De Vlinder. onderdeel van Maashorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vlinder. onderdeel van Maashorst"

Transcriptie

1 De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids

2 Schoolgids De Vlinder Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren) zich thuis zullen voelen op De Vlinder. Voor u ligt de schoolgids van De Vlinder. De Vlinder is geen reguliere basisschool, maar een school voor Speciaal Onderwijs. In deze gids vertellen wij in het kort: Waar de school voor staat Hoe de organisatie van het onderwijs geregeld is De wijze waarop het onderwijsaanbod is opgezet Hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd Hoe wij resultaten meten Hoe wij u daarvan op de hoogte stellen. Het doel van deze gids is om informatie te verstrekken over onze school aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Daarnaast willen wij in deze schoolgids vertellen wat u van onze school mag en kunt verwachten. U vertrouwt uw kind namelijk voor een groot gedeelte van de dag aan ons toe. Vanaf dat moment deelt u met ons de zorg voor uw kind. Wij willen u daarom goed informeren. Mocht u na het lezen nog vragen of suggesties hebben, neem dan contact met ons op om eventueel een afspraak te maken. Wij zullen uw reactie zeer op prijs stellen! Team De Vlinder 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school en de organisatie 3 De Vlinder 3 De Organisatie 3 Medezeggenschapsraad (MR) 3 Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm) 4 Missie en visie 5 Voor welke leerlingen is de school bedoeld? 5 Passend Onderwijs 6 Leerstofaanbod 7 Onderwijsdoelen 7 De schoolorganisatie 9 Commissie voor de Begeleiding (CvB) 9 De klas en de leerkracht 9 Rapportage 9 Video-opnames / foto s 11 Uitplaatsing/ doorplaatsing naar vervolgschool 11 Financiële zaken 15 Ouderbijdrage 15 Verzekering 15 Schoolregels 16 Medicijngebruik op school 16 Mobiele telefoon 16 Gedragsregels en ordemaatregelen 16 Schoolverzuim 17 Ziekmeldingen 17 Leerlingenvervoer 17 Taxi 18 Extra verlof 19 Dagelijkse praktijk 20 Bereikbaarheid van de school 20 Onderwijstijden 20 Vakanties en vrije dagen schooljaar Wijziging gegevens 22 Hoofdluis 23 Sponsoring 23 Notities 24 School en veiligheid 12 Calamiteitenplan 12 Problematisch leerlinggedrag 12 Klachtenprocedure / vertrouwenspersoon 13 Zorg voor jeugd 13 De kwaliteit van het onderwijs 14 2

4 De school en de organisatie De Vlinder De school en zijn missie De missie van onze school Samen ontwikkelen in veiligheid Dat willen we ten aanzien van kinderen, ouders en andere partners dagelijks in de praktijk brengen. Om deze missie te realiseren zijn er vijf belangrijke kernwaarden die ons richting geven in het handelen; Veiligheid Vertrouwen Betrokkenheid Eigenheid Respect. De Organisatie Stichting Koraal Groep bestaat uit 11 werkstichtingen waaronder stichting Maashorst. Onder deze zorgstichting valt school De Vlinder, speciaal onderwijs. De directie van De Vlinder bestaat uit de heer Henk Reimert (directeur-bestuurder) en mevrouw Karin van Tilborg, adjunct-directeur. Medezeggenschapsraad (MR) Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet voor advies en/of instemming worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft dan ook een belangrijke stem in diverse zaken die van belang zijn voor een goede schoolorganisatie. Bereikbaar via mail In deze medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd, participeren 3 personeelsleden en 3 ouders. 3

5 Deze medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd, bestaat bij De Vlinder uit: Functie Naam Namens Voorzitter Vacature personeel Secretaris Vacature personeel Lid José van Gestel personeel Lid Jennifer Rooijmans ouders / verzorgers Lid René van Doorn ouders / verzorgers Lid Vacature ouders / verzorgers Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm) Tot slot bestaat er, voor alle werkstichtingen van Koraal Groep, nog de Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm). Deze raad heeft centraal overleg met de Raad van Bestuur van Koraal Groep. Één lid vanuit de MR participeert in de CMZm. Één ouder van de MR heeft zitting in de OndersteuningsPlanRaad (OPR) vanuit het samenwerkingsverband. De ouderraad op De Vlinder houdt zich o.a. bezig met festiviteiten, activiteiten en feestelijkheden. 4

6 Missie en visie Voor welke leerlingen is de school bedoeld? Onze doelgroep De school kent drie soorten leerlingen: Kinderen die afkomstig zijn uit de regio. Deze leerlingen worden toegelaten tot de school als de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor speciaal onderwijs (zie hoofdstuk Passend Onderwijs ). Kinderen die residentiële behandeling en dagbehandeling ontvangen binnen Kinderhuis Reek. Kinderen die dagbehandeling ontvangen binnen Medisch Kleuterdagverblijf De Kleine Hoogen. mogelijk voorbereid is op zijn/haar plek in de maatschappij die past bij zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. De Vlinder is een school voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen op De Vlinder. Onze leerlingen hebben in principe normale (zgn. normvariante) intelligentiemogelijkheden. Kinderen met gemiddelde tot boven gemiddelde intelligentiemogelijkheden (IQ vanaf 80) kunnen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod. Visie en benaderingswijze van het schoolteam Onze hoofdfunctie is het verzorgen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen van wie de ouders kiezen voor een speciale setting. De Vlinder werkt vanuit een rijke ervaring en opgebouwde expertise ten aanzien van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook is er ruime ervaring met kinderen met ADHD en hechtingsproblemen. Onze taak is om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen op De Vlinder. 5

7 Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren op de reguliere school in de buurt. Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 is dat geregeld. Iedere school heeft nu een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal (basis-)onderwijs. Kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften vanwege een beperking zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met ernstige gedragsproblemen. De Vlinder is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen, die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Om iedere leerling passend onderwijs aan te bieden gaan alle scholen binnen de regio beter met elkaar samenwerken. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn ook geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben op de reguliere school wordt door de samenwerkende scholen van het samenwerkingsverband georganiseerd en betaald. Bij een positief besluit geeft de toelatingscommissie een toelaatbaarheidsverklaring af. Daarop staat het nummer van het samenwerkingsverband, van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en einddatum en het bekostigingsniveau. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Deze (v)so-school onderzoekt of zij deze leerling een passend aanbod kan geven en gaat over tot een plaatsingsbesluit als dit het geval is. Indien het besluit negatief is of er is geen plaats op de betreffende (v)so-school, dan heeft deze school de plicht om (ter overbrugging) een passende andere school te zoeken. Als het samenwerkingsverband geen toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, moet de reguliere school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling, of zelf zorg bieden met ondersteuning. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. Een leerling die al op het speciaal onderwijs zit en deze vorm van onderwijs nodig heeft, houdt zijn plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang de leerling op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school en het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs(v)so. Voor de plaatsing op een (v)so-school wordt het dossier beoordeeld door deskundigen die zitting hebben in de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Meer informatie over de procedure om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband waarin u woont. De Vlinder maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband PO

8 Leerstofaanbod Bij De Vlinder staat het didactische aanbod centraal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het didactische aanbod van De Vlinder kan vergeleken worden met het aanbod van een reguliere basisschool. Binnen onze school worden dezelfde methodes en toetsen gebruikt als binnen het reguliere onderwijs met de mogelijkheid aangepaste middelen en toetsing in te zetten waar nodig. Onderwijsdoelen De doelstellingen die per schooljaar per vakgebied behaald dienen te worden, staan beschreven in het groepsjaarplan, dat in de klas ter inzage ligt. Ieder klassenteam stelt dit aan het begin van het schooljaar op. De klassenteams maken hierbij gebruik van het uitgebreid didactisch leerplan, waarin de kerndoelen per leerjaar en vakgebied voor De Vlinder staan weergegeven. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. studievaardigheden, Engels, creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek, seksuele en relationele ontwikkeling en bewegingsonderwijs. De vakgebieden die structureel, 2x per jaar in januari en juni, getoetst worden volgens het Cito-Leerling- en Onderwijs volgsysteem zijn: peuterobservaties, taal en rekenen voor kleuters, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen. Daarnaast wordt er methodegebonden getoetst na de afronding van een bepaald leerstofonderdeel. Ook wordt er structureel getoetst en interventie gepleegd volgens het Protocol voor Dyslexie en Leesproblemen. Het Protocol voor Hoog- een Meerbegaafde leerlingen en het Protocol voor Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie is op school aanwezig en kan worden ingezet indien van toepassing. Voor kinderen die niet voldoende van het groepsjaarplan kunnen profiteren worden individuele, concrete doelen geformuleerd. Deze worden genoteerd in het groeidocument. Het groepsjaarplan bestaat uit een pedagogisch en een didactisch gedeelte. Het groepsjaarplan wordt gedurende het schooljaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De vakgebieden De vakgebieden waarin wij methodegebonden leerstof aanbieden zijn; taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie), verkeer, PAD, Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! 7

9 Gymnastiek is een onderdeel van bewegingsonderwijs Gemiddeld staat er 2 x per week gymnastiek op het rooster. Er wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in het dorp, gelegen in dezelfde straat als de school. Doelstelling bij de bewegingslessen is het kennismaken met allerlei vormen van bewegen. Behalve het fysieke aspect spelen zaken als sociale vaardigheden, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken, accepteren van verschillen, zoeken van uitdagingen en omgaan met de grenzen van je lichaam een rol. Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) Het PAD-leerplan is een programma om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. PAD betekent: Programma Alternatieve Denkstrategieën. U kunt het ook eenvoudiger vertalen: Proberen Anders te Denken. Het PAD-leerplan is er voor alle groepen van onze school. Gedurende alle acht de schooljaren komen vier thema s aan de orde tijdens ongeveer twintig lessen per leerjaar. Het gaat om zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleem oplossen. Het vak PAD staat twee per week op het rooster. Jaarlijks organiseert de PAD werkgroep een informatiebijeenkomst voor ouders en verzorgers. Voor meer informatie kunt u het informatieboekje voor ouders en verzorgers, genaamd PAD op De Vlinder opvragen bij het secretariaat. 8

10 De schoolorganisatie Commissie voor de Begeleiding (CvB) De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bestaat uit onder andere: adjunct-directeur, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkende, jeugdarts en remedial teacher. De CvB verzorgt de intake van de externe leerlingen en participeert in de intake van de interne leerlingen. Tevens ziet deze CvB toe op de kwaliteit van de totale zorg en begeleiding van het moment van plaatsing tot het moment van de uitstroom van de leerlingen. De klas en de leerkracht In een klas zitten ongeveer 14 kinderen. De klas wordt geleid door 1 leerkracht (of 2 parttime leerkrachten) en heeft ondersteuning van 1 of 2 klassenassistenten. Daarnaast bieden een aantal klassen plaats aan een stagiaire vanuit een MBO- of HBO-opleiding. Wij zullen u, nadat bekend is in welke klas uw kind geplaatst wordt, zo snel mogelijk laten weten welke personen dagelijks met uw kind werken. Rapportage De leerlingbespreking Een aantal keer per jaar worden de vorderingen en de ontwikkeling van de leerling door de leerkracht en de klassenassistent (telefonisch) besproken met de ouders tijdens de leerlingbespreking. Ouders mogen er zelf voor kiezen om tevens eventuele betrokken hulpverleners uit te nodigen. De vorderingen worden besproken aan de hand van de inhoud van het groeidocument, een document dat ouders van tevoren hebben ontvangen. Het klassenteam zal ruim van tevoren met de ouders een afspraak maken voor de leerlingbespreking. Indien er tijdens de bespreking belangrijke punten naar voren komen of nieuwe afspraken worden gemaakt, worden deze genoteerd in een gespreksverslag. Ouders ontvangen hiervan een exemplaar en een kopie wordt bewaard in het dossier. De perspectiefbespreking Twee keer per jaar, in januari en juni, vindt voor alle leerlingen een perspectiefbespreking plaats. Hierbij zijn de leerkracht en de leden van de Commissie van Begeleiding aanwezig. De doelen waar het afgelopen half jaar aan gewerkt is en het opgestelde onderwijsperspectief worden geëvalueerd. Vervolgens worden nieuwe lange termijn doelen opgesteld en wordt het onderwijsperspectief, indien nodig, opnieuw geformuleerd. Tevens wordt besproken of extra inzet van de leerkracht en/of ondersteuners nodig is op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De bevindingen worden in een groeidocument gezet en (telefonisch) met ouders besproken. De overdrachtsbespreking Aan het eind van het schooljaar vindt een overdrachtsbespreking plaats tussen de huidige en de toekomstige leerkracht. Onder meer de pedagogische en didactische behoeftes en opvallende zaken rondom de ontwikkeling van de leerling komen aan de orde. 9

11 Groepsjaarplan Voor elke groep is er een groepsjaarplan dat jaarlijks opgesteld wordt door de leerkracht. Het groepsjaarplan bestaat uit twee delen: een pedagogisch en een didactisch gedeelte. In het pedagogische gedeelte worden de doelen en aandachtspunten op het pedagogische vlak vermeld. In het didactische gedeelte staan de didactische beginsituatie, de doelstellingen voor het komend jaar en de leerstof om deze doelen te bereiken, omschreven. Het groepsjaarplan ligt in de klas en is door ouders altijd in te zien. Groeidocument Bij de start van een leerling op De Vlinder wordt een groeidocument opgesteld door de orthopedagoog, de maatschappelijk werkster, de remedial teacher en de leerkracht. Dit document wordt binnen zes weken met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Vervolgens wordt het groeidocument in januari en juni geëvalueerd. Smart-handelingsplan Binnen de klassen wordt gewerkt met Smarthandelingsplannen. Deze kunnen voor een individuele leerling of voor een groepje leerlingen opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij gaat het altijd om kleine didactische, sociale en/of emotionele streefdoelen die haalbaar en meetbaar zijn binnen een korte termijn. Didactische doelen worden vaak opgesteld aan de hand van toetsscores, zowel van de methodegebonden als de niet-methodegebonden toetsen. Deze worden door de leerkrachten zelf opgesteld en binnen de klas uitgevoerd. Zij informeren ook ouders hierover. Didactisch handelingsplan Het didactisch handelingsplan wordt opgesteld door de remedial teacher. Dit gebeurt altijd na aanmelding en overleg in de CvB. De uitvoering van dit handelingsplan samen met de leerling kan liggen bij de remedial teacher, bij de leerkracht of bij een combinatie van beiden. Ook is het mogelijk dat ouders gevraagd wordt hieraan mee te werken samen met de leerling. Voor het in aanmerking komen van didactische begeleiding door de remedial teacher zijn vaste richtlijnen opgesteld. Dit document wordt ook altijd naar ouders gestuurd. Rapport Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van De Vlinder een kindrapport mee naar huis om te kunnen laten zien aan familie en vrienden. Leerlingen die onderwijs volgen naast de behandeling op het MKD, krijgen een rapport wanneer ze minimaal tweeënhalve dag per week onderwijs volgen in de kleuterklas binnen het gebouw van De Vlinder. Informatieverstrekking Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders hun verschillende adressen kenbaar maken aan de school. Voor leerlingen met gescheiden ouders wordt één bespreking ingepland waar beide ouders voor worden uitgenodigd. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de administratie van de school. Medewerkers van De Vlinder en Maashorst die bij uw kind betrokken zijn, hebben regelmatig intern overleg over uw kind en wisselen informatie met elkaar uit. 10

12 Video-opnames / foto s Op De Vlinder wordt regelmatig in de klassen gebruik gemaakt van video-opnames in het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames stellen de klassenleiding van uw kind in staat de onderwijsleersituatie beter te bekijken en daar waar nodig te verbeteren. De video-opnames worden alleen voor gebruik binnen de school gemaakt. De banden worden zorgvuldig opgeborgen en na gebruik gewist. Wanneer het de bedoeling is dat beelden openbaar gemaakt worden (bijvoorbeeld ten behoeve van voorlichtings- en onderwijsactiviteiten), dan gebeurt dit uitsluitend als ouders hiervoor toestemming hebben verleend. Wij vragen u aan het begin van het schooljaar aan de mentor door te geven als uw kind niet gefilmd/gefotografeerd mag worden. Uitplaatsing/ doorplaatsing naar vervolgschool Als uw kind De Vlinder gaat verlaten en is aangewezen op vervolgonderwijs binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs bent u als ouder(s)/verzorger(s) zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden van uw kind bij een vervolgschool. Wanneer de observatie/behandeling van uw kind binnen zorginstelling Maashorst is afgerond en hij/ zij op de zorginstelling wordt uitgeschreven, zal er ook een plaats gezocht moeten worden op een vervolgschool. U kunt als ouder(s), ten behoeve van de aanmelding voor vervolgonderwijs, hulp vragen bij het samenstellen van een dossier. Dit kan bij uw zorgconsulent, een (toeziend) voogd, de school waar u uw kind wilt aanmelden en natuurlijk de school waar uw kind nu zit. 11

13 School en veiligheid Calamiteitenplan Zoals iedere school is ook De Vlinder in het bezit van een calamiteitenplan. Dit plan omvat een aantal protocollen waarin staat beschreven hoe te handelen in bepaalde situaties. De volledige protocollen liggen op school ter inzage. Ongevallen en bijna ongevallen worden geregistreerd middels het FOBO (Fouten en Bijna Ongevallen)-formulier. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen onze school te actualiseren c.q. te verhogen. Problematisch leerlinggedrag Onder problematisch leerlinggedrag verstaan wij: gedrag dat een leerling (om wat voor reden dan ook) vertoont dat niet in een klassensituatie te hanteren is. We vinden het bij De Vlinder erg belangrijk om preventief te handelen; dus om te voorkomen dat problemen escaleren. Dit doen we onder meer door: een goede sfeer binnen de school te creëren, afkeuring van het gedrag en niet de persoon, duidelijke gedragsregels te stellen, het bieden van structuur in tijd en ruimte en gepaste nabijheid, duidelijke begrenzing te bieden, de inzet van belonen en straffen en model-leren en een gestructureerde methode voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. In enkele situaties kan het voorkomen dat een leerling verzocht wordt de klas te verlaten vanwege problematisch gedrag, maar dat deze leerling weigert, of zelfs zeer bedreigend is naar andere kinderen of de leerkracht. Op die momenten kunnen we alleen nog maar fysiek ingrijpen om de rust en basisveiligheid in de groep te herstellen. We zetten dan veilige en humane lichaamstechnieken in. Het schoolteam van De Vlinder is geschoold in het gebruiken van deze lichaamstechnieken. Na schooltijd zal de leerkracht u hierover altijd informeren. Bij vragen naar aanleiding van een verhaal van uw zoon of dochter kunt u altijd contact met het klassenteam opnemen. Ook zal de leerkracht een registratieformulier Problematisch Leerlinggedrag (PLG) invullen, dat wordt bewaard in het dossier van de leerling. Als er schade wordt toegebracht aan goederen of derden zal er een beroep gedaan worden op de W.A verzekering van de ouders/verzorgers. Pesten Op iedere basisschool kan pestgedrag voorkomen; ook bij De Vlinder. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Wij vinden namelijk dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig moeten voelen. Op school willen wij elkaar steunen en respect tonen voor de eigenheid van de ander. Wij willen bevorderen dat kinderen elkaar waarderen en we streven ernaar een open en veilig klimaat te scheppen, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. Dat bevordert een optimale groei en ontwikkeling bij elk kind. Daarom is het protocol pesten opgesteld, dat aanvullend werkt op het preventieve leerplan PAD. Het protocol ligt ter inzage op school en is tevens op de website te bekijken. Van 10 t/m 15 november 2014 organiseert de Vlinder, de week van respect. 12

14 Mocht uw kind te maken krijgen met pesten, dan kunt u altijd direct contact opnemen met de mentor. Wij gaan dan met elkaar om de tafel om zorg te dragen voor een gezamenlijke oplossing, opvang en begeleiding van betrokkenen. Klachtenprocedure/vertrouwenspersoon Indien u een klacht heeft, kunt u hier op verschillende manieren mee omgaan. De Vlinder biedt verschillen mogelijkheden, zodat er een oplossing is die bij u en bij de aard van uw klacht past. We willen zoveel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. Binnen Koraal Groep is een officiële klachtenregeling van kracht. Binnen Saltho Onderwijs, en dus ook voor De Vlinder is afgesproken dat elke school dit op dezelfde manier heeft ingericht en dat is als volgt: Bespreek de situatie eerst met een medewerker of directielid van de school. U kunt zich laten bijstaan door een contactpersoon van de school. Voor onze school is dat Maike Hendriks. Zij is te bereiken op telefoonnummer De contactpersoon kan u ondersteunen, kan een bemiddelaar inschakelen of een vertrouwenspersoon voor u inzetten. Zorg voor jeugd De Vlinder is sinds 2011 aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. Binnen onze organisatie kunnen alleen de directie en de schoolmaatschappelijk werkster zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Dit signaal geven zij alleen af, nadat zij de ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd en wanneer dit besproken is in de Commissie voor de Begeleiding. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Op vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werkster. Indien het tot een officiële schriftelijke klacht leidt dan wordt deze behandeld door een externe klachtencommissie. De school is aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: Wij willen bevorderen dat kinderen elkaar waarderen en we streven ernaar een open en veilig klimaat te scheppen, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. 13

15 De kwaliteit van het onderwijs Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen. Wanneer we de kwaliteit van ons onderwijs willen vasthouden én willen verbeteren is het van groot belang om te bekijken welke resultaten ons onderwijs oplevert. Gedurende de leerjaren volgen we de leerresultaten van de leerlingen, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied, met methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (zoals het Cito-leerlingvolgsysteem). Ieder jaar brengen we de uitstroomgegevens van de leerlingen die naar een vervolgschool gaan in kaart. Leerlingen die bij ons vertrekken volgen we nog twee jaar op hun nieuwe school. De analyse van deze gegevens levert informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. We stellen ons onderwijs bij als daar naar aanleiding van deze analyse aanleiding toe is. De uitstroomgegevens van de leerlingen van de laatste schooljaren zijn te vinden op onze website. Zelfevaluatie is een belangrijk middel om de kwaliteit te borgen en verder te verhogen. Wij hebben inhoudelijk uitgewerkt wat wij verstaan onder kwalitatief goed onderwijs in Kwaliteitskaarten. In ons kwaliteitszorgbeleid hebben we vastgelegd hoe we dit in onze zelfevaluatie kunnen vaststellen. Dat wordt gecheckt door het auditteam. Regelmatig worden er tevredenheidspeilingen verricht onder ouders, leerlingen en personeel. Met onze samenwerkingspartners van zorginstellingen zijn er overleggen waarin de samenwerking wordt geëvalueerd en bepaald wordt wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Ook met andere scholen in de regio is afstemming om een goed passend onderwijsaanbod tot stand te brengen. Al deze gegevens vormen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de kwaliteit op de scholen. Het geeft ons inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school. Iedere vier jaar formuleren wij op hoofdlijnen nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete resultaatafspraken vertaald en vastgelegd in het jaarplan. Het jaarverslag met betrekking tot de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs van onze school, de ontwikkelpunten en de behaalde resultaten is te vinden op de website. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen 14

16 Financiële zaken Ouderbijdrage Er zijn verschillende redenen waarom de school aan ouders van leerlingen een jaarlijkse bijdrage vraagt. In alle gevallen worden de gelden besteed aan activiteiten waarvoor de school geen geld krijgt. Met het geld van deze vrijwillige ouderbijdrage worden extra activiteiten bekostigd zoals bijvoorbeeld Sinterklaas- en Kerstviering en traktaties tijdens o.a. cultuuractiviteiten, carnaval, sportdag etc. Allemaal activiteiten die wij als school erg belangrijk vinden. De werkelijke kosten van genoemde activiteiten zijn hoger dan de algemene ouderbijdrage en de school betaalt er daarom ook aan mee. Bij plaatsing op school wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een toelichting over de ouderbijdrage gegeven. Via een overeenkomst wordt dit schriftelijk vastgelegd. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Algemene vrijwillige 25,00 per jaar ouderbijdrage Voor kinderen die onze school slechts een gedeelte van het schooljaar bezoeken wordt altijd een evenredig bedrag in rekening gebracht. Indien u een uitkering geniet kunt u bij de gemeente een aanvraag bijzondere bijstand indienen voor een bijdrage in de kosten. Als een kind de school gedurende het schooljaar verlaat kunnen ouders/verzorgers eventueel teveel betaalde overblijf- en/ of ouderbijdrage terugvragen. Men kan hiervoor contact opnemen met de administratie van de school. Verzekering Voor schade die ontstaat door leerlingen zijn de ouder(s)/ verzorger(s) aansprakelijk. Alle schade die door een leerling aan gebouwen (bijv.glasschade), meubilair (bijv. schade aan een bureautje) of andermans eigendom (bijv. auto/ fiets) wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/ verzorger(s) hersteld! Indien een leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de groepsleerkracht dit direct aan de ouder(s)/ verzorger(s) melden. De rekening van het herstellen van de schade wordt vervolgens naar het adres van de betreffende ouder(s)/verzorger(s) gezonden. Indien u een W.A.P. verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) heeft, kunt u proberen het bedrag terug te vorderen. De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen/andermans eigendom toegebracht. Ze vergoedt dus géén materiële kosten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen evt zelf een schade verzekering afsluiten, voor informatie kijk op de website. Verzekering bij uitstapjes De school heeft voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten alsmede een reisverzekering bij uitstapjes. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. 15

17 Schoolregels Binnen De Vlinder geldt een aantal (school)regels. Van zowel leerlingen als personeel wordt verwacht dat zij deze regels naleven. Regelmatig worden deze door de leerkrachten met de kinderen besproken. Als een juf of meester je iets vraagt, zorg dan dat je je gedraagt. Pesten is nooit goed, zorg dat je aardig doet. Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool; Voor groot en klein zal je aardig zijn. Rennen doe je op het schoolplein, binnen moet je rustig zijn. Behalve deze algemene schoolregels gelden tevens aparte regelingen in verband met o.a. weglopen, schorsing etc. Medicijngebruik op school Wanneer uw kind op school medicijnen gebruikt wijzen wij u erop dat het niet is toegestaan deze aan uw kind mee naar school te geven. Wij verwachten dat u deze persoonlijk aan de desbetreffende leerkracht overhandigt. Dit om problemen met medicijnen tijdens het dagelijkse taxivervoer te voorkomen. Mobiele telefoon Voor leerlingen is het gebruik van mobiele telefoons tijdens lessen en in het gebouw verboden. Gedragsregels en ordemaatregelen De Wet op de Expertisecentra (WEC) geeft geen bijzondere voorschriften met betrekking tot schorsing. De wetgever gaat ervan uit, dat schorsing een (ingrijpende) maatregel is in reguliere scholen, maar die binnen het speciaal onderwijs niet thuishoort. De inspectie kan echter begrip opbrengen indien in zeer uitzonderlijke gevallen door onze school gebruik wordt gemaakt van de schorsingsmaatregel. Een schorsing kan, zoals omschreven in de Leerplichtwet 1969 art. 11 lid c worden opgevat als een tijdelijke ontzegging van de toegang tot de school als tuchtmaatregel. De schorsing mag niet langer dan één week duren en al bij een schorsing voor langer dan één dag wordt de inspecteur geïnformeerd. Richtlijnen voor schorsing zijn: De directie kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde tijd. De schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerkracht en de directie. Daarna wordt de leerling geïnformeerd. De directie deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mede. In dit besluit worden de redenen voor schorsing, de tijdsduur, aanvang en eventuele andere genomen maatregelen vermeld. De school zal altijd zijn uiterste best doen, door bijvoorbeeld het meegeven van huiswerk, om te voorkomen dat de leerling achterstand oploopt. Verwijdering is aan de orde bij ernstig wangedrag van de leerling en/ of de ouder. Het gaat dan om: Voortdurend, storend, agressief gedrag van de leerling. Bedreigend of agressief gedrag van ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling. Voor beide verwijderingsgronden moet aannemelijk zijn 16

18 dat herhaling niet is uitgesloten, waardoor de veiligheid van het personeel of andere leerlingen of de ongestoorde voortgang van het onderwijs niet gewaarborgd wordt. Verwijdering vindt plaats nadat de wettelijk vastgestelde procedure is gevolgd: Ouders en leerkracht(en) worden gehoord. Ouders ontvangen een gemotiveerd besluit en hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken. Het besluit tot verwijdering wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Indien ouders bezwaar hebben ingediend, worden zij door het bevoegd gezag gehoord. De directie neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit. Opmerking: Voordat de directie een leerling verwijdert, moet men voldoen aan de wettelijke verplichting om er voor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Wanneer het gedurende acht weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop het besluit tot verwijdering aan de ouders is medegedeeld, niet lukt de leerling op een andere school te plaatsen, kan het bevoegd gezag de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen. Het bestuur moet wel kunnen bewijzen zich gedurende deze periode te hebben ingespannen om een andere school te vinden. Ouders/verzorgers van externe leerlingen dienen de ziekmelding vóór 8.45 uur door te geven bij de administratie van de school. Zij geven het bericht door aan de leerkracht van uw kind. Tevens dient u het taxibedrijf te laten weten dat uw kind niet hoeft te worden opgehaald. Bij externe leerlingen nemen wij contact op met de ouders wanneer wij geen bericht van afwezigheid hebben ontvangen. Bij aanhoudend verzuim wordt de leerplichtambtenaar hierover ingelicht. Ziekmeldingen Als een leerling ziek is kan hij/zij niet naar school. Wij verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) nadrukkelijk dit telefonisch aan school te melden voor de aanvang van de lessen bij het secretariaat of de groepsleerkracht. Wij moeten immers weten dat een kind afwezig is en waarom. Graag ook een telefoontje of een briefje wanneer een kind om een andere reden niet naar school kan komen of als het niet op tijd kan zijn, liefst ook vóór schooltijd! Ook het taxibedrijf dient gewaarschuwd te worden. Leerlingenvervoer Ouders van externe leerlingen kunnen een aanvraag indienen voor taxivervoer bij de gemeente. De gemeente regelt, na goedkeuring, het taxivervoer. Voor het vervoer zal de gemeente vragen om een zogenaamde schoolverklaring. Schoolverzuim Als een leerling niet op school kan komen, is de ouder/ verzorger verplicht dit aan de school te melden. Bij interne leerlingen dient dit schriftelijk of mondeling te worden doorgegeven door de groepsleiding van de zorginstelling. Bij afwezigheid van een interne leerling (zonder bericht) wordt contact opgenomen met de betreffende groepsleiding. Aanvraagformulier leerlingenvervoer is te verkrijgen bij de gemeente. Schoolverklaring kunt u aanvragen bij de administratie van de school. 17

19 Taxi De taxibedrijven die dagelijks de externe leerlingen vervoeren zijn op de hoogte van de lestijden en de vakanties. Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet met de taxi meegaat, dient u zelf het taxibedrijf te waarschuwen. Laat het taxibedrijf ook tijdig weten wanneer uw kind weer opgehaald moet worden! Bij vragen en/of klachten moet u zich wenden tot het taxibedrijf en/of tot de contactpersoon van onze school. Blijven de klachten bestaan dan kunt u contact opnemen met de afdeling onderwijszaken van uw gemeente. Belangrijke informatie Alle leerlingen hebben sinds januari 2007 een Burger Service Nummer (voorheen sofinummer) De school moet in bezit zijn van: een kopie van het belastingformulier met het Burger Servicenummer óf een kopie van een identiteitskaart of paspoort van de leerling óf een uittreksel van het bevolkingsregister óf een kopie van een zorgverzekeringspas Mochten er vanuit het taxibedrijf aanhoudend klachten zijn met betrekking tot het vervoer van uw kind dan kan de gemeente besluiten om het taxivervoer stop te zetten. LET OP: zonder Burger Service Nummer kan uw kind niet als leerling van onze school worden ingeschreven 18

20 Extra verlof Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar en het volgen van onderwijs is erg belangrijk. In de leerplichtwet staat dat alleen bij gewichtige omstandigheden extra verlof kan worden verleend. Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of verzorgers liggen. Hieronder vindt u het overzicht van de omstandigheden waarvoor de school verlof kan verlenen: Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Verhuizing, maximaal 1 dag. Gezinsuitbreiding, maximaal 1 dag. Huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad, maximaal 2 dagen. Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten. Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad. Aantal dagen afhankelijk van familiegraad en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van familie t/m 2e graad: maximaal 1 dag. Verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (bv. Suikerfeest) 1 dag per verplichting. Als vanwege het beroep van de ouders het gezin onmogelijk tijdens de zomer met vakantie kan (maximaal 10 schooldagen per jaar). Dit mag niet vallen in de eerste 2 weken van het schooljaar. Bij het aanvragen voor dit extra (vakantie)verlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat er geen andere vakantiemogelijkheden zijn. Géén redenen voor extra verlof zijn: Een afwijkend vakantierooster van andere kinderen uit het gezin die op andere scholen zitten. Familiebezoek in het buitenland. Vakantie vanwege lagere prijzen of vermijden van bv. hoogseizoen. Één of meerdere dagen eerder afreizen naar óf later terugkomen van vakantie om drukte te vermijden. Het vermijden van files. Verjaardag van broertjes, zusjes, ouders, opa s, oma s, lange weekendjes weg etc. Verlofaanvraag voor niet genoemde dagen Voor feesten en gelegenheden die hierboven niet worden genoemd wordt geen verlof verleend. Het heeft dan ook geen zin om daarvoor een verlofaanvraag in te dienen. Wij wijzen u erop dat wij verplicht zijn om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Aanvraag voor extra verlof dient uiterlijk 2 dagen voor de verlofdatum schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie van de school. 19

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie