Café!Theater!Festival! Jaarrekening!2013!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Café!Theater!Festival! Jaarrekening!2013!"

Transcriptie

1 CaféTheaterFestival Jaarrekening2013 1

2 Inhoudsopgave: 10 Algemeen pagina3 20 FestivalverslagCaféTheaterFestival2013 pagina4 30 Balans2013 pagina14 40 AfrekeningCaféTheaterFestival2013 pagina15 50 AfrekeningCaféTheaterFestival2014 pagina17 2

3 10Algemeen Vooruligtdejaarrekening2013vanStichtingCafetheaterfestival Algemenegegevens Naam: CaféTheaterFestival Adres:Beethovenlaan10bisA Postcode:3533ET Plaats:Utrecht Website:wwwcafetheaterfestivalnl Bestuursleden Voorzitter:StefanieWeijsters Penningmeester:ToineMinnaert Secretaris:PimKouwenberg Algemeenlid:MarcoTerlou Directie Zakelijkleider:RobinvanWesten Artistiekleider:AlindeHoeksma Projectleider:JudithOostrom InschrijvingKvK: Bankrekening:NL43ABNA Hetsaldoopdebankbedroegop31december2012: 3136,78 Hetsaldoopdebankbedroegop31december2013: 5242,25 Resultaat2013: 2105,47 3

4 Café%Theater%Festival%2013%% Festivalverslag% Inhoudsopgave HetCaféTheaterFestival 4 CTF2013incijfers 4 Artistiekeontwikkeling 5 Zakelijkeontwikkeling 8 Communicatieenmarketing 9 Organisatorischeontwikkeling 10 Bestuurlijkeontwikkeling 11 Afrekeningentoelichting 12 HetCaféTheaterFestival Op2,3en4maart2013vondhetjubileumvanhetCaféTheaterFestival(CTF)plaatsVoordetiendekeer kondenbezoekersgratisgenietenvanlocatietheaterinde26gezelligstecafésvanutrechtvoordetiende keerkondengetalenteerdeenambitieuzetheatermakershetexperimentaangaanopeenvandespannendste plekkenomtespelenvoordetiendekeerstondendecafésbomvol,zo n13000bezoekersbezochten149 voorstellingenenvoordetiendekeerwerdditallesvrijwilliggeorganiseerddooreengroepenthousiasteen energiekejongemensen Wekijkeninditfestivalverslag terugopeengeslaagdweekend, opdestappendiewegezet hebbenenverbeteringendiewe willendoenhetfestivalverslagis tekortomallegezettestappente benoemen,maarwelichtende meestbelangrijkeeruitwekijken nualuitnaarhetkomendejaar, waarinwehardaandeslaggaan metdeelfdeeditievanhetcafé TheaterFestival 4

5 CTF2013incijfers Hetaantalbezoekersdatineencaféeentheatervoorstellingbijwoonde 26 Hetaantalcafésdatzijndeurenopendevooreentheatergroependezelietspelenopdebar, achterdebareninhetraamkozijn 148 Hetaantalvoorstellingendatinéénweekendgratistebezoekenwas 80 Zoveeltheatergroepenstuurdeneenuitgebreiduitgewerktconceptinwaarmeeze geprogrammeerdwildenwordenophetctfhiervanselecteerdenweeruiteindelijk20zes succesvolleoudectfctheatermakerswerdeninhetkadervanhetjubileumgevraagdweerte komenspelen 72 ZoveelnieuweStamgastenhebbenzichgemelddiehetCTFeenwarmharttoedragenenons financieeleensteuntjeinderuggeven 1244 HetaantalwoordenindepaginagroteaankondigingdieNRCNextplaatsteopvrijdag1 maart 1264 HetaantalLikesopdefacebookpaginavanhetCTF Artistiekeontwikkeling HetCTFomschrijfthaarmissiealsvolgt: Op%een%toegankelijke%manier%divers%theater%aanbieden%in%horecagelegenheden%in%de%Utrechtse%binnenstad% Daarmee%een%breed%publiek%verrijkende,%theatrale%ontmoetingen%aanbieden%En%daarbij%functioneren%als%podium%en% springplank%voor%talentvolle%theatermakers%die%de%ambitie%hebben%om%(verder)%het%theaterveld%in%te%gaan%dat%is%de% missie%van%het%café%theater%festival% Op#een#toegankelijk#manier#divers#theater#aanbieden#[ ]Daarmee#een#breed#publiek#verrijkende,#theatrale# ontmoetingen#aanbieden## HetCTFbrengttheaternaardemensentoeenprogrammeertvoorstellingenopeenverrassendeplek:inhet caféopdiemaniervindendevoorstellingenhuntoeschouwersopnatuurlijkewijzehetartistieketeamzorgt ervoordatdezeontmoetingensuccesvol,waardevoleninspirerendzijnditdoenwemetbehulpvanhet selectieprocesenhetbegeleidingstrajectvanmakersendoorhetprogrammaopeenaantrekkelijkemanier aantebieden Meerdanooithebbenweonzemakersuitgebreid gecoachtinhunvoorbereidingophetctfsteeds duidelijkerwetenwewateengoedectfcvoorstelling kenmerktenhoezeerditsamenhangtmetde speelomstandighedeninhetcafédaaromhebbenwe ditjaaringezetopeenzogoedmogelijke voorbereidingvandemakersophetspelenvan locatietheaterineencafédedrukteindecafésenhet daarmeesamenhangenderumoerendeuitdagende zichtlijnen;hetverschiltussenspelenindemiddagen avond;denabijheidvanjepubliek:dergelijke speelomstandighedenwerdendooronscontinu benadrukt,zodatdemakershierzoveelmogelijk rekeningmeekondenhoudeninhetmakenvanhun voorstelling Hetbegeleidingstrajectstartalbijdeaanmelding Makerswordengevraagdeenuitgebreid aanmeldformulierintedienenwaarinzehunconcept uitdiepeneningaanopdevraaghoeenwaaromdeze voorstellingineencafémoetwordengespeeldditjaar 5

6 6 kwamener80aanmeldingenbinnendehelftvandezemakerswerduitgenodigdvooreenuitgebreid selectiegesprek QuoteJoerivanVeenendaal,theatermakerdiespeeldeinCaféRex: DeselectieprocedureisprimaeninverhoudingtotandereplekkenvlotenhelderverlopenZowelbinnenhet festival,derichtlijnenalshetselectiegesprekvoeldeikmevrijommebijonsconcepttehoudenenonze artistiekebehoefteerinteleggenikvondhetzelfheelfijndatertijdenshetselectiegesprekookmeteenwerd meegedachtoverdevoorstelling Vanuitdeselectiegesprekkenwerden20makersengroepengeselecteerdvoordeelname(Deoverigezes voorstellingenwerdeningevulddoorhetjubileumprogramma)iederegroepkreegeeneigenbegeleider vanuithetctftoegewezen:eenvandeprogrammeursvanhetfestivaldeprogrammeursbezochtende repetitiesvandemakersintensief,waarbijzehunexpertiseophetgebiedvanlocatietheaterineencafé inzettenomdemakersvanadviestedienen QuoteJenteJong,theatermakerdiespeeldeincaféLedigErf: IkhebveelgehadaanhetartistieketeamtijdensderepetitiesZij zagendingendieik,omdatikdevoorstellingaleentijdspeel,niet meerkonzien,enzewetenveeloverhoetheaterwerktofbehoort tewerkenineencafé Naastdeindividuelebegeleidinghebbenwetweebijeenkomsten georganiseerdvoorallemakersbeidebijeenkomstenstarttenmet eenctfcvoorstelling,diezonderaankondigingbegontespelenzo kondendemakerszelfervarenwathuneigenpubliekstraksmee zoumaken:hoehetisomineensondergedompeldtewordenineen voorstellingzonderdatjedezeverwachtindeeerstebijeenkomst verteldenoudctfcmakersoverhunervaringentijdenshetfestival OokBramDouwes locatietheaterdeskundige sprakoverwat locatietheaterisofkanzijnindetweedebijeenkomstginggreg Nottrot artistiekleidernut(nieuwutrechtstoneel) metde makersingesprekoverderolvanhetpubliekineencaféinbeide bijeenkomstenwaseruitgebreidruimtevoormakersommetelkaar ingesprektegaanencasussenvoorteleggen Alleaspectenvanditverstevigdebegeleidingstrajectzorgden ervoordatmakersgoedvoorbereidwarenopde speelomstandighedeninhetcafézijwistenwelkedruktezekondenverwachtenenhoehiermeeomtegaan DaardoorzagenwetijdensCTFbijzonderveelvoorstellingendie,ookbijgrotedrukte,sterkovereindbleven Doordatwemaandenlangmetdemakersgewerkthaddenaanhetmakenvanlocatietheater,warende meestevoorstellingengoedopgebouwdvanuitderuimtevanhetcafézowelinhoudelijkalsfysiekwerdende caféseenbelangrijkonderdeelvandevoorstelling,waarmeedevoorstellingenmeerwarendan theaterop locatie maardaadwerkelijknergensanderskondenplaatsvindendandaarinhetcafé HetCTFwerktmetthematischeroutesomdevoorstellingenopeentoegankelijkemanieraantebiedenaan bezoekersvoorstellingenwerdeningedeeldineenrouteopbasisvanstijlenthematiek,diedebezoekersals parcourskondenaflopendethematischerouteszorgenvoortransparantieinhetprogramma:voorde bezoekerishetmoeilijkkiezenuitdevelevoorstellingen,maardooriedererouteeeneigenkaraktertegeven ishetgemakkelijkereenkeuzetemakeninhetkadervanonstienjarigjubileumenonzepaycoff CTFgeeft eenfeestje,kregenallerouteseenfeestelijketitelinderouteknallendekurkenhaaldentheatermakers allesuitdekastomhunpubliekteimponerenmaskeradebestonduitkomischevoorstellingenmeteen tragischrandjeeninhuh?werdhetpubliekverrastdoorvoorstellingenmetonverwachtewendingenin KOFFIEENKOEKWAUSzettentheatermakersiedersorenenogenopscherpeninSTOELENDANSwasmen

7 7 getuigevanvreemdeontmoetingenenwisselenderelatiesinhetkadervan300jaarvredevanutrecht wasertotsloteenspecialeroutesamengesteldmetvoorstellingenovervredeindewreedstezinvanhet woord InhetkadervanonstienjarigjubileumwerdeenspeciaaljubileumprogrammaopgerichtIniedereroutewas eenvoorstellingtebezichtigendieindeafgelopennegenjaarreedsophetctfstonddegrootste publiekslievelingenwerdenteruggehaaldenwarennogeenweekendlangoponsfestivaltebewonderen Functioneren#als#podium#en#springplank#voor#talentvolle#theatermakers#die#de#ambitie#hebben#om#(verder)# het#theaterveld#in#te#gaan# Onsfestivalwordtjaarlijksbekenderbij andereprogrammeurs,diehetctfdanook steedsvakerbezoekenwijbrengende programmeursindiengewenstincontactmet detheatermakersveelmakerswordennaar aanleidingvanhetctfelders geprogrammeerdwijstimulerenhenomook zelfactieftezijninhetleggenvancontact metprogrammeurs QuoteKroket&Kroket,theatermakersdiespeeldenindeCoffeeCompany: WijdenkendathetCTFzekereenspringplankkanzijn,hoeweljedanookzelfprogrammeursmoet uitnodigenwezijnergenthousiastoverhoeveelmensenhetfestivalkennenwegelovendatdegoede voorstellingendoorhetctfopanderefestivalsgelanceerdwordenhetspelenophetctfheeftonsbeide zekerervaringengegevendievooronsalstheatermakerleerzaamwarenenhetisgeweldigomtezienhoe hetanderengroepenvergaatendaarcontactmeetehouden VoorhettweedejaarliepereenvakjuryophetCTFrond,ditjaarbestaandeuitAnnekeJansen(artistiekleider AmsterdamFringeFestival),MarjoleinvanBommel(zakelijkleiderHetFiliaal),JolieVreeburg(programmeur TheaterKikkerenDramaturgiebureauBOD)enJannetvanLange(bestuurslidCTFenDramaturgiebureau BOD)Zijreiktendriejuryprijzenuit,waarvandeeersteprijswinnaareenspeelplekopAmsterdamFringe Festivalwon,alsmedeeendramaturgischenzakelijkbegeleidingstrajectdoordejuryledenVanwegedehoge kwaliteitaanvoorstellingenbeslootdejuryeengedeeldeeersteprijsuittereiken,waarmeeervierwinnaars wareninplaatsvandrie,entweegroepeneenprijzenpakketwonnenalletheatergroepenontvingen bovendieneenkortjuryrapportmetfeedback,datzijkunnengebruikenomzichzelfofhunvoorstellingverder teontwikkelen QuoteJanetvanOosterlaken,speeldeinVinVinenwondevakjuryprijséndepublieksprijs: Hetwinnenvanzoweldepublieksprijsalsdeeerstejuryprijsheeftmeflinkindewargebrachtopeenpositieve manierikhadzelfechtnietverwachtdatdezevoorstellingzogoedzouwordenontvangen,endatdejuryer eenpotentieeltjeinzietiseenerggrootcomplimentervaltnogveelmeeruitdezevoorstellingtehalenenik kannietwachtenomdattedoennaastdatikophetfringemagspelen,watikzekeralseenstapjehogerop zie,wilikproberennogopanderefestivalstespelenhetbegeleidingstrajectdatikhebgewonnengaatme zekerhelpennogmeeruitdevoorstellingtehalenenopdiemanierbegeefikmealweerwatmeerinhet werkveld Nieuwditjaarwaseenevaluatiebijeenkomstdiewetweewekennahetfestivalorganiseerden,onderleiding vanjannetvanlangezijisbestuurslidvanhetctfenzatditjaarinonzevakjuryvanuithaarfunctiebij DramaturgiebureauBODDebijeenkomstiseennieuwestapophetgebiedvanonzespringplankfunctie

8 Doordatdegespreksleideralsjurylidallevoorstellingengezienhadeneenervarendramaturgis,konzijalle groepenvanpersoonlijkefeedbackvoorziensamenmetdemakerswerdteruggebliktophetfestivalen vooruitgebliktnaarmogelijkevervolgstappeninhuncarrières Zakelijkeontwikkeling HetvergrotenvaneigeninkomstenisdekomendejareneenbelangrijkaandachtspuntOpditmoment bedrageneigeninkomsten36,7%vanonzebegrotingwewerkentoenaareenbegrotingin2016met47% eigeninkomstenwedoenditdoormeersponsorentezoekenenbestaandesponsorafsprakenuittebreiden, endooronspubliektevragenomeen(structurele)bijdrageteleverenaandetotstandkomingvanctf HetCTFisgratistebezoekenendatzalaltijdzoblijvenDitmaakthetfestivallaagdrempeligvoorhetpubliek endatisbijzonderbelangrijkhetbetekentdatpublieksinkomstenereigenlijknietzijntochmerkenwedat publiekbestbereidisomonstesteunenwebiedenhunmeerderemanierenomdittedoenzekunneneen CTFcpolaroidcfotolatenmakenmethunvrienden(kopjeMerchandiseindeafrekening)ofietsindegiftenpot doen(kopjegiftenpotindeafrekening) BezoekerskunnenookStamgastwordenvanhetCTFVoor 10wordenzeeenmaligeenjaarStamgasten wordenzeopdehoogtegehoudenvandeontwikkelingenvanhetfestival,speelplekkenvanonzemakersen krijgenzeafentoeeenleukeaanbiedingvaneencollegacfestivalofeenvanonzesponsorenhetdoelis mensenbetrokkentehoudenbijhetfestival,enhentemotiverenhunlidmaatschapvolgendjaarteverlengen Afgelopenfestivaleditiezijner72mensenStamgastgeworden Naasthetgenererenvaninkomstenvanuitonspubliekisooksponsoringeenbelangrijkeinkomstenbron SindsenkelejarenwerkenwesamenmetbrouwerijDuvelMoortgatZijsponsorenCTFmethunmerkDe KoninckAfgelopenfestivaleditiehebbenwedeoudesponsorafsprakengehandhaafd,maarookgewerktaan zichtbaarheidvandekoninckbijbezoekersencaféceigenarenaleentijdwildenwebezoekersde mogelijkheidgeveneen CTFcbiertje tebestellen,enhunzotevrageneenbijdrageaanhetfestivalteleveren DitideehebbenwesamenmetDeKoninckverderuitgewerktDuvelMoortgatsponsordeonsnaasthun regulierebijdragemetkrattenenfustendekoninck,diewijdoorverkochtenaandecafésvooreen aantrekkelijkeprijsopdiemanierhaddenbijnaallecafésdekoninckinhuistijdenshetctfwekondigden nadevoorstellingaandatmensenhetfestivalkondensteunendooreendekonincktedrinkenditwastevens zichtbaarisonsprogrammaboekje,opdetapenoptafelsopdezemaniergenereerdenwijextrainkomsten, werddekoninckveelgeproefddoorbezoekersenverkochtendecafésmeervanditspeciaalbiereenwinc wincwinsituatiedeactiebleekeengrootsucces,indemeestecaféswasdekoninckopzondaguitverkocht HetaantrekkenvaneentweedegrotesponsorishetafgelopenjaarnietgeluktHetkomendjaarstartenweal 8

9 9 eerdermethetbenaderenvanpartijendaarnaastishetbelangrijkomgoedzichttekrijgenopde marktwaardevanonsfestivalvoorsponsorenomditteachterhalengaanweingesprekmetorganisatiesdie quagroteenpublieksbereiklijkenophetctfenbenaderenwebedrijvendielijkenquadoelgroepoponze huidigesponsorwestellenalsdoeleengrotenieuwesponsoraantetrekkenendewaardevandehuidige sponsordealtevergroten UiteraardisfondsenwervingookzeerbelangrijkinderealisatievanCTF2013wasdeeerstefestivaleditie waarindegemeenteutrechtdestichtingstructureelsteundemetsubsidietotenmet2016isdezesubsidie gewaarborgddaarnaastisereenaantalfondsendathetctfregelmatigsteuntendiedaarmeehetfestival mogelijkmaken Communicatieenmarketing HetgeformuleerdedoelvandemarketingcampagnewasomnieuwsgierigebezoekersnaarhetCTFte trekken,dienietvaaknaarhettheatergaantevenswildenwejongeengetalenteerdetheatermakers uitdageneenconceptinteleverenvoorhetctfwekijkenmettevredenheidterugopdebehaalderesultaten Hetfestivalwaswederombijzonderdrukbezochtdooreengevarieerdegroepmensen;vanstudententot theaterliefhebbers,vanstamgastentotouderenenmensendiedoorhetartikelinnrcnextnieuwsgierig warengeworden,wezagenallerleigroepenmensenindecafésvandevoorstellingengenietenwelichten eenaantalgezettestappenuit Campagne DepromotiecampagnevanhetCTFwas bedoeldom(nieuwe)bezoekersnaarhet festivaltetrekkenenaandachtvandeperste genererenontwerpbureauroquefortheefteen campagneopgeleverdinhetthemavanons jubileumhetcampagnebeeldwerd doorgevoerdinalonzeuitingen,omdaarmee decontinuïteitenherkenbaarheidinbeeldte bevorderenwewildenhetfeestcenverjaardag themadoorvoereninallegrafischeuitingen, maarookindesfeeropheteindfeest,inde actiesopfacebookenindeludiekeactiezozijn wetweewekenvoorhetfestivaldestadin gegaanmetverjaardagsslingers,ballonnenen hoedjesinallecaféswaarwebinnenkwamenzongenweeenverjaardagslied,deeldenweballonnenuiten gingenwemetmenseningesprekoverhetfestivalwedeeldenprogrammaboekjesuitenattendeerdenzo mensenopdekomstvanhetfestivalhetfeitdathetctfhaartweedelustrumvierdeishetleidende uitgangspuntgeweestinonzecampagneomdekwaliteitenhetbereikvanditcampagnebeeldtebevorderen hebbenweervoorgekozenomtewerkenmeteenjongmaarervarenontwerpbureau(roquefort),enhebben weeenbijbehorendeinvesteringgeleverdwewarenergtesprekenoverdecampagneenoverde samenwerkingmetroquefort Wervingscampagne Omvoldoendetheatermakerstestimulereneenconceptintedienenenzodekwaliteitvande programmeringtebevorderen,iseenuitgebreidewervingscampagnegevoerdbinnenhetnetwerkvanjonge theatermakersinnederland,bijtheateropleidingen,theatersenfestivalsookzijnerveelvoorstellingen bezochtenzijnmakersuitgenodigdeenconceptintedienenhetisbelangrijkomtheatermakersnadrukkelijk

10 tevragenzichaantemeldenmeteenconceptvooreenvoorstellingomdatwegeenbestaandwerkwillen programmerendevoorstellingenmoetenspeciaalvooreencaféontwikkeldworden;onzeervaringisdatdit voorhetctfdebestekwaliteitvoorstellingenoplevertdewervingscampagneresulteerdein80 aanmeldingen,eenruimaantalvanwaaruitdeprogrammeurseenselectievangoedekwaliteitkondenmaken Website Onlinecommunicatie,methetpubliekenmet theatermakers,isvooreenfestivalalshetctfvan ongekendewaardevoordaternieuweonline stappengezetkondenwordenmoesterafgelopen jaarvoorgezorgdwordendatde achterkant van dewebsiteopnieuwgestructureerdwerdwe hebbenervoorgekozenonzeenergiehieropte focussentweewebbouwerszijnhieropvrijwillige basismeeaandeslaggegaanzijhebbende gehelewebsiteherzienenopnieuwopgebouwd, zodatdezeweereenaantaljarenmeekanmetde stappendiewegraagwillenzettenwehebben reedsgoedestappengezetinhetontwikkelenen uitvoerenvandeonlinecommunicatieen volgendfestivalzalookdefestivalbezoekerde ontwikkelingenhiervanmerkenspeerpuntvoorhetvolgendjaarisomgoeduittepakkenindeonline campagneoponzeeigensiteenopfacebook Communicatietijdenshetweekend HelebelangrijkespelersindecommunicatiemetonspubliektijdenshetfestivalzijndelocatiemanagersZij zijnindecaféshétaanspreekpuntvoortoeschouwers,verzorgenhetstemmenvoordepublieksprijsenhelpen waarmogelijkdetheatergroepbijhuntechniekmeerdan26enthousiastestudentennemendezetaakop zichomhengoedvoortebereidenophuntaakhebbenzeeenworkshopgekregenvanfrankvanderhorst, producentbijveelgrotefestivalsindeworkshopkreegdegroepverschillendecasussen,omde verantwoordelijkhedenvandelocatiemanagerstebenoemenenomhettehebbenoverhetafwegenvan prioriteiteninsomsdrukkeomstandighedendeworkshopwasbovendieneenergleukmomentwaarophet teamelkaarvoorafgaandaanhetfestivalalvastleerdekennenzehebbenhetgeweldiggedaan Depublieksprijs TerugvanweggeweestwasafgelopenjaarhetoppapierstemmenvoordepublieksprijsEnkelejarenhebben wegeëxperimenteerdmetdigitaalstemmenviadesms,maarwemerktendatditdedrempelomtestemmen verhoogdeendatvondenwejammeriedereencookdetoevalligevoorbijgangerdie perongeluk bijeen voorstellingterechtkomtcmoetzijnmeningkunnengevenendushebbenwedepapierenstembriefjes nieuwleveningeblazenvooriederevoorstellingkregendebezoekerszo nbriefjeuitgedeeldennaafloop werdenmensenuitgenodigdhetbriefjeintescheurenbijnummereen(laag)totenmetvijf(hoog)opeen centraalpuntwerdendeduizendenbriefjesgeteldentijdensheteindfeestwerddewinnaarbekendgemaakt, gelijktijdigmetdeuitreikingvandevakjuryprijsenwatbleek,hetgrotepubliekwasdezelfdemening toegedaanalsdevakjuryenriepdezelfdevoorstellinguittotwinnaar:janetoosterlakengingdoorhaar voorstelling Boem,eenkind mettweeprijzennaarhuis 10

11 11 Organisatorischeontwikkeling HetCTFgroeitendeorganisatiegroeit meezoishetfestivaldeafgelopenjaren gegroeidnaar26locatiesen theatermakers,13000bezoekers,meer persaandacht,eengoeduitziende campagneeneenintensief begeleidingstrajectvoorde theatermakersdedirectieis verantwoordelijkvoorhetingoede banenleidenvandegroeivanhetfestival endiegroeiverdertestuwende organisatievanhetctfligtinhanden vanvijftienjongeenambitieuzecultureel organisatorenvooreendeelstuderenzij nog,vooreendeelzijnzijnet afgestudeerdendoenzijditnaasthunwerkzijvindeninhetctfeenleerschooleneenplekomuitte proberenennieuweideeënteontwikkelendedirectie,bestaandeuitdeartistiekleider,projectleideren zakelijkleider,krijgenopfreelancebasisbetaald,derestvandeorganisatiewerktopvrijwilligebasismeeaan deorganisatievanctfdedirectieisondermeerverantwoordelijkvoordeontwikkelingvanhetzakelijke beleideneigeninkomsten,hetbepalenenwaarborgenvandeartistiekelijnvanhetfestivalenhetaansturen vanderestvandeorganisatiededirectiewordtgecontroleerddoorhetbestuur HetteamvanvijftienmensenisineenietsanderesamenstellinggaanwerkendanineerderejarenMetde helegroepvergaderenbleekmetzoveelmensennietmeerhaalbaardaaromwerkenwesindsditjaarmet subteams:zakelijk,artistiek,marketing&communicatieenlocatieproductieiedersubteamheefteen coördinatordeprojectleideronderhoudtnauwcontactmetallecoördinatoreneenspervierwekenvergadert hetgeheleteamsamenhierinwordtdetijdgenomenomorganisatiebredevraagstukkentebesprekenofom brainstormsmethetheleteamtehoudendezenieuwewerkwijzeisiedereenbijzondergoedbevallenen zullenwehandhaven Bestuurlijkeontwikkeling HetbestuurvandestichtingCafetheaterfestivalwerktvolgenshetbestuurcdirectiemodel,enisinhetvoorjaar van2013vansamenstellingveranderdombetertepassenbinnenderichtlijnenvandecodeofcultural GovernanceZoisdezakelijkleidernietlangeronderdeelvanhetbestuur,zijnertweenieuwebestuursleden aangesteldmetexpertiseophetterreinvantheatermakenencommunicatieentreedteropnieuween kasteleininhetbestuurbestuursledendiealenkelejarenzittinghebbeninhetbestuurhebbenexpertiseop hetgebiedvandramaturgieenfinancieelmanagementopdezemanierkanhetbestuurdedirectieadviseren indegehelebreedtevanvraagstukkendiedeorganisatietegenkomt Debestuursledenzijn: JannetvanLange voorzitter IvarHoekstra penningmeester PimKouwenberg secretaris StefanieWeijsters algemeenlid MarcoTerlou algemeenlid(perjuli2013) Daarnaastheefthetbestuurgewerktaaneenreglementenfunctieomschrijvingvoordedirectie,waarinzaken alsfinancieelmanagement,verdelingvanverantwoordelijkhedenenaansprakelijkheid,wijzevan verslagleggingaanhetbestuurendeinhoudelijkedoelstellingvandestichtingzijnvastgelegdhetreglement

12 12 wordtindetoekomstgebruiktomafsprakenmetnieuwedirectieledentemakenenschetsthetkader waarbinnenbestuurendirectiemetelkaarsamenwerken Afrekeningentoelichting Opvallendeafwijkingenindeafrekeningtenopzichtevandebegroting,lichtenwehiertoe Dekkingsplan Directeopbrengsten MetsponsorDeKoninckzijnafgelopenjaargoedeafsprakengemaakt,waardoorhunsponsorbijdrage omhoogisgegaanondanksdegeleverdeinspanningenishetnietgeluktomeentweedegrotesponsoraan hetfestivalteverbindenweberadenonsopeenstrategieomhierinvolgendejarenveranderinginte brengen Dedrukwerksponsorisgestoptmetalzijnsponsoractiviteitenmaarisdesondanksvooronsnogsteedsde meestvoordeligedrukker Hetdeelnamegeldvandecafésviellageruitomdaterminderdandebegrootte30cafésdeelnamenaanhet festivalafgelopeneditiewarenen26cafésdiehetdeelnamegeldvan 150betaalden HetwervenvanadvertentiecinkomstenvielhetafgelopenjaarsterktegenHetzakelijkenmarketingteam denktnaovereenvernieuwdeaanpak,waarbijwegerichterpotentiëleadverteerdersbenaderenenmethenin gesprekgaanin2014moetditdegewensteresultatenopleveren Bijdragen Vanalleaangeschrevenfondsen,heeftalleenhetCarelNengermanFondservoorgekozengeenbijdrageaan hetctf2013toetezeggenditfondssteundeonsalin2012enkiestervooromgeenorganisatiestweejaar achterelkaartesteunen Begroting Overhead Devergaderkostenwordenbesteedaanreiskostennaardevergaderingen,kostenvandevergaderingenvan desubteams,mettheatergroepenencafés,hetbestuurenmetdeheleorganisatie,reiskostennaar repetitiebezoekenenallerhandebenodigdhedentijdensdebijeenkomstenvanhetteamuitgangspuntisdat deorganisatievrijwilligwerktmaardatditsoortonkostenwaarmogelijkvergoedworden DekostenvoordevergaderruimtelijkensterkgestegentenopzichtevandeingediendebegrotingDeze stijgingkomtechtervoortuiteenhogeresponsorbijdragevandiversepartijen,waaronderhetnederlands FilmFestival,TheatergroepAluinenSeats2MeetWerkelijkekostenvandevergaderruimtezijndusniet gestegen OmdegroteregeldstromenalsgevolgvandestructurelesubsidieringdoordegemeenteUtrechtgoedte kunnenadministreren,hebbenweervoorgekozeneenonlineboekhoudsysteemtegaangebruikendeze onvoorzienekostenhebbenweopgenomenonder kostenadministratie/boekhouding Organisatie DefreelancevergoedingvandedagelijkseleidingisbijgesteldomdatookdeinkomstentegenvielenDe geworveninkomstenvielen4,8%lageruit,devergoedingismet4,8%verlaagd

13 Productiekosten Omdater26theatergroepenmeededenaanhetCTF,inplaatsvanbegrootte30,vallendeproductiekosten lageruitookbiedthetctfdedeelnemendetheatergroepen 25vergoedingaanvoorhetdrukkenvaneen promotieposterof flyer;nietallegroepenhebbenhiergebruikvangemaakt Marketingenpubliciteit Doorgoedeafsprakentemakenmetdrukkersengoedvoorafinteschattenhoeveeldrukwerkopwelke plekkengewenstwas,ishetbesteeddebedragaandrukwerklageruitgevallenhetisgeenszinseen bezuinigingsmaatregelgeweestomminderuittegevenaandrukwerk,immers:zichtbaarheidindestadis heelergbelangrijkindeaanloopnaaronsfestival DeontwerpkostenvanhetdrukwerkbetreffendeinzetvanhetjongeontwerpbureauRoquefort,diehet campagnebeeldinalleuitingendoorgevoerdhebbenditvroegomeenhoopextramaatwerk,waarvoorwij henextravergoedhebben HetbudgetvooronlinemarketingisnietopgegaanZoalsweindeevaluatieschrevenwashetvooronseen speerpuntomdeachterkantvandewebsitevolledigteherstructureren,voordatweonlinenieuwestappen kunnenzettenmetdegewensteverbeteringenaandesiteachterderugkunnenweonzeonline communicatiestrategievolgendjaarverdervormgevenenuitvoeren Hetblijktdatmetdedigitaleontwikkelingenophetgebiedvanfotografie,onzefotografengeenaanspraak meermakenophetbudgetvoorfotografiewedenkenhetkomendjaarnaoverzinvollemanierenomdeze middelenintezetten,wellichtdoordeaanschafvanopslagruimteopflickr Springplankfunctie Doorscherpeafsprakentemakenmethetcaféwaarweonzeprogrammeursborrelhieldenhebbenwedeze kostenwetentebeperkendaarnaastbezoekensommigeprogrammeurshetfestivalopeenmomentdathen beteruitkomt,waardoordeborrelietsrustigerwasvanverwachtdeartistiekleiderzochtdanbuitendeze geplandeborrelomcontactmetdeprogrammeur Overig DelocatievanheteindfeestbetrofgrandcaféLebowksi,dieonsgraagontvingendaaromallevrijwilligersen betrokkenenvaneengratisdrankjevoorzagdezegesponsordebijdrageaanheteindfeestistevensterugte vindenbijsponsoringinnatura Debedankjesvoordevrijwilligerszijnbedoeldvoordelocatiemanagers,fotografen,vakjuryentechnici Omvoorkomendekostenzoalsbestuursvergaderingen,printkostenenkostenvanbijvoorbeeldhetUitfeestte kunnendekken,hebbenweeenkleinepostopgenomenonder Reserveringnakomendekostenen opstartkostenctf

14 30Balans2013 Toelichtingopdebalans Algemeen: HetCaféTheaterFestivalvindtjaarlijksinheteersteweekendvanmaartplaats Omdieredengeefteenbalansvan31decemberinhetvoorgaandejaareenbeeldvandefinanciëlepositievan destichtinginaanloopnaarhetkomendefestivalvooreenhelder,inzichtelijkbeeldvanhetfinanciële verloopvanafzonderlijkefestivals,kantevenseenafrekeninggeraadpleegdwordenonzeafrekeningenlopen infeitevan1meitot30aprilhetdaaropvolgendejaardecrediteurenendebiteureninbovenstaandebalans hebbenbetrekkingophetfestivalin2014 Omdieredenzijnaandezejaarrekeningooktweeafrekeningtoegevoegd,dievanhetCaféTheaterFestivalin 2013enin2014 Tezamenmetbovenstaandebalanshopenwezoeenhelderinzichttegevenindefinanciëlepositievande stichting Debet: Kas+Debiteuren: Credit: Eigenvermogen: ResnakomendekostenCTF2013: ReserveringCTF2014c2016: Reserveringoninbaredebiteuren: Crediteuren: Heeftbetrekkingopeendeelvandefacturenvanhet deelnamegeldvoordecafés Eind2013haddenweeigenvermogenopgebouwddiewerd ingezetvoorderealisatievanhetcafétheaterfestival2014 Eind2013warenallefinanciëlezakenrondomCTF2013 afgehandeld Jaarlijkswordteenoverschotopdefestivalafrekeningtoegevoegd aandereservedieweaanhoudenvooronvoorzienekosteninde komendejarenhetbestuurbewaaktdebestedingvande opgebouwdereserve Naafloopvanhetfestivalin2012bleekeenvandedeelnemende cafésnietinstaataanzijnfinanciëleverplichtingennaaronste voldoen InaanloopnaarhetCaféTheaterFestival2014haddenweeen uitstaandefactuur,nlhuurvaneenworkshopruimteinde Berenkuil 14

15 Afrekening)Café)Theater)Festival)2013 Dekkingsplan totaal)begroting beheer festival totaal%resultaat beheer festival DIRECTE)OPBRENGSTEN Sponsorinkomsten )))))Sponsoring) )4000,00 )500,00 )3500,00 )2660,00 )0,00 )2660,00 )))))In)natura: Sponsoringledenvakjury )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 Sponsoringdrukwerk )450,00 )0,00 )450,00 )0,00 )0,00 )0,00 Sponsoringhoreca )4375,00 )0,00 )4375,00 )4375,00 )0,00 )4375,00 SponsoringNederlandsFilmFestival:vergaderruimte )2000,00 )0,00 )2000,00 )2295,00 )0,00 )2295,00 SponsoringSeats2Meet&Aluin:vergaderruimte )498,15 )0,00 )498,15 SponsoringMerchandise )40,50 )0,00 )40,50 SponsoringcaféLebowskiEindfeest )300,00 )0,00 )300,00 Overige)inkomsten )))))Deelnamegeld)cafés) )4500,00 )0,00 )4500,00 )3900,00 )0,00 )3900,00 )))))Merchandise )750,00 )0,00 )750,00 )781,91 )0,00 )781,91 )))))Stamgasten )500,00 )0,00 )500,00 )720,00 )0,00 )720,00 )))))AdvertentieTinkomsten )400,00 )0,00 )400,00 )0,00 )0,00 )0,00 )))))Bijdrage)Culturele)Zondagen)Nieuwjaarsduik )200,00 )200,00 )0,00 Totaal)opbrengsten )17975,00 )500,00 )17475,00 "16770,56 "200,00 "16570,56 BIJDRAGEN Subsidie)gemeente )17552,00 )5590,00 )11962,00 )19250,00 )7288,00 )11962,00 Overige)bijdragen )))))VSB)Fonds )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )))))KFHein)Fonds )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )))))Prins)Bernhard)Cultuurfonds )2000,00 )0,00 )2000,00 )2000,00 )0,00 )2000,00 )))))Carel)Nengerman)Fonds )1200,00 )0,00 )1200,00 )0,00 )0,00 )0,00 )))))Elise)Mathilde)Fonds )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 Totaal)bijdragen )27752,00 )5590,00 )22162,00 "28250,00 "7288,00 "20962,00 Totale)baten )45727,00 )6090,00 )39637,00 %45020,56 %7488,00 %37532,56 Begroting beheer festival OVERHEAD Portokosten )150,00 )100,00 )50,00 )161,20 )100,00 )61,20 Telefoonkosten )450,00 )0,00 )450,00 )371,45 )0,00 )371,45 Kantoorartikelen )200,00 )150,00 )50,00 )105,89 )55,89 )50,00 Vergaderkosten )1200,00 )200,00 )1000,00 )1383,39 )383,39 )1000,00 Vergaderruimte )2000,00 )0,00 )2000,00 )2793,15 )0,00 )2793,15 Representatie )250,00 )200,00 )50,00 )156,22 )106,22 )50,00 Kosten)bankrekening )250,00 )250,00 )0,00 )192,57 )192,57 )0,00 Hosting)website )170,00 )170,00 )0,00 )116,36 )0,00 )116,36 Huur)opslagruimte )150,00 )100,00 )50,00 )0,00 )0,00 )0,00 Kosten)administratie)/)boekhouding )420,00 )420,00 )0,00 )495,41 )195,41 )300,00 Assurantiekosten )150,00 )150,00 )0,00 )121,69 )121,69 )0,00 Subtotaal)overhead )5390,00 )1740,00 )3650,00 "5897,33 "1155,17 "4742,16 ORGANISATIE Zakelijk)leiding )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Projectleiding )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Artistiek)leider )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Programmeurs )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Publiciteit)en)marketing )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Locatieproducenten )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Vrijwilligerscoordinator )450,00 )0,00 )450,00 )450,00 )0,00 )450,00 Subtotaal)organisatie )18150,00 )3750,00 )14400,00 "17796,00 "3938,25 "13857,75 PRODUCTIEKOSTEN Kosten)techniek )2500,00 )0,00 )2500,00 )2147,27 )0,00 )2147,27 Productiebudgetten)groepen) )3750,00 )0,00 )3750,00 )2925,00 )0,00 )2925,00 Kosten)productiebijeenkomst )300,00 )0,00 )300,00 )278,36 )0,00 )278,36 Vervoer )400,00 )0,00 )400,00 )115,65 )0,00 )115,65 Subtotaal"productiekosten "6950,00 "0,00 "6950,00 "5466,28 "0,00 "5466,28 MARKETING)EN)PUBLICITEIT Drukwerk )2250,00 )0,00 )2250,00 )1843,17 )0,00 )1843,17 Ontwerpkosten)drukwerk )350,00 )0,00 )350,00 )726,00 )0,00 )726,00 Verspreiding)drukwerk )250,00 )0,00 )250,00 )182,50 )0,00 )182,50 Online)marketing )250,00 )0,00 )250,00 )25,00 )0,00 )25,00 Ontwerpkosten)online)aanwezigheid )100,00 )0,00 )100,00 )100,01 )0,00 )100,01 Merchandise )500,00 )0,00 )500,00 )524,69 )0,00 )524,69 Guerilla)actie )100,00 )0,00 )100,00 )127,95 )0,00 )127,95 Publieksprijs )100,00 )0,00 )100,00 )40,00 )0,00 )40,00 TTshirts)vrijwilligers )350,00 )0,00 )350,00 )360,00 )0,00 )360,00 Fotokosten )200,00 )0,00 )200,00 )21,25 )0,00 )21,25 Subtotaal"Marketing"en"publiciteit "4450,00 "0,00 "4450,00 "3950,57 "0,00 "3950,57 SPRINGPLANKFUNCTIE Kosten)programmeursbijeenkomst )125,00 )0,00 )125,00 )55,00 )0,00 )55,00 Vakjury )1250,00 )0,00 )1250,00 )1160,10 )0,00 )1160,10 Subtotaal"springplankfunctie "1375,00 "0,00 "1375,00 "1215,10 "0,00 "1215,10 TALENTONTWIKKELING Werving)en)selectie)makers )350,00 )0,00 )350,00 )265,01 )0,00 )265,01 Workshop)1)(theatermakers) )300,00 )0,00 )300,00 )301,98 )0,00 )301,98 Workshop)2)(theatermakers) )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 Workshop)3)(vrijwilligers) )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 Workshop)4)(organisatie) )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 Subtotaal"Talentontwikkeling "1550,00 "300,00 "1250,00 "1466,99 "300,00 "1166,99 UITFEEST,)NIEUWJAARSDUIK)EN)OVERIGE)ACTIVITEITEN Uitfeest )150,00 )150,00 )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 Nieuwjaarsduik )100,00 )100,00 )0,00 )243,17 )243,17 )0,00 Overige)activiteiten )50,00 )50,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738

FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 FINANCIË L E JAARREKENIN REKENING 201 3 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel B - 1/1 - B. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 31-12-2012

Nadere informatie

Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!!

Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!! Jaarverslag2013 StichtingKidsinKenia Elkkindiseenbelofte StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr.1164.69.633 Horst2,2272WN,Voorburg info@kidsinkenia.nl KvKnr.52203972 Telefoon070I3272910 Inhoudsopgave

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 van Stichting Nationale Ouderendag

Financieel verslag 2012 van Stichting Nationale Ouderendag Financieel verslag 2012 van Stichting Nationale Ouderendag Auteurs: R. Piera, Penningmeester, A. Vonk Secretaris d.d. 10 Februari 2013 1 Geachte Lezer, In 2012 heeft de Nationale Ouderendag voor de vierde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011

ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011 ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011 De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland 1. Strategische doelen In het meerjarenbeleidsplan 2006 tot en met 2009 zijn 4 strategische doelen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8. A. Voorwoord... 2. B. Organisatie... 3. C. Projecten... 4

Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8. A. Voorwoord... 2. B. Organisatie... 3. C. Projecten... 4 Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8 Jaarverslag 2008 Vereniging AANEEN te Amsterdam Inhoudsopgave: A. Voorwoord... 2 B. Organisatie... 3 C. Projecten... 4 D. Fondsenwerving en communicatie...

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 12 februari 2014 70193/IP M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 14-2a t/m c - resch@uvw.nl

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten

Jaarverslag 2005. VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten Jaarverslag 2005 VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten Datum: 07-04-2006 Versie: 1.0 VKL Secretariaat Inhoudsopgave 1 Agenda Algemene ledenvergadering 2006...1 2 Notulen ALV 2005...2 2.1 Opening

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Donemus Beheer

Jaarverslag 2013. Stichting Donemus Beheer Jaarverslag 2013 Stichting Donemus Beheer 1. Inleiding Donemus is in 1947 opgericht en kent een rijke geschiedenis. De oude lijfspreuk was: Ab ovo usque ad alaudam curam Donemus (Laten wij zorg geven van

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie