Café!Theater!Festival! Jaarrekening!2013!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Café!Theater!Festival! Jaarrekening!2013!"

Transcriptie

1 CaféTheaterFestival Jaarrekening2013 1

2 Inhoudsopgave: 10 Algemeen pagina3 20 FestivalverslagCaféTheaterFestival2013 pagina4 30 Balans2013 pagina14 40 AfrekeningCaféTheaterFestival2013 pagina15 50 AfrekeningCaféTheaterFestival2014 pagina17 2

3 10Algemeen Vooruligtdejaarrekening2013vanStichtingCafetheaterfestival Algemenegegevens Naam: CaféTheaterFestival Adres:Beethovenlaan10bisA Postcode:3533ET Plaats:Utrecht Website:wwwcafetheaterfestivalnl Bestuursleden Voorzitter:StefanieWeijsters Penningmeester:ToineMinnaert Secretaris:PimKouwenberg Algemeenlid:MarcoTerlou Directie Zakelijkleider:RobinvanWesten Artistiekleider:AlindeHoeksma Projectleider:JudithOostrom InschrijvingKvK: Bankrekening:NL43ABNA Hetsaldoopdebankbedroegop31december2012: 3136,78 Hetsaldoopdebankbedroegop31december2013: 5242,25 Resultaat2013: 2105,47 3

4 Café%Theater%Festival%2013%% Festivalverslag% Inhoudsopgave HetCaféTheaterFestival 4 CTF2013incijfers 4 Artistiekeontwikkeling 5 Zakelijkeontwikkeling 8 Communicatieenmarketing 9 Organisatorischeontwikkeling 10 Bestuurlijkeontwikkeling 11 Afrekeningentoelichting 12 HetCaféTheaterFestival Op2,3en4maart2013vondhetjubileumvanhetCaféTheaterFestival(CTF)plaatsVoordetiendekeer kondenbezoekersgratisgenietenvanlocatietheaterinde26gezelligstecafésvanutrechtvoordetiende keerkondengetalenteerdeenambitieuzetheatermakershetexperimentaangaanopeenvandespannendste plekkenomtespelenvoordetiendekeerstondendecafésbomvol,zo n13000bezoekersbezochten149 voorstellingenenvoordetiendekeerwerdditallesvrijwilliggeorganiseerddooreengroepenthousiasteen energiekejongemensen Wekijkeninditfestivalverslag terugopeengeslaagdweekend, opdestappendiewegezet hebbenenverbeteringendiewe willendoenhetfestivalverslagis tekortomallegezettestappente benoemen,maarwelichtende meestbelangrijkeeruitwekijken nualuitnaarhetkomendejaar, waarinwehardaandeslaggaan metdeelfdeeditievanhetcafé TheaterFestival 4

5 CTF2013incijfers Hetaantalbezoekersdatineencaféeentheatervoorstellingbijwoonde 26 Hetaantalcafésdatzijndeurenopendevooreentheatergroependezelietspelenopdebar, achterdebareninhetraamkozijn 148 Hetaantalvoorstellingendatinéénweekendgratistebezoekenwas 80 Zoveeltheatergroepenstuurdeneenuitgebreiduitgewerktconceptinwaarmeeze geprogrammeerdwildenwordenophetctfhiervanselecteerdenweeruiteindelijk20zes succesvolleoudectfctheatermakerswerdeninhetkadervanhetjubileumgevraagdweerte komenspelen 72 ZoveelnieuweStamgastenhebbenzichgemelddiehetCTFeenwarmharttoedragenenons financieeleensteuntjeinderuggeven 1244 HetaantalwoordenindepaginagroteaankondigingdieNRCNextplaatsteopvrijdag1 maart 1264 HetaantalLikesopdefacebookpaginavanhetCTF Artistiekeontwikkeling HetCTFomschrijfthaarmissiealsvolgt: Op%een%toegankelijke%manier%divers%theater%aanbieden%in%horecagelegenheden%in%de%Utrechtse%binnenstad% Daarmee%een%breed%publiek%verrijkende,%theatrale%ontmoetingen%aanbieden%En%daarbij%functioneren%als%podium%en% springplank%voor%talentvolle%theatermakers%die%de%ambitie%hebben%om%(verder)%het%theaterveld%in%te%gaan%dat%is%de% missie%van%het%café%theater%festival% Op#een#toegankelijk#manier#divers#theater#aanbieden#[ ]Daarmee#een#breed#publiek#verrijkende,#theatrale# ontmoetingen#aanbieden## HetCTFbrengttheaternaardemensentoeenprogrammeertvoorstellingenopeenverrassendeplek:inhet caféopdiemaniervindendevoorstellingenhuntoeschouwersopnatuurlijkewijzehetartistieketeamzorgt ervoordatdezeontmoetingensuccesvol,waardevoleninspirerendzijnditdoenwemetbehulpvanhet selectieprocesenhetbegeleidingstrajectvanmakersendoorhetprogrammaopeenaantrekkelijkemanier aantebieden Meerdanooithebbenweonzemakersuitgebreid gecoachtinhunvoorbereidingophetctfsteeds duidelijkerwetenwewateengoedectfcvoorstelling kenmerktenhoezeerditsamenhangtmetde speelomstandighedeninhetcafédaaromhebbenwe ditjaaringezetopeenzogoedmogelijke voorbereidingvandemakersophetspelenvan locatietheaterineencafédedrukteindecafésenhet daarmeesamenhangenderumoerendeuitdagende zichtlijnen;hetverschiltussenspelenindemiddagen avond;denabijheidvanjepubliek:dergelijke speelomstandighedenwerdendooronscontinu benadrukt,zodatdemakershierzoveelmogelijk rekeningmeekondenhoudeninhetmakenvanhun voorstelling Hetbegeleidingstrajectstartalbijdeaanmelding Makerswordengevraagdeenuitgebreid aanmeldformulierintedienenwaarinzehunconcept uitdiepeneningaanopdevraaghoeenwaaromdeze voorstellingineencafémoetwordengespeeldditjaar 5

6 6 kwamener80aanmeldingenbinnendehelftvandezemakerswerduitgenodigdvooreenuitgebreid selectiegesprek QuoteJoerivanVeenendaal,theatermakerdiespeeldeinCaféRex: DeselectieprocedureisprimaeninverhoudingtotandereplekkenvlotenhelderverlopenZowelbinnenhet festival,derichtlijnenalshetselectiegesprekvoeldeikmevrijommebijonsconcepttehoudenenonze artistiekebehoefteerinteleggenikvondhetzelfheelfijndatertijdenshetselectiegesprekookmeteenwerd meegedachtoverdevoorstelling Vanuitdeselectiegesprekkenwerden20makersengroepengeselecteerdvoordeelname(Deoverigezes voorstellingenwerdeningevulddoorhetjubileumprogramma)iederegroepkreegeeneigenbegeleider vanuithetctftoegewezen:eenvandeprogrammeursvanhetfestivaldeprogrammeursbezochtende repetitiesvandemakersintensief,waarbijzehunexpertiseophetgebiedvanlocatietheaterineencafé inzettenomdemakersvanadviestedienen QuoteJenteJong,theatermakerdiespeeldeincaféLedigErf: IkhebveelgehadaanhetartistieketeamtijdensderepetitiesZij zagendingendieik,omdatikdevoorstellingaleentijdspeel,niet meerkonzien,enzewetenveeloverhoetheaterwerktofbehoort tewerkenineencafé Naastdeindividuelebegeleidinghebbenwetweebijeenkomsten georganiseerdvoorallemakersbeidebijeenkomstenstarttenmet eenctfcvoorstelling,diezonderaankondigingbegontespelenzo kondendemakerszelfervarenwathuneigenpubliekstraksmee zoumaken:hoehetisomineensondergedompeldtewordenineen voorstellingzonderdatjedezeverwachtindeeerstebijeenkomst verteldenoudctfcmakersoverhunervaringentijdenshetfestival OokBramDouwes locatietheaterdeskundige sprakoverwat locatietheaterisofkanzijnindetweedebijeenkomstginggreg Nottrot artistiekleidernut(nieuwutrechtstoneel) metde makersingesprekoverderolvanhetpubliekineencaféinbeide bijeenkomstenwaseruitgebreidruimtevoormakersommetelkaar ingesprektegaanencasussenvoorteleggen Alleaspectenvanditverstevigdebegeleidingstrajectzorgden ervoordatmakersgoedvoorbereidwarenopde speelomstandighedeninhetcafézijwistenwelkedruktezekondenverwachtenenhoehiermeeomtegaan DaardoorzagenwetijdensCTFbijzonderveelvoorstellingendie,ookbijgrotedrukte,sterkovereindbleven Doordatwemaandenlangmetdemakersgewerkthaddenaanhetmakenvanlocatietheater,warende meestevoorstellingengoedopgebouwdvanuitderuimtevanhetcafézowelinhoudelijkalsfysiekwerdende caféseenbelangrijkonderdeelvandevoorstelling,waarmeedevoorstellingenmeerwarendan theaterop locatie maardaadwerkelijknergensanderskondenplaatsvindendandaarinhetcafé HetCTFwerktmetthematischeroutesomdevoorstellingenopeentoegankelijkemanieraantebiedenaan bezoekersvoorstellingenwerdeningedeeldineenrouteopbasisvanstijlenthematiek,diedebezoekersals parcourskondenaflopendethematischerouteszorgenvoortransparantieinhetprogramma:voorde bezoekerishetmoeilijkkiezenuitdevelevoorstellingen,maardooriedererouteeeneigenkaraktertegeven ishetgemakkelijkereenkeuzetemakeninhetkadervanonstienjarigjubileumenonzepaycoff CTFgeeft eenfeestje,kregenallerouteseenfeestelijketitelinderouteknallendekurkenhaaldentheatermakers allesuitdekastomhunpubliekteimponerenmaskeradebestonduitkomischevoorstellingenmeteen tragischrandjeeninhuh?werdhetpubliekverrastdoorvoorstellingenmetonverwachtewendingenin KOFFIEENKOEKWAUSzettentheatermakersiedersorenenogenopscherpeninSTOELENDANSwasmen

7 7 getuigevanvreemdeontmoetingenenwisselenderelatiesinhetkadervan300jaarvredevanutrecht wasertotsloteenspecialeroutesamengesteldmetvoorstellingenovervredeindewreedstezinvanhet woord InhetkadervanonstienjarigjubileumwerdeenspeciaaljubileumprogrammaopgerichtIniedereroutewas eenvoorstellingtebezichtigendieindeafgelopennegenjaarreedsophetctfstonddegrootste publiekslievelingenwerdenteruggehaaldenwarennogeenweekendlangoponsfestivaltebewonderen Functioneren#als#podium#en#springplank#voor#talentvolle#theatermakers#die#de#ambitie#hebben#om#(verder)# het#theaterveld#in#te#gaan# Onsfestivalwordtjaarlijksbekenderbij andereprogrammeurs,diehetctfdanook steedsvakerbezoekenwijbrengende programmeursindiengewenstincontactmet detheatermakersveelmakerswordennaar aanleidingvanhetctfelders geprogrammeerdwijstimulerenhenomook zelfactieftezijninhetleggenvancontact metprogrammeurs QuoteKroket&Kroket,theatermakersdiespeeldenindeCoffeeCompany: WijdenkendathetCTFzekereenspringplankkanzijn,hoeweljedanookzelfprogrammeursmoet uitnodigenwezijnergenthousiastoverhoeveelmensenhetfestivalkennenwegelovendatdegoede voorstellingendoorhetctfopanderefestivalsgelanceerdwordenhetspelenophetctfheeftonsbeide zekerervaringengegevendievooronsalstheatermakerleerzaamwarenenhetisgeweldigomtezienhoe hetanderengroepenvergaatendaarcontactmeetehouden VoorhettweedejaarliepereenvakjuryophetCTFrond,ditjaarbestaandeuitAnnekeJansen(artistiekleider AmsterdamFringeFestival),MarjoleinvanBommel(zakelijkleiderHetFiliaal),JolieVreeburg(programmeur TheaterKikkerenDramaturgiebureauBOD)enJannetvanLange(bestuurslidCTFenDramaturgiebureau BOD)Zijreiktendriejuryprijzenuit,waarvandeeersteprijswinnaareenspeelplekopAmsterdamFringe Festivalwon,alsmedeeendramaturgischenzakelijkbegeleidingstrajectdoordejuryledenVanwegedehoge kwaliteitaanvoorstellingenbeslootdejuryeengedeeldeeersteprijsuittereiken,waarmeeervierwinnaars wareninplaatsvandrie,entweegroepeneenprijzenpakketwonnenalletheatergroepenontvingen bovendieneenkortjuryrapportmetfeedback,datzijkunnengebruikenomzichzelfofhunvoorstellingverder teontwikkelen QuoteJanetvanOosterlaken,speeldeinVinVinenwondevakjuryprijséndepublieksprijs: Hetwinnenvanzoweldepublieksprijsalsdeeerstejuryprijsheeftmeflinkindewargebrachtopeenpositieve manierikhadzelfechtnietverwachtdatdezevoorstellingzogoedzouwordenontvangen,endatdejuryer eenpotentieeltjeinzietiseenerggrootcomplimentervaltnogveelmeeruitdezevoorstellingtehalenenik kannietwachtenomdattedoennaastdatikophetfringemagspelen,watikzekeralseenstapjehogerop zie,wilikproberennogopanderefestivalstespelenhetbegeleidingstrajectdatikhebgewonnengaatme zekerhelpennogmeeruitdevoorstellingtehalenenopdiemanierbegeefikmealweerwatmeerinhet werkveld Nieuwditjaarwaseenevaluatiebijeenkomstdiewetweewekennahetfestivalorganiseerden,onderleiding vanjannetvanlangezijisbestuurslidvanhetctfenzatditjaarinonzevakjuryvanuithaarfunctiebij DramaturgiebureauBODDebijeenkomstiseennieuwestapophetgebiedvanonzespringplankfunctie

8 Doordatdegespreksleideralsjurylidallevoorstellingengezienhadeneenervarendramaturgis,konzijalle groepenvanpersoonlijkefeedbackvoorziensamenmetdemakerswerdteruggebliktophetfestivalen vooruitgebliktnaarmogelijkevervolgstappeninhuncarrières Zakelijkeontwikkeling HetvergrotenvaneigeninkomstenisdekomendejareneenbelangrijkaandachtspuntOpditmoment bedrageneigeninkomsten36,7%vanonzebegrotingwewerkentoenaareenbegrotingin2016met47% eigeninkomstenwedoenditdoormeersponsorentezoekenenbestaandesponsorafsprakenuittebreiden, endooronspubliektevragenomeen(structurele)bijdrageteleverenaandetotstandkomingvanctf HetCTFisgratistebezoekenendatzalaltijdzoblijvenDitmaakthetfestivallaagdrempeligvoorhetpubliek endatisbijzonderbelangrijkhetbetekentdatpublieksinkomstenereigenlijknietzijntochmerkenwedat publiekbestbereidisomonstesteunenwebiedenhunmeerderemanierenomdittedoenzekunneneen CTFcpolaroidcfotolatenmakenmethunvrienden(kopjeMerchandiseindeafrekening)ofietsindegiftenpot doen(kopjegiftenpotindeafrekening) BezoekerskunnenookStamgastwordenvanhetCTFVoor 10wordenzeeenmaligeenjaarStamgasten wordenzeopdehoogtegehoudenvandeontwikkelingenvanhetfestival,speelplekkenvanonzemakersen krijgenzeafentoeeenleukeaanbiedingvaneencollegacfestivalofeenvanonzesponsorenhetdoelis mensenbetrokkentehoudenbijhetfestival,enhentemotiverenhunlidmaatschapvolgendjaarteverlengen Afgelopenfestivaleditiezijner72mensenStamgastgeworden Naasthetgenererenvaninkomstenvanuitonspubliekisooksponsoringeenbelangrijkeinkomstenbron SindsenkelejarenwerkenwesamenmetbrouwerijDuvelMoortgatZijsponsorenCTFmethunmerkDe KoninckAfgelopenfestivaleditiehebbenwedeoudesponsorafsprakengehandhaafd,maarookgewerktaan zichtbaarheidvandekoninckbijbezoekersencaféceigenarenaleentijdwildenwebezoekersde mogelijkheidgeveneen CTFcbiertje tebestellen,enhunzotevrageneenbijdrageaanhetfestivalteleveren DitideehebbenwesamenmetDeKoninckverderuitgewerktDuvelMoortgatsponsordeonsnaasthun regulierebijdragemetkrattenenfustendekoninck,diewijdoorverkochtenaandecafésvooreen aantrekkelijkeprijsopdiemanierhaddenbijnaallecafésdekoninckinhuistijdenshetctfwekondigden nadevoorstellingaandatmensenhetfestivalkondensteunendooreendekonincktedrinkenditwastevens zichtbaarisonsprogrammaboekje,opdetapenoptafelsopdezemaniergenereerdenwijextrainkomsten, werddekoninckveelgeproefddoorbezoekersenverkochtendecafésmeervanditspeciaalbiereenwinc wincwinsituatiedeactiebleekeengrootsucces,indemeestecaféswasdekoninckopzondaguitverkocht HetaantrekkenvaneentweedegrotesponsorishetafgelopenjaarnietgeluktHetkomendjaarstartenweal 8

9 9 eerdermethetbenaderenvanpartijendaarnaastishetbelangrijkomgoedzichttekrijgenopde marktwaardevanonsfestivalvoorsponsorenomditteachterhalengaanweingesprekmetorganisatiesdie quagroteenpublieksbereiklijkenophetctfenbenaderenwebedrijvendielijkenquadoelgroepoponze huidigesponsorwestellenalsdoeleengrotenieuwesponsoraantetrekkenendewaardevandehuidige sponsordealtevergroten UiteraardisfondsenwervingookzeerbelangrijkinderealisatievanCTF2013wasdeeerstefestivaleditie waarindegemeenteutrechtdestichtingstructureelsteundemetsubsidietotenmet2016isdezesubsidie gewaarborgddaarnaastisereenaantalfondsendathetctfregelmatigsteuntendiedaarmeehetfestival mogelijkmaken Communicatieenmarketing HetgeformuleerdedoelvandemarketingcampagnewasomnieuwsgierigebezoekersnaarhetCTFte trekken,dienietvaaknaarhettheatergaantevenswildenwejongeengetalenteerdetheatermakers uitdageneenconceptinteleverenvoorhetctfwekijkenmettevredenheidterugopdebehaalderesultaten Hetfestivalwaswederombijzonderdrukbezochtdooreengevarieerdegroepmensen;vanstudententot theaterliefhebbers,vanstamgastentotouderenenmensendiedoorhetartikelinnrcnextnieuwsgierig warengeworden,wezagenallerleigroepenmensenindecafésvandevoorstellingengenietenwelichten eenaantalgezettestappenuit Campagne DepromotiecampagnevanhetCTFwas bedoeldom(nieuwe)bezoekersnaarhet festivaltetrekkenenaandachtvandeperste genererenontwerpbureauroquefortheefteen campagneopgeleverdinhetthemavanons jubileumhetcampagnebeeldwerd doorgevoerdinalonzeuitingen,omdaarmee decontinuïteitenherkenbaarheidinbeeldte bevorderenwewildenhetfeestcenverjaardag themadoorvoereninallegrafischeuitingen, maarookindesfeeropheteindfeest,inde actiesopfacebookenindeludiekeactiezozijn wetweewekenvoorhetfestivaldestadin gegaanmetverjaardagsslingers,ballonnenen hoedjesinallecaféswaarwebinnenkwamenzongenweeenverjaardagslied,deeldenweballonnenuiten gingenwemetmenseningesprekoverhetfestivalwedeeldenprogrammaboekjesuitenattendeerdenzo mensenopdekomstvanhetfestivalhetfeitdathetctfhaartweedelustrumvierdeishetleidende uitgangspuntgeweestinonzecampagneomdekwaliteitenhetbereikvanditcampagnebeeldtebevorderen hebbenweervoorgekozenomtewerkenmeteenjongmaarervarenontwerpbureau(roquefort),enhebben weeenbijbehorendeinvesteringgeleverdwewarenergtesprekenoverdecampagneenoverde samenwerkingmetroquefort Wervingscampagne Omvoldoendetheatermakerstestimulereneenconceptintedienenenzodekwaliteitvande programmeringtebevorderen,iseenuitgebreidewervingscampagnegevoerdbinnenhetnetwerkvanjonge theatermakersinnederland,bijtheateropleidingen,theatersenfestivalsookzijnerveelvoorstellingen bezochtenzijnmakersuitgenodigdeenconceptintedienenhetisbelangrijkomtheatermakersnadrukkelijk

10 tevragenzichaantemeldenmeteenconceptvooreenvoorstellingomdatwegeenbestaandwerkwillen programmerendevoorstellingenmoetenspeciaalvooreencaféontwikkeldworden;onzeervaringisdatdit voorhetctfdebestekwaliteitvoorstellingenoplevertdewervingscampagneresulteerdein80 aanmeldingen,eenruimaantalvanwaaruitdeprogrammeurseenselectievangoedekwaliteitkondenmaken Website Onlinecommunicatie,methetpubliekenmet theatermakers,isvooreenfestivalalshetctfvan ongekendewaardevoordaternieuweonline stappengezetkondenwordenmoesterafgelopen jaarvoorgezorgdwordendatde achterkant van dewebsiteopnieuwgestructureerdwerdwe hebbenervoorgekozenonzeenergiehieropte focussentweewebbouwerszijnhieropvrijwillige basismeeaandeslaggegaanzijhebbende gehelewebsiteherzienenopnieuwopgebouwd, zodatdezeweereenaantaljarenmeekanmetde stappendiewegraagwillenzettenwehebben reedsgoedestappengezetinhetontwikkelenen uitvoerenvandeonlinecommunicatieen volgendfestivalzalookdefestivalbezoekerde ontwikkelingenhiervanmerkenspeerpuntvoorhetvolgendjaarisomgoeduittepakkenindeonline campagneoponzeeigensiteenopfacebook Communicatietijdenshetweekend HelebelangrijkespelersindecommunicatiemetonspubliektijdenshetfestivalzijndelocatiemanagersZij zijnindecaféshétaanspreekpuntvoortoeschouwers,verzorgenhetstemmenvoordepublieksprijsenhelpen waarmogelijkdetheatergroepbijhuntechniekmeerdan26enthousiastestudentennemendezetaakop zichomhengoedvoortebereidenophuntaakhebbenzeeenworkshopgekregenvanfrankvanderhorst, producentbijveelgrotefestivalsindeworkshopkreegdegroepverschillendecasussen,omde verantwoordelijkhedenvandelocatiemanagerstebenoemenenomhettehebbenoverhetafwegenvan prioriteiteninsomsdrukkeomstandighedendeworkshopwasbovendieneenergleukmomentwaarophet teamelkaarvoorafgaandaanhetfestivalalvastleerdekennenzehebbenhetgeweldiggedaan Depublieksprijs TerugvanweggeweestwasafgelopenjaarhetoppapierstemmenvoordepublieksprijsEnkelejarenhebben wegeëxperimenteerdmetdigitaalstemmenviadesms,maarwemerktendatditdedrempelomtestemmen verhoogdeendatvondenwejammeriedereencookdetoevalligevoorbijgangerdie perongeluk bijeen voorstellingterechtkomtcmoetzijnmeningkunnengevenendushebbenwedepapierenstembriefjes nieuwleveningeblazenvooriederevoorstellingkregendebezoekerszo nbriefjeuitgedeeldennaafloop werdenmensenuitgenodigdhetbriefjeintescheurenbijnummereen(laag)totenmetvijf(hoog)opeen centraalpuntwerdendeduizendenbriefjesgeteldentijdensheteindfeestwerddewinnaarbekendgemaakt, gelijktijdigmetdeuitreikingvandevakjuryprijsenwatbleek,hetgrotepubliekwasdezelfdemening toegedaanalsdevakjuryenriepdezelfdevoorstellinguittotwinnaar:janetoosterlakengingdoorhaar voorstelling Boem,eenkind mettweeprijzennaarhuis 10

11 11 Organisatorischeontwikkeling HetCTFgroeitendeorganisatiegroeit meezoishetfestivaldeafgelopenjaren gegroeidnaar26locatiesen theatermakers,13000bezoekers,meer persaandacht,eengoeduitziende campagneeneenintensief begeleidingstrajectvoorde theatermakersdedirectieis verantwoordelijkvoorhetingoede banenleidenvandegroeivanhetfestival endiegroeiverdertestuwende organisatievanhetctfligtinhanden vanvijftienjongeenambitieuzecultureel organisatorenvooreendeelstuderenzij nog,vooreendeelzijnzijnet afgestudeerdendoenzijditnaasthunwerkzijvindeninhetctfeenleerschooleneenplekomuitte proberenennieuweideeënteontwikkelendedirectie,bestaandeuitdeartistiekleider,projectleideren zakelijkleider,krijgenopfreelancebasisbetaald,derestvandeorganisatiewerktopvrijwilligebasismeeaan deorganisatievanctfdedirectieisondermeerverantwoordelijkvoordeontwikkelingvanhetzakelijke beleideneigeninkomsten,hetbepalenenwaarborgenvandeartistiekelijnvanhetfestivalenhetaansturen vanderestvandeorganisatiededirectiewordtgecontroleerddoorhetbestuur HetteamvanvijftienmensenisineenietsanderesamenstellinggaanwerkendanineerderejarenMetde helegroepvergaderenbleekmetzoveelmensennietmeerhaalbaardaaromwerkenwesindsditjaarmet subteams:zakelijk,artistiek,marketing&communicatieenlocatieproductieiedersubteamheefteen coördinatordeprojectleideronderhoudtnauwcontactmetallecoördinatoreneenspervierwekenvergadert hetgeheleteamsamenhierinwordtdetijdgenomenomorganisatiebredevraagstukkentebesprekenofom brainstormsmethetheleteamtehoudendezenieuwewerkwijzeisiedereenbijzondergoedbevallenen zullenwehandhaven Bestuurlijkeontwikkeling HetbestuurvandestichtingCafetheaterfestivalwerktvolgenshetbestuurcdirectiemodel,enisinhetvoorjaar van2013vansamenstellingveranderdombetertepassenbinnenderichtlijnenvandecodeofcultural GovernanceZoisdezakelijkleidernietlangeronderdeelvanhetbestuur,zijnertweenieuwebestuursleden aangesteldmetexpertiseophetterreinvantheatermakenencommunicatieentreedteropnieuween kasteleininhetbestuurbestuursledendiealenkelejarenzittinghebbeninhetbestuurhebbenexpertiseop hetgebiedvandramaturgieenfinancieelmanagementopdezemanierkanhetbestuurdedirectieadviseren indegehelebreedtevanvraagstukkendiedeorganisatietegenkomt Debestuursledenzijn: JannetvanLange voorzitter IvarHoekstra penningmeester PimKouwenberg secretaris StefanieWeijsters algemeenlid MarcoTerlou algemeenlid(perjuli2013) Daarnaastheefthetbestuurgewerktaaneenreglementenfunctieomschrijvingvoordedirectie,waarinzaken alsfinancieelmanagement,verdelingvanverantwoordelijkhedenenaansprakelijkheid,wijzevan verslagleggingaanhetbestuurendeinhoudelijkedoelstellingvandestichtingzijnvastgelegdhetreglement

12 12 wordtindetoekomstgebruiktomafsprakenmetnieuwedirectieledentemakenenschetsthetkader waarbinnenbestuurendirectiemetelkaarsamenwerken Afrekeningentoelichting Opvallendeafwijkingenindeafrekeningtenopzichtevandebegroting,lichtenwehiertoe Dekkingsplan Directeopbrengsten MetsponsorDeKoninckzijnafgelopenjaargoedeafsprakengemaakt,waardoorhunsponsorbijdrage omhoogisgegaanondanksdegeleverdeinspanningenishetnietgeluktomeentweedegrotesponsoraan hetfestivalteverbindenweberadenonsopeenstrategieomhierinvolgendejarenveranderinginte brengen Dedrukwerksponsorisgestoptmetalzijnsponsoractiviteitenmaarisdesondanksvooronsnogsteedsde meestvoordeligedrukker Hetdeelnamegeldvandecafésviellageruitomdaterminderdandebegrootte30cafésdeelnamenaanhet festivalafgelopeneditiewarenen26cafésdiehetdeelnamegeldvan 150betaalden HetwervenvanadvertentiecinkomstenvielhetafgelopenjaarsterktegenHetzakelijkenmarketingteam denktnaovereenvernieuwdeaanpak,waarbijwegerichterpotentiëleadverteerdersbenaderenenmethenin gesprekgaanin2014moetditdegewensteresultatenopleveren Bijdragen Vanalleaangeschrevenfondsen,heeftalleenhetCarelNengermanFondservoorgekozengeenbijdrageaan hetctf2013toetezeggenditfondssteundeonsalin2012enkiestervooromgeenorganisatiestweejaar achterelkaartesteunen Begroting Overhead Devergaderkostenwordenbesteedaanreiskostennaardevergaderingen,kostenvandevergaderingenvan desubteams,mettheatergroepenencafés,hetbestuurenmetdeheleorganisatie,reiskostennaar repetitiebezoekenenallerhandebenodigdhedentijdensdebijeenkomstenvanhetteamuitgangspuntisdat deorganisatievrijwilligwerktmaardatditsoortonkostenwaarmogelijkvergoedworden DekostenvoordevergaderruimtelijkensterkgestegentenopzichtevandeingediendebegrotingDeze stijgingkomtechtervoortuiteenhogeresponsorbijdragevandiversepartijen,waaronderhetnederlands FilmFestival,TheatergroepAluinenSeats2MeetWerkelijkekostenvandevergaderruimtezijndusniet gestegen OmdegroteregeldstromenalsgevolgvandestructurelesubsidieringdoordegemeenteUtrechtgoedte kunnenadministreren,hebbenweervoorgekozeneenonlineboekhoudsysteemtegaangebruikendeze onvoorzienekostenhebbenweopgenomenonder kostenadministratie/boekhouding Organisatie DefreelancevergoedingvandedagelijkseleidingisbijgesteldomdatookdeinkomstentegenvielenDe geworveninkomstenvielen4,8%lageruit,devergoedingismet4,8%verlaagd

13 Productiekosten Omdater26theatergroepenmeededenaanhetCTF,inplaatsvanbegrootte30,vallendeproductiekosten lageruitookbiedthetctfdedeelnemendetheatergroepen 25vergoedingaanvoorhetdrukkenvaneen promotieposterof flyer;nietallegroepenhebbenhiergebruikvangemaakt Marketingenpubliciteit Doorgoedeafsprakentemakenmetdrukkersengoedvoorafinteschattenhoeveeldrukwerkopwelke plekkengewenstwas,ishetbesteeddebedragaandrukwerklageruitgevallenhetisgeenszinseen bezuinigingsmaatregelgeweestomminderuittegevenaandrukwerk,immers:zichtbaarheidindestadis heelergbelangrijkindeaanloopnaaronsfestival DeontwerpkostenvanhetdrukwerkbetreffendeinzetvanhetjongeontwerpbureauRoquefort,diehet campagnebeeldinalleuitingendoorgevoerdhebbenditvroegomeenhoopextramaatwerk,waarvoorwij henextravergoedhebben HetbudgetvooronlinemarketingisnietopgegaanZoalsweindeevaluatieschrevenwashetvooronseen speerpuntomdeachterkantvandewebsitevolledigteherstructureren,voordatweonlinenieuwestappen kunnenzettenmetdegewensteverbeteringenaandesiteachterderugkunnenweonzeonline communicatiestrategievolgendjaarverdervormgevenenuitvoeren Hetblijktdatmetdedigitaleontwikkelingenophetgebiedvanfotografie,onzefotografengeenaanspraak meermakenophetbudgetvoorfotografiewedenkenhetkomendjaarnaoverzinvollemanierenomdeze middelenintezetten,wellichtdoordeaanschafvanopslagruimteopflickr Springplankfunctie Doorscherpeafsprakentemakenmethetcaféwaarweonzeprogrammeursborrelhieldenhebbenwedeze kostenwetentebeperkendaarnaastbezoekensommigeprogrammeurshetfestivalopeenmomentdathen beteruitkomt,waardoordeborrelietsrustigerwasvanverwachtdeartistiekleiderzochtdanbuitendeze geplandeborrelomcontactmetdeprogrammeur Overig DelocatievanheteindfeestbetrofgrandcaféLebowksi,dieonsgraagontvingendaaromallevrijwilligersen betrokkenenvaneengratisdrankjevoorzagdezegesponsordebijdrageaanheteindfeestistevensterugte vindenbijsponsoringinnatura Debedankjesvoordevrijwilligerszijnbedoeldvoordelocatiemanagers,fotografen,vakjuryentechnici Omvoorkomendekostenzoalsbestuursvergaderingen,printkostenenkostenvanbijvoorbeeldhetUitfeestte kunnendekken,hebbenweeenkleinepostopgenomenonder Reserveringnakomendekostenen opstartkostenctf

14 30Balans2013 Toelichtingopdebalans Algemeen: HetCaféTheaterFestivalvindtjaarlijksinheteersteweekendvanmaartplaats Omdieredengeefteenbalansvan31decemberinhetvoorgaandejaareenbeeldvandefinanciëlepositievan destichtinginaanloopnaarhetkomendefestivalvooreenhelder,inzichtelijkbeeldvanhetfinanciële verloopvanafzonderlijkefestivals,kantevenseenafrekeninggeraadpleegdwordenonzeafrekeningenlopen infeitevan1meitot30aprilhetdaaropvolgendejaardecrediteurenendebiteureninbovenstaandebalans hebbenbetrekkingophetfestivalin2014 Omdieredenzijnaandezejaarrekeningooktweeafrekeningtoegevoegd,dievanhetCaféTheaterFestivalin 2013enin2014 Tezamenmetbovenstaandebalanshopenwezoeenhelderinzichttegevenindefinanciëlepositievande stichting Debet: Kas+Debiteuren: Credit: Eigenvermogen: ResnakomendekostenCTF2013: ReserveringCTF2014c2016: Reserveringoninbaredebiteuren: Crediteuren: Heeftbetrekkingopeendeelvandefacturenvanhet deelnamegeldvoordecafés Eind2013haddenweeigenvermogenopgebouwddiewerd ingezetvoorderealisatievanhetcafétheaterfestival2014 Eind2013warenallefinanciëlezakenrondomCTF2013 afgehandeld Jaarlijkswordteenoverschotopdefestivalafrekeningtoegevoegd aandereservedieweaanhoudenvooronvoorzienekosteninde komendejarenhetbestuurbewaaktdebestedingvande opgebouwdereserve Naafloopvanhetfestivalin2012bleekeenvandedeelnemende cafésnietinstaataanzijnfinanciëleverplichtingennaaronste voldoen InaanloopnaarhetCaféTheaterFestival2014haddenweeen uitstaandefactuur,nlhuurvaneenworkshopruimteinde Berenkuil 14

15 Afrekening)Café)Theater)Festival)2013 Dekkingsplan totaal)begroting beheer festival totaal%resultaat beheer festival DIRECTE)OPBRENGSTEN Sponsorinkomsten )))))Sponsoring) )4000,00 )500,00 )3500,00 )2660,00 )0,00 )2660,00 )))))In)natura: Sponsoringledenvakjury )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 Sponsoringdrukwerk )450,00 )0,00 )450,00 )0,00 )0,00 )0,00 Sponsoringhoreca )4375,00 )0,00 )4375,00 )4375,00 )0,00 )4375,00 SponsoringNederlandsFilmFestival:vergaderruimte )2000,00 )0,00 )2000,00 )2295,00 )0,00 )2295,00 SponsoringSeats2Meet&Aluin:vergaderruimte )498,15 )0,00 )498,15 SponsoringMerchandise )40,50 )0,00 )40,50 SponsoringcaféLebowskiEindfeest )300,00 )0,00 )300,00 Overige)inkomsten )))))Deelnamegeld)cafés) )4500,00 )0,00 )4500,00 )3900,00 )0,00 )3900,00 )))))Merchandise )750,00 )0,00 )750,00 )781,91 )0,00 )781,91 )))))Stamgasten )500,00 )0,00 )500,00 )720,00 )0,00 )720,00 )))))AdvertentieTinkomsten )400,00 )0,00 )400,00 )0,00 )0,00 )0,00 )))))Bijdrage)Culturele)Zondagen)Nieuwjaarsduik )200,00 )200,00 )0,00 Totaal)opbrengsten )17975,00 )500,00 )17475,00 "16770,56 "200,00 "16570,56 BIJDRAGEN Subsidie)gemeente )17552,00 )5590,00 )11962,00 )19250,00 )7288,00 )11962,00 Overige)bijdragen )))))VSB)Fonds )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )))))KFHein)Fonds )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )))))Prins)Bernhard)Cultuurfonds )2000,00 )0,00 )2000,00 )2000,00 )0,00 )2000,00 )))))Carel)Nengerman)Fonds )1200,00 )0,00 )1200,00 )0,00 )0,00 )0,00 )))))Elise)Mathilde)Fonds )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 Totaal)bijdragen )27752,00 )5590,00 )22162,00 "28250,00 "7288,00 "20962,00 Totale)baten )45727,00 )6090,00 )39637,00 %45020,56 %7488,00 %37532,56 Begroting beheer festival OVERHEAD Portokosten )150,00 )100,00 )50,00 )161,20 )100,00 )61,20 Telefoonkosten )450,00 )0,00 )450,00 )371,45 )0,00 )371,45 Kantoorartikelen )200,00 )150,00 )50,00 )105,89 )55,89 )50,00 Vergaderkosten )1200,00 )200,00 )1000,00 )1383,39 )383,39 )1000,00 Vergaderruimte )2000,00 )0,00 )2000,00 )2793,15 )0,00 )2793,15 Representatie )250,00 )200,00 )50,00 )156,22 )106,22 )50,00 Kosten)bankrekening )250,00 )250,00 )0,00 )192,57 )192,57 )0,00 Hosting)website )170,00 )170,00 )0,00 )116,36 )0,00 )116,36 Huur)opslagruimte )150,00 )100,00 )50,00 )0,00 )0,00 )0,00 Kosten)administratie)/)boekhouding )420,00 )420,00 )0,00 )495,41 )195,41 )300,00 Assurantiekosten )150,00 )150,00 )0,00 )121,69 )121,69 )0,00 Subtotaal)overhead )5390,00 )1740,00 )3650,00 "5897,33 "1155,17 "4742,16 ORGANISATIE Zakelijk)leiding )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Projectleiding )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Artistiek)leider )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Programmeurs )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Publiciteit)en)marketing )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Locatieproducenten )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Vrijwilligerscoordinator )450,00 )0,00 )450,00 )450,00 )0,00 )450,00 Subtotaal)organisatie )18150,00 )3750,00 )14400,00 "17796,00 "3938,25 "13857,75 PRODUCTIEKOSTEN Kosten)techniek )2500,00 )0,00 )2500,00 )2147,27 )0,00 )2147,27 Productiebudgetten)groepen) )3750,00 )0,00 )3750,00 )2925,00 )0,00 )2925,00 Kosten)productiebijeenkomst )300,00 )0,00 )300,00 )278,36 )0,00 )278,36 Vervoer )400,00 )0,00 )400,00 )115,65 )0,00 )115,65 Subtotaal"productiekosten "6950,00 "0,00 "6950,00 "5466,28 "0,00 "5466,28 MARKETING)EN)PUBLICITEIT Drukwerk )2250,00 )0,00 )2250,00 )1843,17 )0,00 )1843,17 Ontwerpkosten)drukwerk )350,00 )0,00 )350,00 )726,00 )0,00 )726,00 Verspreiding)drukwerk )250,00 )0,00 )250,00 )182,50 )0,00 )182,50 Online)marketing )250,00 )0,00 )250,00 )25,00 )0,00 )25,00 Ontwerpkosten)online)aanwezigheid )100,00 )0,00 )100,00 )100,01 )0,00 )100,01 Merchandise )500,00 )0,00 )500,00 )524,69 )0,00 )524,69 Guerilla)actie )100,00 )0,00 )100,00 )127,95 )0,00 )127,95 Publieksprijs )100,00 )0,00 )100,00 )40,00 )0,00 )40,00 TTshirts)vrijwilligers )350,00 )0,00 )350,00 )360,00 )0,00 )360,00 Fotokosten )200,00 )0,00 )200,00 )21,25 )0,00 )21,25 Subtotaal"Marketing"en"publiciteit "4450,00 "0,00 "4450,00 "3950,57 "0,00 "3950,57 SPRINGPLANKFUNCTIE Kosten)programmeursbijeenkomst )125,00 )0,00 )125,00 )55,00 )0,00 )55,00 Vakjury )1250,00 )0,00 )1250,00 )1160,10 )0,00 )1160,10 Subtotaal"springplankfunctie "1375,00 "0,00 "1375,00 "1215,10 "0,00 "1215,10 TALENTONTWIKKELING Werving)en)selectie)makers )350,00 )0,00 )350,00 )265,01 )0,00 )265,01 Workshop)1)(theatermakers) )300,00 )0,00 )300,00 )301,98 )0,00 )301,98 Workshop)2)(theatermakers) )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 Workshop)3)(vrijwilligers) )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 Workshop)4)(organisatie) )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 Subtotaal"Talentontwikkeling "1550,00 "300,00 "1250,00 "1466,99 "300,00 "1166,99 UITFEEST,)NIEUWJAARSDUIK)EN)OVERIGE)ACTIVITEITEN Uitfeest )150,00 )150,00 )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 Nieuwjaarsduik )100,00 )100,00 )0,00 )243,17 )243,17 )0,00 Overige)activiteiten )50,00 )50,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00

16 Subtotaal"Uitfeest,"Nieuwjaarsduik"en"overige"activiteiten "300,00 "300,00 "0,00 "393,17 "393,17 "0,00 OVERIG Catering)tijdens)festival )5675,00 )0,00 )5675,00 Maaltijdenendrankjesgenuttigdincafés(gesponsord) )4375,00 )0,00 )4375,00 Cateringmaaltijdenoverigemakers )1182,88 )0,00 )1182,88 Inkoopbordjes,statafels,etc )187,79 )0,00 )187,79 Kosten)eindfeest )250,00 )0,00 )250,00 )419,89 )0,00 )419,89 Bedankjes)vrijwilligers )150,00 )0,00 )150,00 )104,37 )0,00 )104,37 Assurantiekosten )400,00 )0,00 )400,00 )390,09 )0,00 )390,09 Reservering)nakomende)kosten)en)opstartkosten)CTF)2014 )473,69 )0,00 )473,69 Subtotaal"Overig )6475,00 )0,00 )6475,00 "7133,71 "0,00 "7133,71 Onvoorzien)(+/T)5%)lasten)materieel)) )1087,00 )0,00 )1087,00 )0,00 )0,00 )0,00 Totale)lasten )45727,00 )6090,00 )39637,00 %43319,15 %5786,59 %37532,56 Resultaat )0,00 )0,00 )0,00 )1701,41 )1701,41 )0,00 Saldo)uit)gewone)bedrijfsvoering )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)rentebaten/Tlasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)overige)buitengewone)baten/lasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Exploitatieresultaat )0,00 )0,00 )0,00 )1701,41 )1701,41 )0,00

17 Afrekening)Café)Theater)Festival)2014 BEGROTING AFREKENING Beheer Festival Totaal Beheer Festival Totaal BATEN Inkomstenbron Specificatie EIGEN)INKOMSTEN Publieksinkomsten Sponsoring De#Koninck#out#of#pocket )0,00 )3500,00 )3500,00 )0,00 )3025,00 )3025,00 Verkoop#De#Koninck#aan#cafés )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1195,00 )1195,00 Nieuwe#sponsorinkomsten )0,00 )1600,00 )1600,00 )0,00 )0,00 )0,00 Sponsoring)in)natura Leden#vakjury )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 Horeca )0,00 )4375,00 )4375,00 )0,00 )4375,00 )4375,00 Corio#=#vergaderruimte )0,00 )200,00 )200,00 )0,00 )2000,00 )2000,00 Nederlands#Film#Festival#=#vergaderruimte )0,00 )2000,00 )2000,00 )0,00 )413,22 )413,22 Parnassos#=#cursusplek#fotografie )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )115,00 )115,00 2Food#=#dranken# )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )300,00 )300,00 Feedback#training#Rob#van#Doggenaar )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )300,00 )300,00 Randprogramma#+#Eindfeest )0,00 )800,00 )800,00 )0,00 )800,00 )800,00 Overige)inkomsten Deelnamegeld#cafés )0,00 )5200,00 )5200,00 )0,00 )5200,00 )5200,00 Polaroid=actie )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )930,01 )930,01 Advertentie#inkomsten )0,00 )400,00 )400,00 )0,00 )875,00 )875,00 Donateurs Stamgasten )0,00 )1550,00 )1550,00 )0,00 )2390,00 )2390,00 Giftenpot )0,00 )205,00 )205,00 )0,00 )335,33 )335,33 Subtotaal )0,00 )22830,00 )22830,00 )0,00 )23253,56 )23253,56 BIJDRAGEN Gemeente)Utrecht )8550,00 )9580,00 )18130,00 )8131,61 )9998,39 )18130,00 Centrum)Management)Utrecht )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )5658,98 )5658,98 VSB)Fonds )0,00 )5000,00 )5000,00 )0,00 )5000,00 )5000,00 KFHein)Fonds )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 Elise)Mathildefonds )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1500,00 )1500,00 Carel)Nengerman)Fonds )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Mien)van)'t)Sant)Fonds )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )0,00 )0,00 Jij)maakt)het)mee)Z)Fonds)voor)Cultuurparticipatie )0,00 )2500,00 )2500,00 )0,00 )0,00 )0,00 Subtotaal )8550,00 )22080,00 )30630,00 )8131,61 )25157,37 )33288,98 TOTAAL )8550,00 )44910,00 )53460,00 )8131,61 )48410,93 )56542,54 BEGROTING AFREKENING Beheer Festival Totaal Beheer Festival Totaal LASTEN Kostenpost Specificatie ARTISTIEK Werving)en)selectie)makers )0,00 )425,00 )425,00 )0,00 )380,53 )380,53 Productiebudgetten)makers )0,00 )3900,00 )3900,00 )0,00 )4050,00 )4050,00 Injectiebudget )0,00 )2500,00 )2500,00 )0,00 )600,00 )600,00 Talentontwikkeling Workshop#1#(theatermakers) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )276,78 )276,78 Workshop#2#(theatermakers) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )368,31 )368,31 Workshop#3#(vrijwilligers) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 Workshop#4#(organisatie) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )323,61 )323,61 Evaluatiebijeenkomst#theatermakers )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )36,35 )36,35 Reiskosten#repetitiebezoeken#programmeurs )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )84,66 )84,66 Cursusplek#fotograaf#bij#Parnassos )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )115,00 )115,00 Springplankfunctie Programmeursbijeenkomst )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )197,88 )197,88 Vakjury )0,00 )1250,00 )1250,00 )0,00 )1282,15 )1282,15 Randprogrammering )0,00 )800,00 )800,00 )0,00 )500,00 )500,00 Publieksprijs )0,00 )100,00 )100,00 )0,00 )22,36 )22,36 Subtotaal )0,00 )10475,00 )10475,00 )0,00 )8537,63 )8537,63 FESTIVALPRODUCTIE Productiebijeenkomst )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )331,89 )331,89 Techniek)voorstellingen )0,00 )2200,00 )2200,00 )0,00 )1743,14 )1743,14 Vervoer )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )90,00 )90,00 Eindfeest )0,00 )500,00 )500,00 )0,00 )363,89 )363,89 Catering)makers)en)vrijwilligers )0,00 )6225,00 )6225,00 )0,00 )5890,94 )5890,94 Subtotaal )0,00 )9375,00 )9375,00 )0,00 )8419,86 )8419,86 MARKETING)EN)COMMUNICATIE Campagne Offline)communicatie Online)communicatie Ontwerp#campagnebeeld )0,00 )700,00 )700,00 )0,00 )726,00 )726,00 Drukwerk )0,00 )1900,00 )1900,00 )0,00 )1702,82 )1702,82 Verspreiding#drukwerk )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )181,50 )181,50 Guerilla#actie )0,00 )100,00 )100,00 )0,00 )97,74 )97,74 Makersoproep )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )267,69 )267,69 T=shirts#vrijwilligers )0,00 )360,00 )360,00 )0,00 )389,39 )389,39 Bedankjes#vrijwilligers )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )152,33 )152,33 Deelname#Culturele#Zondagen )300,00 )0,00 )300,00 )227,09 )0,00 )227,09 Uitstraling#en#zichtbaarheid#in#de#cafés )0,00 )800,00 )800,00 )0,00 )664,22 )664,22 Hosting#website )0,00 )160,00 )160,00 )0,00 )118,31 )118,31 Ontwerp#website )0,00 )90,00 )90,00 )0,00 )180,00 )180,00 Social#media#acties )0,00 )100,00 )100,00 )0,00 )100,00 )100,00 Aanpassen#mobiele#website )0,00 )250,00 )250,00 )0,00 )35,66 )35,66 Fotografie )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )12,50 )12,50 PolaroidZactie )0,00 )500,00 )500,00 )0,00 )536,69 )536,69 Centrum)Management)Utrecht Lichtobjecten#+#lichtfietsen )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )3373,81 )3373,81 Arrangement#zondag#9#maart )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )2285,17 )2285,17 Subtotaal )300,00 )5710,00 )6010,00 )227,09 )10823,83 )11050,92 ) ORGANISATIE

18 Artistiek)leider )1250,00 )3750,00 )5000,00 )1250,00 )3750,00 )5000,00 Projectleider )1250,00 )3750,00 )5000,00 )1250,00 )3750,00 )5000,00 Zakelijk)leider )1250,00 )3750,00 )5000,00 )1250,00 )3750,00 )5000,00 Vrijwilligersvergoeding Programmeurs)(3)x) )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 Producenten)(4)x) )0,00 )1200,00 )1200,00 )0,00 )1200,00 )1200,00 Fondsenwerver)(1)x) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 Marketing)medewerkers)(3)x) )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 Technicus)(1)x) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 Subtotaal )3750,00 )14850,00 )18600,00 )3750,00 )14850,00 )18600,00 OVERHEAD Portokosten )200,00 )50,00 )250,00 )78,00 )50,00 )128,00 Telefoonkosten )0,00 )450,00 )450,00 )0,00 )500,00 )500,00 Kantoorartikelen )100,00 )50,00 )150,00 )68,68 )50,00 )118,68 Vergaderkosten )200,00 )1000,00 )1200,00 )200,00 )1056,62 )1256,62 Vergaderruimte )0,00 )2500,00 )2500,00 )0,00 )3633,69 )3633,69 Representatie )150,00 )50,00 )200,00 )291,64 )50,00 )341,64 Kosten)bankrekening )200,00 )0,00 )200,00 )241,83 )0,00 )241,83 Kosten)administratie)/)boekhouding )500,00 )0,00 )500,00 )652,68 )0,00 )652,68 Assurantiekosten )150,00 )400,00 )550,00 )121,69 )439,30 )560,99 Subtotaal )1500,00 )4500,00 )6000,00 )1654,52 )5779,61 )7434,13 ONVOORZIEN Onvoorzien)CTF)2014 )3000,00 )0,00 )3000,00 )0,00 )0,00 )0,00 Subtotaal )3000,00 )0,00 )3000,00 )0,00 )0,00 )0,00 TOTAAL )8550,00 )44910,00 )53460,00 )5631,61 )48410,93 )54042,54 Resultaat )0,00 )0,00 )0,00 )2500,00 )0,00 )2500,00 Saldo)uit)gewone)bedrijfsvoering )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)rentebaten/Zlasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)overige)buitengewone)baten/lasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Exploitatieresultaat )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00

Jaarrekening Stukafest landelijk 2016/2017

Jaarrekening Stukafest landelijk 2016/2017 Jaarrekening Stukafest landelijk 2016/2017 Door Robin van der Sluis Voorzitter Stukafest landelijk 2017/2018 Inhoudsopgave: 1 Balans 30-06- 2017 2 Toelichting 3 Verlies & Winst rekening 2016/2017 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Stukafest

Jaarverslag Stichting Stukafest Jaarverslag Stichting Stukafest 2016-2017 Bestuur Stichting Stukafest 2016-2017 Natalja Krijgsman - Voorzitter Vivian Kouwenhoven - PR- Coördinator Laura Schouw - Acquisiteur Donna Nieuwland - Penningmeester

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem JAARREKENING 2015 Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Aan bestuur en directie van Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Amsterdam, 25 februari 2016 Betreft: jaarrekening 2015 Geacht bestuur,

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen Jaarrekening 2015 9 maart 2016 J. van den Bosch Penningmeester 9 maart 2016 Pagina 1 Inhoud Balans per 31-december 2015 3 Toelichting op de balans 4 Resultatenrekening over 2015 5 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 2. Balansbegroting... 3 3. Exploitatiebegroting...

Nadere informatie

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014 Balans per 31.12.2014 Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Saldo betaalrekening 2.676,02 5,11 Kapitaal 33.308,19 38.429,26 Saldo rentemeerrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

Balans per 31.12.2013

Balans per 31.12.2013 Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium Balans per 31.12.2013 Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 Saldo betaalrekening 5 2 Kapitaal 38.429 44.829 Saldo spaarrekening 38.093 43.783

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Balans per 31.12.2012

Balans per 31.12.2012 Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium Balans per 31.12.2012 Activa 2012 2011 Passiva 2012 2011 Saldo betaalrekening 2 31 Kapitaal 44.829 46.155 Saldo spaarrekening 43.783 48.307

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Het Bastion

Jaarrekening VvE Het Bastion Versie 16 maart 2017 te Rotterdam Voorwoord Hierbij ontvangt u de jaarrekening van uw vereniging. De jaarrekening van is met grote zorg door VT 2000 B.V. opgesteld op basis van de wettelijke eisen en de

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

Stichting Robodock. Jaarverslag. 2013 Fiscaal no. 812385093

Stichting Robodock. Jaarverslag. 2013 Fiscaal no. 812385093 a lupacompany Stichting Robodock Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Inhoudsopgave: Verslag Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Algemene informatie Bespreking van de resultaten Financiële positie

Nadere informatie

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Zeist, 10 maart 2015 Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Inhoud Bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 6

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

V.v.E. Wilhelminapark Everdenberg 101 t/m 155 en 301 t/m 355

V.v.E. Wilhelminapark Everdenberg 101 t/m 155 en 301 t/m 355 Everdenberg 101 t/m 155 en 301 t/m 355 ABN Amro Bank N.V. Rekeningnr. 57.04.45.329 K.v.K. nr. 20.16.36.05 Jaarverslag 2014 begroting 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA ----- Staat van bezittingen en schulden per

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015 Amersfoort, 15 april 2015 Ingevolge uw opdracht en aan de hand van de door u verstrekte gegevens en bescheiden heb ik de jaarrekening van uw stichting over 2014 samengesteld. Op de juistheid van de overgelegde

Nadere informatie

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013

Stichting Stadnomaden Rotterdam jaarrapport 2013 Rotterdam jaarrapport 2013 T.a.v. het bestuur Dordtselaan 157C 3081 BM Rotterdam Rotterdam, 21 april 2014 Geacht bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Stadnomaden,, omvattende:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 Stichting SANE

Jaarrekening 2006 Stichting SANE Jaarrekening 2006 Stichting SANE 1. Algemeen Stichting SANE (of voluit Stichting System Administration And Networking) isopgericht op 16 juli 1999, onder de naam Stichting SANE 2000. Het bestuur van de

Nadere informatie

There!are!few!places!in!the!world!like!RASA!! ! Jaarverslag!2014!!

There!are!few!places!in!the!world!like!RASA!! ! Jaarverslag!2014!! TherearefewplacesintheworldlikeRASA Jaarverslag2014 2RASAjaarverslag2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1.BESTUURSVERSLAG 6 1.1RECHTSVORM 6 1.2BESTUUR 6 1.3INTERNEORGANISATIE 6 1.4RESULTAAT&PRESTATIES 7 1.5CULTURALGOVERNANCE

Nadere informatie

Jaarrekening 1999/2000 Stichting SANE 2000 Amsterdam

Jaarrekening 1999/2000 Stichting SANE 2000 Amsterdam Jaarrekening 1999/2000 Stichting SANE 2000 Amsterdam 1. Algemeen Stichting SANE 2000 is opgericht op 16 juli 1999. 1.1 Activiteiten Het doel van de stichting is: het organiseren van een internationale

Nadere informatie

Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging Totaal Overzicht 2013-2014

Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging Totaal Overzicht 2013-2014 Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging Totaal Overzicht 2013-2014 2012-2013 2011-2012 Begroot Begroot werkelijk Begroot werkelijk Baten A. Contributies 355.900

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2010. Vereniging Beheer. Bedrijvenpark. Oostambacht

Financieel jaarverslag 2010. Vereniging Beheer. Bedrijvenpark. Oostambacht Financieel jaarverslag 2010 Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht Inhoudsopgave Pagina Financieel jaarverslag 2010 Algemeen 1 Balans na resultaatverwerking 2 Staat van baten en lasten 2010, begrotingen

Nadere informatie

Jaarrekening VvE De Brink 336 t/m 580

Jaarrekening VvE De Brink 336 t/m 580 VvE De Brink 336 t/m 580 Versie 15 februari VvE De Brink 336 t/m 580 Balans Activa Vorderingen korte termijn Debiteuren -1.182,74 1.450,09 Vooruitbetaalde kosten 418,39 405,23 Nog te ontvangen bedragen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Financiëel verslag 2014

Financiëel verslag 2014 Financiëel verslag 2014 Beuningen, 31 Maart 2015 F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2014 Algemeen Inleiding Stichting

Nadere informatie

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 Stichting SANE

Jaarrekening 2007 Stichting SANE Jaarrekening 2007 Stichting SANE 1. Algemeen Stichting SANE (of voluit Stichting System Administration And Networking) isopgericht op 16 juli 1999, onder de naam Stichting SANE 2000. Het bestuur van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2015 stichting DEGASTEN definitief 23-03-2016 Pagina 1

Jaarrekening 2015. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2015 stichting DEGASTEN definitief 23-03-2016 Pagina 1 Jaarrekening 2015 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2015 stichting DEGASTEN definitief 23-03-2016 Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 23 maart 2016 Betreft: jaarrekening 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015

Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015 Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015 In de bestuursvergadering van 29 december 2014 besloot het bestuur tot een verlengd eerste boekjaar van 14 november 2014 tot en met 31 december 2015. De

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie:

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie: Stichting De Sociale InloopWinkel Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Jaarrekening 2013 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

1. Voorwoord van de voorzitter...2. 2. Balans...3. 3. Staat van baten en lasten...3. 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten...

1. Voorwoord van de voorzitter...2. 2. Balans...3. 3. Staat van baten en lasten...3. 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten... Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter....2 2. Balans...3 3. Staat van baten en lasten...3 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten...5 4. Ondertekening door alle bestuursleden

Nadere informatie

Stichting WeJuggle Jaarrekening Jaarrekening. WeJuggle Stichting Datum: 31 januari 2013

Stichting WeJuggle Jaarrekening Jaarrekening. WeJuggle Stichting Datum: 31 januari 2013 Jaarrekening WeJuggle Stichting 2013 Datum: 31 januari 2013 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave 1 Instelling gegevens blz. 3 2 Vaststelling jaarrekening blz. 3 3 Algemeen blz. 4 Bijlagen 1 Balans per 3112

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

St. Wegelaergroep. Jaarrekening 2013

St. Wegelaergroep. Jaarrekening 2013 St. Wegelaergroep Jaarrekening 2013 Beginbalans Administratie: St Wegelaergroep 16-5-2014, 11:22:24 Periode: 1-1-2013 t/m 1-1-2013 PostNr. Omschrijving Debet Credit 0500 Eigen vermogen 6.221,45 0510 Reserves

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2005 Stichting SANE Amsterdam

Jaarrekening 2005 Stichting SANE Amsterdam Jaarrekening 2005 Stichting SANE Amsterdam 1. Algemeen Stichting SANE (of voluit Stichting System Administration And Networking) isopgericht op 16 juli 1999, onder de naam Stichting SANE 2000. Het bestuur

Nadere informatie

1. Voorwoord van de voorzitter Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten...

1. Voorwoord van de voorzitter Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten... Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 2 2. Balans... 3 3. Staat van baten en lasten... 3 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten... 5 4. Ondertekening door het bestuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016 Geachte heer/mevrouw, Haarlem, maart 2017 Hierbij doe ik u de jaarrekening 2016 van de Provinciale Afdeling CDA NoordHolland toekomen. Bij zowel de inkomsten als de baten wordt er een toelichting gegeven.

Nadere informatie

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Balans RV & PC Lelyruiters Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Container p.m. Eigen vermogen 11.459,69 Kas 1.101,85 Crediteuren 691,30 Rabo Betaalrekening 5.813,23 ING Betaalrekening 400,39

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Financieël Jaarverslag

Financieël Jaarverslag Financieël Jaarverslag 2014 Endometriose Stichting 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL JAARVERSLAG 3 INSTANDHOUDINGKOSTEN 3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 3 ALGEMEEN 3 EGALISATIERESERVE 4 VOORRADEN 4 DEBITEUREN 5 CREDITEUREN

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 10 juni 2015

Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2014 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 2014 2013 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 Vlottende activa Debiteuren 0 Te ontvangen subsidies 325 250 Overlopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Informatie over de stichting en het resultaat

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Informatie over de stichting en het resultaat HoitingaFinance.nl Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Informatie over de stichting en het resultaat Balans per 31 december 2013 Korte toelichting balans Uitdraai boekhouding Algemene toelichting ALGEMENE

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Maaspark Boschmolenplas (uit beheer)

Jaarrekening VvE Maaspark Boschmolenplas (uit beheer) VvE Maaspark Boschmolenplas (uit beheer) Versie 13 maart 2017 Balans Activa / Bezittingen / Debet balans balans 1. Debiteuren 0,00 39.312,72 2. Materiële vaste activa 1.329,00 6.232,89 3. Overlopende posten

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING BATEN Contributie 190.100,01 239.320,00 244.460,23 Bijdrage KRW congres 30.000,00 Bijdrage project Winnend Samenwerken Brabant 90.000,00 Rente

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 13 april 2013

Jaarrekening 2013 13 april 2013 Jaarrekening 2013 13 april 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2013 4 3. Geldstroom overzicht over 2013 5 4. Grondslagen

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG Inhoudsopgave bladzijde 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015 2 1.3 Kasstroomoverzicht 2015 3 1.4 Toelichting op de balans en de functionele

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES

Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES Huurdersvereniging BRES Hooigracht 12 2312 KS Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u het financieel verslag over het

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING LOCAL DREAMERS 2014

JAARREKENING STICHTING LOCAL DREAMERS 2014 JAARREKENING STICHTING LOCAL DREAMERS 2014 0 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening op kostensoort 3 Exploitatierekening op project 5 Toelichting op de jaarrekening 6 1 Balans

Nadere informatie

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM. Financieel overzicht over 2014

GELOVEN IN DE STAD, HAARLEM. Financieel overzicht over 2014 "GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM Financieel overzicht over 204. Balans per 3 december 204 2. Staat van baten en lasten over 204 3. Toelichtingen 3. Algemeen 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Algemeen Jaarverslag 2015 Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar KVK/RSIN nummer: 54119294 jaarverslag 2015 stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012 La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 pagina Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2012 3 Functionele exploitatierekening over 2012

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarrekening juni 2016

Jaarrekening juni 2016 Jaarrekening 2015 1 juni 2016 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2015 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan 10 1131 BK Volendam INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Opdracht 3 2. Algemeen 3 3. Resultaten 4 Jaarrekening 2014 A. Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDSE STRIJKKWARTET ACADEMIE, AMSTERDAM

STICHTING NEDERLANDSE STRIJKKWARTET ACADEMIE, AMSTERDAM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015 2 1.3 Kasstroomoverzicht 2015 3 1.4 Categoriale exploitatierekening over

Nadere informatie

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015 Stichting JeugdOrkest Nederland Financieel jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0

Nadere informatie

BEGROTING 2014 VAN DE NKBV-REGIO Limburg GEVESTIGD TE AMSTENRADE

BEGROTING 2014 VAN DE NKBV-REGIO Limburg GEVESTIGD TE AMSTENRADE BEGROTING 2014 VAN DE NKBV-REGIO Limburg GEVESTIGD TE AMSTENRADE I N H O U D Pagina 1. Inleiding 2 2. Balans 3 3. Staat van baten en lasten 4 4. Toelichting op de balans 5-6 5. Toelichting op de staat

Nadere informatie

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten Tuinpark Tuinwijck Begroting 2018 begroting werkelijk begroting Baten 2018 2016 2017 Baten leden *) 1 32.000 20.436 31.000 Rentebaten 0 1.285 500 Overige verenigingsinkomsten *) 3 40.900 55.163 49.575

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Stichting SANE

Jaarrekening 2009 Stichting SANE Jaarrekening 2009 Stichting SANE 1. Algemeen Stichting SANE (of voluit Stichting System Administration And Networking) isopgericht op 16 juli 1999, onder de naam Stichting SANE 2000. Het bestuur van de

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vind je de toelichting op de posten.

Op de volgende pagina s vind je de toelichting op de posten. Begroting 2016-2017 Baten Resultaat 15-16 Begroot 16-17 B1 Contributie 34.441 36.720 B2 Sponsoring 4.336 4.325 B4 Overige inkomsten 20 0 B5 Merchandise -138 100 B6 Activiteiten 400 400 B7 Rente 35 50 B8

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Jaarrekening 2003 Stichting SANE Amsterdam

Jaarrekening 2003 Stichting SANE Amsterdam Jaarrekening 2003 Stichting SANE Amsterdam 1. Algemeen Stichting SANE (of voluit Stichting System Administration And Networking) is opgericht op 16 juli 1999, onder de naam Stichting SANE 2000. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Studiebeurzen voor slimme meiden. Drop Out Project. Cows For Kids. Kleuterschool The little Stars

Jaarrekening 2014. Studiebeurzen voor slimme meiden. Drop Out Project. Cows For Kids. Kleuterschool The little Stars Jaarrekening 2014 Studiebeurzen voor slimme meiden Drop Out Project Kleuterschool The little Stars Cows For Kids Inhoudsopgave Balans en Winst- en Verliesrekening Toelichting Projectuitgaven 3k fonds Budget

Nadere informatie

STICHTING CENTER FOR HUMAN EMERGENCE JAARREKENING 2008. Copernicuslaan 181 2561 VE Den Haag

STICHTING CENTER FOR HUMAN EMERGENCE JAARREKENING 2008. Copernicuslaan 181 2561 VE Den Haag STICHTING CENTER FOR HUMAN EMERGENCE JAARREKENING 2008 Copernicuslaan 181 2561 VE Den Haag Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Financieel bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2008 4 Staat van

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2014 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Educatie is essentieel

Educatie is essentieel Jaarverslag 2014 Educatie is essentieel Geachte lezer, Met úw hulp hebben we baanbrekend werk kunnen verrichten voor dieren in China. In 2014 hebben we consumenten voorgelicht over de voordelen van een

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Stichting Japan Festival p/a Postbus AE AMSTERDAM RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013

Stichting Japan Festival p/a Postbus AE AMSTERDAM RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 1' Stichting Japan Festival p/a Postbus 221 1000 AE AMSTERDAM RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013-1 Inhoudsopgave Accountantsverslag Blz. 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Stichtingsgegevens 4 3. Ondertekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 3. 2. Visie, missie en doelstelling 4. 3. Periode 2009 2012 5 3.1 Terugblik 5 3.2 Conclusie 6

Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 3. 2. Visie, missie en doelstelling 4. 3. Periode 2009 2012 5 3.1 Terugblik 5 3.2 Conclusie 6 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie,missieendoelstelling 4 3. Periode20092012 5 3.1Terugblik 5 3.2Conclusie 6 4. Periode20132016 7 4.1Ambities 7 4.2Programma 8 5. PositioneringinUtrecht 11 6.

Nadere informatie

Zeist, 28 januari 2013. Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012

Zeist, 28 januari 2013. Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012 Zeist, 28 januari 2013 Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012 Inhoud Bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten 2012 Toelichting op balans en staat van baten

Nadere informatie

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan' Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' StichtingDunya Fiscaal'Nummer:' 8157.59.277 ' Contactgegevens:' StichtingDunya VanNelleweg1 3044BCRotterdam Postbus13108 Tel:0104048422 info@ducos.com Samenstelling'bestuur:'

Nadere informatie