úw belang, óns belang, óns beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "úw belang, óns belang, óns beleid"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma 2014/2018 úw belang, óns belang, óns beleid

2 Úw belang, óns belang, óns beleid Lokaal Belang is een nieuwe vereniging in de gemeente Brummen die op 19 maart 2014 voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen mee doet. Het doel van Lokaal Belang is om nu eens echte lokale politiek te bedrijven waarbij we vooral willen luisteren naar wat inwoners en ondernemers écht belangrijk vinden. Het is dan onze taak om die geluiden zo goed mogelijk te vertalen naar de gemeente. En te vertalen in beleid. Verder willen wij de belangen van de diverse dorpen en gemeenschappen in een goede balans brengen, met respect en behoud van het karakter en de identiteit van de verschillende kernen. Zo is Eerbeek de grootste kern van onze gemeente met een bijzondere eigen identiteit, kort samengevat als: papier, groen en ondernemend. Brummen, de plaats waar van oudsher het gemeentehuis staat, is een statig dorp met veel karakteristieke oude monumentale huizen. En dan zijn er nog de diverse kleinere kernen, waaronder Empe, Hall, Leuvenheim en Oeken met ook elk hun eigen karakter en waar ook de leefbaarheid niet minder belangrijk is. Lokaal Belang houdt zich verre van landelijke politiek, is niet links en niet rechts, maar wil opkomen voor het algemeen belang van onze eigen inwoners. Dat laatste blijkt duidelijk uit de algemene uitgangspunten. In dit verkiezingsprogramma staat waarvoor Lokaal Belang de komende jaren aandacht wil vragen en zich vooral wil inzetten. Luuk Tuiten / Mame Douma Brummen-Eerbeek, januari 2014 Dit Verkiezingsprogramma is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van LOKAAL BELANG van 29 januari

3 Uitgangspunten De vereniging LOKAAL BELANG gaat uit van puur lokale politiek, waarbij de aandacht is gericht op het behartigen van de belangen van Eerbeek, Brummen en de andere kernen van de gemeente en hun inwoners. Via de gemeenteraadsverkiezingen probeert LOKAAL BELANG zoveel mogelijk stemmen en daardoor zoveel mogelijk raadszetels te verwerven en neemt de partij voor zover mogelijk (mede)verantwoordelijkheid voor het besturen van de gemeente Brummen. Lokaal sterk LOKAAL BELANG is daarmee duidelijk een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. De partij bedrijft de politiek op een praktische manier: lokale problemen lokaal oplossen door mensen die lokaal bekend zijn. Lokaal betrokken LOKAAL BELANG heeft zorg voor de wensen, behoeften en noden van de inwoners. Contacten met inwoners, belangenorganisaties, wijkraden, verenigingen en ondernemers zijn essentieel. Op die manier kunnen wensen en - huidige en toekomstige - knelpunten in de samenleving tijdig worden gesignaleerd. Eventuele knelpunten moet de gemeente voortvarend oplossen. LOKAAL BELANG wil dat het verenigingsleven wordt versterkt en vrijwilligerswerk wordt bevorderd, waardoor de leefbaarheid en veiligheid van de lokale samenleving kunnen worden vergroot. Zorg voor een goed lokaal ondernemersklimaat is uitermate belangrijk. Correct LOKAAL BELANG staat voor een open, transparante manier van politiek bedrijven. Integriteit staat daarbij voorop. De lokale overheid moet een betrouwbare partner zijn en er moet sprake zijn van consistent beleid. 3

4 Speerpunten Zorgen voor dusdanige faciliteiten en waarborgen dat de aanwezige papieren papierverwerkende industrie en de daaraan gelieerde bedrijven tot in lengte van jaren in Eerbeek kunnen blijven functioneren. Van de totaal negen papiermakende fabrieken in Gelderland staan er drie in Eerbeek. Daarnaast zijn er nog verschillende papierverwerkende bedrijven en verpakkingsbedrijven. Eerbeek is daarmee met recht hét papierdorp van Nederland. Verdwijnen van deze bedrijfstak zou desastreuze gevolgen hebben voor de grootste kern van onze gemeente. Snelle en voortvarende aanpak van het centrumplan van Eerbeek. Als dit door de aanwezige geurzonering van de papierindustrie te moeilijk blijkt, in overleg met alle betrokkenen snel komen tot aanpassing van de bestaande centrumplannen. Aan de daarin opgenomen woonbestemming een andere bestemming geven (bedrijven). De continuïteit van de papierindustrie mag niet in de knel komen. En het centrum moet weer aantrekkelijker worden. Instelling van buurtpreventieteams om het stijgend aantal inbraken en criminaliteit te kunnen tegengaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Aanleg van een westelijke randweg om het dorp Brummen is belangrijk om het doorgaand verkeer door het dorp (De Pothof) en sluipverkeer door buitengebied tegen te gaan. Daarom moet hiervoor snel een plan worden uitgewerkt. Meer werk maken van toerisme en recreatie om te zorgen voor meer werkgelegenheid en meer levendigheid in de centra van Brummen en Eerbeek. OZB-tarieven voor niet-woningen (o.a. bedrijven, sportaccommodaties) verlagen. Ondernemers niet zwaarder belasten. 4

