Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen. Oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen. Oktober 2009"

Transcriptie

1 Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen Oktober 2009

2 2 1 De lening... 3 Algemene informatie Verstrekkingsnormen voor leningen Algemeen Looptijd geldlening Afsluitkosten Rentevaste periode Rentebetalingen en administratie kosten Rentestructuur Aankoop bestaande woning/oversluiting Aankoop nieuwbouwwoning Voorwaarden voor hypotheekvormen De aanvrager van de lening Algemene eisen Leeftijd Aanvrager Mede-eigenaars Echtscheiding Faillissement Inkomen Lasten, schulden en andere financiële verplichtingen Voorwaarden voor het afwijzen van de aanvraag in verband met de financiële situatie van de aanvrager Loonbeslag BKR database Voorwaarden ten aanzien van het onderpand Overbruggingskrediet Verhogen hypotheek / Tweede hypotheek Bouwdepot Rentevergoeding bouwdepot Nieuwbouw Bestaande bouw Renteberekening tijdens de bouwperiode Resterend bedrag Verzekeringen Aflossingsproducten Rekenrendement Overlijdensrisicoverzekering Aanvraagprocedure Uitbrengen van een offerte Vereiste bescheiden voor finaal akkoord Verhuisregeling ASR WoonGerust hypotheek Algemeen Bedrag en looptijd Rentepercentage verhuisregeling Afsluitkosten Overdragen van de lening Voorwaarden ASR WoonGerust hypotheek versus overig door ASR gevoerde hypotheekvoorwaarden Contactmatrix... 8

3 3 Algemeen Bij de ASR WoonGerust hypotheek van ASR Nederland N.V. (ASR) is BNP Paribas Personal Finance B.V. (BNP) de aanbieder van de geldlening. ASR treedt op als de aanbieder van de spaarhypotheekverzekering. Het accepteren en offreren van de ASR WoonGerust hypotheek wordt door ASR verzorgd op basis van een door BNP vastgesteld acceptatiekader. Deze handleiding vormt geen (uitvoerige) kredietgids. In deze handleiding zijn slechts globale uitgangspunten /richtlijnen opgenomen die worden toegepast bij de behandeling van een hypotheekaanvraag. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag gelden uitsluitend de actuele acceptatieregels van BNP zoals opgenomen in de Kredietgids van BNP Paribas Personal Finance B.V.. Er kan geen absolute garantie worden gegeven dat de tekst en inhoud van de Kredietgids volledig overeenstemmen met de actuele acceptatieregels van BNP. Indien voor het uitbrengen van de hypotheekofferte op enig moment sprake is van een afwijking van de dan geldende acceptatieregels van BNP, dan zijn die laatste regels leidend en zal de beoordeling van de hypotheekaanvraag op basis daarvan plaatsvinden. Uiteraard zal de Kredietgids van BNP bij elke wijziging van de acceptatieregels zo spoedig mogelijk worden aangepast. ASR beoordeelt uw hypotheekaanvraag en is bij bevoegd een aanvrager voor een lening als lening nemer te accepteren. Dit betekent dat ASR een aanvrager voor een lening ook kan weigeren indien een dergelijke aanvrager voldoet aan de (NHG) normen en/of de geldende acceptatieregels van BNP. Op de ASR WoonGerust hypotheek zijn verder DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. van April 2009 van toepassing alsmede DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld bij akte op 20 april 2009 verleden voor notaris mr. D. ter Braak te Amsterdam. 1 De lening Algemene informatie De geldgever is verplicht tot naleving van de eisen die voortvloeien uit de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Daartoe is de geldgever verplicht ongebruikelijke en vermoedelijk verdacht (voorgenomen) transacties zo spoedig mogelijk te melden in overeenstemming met wat op dat gebied is bepaald in de Wet MOT. Bovendien zal de geldgever verplicht de aanvraag controleren of deze in strijd is met de aanbevelingen van de FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), waarbij speciaal gelet zal worden op de professionele activiteiten, het inkomen en vermogen van de aanvrager. 1.1 Verstrekkingsnormen voor leningen Algemeen De ASR WoonGerust hypotheek wordt uitsluitend verstrekt voor leningen waarop Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is verleend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Op gegarandeerde leningen zijn dus de normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen van toepassing, zoals die jaarlijks door deze stichting worden vastgesteld. Het minimale leningbedrag bedraagt Looptijd geldlening De minimale looptijd van het hoofddeel is 10 jaar. Onder het hoofddeel wordt verstaan het hypotheekdeel met het hoogste bedrag (overbruggingskrediet wordt niet meegerekend). De minimale looptijd voor de hoofdlening bedraagt 10 jaar. De maximale looptijd bedraagt 30 jaar Afsluitkosten De afsluitkosten bedragen 1%. Voor aanvullende financieringen, bijvoorbeeld tweede hypotheken en leningen vanuit een verhoogde inschrijving geldt een minimum aan afsluitkosten van Euro 400, -. Bij verstrekking van een overbruggingsfinanciering worden geen afsluitkosten in rekening gebracht Rentevaste periode Uit de volgende rentevaste periodes kan gekozen worden: 1 maand variabel (niet mogelijk voor spaarhypotheken) 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 30 jaar (uitsluitend voor spaarhypotheken) Rentebetalingen en administratie kosten De rentebetalingen vinden maandelijks achteraf plaats. Daarnaast worden administratiekosten in rekening gebracht van 10, - per maand.

4 Rentestructuur Alle hypotheken (ook 2e hypotheken of aanvullende leningen vanuit een verhoogde inschrijving) dienen gesloten te worden met NHG, derhalve geldt het NHG tarief. Er gelden geen renteopslagen als gevolg van de gekozen aflossingsvorm. Voor overbruggingskredieten geldt het maand-variabele rentetarief Aankoop bestaande woning/oversluiting Aankoop nieuwbouwwoning Voorwaarden voor hypotheekvormen Minimale dekkingseis doelvermogen Tevens gelden de volgende normen: Er geldt een minimum verzekerd kapitaal bij leven van 30% van de totaal uitstaande hoofdsom van de hypotheek (exclusief het overbruggingskrediet). Het minimum verzekerd kapitaal bij leven bedraagt , -. Minimale dekkingseis overlijdensrisicoverzekering Tevens gelden de volgende normen: Het kapitaal bij overlijden is gelijk aan het verzekerd kapitaal bij leven. Indien er sprake is van twee verzekerden is het overlijdenskapitaal voor de tweede verzekerde minimaal 50% van het kapitaal bij leven. Verder geldt er een minimum gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij overlijden van , - per verzekerde voor elke debiteur wiens inkomen noodzakelijk is voor het verkrijgen van de lening. 1.2 De aanvrager van de lening Algemene eisen Leeftijd Aanvrager ASR verstrekt geen leningen aan niet- Nederlandse diplomaten of internationale ambtenaren e.d., wanneer in het paspoort is vermeld dat hij of zij wordt beschermd door diplomatieke onschendbaarheid. Onder internationale ambtenaren e.d. worden verstaan personen die werkzaam zijn voor EU organisaties, de Verenigde Naties (VN), de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) of het International Labor Office (ILO) Mede-eigenaars Echtscheiding zijn van toepassing Faillissement Een aanvrager die in staat van faillissement gesteld is of aan wie surseance van betaling is verleend komt niet in aanmerking voor een lening. Ook een aanvrager die in het verleden gefailleerd is of aan wie ooit surseance van betaling is verleend komt niet in aanmerking voor een lening. 1.3 Inkomen Dit geldt ook voor het bepalen van het inkomen van zelfstandig ondernemers. ASR behoudt zich desondanks het recht voor om op basis van beoordeling van de jaarrapporten de aanvraag af te wijzen. Maximale financieringslast en leencapaciteit 1.4 Lasten, schulden en andere financiële verplichtingen zijn van toepassing met dien verstande dat in afwijking van deze normen een ASR WoonGerust hypotheek met NHG niet verstrekt indien er sprake is van cliënten waarvan een patroon zichtbaar is binnen de BKR dat kredieten regelmatig worden overgesloten en verhoogd. Dit geldt ook indien de verwachting is dat een met de hypotheek af te lossen krediet na passeren weer zal worden geactiveerd. Dit is een acceptatieregel waarbij het gaat om de interpretatie van de gegevens uit de BKR.

5 5 Uiteraard zijn er interpretatieverschillen mogelijk. Het is raadzaam om in voorkomende gevallen eerst een acceptant van ASR te raadplegen. 1.5 Voorwaarden voor het afwijzen van de aanvraag in verband met de financiële situatie van de aanvrager Loonbeslag Als uit de loonstrook blijkt dat door een overheidsinstelling of een schuldeiser (financiële instelling etc.) loonbeslag is gelegd, wordt de leningaanvraag zonder meer geweigerd BKR database ASR verstrekt geen lening wanneer uit de BKR-toetsing een code 1 t/m 4, een A-registratie of een H-registratie blijkt. 2 Voorwaarden ten aanzien van het onderpand 2.1 Onderpand zijn van toepassing, waarbij uitsluitend woonhuizen en appartementen voor financiering in aanmerking komen. 4 Verhogen hypotheek / Tweede hypotheek Een verhoging van de hypotheeklening wordt alleen verstrekt op een bestaande ASR WoonGerust hypotheek. De verhoging kan uitsluitend verstrekt worden indien deze hypotheek ook onder NHG valt. Hypotheekgevers kunnen een verhoging aanvragen als ze op het moment van de aanvraag geen betalingsachterstand hebben en niet als wanbetaler geregistreerd staan in de BKR database. ASR weigert een verhoging wanneer er een andere hypotheekverstrekker met een hogere hypotheekinschrijving op het betreffende onroerend goed is. Wanneer een klant de hypotheek wil verhogen, wordt de aanvraag beoordeeld op basis van de acceptatienormen die op dat moment van kracht zijn. Voor aanvragers van een verhoging geldt een wachttijd van een jaar, gerekend vanaf de datum waarop de oorspronkelijke lening is verstrekt, tenzij: Er sprake is van een aantoonbare waardevermeerdering door middel van uitvoeringswerkzaamheden door derden; De verhoging binnen de oorspronkelijke leencapaciteit (zowel op inkomen als op onderpand) ligt; Er geldt geen minimumbedrag voor een verhoging. 2.2 Taxatie zijn van toepassing 3 Overbruggingskrediet Een overbruggingskrediet is een tijdelijke lening die aan de eigenaar van een onroerend goed wordt verstrekt totdat het vorige huis is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Een overbruggingskrediet wordt alleen verstrekt wanneer ook een langlopende lening wordt afgesloten. Het maximale bedrag voor een overbruggingskrediet is gelijk aan de waarde van het te verkopen onroerend goed minus het saldo van de nog verschuldigde lening voor genoemd onroerend goed. Een overbruggingskrediet is uitsluitend mogelijk als de woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De looptijd van het overbruggingskrediet mag niet meer dan 24 maanden bedragen en eindigt op de datum waarop de notariële overdracht van het te verkopen onroerend goed plaatsvindt. Het tarief van het overbruggingskrediet is één maand variabel rentetarief. In geval van een overbruggingskrediet zal het totaal van de langlopende lening en het overbruggingskrediet via een tweede (of volgende) hypotheek op het te verkopen onderpand worden zekergesteld.

6 6 5 Bouwdepot zijn van toepassing Voor het in depot houden van de bedragen die in de loop van de tijd betaald moeten worden, wordt een bouwrekening gebruikt. De minimale omvang van een bouwdepot bedraagt Rentevergoeding bouwdepot Nieuwbouw De maximale duur van de rentevergoeding over de gelden in het bouwdepot is 12 maanden Bestaande bouw De maximale duur van de rentevergoeding over de gelden in het bouwdepot is 6 maanden Renteberekening tijdens de bouwperiode Indien de totale lening meerdere leningdelen omvat, wordt de rentevergoeding over het bouwdepot berekend op basis van de gemiddelde rente van de afzonderlijke leningdelen. Dit gebeurt op de volgende manier: Voorbeeld: Totale lening : ,00 Leningdeel 1 : ,00 Rente : 6,20% Leningdeel 2 : ,00 Rente : 5,75% Leningdeel 3 : ,00 Rente : 4,90% Leningdeel 4 : ,00 Rente : 6,85% Gemiddelde rente: 100 / 250 x 6,20% = 2,48% 75 / 250 x 5,75% = 1,73% 25 / 250 x 4,90% = 0,49% 50 / 250 x 6,85% = 1,37% Totaal 6,07% De rentevergoeding over het niet opgenomen bedrag in het bouwdepot bedraagt in dit geval 6,07% -/- 1,00% = 5,07%. 6 Verzekeringen 6.1 Aflossingsproducten Voor nieuw te sluiten hypotheken kan als nieuw aflossingsproduct uitsluitend een ASR Spaarhypotheekverzekering gesloten worden. Bestaande ASR spaarhypotheekverzekeringen met een minimale looptijd van 10 jaar kunnen als aflossingsverzekeringen aangewend worden mits er een omzetting (met fiscale geruisloze voortzetting) naar een nieuwe ASR Spaarhypotheekverzekering plaatsvindt. Als aanvullende voorwaarde geldt dat het minimaal te verzekeren kapitaal bij overlijden binnen deze verzekering dient te worden opgenomen. Wel kan een gedeelte van de hypotheek als aflossingsvrij leningdeel worden verstrekt. Andere aflossingsvormen worden binnen de ASR WoonGerust hypotheek niet geaccepteerd. 6.2 Rekenrendement zijn van toepassing 6.3 Overlijdensrisicoverzekering Voor de ASR WoonGerust hypotheek geldt dat de overlijdensrisicoverzekering gesloten dient te worden bij ASR. Er kan uitsluitend een overlijdensrisicoverzekering gesloten worden met gelijkblijvend kapitaal. Voor ASR Spaarhypotheekverzekeringen geldt als aanvullende voorwaarde dat het minimaal te verzekeren kapitaal bij overlijden binnen deze verzekering dient te worden opgenomen. 5.2 Resterend bedrag Als na de verbouw in het bouwdepot een bedrag resteert dat lager is dan de limiet die door de NHG is gesteld, kan dit bedrag als deel van de lening worden beschouwd. Als dit bedrag hoger is dan de limiet, moet het ter aflossing van de lening worden gebruikt.

7 7 7 Aanvraagprocedure In dit deel beschrijven we de procedure vanaf het indienen van de aanvraag tot en met het geven van finaal akkoord. 7.1 Uitbrengen van een offerte Voordat een offerte kan worden uitgebracht dient een aanvraagformulier te zijn ontvangen. Het indienen van een aanvraag voor een ASR WoonGerust hypotheek kan uitsluitend plaatsvinden via Het Hypotheken Data Netwerk (HDN). De geldgever draagt zorg voor invoering van de aanvraag in het hypotheekoffertesysteem. De aanvraag wordt daarin getoetst op bovenstaande acceptatiecriteria en dient door het systeem voorlopig akkoord te worden gegeven. Indien het systeem geen voorlopig akkoord geeft, wordt de aanvraag afgewezen en kan dus geen offerte worden uitgebracht. Indien het systeem wel een voorlopig akkoord geeft, kan een offerte worden uitgebracht. Dit betekent dat er nooit een offerte kan worden uitgebracht als de aanvraag niet is ingevoerd en getoetst in het hypotheekoffertesysteem. Een aanvraag voor verhoging van een bestaande lening wordt gelijk behandeld als een aanvraag voor een nieuwe lening. 7.2 Vereiste bescheiden voor finaal akkoord Alvorens een finaal akkoord kan worden verleend, dienen de volgende documenten door de aanvrager(s) overgelegd te worden (gedurende het aanvraagproces kan echter te allen tijde om aanvullende informatie worden verzocht): Een door alle leningnemers ondertekend origineel aanvraagformulier; Een door alle leningnemers ondertekende originele offerte; Een geldig legitimatiebewijs van alle leningnemers. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs; Een kopie bankafschrift van de incassorekening; Alle documenten die benodigd zijn conform de normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 8 Verhuisregeling ASR WoonGerust hypotheek. 8.1 Algemeen Indien de lening volledig wordt aflost in geval van verhuizing en verkoop van de woning en er volgt een aanvraag voor een nieuwe ASR WoonGerust hypotheek, dan gelden de volgende verhuisfaciliteiten. Deze aanvraag wordt door ASR beoordeeld op het tijdstip van de verhuizing op basis van de door de geldgever gehanteerde acceptatiecriteria. De nieuwe overeenkomst van geldlening moet tot stand zijn gekomen en het geleende bedrag moet via de notaris zijn uitbetaald uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat u de oude lening volledig hebt afgelost, indien u van onderstaande verhuisfaciliteiten gebruik wilt maken. 8.2 Bedrag en looptijd Het totale geleende bedrag onder de nieuwe lening kan gelijk zijn aan, of hoger of lager zijn dan, het totale bedrag van de afgeloste lening. Leningbedrag ongewijzigd Indien het nieuwe leningbedrag gelijk is aan het bedrag van de volledige aflossing, dan wordt de nieuwe lening opgesplitst in dezelfde leningdelen als die van de afgeloste lening, met een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevastperiode onder de afgeloste lening. Lager leningbedrag Wanneer het totale bedrag van de nieuwe geldlening lager is dan het bedrag van de volledige aflossing, wordt de nieuwe lening opgesplitst in leningdelen zoals die op de afgeloste lening van toepassing waren. De rentevastperiode van de leningdelen is ook in dit geval gelijk aan de resterende rentevastperiode van de leningdelen onder de afgeloste lening. Hoger leningbedrag Wanneer het totale bedrag van de nieuwe lening hoger is dan het bedrag van de vervroegde aflossing, dan bestaat de nieuwe lening uit dezelfde leningdelen die van toepassing waren op de afgeloste lening en één of meer nieuwe leningdelen met de in de offerte genoemde rentevastperiode, aflossingswijze en overige condities. 8.3 Rentepercentage verhuisregeling Indien het bedrag van de nieuwe lening of de leningdelen gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat volledig is afgelost, dan is het op de nieuwe lening/leningdelen van toepassing zijnde rentepercentage hetzelfde als het rentepercentage voor de afgeloste lening/leningdelen. De eerstvolgende renteherzieningsdatum voor de nieuwe lening/leningdelen is eveneens dezelfde als voor de afgeloste lening/leningdelen. Wanneer het totale leningbedrag onder de nieuwe lening groter is dan het op de afgeloste lening en dus één of meer leningdelen worden toegevoegd, dan gelden voor deze nieuwe leningdelen de op dat tijdstip van toepassing zijnde rentetarieven en rentevaste perioden voor soortgelijke leningen. Rente opslagen en kortingen worden daarbij opnieuw vastgesteld. 8.4 Afsluitkosten Wanneer u in het kader van deze verhuisregeling bij ons een nieuwe lening sluit, bent u afsluitkosten verschuldigd.

8 8 8.5 Overdragen van de lening Indien de woning verkocht wordt en juridisch en feitelijk levert aan de koper (nieuwe eigenaar) zonder dat gebruik wordt gemaakt van de verhuisfaciliteiten, kan deze koper ASR vragen een hypothecaire lening te verstrekken voor de aankoop van uw woning tegen dezelfde commerciële condities en overige voorwaarden als in de situatie dat u de bestaande lening zouhebben meegenomen naar uw nieuwe woning. U moet dan wel afstand doen van het recht de bestaande lening mee te nemen naar de nieuwe woning. Vanzelfsprekend zijn deze koper en zijn leningaanvraag onderworpen aan de door ASR gehanteerde acceptatiecriteria. Indien de lening tussen de geldgever en de koper tot stand komt, brengen wij de koper afsluitkosten in rekening volgens onze op dat tijdstip geldende tarieven. Een korting is niet van toepassing. 8.6 Voorwaarden ASR WoonGerust hypotheek versus overig door ASR gevoerde hypotheekvoorwaarden. Het is niet mogelijk om de voorwaarden van de ASR WoonGerust hypotheek toe te passen op overige door ASR gevoerde hypotheken. Het is tevens niet mogelijk voorwaarden van andere ASR hypotheken toe te passen op de ASR WoonGerust hypotheek. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor verhuisregelingen. Contactmatrix Traject Wie? Telefoon adres Aanvraagtraject lening t/m finaal akkoord ASR Hypotheken Aanvraagtraject levensverzekeringen ASR Leven front-office Rotterdam ASR leven front- office Utrecht Activiteiten bestaande levensverzekering ASR Leven back-office Notarisstukken t/m passeren lening STATER t.a.v. afdeling NPZ Activiteiten na passeren lening STATER t.a.v. afdeling B & A Bouwdepot/Schadedepot* STATER t.a.v. afdeling B&Z Provisieboekingen STATER t.a.v. afdeling B&Z *De van de aannemer ontvangen rekeningen voor de vervallen bouwtermijnen/verbouwingskosten kan cliënt, nadat deze voor akkoord getekend zijn en voorzien van het leningnummer, ter betaling ten laste van de bouwdepotrekening zenden aan Stater.

9 Uw Adviseur: (10-09) ASR Verzekeringen Archimedeslaan BA Utrecht

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN 2 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheek/15.07.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum.

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient de geldgever in

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-201 d.d. 10 juli 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mevrouw mr. E.M. Dil-Stork en mr. W.H.G.A. Filott, mpf, leden, en mevrouw

Nadere informatie

Leningsvoorwaarden De Goudse SpaarSlim Hypotheek

Leningsvoorwaarden De Goudse SpaarSlim Hypotheek Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 Leningsvoorwaarden De Goudse SpaarSlim Hypotheek leningsvw de goudse spaarslim hypotheek inhoudsopgave

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Hypotheek Krediet Plan / 01.03.1999

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Hypotheek Krediet Plan / 01.03.1999 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Hypotheek Krediet Plan / 01.03.1999 Hypotheek Krediet Plan Bestaat uit een vaste lening te verstrekken door Delta Lloyd Levensverzekering N.V., alsmede uit een kredietfaciliteit

Nadere informatie

Voorwaarden voor de vaste lening

Voorwaarden voor de vaste lening AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Hypotheek Krediet Plan / 01.02.2001 Hypotheek Krediet Plan Bestaat uit een vaste lening te verstrekken door Delta Lloyd Levensverzekering N.V., alsmede uit een kredietfaciliteit

Nadere informatie

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd.

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd. Geachte relatie, Met ingang van 10 juni verleent Bank of Scotland een korting van 0,50% voor alle NHG aanvragen met een rentevaste periode van 5 en/of 10 jaar waar sprake is van een volledige annuïteitenhypotheek.

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Noord-Braband Hypotheek/

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Noord-Braband Hypotheek/ AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Noord-Braband Hypotheek/01.03.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte loopt tot 3 weken na offertedatum. Binnen deze termijn dient de geldgever in het

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007

AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007 AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.10.2005

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.10.2005 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.10.2005 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Varianova Hypotheek Amstelhuys N.V./01.04.2005

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Varianova Hypotheek Amstelhuys N.V./01.04.2005 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Varianova Hypotheek Amstelhuys N.V./01.04.2005 Artikel 1 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.04.2004

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.04.2004 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.04.2004 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

A ANVULLENDE L ENINGSVOORWAARDEN D RIES TERRENH YPOTHEEK

A ANVULLENDE L ENINGSVOORWAARDEN D RIES TERRENH YPOTHEEK Uitgave september 2004 A ANVULLENDE L ENINGSVOORWAARDEN D RIES TERRENH YPOTHEEK A MSTELHUYS NV Aanvullende leningsvoorwaarden - DrieSterrenHypotheek Inhoud Artikel 1 Acceptatietermijn 3 Artikel 2 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. Postbus 10 5140 BA Waalwijk

Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. Postbus 10 5140 BA Waalwijk AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.07.1999 Wie komen in aanmerking voor HvO-hypotheek Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening van Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. (hierna

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

Leningsvoorwaarden. Seyst (Budget) Hypotheek van Seyst Hypotheken B.V. Oktober 2009. DBV Verzekeringen

Leningsvoorwaarden. Seyst (Budget) Hypotheek van Seyst Hypotheken B.V. Oktober 2009. DBV Verzekeringen Leningsvoorwaarden Seyst (Budget) Hypotheek van Seyst Hypotheken B.V. Oktober 2009 DBV Verzekeringen INHOUDSOPGAVE DEEL A Leningsvoorwaarden voor een Seyst (Budget) Hypotheek 1 De offerte voor een Seyst

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Estate Smart Hypotheek. maart 2007

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Estate Smart Hypotheek. maart 2007 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden Estate Smart Hypotheek maart 2007 Leningsvoorwaarden Deel A Leningsvoorwaarden voor een Estate Smart Hypotheek Artikelen 1 t/m 18 Deel B Algemene

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Spaar Select Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN

Spaar Select Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Spaar Select Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Spaar Select Hypotheek / 01.03.2001 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

6. Looptijd De lening kent een juridische- en economische looptijd. Juridische looptijd: is de periode waarvoor de leningsovereenkomst is gesloten.

6. Looptijd De lening kent een juridische- en economische looptijd. Juridische looptijd: is de periode waarvoor de leningsovereenkomst is gesloten. AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / MKBPlusHypotheek Delta Lloyd Levensverzekering N.V. / 01.01.2005 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.10.2001

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.10.2001 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.10.2001 Artikel 1. Vereisten voor verstrekking van een HvO-hypotheek Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening van Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

Nadere informatie

Overdracht van uw hypotheek van Bank of Scotland plc aan Lloyds Bank plc

Overdracht van uw hypotheek van Bank of Scotland plc aan Lloyds Bank plc Overdracht van uw hypotheek van Bank of Scotland plc aan Lloyds Bank plc U heeft een offerte bij Bank of Scotland plc aangevraagd voor een nieuwe hypotheek of voor een wijziging van uw bestaande hypotheek.

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

De Goudse Compleet Hypotheek Leningsvoorwaarden

De Goudse Compleet Hypotheek Leningsvoorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Compleet Hypotheek Leningsvoorwaarden inhoudsopgave Artikel Deel A Leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.02.2004

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.02.2004 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.02.2004 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-246 d.d. 27 augustus 2015 (door mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. F. Faes,

Nadere informatie

Bank of Scotland Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring

Bank of Scotland Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Bank of Scotland Hypotheek Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring U heeft een offerte aangevraagd voor een hypotheek bij Bank of Scotland. In dit document leest u achtereenvolgens

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie intermediair - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie intermediair - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie intermediair - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / HVO HYPOTHEEK Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. /01.07.2005

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / HVO HYPOTHEEK Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. /01.07.2005 JZ/709522 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / HVO HYPOTHEEK Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. /01.07.2005 Artikel 1. Vereisten voor verstrekking van een HvO-hypotheek Voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Bank of Scotland Budget Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct mei 2015

Bank of Scotland Budget Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct mei 2015 Bank of Scotland Budget Hypotheek Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Bank of Scotland Budget Hypotheek. In

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000 Artikel 1. Vereisten voor verstrekking van een HvO-hypotheek Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening van Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Leningsvoorwaarden. Seyst Smart Hypotheek van Seyst Hypotheken B.V. Oktober 2009. DBV Verzekeringen

Leningsvoorwaarden. Seyst Smart Hypotheek van Seyst Hypotheken B.V. Oktober 2009. DBV Verzekeringen Leningsvoorwaarden Seyst Smart Hypotheek van Seyst Hypotheken B.V. Oktober 2009 DBV Verzekeringen INHOUDSOPGAVE DEEL A Leningsvoorwaarden Seyst Smart Hyoptheek 1 Offerte Seyst Smart Hypotheek 2 2 Leningsbedrag,

Nadere informatie

De Goudse Prijsbewust Hypotheek Voorwaarden

De Goudse Prijsbewust Hypotheek Voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Prijsbewust Hypotheek Voorwaarden Deel A - Leningsvoorwaarden voor De Goudse Prijsbewust

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Hypotheken. Leningsvoorwaarden. Ingangsdatum 1 oktober 2002

Hypotheken. Leningsvoorwaarden. Ingangsdatum 1 oktober 2002 Hypotheken Leningsvoorwaarden Ingangsdatum 38.0203.02 Geldgever is de Stichting Pensioenfonds ABP Obvion N.V. vertegenwoordigt de geldgever Stichting Pensioenfonds ABP In deze Leningsvoorwaarden zijn de

Nadere informatie

Handleiding Intermediair Hypotrust Trend

Handleiding Intermediair Hypotrust Trend Handleiding Intermediair Hypotrust Trend juni 2010 1 HANDLEIDING INTERMEDIAiR HYPOTRUST TREND juni 2010 Auteur Risk Director Gevalideerd door Mark Ouborg Guillaume Lobjoie Alexandra Maugein-Chailloux Datum

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE OFFERTE TEVENS AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN VOOR UW BANK OF SCOTLAND BUDGET HYPOTHEEK

TOELICHTING OP DE OFFERTE TEVENS AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN VOOR UW BANK OF SCOTLAND BUDGET HYPOTHEEK TOELICHTING OP DE OFFERTE TEVENS AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN VOOR UW BANK OF SCOTLAND BUDGET HYPOTHEEK Versie september 2007 Deze toelichting op uw offerte (hierna de "Aanvullende Leningvoorwaarden")

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 3 december 2015

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 3 december 2015 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per Houtvaart Hypotheken t/m 60%EW t/m 75%EW t/m 90%EW t/m 100%EW t/m 115%EW t/m 125%EW ** 2 jaar 2,60% 2,60% 2,70% 2,80% 2,80% 3,30% 3,30% 5 jaar 2,60% 2,60%

Nadere informatie

Bank of Scotland Budget Hypotheek. Toelichting op het hypotheekaanbod Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct 14 maart 2016

Bank of Scotland Budget Hypotheek. Toelichting op het hypotheekaanbod Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct 14 maart 2016 Bank of Scotland Budget Hypotheek Toelichting op het hypotheekaanbod Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct 14 maart 2016 U heeft een hypotheekaanbod aangevraagd voor een Bank of Scotland

Nadere informatie

INTRODUCTIE EUROPESE HYPOTHEEK RICHTLIJN

INTRODUCTIE EUROPESE HYPOTHEEK RICHTLIJN INTRODUCTIE EUROPESE HYPOTHEEK RICHTLIJN Op 21 maart 2016 treedt de Europese hypotheek richtlijn in werking, die in Nederland zal worden verwerkt in bestaande wet- en regelgeving. Lloyds Bank is vanaf

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Bank of Scotland Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct mei 2015

Bank of Scotland Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct mei 2015 Bank of Scotland Hypotheek Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Bank of Scotland Hypotheek. In dit document leest

Nadere informatie

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente van 4 juli 2009

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente van 4 juli 2009 Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente van 4 juli 2009 Z 1094 09-07 1 De offerte voor een REAAL hypotheek met EconomyRente 1.1 Lening en leningsdelen Een REAAL Hypotheek met EconomyRente

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per Alkmaar Hypotheken variabel mnd. variabel 3,45% 3,65% 3,75% 3,85% 3,85% 4,15% 4,15% 3 jaar 3,60% 3,80% 3,90% 4,00% 4,00% 4,30% 4,30% 5 jaar 4,00% 4,20%

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheken

Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheken Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheken Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheekproducten 6 februari 2010 Algemene Bepalingen voor geldleningen 1 november 2009 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. 6 februari

Nadere informatie

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost?

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Voorwaarden boetevrij aflossen Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Vraag 2: Wordt het boetevrij deel per leningdeel of over de gehele lening

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op het hypotheekaanbod Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct 14 maart 2016

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op het hypotheekaanbod Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct 14 maart 2016 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op het hypotheekaanbod Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct 14 maart 2016 U heeft een hypotheekaanbod aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek

Nadere informatie

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek per 4 juli 2009

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek per 4 juli 2009 Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek per 4 juli 2009 Z 1093 09-07 1 De offerte voor een REAAL Hypotheek 1.1. Lening en leningsdelen Een REAAL Hypotheek kan zijn samengesteld uit één of meer afzonderlijke

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-291 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.07.2006

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.07.2006 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.07.2006 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Vragen en antwoorden variabele rente

Vragen en antwoorden variabele rente Vragen en antwoorden variabele rente Hoe is de variabele rente opgebouwd? Hoe is de opslag variabele rente opgebouwd? De variabele rente wordt bepaald door twee elementen: de 1- maands Euribor en de opslag

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS 95% Hypotheek CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Argenta. rentedaling per 11-02-2009

Argenta. rentedaling per 11-02-2009 Argenta rentedaling per 11-02-2009 De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn voor Argenta reden per 11-02-2009 de rentetarieven te verlagen. Alle rentetarieven en -acties kunt u terugvinden op

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013 Alkmaar Hypotheken 29 november 2013 variabel mnd. variabel 2,85% 3,05% 3,15% 3,25% 3,25% 3,55% 3,55% 3 jaar 3,35% 3,55% 3,65% 3,75% 3,75%

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / MKBPlusHypotheek Delta Lloyd Levensverzekering N.V./

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / MKBPlusHypotheek Delta Lloyd Levensverzekering N.V./ AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / MKBPlusHypotheek Delta Lloyd Levensverzekering N.V./ 01.03.2006 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Voorwaarden voor een CMIS (Plus) Hypotheek versie 1106. Voorwaarden voor een CMIS (Plus) Hypotheek van

Voorwaarden voor een CMIS (Plus) Hypotheek versie 1106. Voorwaarden voor een CMIS (Plus) Hypotheek van Voorwaarden voor een CMIS (Plus) Hypotheek van 1 Voorwaarden voor een CMIS (Plus) Hypotheek van CMIS Nederland B.V. De Voorwaarden voor een CMIS (Plus) Hypotheek van CMIS Nederland is een uitgave van CMIS

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Hypotheek verhogen bijbouwe

Hypotheek verhogen bijbouwe Voor het verhogen van je bijbouwe hypotheek zonder hulp van een hypotheekadviseur hebben we (nog) geen digitaal proces zoals bij de aanvraag van je hypotheek. Je gebruikt voor het verhogen van je hypotheek

Nadere informatie

Prospectus Vola Geldleningen BV

Prospectus Vola Geldleningen BV Prospectus Vola Geldleningen BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Vola Geldleningen BV, kortweg Vola is één van de bekendste financieringsmaatschappijen

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie