Technische Omschrijving en Verkoopinformatie. 7 woningen hof te Berkel te Horst kavels 15 t/m 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving en Verkoopinformatie. 7 woningen hof te Berkel te Horst kavels 15 t/m 20"

Transcriptie

1 Project Projectnummer Documentnummer A Versie A Datum 20 februari 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen Voorrang Woningborg-bepalingen Duurzaam bouwen Maatvoering EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) Energie label 4 2. Ruimtebenaming 5 3. Peil van de woning 5 4. Grondwerk 5 5. Rioleringswerken 5 6. Bestratingen 6 7. Terreininventaris 6 8. Funderingen 7 9. Metselwerken Vloeren Prefab beton Staalconstructies Daken, goten en hemelwaterafvoeren Daken Goten en hemelwaterafvoeren Ventilatievoorzienigen en gasafvoer-/rookkanelen Kozijnen Trappen en (af-)timmerwerk Vloer-, wand- en plafondafwerking Tegelwerken/natuursteen Overige voorzieningen Beglazing en schilderwerk Behangwerken Keukeninrichting Water- en gasinstallatie Waterleidingen Gasleidingen Sanitair Elektrische installatie Elektrische installatie 15 1

3 25.1 Telecommunicatievoorzieningen Verwarmingsinstallatie Schoonmaken en oplevering Enkele aandachtspunten woningborg Verkrijgerwensen Sanitair en tegelwerk Oplevering Garantie op technische gebreken na oplevering Wijzigingen tijdens de bouw Werkzaamheden direct na oplevering Krimp Verzekering Beglazing 19 Bijlagen: SANITAIRLIJST 20 AFWERKSTAAT WONINGTYPE B Kavels 15 en AFWERKSTAAT WONINGTYPE S2 Kavel AFWERKSTAAT WONINGTYPE S Kavels 18, 19 en 19a 23 AFWERKSTAAT WONINGTYPE S3 Kavel UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE B Kavels 15 en UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE S2 Kavel UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE S Kavels 18, 19 en 19a 31 UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE S3 Kavel

4 ALGEMENE GEGEVENS Projectnummer : Documentnummer : A versie A Datum : 20 februari 2015 Project / Locatie 7 koopwoningen in het bouwplan hof te Berkel te Horst. Bouwkavels 15, 16, 17, 18, 19, 19a en 20. Woningtype B kavels 15 en 16 Woningtype S2 kavel 17 Woningtype S kavels 18,19 en 19a Woningtype S3 kavel 20 In deze omschrijving wordt verder alleen nog gesproken over type B, S, S3 en S4. Ondernemer Smeets Bouw BV Kotterweg NR Maastricht Postbus BE Maastricht T I E Ingeschreven onder nummer W03807 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen bij Woningborg NV. Ontwikkelaar CRA Vastgoed Elzentlaan LH Eindhoven T I E Makelaar Startpunt Wonen Kerkstraat GC Horst T I E 3

5 1. Algemeen 1.1 Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Wij verwijzen u naar het certificaat "Woningborg Garantie- en waarborgregeling". 1.2 Duurzaam bouwen Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, waarin voorwaarden worden aangegeven om de gezondheids- en milieudoelstellingen te bereiken met betrekking tot het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau. Duurzaam bouwen omvat de thema's: grondstoffen, afval, energie, vormgeving en ruimte. Duurzaam bouwen gebeurt op een zodanige wijze dat door de bouw, het gebruik en de eventuele sloop van het bouwwerk, zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan. Zuinig omgaan met energie en de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk dekken met niet fossiele bronnen. 1.3 Maatvoering De ingeschreven maten op de tekening(en) zijn "circa" maten, uitgedrukt in mm, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, dan is daarbij geen rekening gehouden met eventuele wandafwerkingen. 1.4 EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) Conform het bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouw woning een energieprestatie berekening te worden gemaakt. Het resultaat van deze berekening is een getal dat de energiezuinigheid van de woning aanduidt. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger de woning. De overheid heeft een maximum gesteld aan deze coëfficiënt, die in de loop der jaren is verscherpt. De coëfficiënt die van toepassing is voor deze woning is de coëfficiënt die voorgeschreven is ten tijde van de omgevingsvergunningaanvraag. Om deze eis te behalen wordt per woning een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing, type cv-ketel en eventuele andere installaties op het gebied van mechanische ventilatie, warmteterugwinning, energieopwekking en dergelijke. Dit pakket kan per woning verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening. De berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt is dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie, cv-ketels en andere installaties. 1.5 Energie label Per 1 januari 2015 volstaat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) niet meer bij oplevering van gebouwen. Vanaf 1 januari is ook een definitief energielabel nodig, ook voor een nieuwbouwwoning die van eigenaar wisselt. Het definitieve energielabel van uw woning ontvangt u bij oplevering. 4

6 2. Ruimtebenaming In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit, worden benamingen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. In de Garantie- en Waarborgregeling 2010 van Woningborg wordt uitgegaan van de terminologie zoals wordt gebruikt in het Bouwbesluit. Gewoonlijk bekend als: Woonkamer, keuken, slaapkamer Entree, hal, gang, overloop Berging Toilet of wc Badkamer, douche Zolder, kasten Buitenbergingen Technische ruimte, meterkast Benaming volgens Bouwbesluit: Verblijfsruimte Verkeersruimte Bergruimte Toiletruimte Badruimte Onbenoemde ruimte Buiten Bergruimte Technische ruimte 3. Peil van de woning Het peil -P-, van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouwen en wonen van de gemeente Horst aan de Maas. 4. Grondwerk Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. Grondverbetering onder de funderingen wordt uitgevoerd conform opgave constructeur. De tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein aanwezig is. Aan de gevels wordt de grond aangevuld tot ca. 10 cm onder peil. Peilhoogten, maatvoeringen, juiste ligging, eventuele taluds, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn schematisch weergegeven en worden in overleg met de gemeente in het werk bepaald. Bij oplevering is het terrein geëgaliseerd en puinvrij. De tuinen worden niet gespit voor oplevering. Dit dient door de koper zelf te worden uitgevoerd. Eventuele hoogteverschillen met aangrenzende percelen worden in het werk bepaald, waardoor een aanleg van een talud op het perceel noodzakelijk kan zijn. 5. Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop- / c.q. aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in gerecyclede PVC -buis. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 5

7 De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 C hittebestendig is en wordt met stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 6. Bestratingen Vanaf de voordeur wordt een looppad als bestrating aangelegd tot aan het openbaar gebied. Bij kavel 17 wordt bestrating aangelegd vanaf de deur van de buitenberging naar het openbaar gebied. In de tuin rondom de woningen wordt geen bestrating aangebracht. 7. Terreininventaris De erfafscheiding wordt aangegeven door middel van perkoenpalen op de hoekpunten van het perceel. Perkoenpaaltjes gebruiken van niet verduurzaamd zacht hout. De perceelgrenzen welke grenzen aan het openbaar gebied aan de achterzijde van de woning en bij kavel 20 aan het voetpad ten noorden van de woning wordt conform de situatietekening een stalen gaashekwerk kleur zwart aangebracht. De kavels 15 t/m 19a krijgen een looppoort in het hekwerk. De koper kan een haag / beplanting aanbrengen op eigen terrein tegen het gaashekwerk conform het Beeldkwaliteitsplan. Houten, kunststof of andere geen organische materialen zijn niet toegestaan tegen het gaashekwerk. In de voortuinen van de woningen grenzend aan de straatzijde en bij kavel 20 de tuin aan de zijkant ten zuiden van de woning en ten noorden van de woning tot aan het hekwerk is de koper verplicht om een blokhaag aan te brengen van 60 cm hoog, van een nader vast te stellen plantensoort conform het Beeldkwaliteitsplan. Bij de kavels 15 / 16 en 17 zal er conform de situatietekening een houten tuinpoort worden toegepast e.e.a. conform kleur- en materialenstaat architect. De kavels worden voorzien van een houten buitenberging met uitzondering van kavel 17 i.v.m inpandige buitenberging, welke voorzien is van een lichtpunt en een enkele wandcontactdoos 220V. De bergingen worden opgebouwd uit geïmpregneerde vuren houten regels. De buitenwanden worden bekleed met vuren geïmpregneerde rabbatdelen. Het dak wordt afgewerkt met een houten dakbeschot en voorzien van dakbedekking. De bergingen worden voorzien van ventilatie roosters en een hwa uitmondend op maaiveld. Het houten kozijn wordt voorzien van een houten glasdeur met mat glas. 6

8 8. Funderingen De fundering wordt uitgevoerd conform het funderingsadvies van de constructeur. Deze betreft een strokenfundering op grondverbetering. De ruimte onder de begane grondvloer is een niet toegankelijk geventileerde ruimte. Funderingen van de buitenbergingen worden uitgevoerd in standaard prefab kunststof funderingsblokken conform opgave leverancier. 9. Metselwerken Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: Funderingsmetselwerk: Betonblokken of stenen in zgn. vuil metselwerk dikte conform opgave constructeur. Binnenspouwbladen: De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte conform opgave constructeur. Woningscheidende wanden: De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuren van kalkzandsteen in een dikte conform opgave van de constructeur. Dragend binnenmetselwerk: De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte volgens opgave constructeur. Buitengevels woningen: Het buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in schoonwerk wildverband, waalformaat conform verkooptekeningen en kleur- / materiaalstaat architect. Woningtype B (kavels 15 en 16) heeft een donkergrijze antraciet plintsteen en een schilderwerk gevelsteen. De plint wordt verdiept gevoegd en de gevelsteen wordt platvol gevoegd. De gevelsteen wordt geschilderd in de kleur wit e.e.a. conform kleur- en materialenstaat architect. Woningtype S2 (kavel 17) heeft een donkergrijze/antraciet plintsteen en een bruin/rode gevelsteen. De strook tussen de buitenberging en de voordeur wordt geschilderd in de kleur wit e.e.a. conform kleur- en materiaalstaat architect. De plint en het gevelmetselwerk worden verdiept gevoegd m.u.v. de geschilderde gevelvlak platvol gevoegd e.e.a. conform kleur- en materialenstaat architect. Woningtype S (kavels 18, 19 en 19a) heeft een donkergrijze/antraciet plintsteen en een rood/grijze gevelsteen. De plint en het gevelmetselwerk worden verdiept gevoegd e.e.a. conform kleur- en materialenstaat architect. 7

9 Woningtype S3 (kavel 20) heeft een donkergrijze/antraciet plintsteen en een bruin/rode gevelsteen. De plint en het gevelmetselwerk worden verdiept gevoegd e.e.a. conform kleur- en materialenstaat architect. In de spouw van de gemetselde gevels wordt een spouwisolatie aangebracht in een dusdanige dikte dat er een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de EPC berekening. Lichte scheidingswanden: De lichte scheidingswanden van de woning worden uitgevoerd in gasbeton 10 cm dik. De wand in de keuken bij woningtype S uitvoeren in gasbeton hoog 120 cm dik 10 cm. Bovenzijde van deze wand blijft onafgewerkt. De lichte scheidingswanden op de zolder en de verdiepingen bij woningtypes S, S2 en S3 worden uitgevoerd als metal stud wanden. Geveldilataties Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave van de constructeur. 10. Vloeren De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer met een isolatiewaarde conform de EPC-berekening. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer, dikte conform opgave van de constructeur. De vloer van de prefab buitenbergingen worden uitgevoerd in betontegels. 11. Prefab beton Aan de onderzijde van de buitenkozijnen welke aansluiten op maaiveld worden geïsoleerde prefab kantplanken toegepast, m.u.v. daar waar holonite dorpels worden toegepast. Er wordt een prefab betonnen raamdorpel toegepast onder de raamkozijnen in de buitengevel, kleur naturel. De band/latei boven de kozijnen in de gevels wordt uitgevoerd in prefab beton, kleur naturel. De afdekplaat van de schijn schoorstenen bij kavels 17 en 20 uitvoeren in een prefab betonnen afdekplaat in de kleur naturel Prefab betonlatei t.b.v. opvang dragend binnenmetselwerk conform opgave constructeur. 12. Staalconstructies De stalen gevellateien boven de gevelopeningen zoals aangegeven op verkooptekening worden uitgevoerd conform opgave van de constructeur. Daar waar deze in contact zijn met de buitenlucht wordt de constructie thermisch verzinkt en gecoat in een kleur conform de kleur- en materiaalstaat. De stalen spanten onder de kapconstructie toepassen conform opgave constructeur. 8

10 13. Daken, goten en hemelwaterafvoeren 13.1 Daken De platdakconstructie van de woning wordt uitgevoerd als betonnen plaatvloer e.e.a. conform opgave van de constructeur. De dakbedekking van de woning wordt uitgevoerd als een bitumineuze dakbedekking, voorzien van een ballastlaag van grind en EPS -isolatie op afschot van een dusdanige dikte dat een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de Epc berekening. Afwerking dakopstanden en lijst werken rondom voordeuren woningtypes S en S3 uitvoeren met een zinken kraal. Het hellende dak van de woning wordt uitgevoerd in een gording kapconstructie conform opgave constructeur. Onderzijde wit afgewerkt en de naden afgewerkt met kunststof strippen, met een Rcwaarde volgens de EPC-berekening. De dakelementen worden voorzien van keramische verbeterde holle pannen, kleur leigrijs. De kopgevelwanden worden voorzien van een muurafdekking van zink e.e.a. conform verkooptekeningen. Dakkapellen en/of dakramen worden uitgevoerd zoals op de verkooptekeningen aangegeven. Zijwangen van de dakkapellen worden bekleed met zink, kleur naturel Goten en hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren worden met een stankafsluiter aangesloten op de riolering en voorzien van draadbolroosters, uitvoering volgens voorschrift bouwbesluit. Materiaalomschrijving van de ronde hemelwaterafvoeren: - zink naturel. Materiaalomschrijving van goten: Woningtype B, S2 en S3: - zinken bakgoot met kraal, voorzien van een omtimmering, conform kleur en materiaalstaat. - bij type S3 wordt de goot aan de onderzijde voorzien van een betimmering volgens verkooptekening Woningtype S: - zinken bakgoot met kraal op speciale gevel beugels conform opgave architect 14. Ventilatievoorzienigen en gasafvoer-/rookkanelen De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met een ventilatie-unit aangestuurd door middel van een co 2 sensor in de woning. Dit is een vraag gestuurd ventilatiesysteem met natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende ventilatieroosters in de gevel. De vraag naar ventilatie wordt bepaald op basis van co 2 metingen in de woonkamer. Uitvoering en plaats afzuigventielen conform Epc-berekening en opgave van de installateur. Er wordt afgezogen in de badkamer, toiletruimtes en keuken. 9

11 De natuurlijke ventilatie van de spouwmuur vindt plaats via open stootvoegen. De buitenberging van kavel 17 zal voorzien worden van natuurlijke ventilatie toevoer via de onderkant van de garage deur en in het dak door middel van een dakventiel. 15. Kozijnen Buitenkozijnen: De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd in een kleur conform kleur- en materiaalstaat. De lijsten rondom de voordeurkozijnen bij woningtypes S en S3 uit te voeren in hardhout, afmeting en kleur conform architect. Binnenkozijnen: De binnenkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen fabrieksmatig afgelakte montagekozijnen met volle bovendorpel met bovenlicht. De binnenkozijnen onder de schuine daken worden zonder bovenlicht uitgevoerd. Het inpandige binnenkozijn van de garage naar de berging bij kavel 17 uit te voeren in hardhout, dekkend geschilderd. Binnendeuren: Als binnendeuren worden opdekdeuren afgehangen, fabrieksmatig afgelakt in standaard witte kleur. De deurhoogte en breedte conform de geldende voorschriften. Alle bovenlichten uit te voeren in een glaspaneel van blank glas m.u.v. meterkast en trapkast. De bovenlichten van de meterkast en trapkast uitvoeren in een enkelzijdig gelakt boardpaneel. De meterkastdeur wordt voorzien van ventilatieroosters. De inpandige deur van de buitenberging naar de berging bij kavel 17 wordt uitgevoerd als een dichte vlakke stompe deur. Ramen/buitendeuren: De ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd in een kleur cf kleuren materialenstaat. De voordeur wordt uitgevoerd als een vlakke deur. De deuren van woningtypes S, S2 en S3 worden voorzien van een glasopening conform verkooptekeningen. De achterdeur wordt uitgevoerd als een vlakke deur voorzien van een glasopening conform verkooptekening. De buitenbergingsdeur/-poort: Bij woningtype S2 wordt een sectionaalpoort toegepast uitvoering en kleur conform opgave architect. Hang- en sluitwerk: De buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilinders. De buitendeuren zijn, waar het bouwbesluit dit vereist, voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk klasse 2. De aluminium krukken, rozetten en schilden van de ramen en deuren worden geëloxeerd uitgevoerd. 16. Trappen en (af-)timmerwerk 10

12 Trappen: De trap van de begane grond naar de 1 ste verdieping van woning type B, S, S2 en S3 wordt uitgevoerd als een dichte vurenhouten trap, bestaande uit vurenhouten treden, trapbomen en spaanplaat stootborden. De trappen worden gegrond opgeleverd. De trap van de 1 ste verdieping naar de zolder verdieping van woning type B, wordt uitgevoerd als een open vurenhouten trap, bestaande uit vurenhouten treden en trapbomen. De trappen worden gegrond opgeleverd. De muurleuningen worden uitgevoerd hardhout in een diameter van ca. 38 mm. Aan de vrije trapzijde en langs het trapgat wordt een houten vuren hekwerk geplaatst, conform verkooptekening. Het trapgat wordt betimmerd en/of gestukt afgewerkt. Buitentimmerwerk: De volgende buitentimmerwerken worden uitgevoerd in hout, dekkend geschilderd conform kleur- en materiaalstaat architect e.e.a. volgens de verkooptekeningen: - De aftimmerlijsten onder de zinken kraal bij de platte daken; - De aftimmerlijsten onder de goten; Aftimmerwerk: Aftimmerlatten buitenkozijnen en schuindaken t.p.v. muuraansluiting. Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een deugdelijke afwerking worden uitgevoerd. Er worden geen plinten geleverd en gemonteerd. 17. Vloer-, wand- en plafondafwerking Vloerafwerking: De vloeren van de woning worden afgewerkt met een cementdekvloer, met uitzondering van de betegelde vloeren en meterkast. De cementdekvloer wordt 70 mm dik uitgevoerd op de begane grond en 50 mm dik op de verdieping en zolder. Hierin worden de benodigde leidingen ten behoeve van de verwarming, elektra, koud en warm water opgenomen. Wandafwerking: De wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, e.e.a. conform de afwerkstaat in deze technische omschrijving. De wanden boven het tegelwerk in het toilet en badkamer worden afgewerkt met structuurspuitwerk. Behangklaar; Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Dit wil zeggen dat de wanden zonder het uitvoeren van extra bouwkundige inspanningen kunnen worden behangen. Plaatselijke oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten van spuitpleister, dienen door u te worden verwijderd met een plamuurmes. Afhankelijk van het soort behang en het beoogde kwaliteitsniveau kan een extra uitvlaklaag benodigd zijn. Dergelijke bewerkingen zijn niet opgenomen in de aannemingsovereenkomst. 11

13 Voorzetwand buitenberging woningtype S2: Bij woningtype S2 zal er een geïsoleerde voorzetwand worden toegepast in de buitenberging, isolatie waarde conform Epc berekening, eindafwerking is onafgewerkt. (naden en schroefgaten afgefilmd) Plafondafwerking: De betonplafonds in de woning worden voorzien van structuurspuitwerk e.e.a. conform afwerkstaat in deze technische omschrijving. De buitenberging van woningtype S2 wordt voorzien van een geïsoleerde houtwolcementplaat kleur naturel grijs, isolatie waarde conform Epc berekening. Voor diverse afwerkingen zie verder de afwerkstaat op het einde in deze technische omschrijving. 18. Tegelwerken/natuursteen Vloertegelwerk: fabricaat kwaliteit formaat prijs : Keuzepakket ondernemer : eerste soort : 30 x 30 cm : 15,00 per m² exclusief B.T.W. Ter plaatse van toiletten en badkamers worden vloertegels gelegd in recht blokverband met een grijze zand-cementvoeg van 5 á 6 mm breedte. De vloertegels worden symmetrisch gelegd ten opzichte van het midden van de ruimten. Wandtegelwerk Fabricaat Kwaliteit formaat prijs : Keuzepakket ondernemer : eerste soort : 20 x 25 cm : 15,00 per m² exclusief B.T.W. Ter plaatse van toiletten en badkamers worden wandtegels met een pastalijm aangebracht in recht, hoogkant blokverband met een witte zand-cementvoeg van ca. 3 mm breedte. De wandtegels worden symmetrisch geplaatst ten opzichte van het midden van de ruimten. Gesneden of geknipte tegels worden voor zover mogelijk niet smaller verwerkt dan de halve tegelbreedte. De wanden van de badkamer worden betegeld tot 225 cm hoog. De wanden van het toilet worden betegeld tot 120 cm hoog. De inwendige hoeken in het tegelwerk worden voorzien van een dilatatievoeg met elastische kit.bij uitwendige hoeken komen de kopse kanten van het tegelwerk in het zicht. De inwendige hoeken ter plaatse vloer en wand aansluitingen en de verticale inwendige hoek bij de douche in de badkamer worden voorzien van een kimafdichting. 12

14 19. Overige voorzieningen Onder de raamkozijnen worden, daar waar een gemetselde borstwering aanwezig is, vensterbanken van marmer-composiet Bianco C mat gepolijst in standaard breedte aangebracht, behoudens daar waar de neggekanten worden betegeld in het wandtegelwerk. Onder de badkamer- en toiletdeuren worden kunststenen badceldorpels geplaatst in de kleur antraciet/grijs. Bij kavel 17 ter plaatse van slaapkamer 2 wordt een franse balkonhekwerk bij het buitenkozijn toegepast, volgens de verkooptekening. Gemoffeld in een kleur conform kleur- en materiaalstaat architect. In de voordeur wordt een aluminium briefplaat geplaatst in kleur conform de kleur- en materiaalstaat. De raamdorpels onder de kozijnen bij woningtype S worden uitgevoerd in kunststeen, kleur c.f. kleurschema architect. 20. Beglazing en schilderwerk Beglazing De isolerende beglazing, HR++-glas, wordt toegepast conform EPC-berekening in de buitenkozijnen van de gehele woning. De deur van de buitenberging wordt voorzien van matglas. Schilderwerk Korte omschrijving van het buitenschilderwerk: - de buitenkozijnen, -deuren en vleugels worden dekkend geschilderd conform kleur- en materiaalstaat architect. - de buitenbetimmeringen, worden dekkend in het werk geschilderd conform kleur- en materiaalstaat architect. - gevelschilderwerk, gevels woningtype B en penant bij woningtype S2 zal worden geschilderd conform verkooptekening en de kleur conform kleur- en materiaalstaat architect. Korte omschrijving van het binnenschilderwerk: - de binnenbetimmeringen(o.a: binnenzijde buitenkozijnen, -deuren en vleugels en aftimmerlatten),worden dekkend wit in het werk geschilderd conform kleur- en materialenstaat architect. - de vurenhouten trappen worden gegrond opgeleverd. - de muurleuning wordt gegrond opgeleverd. - de houten traphekken worden gegrond opgeleverd. - de radiatoren worden fabrieksmatig gemoffeld in een standaard kleur. - gas, - riool, - c.v., - en waterleidingen welke in het zicht komen worden niet geschilderd. - binnendeuren en binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in standaard wit. - afwerklatten schuindaken worden niet verder afgewerkt m.u.v. de afwerklatten op de slaapkamers en overloop. Doordat met watergedragen verven wordt geschilderd, kan het zijn dat de afgewerkte oppervlakte ruw blijft aanzien, c.q. aanvoelen. 13

15 21. Behangwerken Er wordt geen behang aangebracht. 22. Keukeninrichting De woning wordt zonder keukeninrichting opgeleverd. 23. Water- en gasinstallatie 23.1 Waterleidingen De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot gas en water zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit- en aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. De volgende tappunten worden aangesloten: Keuken: aanrecht en reserve apparaat (afgedopt) volgens verkooptekening. Toiletten: toiletcombinatie en fonteincombinatie volgens verkooptekening Badkamer: douchecombinatie, toiletcombinatie en wastafelcombinatie zoals aangegeven op de verkooptekening. Technische ruimte woning type B,S2 : vulpunt c.v. (aansluitpunt combitoestel), aansluitpunt wasautomaat Technische ruimte woning type S,S3 : Berging woning type S,S3: vulpunt c.v. (aansluitpunt combitoestel) aansluitpunt wasautomaat De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel op de zolder. De navolgende tappunten worden aangesloten: Keuken: aanrecht (afgedopt) volgens verkooptekening. Badkamer: douchecombinatie en wastafelcombinatie Gasleidingen Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten volgens verkooptekening: In de keuken wordt er een fornuisaansluiting (afgedopt) aangebracht combitoestel (cv-toestel) volgens verkoop. 24. Sanitair De woningen worden voorzien van sanitair, zoals vermeld in de uitrustingsstaat en sanitairlijst van deze technische omschrijving. 14

16 25. Elektrische installatie 25.1 Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De elektrische installatie wordt aangelegd (volgens NEN 1010 laatste druk) vanuit de meterkast, verdeeld over een voldoende aantal groepen naar de diverse aansluitpunten. De installatie zal worden uitgevoerd met standaard schakelmateriaal, kleur gebroken wit, met een inbouwhoogte van ca. 105 cm. boven de afgewerkte vloer, met uitzondering van de cv-ruimte, waar de installatie als opbouw wordt gemonteerd. In de keuken worden de wandcontactdozen aangebracht op ca. 120 cm. boven de afgewerkte vloer en op ca. 30 cm. boven de afgewerkte vloer in de overige ruimten. In de c.v. ruimte op een naar keuze van de ondernemer nader te bepalen plaats. Het door de verkrijger afgesloten energiecontract dient in te gaan uiterlijk 1 week na oplevering. Wettelijk mogen geen leveringen overgedragen worden, de verkrijger moet zelf een contract afsluiten voor de levering van energie. Zwakstroominstallatie: De woningen zijn voorzien van een standaard belinstallatie. Aardingsvoorziening: De aarding van de badkamer wordt aangesloten op de aardingsvoorziening. Rookmelders: Op diverse plaatsen zullen rookmelders conform verkooptekeningen worden aangebracht. PV-panelen: Om aan de gestelde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 te voldoen, worden op het dak van de woningtypes B, S2 en S3 PV-panelen aangebracht. Bij de volgende woningtypes worden PV panelen toegepast conform de Epc berekening. - Woningtype B in totaal 3,2 m 2 PV panelen - Woningtype S2 in totaal 1,6 m 2 PV panelen - Woningtype S3 in totaal 3,2 m 2 PV panelen 25.1 Telecommunicatievoorzieningen De aanleg van de glasvezel en CAI zijn in de koop- /aanneemsom begrepen. De glasvezel en CAI wordt tot in de meterkast afgemonteerd. De verkrijger dient zelf te zorgen voor de abonnementen. De woningen zijn voorzien van standaard aansluitmogelijkheden voor telefoon en kabeltelevisie volgens uitrustingsstaat. 15

17 26. Verwarmingsinstallatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de uitgave van de ISSO-51 welke op dit werk van toepassing is en conform de garantienormen. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als vloer- en radiatorverwarming inclusief warmwatervoorziening. Op de begane grond wordt vloerverwarming toegepast en op de verdiepingen fabrieksmatig afgelakte radiatoren. Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,09 m2k/w. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. Ten aanzien van de vloerverwarming wordt bij de berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen rekening is gehouden met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en behoeft ( s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van de woning ontvangt u hierover een gebruikers instructie. De CV- ketel is een HR combi ketel zonder waakvlam, comfortklasse conform de EPC. De temperatuurregeling vindt plaats door middel een kamerthermostaat. De leidingen naar de radiatoren worden uitgevoerd in flexibel kunststof buizen welke, met uitzondering van enkele in het zicht blijvende leidingen, in de afwerklaag van de vloeren worden weggewerkt. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten: woonkamer : 20 C keuken : 20 C slaapkamers : 20 C binnen berging : 15 C verkeersruimten / toiletten : 15 C buitenberging kavel 17 : onverwarmd badkamer : 22 C zolder : 15 C 27. Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 16

18 28. Enkele aandachtspunten woningborg 28.1 Verkrijgerwensen De verkrijger krijgt een standaard lijst van meer- en minderwerk, waaruit diverse opties kunnen worden gekozen, afhankelijk van de vordering van de bouwwerkzaamheden. De ondernemer is gerechtigd een dergelijk verzoek zonder meer van de hand te wijzen in geval het werk zover is gevorderd dat tegen inwilligen van het verzoek om praktische, technische en/of andere redenen bedenkingen moeten worden gemaakt. Voor vragen van de verkrijgers is de ondernemer via de kopersbegeleider op dinsdag t/m vrijdag, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: adres: Voor vragen kunt u, buiten de kopersbegeleider, ook gebruik maken van onze internet site: onder tabblad kopersinformatie Sanitair en tegelwerk Sanitair De woningen worden voorzien van sanitair, zoals vermeld in de sanitairlijst van deze technische omschrijving. De verkrijger zal worden uitgenodigd door de sanitairleverancier van de ondernemer, alwaar aan de verkrijger de gelegenheid wordt geboden om het sanitair aan te passen aan persoonlijke smaak en wensen. De sanitairleverancier maakt daarvan een aanbieding, en verrekent het nieuwe sanitair met het voorgeschreven sanitair. De sanitairleverancier zorgt voor de nodige informatie inclusief (eventuele) bouwkundige aanpassingen aan de installateurs en de ondernemer indien leidingen en elektra-aansluitingen anders moeten worden aangelegd. Eventuele meerkosten daarvan zullen door de sanitairleverancier aan de verkrijger worden geoffreerd. Tegelwerk De woningen worden voorzien van wand, - en vloertegels. De verkrijger zal worden uitgenodigd door de tegelleverancier van de ondernemer, alwaar aan de verkrijger de gelegenheid wordt geboden om de tegels zoals omschreven in deze technische omschrijving te bezichtigen. Tevens kan de verkrijger tegen verrekening andere tegels uitzoeken. De tegelleverancier maakt hiervoor een offerte. In deze offerte worden eventuele meerkosten voor het zetten en leggen van de tegels als gevolg van een ander tegelformaat of andere zet, - en legrichting etc. verwerkt. Bovendien worden daarin de zet, - of legkosten voor het extra oppervlak aan gewenste tegels opgenomen Oplevering Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw/opname, dienen de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op de procesverbaal van oplevering genoteerd te worden. Let in het bijzonder op beschadigingen van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims na oplevering kunnen niet gehonoreerd worden. 17

19 28.4 Garantie op technische gebreken na oplevering De procedures en garantienormen/-termijnen zijn omschreven in het Woningborg certificaat "Woningborg Garantie- en waarborgregeling". Enkele aandachtspunten: - de klacht moet direct na constatering worden gemeld; - de klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer en een kopie naar Woningborg zenden; - de mogelijkheid bestaat, dat de ondernemer u inspectiekosten in rekening brengt ( 75,00 excl. B.T.W.) - u dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen; - door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer in principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie Wijzigingen tijdens de bouw Wijzigingen: Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de overeenkomst. Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren. Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor om wijzigingen op verkooptekeningen en in deze technische omschrijving aan te brengen, indien hij dit uit constructief en/of technisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed. Bezichtiging: Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op de nader vast te stellen kijkdag of op afspraak met de kopersbegeleider. Meer, - en minderwerken: Meer, - en minderwerken geschieden aan de hand van de standaard meer- en minderwerklijst die u bij de makelaar ter beschikking wordt gesteld. Wanden en vloeren van de badkamer en toilet dienen voorzien te zijn van een waterwerende afwerking door middel van tegelwerk. 18

20 28.6 Werkzaamheden direct na oplevering Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te 'hoog' in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. Krimpscheuren in spuitwerk en stucwerk zijn hierdoor mogelijk. Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht 'opgesloten' wordt. Veelal kunt u de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe dienen deze werkzaamheden pas 1 jaar na de oplevering uitgevoerd te worden Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn er speciale (flexibele) materialen in de handel. Let ook op bij het laten leggen van plavuizen dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking op de juiste wijze wordt gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen Verzekering De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U dient uw woning vanaf deze datum te verzekeren Beglazing De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen. Voor het onderhoud dient u overschilderbare kit toe te passen. 19

21 SANITAIRLIJST OMSCHRIJVING SANITAIR (ruimte en aantal volgens verkooptekening) Van elke combinatie een omschrijving Closetcombinatie toilet begane grond: - sphinx 300 closetcombinatie (inbouwreservoir) - inbouwspoelwaterreservoir - bediening: frontbedieningsplaat - sphinx closetzitting met deksel wit - closetrolhouder Closetcombinatie badkamer begane grond / 1 e verdieping: - sphinx 300 closetcombinatie (inbouwreservoir) - inbouwspoelwaterreservoir - bediening: frontbedieningsplaat - sphinx closetzitting met deksel wit - closetrolhouder Fonteincombinatie toilet: - sphinx 300 fontein wit 40,5x46,7 cm. - grohe toiletkraan - viega plugbekersifon chroom Wastafelcombinatie: - sphinx 300 wastafel wit 60 cm. - grohe Costa wastafelmengkraan Douchecombinatie: - kunststof doucheputje met RVS rooster - grohe Costa douchemengkraan incl. glijstangcombinatie Aansluitkraan: - aansluitkraan voor CV vulpunt - aansluitkraan voor wasmachine Algemeen: Alle leidingwerk en riolering wordt uitgevoerd als inbouw, m.u.v. de keuken, meterkast, trapkast en c.vruimte. 20

22 AFWERKSTAAT WONINGTYPE B Kavels 15 en 16 In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. Ruimte Vloeren Wanden Plafonds Begane grond: Hal afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Meterkast geen afwerking geen afwerking geen afwerking Toilet vloertegels wandtegels 120 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Keuken afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Woonkamer afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Trapkast afwerkvloer geen afwerking geen afwerking Verdieping: Overloop afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Badkamer vloertegels wandtegels 225 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Slaapkamers afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Zolder: Zolder afwerkvloer geen afwerking geen afwerking Technische ruimte afwerkvloer geen afwerking geen afwerking 21

23 AFWERKSTAAT WONINGTYPE S2 Kavel 17 In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. Ruimte Vloeren Wanden Plafonds Begane grond: Hal afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Meterkast geen afwerking geen afwerking geen afwerking Toilet vloertegels wandtegels 120 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Keuken afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Woonkamer afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Trapkast afwerkvloer geen afwerking geen afwerking Berging / Technische afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk ruimte Buitenberging afwerkvloer geen afwerking geen afwerking Gang afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Badkamer vloertegels wandtegels 225 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Slaapkamer 1 afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Verdieping: Overloop afwerkvloer behangklaar dakplaten in het zicht wit. Slaapkamers afwerkvloer behangklaar dakplaten in het zicht wit. 22

24 AFWERKSTAAT WONINGTYPE S Kavels 18, 19 en 19a In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. Ruimte Vloeren Wanden Plafonds Begane grond: Hal afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Meterkast geen afwerking geen afwerking geen afwerking Toilet vloertegels wandtegels 120 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Keuken afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Woonkamer afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Trapkast afwerkvloer geen afwerking geen afwerking Berging afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Badkamer vloertegels wandtegels 225 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Slaapkamer 1 afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Verdieping: Overloop afwerkvloer behangklaar dakplaten in het zicht wit. Slaapkamer 2 afwerkvloer behangklaar dakplaten in het zicht wit. Technische ruimte afwerkvloer geen afwerking dakplaten in het zicht wit. 23

25 AFWERKSTAAT WONINGTYPE S3 Kavel 20 In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. Ruimte Vloeren Wanden Plafonds Begane grond: Hal afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Meterkast geen afwerking geen afwerking geen afwerking Toilet vloertegels wandtegels 120 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Keuken afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Woonkamer afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Berging afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Gang afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Badkamer vloertegels wandtegels 225 cm hoog structuurspuitwerk / structuurspuitwerk Slaapkamer 1 afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Verdieping: Overloop afwerkvloer behangklaar dakplaten in het zicht wit. Slaapkamers afwerkvloer behangklaar dakplaten in het zicht wit. Technische ruimte afwerkvloer geen afwerking dakplaten in het zicht wit. 24

26 UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE B Kavels 15 en 16 (ruimtes zoals aangegeven op verkooptekening) Entreedeur Hal Meterkast Toilet 1 aansluitvoorziening t.b.v. buitenlichtpunt naast entreedeur 1 scheldrukker (opbouw) 1 dubbele schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt en plafondlichtpunt 1 wisselshakelaar t.b.v. lichtpunt overloop 1 belschel 1 rookmelder 1 trafo met belinstallatie 1 elektrameter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 watermeter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 gasmeter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 aansluitpunt CAI (via Nutsbedrijf) 1 aansluitpunt glasvezel (via Nutsbedrijf) 1 groepenkasten 1 closetcombinatie (inbouwreservoir) 1 fonteincombinatie 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 afzuigpunt t.b.v. ventilatiesysteem Woonkamer 5 dubbele wandcontactdozen 1 dubbele schakelaar t.b.v. plafondlichtpunten 2 plafondlichtpunten 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. telefonie 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. C.A.I 1 kamerthermostaat 1 hoofdbediening ventilatie co 2 detectie Keuken 2 dubbele wandcontactdozen tbv keuken 1 dubbele schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt en buitenlichtpunt 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. elektrisch koken 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. boiler t.b.v. aansluiting eventuele wasemkap t.b.v. reserve-apparaat t.b.v. koelkast t.b.v. vaatwasser 25

27 VERVOLG UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE B Kavels 15 en 16 Vervolg Keuken Trapkast Tuin Overloop Badkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 1 afgedopt gas-aansluitpunt t.b.v. kooktoestel t.b.v. vonkontsteking gaskooktoestel 1 afgedopt aansluitpunt water + riool t.b.v. reserve-apparaat (VW) 1 aansluitpunt t.b.v. de spoelbak 2 afzuigpunten t.b.v. ventilatiesysteem t.b.v. vloerverwarmingsverdeler 1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 aansluitvoorziening t.b.v. buitenlichtpunt tegen de gevel 1 wisselschakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt zolder 1 rookmelder 1 wastafel (plaats volgens verkooptekening) 1 closetcombinatie (inbouwreservoir) 1 douchegedeelte (doucheputje RVS) 1 dubbele schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt en wandlichtpunt boven wastafel 1 wandlichtpunt boven wastafel 1 aardingspunt 1 afzuigpunt t.b.v. ventilatiesysteem 1 radiator (conform opgave installateur) 3 dubbele wandcontactdozen 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. telefonie 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. C.A.I 1 radiator (conform opgave installateur) 2 dubbele wandcontactdozen 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 radiator (conform opgave installateur) 2 dubbele wandcontactdozen 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 radiator (conform opgave installateur) 26

28 VERVOLG UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE B Kavels 15 en 16 Zolder Techniek Buitenberging 1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 rookmelder 1 radiator (conform opgave installateur) 1 c.v.-ketel met gesloten verbranding en warmtapwatervoorziening 1 mechanische ventilatie-unit t.b.v. c.v. ketel (opbouw) 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie unit (opbouw) 1 elektra aansluitpunt wasautomaat (op aparte groep - opbouw) 1 elektra aansluitpunt wasdroger (op aparte groep - opbouw) 1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 energiezuil met armatuur geschakeld op schakelaar Aantal lichtpunten en schakelaars zullen volgens NEN 1010 en conform bouwbesluit worden aangebracht, in de kleur gebroken wit. De grondkabel t.b.v. de voeding van de energiezuil zal uitgevoerd worden in gewapend drakavinyl. Gronddekking op de kabel minimaal 60 cm. Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een dubbele inbouwdoos, horizontaal geplaatst. Hoogtes: - keuken op 120 cm boven vloer, overige ruimten op 30 cm; - schakelmateriaal 105 cm boven de vloer; - CAI, - telefonie en wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer; 27

29 UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE S2 Kavel 17 (ruimtes zoals aangegeven op verkooptekening) Entreedeur Hal/gang Meterkast Toilet 1 aansluitvoorziening t.b.v. buitenlichtpunt naast entreedeur 1 scheldrukker (opbouw) 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 2 wisselschakelaars t.b.v. plafondlichtpunt 1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt verdieping 1 belschel 1 rookmelder 1 trafo met belinstallatie 1 elektrameter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 watermeter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 gasmeter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 aansluitpunt CAI (via Nutsbedrijf) 1 aansluitpunt glasvezel (via Nutsbedrijf) 1 groepenkasten 1 closetcombinatie (inbouwreservoir) 1 fonteincombinatie 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 afzuigpunt t.b.v. ventilatiesysteem Woonkamer 4 dubbele wandcontactdozen 2 wisselschakelaars t.b.v. plafondlichtpunt 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. telefonie 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. C.A.I 1 kamerthermostaat 1 hoofdbediening ventilatie co 2 detectie Keuken 3 dubbele wandcontactdozen tbv keuken 2 schakelaars t.b.v. plafondlichtpunten 2 plafondlichtpunten 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. elektrisch koken 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. boiler t.b.v. aansluiting eventuele wasemkap t.b.v. reserve-apparaat t.b.v. koelkast t.b.v. vaatwasser 1 afgedopt gas-aansluitpunt t.b.v. kooktoestel 28

30 VERVOLG UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE S2 Kavel 17 Vervolg Keuken Trapkast Tuin Gang Berging / Technische ruimte Buitenberging Badkamer t.b.v. vonkontsteking gaskooktoestel 1 afgedopt aansluitpunt water + riool t.b.v. reserve-apparaat (VW) 1 aansluitpunt t.b.v. de spoelbak 2 afzuigpunten t.b.v. ventilatiesysteem 1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 aansluitvoorziening t.b.v. buitenlichtpunt tegen de gevel 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 rookmelder 1 c.v.-ketel met gesloten verbranding en warmtapwatervoorziening 1 mechanische ventilatie-unit t.b.v. c.v. ketel (opbouw) 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie unit (opbouw) 1 elektra aansluitpunt wasautomaat (op aparte groep - opbouw) t.b.v. vloerverwarmingsverdeler 1 elektra aansluitpunt wasdroger (op aparte groep - opbouw) 1 wisselschakelaar t.b.v. plafondlichtpunt gecombineerd met een enkele wandcontactdoos (opbouw) met 2 wisselschakelaars 1 wastafel (plaats volgens verkooptekening) 1 closetcombinatie (inbouwreservoir) 1 douchegedeelte (doucheputje kunststof met RVS rooster) 1 dubbele schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt en wandlichtpunt boven wastafel 1 wandlichtpunt boven wastafel 1 aardingspunt 1 afzuigpunt t.b.v. ventilatiesysteem 1 radiator (conform berekening installateur indien benodigd) 29

31 VERVOLG UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE S2 Kavel 17 Slaapkamer 1 Overloop Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 3 dubbele wandcontactdozen 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. telefonie 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. C.A.I 1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 rookmelder 3 dubbele wandcontactdozen 1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 radiator (conform opgave installateur) 2 dubbele wandcontactdozen 1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 radiator (conform opgave installateur) Aantal lichtpunten en schakelaars zullen volgens NEN 1010 en conform bouwbesluit worden aangebracht, in de kleur gebroken wit. Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een dubbele inbouwdoos, horizontaal geplaatst. Hoogtes: - keuken op 120 cm boven vloer, overige ruimten op 30 cm; - schakelmateriaal 105 cm boven de vloer; - CAI, - telefonie en wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer. 30

32 UITRUSTINGSSTAAT WONINGTYPE S Kavels 18, 19 en 19a (ruimtes zoals aangegeven op verkooptekening) Entreedeur Hal Meterkast Toilet 1 aansluitvoorziening t.b.v. buitenlichtpunt naast entreedeur 1 scheldrukker (opbouw) 1 dubbele schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt en plafondlichtpunt 1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt verdieping 1 belschel 1 rookmelder 1 trafo met belinstallatie 1 elektrameter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 watermeter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 gasmeter (levering en montage door Nutsbedrijf) 1 aansluitpunt CAI (via Nutsbedrijf) 1 aansluitpunt glasvezel (via Nutsbedrijf) 1 groepenkasten 1 closetcombinatie (inbouwreservoir) 1 fonteincombinatie 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 afzuigpunt t.b.v. ventilatiesysteem Woonkamer 4 dubbele wandcontactdozen 1 dubbele schakelaar t.b.v. plafondlichtpunten 2 plafondlichtpunten 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. telefonie 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. C.A.I 1 kamerthermostaat 1 hoofdbediening ventilatie co 2 detectie Keuken 2 dubbele wandcontactdozen tbv keuken 1 dubbele schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt en buitenlichtpunt 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. elektrisch koken 1 onbedrade leiding met doos t.b.v. boiler t.b.v. aansluiting eventuele wasemkap t.b.v. reserve-apparaat t.b.v. koelkast t.b.v. vaatwasser 1 afgedopt gas-aansluitpunt t.b.v. kooktoestel 31

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Technische Omschrijving en Verkoopinformatie. 6 rijwoningen hof te Berkel te Horst

Technische Omschrijving en Verkoopinformatie. 6 rijwoningen hof te Berkel te Horst Project Projectnummer 900373 Documentnummer 900373-A Versie A Datum 19 januari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Ruimtebenaming 4 3. Peil van de woning 4 4. Grondwerk 5 5. Rioleringswerken 5 6. Bestratingen

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Geniet en beleef je eigen plek 2 woningen op een unieke lokatie

Geniet en beleef je eigen plek 2 woningen op een unieke lokatie Geniet en beleef je eigen plek 2 woningen op een unieke lokatie Horst aan de Maas, een bijzonder stukje Nederland Het Bourgondische zuiden begint in Noord-Limburg, vlak aan de A67 en de A73. In Horst aan

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad

Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad ALGEMENE GEGEVENS Projectnummer : 900368 Documentnummer : 900368-A versie A Datum : 03 juli 2015 Project / Locatie 10 koopappartementen in het bouwplan hof te Berkel te Horst. Bloesempad huisnummer 3 tot

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

u zoekt en de een plek om te groeien.nl vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die bouw ontwikkeling architect verkoop verkoop Looiersgracht 12

u zoekt en de een plek om te groeien.nl vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die bouw ontwikkeling architect verkoop verkoop Looiersgracht 12 ontwikkeling bouw architect Looiersgracht 12 6211 JK Maastricht t 043 210 02 20 i www.gd.nl t Inne 14 6021 DA Budel t 0495 49 12 29 i www.vlassak-bv.nl Koningsplein 16 6224 EC Maastricht t 043 408 18 27

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

h a l f v r i j s t a a n d e s p l i t - l e v e l w o n i n g e n

h a l f v r i j s t a a n d e s p l i t - l e v e l w o n i n g e n binnen het gevoel van buiten h a l f v r i j s t a a n d e s p l i t - l e v e l w o n i n g e n e e n p r a c h t i g e e n r u s t i g e o m g e v i n g S p l i t - l e v e l w o n e n : D e o v e r

Nadere informatie

Kadastrale Gemeente Horst Situatie 1:500

Kadastrale Gemeente Horst Situatie 1:500 Parklaan bebouwingslijn 0.89 22.91 11.96 2.04 kavelgrens buitenruimte (bestrating) 7.52 B5 B6 B4 6x parkeren grindstrook B3 6x buitenberging 16.16 B2 B1 19.77 entree 1.02 inrit 6m. 26.4 KAVEL: 512m2 Kadastrale

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 20 woningen Stadszicht II De Velden THOLEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 20 woningen Stadszicht II De Velden THOLEN Pagina:1 van 15 TECHNISCHE OMSCHRIJVING 20 woningen Stadszicht II De Velden THOLEN Woningtypes A1 (8 stuks) A2 (12 stuks) Pagina:2 van 15 Ontwikkelaar en directie: Sprangers Bouwbedrijf B.V. Nijverheidssingel

Nadere informatie

U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties

U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties Ruimte vergrotende opties Wonen in het land van de Hilver 170523.0 Naam koper Bouwnummer U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties hiervan

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Ruimte overzichten Het Heerlijk Huis

Ruimte overzichten Het Heerlijk Huis Ruimte overzichten Het Heerlijk Huis 12 oktober 2009 Hal Ontwerptemperatuur 15⁰C Wandcontactdozen 2 st Dubbele WCD algemeen Lichtpunten 1 st Plafondlichtpunt op wisselschakelaar Diversen 1 st Deurbelinstallatie

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl. BRW Flex Werkboek

Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl. BRW Flex Werkboek Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl BRW Flex Werkboek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stappenplan 4 3 Het plan 6 4 Plattegronden 7 5 Gevels 7 6 Technische

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C KEUZELIJST: AFBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 12 15 december oktober 2015 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

v r i j s t a a n d e r u i m e v i l l a s ruimte om te schuiven

v r i j s t a a n d e r u i m e v i l l a s ruimte om te schuiven ruimte om te schuiven r u i m e v r i j s t a a n d e v i l l a s g e n i e t e n i n e e n m o d e r n e w o n i n g V r i j s t a a n d e p a r k v i l l a s Door hun ligging loodrecht op de straat en

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

zelf in te vullen vrijheid om die u zoekt en de De ruimte die

zelf in te vullen vrijheid om die u zoekt en de De ruimte die De ruimte die u zoekt en de vrijheid om die zelf in te vullen 2 Hier ontstaat een buitengewone woonomgeving Op enkele autominuten van de bruisende steden Maastricht en Luik ligt één van de mooiste plekjes

Nadere informatie

u zoekt en de Koekoeksbloem 6 woningen in Eijsden vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die

u zoekt en de Koekoeksbloem 6 woningen in Eijsden vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die Koekoeksbloem 6 woningen in Eijsden De ruimte die u zoekt en de vrijheid om die zelf in te vullen richting Maastricht A groenstraat rijksweg Maas Eijsden booensstraat België A Koekoeksbloem richting Luik

Nadere informatie

Ruimte overzichten Het Herenhuis

Ruimte overzichten Het Herenhuis Ruimte overzichten Het Herenhuis 12 oktober 2009 Hal Wanden Behangklaar Vloer Zwevende cementdekvloer Plafond Wit structuur spuitwerk met V naden Ontwerptemperatuur 15⁰C Luchtbehandeling Klimaatvloer Wandcontactdozen

Nadere informatie

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien.

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. Een gezonde woonomgeving

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie