Cliënttevredenheidsonderzoek BOL-jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënttevredenheidsonderzoek BOL-jongeren"

Transcriptie

1 Cliënttevredenheidsonderzoek BOL-jongeren Rapport Singelzicht Utrecht september 2014 K-J van de Werfhorst MSc N. Meys MSc Projectnummer: Correspondentienummer: DH

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN WERKWIJZE Inleiding Onderzoeksopzet en verantwoording Achtergrondkenmerken respondenten Leeswijzer 2 HOOFDSTUK 2 ERVARINGEN VAN BOL-JONGEREN Informatievoorziening Begeleiding De oplevering van de BOL-woning Veiligheid Inspraak en regie Resultaat zelfstandigheid Ideeën voor verandering 7 HOOFDSTUK 3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en werkwijze 1.1 Inleiding Singelzicht Utrecht biedt 24-uurs opvang aan dak- en thuisloze jongeren. Daarnaast wordt begeleiding op locatie aangeboden in de zogenoemde BOL-woningen. Een deel van de jongeren uit Singelzicht stroomt door naar deze BOL-woningen, waar zij leren zelfstandig te wonen. Zodra zij er klaar voor zijn, kunnen zij vanuit de BOLwoning naar een zelfstandige woning verhuizen. Singelzicht Utrecht is een AWBZ-erkende RIBW-instellingen. Sinds 2007 is Singelzicht HKZ-gecertificeerd. Volgens HKZ-normen zijn zij verplicht eens per drie jaar een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Daarmee heeft het meten van de ervaringen van cliënten een belangrijke plaats in het kwaliteitssysteem van de organisaties. 1.2 Onderzoeksopzet en verantwoording Vanwege de beperkte respons bij een eerdere meting met een vragenlijst onder de BOL-jongeren, is er voor gekozen om de jongeren nu alleen uit te nodigen voor een groepsgesprek met de onderzoekers. Kwalitatief onderzoek: groepsgesprekken Een groepsgesprek is een vorm van kwalitatief onderzoek. Met kwalitatief onderzoek kunnen de betekenissen achterhaald worden die jongeren zelf aan hun situatie geven. Bij kwalitatief onderzoek is de informatieverzameling dan ook open en flexibel, zodat er ruimte is voor onvoorziene gebeurtenissen en wendingen in het gesprek. Deze vorm heeft als doel om uitwisseling tussen de deelnemers te bewerkstelligen en om door te vragen zodat duidelijk wordt of bepaalde ervaringen door meer gespreksdeelnemers gedeeld worden. Bij het groepsgesprek is gebruikgemaakt van een semigestructureerde topiclijst (zie bijlage 1). Dit is een lijst met onderwerpen en vragen die als leidraad wordt gebruikt voor het onderzoek. Niet alle vragen worden letterlijk en in de aangegeven volgorde gesteld. Er is ruimte voor de jongeren om zelf onderwerpen in te brengen en accenten te leggen. Het groepsgesprek wordt geleid door een onderzoeker die uitlegt waarom het onderzoek plaatsvindt, onderwerpen aanstipt en zorgt voor een goede sfeer waarin iedere jongere zijn mening kan geven. Benadering en Respons De BOL-jongeren zijn door hun mentor uitgenodigd in de weken voorafgaand aan het onderzoek. Er werd afgesproken om eerst gezamenlijk te eten in de buurt van het Singelzicht. In deze aanloopfase hebben zeven jongeren aangegeven deel te willen nemen en op de dag van het onderzoek hebben er vier van hen deelgenomen aan het gesprek. Privacy De onderzoekers beloofden de jongeren dat deelname aan het onderzoek anoniem is. Uitspraken in het onderzoek dienen dus niet te herleiden zijn naar personen. 1/11

4 Met vier jongeren in het groepsgesprek is het belangrijk hier rekening mee te houden in de rapportage. Bij het schrijven van de rapportage is de privacy van de jongeren leidend geweest. Een aantal opvallende en interessante gespreksfragmenten zijn, vanwege mogelijke herkenbaarheid van de respondent, niet verwerkt in het rapport. Generaliseren De gegevens uit dit kwalitatieve onderzoek zijn niet zonder meer te generaliseren naar de totale groep BOL-jongeren van Singelzicht. Dit komt onder andere door het geringe aantal mensen dat betrokken wordt bij dit type onderzoek. Dit kwalitatieve onderzoek geeft wel meer inzicht in wat er op dit moment leeft onder de BOLjongeren. Werkelijkheid Een belangrijke opmerking bij het lezen van dit rapport is dat er uitspraken gedaan kunnen worden door respondenten die niet aansluiten bij de werkelijkheid. Het is mogelijk dat begeleiders van de gespreksdeelnemers een andere kijk op de dagelijkse praktijk hebben. Het gaat er in dit onderzoek echter niet om wat waar is of niet, maar om de subjectieve beleving van de bewoners van Singelzicht. 1.3 Achtergrondkenmerken respondenten De groep gespreksdeelnemers bestond uit drie jongens en één meisje en alle jongeren zijn tussen de 21 en 24 jaar. Op één jongere na hebben ze allemaal minimaal twee jaar in Singelzicht gewoond. Alle jongeren die we hebben gesproken wonen langer dan een half jaar in hun BOL-woning. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de ervaringen van de BOL-jongeren besproken. Per onderwerp is weergegeven wat er aan de orde is gekomen en wat de mening van de jongeren is. Er zijn citaten gebruikt om de tekst te illustreren. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies en aanbevelingen. 2/11

5 Hoofdstuk 2 Ervaringen van BOL-jongeren In dit hoofdstuk wordt weergegeven wat er in het groepsgesprek met de jongeren is besproken. We volgen in dit hoofdstuk de indeling van de topiclist, zoals weergegeven in bijlage Informatievoorziening Aan de jongeren is gevraagd welke informatie zij hebben gekregen bij de overgang van 24-uursopvang naar de BOL-woning en of dit voldoende was. Was er ontbrekende informatie? De jongeren hebben samen met hun begeleider op een bepaald moment de beslissing gemaakt dat ze klaar waren om te verhuizen naar een BOL-woning. Alle jongeren hebben informatie gekregen toen ze nog in de 24-uursopvang woonden. De informatie die zij kregen bestond voornamelijk uit afspraken over de verhuizing en de regels in de BOL-woning. Deze informatie hebben de jongeren niet allemaal gelezen. Ze geven aan dat zij het papierwerk samen met de begeleiding hebben doorgenomen (sommigen individueel en sommigen in een groepje) en dat ze de mogelijkheid kregen om vragen te stellen. Ze vinden de informatie voldoende en hebben hier niets in gemist. 2.2 Begeleiding Tijdens het groepsgesprek is het onderwerp begeleiding uitgebreid besproken. Hoe is de begeleiding nu de jongeren in de BOL-woning wonen? Zijn er voldoende contactmomenten, zitten de begeleiders op één lijn en kunnen de jongeren hun begeleiders vertrouwen? De jongeren vinden dat er meer begeleiding nodig is bij de overgang van de 24-uursopvang naar de BOL-woning. Zij geven aan dat er na de verhuizing ineens veel minder begeleiding was. De jongeren vertellen dat zij zich wel konden redden, maar dat er ook jongeren zijn die niet kunnen koken en schoonmaken en dat levert in sommige gevallen problemen op, terwijl dat niet altijd wordt opgemerkt. De jongeren zijn van mening dat zij hier meer in begeleid moeten worden, de meest ideale situatie zou zijn dat ze in de 24-uursopvang al leren koken en schoonmaken. Ineens was ik verhuisd, ineens was het heel anders. Er was geen begeleiding meer. Ze zijn twee keer langs geweest in een jaar tijd. Ik vond het ook wel chill, ik kan me wel redden. Maar je krijgt geen hulp met koken. Ik ken wel mensen bij wie het misgaat. Die terug worden gestuurd. Dan moet je terug naar Singelzicht. Maar ze komen er niet snel achter. Het aantal contactmomenten is wat de jongeren betreft op dit moment te veel. De jongeren vinden één contactmoment met de begeleider per week meer dan genoeg. Het liefst zouden ze minder contact hebben, bijvoorbeeld één keer per maand. Ze geven aan dat ze zelf kunnen bellen als het nodig is en dat er ook andere mogelijkheden zijn tot contact, bijvoorbeeld als ze bij Singelzicht zijn om de post op te halen. De jongeren die al wat langer in een BOL-woning wonen, vertellen 3/11

6 dat er in het begin één begeleider was waar ze niet vaak contact mee hadden. Nu er twee begeleiders zijn, krijgen de jongeren iedere week (onaangekondigd) een begeleider op bezoek. Het aantal contactmomenten is hiermee toegenomen. Ook als de jongeren er niet zijn, gaat de begeleider de woning binnen om te kijken hoe het gaat. De jongeren geven aan dat ze dit niet prettig vinden. Ik vind het niet altijd een prettig idee dat ze komen als jij er niet bent. Iemand anders komt in je woning, daar liggen allemaal privé-dingen. De jongeren zouden graag willen dat het bezoek wordt aangekondigd en dat ze thuis zijn als de begeleider komt. De begeleiders zitten volgens enkele jongeren niet altijd op één lijn. De één let erg op het schoonmaken en is daar strenger in dan de ander. Niet alle jongeren hebben deze ervaring. Een deel vindt dat de begeleiders consequent zijn en wel op één lijn zitten. De jongeren zijn tevreden over de bereikbaarheid van de begeleiding. Je kan zeven dagen per week bellen. Sommigen nemen zelfs s nachts de telefoon op. Er is altijd wel iemand bereikbaar. Als je de begeleider niet kan bereiken, kun je Singelzicht bellen. De begeleiding reageert overal wel op. Als je een vraag hebt, helpen ze je wel met uitzoeken. Ze zitten er strak op: als je iets hebt, kun je erop vertrouwen, dat het wordt geregeld. Heel soms duren dingetjes wat langer dan je zou willen, maar uiteindelijk wordt het geregeld. Hoewel de jongeren hun begeleider in Singelzicht zouden moeten bellen over klachten over de woning, melden de jongeren dat zij wel eens zelf contact opnemen met de woningstichting omdat dat sneller resultaat geeft. Voor de rest zijn zij tevreden over de manier waarop de begeleiding met meldingen omgaat. Niet alle jongeren vertrouwen hun begeleider hun verhalen toe. Enkele jongeren zeggen over zichzelf dat ze moeite hebben met mensen vertrouwen. Toch hebben de jongeren allemaal wel iemand binnen Singelzicht aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Maar ze geven aan dat de vertrouwensband minder belangrijk is nu ze in de BOL-woning wonen. Ze zijn nu zelfstandiger en dat betekent dat ze de begeleiding vooral voor praktische zaken benaderen. Ze weten echter dat de begeleiding altijd klaar staat: Als je iets kwijt moet of stress situaties hebt of je hebt je salaris niet gekregen; als het nodig is, zijn ze er. 2.3 De oplevering van de BOL-woning Drie van de vier jongeren vertellen dat zij de staat waarin de BOL-woning werd opgeleverd onvoldoende vonden. Het was er niet schoon en de woning vertoonde gebreken. Toen ik erin kwam, was het heel vies. Het hele balkon zat onder de duivenstront, alles was vies. Ik had een hele lijst met wat kapot was. Veel dingen waren niet netjes achtergelaten en ook niet van tevoren opgelost. Officieel is het wel de regel om het netjes achter te laten. Maar ik moest andermans rotzooi opruimen. Ze zeggen dan dat je het zelf moet schoonmaken. 4/11

7 De vierde geeft aan dat toen hij/zij verhuisde, woningen al waren gerenoveerd. Zijn/haar woning is netjes opgeleverd. Ook de woningen van de andere jongeren zijn gerenoveerd. Hoewel de jongeren erg blij zijn met de renovatie, geeft een van hen aan dat de renovatie erg lang duurde waardoor hij/zij maandenlang in een onafgemaakt huis zat, waarvan een paar maanden zonder warm water. De jongeren vinden dat de woningen er door de renovatie erg op vooruit zijn gegaan en hopen dat de woningen netjes blijven voor de volgende jongeren. 2.4 Veiligheid De jongeren voelen zich veilig in huis. Alle jongeren geven echter aan dat de brandveiligheid te wensen overlaat. Er zijn geen brandblussers, branddekens en vluchtplannen in de BOL-woningen. De jongeren vinden het belangrijk dat deze zaken er wel komen. 2.5 Inspraak en regie Een onderwerp dat uitgebreid is besproken, is hoeveel inspraak en regie de jongeren hebben en wat ze daarvan vinden. Zorgplan Alle jongeren vertellen dat zij een ondertekend zorgplan hebben. De meeste jongeren weten ook wat erin staat. Bij één van de jongeren is het zorgplan echter vergeten. Het is pas recent opgesteld terwijl hij/zij al langere tijd in de BOL-woning woont. Ik werd ineens gebeld dat we een zorgplan gingen maken. Ik moest bedenken wat ik wilde bereiken. Dat is een paar maanden geleden. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat erin staat. Het zorgplan bevat de doelen van de jongeren, hoe ze die gaan bereiken en wanneer. Het plan wordt samen met de begeleider gemaakt. De jongeren vertellen dat de begeleider soms doelen erin zet en dat ze zelf ook doelen bedenken. De jongeren hebben dus zelf ook inspraak in het zorgplan. Bij de één is het zorgplan actueel terwijl het bij de ander nodig moet worden bijgewerkt. Eén van de jongeren hecht veel waarde aan het plan en vindt dat het motiverend werkt om bij te houden wat hij/zij heeft bereikt. De andere drie vinden het zorgplan minder belangrijk. Ik weet wel wat ik wil bereiken. Het plan is een handige back-up, maar niet het belangrijkste. Het bestaat wel omdat het er moet zijn, maar ik bespreek het niet echt met mijn begeleider. Ik snap wel dat het er moet zijn en dat mensen het fijn vinden, maar het is niet echt nodig om verder te komen. Eigenlijk vind ik het niet zo belangrijk. Het gaat verder altijd wel goed. Klachten Aan de jongeren is gevraagd of zij weten waar ze terechtkunnen met klachten of conflicten. Ze vertellen dat ze weten dat er een speciale contactpersoon is bij wie ze 5/11

8 terechtkunnen, maar weten niet precies hoe deze persoon heet. Ze geven aan dat ze ook niet snel naar deze persoon toe zouden gaan, maar het eerst proberen anders op te lossen. Regels en sancties De jongeren zijn het erover eens dat de meeste regels hetzelfde zijn als de regels in de 24-uurs opvang. Ze kunnen zich in de meeste regels ook vinden en zijn gewend om zich eraan te houden. De jongeren geven aan dat regels ook met de begeleiders besproken kunnen worden als zij een uitzondering wensen. De jongeren vertellen dat zij wel eens dingen doen die niet zijn toegestaan, maar dat is niet altijd een probleem. Volgens de jongeren vinden de begeleiders het belangrijker dat de jongeren zich in het algemeen netjes gedragen dan dat er op elke afzonderlijke regel wordt gecontroleerd. De enige regel die de jongeren erg ver vinden gaan, is dat alle visite in de BOL-woning gemeld moet worden aan de begeleiders. Je gaat niet elke keer opbellen als er iemand is. Voor de andere regels heb ik wel respect. De sancties zijn bekend bij de jongeren. Ze kennen ook voorbeelden van jongeren die tijdelijk geschorst zijn uit hun woning. Ze vinden de sancties redelijk. Als je straf krijgt, is het je eigen schuld. Inspraak Op dit moment is er geen inspraakgroep of vergadering waar de BOL-jongeren hun mening kunnen geven. De jongeren missen dit niet. Ze zijn over de meeste dingen tevreden en voelen zich niet geroepen om mee te denken. Zij vinden dit ook niet passen bij de status van BOL-jongeren, waar je zelfstandig aan een eigen leven werkt. Daarbij past direct overleg met de mentor volgens hen beter. 2.6 Resultaat zelfstandigheid Aan de jongeren is gevraagd of zij vinden dat ze hun doelen bereiken door de begeleiding van Singelzicht. Zij denken dat de begeleiding wel helpt bij het bereiken van doelen op de korte termijn, maar dat zij het uiteindelijk zelf moeten doen. Hier zijn ze het allemaal over eens. Als iemand bijvoorbeeld als doel heeft om een opleiding af te maken, zal diegene dat zelf moeten doen. Het wonen in de BOL-woning is ervoor bedoeld dat de jongeren leren zelfstandig te wonen en kunnen doorstromen naar een zelfstandige woning. Alle jongeren vinden dat ze op dit moment de hulp krijgen die ze nodig hebben. Sommige jongeren zijn er al (bijna) klaar voor om de volgende stap te zetten en zelfstandig te gaan wonen. Zij vinden zelf ook dat ze hier klaar voor zijn. Eén van de jongeren wil graag zo snel mogelijk weg: Ik wil heel graag weg om zelfstandig te wonen en zelf iets op te bouwen. De jongeren voelen er niet altijd iets voor om de BOL-woning te verlaten, terwijl er wel druk is om door te stromen: Ik heb wel het gevoel gekregen dat ik weg moet. Maar ik snap het wel. Toch zou ik langer willen blijven. Het bevalt me wel goed. 6/11

9 2.7 Ideeën voor verandering De jongeren hebben een aantal ideeën voor verbeteringen van het verblijf in de BOL-woning en de organisatie daaromheen: De bezoeken van de begeleiders worden aangekondigd (of bijvoorbeeld bezoek op een vaste dag). Minder vaak bezoek van de begeleiders en de mogelijkheid hebben om ze te weigeren als het niet uitkomt. Meer begeleiding bij het koken en schoonmaken de eerste maanden dat een jongere in een BOL-woning zit. Het liefst al leren koken en schoonmaken vóór de verhuizing. Aandacht voor de brandveiligheid: een vluchtplan, branddeken en brandblusser voor elke BOL-woning. Een EHBO-kist voor elke BOL-woning. Een standaard schoonmaakplan voor elke BOL-woning met een verdeling tussen de huisgenoten. Een whiteboard in elke BOL-woning met de belangrijkste telefoonnummers erop. Een spaarpotje voor de jongeren voor als ze zelfstandig gaan wonen. Sommige woningen hebben wel tv en internet, andere niet. De jongeren willen graag zelf internet en tv regelen. De BOL-bewoners beter inlichten over de uitjes van Singelzicht waar ze aan kunnen deelnemen. Er zijn meer BOL-woningen voor meiden nodig. 7/11

10 Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen Wij geven in dit hoofdstuk kort enkele conclusies en daaruit volgende aanbevelingen weer. 1. Begeleiding bij de overgang van de 24-uurs opvang naar de BOL-woning Hoewel de jongeren die aan het groepsgesprek deelnamen zich goed kunnen redden, kennen zij ook jongeren die moeite hebben met de overgang naar de BOLwoning. Zij kunnen bijvoorbeeld niet koken of hebben moeite met schoonmaken. Ons advies is dan ook om de jongeren meer begeleiding te bieden bij de overgang naar de BOL-woning. Het gaat dan met name om schoonmaken en koken. In de ideale situatie leren de jongeren dit al vóór de verhuizing. 2. Privacy en controle De jongeren begrijpen dat de begeleider langskomt met het oog op controle op naleving van de regels. Zij geven echter aan dat het onaangekondigde bezoek, met name als ze er zelf niet bij zijn, op gespannen voet staat met hun privacy. Ook vinden zij het aantal contactmomenten te groot. Het advies is om samen met de jongeren afspraken te maken over het ongevraagd en onaangekondigd betreden van (ruimtes) binnen de BOL-woning, wanneer een jongere wel of juist niet thuis is. 3. Brandveiligheid In het groepsgesprek kwam naar voren dat er in de woningen geen maatregelen zijn getroffen omtrent brandveiligheid. Het is belangrijk dat er extra aandacht wordt besteed aan brandveiligheid, bijvoorbeeld met een vluchtplan, blusdeken, brandblusser en bezoek van de brandweer. 4. Meer aandacht voor nette oplevering van de BOL-woning Een deel van de jongeren vertelt dat de woning bij oplevering vies was en dat er gebreken waren. De woningen zijn intussen gerenoveerd. Daar zijn de jongeren erg blij mee. Nu is het zaak dat de woningen ook netjes blijven. De jongeren geven aan dat zij hun woning netjes willen achterlaten, maar zien hierin ook een taak voor Singelzicht om erop toe te zien dat de woningen netjes worden opgeleverd aan de volgende bewoners. 5. De begeleiding is goed bereikbaar Waar vorig jaar nog enkele jongeren vonden dat de bereikbaarheid van de begeleiding beter kon, zijn dit jaar alle jongeren erg tevreden hierover. Ze kunnen altijd wel iemand bereiken en sommige begeleiders zijn ook buiten werktijd bereikbaar. Ons advies is om de goede bereikbaarheid vast te houden. 8/11

11 6. Stel regelmatig het zorgplan centraal bij contact Hoewel de jongeren een zorgplan ondertekenen, geeft één van hen toch nog aan dat de begeleider het plan vergeten was en het plan pas recent is gemaakt. Wanneer het begeleidingsplan volgens de cliënt niet bestaat of wanneer de cliënt de gestelde doelen en plannen niet deelt, dan verliest het zorgplan de belangrijke functie van richting en blik op de toekomst. Van enkele jongeren is het plan niet meer actueel. Houd het dus actueel en stimulerend voor de jongeren door het regelmatig te bespreken en bij te werken. 9/11

12 Bijlage 1 Topiclijst Het gesprek begint met: Aan het einde van het gesprek hoor ik graag van iedereen wat je het beste punt vindt van Singelzicht, en wat je het slechtste punt vindt. Informatievoorziening Heb je voordat je in de BOL- woning kwam wonen voldoende informatie gekregen over wat je kan verwachten van de hulpverlening van Singelzicht BOL? Heb je toen je hier ging wonen informatie gekregen over wat je moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld als het niet goed met je gaat)? Heb je voldoende begeleiding gehad bij de overgang naar de BOL- woning? Begeleider Wat vind je van het aantal contactmomenten met de begeleiders bij jou thuis? Wat vind je van het aantal contactmomenten met de BOL-begeleiders op Singelzicht? Is de begeleiding goed bereikbaar wanneer je hen nodig hebt? Leggen de begeleiders dingen begrijpelijk uit? Neemt de begeleiding tijdens de contactmomenten voldoende de tijd voor je? Neemt de begeleiding jou serieus? Komt de begeleiding afspraken na? Kun je de begeleiding vertrouwen? Onderscheid: emotioneel versus zakelijk/professioneel Wordt er vaak gewisseld van begeleider? Welk rapportcijfer geef jij de begeleiding van Singelzicht BOL? De woning In welke staat werd de woning opgeleverd? Is je woning goed genoeg onderhouden? Heb je zelf wel eens iets verbeterd of opgeknapt aan je woning? Veiligheid Is je woning veilig? Hoe zit het met de brandveiligheid? Inspraak en regie Heb je een Zorgplan? Heb je ingestemd met de inhoud van je Zorgplan? Bespreek je de inhoud van je Zorgplan wel eens met je begeleider? Heb je inspraak bij de keuze van je begeleider? Kon je meebeslissen over de inhoud van je Zorgplan? Weet je waar je terechtkunt met een klacht over Singelzicht? Heb je inspraak in de regels en sancties van Singelzicht? Vind je de regels en sancties van Singelzicht BOL redelijk? 10/11

13 Resultaat - zelfstandigheid Krijg je de hulp die je nodig hebt van Singelzicht BOL? Gaat het beter met je dankzij de hulpverlening van Singelzicht BOL? Kun je dankzij de begeleiding van Singelzicht BOL beter je doelen bereiken? Word je voldoende voorbereid op een doorstroom naar een zelfstandige woonruimte? Als je de directeur was van Singelzicht, wat zou je dan als eerste veranderen? 11/11

14 TELEFOON WEBSITE

Cliënttevredenheidsonderzoek BOL-jongeren

Cliënttevredenheidsonderzoek BOL-jongeren Cliënttevredenheidsonderzoek BOL-jongeren Rapport Maaszicht Rotterdam september 2014 K-J van de Werfhorst MSc N. Meys MSc Projectnummer: 418999 Correspondentienummer: DH-0309-4035 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld.

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld. Hieronder volgen drie voorbeelden van deelnemer tevredenheid vragenlijsten. Vragenlijst Tevredenheid deelnemers zorgboerderijen Versie voor deelnemers (1) Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016 Cliënttevredenheidsonderzoek 2016 Nieuwe Start Woonzorg is in september 2013 opgestart en in bijna drie jaar uitgegroeid tot een organisatie die aan 19 jongeren begeleiding biedt. Bij ons staat een persoonlijke

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Tevredenheid deelnemers woon-zorgboerderijen

Tevredenheid deelnemers woon-zorgboerderijen Vragenlijst Tevredenheid deelnemers woon-zorgboerderijen Versie voor familieleden / verzorgers (Deze versie is een samenvatting van alle in gevulde formulieren). Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 WL het Octet (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: Tiddo Evenhuis Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright LSR,

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Voorbeeldvragenlijst COK

Voorbeeldvragenlijst COK Voorbeeldvragenlijst COK Vragen over de kwaliteit van wonen (Selectie van vragen uit de vragenlijst behorend bij Clienten over Kwaliteit ) Kanaalweg 17c, gebouw B2 3526 KL Utrecht Postbus 8224 3503 RE

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Ervaringen cliënten Afdeling Korenbloem en Klavertje 4 (Somatiek Maarsheerd)

Rapportage Onderzoek Ervaringen cliënten Afdeling Korenbloem en Klavertje 4 (Somatiek Maarsheerd) Rapportage Onderzoek Ervaringen cliënten Afdeling Korenbloem en Klavertje 4 (Somatiek Maarsheerd) Datum: Oktober 2016 Door: Mirjam van Dijk 1 Rapportage Ervaringen cliënten Maarsheerd Datum: Oktober 2016

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA / Feedbackrapport METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA SINT FELIX / Deel 2: Kwaliteit van leven bewoners met cognitieve problemen bevraagd via contactpersonen 14/9-18/9 / 2015 / 28-jan-16 Leeswijzer

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Vanaf half november 2013 tot half januari 2014 is een evaluatieronde gehouden over Wegwijs in het mbo 2014. Daaraan hebben drie groepen deelgenomen: decanen, leerlingen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA / Feedbackrapport METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA Woonzorgcentrum Ambroos / Deel 2: Kwaliteit van leven bewoners met cognitieve problemen bevraagd via 1/9-5/9 / 2014 / 22-jun-15 Leeswijzer

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA / Feedbackrapport METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA RVT MARIA BOODSCHAP / Deel 2: Kwaliteit van leven bewoners met cognitieve problemen bevraagd via 11/5-15/5 / 2015 / 7-okt-15 Leeswijzer InterRAI

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA / Feedbackrapport METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA ZORGCENTRUM DE ARK / Deel 2: Kwaliteit van leven bewoners met cognitieve problemen bevraagd via 6/4-10/4 / 2015 / 7-okt-15 Leeswijzer InterRAI

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

OOSTERPOORT HELPT JOU OP WEG IN NEDERLAND

OOSTERPOORT HELPT JOU OP WEG IN NEDERLAND OOSTERPOORT HELPT JOU OP WEG IN NEDERLAND OOSTERPOORT STAAT VOOR JE KLAAR Je hebt je thuisland, familie en vrienden achtergelaten en bent nu in Nederland. Natuurlijk wil je je graag zo snel mogelijk thuis

Nadere informatie

Stichting ZuidZorg V&V (4389) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 85 Zou u V&V bij vrienden en familie aanbevelen?

Stichting ZuidZorg V&V (4389) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 85 Zou u V&V bij vrienden en familie aanbevelen? Stichting ZuidZorg Cliënten Zorg Thuis V&V (4389) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 85 Zou u V&V bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Toelichting werkklimaatonderzoek

Toelichting werkklimaatonderzoek Living Group Work Climate Inventory Toelichting werkklimaatonderzoek In het kader het leef- en werkklimaatonderzoek in uw instelling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten kunnen

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Advies Verhuizen. Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies Verhuizen. Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Verhuizen Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 29 mei is de Bewoners Groep (BAG) van Nijestee gestart met dertien deelnemers. In drie

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Zideris Wageningen. Generaal Foulkesweg 15. - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens

Zideris Wageningen. Generaal Foulkesweg 15. - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Zideris Wageningen Generaal Foulkesweg 15 - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Welkom bij Zideris Wageningen Generaal Foulkesweg! Wat fijn dat je belangstelling hebt of komt wonen op de Generaal

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren?

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Leven in een groep bij DHG Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Jij bent belangrijk! Als je thuis woont, is je opvoeding een taak van je ouders. Woon je bij De Hoenderloo Groep, dan zorgen de groepsleiders

Nadere informatie

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Maaike Woertel Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC de Gris. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC de Gris. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging AC de Gris 1 Utrecht, 18 juli 2013 Geschreven door: Elske ten Vergert Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG?

BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG? BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG? 1 Dit boek is van Ik vul dit boek samen in met mijn begeleider 2 3 Voorwoord Dit boek is een hulpmiddel voor cliënten. Met dit boek kunnen cliënten met hun begeleider in gesprek

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013 Klanttevredenheidonderzoek Alescon 28 mei 2013 1 Respons Klant van: verstuurd vragenlijst ingevuld wel mail reactie; geen vragenlijst niet gereageerd respons Assemblage 69 24 1 44 35% Businesspost 64 16

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Focussen: 2 x 2 vragen

Focussen: 2 x 2 vragen Focussen: 2 x 2 vragen Waar kun je het voor gebruiken? Als je iets wilt bereiken en daarvoor het nodige te doen hebt, dan is het van belang dat je wéét wat je doet. De 2x2-vragen helpen je bij het bedenken

Nadere informatie