5 Verkiezingsprogramma Lokaal Belang wil de komende vier jaar onder meer aandacht vragen en zich inzetten voor een reeks van onderwerpen. Hieronder een opsomming. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN FINANCIEN Geen fusie, wel samenwerking - De betrokkenheid van de lokale overheid met de lokale samenleving is bijzonder belangrijk. Een te grote afstand tussen die overheid en de samenleving is dan ook niet goed. LOKAAL BELANG is daarom niet zonder meer voorstander van schaalvergroting door een fusie met een of meer andere gemeenten. - Voordelen van grotere kennis en capaciteit van de ambtelijke organisatie kunnen gemakkelijker en voordeliger worden behaald door intensieve samenwerking met andere gemeenten. LOKAAL BELANG is om meerdere redenen voorstander van meer samenwerking op diversee terreinen binnen de zuidoostelijke Veluwezoom (met gemeente Rheden)als een uniek aaneengesloten groen gebied tussen de steden Apeldoorn, Zutphen en Apeldoorn. Dienstverlening - De telefonische bereikbaarheid van de gemeente moet worden verbeterd. - Nagaan in hoeverre de openingstijden van de balie in het gemeentehuis beter kunnen worden afgestemd op de behoeftes van de inwoners. - De gemeente moet nog meer bekendheid geven aan de service die er is om inwoners die zelf moeilijk naar het gemeentehuis kunnen komen, te bezoeken. Nagaan of die service kan worden uitgebreid. - Een (beperkt) gemeentelijk servicepunt in het centrum van Eerbeek, als grootste kern van de gemeente, creëren. Onderzoeken of dit met zo weinig mogelijk middelen is te realiseren in samenwerking met een plaatselijke ondernemer. - Snelle en flexibele afhandeling van vergunningaanvragen. - Minder regels, meer service. Belastingtarieven - De totale stijging van gemeentelijke lasten mag niet meer zijn dan een trendmatige verhoging. Wel moeten de tarieven van rioolheffing en afvalverwerking zoveel mogelijk kostendekkend zijn. 5

6 - Het verschil tussen OZB voor woningen en niet-woningen (bedrijven) moet geleidelijk worden verkleind. Het is in deze tijd niet verantwoord ondernemers veel zwaarder te belasten. LOKAAL BELANG wil snel onderzoeken hoe de OZB voor niet-woningen (o.a. bedrijven en sportaccommodaties) kan worden verlaagd. Financiën Het financieel beleid van de gemeente moet gericht zijn op sluitende meerjarenbegrotingen. LOKAAL BELANG is voorstander van een sober doch doelmatig financieel beleid. ECONOMISCHE ZAKEN Economische ontwikkeling LOKAAL BELANG richt zich op een duurzame economische ontwikkeling. - Gemeente moet zorgen voor goede faciliteiten en optimale dienstverlening naar de ondernemers; - Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid is uitermate belangrijk; - Zorgen voor waarborgen voor behoud van de papiermakende, papierverwerkende en de daaraan gelieerde bedrijven in Eerbeek; - Toeristisch-recreatieve sector is belangrijk speerpunt in economische ontwikkeling, in het bijzonder voor werkgelegenheid en leefbaarheid in Eerbeek en Brummen. - Bij aankoop en aanbesteding extra aandacht voor lokale ondernemers en lokale professionele kunstenaars. Goed vestigingsklimaat (MKB)ondernemers De gemeente moet zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor (MKB)ondernemers. De gemeente Brummen bungelt nu op een overzicht van MKB-vriendelijke gemeenten nu ergens onderaan. Wat LOKAAL BELANG betreft, moet dat snel veranderen. Leefbaarheid centra De leefbaarheid van de centrumgebieden in de twee grootste kernen is erg belangrijk. De gemeente moet al het mogelijke doen om die aantrekkelijkheid te vergroten en vervolgens op peil te houden. Dit is belangrijk voor de eigen inwoners, de bewoners van omliggende kernen, dagtoeristen en vakantiegangers. Dat geldt in het bijzonder voor Eerbeek als grootste kern van de gemeente. Voortvarende aanpak van het centrum van Eerbeek is een van de belangrijkste speerpunten van LOKAAL BELANG. De lege plekken in het centrum zijn deze grootste kern van de gemeente onwaardig. Als de geurbeleidsproblematiek uitvoering van het centrumplan in de knel blijft zitten, moet in overleg met alle betrokken partijen snel gezocht worden naar aanpassing van de bestaande plannen voor het Eerbeekse centrum, zodat dit centrum eindelijk en echt die impuls kan krijgen die het verdient. Ook de ontwikkeling van het centrumplan van Brummen moet verder worden gestimuleerd. De gemeente moet eventuele initiatieven voor passende bebouwing van de 6

7 open plek aan de Ambachtstraat, ontstaan door de grote brand in 2013, ondersteunen. Weekmarkten Gezellige weekmarkten zijn goed voor de leefbaarheid van de dorpscentra. LOKAAL BELANG wil daarom: - snelle privatisering van de weekmarkt in Eerbeek; - snelle verplaatsing van de Brummense weekmarkt naar het Marktplein. Duurzaamheid LOKAAL BELANG streeft naar een duurzame samenleving waarin verspilling van grondstoffen, energie en vervuiling van de leefomgeving tot een minimum is beperkt. Duurzaamheid moet daarom worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Duurzaamheid is met alle facetten van het gemeentelijke beleid verbonden. Dat vraagt soms zodanig balanceren tussen economie, sociaal beleid, mobiliteit en ecologie dat ook toekomstige generaties in een goed leefmilieu kunnen wonen en werken. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Politiebureau Om de lokale veiligheid en dienstverlening in onze gemeente te waarborgen, moeten we met alle mogelijke middelen blijven streven naar de aanwezigheid van een politiepost in de grootste kern Eerbeek met zo ruim mogelijke openings- en aanwezigheidstijden. Buurtveiligheid Het stijgende aantal inbraken en overvallen in onze gemeente moet worden tegengegaan en het veiligheidsgevoel van onze inwoners moet worden vergroot. Instelling van zogeheten buurtpreventieteams (bemenst door vrijwilligers en gefaciliteerd door de gemeente) kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. VERKEER EN VERVOER Snelle en veilige route naar A50 LOKAAL BELANG wil zich inzetten voor een snelle besluitvorming en aanleg van de provinciale wegverbinding N786 van en naar de A50 (de route langs het Apeldoorns kanaal). Deze verbinding is essentieel voor aan- en afvoer voor de Eerbeekse papierindustrie. De gemeente moet dru7k blijven uitoefenen op de provincie Westelijke randweg Brummen Er moet een westelijke rond- of randweg om het dorp Brummen komen. Het doorgaande (vracht)verkeer van Eerbeek richting Zutphen en omgekeerd hoeft dan niet meer door het dorp (De Pothof). Bovendien helpt dit het sluipverkeer door het buitengebied terug te dringen. Lokaal belang wil hiervoor daarom snel een plan laten uitwerken. 7

8 SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Voorzieningen LOKAAL BELANG wil de voorzieningen op onder meer sociaal-maatschappelijk, cultureel en sportief gebied in de gemeente Brummen op niveau houden. Vanzelfsprekend moet daarbij wel rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden. Extra zorg moet worden besteed aan de instandhouding van voorzieningen die met een grote vrijwillige inzet vanuit de bevolking worden gerund, zoals zwembad Coldenhove in Eerbeek. Sport Het belang van stimulering van sportieve recreatie wordt breed onderschreven. Sport is van groot belang voor welzijn en volksgezondheid. Het bevordert bovendien de maatschappelijke samenhang. Nog meer aandacht voor recreatie en toerisme - De gemeente moet van recreatie en toerisme in onze gemeente nog meer een speerpunt maken. Ontwikkelingen op dit terrein met enthousiasme stimuleren en ondersteunen. Brummen-Eerbeek als toeristisch gebied promoten, samen met ondernemers op dit terrein. - LOKAAL BELANG wil verbetering van bestaande fietsroutes en eventuele aanleg van nieuwe fietsroutes. Speciale aandacht moet er komen voor aantrekkelijke routes naar de centra van Eerbeek en Brummen. Daarbij moet ook de aanleg van een fiets- en voetgangersviaduct over de provinciale weg N348 worden betrokken. Hiermee kan de vroegere directe route tussen Bronkhorst en het centrum van Brummen weer in ere worden hersteld. - Stimuleren van en meewerken aan ontwikkeling gebied Vinkenweide (Brummen) met recreatief-toeristische bestemming. Positief meewerken aan eventuele uitbreiding van dit terrein. Aandacht voor cultureel erfgoed - Monumenten zijn een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van onze gemeente. Daarom moet de gemeente zorg hebben en houden voor de vele monumenten (landgoederen, landhuizen en monumentale villa's) die zo karakteristiek zijn voor Brummen. - De gemeente moet streven naar een permanente expositie over de geschiedenis van de papierindustrie in Eerbeek (ook cultureel erfgoed). Dat maakt de betekenis van deze kern als hét papierdorp van Nederland nog waardevoller. Gelijktijdig moet de inrichting van het centrum van Eerbeek ook onderdelen omvatten die verwijzen naar de papierindustrie. Kunst en cultuur LOKAAL BELANG vindt dat vormen van kunst en cultuur een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de leefbaarheid. De amateuristische kunt- en cultuurbeoefening moet worden gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd. 8

9 WELZIJN, ONDERWIJS Jongerenbeleid - LOKAAL BELANG wil meer betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor jongeren zelf, onder meer bij het beheer van jongerencentra. - Er moet een brede jongerenadviesraad komen, bestaande uit alleen jongeren, die de gemeente onder meer adviseert over het jongerenbeleid. Onderwijs - De basisscholen in de kleine kernen (Empe, Hall en Leuvenheim) moeten zo lang mogelijk in stand blijven, onder meer vanwege de bijdrage aan de leefbaarheid in die kernen. - De veiligheid in en in de nabijheid van de scholen is van groot belang. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, WONEN, OPENBARE RUIMTE Leefbaarheid kleine kernen De leefbaarheid in de kleine kernen is erg belangrijk. In de praktijk is het steeds moeilijker om voorzieningen in die kernen te houden (er is al geen enkele winkel meer). Toch moet de gemeente er alles wat binnen haar mogelijkheden ligt aan doen om een bijdrage te leveren aan die leefbaarheid. Inbreiding voor uitbreiding LOAAL BELANG vindt dat inbreiding voor uitbreiding gaat. Maar toch moeten we blijven streven naar (beperkte) uitbreidingsmogelijkheden in de plannen Elzenbos (Brummen) en Lombok (Eerbeek). Entree naar centrum Eerbeek verbeteren De toegangswegen vanuit het buitengebied naar het centrum van Eerbeek verdienen meer aandacht en moeten een wat aantrekkelijk beeld geven. Ook de route vanaf met name het recreatiegebied Coldenhove (vakantiepark, zwembad, Veluwse bossen) verdient beter. In overleg met betrokken partijen nagaan welke verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn. Leegstand tegengaan - Als een terrein en/of gebouw dreigt leeg te komen en te blijven, moet de gemeente de gewenste nieuwe bestemming bepalen en worden verruimingsmogelijkheden in het bestemmingsplan vastgelegd. - De leegstand in onder meer de Ambachtstraat in Brummen is velen al jarenlang een doorn in het oog. Lokaal Belang wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en actief, al dan niet in samenwerking met alle betrokkenen, naar mogelijkheden zoekt om een eind te maken aan langdurige leegstand en de daardoor dreigende verpaupering. 9

10 Buitengebied LOKAAL BELANG streeft ernaar het bestaande karakter en de waarde qua natuur en recreatie van het buitengebied zoveel mogelijk te behouden en te versterken. De agrarische sector fungeert mede als drager van het landschap van het buitengebied. Voor de leefbaarheid van de kleine kernen is het belangrijk dat agrarische bedrijfsgebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen, een nieuwe functie krijgen. 10

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Programma 2010-2014. Betrokken, betrouwbaar, dichtbij

Programma 2010-2014. Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma 2010-2014 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma 2010-2014 Programma 2010-2014 Programma 2010-2014 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Inhoudsopgave 1.Wat beweegt

Nadere informatie