De Vlinder. onderdeel van Maashorst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vlinder. onderdeel van Maashorst"

Transcriptie

1 De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids

2 Schoolgids De Vlinder Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren) zich thuis zullen voelen op De Vlinder. Voor u ligt de schoolgids van De Vlinder. De Vlinder is geen reguliere basisschool, maar een school voor Speciaal Onderwijs. In deze gids vertellen wij in het kort: Waar de school voor staat Hoe de organisatie van het onderwijs geregeld is De wijze waarop het onderwijsaanbod is opgezet Hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd Hoe wij resultaten meten Hoe wij u daarvan op de hoogte stellen. Het doel van deze gids is om informatie te verstrekken over onze school aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Daarnaast willen wij in deze schoolgids vertellen wat u van onze school mag en kunt verwachten. U vertrouwt uw kind namelijk voor een groot gedeelte van de dag aan ons toe. Vanaf dat moment deelt u met ons de zorg voor uw kind. Wij willen u daarom goed informeren. Mocht u na het lezen nog vragen of suggesties hebben, neem dan contact met ons op om eventueel een afspraak te maken. Wij zullen uw reactie zeer op prijs stellen! Team De Vlinder 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school en de organisatie 3 De Vlinder 3 De Organisatie 3 Medezeggenschapsraad (MR) 3 Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm) 4 Missie en visie 5 Voor welke leerlingen is de school bedoeld? 5 Passend Onderwijs 6 Leerstofaanbod 7 Onderwijsdoelen 7 De schoolorganisatie 9 Commissie voor de Begeleiding (CvB) 9 De klas en de leerkracht 9 Rapportage 9 Video-opnames / foto s 11 Uitplaatsing/ doorplaatsing naar vervolgschool 11 Financiële zaken 15 Ouderbijdrage 15 Verzekering 15 Schoolregels 16 Medicijngebruik op school 16 Mobiele telefoon 16 Gedragsregels en ordemaatregelen 16 Schoolverzuim 17 Ziekmeldingen 17 Leerlingenvervoer 17 Taxi 18 Extra verlof 19 Dagelijkse praktijk 20 Bereikbaarheid van de school 20 Onderwijstijden 20 Vakanties en vrije dagen schooljaar Wijziging gegevens 22 Hoofdluis 23 Sponsoring 23 Notities 24 School en veiligheid 12 Calamiteitenplan 12 Problematisch leerlinggedrag 12 Klachtenprocedure / vertrouwenspersoon 13 Zorg voor jeugd 13 De kwaliteit van het onderwijs 14 2

4 De school en de organisatie De Vlinder De school en zijn missie De missie van onze school Samen ontwikkelen in veiligheid Dat willen we ten aanzien van kinderen, ouders en andere partners dagelijks in de praktijk brengen. Om deze missie te realiseren zijn er vijf belangrijke kernwaarden die ons richting geven in het handelen; Veiligheid Vertrouwen Betrokkenheid Eigenheid Respect. De Organisatie Stichting Koraal Groep bestaat uit 11 werkstichtingen waaronder stichting Maashorst. Onder deze zorgstichting valt school De Vlinder, speciaal onderwijs. De directie van De Vlinder bestaat uit de heer Henk Reimert (directeur-bestuurder) en mevrouw Karin van Tilborg, adjunct-directeur. Medezeggenschapsraad (MR) Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet voor advies en/of instemming worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft dan ook een belangrijke stem in diverse zaken die van belang zijn voor een goede schoolorganisatie. Bereikbaar via mail In deze medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd, participeren 3 personeelsleden en 3 ouders. 3

5 Deze medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd, bestaat bij De Vlinder uit: Functie Naam Namens Voorzitter Vacature personeel Secretaris Vacature personeel Lid José van Gestel personeel Lid Jennifer Rooijmans ouders / verzorgers Lid René van Doorn ouders / verzorgers Lid Vacature ouders / verzorgers Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm) Tot slot bestaat er, voor alle werkstichtingen van Koraal Groep, nog de Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm). Deze raad heeft centraal overleg met de Raad van Bestuur van Koraal Groep. Één lid vanuit de MR participeert in de CMZm. Één ouder van de MR heeft zitting in de OndersteuningsPlanRaad (OPR) vanuit het samenwerkingsverband. De ouderraad op De Vlinder houdt zich o.a. bezig met festiviteiten, activiteiten en feestelijkheden. 4

6 Missie en visie Voor welke leerlingen is de school bedoeld? Onze doelgroep De school kent drie soorten leerlingen: Kinderen die afkomstig zijn uit de regio. Deze leerlingen worden toegelaten tot de school als de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor speciaal onderwijs (zie hoofdstuk Passend Onderwijs ). Kinderen die residentiële behandeling en dagbehandeling ontvangen binnen Kinderhuis Reek. Kinderen die dagbehandeling ontvangen binnen Medisch Kleuterdagverblijf De Kleine Hoogen. mogelijk voorbereid is op zijn/haar plek in de maatschappij die past bij zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. De Vlinder is een school voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen op De Vlinder. Onze leerlingen hebben in principe normale (zgn. normvariante) intelligentiemogelijkheden. Kinderen met gemiddelde tot boven gemiddelde intelligentiemogelijkheden (IQ vanaf 80) kunnen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod. Visie en benaderingswijze van het schoolteam Onze hoofdfunctie is het verzorgen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen van wie de ouders kiezen voor een speciale setting. De Vlinder werkt vanuit een rijke ervaring en opgebouwde expertise ten aanzien van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook is er ruime ervaring met kinderen met ADHD en hechtingsproblemen. Onze taak is om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen op De Vlinder. 5

7 Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren op de reguliere school in de buurt. Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 is dat geregeld. Iedere school heeft nu een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal (basis-)onderwijs. Kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften vanwege een beperking zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met ernstige gedragsproblemen. De Vlinder is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen, die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Om iedere leerling passend onderwijs aan te bieden gaan alle scholen binnen de regio beter met elkaar samenwerken. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn ook geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben op de reguliere school wordt door de samenwerkende scholen van het samenwerkingsverband georganiseerd en betaald. Bij een positief besluit geeft de toelatingscommissie een toelaatbaarheidsverklaring af. Daarop staat het nummer van het samenwerkingsverband, van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en einddatum en het bekostigingsniveau. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Deze (v)so-school onderzoekt of zij deze leerling een passend aanbod kan geven en gaat over tot een plaatsingsbesluit als dit het geval is. Indien het besluit negatief is of er is geen plaats op de betreffende (v)so-school, dan heeft deze school de plicht om (ter overbrugging) een passende andere school te zoeken. Als het samenwerkingsverband geen toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, moet de reguliere school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling, of zelf zorg bieden met ondersteuning. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. Een leerling die al op het speciaal onderwijs zit en deze vorm van onderwijs nodig heeft, houdt zijn plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang de leerling op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school en het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs(v)so. Voor de plaatsing op een (v)so-school wordt het dossier beoordeeld door deskundigen die zitting hebben in de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Meer informatie over de procedure om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband waarin u woont. De Vlinder maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband PO

8 Leerstofaanbod Bij De Vlinder staat het didactische aanbod centraal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het didactische aanbod van De Vlinder kan vergeleken worden met het aanbod van een reguliere basisschool. Binnen onze school worden dezelfde methodes en toetsen gebruikt als binnen het reguliere onderwijs met de mogelijkheid aangepaste middelen en toetsing in te zetten waar nodig. Onderwijsdoelen De doelstellingen die per schooljaar per vakgebied behaald dienen te worden, staan beschreven in het groepsjaarplan, dat in de klas ter inzage ligt. Ieder klassenteam stelt dit aan het begin van het schooljaar op. De klassenteams maken hierbij gebruik van het uitgebreid didactisch leerplan, waarin de kerndoelen per leerjaar en vakgebied voor De Vlinder staan weergegeven. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. studievaardigheden, Engels, creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek, seksuele en relationele ontwikkeling en bewegingsonderwijs. De vakgebieden die structureel, 2x per jaar in januari en juni, getoetst worden volgens het Cito-Leerling- en Onderwijs volgsysteem zijn: peuterobservaties, taal en rekenen voor kleuters, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen. Daarnaast wordt er methodegebonden getoetst na de afronding van een bepaald leerstofonderdeel. Ook wordt er structureel getoetst en interventie gepleegd volgens het Protocol voor Dyslexie en Leesproblemen. Het Protocol voor Hoog- een Meerbegaafde leerlingen en het Protocol voor Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie is op school aanwezig en kan worden ingezet indien van toepassing. Voor kinderen die niet voldoende van het groepsjaarplan kunnen profiteren worden individuele, concrete doelen geformuleerd. Deze worden genoteerd in het groeidocument. Het groepsjaarplan bestaat uit een pedagogisch en een didactisch gedeelte. Het groepsjaarplan wordt gedurende het schooljaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De vakgebieden De vakgebieden waarin wij methodegebonden leerstof aanbieden zijn; taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie), verkeer, PAD, Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! 7

9 Gymnastiek is een onderdeel van bewegingsonderwijs Gemiddeld staat er 2 x per week gymnastiek op het rooster. Er wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in het dorp, gelegen in dezelfde straat als de school. Doelstelling bij de bewegingslessen is het kennismaken met allerlei vormen van bewegen. Behalve het fysieke aspect spelen zaken als sociale vaardigheden, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken, accepteren van verschillen, zoeken van uitdagingen en omgaan met de grenzen van je lichaam een rol. Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) Het PAD-leerplan is een programma om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. PAD betekent: Programma Alternatieve Denkstrategieën. U kunt het ook eenvoudiger vertalen: Proberen Anders te Denken. Het PAD-leerplan is er voor alle groepen van onze school. Gedurende alle acht de schooljaren komen vier thema s aan de orde tijdens ongeveer twintig lessen per leerjaar. Het gaat om zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleem oplossen. Het vak PAD staat twee per week op het rooster. Jaarlijks organiseert de PAD werkgroep een informatiebijeenkomst voor ouders en verzorgers. Voor meer informatie kunt u het informatieboekje voor ouders en verzorgers, genaamd PAD op De Vlinder opvragen bij het secretariaat. 8

10 De schoolorganisatie Commissie voor de Begeleiding (CvB) De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bestaat uit onder andere: adjunct-directeur, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkende, jeugdarts en remedial teacher. De CvB verzorgt de intake van de externe leerlingen en participeert in de intake van de interne leerlingen. Tevens ziet deze CvB toe op de kwaliteit van de totale zorg en begeleiding van het moment van plaatsing tot het moment van de uitstroom van de leerlingen. De klas en de leerkracht In een klas zitten ongeveer 14 kinderen. De klas wordt geleid door 1 leerkracht (of 2 parttime leerkrachten) en heeft ondersteuning van 1 of 2 klassenassistenten. Daarnaast bieden een aantal klassen plaats aan een stagiaire vanuit een MBO- of HBO-opleiding. Wij zullen u, nadat bekend is in welke klas uw kind geplaatst wordt, zo snel mogelijk laten weten welke personen dagelijks met uw kind werken. Rapportage De leerlingbespreking Een aantal keer per jaar worden de vorderingen en de ontwikkeling van de leerling door de leerkracht en de klassenassistent (telefonisch) besproken met de ouders tijdens de leerlingbespreking. Ouders mogen er zelf voor kiezen om tevens eventuele betrokken hulpverleners uit te nodigen. De vorderingen worden besproken aan de hand van de inhoud van het groeidocument, een document dat ouders van tevoren hebben ontvangen. Het klassenteam zal ruim van tevoren met de ouders een afspraak maken voor de leerlingbespreking. Indien er tijdens de bespreking belangrijke punten naar voren komen of nieuwe afspraken worden gemaakt, worden deze genoteerd in een gespreksverslag. Ouders ontvangen hiervan een exemplaar en een kopie wordt bewaard in het dossier. De perspectiefbespreking Twee keer per jaar, in januari en juni, vindt voor alle leerlingen een perspectiefbespreking plaats. Hierbij zijn de leerkracht en de leden van de Commissie van Begeleiding aanwezig. De doelen waar het afgelopen half jaar aan gewerkt is en het opgestelde onderwijsperspectief worden geëvalueerd. Vervolgens worden nieuwe lange termijn doelen opgesteld en wordt het onderwijsperspectief, indien nodig, opnieuw geformuleerd. Tevens wordt besproken of extra inzet van de leerkracht en/of ondersteuners nodig is op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De bevindingen worden in een groeidocument gezet en (telefonisch) met ouders besproken. De overdrachtsbespreking Aan het eind van het schooljaar vindt een overdrachtsbespreking plaats tussen de huidige en de toekomstige leerkracht. Onder meer de pedagogische en didactische behoeftes en opvallende zaken rondom de ontwikkeling van de leerling komen aan de orde. 9

11 Groepsjaarplan Voor elke groep is er een groepsjaarplan dat jaarlijks opgesteld wordt door de leerkracht. Het groepsjaarplan bestaat uit twee delen: een pedagogisch en een didactisch gedeelte. In het pedagogische gedeelte worden de doelen en aandachtspunten op het pedagogische vlak vermeld. In het didactische gedeelte staan de didactische beginsituatie, de doelstellingen voor het komend jaar en de leerstof om deze doelen te bereiken, omschreven. Het groepsjaarplan ligt in de klas en is door ouders altijd in te zien. Groeidocument Bij de start van een leerling op De Vlinder wordt een groeidocument opgesteld door de orthopedagoog, de maatschappelijk werkster, de remedial teacher en de leerkracht. Dit document wordt binnen zes weken met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Vervolgens wordt het groeidocument in januari en juni geëvalueerd. Smart-handelingsplan Binnen de klassen wordt gewerkt met Smarthandelingsplannen. Deze kunnen voor een individuele leerling of voor een groepje leerlingen opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij gaat het altijd om kleine didactische, sociale en/of emotionele streefdoelen die haalbaar en meetbaar zijn binnen een korte termijn. Didactische doelen worden vaak opgesteld aan de hand van toetsscores, zowel van de methodegebonden als de niet-methodegebonden toetsen. Deze worden door de leerkrachten zelf opgesteld en binnen de klas uitgevoerd. Zij informeren ook ouders hierover. Didactisch handelingsplan Het didactisch handelingsplan wordt opgesteld door de remedial teacher. Dit gebeurt altijd na aanmelding en overleg in de CvB. De uitvoering van dit handelingsplan samen met de leerling kan liggen bij de remedial teacher, bij de leerkracht of bij een combinatie van beiden. Ook is het mogelijk dat ouders gevraagd wordt hieraan mee te werken samen met de leerling. Voor het in aanmerking komen van didactische begeleiding door de remedial teacher zijn vaste richtlijnen opgesteld. Dit document wordt ook altijd naar ouders gestuurd. Rapport Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van De Vlinder een kindrapport mee naar huis om te kunnen laten zien aan familie en vrienden. Leerlingen die onderwijs volgen naast de behandeling op het MKD, krijgen een rapport wanneer ze minimaal tweeënhalve dag per week onderwijs volgen in de kleuterklas binnen het gebouw van De Vlinder. Informatieverstrekking Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders hun verschillende adressen kenbaar maken aan de school. Voor leerlingen met gescheiden ouders wordt één bespreking ingepland waar beide ouders voor worden uitgenodigd. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de administratie van de school. Medewerkers van De Vlinder en Maashorst die bij uw kind betrokken zijn, hebben regelmatig intern overleg over uw kind en wisselen informatie met elkaar uit. 10

12 Video-opnames / foto s Op De Vlinder wordt regelmatig in de klassen gebruik gemaakt van video-opnames in het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames stellen de klassenleiding van uw kind in staat de onderwijsleersituatie beter te bekijken en daar waar nodig te verbeteren. De video-opnames worden alleen voor gebruik binnen de school gemaakt. De banden worden zorgvuldig opgeborgen en na gebruik gewist. Wanneer het de bedoeling is dat beelden openbaar gemaakt worden (bijvoorbeeld ten behoeve van voorlichtings- en onderwijsactiviteiten), dan gebeurt dit uitsluitend als ouders hiervoor toestemming hebben verleend. Wij vragen u aan het begin van het schooljaar aan de mentor door te geven als uw kind niet gefilmd/gefotografeerd mag worden. Uitplaatsing/ doorplaatsing naar vervolgschool Als uw kind De Vlinder gaat verlaten en is aangewezen op vervolgonderwijs binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs bent u als ouder(s)/verzorger(s) zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden van uw kind bij een vervolgschool. Wanneer de observatie/behandeling van uw kind binnen zorginstelling Maashorst is afgerond en hij/ zij op de zorginstelling wordt uitgeschreven, zal er ook een plaats gezocht moeten worden op een vervolgschool. U kunt als ouder(s), ten behoeve van de aanmelding voor vervolgonderwijs, hulp vragen bij het samenstellen van een dossier. Dit kan bij uw zorgconsulent, een (toeziend) voogd, de school waar u uw kind wilt aanmelden en natuurlijk de school waar uw kind nu zit. 11

13 School en veiligheid Calamiteitenplan Zoals iedere school is ook De Vlinder in het bezit van een calamiteitenplan. Dit plan omvat een aantal protocollen waarin staat beschreven hoe te handelen in bepaalde situaties. De volledige protocollen liggen op school ter inzage. Ongevallen en bijna ongevallen worden geregistreerd middels het FOBO (Fouten en Bijna Ongevallen)-formulier. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen onze school te actualiseren c.q. te verhogen. Problematisch leerlinggedrag Onder problematisch leerlinggedrag verstaan wij: gedrag dat een leerling (om wat voor reden dan ook) vertoont dat niet in een klassensituatie te hanteren is. We vinden het bij De Vlinder erg belangrijk om preventief te handelen; dus om te voorkomen dat problemen escaleren. Dit doen we onder meer door: een goede sfeer binnen de school te creëren, afkeuring van het gedrag en niet de persoon, duidelijke gedragsregels te stellen, het bieden van structuur in tijd en ruimte en gepaste nabijheid, duidelijke begrenzing te bieden, de inzet van belonen en straffen en model-leren en een gestructureerde methode voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. In enkele situaties kan het voorkomen dat een leerling verzocht wordt de klas te verlaten vanwege problematisch gedrag, maar dat deze leerling weigert, of zelfs zeer bedreigend is naar andere kinderen of de leerkracht. Op die momenten kunnen we alleen nog maar fysiek ingrijpen om de rust en basisveiligheid in de groep te herstellen. We zetten dan veilige en humane lichaamstechnieken in. Het schoolteam van De Vlinder is geschoold in het gebruiken van deze lichaamstechnieken. Na schooltijd zal de leerkracht u hierover altijd informeren. Bij vragen naar aanleiding van een verhaal van uw zoon of dochter kunt u altijd contact met het klassenteam opnemen. Ook zal de leerkracht een registratieformulier Problematisch Leerlinggedrag (PLG) invullen, dat wordt bewaard in het dossier van de leerling. Als er schade wordt toegebracht aan goederen of derden zal er een beroep gedaan worden op de W.A verzekering van de ouders/verzorgers. Pesten Op iedere basisschool kan pestgedrag voorkomen; ook bij De Vlinder. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Wij vinden namelijk dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig moeten voelen. Op school willen wij elkaar steunen en respect tonen voor de eigenheid van de ander. Wij willen bevorderen dat kinderen elkaar waarderen en we streven ernaar een open en veilig klimaat te scheppen, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. Dat bevordert een optimale groei en ontwikkeling bij elk kind. Daarom is het protocol pesten opgesteld, dat aanvullend werkt op het preventieve leerplan PAD. Het protocol ligt ter inzage op school en is tevens op de website te bekijken. Van 10 t/m 15 november 2014 organiseert de Vlinder, de week van respect. 12

14 Mocht uw kind te maken krijgen met pesten, dan kunt u altijd direct contact opnemen met de mentor. Wij gaan dan met elkaar om de tafel om zorg te dragen voor een gezamenlijke oplossing, opvang en begeleiding van betrokkenen. Klachtenprocedure/vertrouwenspersoon Indien u een klacht heeft, kunt u hier op verschillende manieren mee omgaan. De Vlinder biedt verschillen mogelijkheden, zodat er een oplossing is die bij u en bij de aard van uw klacht past. We willen zoveel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. Binnen Koraal Groep is een officiële klachtenregeling van kracht. Binnen Saltho Onderwijs, en dus ook voor De Vlinder is afgesproken dat elke school dit op dezelfde manier heeft ingericht en dat is als volgt: Bespreek de situatie eerst met een medewerker of directielid van de school. U kunt zich laten bijstaan door een contactpersoon van de school. Voor onze school is dat Maike Hendriks. Zij is te bereiken op telefoonnummer De contactpersoon kan u ondersteunen, kan een bemiddelaar inschakelen of een vertrouwenspersoon voor u inzetten. Zorg voor jeugd De Vlinder is sinds 2011 aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. Binnen onze organisatie kunnen alleen de directie en de schoolmaatschappelijk werkster zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Dit signaal geven zij alleen af, nadat zij de ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd en wanneer dit besproken is in de Commissie voor de Begeleiding. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Op vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werkster. Indien het tot een officiële schriftelijke klacht leidt dan wordt deze behandeld door een externe klachtencommissie. De school is aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: Wij willen bevorderen dat kinderen elkaar waarderen en we streven ernaar een open en veilig klimaat te scheppen, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. 13

15 De kwaliteit van het onderwijs Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen. Wanneer we de kwaliteit van ons onderwijs willen vasthouden én willen verbeteren is het van groot belang om te bekijken welke resultaten ons onderwijs oplevert. Gedurende de leerjaren volgen we de leerresultaten van de leerlingen, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied, met methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (zoals het Cito-leerlingvolgsysteem). Ieder jaar brengen we de uitstroomgegevens van de leerlingen die naar een vervolgschool gaan in kaart. Leerlingen die bij ons vertrekken volgen we nog twee jaar op hun nieuwe school. De analyse van deze gegevens levert informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. We stellen ons onderwijs bij als daar naar aanleiding van deze analyse aanleiding toe is. De uitstroomgegevens van de leerlingen van de laatste schooljaren zijn te vinden op onze website. Zelfevaluatie is een belangrijk middel om de kwaliteit te borgen en verder te verhogen. Wij hebben inhoudelijk uitgewerkt wat wij verstaan onder kwalitatief goed onderwijs in Kwaliteitskaarten. In ons kwaliteitszorgbeleid hebben we vastgelegd hoe we dit in onze zelfevaluatie kunnen vaststellen. Dat wordt gecheckt door het auditteam. Regelmatig worden er tevredenheidspeilingen verricht onder ouders, leerlingen en personeel. Met onze samenwerkingspartners van zorginstellingen zijn er overleggen waarin de samenwerking wordt geëvalueerd en bepaald wordt wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Ook met andere scholen in de regio is afstemming om een goed passend onderwijsaanbod tot stand te brengen. Al deze gegevens vormen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de kwaliteit op de scholen. Het geeft ons inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school. Iedere vier jaar formuleren wij op hoofdlijnen nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete resultaatafspraken vertaald en vastgelegd in het jaarplan. Het jaarverslag met betrekking tot de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs van onze school, de ontwikkelpunten en de behaalde resultaten is te vinden op de website. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen 14

16 Financiële zaken Ouderbijdrage Er zijn verschillende redenen waarom de school aan ouders van leerlingen een jaarlijkse bijdrage vraagt. In alle gevallen worden de gelden besteed aan activiteiten waarvoor de school geen geld krijgt. Met het geld van deze vrijwillige ouderbijdrage worden extra activiteiten bekostigd zoals bijvoorbeeld Sinterklaas- en Kerstviering en traktaties tijdens o.a. cultuuractiviteiten, carnaval, sportdag etc. Allemaal activiteiten die wij als school erg belangrijk vinden. De werkelijke kosten van genoemde activiteiten zijn hoger dan de algemene ouderbijdrage en de school betaalt er daarom ook aan mee. Bij plaatsing op school wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een toelichting over de ouderbijdrage gegeven. Via een overeenkomst wordt dit schriftelijk vastgelegd. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Algemene vrijwillige 25,00 per jaar ouderbijdrage Voor kinderen die onze school slechts een gedeelte van het schooljaar bezoeken wordt altijd een evenredig bedrag in rekening gebracht. Indien u een uitkering geniet kunt u bij de gemeente een aanvraag bijzondere bijstand indienen voor een bijdrage in de kosten. Als een kind de school gedurende het schooljaar verlaat kunnen ouders/verzorgers eventueel teveel betaalde overblijf- en/ of ouderbijdrage terugvragen. Men kan hiervoor contact opnemen met de administratie van de school. Verzekering Voor schade die ontstaat door leerlingen zijn de ouder(s)/ verzorger(s) aansprakelijk. Alle schade die door een leerling aan gebouwen (bijv.glasschade), meubilair (bijv. schade aan een bureautje) of andermans eigendom (bijv. auto/ fiets) wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/ verzorger(s) hersteld! Indien een leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de groepsleerkracht dit direct aan de ouder(s)/ verzorger(s) melden. De rekening van het herstellen van de schade wordt vervolgens naar het adres van de betreffende ouder(s)/verzorger(s) gezonden. Indien u een W.A.P. verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) heeft, kunt u proberen het bedrag terug te vorderen. De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen/andermans eigendom toegebracht. Ze vergoedt dus géén materiële kosten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen evt zelf een schade verzekering afsluiten, voor informatie kijk op de website. Verzekering bij uitstapjes De school heeft voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten alsmede een reisverzekering bij uitstapjes. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. 15

17 Schoolregels Binnen De Vlinder geldt een aantal (school)regels. Van zowel leerlingen als personeel wordt verwacht dat zij deze regels naleven. Regelmatig worden deze door de leerkrachten met de kinderen besproken. Als een juf of meester je iets vraagt, zorg dan dat je je gedraagt. Pesten is nooit goed, zorg dat je aardig doet. Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool; Voor groot en klein zal je aardig zijn. Rennen doe je op het schoolplein, binnen moet je rustig zijn. Behalve deze algemene schoolregels gelden tevens aparte regelingen in verband met o.a. weglopen, schorsing etc. Medicijngebruik op school Wanneer uw kind op school medicijnen gebruikt wijzen wij u erop dat het niet is toegestaan deze aan uw kind mee naar school te geven. Wij verwachten dat u deze persoonlijk aan de desbetreffende leerkracht overhandigt. Dit om problemen met medicijnen tijdens het dagelijkse taxivervoer te voorkomen. Mobiele telefoon Voor leerlingen is het gebruik van mobiele telefoons tijdens lessen en in het gebouw verboden. Gedragsregels en ordemaatregelen De Wet op de Expertisecentra (WEC) geeft geen bijzondere voorschriften met betrekking tot schorsing. De wetgever gaat ervan uit, dat schorsing een (ingrijpende) maatregel is in reguliere scholen, maar die binnen het speciaal onderwijs niet thuishoort. De inspectie kan echter begrip opbrengen indien in zeer uitzonderlijke gevallen door onze school gebruik wordt gemaakt van de schorsingsmaatregel. Een schorsing kan, zoals omschreven in de Leerplichtwet 1969 art. 11 lid c worden opgevat als een tijdelijke ontzegging van de toegang tot de school als tuchtmaatregel. De schorsing mag niet langer dan één week duren en al bij een schorsing voor langer dan één dag wordt de inspecteur geïnformeerd. Richtlijnen voor schorsing zijn: De directie kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde tijd. De schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerkracht en de directie. Daarna wordt de leerling geïnformeerd. De directie deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mede. In dit besluit worden de redenen voor schorsing, de tijdsduur, aanvang en eventuele andere genomen maatregelen vermeld. De school zal altijd zijn uiterste best doen, door bijvoorbeeld het meegeven van huiswerk, om te voorkomen dat de leerling achterstand oploopt. Verwijdering is aan de orde bij ernstig wangedrag van de leerling en/ of de ouder. Het gaat dan om: Voortdurend, storend, agressief gedrag van de leerling. Bedreigend of agressief gedrag van ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling. Voor beide verwijderingsgronden moet aannemelijk zijn 16

18 dat herhaling niet is uitgesloten, waardoor de veiligheid van het personeel of andere leerlingen of de ongestoorde voortgang van het onderwijs niet gewaarborgd wordt. Verwijdering vindt plaats nadat de wettelijk vastgestelde procedure is gevolgd: Ouders en leerkracht(en) worden gehoord. Ouders ontvangen een gemotiveerd besluit en hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken. Het besluit tot verwijdering wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Indien ouders bezwaar hebben ingediend, worden zij door het bevoegd gezag gehoord. De directie neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit. Opmerking: Voordat de directie een leerling verwijdert, moet men voldoen aan de wettelijke verplichting om er voor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Wanneer het gedurende acht weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop het besluit tot verwijdering aan de ouders is medegedeeld, niet lukt de leerling op een andere school te plaatsen, kan het bevoegd gezag de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen. Het bestuur moet wel kunnen bewijzen zich gedurende deze periode te hebben ingespannen om een andere school te vinden. Ouders/verzorgers van externe leerlingen dienen de ziekmelding vóór 8.45 uur door te geven bij de administratie van de school. Zij geven het bericht door aan de leerkracht van uw kind. Tevens dient u het taxibedrijf te laten weten dat uw kind niet hoeft te worden opgehaald. Bij externe leerlingen nemen wij contact op met de ouders wanneer wij geen bericht van afwezigheid hebben ontvangen. Bij aanhoudend verzuim wordt de leerplichtambtenaar hierover ingelicht. Ziekmeldingen Als een leerling ziek is kan hij/zij niet naar school. Wij verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) nadrukkelijk dit telefonisch aan school te melden voor de aanvang van de lessen bij het secretariaat of de groepsleerkracht. Wij moeten immers weten dat een kind afwezig is en waarom. Graag ook een telefoontje of een briefje wanneer een kind om een andere reden niet naar school kan komen of als het niet op tijd kan zijn, liefst ook vóór schooltijd! Ook het taxibedrijf dient gewaarschuwd te worden. Leerlingenvervoer Ouders van externe leerlingen kunnen een aanvraag indienen voor taxivervoer bij de gemeente. De gemeente regelt, na goedkeuring, het taxivervoer. Voor het vervoer zal de gemeente vragen om een zogenaamde schoolverklaring. Schoolverzuim Als een leerling niet op school kan komen, is de ouder/ verzorger verplicht dit aan de school te melden. Bij interne leerlingen dient dit schriftelijk of mondeling te worden doorgegeven door de groepsleiding van de zorginstelling. Bij afwezigheid van een interne leerling (zonder bericht) wordt contact opgenomen met de betreffende groepsleiding. Aanvraagformulier leerlingenvervoer is te verkrijgen bij de gemeente. Schoolverklaring kunt u aanvragen bij de administratie van de school. 17

19 Taxi De taxibedrijven die dagelijks de externe leerlingen vervoeren zijn op de hoogte van de lestijden en de vakanties. Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet met de taxi meegaat, dient u zelf het taxibedrijf te waarschuwen. Laat het taxibedrijf ook tijdig weten wanneer uw kind weer opgehaald moet worden! Bij vragen en/of klachten moet u zich wenden tot het taxibedrijf en/of tot de contactpersoon van onze school. Blijven de klachten bestaan dan kunt u contact opnemen met de afdeling onderwijszaken van uw gemeente. Belangrijke informatie Alle leerlingen hebben sinds januari 2007 een Burger Service Nummer (voorheen sofinummer) De school moet in bezit zijn van: een kopie van het belastingformulier met het Burger Servicenummer óf een kopie van een identiteitskaart of paspoort van de leerling óf een uittreksel van het bevolkingsregister óf een kopie van een zorgverzekeringspas Mochten er vanuit het taxibedrijf aanhoudend klachten zijn met betrekking tot het vervoer van uw kind dan kan de gemeente besluiten om het taxivervoer stop te zetten. LET OP: zonder Burger Service Nummer kan uw kind niet als leerling van onze school worden ingeschreven 18

20 Extra verlof Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar en het volgen van onderwijs is erg belangrijk. In de leerplichtwet staat dat alleen bij gewichtige omstandigheden extra verlof kan worden verleend. Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of verzorgers liggen. Hieronder vindt u het overzicht van de omstandigheden waarvoor de school verlof kan verlenen: Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Verhuizing, maximaal 1 dag. Gezinsuitbreiding, maximaal 1 dag. Huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad, maximaal 2 dagen. Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten. Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad. Aantal dagen afhankelijk van familiegraad en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van familie t/m 2e graad: maximaal 1 dag. Verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (bv. Suikerfeest) 1 dag per verplichting. Als vanwege het beroep van de ouders het gezin onmogelijk tijdens de zomer met vakantie kan (maximaal 10 schooldagen per jaar). Dit mag niet vallen in de eerste 2 weken van het schooljaar. Bij het aanvragen voor dit extra (vakantie)verlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat er geen andere vakantiemogelijkheden zijn. Géén redenen voor extra verlof zijn: Een afwijkend vakantierooster van andere kinderen uit het gezin die op andere scholen zitten. Familiebezoek in het buitenland. Vakantie vanwege lagere prijzen of vermijden van bv. hoogseizoen. Één of meerdere dagen eerder afreizen naar óf later terugkomen van vakantie om drukte te vermijden. Het vermijden van files. Verjaardag van broertjes, zusjes, ouders, opa s, oma s, lange weekendjes weg etc. Verlofaanvraag voor niet genoemde dagen Voor feesten en gelegenheden die hierboven niet worden genoemd wordt geen verlof verleend. Het heeft dan ook geen zin om daarvoor een verlofaanvraag in te dienen. Wij wijzen u erop dat wij verplicht zijn om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Aanvraag voor extra verlof dient uiterlijk 2 dagen voor de verlofdatum schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie van de school. 19

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2016-2017 Schoolgids De Vlinder 2016-2017 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Dit is de schoolgids voor schooljaar 2014-2015 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het bestuur, in overleg met directie en de Deelraad.

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Uit klas plaatsing leerling

Uit klas plaatsing leerling r.k. basisschool De Jonge Wereld Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag Tel: 070 4480310 Fax: 070 4480311 Uit klas plaatsing leerling Bij herhaald negeren van de klas- en/of schoolregels wordt een leerling

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids Voorwoord

Schoolgids Voorwoord Schoolgids 2016-2017 Schoolgids 2016-2017 Voorwoord Dit is de schoolgids voor schooljaar 2016-2017 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het bestuur, in overleg met directie en de Deelraad.

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Het schooljaar 2014-2015 staat voor de deur en een nieuwe schoolgids mag niet ontbreken. Deze gids is

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2015-2016 1 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 van De Muldersteeg in Oosterhout. Deze gids is vastgesteld

Nadere informatie

1 Rechten en plichten

1 Rechten en plichten 1 Rechten en plichten 1.1 Vertrouwenspersonen en klachtencommissie onderwijs Algemeen Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school De Koperakker in Rijsbergen. Deze gids

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Protocol Schorsing en Verwijderen

Protocol Schorsing en Verwijderen Protocol Schorsing en Verwijderen Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

De Singel. Schoolgids

De Singel. Schoolgids De Singel Schoolgids 2017-2018 De Singel / Schoolgids 2017-2018 1 Samen Voorwoord op eigen kracht Dit is de schoolgids voor schooljaar 2017-2018 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie