deze functie gaan vervullen. De wijze waarop de samenwerking gaat plaatsvinden met de verschillende aanbieders van Open data kan technisch gezien op verschillende wijzen worden ingevuld. 4.2 Op welke wijze i.c. organisatorisch, technisch en procedureel wordt gewaarborgd dat data gevonden worden? Overheidsorganisatie en zeker overheidsorganisaties met administratieve processen zijn op dit moment nog niet ingericht om Open data te publiceren. Dit betreft het proces waarin tot Open data wordt gekomen. Dit betekent dat in het proces van creatie van Open data de procedures hiervoor moeten worden opgenomen. Het technisch ontsluiten van Open data is niet het probleem, maar de processen op dusdanige wijze inrichten dat vanaf de bron in het proces de creatie van de Open data wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er richtlijnen moeten komen over bijvoorbeeld te hanteren standaarden en eisen met betrekking tot de metadata. Dit kan alleen worden gerealiseerd als op een centraal punt hierover een beslissing wordt genomen. Het daadwerkelijk vinden van de Open data kan worden bevorderd door te komen tot een portaal waarin alle Open data zijn geregistreerd op een uniforme wijze. Versie 1.0 Pagina: 8

9 5 De wijze waarop de ontsluiting / infrastructuur wordt ingericht 5.1 Welke systematiek wordt gehanteerd om data te publiceren? Technisch gezien is het niet lastig om data als Open data te publiceren. Dat is binnen de BAG een relatief eenvoudige procedure. De uitdaging ligt er in om de processen die leiden tot Open data dusdanig in te richten en te standaardiseren dat vanaf front-inpipe van het creatieproces rekening wordt gehouden met de vereisten end-in-pipe. Dan is het een relatief eenvoudig handeling om de data te publiceren. 5.2 Met welke systematiek wordt data op een effectieve en efficiënte wijze gepubliceerd? De bronhouders zijn verantwoordelijk voor het creatieproces van Open data. Via een centrale actor in de situatie van de BAG moeten de data dan worden gepubliceerd als Open data. De centrale actor is verantwoordelijk voor de organisatie van de processen met betrekking tot de creatie van Open data en het formuleren van vereisten, standaarden en kwaliteitseisen. Versie 1.0 Pagina: 9

10 6 Relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders 6.1 Wat zijn de relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders? Op Europees niveau uitwisseling van de Open data. Grenzen zullen vervangen en datasets zullen over de grenzen heen worden gecombineerd. Dit betekent informatie delen en het komen tot Europese standaarden en informatiemodellen die hierop aansluiten. Als voorbeeld hiervoor kan dienen het BSN nummer en BAG Open data. 6.2 Wat betekent dit voor de huidige praktijk? Voor wat betreft basisregistraties, er komt meer druk op om de data open te maken. De kvk heeft het moeilijk, omdat die niet mag doen wat de markt mag. Dus zij mogen steeds minder data openbaar maken. Wat je ziet is de ontwikkeling dat we binnen de overheid al werken met de principes van Open data en dat we nu de datasets buiten de overheid beschikbaar gaan stellen. Met andere woorden dat we stap verder gaan. Technisch gezien allemaal niet het probleem. Maar uitdagingen liggen wel op het gebied van privacy en juridische aspecten. Versie 1.0 Pagina: 10

11 7 Lessons learned webrichtlijnen 7.1 Wat zijn de effecten hiervan op het publiceren, vinden en te hanteren systematiek op korte en langere termijn? Niet van toepassing. 7.2 Zijn de ontwikkeling op het gebied van webrichtlijnen vergelijkbaar met de ontwikkeling bij opendata en standaarden? Het is vergelijkbaar in termen van proces. Inhoudelijk echter niet. De discussie van webrichtlijnen was een doel-middelen discussie. Dit is niet het geval bij Open data. Het doel is hier nog niet duidelijk. Er is een noodzaak maar nog geen duidelijk doel. Dit doel zal er pas komen als het beleidsterrein wordt geïnstitutionaliseerd met een duidelijke politieke lobby. 7.3 Welke lessen kunnen worden meegenomen vanuit webrichtlijnen? 1. Er moeten een hoger doel komen voor Open data, dat is er nu nog niet, behalve dat het moet. 2. Zorg dat je in het proces van de creatie van de Open data al weet wat de vereisten zijn die verderop in de keten worden gesteld en baseer daarop je Open data beleid. 3. Borg de procesvereisten in het proces van creatie. In het proces van creatie moeten die eisen op een eenvoudige wijze in het proces worden geborgd. 4. Zorg dat er voor Open data een eigenaar komt en een lobby die druk kan uitoefen. Met andere woorden organiseer het beleidsterrein. 5. Heb een lange adem in het implementeren van de standaarden (een jaar of 8). 6. Sluit aan bij de best practices (niet alles van de grond af aan ontwikkelen). Versie 1.0 Pagina: 11

12 Bijlage beantwoording Factfindingsvragen Nr. Factfindingsvragen A. Herbruikbaarheid A01. Op welke wijze ziet u de vraag- en aanbodketen van Open data? Belangrijk uitgangspunt in het praten over Open data is de hantering van het volgende onderscheid. Je hebt Data, Informatie en Kennis. Het verschil tussen de begrippen is dat data de ruwe gegevens betreft. De ruwe data gezet in een context (door een overheidsorganisatie) is informatie en kennis is de verrijking die door een afnemer of hergebruiker wordt geleverd. Dit principe moet je toepassen op de (objectgebaseerde) waardeketen van de BAG. De waardeketen ziet er als volgt uit: De bronhouders verzamelen data en gebruiken deze voor eigen processen. Dit gebeurd op basis van Voorgeschreven standaarden en informatiemodellen. Vanaf de bronhouders volgt export van data naar de landelijke voorziening. Dit gebeurt via standaarden/protocollen, deze zijn vrij technisch. De bronhouders krijgen via de inkijkvoorziening toegang tot de database voor hun interne processen. Gebruikers c.q. afnemers van de database zijn dataverwerkers zoals o.a. Belastingdienst, UWV, KvK, en planbureaus. De dataverwerkers bieden vervolgens weer kennis aan bij derde partijen. Je ziet in deze waardeketen de ontwikkeling van de data naar informatie en kennis. Bronhouders verzamelen de data. De landelijke voorziening plaats deze in een context en vervolgens wordt er door gebruikersinformatie van gemaakt. Gebruikers van BAG kunnen verschillende twee verschillende soorten dataset afnemen (via een abonnementstelsel gebaseerd op gebruikerskosten) namelijk een extract van de gehele database in de vorm van een XML bestand (datadump i.c. 19 ½ gigabid) of een compact deel van de database (extract van ruwe data). Zo n datadump stelt wel eisen aan de wijze waarop een gebruiker zijn ICT heeft ingericht. BAG light is een compacte versie van BAG die gemakkelijker is in het gebruik en minder technische eisen stelt aan de ICT bij de gebruiker. Mutatiebestanden zijn XML. Je kunt een inkijk in de webvoorziening hebben, als je maar één ding nodig hebt. Webservicedienst draait bij het kadaster. In de discussie van Open data is het van belang om je te realiseren dat hergebruikers, gebruikers en afnemers de overheidsdata in een context (definitie gegevens, populatie, duiding gegevens, etc.) moeten hebben. De ruwe data zegt hen niks. Als overheidsorganisatie moeten we die context toevoegen aan de ruwe data. Het maken van kennis kan dan gebeuren door gebruikers. Je zou het kunnen vergelijken met wetteksten. Een gebruiker zegt een documenten met willekeurige wetsartikelen niks. Wetsartikelen in de goede volgorde geeft context aan de gebruikers. Die kan er dan kennis ervan maken. Innovatie zit hem erin dat een ruwe data in een bepaalde context in een nieuwe context worden geplaatst of dat de dataset met een andere dataset wordt gecombineerd waardoor kennis ontstaat. Het is niet de verantwoordelijkheid van de overheid om dit te doen. Dit moet de markt doen. Kortom Open data is data (geplaatst in een content) waar iedereen altijd alles mee mag doen, zonder (technische) beperking. Dit is de meest pure vorm. Open data is niet meer dan de grondstof. Het cement is wat je er verder mee doet. A02. Welke beleid hanteert u met betrekking tot tot opendata en Standaarden? Versie 1.0 Pagina: 12

13 De BAG valt onder het regime stelsel van basisregistratie. Voor de duidelijkheid. Binnen het stelsel kennen we twee soorten van klanten. Klanten binnen het stelsel en klanten buiten het stelsel. Uitgangspunt in dit stelsel is open, tenzij!. Zowel intern als extern. Intern zijn we al ver gevorderd. We hebben de grondstoffen winning gestandaardiseerd en hebben de verschillende datasets in termen van definities en metadata geüniformeerd. We gaan dan ook binnen het stelsel voor maximale herbruikbaarheid en willen nu de stap zetten naar gebruikers buiten het stelsel. Dit zou een kleine stap moeten zijn omdat we binnen het stelsel al veel hebben geregeld. Het enige verschil tussen binnen het buiten het stelsel zijn de organisatorische processen rondom de datasets en mogelijke juridische/privacy gevoelige onderwerpen. Technische gezien kunnen we zowel gebruikers binnen en buiten het stelsel bedienen. De BAG is de eerste stap naar klanten buiten het stelsel. A03. Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor de vraag- en aanbodketen van Open data? Binnen het stelsel het verbinden van de datasets en meer datasets toevoegen aan het stelsel. Buiten het stelsel is dat heel anders. 1. Er is nooit echt goed nagedacht over wat de indirecte gebruikers (gebruikers III) aan eisen stellen aan de datasets. Dit omdat we vanuit het stelsel nooit contact met hen hebben gehad (weten eigenlijk niet wie het zijn). Nu we de BAG hebben vrijgegeven kregen we bijvoorbeeld een vraag van de koepelorganisatie van Dakdekkers, zij wilde weten hoeveel daken (in aantallen en vierkante meters) er in Nederland zijn (per regio). Hierover hebben we nooit eerder nagedacht. Dat gaan nu doen. 2. Moeten wij dit ovelreg gaan organiseren en welke rol hebben wij als overheid dan in dit overleg? 3. Waar zijn de Open data wel of niet voor bedoeld en hoever gaan Open data? 4. Binnen de BAG hebben we ons met name voor wat betreft Open data gericht op de administratieve processen bij overheidsorganisaties en de wijze waarop we deze moeten ontsluiten (XML). WE hebben ook nog data vanuit GEO processen. De vraag is met welke standaarden wij deze gaan ontsluiten? Het is voor dus van belang dat we een beter zicht op de gehele keten krijgen en inzicht krijgen in de eisen en wensen van onze indirecte gebruikers met hierbij de stelregel dat we ruwe data leveren in een context we maken er geen kennis van. Dat moet de Koepel van Dakdekkers zelfs doen. A04. Wat kan naar u mening een classificatiemodel, zoals het 5 sterrenniveau model van TBL in de praktijk voor de overheid betekenen voor formaatkeuze en groei naar verbeterde interoperabiliteit? Model is vaag bekend. Op zich wel een goed model om over de zelfde dingen te praten en hieraan betekenis te geven. Voor wat de het stelsel van basisregistraties en de gebruikers binnen het stelsel zitten we op 5 sterren. Zo ver zijn we al. We hebben daar al linked data (datasets zijn daar gecombineerd, zie bijvoorbeeld het GBA/BIG data). Maar dit is dus voor overheidsorganisaties binnen het stelsel. Voor gebruikers buiten het stelsel komen we aan drie sterren. De basisregistraties zitten dan op een niveau van drie sterren. Voor wat betreft deze gebruikers willen we geen 5 sterren (linked data) en willen we ook niet komen. Dit gaat namelijk in tegen de taken en verantwoordelijkheden van overheidsorganisaties. Overheidsorganisaties zijn niet in het leven geroepen om de organisatie van de linked data in een functioneel gebied op zich te nemen. Dat is toch echt de verantwoordelijkheid van de markt. A05. Wat zijn de alternatieven voor het 5 sterrenniveau model en/of op welke punten is aanscherping nodig. Ken geen ander model wat vergelijkbaar is aan het sterrenmodel in termen van een gemeenschappelijk begrippenkader en volwassenheid in Open data. Wel kennen overheidsorganisaties wettelijke verplichtingen die worden meegenomen in de processen van dataverzameling. Authentieke data is wettelijk geborgde kwaliteit, dit is voor de overheid het maximaal haalbare niveau. Dit kan je vergelijken met de het vijf sterren model. Deze verplichten stellen namelijk ook eisen aan de interne procesgang en datasets van een overheidsorganisatie. Naast de basisregistraties is er data die niet onder dat wettelijke regime valt. Binnen de overheid is het stelsel van basisregistraties het hoogst haalbare op het gebied van volwassenheid in termen van het sterrenmodel. Voor gebruikers buiten de overheid is de overheid niet verplicht om de markt te organiseren voor linked data. A06. Welke voor overheden relevante standaarden zijn te onderkennen? Is dit een subset van de wettelijke, gangbare en pas toe leg uit standaarden of zijn er nog standaarden belangrijk buiten deze set? Versie 1.0 Pagina: 13

14 We werken volledig met de lijst van BFS of te wel de pas toe leg uit -lijst. Gegeven het feit dat we ons richten met de BAG op administratieve processen bij de overheid sluiten we qua standaarden aan bij de gangbare en breed toepasbare standaarden voor deze processen. XML is hier de standaard. We hanteren binnen het stelsel nog geen standaard voor geo-processen. Daar moeten we wel naar toe. Als je kijkt naar de pas-toe-leg-uit lijst zijn de Geo-standaarden onduidelijk. Dit zou men als BFS kunnen verbeteren. Gegeven het volwassenheidsniveau van het stelsel is het in het kader van deze lijst en handleidng wellicht handig als wordt gekeken naar de (technische) standaarden zoals wij die binnen het stelsel hanteren. Je zou de lijst hierop kunnen baseren. Het is van belang dat er een duidelijke lijst komt. Wellicht moet je over lijsten praten namelijk een lijst per toepassingsgebied zoals bijvoorbeeld een lijst voor administratieve processen, beleidsprocessen en geo-processen. Daarnaast moeten het dynamische lijsten zijn want je moet steeds aansluiten bij de gangbare standaarden binnen een functioneel domein. Dat kan per domein veranderen. Ik weet dat het BSF nu werkt aan een erkenningsproces voor basisvoorzieningen. Wellicht een idee om een procedure op te stellen voor standaarden per toepassingsgebied. Binnen gemeenten is er een stuff lijst. A07. Wat is het huidig niveau ( ist ), hoe zou een volgende stap ( soll ) eruit zien, en hoe kan deze stap worden gezet? Voor wat betreft de BAG en het Stelsel van basisregistraties hebben we een aantal uitdagingen binnen het stelsel, maar dit hou je altijd. IST in het stelsel zijn de vijf sterren. IST buiten het stelsel zijn de drie sterren. Een Soll zou zijn het toepassen van de visie op basisregistraties in andere toepassinggebieden en meer zicht krijgen op de keten. Qua volwassenheidsniveau, de visie op de basisregistratie is er. Dat kan op meer niveaus toegepast worden, daarvoor is doorontwikkeling nodig. Technisch gezien staan we hier ook niet voor grote uitdagingen. De wijze waarop we technisch de datasets ontsluiten hebben goed voor elkaar op basis van jarenlange ervaring. Voor Open data (gebruikers buiten het stelsel) is het de uitdaging het drie sterrenniveau. De uitdaging zit niet in de techniek maar in het leren kennen van de keten en inzicht krijgen de wensen van de indirecte gebruikers. De soll situatie hierbij is de pas-toe-leg-uit - lijst en dan aangevuld met Geostandaarden. Wel moet een politiek discussie worden gevoerd over wat is de overheidstaak bij Open data. Is dat data, informatie of kennis. Daarnaast is het een overheidstaak om tot 5 sterren te komen. Als overheidsorganisaties verspreiden we data geen links. Op basis van onze ervaringen met de basisregistratie bij gebruikers bij overheidsorganisaties is het technisch niet moeilijk om te voorzien in Open data. Technisch gezien sluiten we aan bij de gangbare technische standaarden. A08. Wanneer is welke standaard geschikt (niveaus en bepalende factoren/criteria in keuzemodel)? Bijvoorbeeld: Welke standaard van de bovengenoemde set is het meest geschikt voor een bepaald domein ook in relatie tot de hergebruikers. XML, is drie sterren, gemetadateerd en gestructureerd en machine readable. Het basisniveau is de meest haalbare toepasbaarheid. Deze toepasbaarheid mogelijk maken en ondersteunen. A09. Wat betekenen deze niveaus (en bijbehorende standaarden) voor aanbieders en voor afnemers qua A10. voordelen/nadelen? Alls je voor de overheid drie sterren als eis neerzet en er vanuit gaat dat de je niet door wil groeien naar vijf sterren (geen overheidstaak) dan is het technisch niet zo moeilijk. Je sluit aan bij de gangbare standaarden. Wel moet je rekening houden met de hoeveelheid gigabits die je verstrekt. Dit vergt wel technische eisen aan de gebruikers kant. Als je er daarnaast van uitgaat dat het gaat om informatie (met metadatering) dan ben je vrij flexibel. De flexibiliteit heeft een voordeel en een nadeel. Voordeel is dat afnemers geen eigen systeem hoeven aan te schaffen om iets met data te kunnen doen. Nadeel is wel dat ze een eigen bewerkingsslag moeten maken. Het betekent altijd een extra stap aan de gebruikerskant. A10. Welke praktijkvoorbeelden zijn er in Nederland van deze niveaus? Stelsel van basisregistraties, GBA, BAG, straks ook BGT. A11. Moeten bepaalde standaarden nog worden gelokaliseerd of is de pas toe leg uit -lijst adequaat? Welke suggesties zijn mogelijk? De lijst is goed. De lijst moet aangepast worden aan nieuwe toepassingsgebieden (eventueel zouden er verschillende lijsten moeten komen per toepassingsgebied omdat per toepassingsgebied de standaarden kunnen verschillen). Daarnaast moet het een flexibele lijst zijn die aansluit bij de meest gangbare standaarden afgestemd op sterniveau 3. Wens is dat er nieuwe toepassingen op basis van Versie 1.0 Pagina: 14

15 standaarden komen. Dit leidt hopelijk tot aanvulling van de lijst. Versie 1.0 Pagina: 15

16 B. Vindbaarheid (hoe zorg ik dat mijn data gevonden wordt?) B12. Welke toekomstvaste velden (metadata) kunnen gebruikt worden om duurzame vindbaarheid te bevorderen, zodat aanbieders van data deze metadata kunnen leveren bij de dataset en het opendata-register (http://data.overheid.nl/) deze kan gebruiken? Lastige vraag. Het is noodzakelijk om dataset te voorzien van metadata (context), anders zegt gebruikers het niks. Basisregistraties worden beheerd door uitvoeringsorganisaties. De taak van de organisatie zijn administratieve processen. Een deel van de data die nu gebruikt worden in deze processen wordt aangemerkt als Open data en dus het bepalen van metadata. De BAG levert de structuur en de status van de data. Het Kadaster moet zorgen voor de juiste richtlijnen voor de metadatering. Dan kunnen de gebruikers deze kaders toepassen. Dit is een nieuwe taak voor de overheid. Er zijn nog niet echt goede voorbeelden hoe dit moet. Het zou goed zijn om het voorbeeld van Kruispuntbank uit België te volgen als de wijze waarop je het kan organiseren. Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten. Sommige gegevens van de KBO zijn voor iedereen toegankelijk met de onlinetoepassing Public Search.Daarnaast levert de KBO diensten die alleen bestemd zijn voor ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen met Private Search hun eigen gegevens raadplegen. Ondernemingen kunnen ook sommige gegevens van andere ondernemingen opvragen voor commercieel gebruik. Voor ondernemingsloketten en overheidsdiensten zijn er afzonderlijke toegangen tot de gegevens van de KBO voorzien. Leerervaring vanuit het stelsel van basisregistraties is dat er centrale, landelijke organisatie moet zijn die alles coördineert en waar alles te vinden is. Data.overheid.nl kan deze rol functie vervullen voor alle datasets die je kan afnemen bij de overheid. Helaas is Data.overheid.nl nu een soort van databak/verzamelbak of een kaartenbak met verschillende soorten van datasets en metadatering. Dit betekent wel dat er met de website nog wat moet gebeuren wil het deze functie kunnen vervullen. De wijze waarop de website een relatie legt met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de dataset moet organisatorisch en bestuurlijk worden ingevuld. Vanuit een technisch oogpunt maakt het niet uit voor welke model en inrichting je voor de website kiest. Technisch is alles mogelijk. Op dit moment vinden nieuwe gebruikers de BAG voornamelijk via ons netwerk en via google. B13. Welke toekomstvaste velden (metadata) zijn in combinatie met andere registers relevant, zodat ook data behorend bij andere registers kunnen worden gevonden? Dit is een probleem dat Data.overheid.nl op zou moeten lossen, waar wij i.c. BAG en de andere basisregistraties ons aan zouden conformeren. Uiteraard wel binnen de kaders vanuit Europese Commissie. De keuze vanuit de Europese Commissie is leidend. De discussie over metadata is niet zo interessant, daarin in moeten gewoon keuzen worden gemaakt. Het zit hem niet in de metadata, maar in het proces er omheen, dat moet worden geregeld. Hoe ga je er op toezien dat iedereen zich Versie 1.0 Pagina: 16

17 conformeert aan de metadata? Het beleidsterrein c.q. de het veld van overheidsaanbieders is nog niet goed georganiseerd c.q. geïnstitutionaliseerd. Daar ligt een uitdaging. Data.overheid.nl zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen. De discussie over metadata gaat richting semantiek. Het is van belang dat Data.overheid.nl het proces gaat organiseren om hiertoe te komen en zich opwerpt als procesmoderator. B14. Welke rol kunnen bestaande metadata-standaarden (zoals OWMS) hierbij spelen? Die mogen bekender worden. OWMS is een hele goed richtlijn handreiking. De overheid heeft de data niet gemaakt om als Open data te fungeren. Via OWMS krijgt je eenvoudige richtlijnen hoe dit moet. Identificatie, Titel, Informatietype, Taal en Datum laatste wijziging zijn verplichte eigenschappen. Dit is generiek goed. Maar op specifieke functionele gebieden zou je hierop een uitbreiding kunnen hebben. Wellicht dat je moet afspreken dat deze set gelijk staat aan twee of drie sterren. Uitdaging is om: deze vereisten voor Open data toe te passen binnen de wetten van de overheidsprocessen bij de verschillende overheidaanbieders een proces te organiseren dat ze OWMS gaan toepassen en het in de haarvaten gaat zitten bij de overheidsorganisaties. De OWMS is goed ontwikkeld bij ICTU. Voor hergebruik van data en het ontsluiten ervan is het zeker handig. B15. Via welke methodiek/proces kan een aanbieder de velden in het register up to date houden? De uitvoering van de wettelijke taak is leidend. Overheidsorganisaties zijn niet in het leven geroepen om te voorzien in Open data, dat komt er nu bij. In het stelsel van basis registraties is het zo geregeld dat de bronhouders niet verantwoordelijk zijn om de gegevens in dataset up-to-date te houden. Dat doen de landelijke voorziening. De bronhouders zijn wel verantwoordelijk voor de data entry. Het Kadaster is hier dus voor verantwoordelijk. In het stelsel van basisregistraties organiseren we een overlegstructuur waarin we komen tot een Publicatieregime (voor stelsel van basisregistraties). Je krijgt dan een soort publicatiekalender zodat iedereen op de hoogte is van de wijzigingen die worden doorgevoerd op welk moment. B16. Welke (meta)informatie heeft een potentiële afnemer nodig om te weten of zij de data kan hergebruiken. Actualiteit (Status, begin einde, objecten). Vooral de toelichting op de meta informatie (context) is nodig. Zoals bijvoorbeeld waarop is bouwjaar gebaseerd. Deze informatie is belangrijk omdat dit iets zegt over de wijze waarop je de gegevens kan hergebruiken. Nu is er in de koppeling van BAG en WOZ discussie over metadatering en het maken van data. Je mist in de metadata de betekenis die aan de data is toegekend. B17. Op welke wijze kunnen afnemers automatisch gesignaleerd worden over wijzigingen in de (metadata) velden en in de achterliggende Open data? Wijzigingen in de brongegevens krijgen de gebruikers gewoon. Die krijgen ze via mutaties mee; de wijzigingen in de data zelf. Het wijzigen van metadata duurt een jaar of twee, omdat er overleg nodig is met de stuurgroep, bronhouders en afnemers. Je kan de natuurlijk ook technische hulpmiddelen inzetten om dit te doen (RSS). Technisch zijn hiervoor allerlei oplossingen die gemakkelijk te implementeren zijn. Het is van belang dat je de processen rondom het wijzigingen van de metadata goed vormgeeft. B18. Hoe zorg ik dat uit te faseren datasets worden gecommuniceerd? Zie antwoorden hierboven. Dit gebeurd niet bij de BAG is wettelijk een verplichting. Als het zou gebeuren dan is dit een traject van meerdere jaren zijn in overleg met heel veel partijen in de gehele keten. B19. Welke ideeën heeft u nog meer? N.v.t. Versie 1.0 Pagina: 17

18 C. De wijze waarop de ontsluiting / infrastructuur wordt ingericht (via welke Systematiek publiceer ik mijn data? C20. Welke technische randvoorwaarden/criteria zijn er voor de systematiek voor datapublicatie vanuit een overheidspartij? Het technische beleid voor het gebruik van de basisregistraties is op basis van een jarenlange ervaring ontwikkeld (GBA). Deze technische randvoorwaarden zijn opgesteld op basis van binnen het stelsel koppelen en delen van gegevens en datasets. Dicteren en opstellen gebeuren vanuit de uitvoer van wettelijke taken. We hanteren deze opgedane kennis en technische ervaringen ook voor Open data. De technische randvoorwaarden zoals gesteld binnen het stelsel hebben zich bewezen en werken. Het technisch realiseren van Open data is geen probleem. De uitdagingen zit in de metadata, de toegankelijkheid van de datasets en de organisatie van de processen rondom de Open data. C21. Welke rol zou cloud-technologie hierbij kunnen spelen? Wat wordt precies bedoeld met deze vraag. Gaat het om schaalbaarheid of dat gebruikers ook kunnen werken in de dataset. Als je kijkt binnen het stelsel dan werken de actoren als op basis van de cloud principes. De gehele technische infrastructuur is uitbesteed en makkelijk schaalbaar. Via het internet geven we de bronhouders toegang tot de dataset. Met betrekking tot de gebruikers van Open data van de BAG biedt Cloud geen toegevoegde waarden. Het kan misschien maar Het Kadaster zal nooit met zijn datasets in de cloud gaan. Dit zal ook niet kunnen vanwege de wettelijke basis van de gegevens. Verwachting is dat het stelsel van basisregistraties en Cloud niet perse dicht bij elkaar komen. Ze zullen tegen elkaar aan schurken, maar het is voor deze soort data minder relevant. C22. Onder welke voorwaarden kan cloud-technologie een rol spelen? Zie c21. Versie 1.0 Pagina: 18

19 D. EU-beleidskaders D23. Wat zijn de relevante ontwikkelingen binnen de EU-beleidskaders? Voor wat betreft basisregistraties, er komt meer druk op om de data open te maken. De kvk heeft het moeilijk, omdat die niet mag doen wat de markt mag. Dus zij mogen steeds minder data openbaar maken. Voor geo informatie gebeurt het al op grote schaal. Wat je ziet is de ontwikkeling dat we binnen de overheid al werken met de principes van Open data en dat we nu de datasets buiten de overheid beschikbaar gaan stellen. Met andere woorden dat we stap verder gaan. Technisch gezien allemaal niet het probleem. Maar uitdagingen liggen wel op het gebied van privacy en juridische aspecten. D24. Wat zijn de toekomstige EU-ontwikkelingen en hiermee verwachte beleidskaders? Op Europese niveau uitwisseling van de Open data. Grenzen zullen vervangen en datasets zullen over de grenzen heen worden gecombineerd. Dit betekent informatie delen en het komen tot Europese standaarden en informatiemodellen die hierop aansluiten. Als voorbeeld hiervoor kan dienen het BSN nummer en BAG Open data. D25. Wat zijn de effecten hiervan op het publiceren, vinden en te hanteren systematiek op korte en langere termijn? Of op andere gebieden zoals bijvoorbeeld de realiseerbaarheid van de implementatie van deze richtlijnen binnen een organisatie? Het stelsel van basisregistraties kent interne processen, die zijn goed geborgd. Dit zijn overheidsprocessen. Op korte termijn maakt de discussie over Open data het erg complex, vanwege de semantische discussie en het aanleren van nieuwe processen door een organisatie, het komen tot een portaal. Maar op lange termijn gaan we er meer baat bij hebben. Investering in Open data voor het BAG is is nodig, maar dit levert op termijn de investering op. Versie 1.0 Pagina: 19

20 E. Lessons learned webrichtlijnen E26. Zijn de ontwikkeling op het gebied van webrichtlijnen vergelijkbaar met de ontwikkeling bij Open data en standaarden? Het is heel vergelijkbaar. Alleen is de discussie van webrichtlijnen een doel-middel discussie. Daar was een doel namelijk toegankelijkheid en de wil om overheidsinformatie aan te beiden. De discussie ging over hoe gaan we dat doen? Na een lang proces voldoen nu een tiental overheidsorganisatie aan die richtlijnen. Dat is een mager resultaat na die jaren. E27. Welke lessen kunnen worden meegenomen vanuit webrichtlijnen? Les die je hieruit kan leren zijn: 1. Er moeten een hoger doel komen voor Open data, die is er nu nog niet behalve dat het moet. 2. Zorg dat je in het proces van de creatie van de Open data al weet wat de vereisten zijn die verder op in de keten worden gesteld en al voortijdig weet welke eisen de keten stelt en baseer daarop je Open data beleid 3. Borg de procesvereisten in het proces van creatie. In het proces van creatie moeten die eisen op een eenvoudige wijze in het proces worden geborgd. 4. Zorg dat er voor Open data een eigenaar komt en een lobby die druk kan uitoefen. Met andere woorden organiseer het beleidsterrein 5. Heb een lange adem in het implementeren van de standaarden (een jaar of 8). 6. Sluit aan bij de best practices (niet alles van de grond af aan ontwikkelen). Versie 1.0 Pagina: 20

Casusbeschrijving 2 CBS

Casusbeschrijving 2 CBS Casusbeschrijving 2 CBS Casusbeschrijving CBS ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept Inhoud 1 Inleiding 3 2 Kenmerken organisatie 4 2.1 Juridisch/organisatorisch

Nadere informatie

Casusbeschrijving 5. Provincie Zuid-Holland en IPO. Casusbeschrijving. Concept. Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012

Casusbeschrijving 5. Provincie Zuid-Holland en IPO. Casusbeschrijving. Concept. Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Casusbeschrijving 5 Provincie Zuid-Holland en IPO Casusbeschrijving Provincie Zuid-Holland en IPO ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Eindrapportage OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN

Eindrapportage OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Eindrapportage OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Eindrapportage Onderzoek OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN OP WEG NAAR VERBETERING AANBOD- EN DISTRIBUTIEPROCES VAN OPEN DATA Versie: 1.04

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Casusbeschrijving 6 Gemeente Amersfoort Gemeente Rotterdam

Casusbeschrijving 6 Gemeente Amersfoort Gemeente Rotterdam Casusbeschrijving 6 Gemeente Amersfoort Gemeente Rotterdam Casusbeschrijving Gemeente Amersfoort en gemeente Rotterdam ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw 861100000376773 Type Pand Oppervlakte grondvlak 481,2 m² Bouwjaar 1975 Aantal verblijfsobjecten

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

PROCESS MACHINE. Open Data voor Politie. woensdag 21 november 12

PROCESS MACHINE. Open Data voor Politie. woensdag 21 november 12 Open Data voor Politie De agent op straat: een toekomstbeeld met open data Open Data - Hoe ik er verzeild in raakte Open Data - Wat is het eigenlijk? Niet-persoonsgebonden data verzameld of gegenereerd

Nadere informatie

COLLEGE STANDAARDISATIE

COLLEGE STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE CS10-06-05 Agendapunt: 05 Lijsten open standaarden

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013 Stelselcatalogus 2.0 Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing 11 februari 2013 Agenda Inleiding Theorie Demo & discussie Vervolg Inleiding IST-situatie 1. Vanuit politiek/beleid, bijvoorbeeld belastingplan

Nadere informatie

Foto plaatsen. Het DSO en de Omgevingswet. Philip Hessing programmamanagement invoeringsondersteuning

Foto plaatsen. Het DSO en de Omgevingswet. Philip Hessing programmamanagement invoeringsondersteuning Foto plaatsen Het DSO en de Omgevingswet Philip Hessing programmamanagement invoeringsondersteuning 19 juni 2017 Architectuur op hoofdlijnen De basis vanuit de Visie DSO het Pakket van Eisen en Doelarchitectuur.

Nadere informatie

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Het project: BGT Linked Data Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Linda van den Brink, 12-2-2015 Door: In opdracht van Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding is nodig voor goede dienstverlening aan

Een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding is nodig voor goede dienstverlening aan Een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding is nodig voor goede dienstverlening aan burgers en bedrijven én voor efficiënt samenwerkende overheidsorganisaties. De proces van het verzamelen, registreren

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt O -O O ç* BI. plan. datum O i İl - CXI zaak nr. NEE < -3 ouwel * verti WW BI.0120073 gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota: Bl.0120073 Onderwerp: Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Geobuzz 21 november 2017 Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Van registratie denken naar objectdenken 1 Janneke de Zwaan beleidsmedewerker geo (VNG) Ben Roetgerink secretaris GGB (DataLand)

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

BAG plug-in. Versie 14.01

BAG plug-in. Versie 14.01 BAG plug-in Versie 14.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Toekennen metadata voor overheden

Toekennen metadata voor overheden Toekennen metadata voor overheden versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Metadata toekennen... 2 3. Metadata voor uw productencatalogus... 3 4. Voorbeeld

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Martijn Klomp Kadaster Martijn Odijk IenM Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Wet AMvB Wet BAG (1 e en 2 e Kamer 7/2/2017) Besluit BAG Regeling Regeling BAG Catalogus BAG (Informatiemodel) (bijlage bij

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: vrijdag 12 november 2010 13:54 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE

SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE Bent u man of bent u vrouw? Het lijkt zo'n normale vraag, waaruit nauwelijks een probleem kan voortvloeien. Of toch wel? En weten we dan welk probleem? De Kafkabrigade

Nadere informatie

Bestemmingsplankaart. Engweg 105, 7891RK Klazienaveen. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3.

Bestemmingsplankaart. Engweg 105, 7891RK Klazienaveen. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Bestemmingsplankaart Locatie Datum 18-01-2016 Engweg 105, 7891RK Klazienaveen Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Planviewer BV Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem 088-7006060 info@planviewer.nl

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Verkenning voor sensoren in de openbare ruimte. Hans Nouwens

Verkenning voor sensoren in de openbare ruimte. Hans Nouwens Verkenning voor sensoren in de openbare ruimte Hans Nouwens Smart Cities: een wereld van afspraken Schaalbaar door afspraken Invulling van de middag Proloog Consultatie ronde: Wat is het probleem? Consultatie

Nadere informatie

Chris Veenstra, DataLand

Chris Veenstra, DataLand Chris Veenstra, DataLand DataLand: Wat doen we? We delen onze kennis en ervaring Expert Kwaliteitsrapportages, proefinspecties, maatschappelijk vastgoed, BAG- WOZ vergelijking, Kennisbank, Opleidingen

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 reg.nr. INT-11-00479 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2011 en tot het intrekken van de Verordening

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier OWMS

Aanmeldingsformulier OWMS Aanmeldingsformulier OWMS Onderstaand het formulier voor aanmelding van een nieuwe standaard bij het Forum Standaardisatie. Deze versie van het formulier is aangepast om de persoonsgegevens van drie personen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 21 mei 2012 9 2012/24 burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Kenmerk 12.011790

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 11

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; Gemeentestukken: 2010-302 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel 17 april 2014 Agenda van de workshop 1. Informeren: Nieuw model voor beleidsinformatie jeugd De datasets Implementatie van het model 2. Dialoog Aandacht Faciliteren

Nadere informatie

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving Het Stelsel van - maart 2015 Een architecturale beschrijving Het Stelsel van maart 2015 1 Bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid is het kunnen beschikken over adequate gegevens cruciaal. Voor

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0074 Roden, 15 april 2008 Onderwerp Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect Foto plaatsen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect Kern Omgevingswet: ondersteund met een digitaal stelsel Waarschijnlijk

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies Basisinformatie Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies 5 november 2015 Integraal gegevensmanagement van stelsel van basisregistraties Integraal

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Open data voor en door IT-architecten

Open data voor en door IT-architecten Open data voor en door IT-architecten Even voorstellen @ajslaghu Lex Slaghuis, directeur bij Wikiwise Informatica en consulting achtergrond Nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het open data veld Wikiwise

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Versie 1.0 Auteur(s) Kadaster (met inhoudelijke instemming van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Status Definitief Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Stuurgroep open standaarden Datum: 22 augustus 2012 Versie 1.0

Stuurgroep open standaarden Datum: 22 augustus 2012 Versie 1.0 FS 39-09-05A Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS 39-09-05A Agendapunt: 5. lijsten open

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Open data in de gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Open data in de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Inboeknummer 10bst00505 Dossiernummer 11.13.451 29 maart 2011 Commissienotitie Betreft startnotitie over Open data in de gemeente Eindhoven Inleiding Er ligt een initiatiefvoorstel van

Nadere informatie