Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen. Oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen. Oktober 2009"

Transcriptie

1 Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen Oktober 2009

2 2 1 De lening... 3 Algemene informatie Verstrekkingsnormen voor leningen Algemeen Looptijd geldlening Afsluitkosten Rentevaste periode Rentebetalingen en administratie kosten Rentestructuur Aankoop bestaande woning/oversluiting Aankoop nieuwbouwwoning Voorwaarden voor hypotheekvormen De aanvrager van de lening Algemene eisen Leeftijd Aanvrager Mede-eigenaars Echtscheiding Faillissement Inkomen Lasten, schulden en andere financiële verplichtingen Voorwaarden voor het afwijzen van de aanvraag in verband met de financiële situatie van de aanvrager Loonbeslag BKR database Voorwaarden ten aanzien van het onderpand Overbruggingskrediet Verhogen hypotheek / Tweede hypotheek Bouwdepot Rentevergoeding bouwdepot Nieuwbouw Bestaande bouw Renteberekening tijdens de bouwperiode Resterend bedrag Verzekeringen Aflossingsproducten Rekenrendement Overlijdensrisicoverzekering Aanvraagprocedure Uitbrengen van een offerte Vereiste bescheiden voor finaal akkoord Verhuisregeling ASR WoonGerust hypotheek Algemeen Bedrag en looptijd Rentepercentage verhuisregeling Afsluitkosten Overdragen van de lening Voorwaarden ASR WoonGerust hypotheek versus overig door ASR gevoerde hypotheekvoorwaarden Contactmatrix... 8

3 3 Algemeen Bij de ASR WoonGerust hypotheek van ASR Nederland N.V. (ASR) is BNP Paribas Personal Finance B.V. (BNP) de aanbieder van de geldlening. ASR treedt op als de aanbieder van de spaarhypotheekverzekering. Het accepteren en offreren van de ASR WoonGerust hypotheek wordt door ASR verzorgd op basis van een door BNP vastgesteld acceptatiekader. Deze handleiding vormt geen (uitvoerige) kredietgids. In deze handleiding zijn slechts globale uitgangspunten /richtlijnen opgenomen die worden toegepast bij de behandeling van een hypotheekaanvraag. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag gelden uitsluitend de actuele acceptatieregels van BNP zoals opgenomen in de Kredietgids van BNP Paribas Personal Finance B.V.. Er kan geen absolute garantie worden gegeven dat de tekst en inhoud van de Kredietgids volledig overeenstemmen met de actuele acceptatieregels van BNP. Indien voor het uitbrengen van de hypotheekofferte op enig moment sprake is van een afwijking van de dan geldende acceptatieregels van BNP, dan zijn die laatste regels leidend en zal de beoordeling van de hypotheekaanvraag op basis daarvan plaatsvinden. Uiteraard zal de Kredietgids van BNP bij elke wijziging van de acceptatieregels zo spoedig mogelijk worden aangepast. ASR beoordeelt uw hypotheekaanvraag en is bij bevoegd een aanvrager voor een lening als lening nemer te accepteren. Dit betekent dat ASR een aanvrager voor een lening ook kan weigeren indien een dergelijke aanvrager voldoet aan de (NHG) normen en/of de geldende acceptatieregels van BNP. Op de ASR WoonGerust hypotheek zijn verder DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. van April 2009 van toepassing alsmede DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld bij akte op 20 april 2009 verleden voor notaris mr. D. ter Braak te Amsterdam. 1 De lening Algemene informatie De geldgever is verplicht tot naleving van de eisen die voortvloeien uit de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Daartoe is de geldgever verplicht ongebruikelijke en vermoedelijk verdacht (voorgenomen) transacties zo spoedig mogelijk te melden in overeenstemming met wat op dat gebied is bepaald in de Wet MOT. Bovendien zal de geldgever verplicht de aanvraag controleren of deze in strijd is met de aanbevelingen van de FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), waarbij speciaal gelet zal worden op de professionele activiteiten, het inkomen en vermogen van de aanvrager. 1.1 Verstrekkingsnormen voor leningen Algemeen De ASR WoonGerust hypotheek wordt uitsluitend verstrekt voor leningen waarop Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is verleend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Op gegarandeerde leningen zijn dus de normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen van toepassing, zoals die jaarlijks door deze stichting worden vastgesteld. Het minimale leningbedrag bedraagt Looptijd geldlening De minimale looptijd van het hoofddeel is 10 jaar. Onder het hoofddeel wordt verstaan het hypotheekdeel met het hoogste bedrag (overbruggingskrediet wordt niet meegerekend). De minimale looptijd voor de hoofdlening bedraagt 10 jaar. De maximale looptijd bedraagt 30 jaar Afsluitkosten De afsluitkosten bedragen 1%. Voor aanvullende financieringen, bijvoorbeeld tweede hypotheken en leningen vanuit een verhoogde inschrijving geldt een minimum aan afsluitkosten van Euro 400, -. Bij verstrekking van een overbruggingsfinanciering worden geen afsluitkosten in rekening gebracht Rentevaste periode Uit de volgende rentevaste periodes kan gekozen worden: 1 maand variabel (niet mogelijk voor spaarhypotheken) 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 30 jaar (uitsluitend voor spaarhypotheken) Rentebetalingen en administratie kosten De rentebetalingen vinden maandelijks achteraf plaats. Daarnaast worden administratiekosten in rekening gebracht van 10, - per maand.

4 Rentestructuur Alle hypotheken (ook 2e hypotheken of aanvullende leningen vanuit een verhoogde inschrijving) dienen gesloten te worden met NHG, derhalve geldt het NHG tarief. Er gelden geen renteopslagen als gevolg van de gekozen aflossingsvorm. Voor overbruggingskredieten geldt het maand-variabele rentetarief Aankoop bestaande woning/oversluiting Aankoop nieuwbouwwoning Voorwaarden voor hypotheekvormen Minimale dekkingseis doelvermogen Tevens gelden de volgende normen: Er geldt een minimum verzekerd kapitaal bij leven van 30% van de totaal uitstaande hoofdsom van de hypotheek (exclusief het overbruggingskrediet). Het minimum verzekerd kapitaal bij leven bedraagt , -. Minimale dekkingseis overlijdensrisicoverzekering Tevens gelden de volgende normen: Het kapitaal bij overlijden is gelijk aan het verzekerd kapitaal bij leven. Indien er sprake is van twee verzekerden is het overlijdenskapitaal voor de tweede verzekerde minimaal 50% van het kapitaal bij leven. Verder geldt er een minimum gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij overlijden van , - per verzekerde voor elke debiteur wiens inkomen noodzakelijk is voor het verkrijgen van de lening. 1.2 De aanvrager van de lening Algemene eisen Leeftijd Aanvrager ASR verstrekt geen leningen aan niet- Nederlandse diplomaten of internationale ambtenaren e.d., wanneer in het paspoort is vermeld dat hij of zij wordt beschermd door diplomatieke onschendbaarheid. Onder internationale ambtenaren e.d. worden verstaan personen die werkzaam zijn voor EU organisaties, de Verenigde Naties (VN), de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) of het International Labor Office (ILO) Mede-eigenaars Echtscheiding zijn van toepassing Faillissement Een aanvrager die in staat van faillissement gesteld is of aan wie surseance van betaling is verleend komt niet in aanmerking voor een lening. Ook een aanvrager die in het verleden gefailleerd is of aan wie ooit surseance van betaling is verleend komt niet in aanmerking voor een lening. 1.3 Inkomen Dit geldt ook voor het bepalen van het inkomen van zelfstandig ondernemers. ASR behoudt zich desondanks het recht voor om op basis van beoordeling van de jaarrapporten de aanvraag af te wijzen. Maximale financieringslast en leencapaciteit 1.4 Lasten, schulden en andere financiële verplichtingen zijn van toepassing met dien verstande dat in afwijking van deze normen een ASR WoonGerust hypotheek met NHG niet verstrekt indien er sprake is van cliënten waarvan een patroon zichtbaar is binnen de BKR dat kredieten regelmatig worden overgesloten en verhoogd. Dit geldt ook indien de verwachting is dat een met de hypotheek af te lossen krediet na passeren weer zal worden geactiveerd. Dit is een acceptatieregel waarbij het gaat om de interpretatie van de gegevens uit de BKR.

5 5 Uiteraard zijn er interpretatieverschillen mogelijk. Het is raadzaam om in voorkomende gevallen eerst een acceptant van ASR te raadplegen. 1.5 Voorwaarden voor het afwijzen van de aanvraag in verband met de financiële situatie van de aanvrager Loonbeslag Als uit de loonstrook blijkt dat door een overheidsinstelling of een schuldeiser (financiële instelling etc.) loonbeslag is gelegd, wordt de leningaanvraag zonder meer geweigerd BKR database ASR verstrekt geen lening wanneer uit de BKR-toetsing een code 1 t/m 4, een A-registratie of een H-registratie blijkt. 2 Voorwaarden ten aanzien van het onderpand 2.1 Onderpand zijn van toepassing, waarbij uitsluitend woonhuizen en appartementen voor financiering in aanmerking komen. 4 Verhogen hypotheek / Tweede hypotheek Een verhoging van de hypotheeklening wordt alleen verstrekt op een bestaande ASR WoonGerust hypotheek. De verhoging kan uitsluitend verstrekt worden indien deze hypotheek ook onder NHG valt. Hypotheekgevers kunnen een verhoging aanvragen als ze op het moment van de aanvraag geen betalingsachterstand hebben en niet als wanbetaler geregistreerd staan in de BKR database. ASR weigert een verhoging wanneer er een andere hypotheekverstrekker met een hogere hypotheekinschrijving op het betreffende onroerend goed is. Wanneer een klant de hypotheek wil verhogen, wordt de aanvraag beoordeeld op basis van de acceptatienormen die op dat moment van kracht zijn. Voor aanvragers van een verhoging geldt een wachttijd van een jaar, gerekend vanaf de datum waarop de oorspronkelijke lening is verstrekt, tenzij: Er sprake is van een aantoonbare waardevermeerdering door middel van uitvoeringswerkzaamheden door derden; De verhoging binnen de oorspronkelijke leencapaciteit (zowel op inkomen als op onderpand) ligt; Er geldt geen minimumbedrag voor een verhoging. 2.2 Taxatie zijn van toepassing 3 Overbruggingskrediet Een overbruggingskrediet is een tijdelijke lening die aan de eigenaar van een onroerend goed wordt verstrekt totdat het vorige huis is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Een overbruggingskrediet wordt alleen verstrekt wanneer ook een langlopende lening wordt afgesloten. Het maximale bedrag voor een overbruggingskrediet is gelijk aan de waarde van het te verkopen onroerend goed minus het saldo van de nog verschuldigde lening voor genoemd onroerend goed. Een overbruggingskrediet is uitsluitend mogelijk als de woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De looptijd van het overbruggingskrediet mag niet meer dan 24 maanden bedragen en eindigt op de datum waarop de notariële overdracht van het te verkopen onroerend goed plaatsvindt. Het tarief van het overbruggingskrediet is één maand variabel rentetarief. In geval van een overbruggingskrediet zal het totaal van de langlopende lening en het overbruggingskrediet via een tweede (of volgende) hypotheek op het te verkopen onderpand worden zekergesteld.

6 6 5 Bouwdepot zijn van toepassing Voor het in depot houden van de bedragen die in de loop van de tijd betaald moeten worden, wordt een bouwrekening gebruikt. De minimale omvang van een bouwdepot bedraagt Rentevergoeding bouwdepot Nieuwbouw De maximale duur van de rentevergoeding over de gelden in het bouwdepot is 12 maanden Bestaande bouw De maximale duur van de rentevergoeding over de gelden in het bouwdepot is 6 maanden Renteberekening tijdens de bouwperiode Indien de totale lening meerdere leningdelen omvat, wordt de rentevergoeding over het bouwdepot berekend op basis van de gemiddelde rente van de afzonderlijke leningdelen. Dit gebeurt op de volgende manier: Voorbeeld: Totale lening : ,00 Leningdeel 1 : ,00 Rente : 6,20% Leningdeel 2 : ,00 Rente : 5,75% Leningdeel 3 : ,00 Rente : 4,90% Leningdeel 4 : ,00 Rente : 6,85% Gemiddelde rente: 100 / 250 x 6,20% = 2,48% 75 / 250 x 5,75% = 1,73% 25 / 250 x 4,90% = 0,49% 50 / 250 x 6,85% = 1,37% Totaal 6,07% De rentevergoeding over het niet opgenomen bedrag in het bouwdepot bedraagt in dit geval 6,07% -/- 1,00% = 5,07%. 6 Verzekeringen 6.1 Aflossingsproducten Voor nieuw te sluiten hypotheken kan als nieuw aflossingsproduct uitsluitend een ASR Spaarhypotheekverzekering gesloten worden. Bestaande ASR spaarhypotheekverzekeringen met een minimale looptijd van 10 jaar kunnen als aflossingsverzekeringen aangewend worden mits er een omzetting (met fiscale geruisloze voortzetting) naar een nieuwe ASR Spaarhypotheekverzekering plaatsvindt. Als aanvullende voorwaarde geldt dat het minimaal te verzekeren kapitaal bij overlijden binnen deze verzekering dient te worden opgenomen. Wel kan een gedeelte van de hypotheek als aflossingsvrij leningdeel worden verstrekt. Andere aflossingsvormen worden binnen de ASR WoonGerust hypotheek niet geaccepteerd. 6.2 Rekenrendement zijn van toepassing 6.3 Overlijdensrisicoverzekering Voor de ASR WoonGerust hypotheek geldt dat de overlijdensrisicoverzekering gesloten dient te worden bij ASR. Er kan uitsluitend een overlijdensrisicoverzekering gesloten worden met gelijkblijvend kapitaal. Voor ASR Spaarhypotheekverzekeringen geldt als aanvullende voorwaarde dat het minimaal te verzekeren kapitaal bij overlijden binnen deze verzekering dient te worden opgenomen. 5.2 Resterend bedrag Als na de verbouw in het bouwdepot een bedrag resteert dat lager is dan de limiet die door de NHG is gesteld, kan dit bedrag als deel van de lening worden beschouwd. Als dit bedrag hoger is dan de limiet, moet het ter aflossing van de lening worden gebruikt.

7 7 7 Aanvraagprocedure In dit deel beschrijven we de procedure vanaf het indienen van de aanvraag tot en met het geven van finaal akkoord. 7.1 Uitbrengen van een offerte Voordat een offerte kan worden uitgebracht dient een aanvraagformulier te zijn ontvangen. Het indienen van een aanvraag voor een ASR WoonGerust hypotheek kan uitsluitend plaatsvinden via Het Hypotheken Data Netwerk (HDN). De geldgever draagt zorg voor invoering van de aanvraag in het hypotheekoffertesysteem. De aanvraag wordt daarin getoetst op bovenstaande acceptatiecriteria en dient door het systeem voorlopig akkoord te worden gegeven. Indien het systeem geen voorlopig akkoord geeft, wordt de aanvraag afgewezen en kan dus geen offerte worden uitgebracht. Indien het systeem wel een voorlopig akkoord geeft, kan een offerte worden uitgebracht. Dit betekent dat er nooit een offerte kan worden uitgebracht als de aanvraag niet is ingevoerd en getoetst in het hypotheekoffertesysteem. Een aanvraag voor verhoging van een bestaande lening wordt gelijk behandeld als een aanvraag voor een nieuwe lening. 7.2 Vereiste bescheiden voor finaal akkoord Alvorens een finaal akkoord kan worden verleend, dienen de volgende documenten door de aanvrager(s) overgelegd te worden (gedurende het aanvraagproces kan echter te allen tijde om aanvullende informatie worden verzocht): Een door alle leningnemers ondertekend origineel aanvraagformulier; Een door alle leningnemers ondertekende originele offerte; Een geldig legitimatiebewijs van alle leningnemers. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs; Een kopie bankafschrift van de incassorekening; Alle documenten die benodigd zijn conform de normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 8 Verhuisregeling ASR WoonGerust hypotheek. 8.1 Algemeen Indien de lening volledig wordt aflost in geval van verhuizing en verkoop van de woning en er volgt een aanvraag voor een nieuwe ASR WoonGerust hypotheek, dan gelden de volgende verhuisfaciliteiten. Deze aanvraag wordt door ASR beoordeeld op het tijdstip van de verhuizing op basis van de door de geldgever gehanteerde acceptatiecriteria. De nieuwe overeenkomst van geldlening moet tot stand zijn gekomen en het geleende bedrag moet via de notaris zijn uitbetaald uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat u de oude lening volledig hebt afgelost, indien u van onderstaande verhuisfaciliteiten gebruik wilt maken. 8.2 Bedrag en looptijd Het totale geleende bedrag onder de nieuwe lening kan gelijk zijn aan, of hoger of lager zijn dan, het totale bedrag van de afgeloste lening. Leningbedrag ongewijzigd Indien het nieuwe leningbedrag gelijk is aan het bedrag van de volledige aflossing, dan wordt de nieuwe lening opgesplitst in dezelfde leningdelen als die van de afgeloste lening, met een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevastperiode onder de afgeloste lening. Lager leningbedrag Wanneer het totale bedrag van de nieuwe geldlening lager is dan het bedrag van de volledige aflossing, wordt de nieuwe lening opgesplitst in leningdelen zoals die op de afgeloste lening van toepassing waren. De rentevastperiode van de leningdelen is ook in dit geval gelijk aan de resterende rentevastperiode van de leningdelen onder de afgeloste lening. Hoger leningbedrag Wanneer het totale bedrag van de nieuwe lening hoger is dan het bedrag van de vervroegde aflossing, dan bestaat de nieuwe lening uit dezelfde leningdelen die van toepassing waren op de afgeloste lening en één of meer nieuwe leningdelen met de in de offerte genoemde rentevastperiode, aflossingswijze en overige condities. 8.3 Rentepercentage verhuisregeling Indien het bedrag van de nieuwe lening of de leningdelen gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat volledig is afgelost, dan is het op de nieuwe lening/leningdelen van toepassing zijnde rentepercentage hetzelfde als het rentepercentage voor de afgeloste lening/leningdelen. De eerstvolgende renteherzieningsdatum voor de nieuwe lening/leningdelen is eveneens dezelfde als voor de afgeloste lening/leningdelen. Wanneer het totale leningbedrag onder de nieuwe lening groter is dan het op de afgeloste lening en dus één of meer leningdelen worden toegevoegd, dan gelden voor deze nieuwe leningdelen de op dat tijdstip van toepassing zijnde rentetarieven en rentevaste perioden voor soortgelijke leningen. Rente opslagen en kortingen worden daarbij opnieuw vastgesteld. 8.4 Afsluitkosten Wanneer u in het kader van deze verhuisregeling bij ons een nieuwe lening sluit, bent u afsluitkosten verschuldigd.

8 8 8.5 Overdragen van de lening Indien de woning verkocht wordt en juridisch en feitelijk levert aan de koper (nieuwe eigenaar) zonder dat gebruik wordt gemaakt van de verhuisfaciliteiten, kan deze koper ASR vragen een hypothecaire lening te verstrekken voor de aankoop van uw woning tegen dezelfde commerciële condities en overige voorwaarden als in de situatie dat u de bestaande lening zouhebben meegenomen naar uw nieuwe woning. U moet dan wel afstand doen van het recht de bestaande lening mee te nemen naar de nieuwe woning. Vanzelfsprekend zijn deze koper en zijn leningaanvraag onderworpen aan de door ASR gehanteerde acceptatiecriteria. Indien de lening tussen de geldgever en de koper tot stand komt, brengen wij de koper afsluitkosten in rekening volgens onze op dat tijdstip geldende tarieven. Een korting is niet van toepassing. 8.6 Voorwaarden ASR WoonGerust hypotheek versus overig door ASR gevoerde hypotheekvoorwaarden. Het is niet mogelijk om de voorwaarden van de ASR WoonGerust hypotheek toe te passen op overige door ASR gevoerde hypotheken. Het is tevens niet mogelijk voorwaarden van andere ASR hypotheken toe te passen op de ASR WoonGerust hypotheek. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor verhuisregelingen. Contactmatrix Traject Wie? Telefoon adres Aanvraagtraject lening t/m finaal akkoord ASR Hypotheken Aanvraagtraject levensverzekeringen ASR Leven front-office Rotterdam ASR leven front- office Utrecht Activiteiten bestaande levensverzekering ASR Leven back-office Notarisstukken t/m passeren lening STATER t.a.v. afdeling NPZ Activiteiten na passeren lening STATER t.a.v. afdeling B & A Bouwdepot/Schadedepot* STATER t.a.v. afdeling B&Z Provisieboekingen STATER t.a.v. afdeling B&Z *De van de aannemer ontvangen rekeningen voor de vervallen bouwtermijnen/verbouwingskosten kan cliënt, nadat deze voor akkoord getekend zijn en voorzien van het leningnummer, ter betaling ten laste van de bouwdepotrekening zenden aan Stater.

9 Uw Adviseur: (10-09) ASR Verzekeringen Archimedeslaan BA Utrecht

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000 Artikel 1. Vereisten voor verstrekking van een HvO-hypotheek Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening van Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 2 Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep

Nadere informatie

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen HA1 AANVRAGERS... 2 HA1.1 Profielschets... 2 HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap... 2 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA... 3 HA1.2 Inkomen... 4 HA1.2.1 Minimum inkomen en

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

Juridische looptijd: De periode waarvoor een overeenkomst, waarbij een hypothecaire financiering is verstrekt, is gesloten.

Juridische looptijd: De periode waarvoor een overeenkomst, waarbij een hypothecaire financiering is verstrekt, is gesloten. Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Hypothecaire financiering Een financiering aan een consument bestemd voor de verwerving, verbouwing of herfinanciering

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie