Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smeets Bouw Verkoopinformatie en Technische Omschrijving 10 koopappartementen Bloesempad"

Transcriptie

1 ALGEMENE GEGEVENS Projectnummer : Documentnummer : A versie A Datum : 03 juli 2015 Project / Locatie 10 koopappartementen in het bouwplan hof te Berkel te Horst. Bloesempad huisnummer 3 tot en met 21. Appartement 1 nummer A1 Appartement 6 nummer C2 Appartement 2 nummer B1 Appartement 7 nummer A2 Appartement 3 nummer C1 Appartement 8 nummer B2 Appartement 4 nummer A2 Appartement 9 nummer D Appartement 5 nummer B2 Appartement 10 nummer E In deze omschrijving wordt verder alleen nog gesproken over type A1, B1, C1, A2, B2, C2, D en E. Ondernemer Smeets Bouw BV Kotterweg NR Maastricht Postbus BE Maastricht T I E Ingeschreven onder nummer W03807 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen bij Woningborg NV. Ontwikkelaar CRA Vastgoed Elzentlaan LH Eindhoven T I E Makelaar Startpunt Wonen Kerkstraat GC Horst T I E VERKOOPINFORMATIE 1.1. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Wij verwijzen u naar het certificaat "Woningborg Garantie- en waarborgregeling" Duurzaam bouwen Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, waarin voorwaarden worden aangegeven om de gezondheids- en milieudoelstellingen te bereiken met betrekking tot het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau. Duurzaam bouwen omvat de thema's: grondstoffen, afval, energie, vormgeving en ruimte. Duurzaam bouwen gebeurt op een zodanige wijze dat door de bouw, het gebruik en de eventuele sloop van het bouwwerk, zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan. Zuinig omgaan met energie en de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk dekken met niet fossiele bronnen Maatvoering De ingeschreven maten op de tekening(en) zijn "circa" maten, uitgedrukt in mm, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, dan is daarbij geen rekening gehouden met eventuele wandafwerkingen EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) Conform het bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouw appartement een energieprestatie berekening te worden gemaakt. Het resultaat van deze berekening is een getal dat de energiezuinigheid van het appartement aanduidt. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger het appartement. De overheid heeft een maximum gesteld aan deze coëfficiënt, die in de loop der jaren is verscherpt. De coëfficiënt die van toepassing is voor de appartementen is de coëfficiënt die voorgeschreven is ten tijde van de omgevings-vergunningaanvraag. Om deze eis te behalen wordt per appartement een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing, type cv-ketel en eventuele andere installaties op het gebied van mechanische ventilatie, warmteterugwinning, energieopwekking en dergelijke. Dit pakket kan per appartement verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening. De berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt is dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie, cv-ketels en andere installaties Energie label Per 1 januari 2015 volstaat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) niet meer bij oplevering van gebouwen. Vanaf 1 januari is ook een definitief energielabel nodig, ook voor een nieuwbouwappartement die van eigenaar wisselt. Het definitieve energielabel van uw appartement ontvangt u bij oplevering Verkrijgerwensen De verkrijger krijgt een standaard lijst van meer- en minderwerk, waaruit diverse opties kunnen worden gekozen, afhankelijk van de vordering van de bouwwerkzaamheden. De ondernemer is gerechtigd een dergelijk verzoek zonder meer van de hand te wijzen in geval het werk zover is gevorderd dat tegen inwilligen van het verzoek om praktische, technische en/of andere redenen bedenkingen moeten worden gemaakt. Voor vragen van de verkrijgers is de ondernemer via de kopersbegeleider op dinsdag t/m vrijdag, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: adres: Voor vragen kunt u, buiten de kopersbegeleider, ook gebruik maken van onze internet site: onder tabblad kopersinformatie Sanitair en tegelwerk Sanitair De appartementen worden voorzien van sanitair, zoals vermeld in de sanitairlijst van deze technische omschrijving. De verkrijger zal worden uitgenodigd door de sanitairleverancier van de ondernemer, alwaar aan de verkrijger de gelegenheid wordt geboden om het sanitair aan te passen aan persoonlijke smaak en wensen. De sanitairleverancier maakt daarvan een aanbieding, en verrekent het nieuwe sanitair met het voorgeschreven sanitair. De sanitairleverancier zorgt voor de nodige informatie inclusief (eventuele) bouwkundige aanpassingen aan de installateurs en de ondernemer indien leidingen en elektraaansluitingen anders moeten worden aangelegd. Eventuele meerkosten daarvan zullen door de sanitairleverancier aan de verkrijger worden geoffreerd. Tegelwerk De appartementen worden voorzien van wand, - en vloertegels. De verkrijger zal worden uitgenodigd door de tegelleverancier van de ondernemer, alwaar aan de verkrijger de gelegenheid wordt geboden om de tegels zoals omschreven in deze technische omschrijving te bezichtigen. Tevens kan de verkrijger tegen verrekening andere tegels uitzoeken. De tegelleverancier maakt hiervoor een offerte. In deze offerte worden eventuele meerkosten voor het zetten en leggen van de tegels als gevolg van een ander tegelformaat of andere zet, - en legrichting etc. verwerkt. Bovendien worden daarin de zet, - of legkosten voor het extra oppervlak aan gewenste tegels opgenomen Beglazing De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen. Voor het onderhoud dient u overschilderbare kit toe te passen Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. Het gehele appartement wordt schoon opgeleverd. Het bij het gebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten Oplevering Bij de oplevering van het appartement, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw/opname, dienen de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op de procesverbaal van oplevering genoteerd te worden. Let in het bijzonder op beschadigingen van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims na oplevering kunnen niet gehonoreerd worden Garantie op technische gebreken na oplevering De procedures en garantienormen/-termijnen zijn omschreven in het Woningborg certificaat "Woningborg Garantie- en waarborgregeling". Enkele aandachtspunten: - de klacht moet direct na constatering worden gemeld; - de klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer en een kopie naar Woningborg zenden; - de mogelijkheid bestaat, dat de ondernemer u inspectiekosten in rekening brengt ( 75,00 excl. B.T.W.) - u dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen; - door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer in principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie Wijzigingen tijdens de bouw Wijzigingen: Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de overeenkomst. Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren. Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor om wijzigingen op verkooptekeningen en in deze technische omschrijving aan te brengen, indien hij dit uit constructief en/of technisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed. Bezichtiging: Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op de nader vast te stellen kijkdag of op afspraak met de kopersbegeleider.

2 Meer, - en minderwerken: Meer, - en minderwerken geschieden aan de hand van de standaard meer- en minderwerklijst die u bij de makelaar ter beschikking wordt gesteld. Wanden en vloeren van de badkamer en toilet dienen voorzien te zijn van een waterwerende afwerking door middel van tegelwerk Werkzaamheden direct na oplevering Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in het appartement (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te 'hoog' in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. Krimpscheuren in spuitwerk en stucwerk zijn hierdoor mogelijk. Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht 'opgesloten' wordt. Veelal kunt u de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe dienen deze werkzaamheden pas 1 jaar na de oplevering uitgevoerd te worden Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van het appartement worden dichtgezet; hiervoor zijn er speciale (flexibele) materialen in de handel. Let ook op bij het laten leggen van plavuizen dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking op de juiste wijze wordt gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen Verzekering De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U dient uw appartement vanaf deze datum te verzekeren. De Vereniging van Eigenaren (VVE) zal de verzekering van in de VVE ingebrachte gebouwonderdelen verzekeren. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 2.1. Ruimtebenaming In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit, worden benamingen van vertrekken in het appartement anders benoemd. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. In de Garantie- en Waarborgregeling 2010 van Woningborg wordt uitgegaan van de terminologie zoals wordt gebruikt in het Bouwbesluit. Gewoonlijk bekend als: Woonkamer, keuken, slaapkamer Entree, hal, gang, overloop Berging Toilet of wc Badkamer, douche Bergingen in kelder Technische ruimte, meterkast Balkon Dakterras Meterkast Stallinggarage Algemene entree Algemene hal/gang Trappenhuis Technische ruimte Nuts Benaming volgens Bouwbesluit: Verblijfsruimte Toiletruimte Badruimte Technische ruimte Buitenruimte Buitenruimte Meterruimte Stallingruimte verkeersruimte 2.2. Peil van het appartement Het peil -P-, van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouwen en wonen van de gemeente Horst aan de Maas Grondwerk Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. Grondverbetering onder de funderingen wordt uitgevoerd conform opgave constructeur. Aan de gevels wordt de grond aangevuld rondom. Peilhoogten, maatvoeringen, juiste ligging, eventuele taluds, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn schematisch weergegeven en worden in overleg met de gemeente in het werk bepaald. Bij oplevering is het terrein geëgaliseerd en puinvrij. De tuin (volgens contouren en notarieel vastgelegd) rondom het gebouw wordt bezit van de VVE. De contouren van de tuin wordt notarieel vastgelegd. De VVE dient zelf de tuin aan te planten. Verhardingen worden met de bouw meegenomen en zijn inclusief. Eventuele hoogteverschillen met aangrenzende percelen worden in het werk bepaald, waardoor een aanleg van een talud op het perceel noodzakelijk kan zijn Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop- / c.q. aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in gerecyclede PVC -buis. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 C hittebestendig is en wordt met stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt Bestratingen Vanaf de voordeur wordt een looppad als bestrating aangelegd tot aan het openbaar gebied. Vanaf de openbare parkeerplaats wordt een hellingbaan aangebracht inclusief keerwanden en bestrating naar de deels onder de grond gelegen stallingsgarage met de bergingen. N.B. Bovenstaande voorzieningen vallen buiten de Woningborg garantie en waarborgregeling, als zijnde een voorziening buiten het appartement Terreininventaris Het terrein tussen het appartementengebouw en de erfgrenzen wordt vlak en waar nodig glooiend afgewerkt meet teelaarde. Beplantingen en blokhagen op de erfgrenzen dient door de Vereniging van Eigenaren aangelegd te worden. De erfafscheiding wordt aangegeven door middel van perkoenpalen op de hoekpunten van het perceel. Perkoenpaaltjes gebruiken van niet verduurzaamd zacht hout. Op de erfgrenzen grenzend aan het openbaar gebied dient conform het Beeldkwaliteitsplan een blokhaag aangebracht te worden van 60 cm hoog. N.B. Bovenstaande voorzieningen vallen buiten de Woningborg garantie en waarborgregeling, als zijnde een voorziening buiten het appartement. Bij de hoofdentree komt een verticaal hefplateau bedienbaar met een sleutel voor mindervaliden Betonwerken Alle betonwerk uitvoeren met 20% grindvervangend granulaat bevatten, met uitzondering van bepaalde prefab beton toepassingen, om productietechnische redenen. De volgende onderdelen worden in het werk gestort: - funderingen, niet nader afgewerkt. - liftput, niet nader afgewerkt. - vloer van de parkeerkelder en bergingen monolithisch afgewerkt. - buitenwanden van de parkeerkelder zichtbeton. - kolommen in de parkeerkelder zichtbeton. - balken in de parkeerkelder zichtbeton Metselwerken Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: Funderingsmetselwerk: Betonblokken of stenen in zgn. vuil metselwerk dikte conform opgave constructeur. Binnenspouwbladen: De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte conform opgave constructeur. Woningscheidende wanden: De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte van 300 mm. Dragend binnenmetselwerk: De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte volgens opgave constructeur. Binnenwanden bergingen kelder: De binnenwanden van de bergingen in de kelder worden uitgevoerd in betonblokken schoonwerk. Buitengevels appartementen: Het buitenmetselwerk wordt deels uitgevoerd in schoonwerk wildverband, waalformaat conform verkoop-tekeningen en kleur- / materiaalstaat architect. De witte kaders en belijningen in het buitenmetselwerk worden uitgevoerd door middel van Keimwerk op de gevelstenen. Het buitenmetselwerk wordt deels uitgevoerd in gevelstucwerk welke aangebracht is op isolatieplaten. De grijze kaders en belijningen in het gevelstucwerk worden door middel van schilderwerk aangebracht. In de spouw van de gemetselde gevels wordt een spouwisolatie aangebracht in een dusdanige dikte dat er een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de EPC berekening. Bij gevelstucwerk wordt een isolatiepakket aangebracht in een dusdanige dikte dat er een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de EPC berekening. Lichte scheidingswanden: De lichte scheidingswanden van de appartementen worden uitgevoerd in gasbeton 10 cm dik. Geveldilataties: Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave van de constructeur Vloeren De vloer van de stallingsgarage met bergingen wordt uitgevoerd als een ongeïsoleerde betonvloer op grondslag, welke monolitisch wordt afgewerkt. De vloer van de appartementen op de begane grond wordt uitgevoerd als een geïsoleerde vloer met een Rc-waarde conform de EPC-berekening. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer, dikte conform opgave van de constructeur. De v-naden van de vloer worden niet dichtgezet Prefab beton Prefab betonlatei t.b.v. opvang dragend binnenmetselwerk conform opgave constructeur. De balkons van de appartementen worden uitgevoerd in prefab beton en voorzien van een antislip motief Staalconstructies De stalen gevellateien boven de gevelopeningen worden uitgevoerd conform opgave van de constructeur. Daar waar deze in contact zijn met de buitenlucht wordt de constructie thermisch verzinkt en gecoat in een kleur conform de kleur- en materiaalstaat. De stalen spanten onder de kapconstructie toepassen conform opgave constructeur Daken, goten en hemelwaterafvoeren Daken De platdakconstructie van het appartement wordt uitgevoerd als betonnen plaatvloer e.e.a. conform opgave van de constructeur.

3 De dakbedekking van het gebouw wordt uitgevoerd als een bitumineuze dakbedekking, voorzien van een ballastlaag van grind en EPS -isolatie op afschot van een dusdanige dikte dat een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt conform de Epc berekening. Bij terrassen, die op de platte daken zijn gesitueerd, worden drainagetegels aangebracht conform de verkooptekeningen. Deze tegels worden met het afschot van het dak meegelegd. Afwerking dakopstanden en lijst werken uitvoeren met een zinken kraal. Bij de dakopstanden van de dakterrassen wordt zetwerk als afwerking aangebracht. Het hellende dak van de appartementen wordt uitgevoerd in een kapconstructie conform opgave constructeur. Onderzijde wit afgewerkt, met een Rc-waarde volgens de EPCberekening. De dakelementen worden voorzien van keramische verbeterde holle pannen, kleur leigrijs. De kopgevelwanden worden voorzien van een muurafdekking van zink e.e.a. conform verkoop- tekeningen. Dakkapellen en/of dakramen worden uitgevoerd zoals op de verkooptekeningen aangegeven. Zijwangen van de dakkapellen worden bekleed met zink, kleur naturel. Daar waar het constructief nodig is zullen stalen spanten worden toegepast. Deze worden brandwerend bekleed en omtimmerd Goten en hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren worden met een stankafsluiter aangesloten op de riolering en voorzien van draadbolroosters, uitvoering volgens voorschrift bouwbesluit. Materiaalomschrijving van de ronde hemelwaterafvoeren: - zink naturel. Materiaalomschrijving van goten: - zinken goot met kraal Ventilatievoorzienigen en gasafvoer-/rookkanelen Het appartement wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met een ventilatieunit aangestuurd door middel van een co 2 sensor in het appartement. Dit is een vraag gestuurd ventilatiesysteem met natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende ventilatieroosters in de gevel. De vraag naar ventilatie wordt bepaald op basis van co 2 metingen in de woonkamer. Uitvoering en plaats afzuigventielen conform Epc-berekening en opgave van de installateur. Er wordt afgezogen in de badkamer, toiletruimtes en keuken. In de appartementen zijn geen voorzieningen opgenomen om gemotoriseerde afzuigkappen aan te sluiten op ventilatiekanalen. De natuurlijke ventilatie van de gemetselde spouwmuur vindt plaats via open stootvoegen. De stallingsgarage met de bergingen wordt geventileerd conform de geldende normen. De toegangspoort tot de kelder is een open sectionaalpoort en in de tegenovergelegen gevels komen gevelroosters in de buitenwanden. De hoofdtrappenhuis wordt op natuurlijke wijze geventileerd volgens de eisen bouwbesluit. De verkeersruimten en liftschachten worden op natuurlijke wijze geventileerd. Ventilatie wordt gecontroleerd door bureau Volantis Kozijnen en deuren Buitenkozijnen: De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd in een kleur conform kleur- en materiaalstaat. Binnenkozijnen: De binnenkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen fabrieksmatig afgelakte montagekozijnen met volle bovendorpel zonder bovenlicht. Binnendeuren: Als binnendeuren worden opdekdeuren afgehangen, fabrieksmatig afgelakt in standaard witte kleur. De deurhoogte en breedte conform de geldende voorschriften. De meterkastdeur wordt voorzien van ventilatieroosters. Ramen/buitendeuren: De ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd in een kleur cf kleur- en materialenstaat. De voordeur wordt uitgevoerd als een vlakke deur met spionoog. De entreedeur van de hoofdingang wordt voorzien van een elektrische deurdranger. Toegangspoort stallingsruimte: De poort van de parkeerkelder wordt uitgevoerd als een elektrisch bedienbaar metalen open jaloezie-poort. De poort wordt bediend door middel van een handzender (1 per appartement). Binnendeuren algemene ruimten: De deuren van de algemene ruimten worden uitgevoerd als een vlakke stompe deur geschilderd conform kleur- en materialenstaat architect. Hang- en sluitwerk: De buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilinders. De buitendeuren zijn, waar het bouwbesluit dit vereist, voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk klasse 2. De aluminium krukken, rozetten en schilden van de ramen en deuren worden geëloxeerd uitgevoerd Trappen, hekwerken en (af-)timmerwerk Trappen: De trappen en bordessen van het trappenhuis worden uitgevoerd in prefab beton met antislip motief. Langs de betontrappen wordt aan de muurzijde een thermisch verzinkte muurleuning gemonteerd, kleur conform kleur- en materialenstaat architect. De traphekken aan de vrije zijde van de betontrappen, de balustraden ter plaatse van de vloerbeëindiging en trapgat worden uitgevoerd in een thermisch verzinkt stalen lamellenhekwerk conform kleur- en materialenstaat architect. Vanaf het trappenhuis op de bovenste verdieping wordt een dakluik met schaartrap aangebracht om op het bovenste dak te komen. Bij de dakterrassen en balkons worden metalen hekwerken aangebracht conform kleur- en materiaalstaat van de architect. Als doorvalbeveiliging worden metalen liggende buizen aangebracht nabij de kozijnen met draai-kiepraam conform de geveltekeningen. Aftimmerwerk: Aftimmerlatten buitenkozijnen en schuindak t.p.v. muuraansluiting. Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een deugdelijke afwerking worden uitgevoerd. Er worden geen plinten geleverd en gemonteerd in de appartementen Vloer-, wand- en plafondafwerking Appartementen: De vloeren van de appartementen worden afgewerkt met een gietvloer, met uitzondering van de betegelde vloeren en meterkast. De afwerkvloer wordt 70 mm dik uitgevoerd. De afwerkvloer van appartement 10 wordt zwevend uitgevoerd door middel van een tussenlaag van isolatie in verband met creëren van minimale opstap naar buitenterras. De wanden in de appartementen worden behangklaar ¹ afgewerkt, met uitzondering van de betegelde wanden, wanden van de meterkast en wanden berging t.p.v. opstelling van MV en CV. De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van structuur spuitwerk. De betonplafonds in de appartementen worden voorzien van structuurspuitwerk (met uitzondering van de meterkast). De ruimten met een schuine kap krijgen een witte afwerking. Algemene ruimten: De vloeren van de algemene ruimten worden afgewerkt met een afwerkvloer, met uitzondering van de betegelde vloeren en meterkast. De entree wordt deels voorzien van een schoonloopmat en het overige gedeelte vloertegels. De algemene gangen worden voorzien van vloerbedekking met fabrieksmatig afgelakte hardhouten plinten. De wanden van de algemene ruimten worden voorzien van wit structuurspuitwerk, met uitzondering van de wanden van de meterkast. De betonplafonds van de algemene ruimten worden voorzien van structuurspuitwerk (met uitzondering van de meterkast). Indien er een akoestisch plafond benodigd is zal deze worden uitgevoerd in hwc platen. Stallingsgarage met bergingen: De gehele keldervloer wordt gestorte beton, monolitisch afgewerkt. De wanden in de kelder worden uitgevoerd in beton zichtwerk. De wanden van de bergingen zijn schoonwerk betonblokken. De wanden van het trapportaal worden voorzien van wit structuurspuitwerk. Het gehele plafond van de kelder wordt voorzien van isolatie met spuitwerk. Voor diverse afwerkingen zie verder de afwerkstaat (bijlage 2). ¹ Behangklaar; Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Dit wil zeggen dat de wanden zonder het uitvoeren van extra bouwkundige inspanningen kunnen worden behangen. Plaatselijke oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten van spuitpleister, dienen door u te worden verwijderd met een plamuurmes. Afhankelijk van het soort behang en het beoogde kwaliteitsniveau kan een extra uitvlaklaag benodigd zijn. Dergelijke bewerkingen zijn niet opgenomen in de aannemingsovereenkomst Tegelwerken/natuursteen Vloertegelwerk: kwaliteit : eerste soort formaat : 300 x 300 mm prijs : 25,00 per m² exclusief B.T.W. Ter plaatse van toiletten en badkamers worden vloertegels gelegd in recht blokverband met een grijze zand-cementvoeg van 5 á 6 mm breedte. De vloertegels worden symmetrisch gelegd ten opzichte van het midden van de ruimten. In de Trappenhuis Entree worden naast een schoonloopmat vloertegels aangebracht met een minimale afmeting van 300x300 mm. Kleur conform kleur- en materiaalstaat architect. Wandtegelwerk: Kwaliteit : eerste soort formaat : 200 x 250 mm prijs : 15,00 per m² exclusief B.T.W. Ter plaatse van toiletten en badkamers worden wandtegels met een pastalijm aangebracht in recht, hoogkant blokverband met een witte zand-cementvoeg van ca. 3 mm breedte. De wandtegels worden symmetrisch geplaatst ten opzichte van het midden van de ruimten. Gesneden of geknipte tegels worden voor zover mogelijk niet smaller verwerkt dan de halve tegelbreedte. De wanden van de badkamer worden betegeld tot aan het plafond. De wanden van het toilet worden betegeld tot 1250 mm hoog. De inwendige hoeken in het tegelwerk worden voorzien van een dilatatievoeg met elastische kit. De uitwendige hoeken worden voorzien van kunststof profielen. De inwendige hoeken ter plaatse vloer en wand aansluitingen en de verticale inwendige hoek bij de douche in de badkamer worden voorzien van een kimafdichting.

4 2.18. Overige voorzieningen Onder de raamkozijnen worden, daar waar een gemetselde borstwering aanwezig is, vensterbanken van marmer-composiet Bianco C mat gepolijst in standaard breedte aangebracht, behoudens daar waar de neggekanten worden betegeld in het wandtegelwerk. Onder de badkamer- en toiletdeuren worden kunststenen badceldorpels geplaatst in de kleur antraciet/grijs. Ter plaatse van de hoofdentree van het appartementencomplex wordt een opstelplaats voor de postkasten voorzien. Hier bevindt zich ook het bellentableau welke voorzien is van een camera naar de videofoon in het appartement. Het appartementencomplex wordt voorzien van algemene bewegwijzering en huisnummerborden Beglazing en schilderwerk Beglazing: De isolerende beglazing, HR++-glas, wordt toegepast conform EPC-berekening in de buitenkozijnen van het gehele appartement. Schilderwerk: Korte omschrijving van het buitenschilderwerk: - de buitenkozijnen, -deuren en vleugels worden dekkend geschilderd conform kleur- en materiaalstaat architect. - de buitenbetimmeringen, worden dekkend in het werk geschilderd conform kleur- en materiaalstaat architect. - De witte omkaderingen en banden in het buitenmetwelwerk. Korte omschrijving van het binnenschilderwerk: - de binnenbetimmeringen (o.a: binnenzijde buitenkozijnen en aftimmerlatten), worden dekkend wit in het werk geschilderd conform kleur- en materialenstaat architect. - deuren en raamvleugels worden aan de binnenzijde in de kleur van de buitenzijde afgelakt. - de radiatoren worden fabrieksmatig gemoffeld in een standaard kleur. - gas, - riool, - c.v., - en waterleidingen welke in het zicht komen worden niet geschilderd. - binnendeuren en binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in standaard wit. Doordat met watergedragen verven wordt geschilderd, kan het zijn dat de afgewerkte oppervlakte ruw blijft aanzien, c.q. aanvoelen Behangwerken Er wordt geen behang aangebracht Keukeninrichting De appartementen worden zonder keukeninrichting opgeleverd. De afzuigkap van de keukens (behoudens appartement 10) dienen voorzien te worden van een recirculatiekap. Er is geen afzuiging via dak of gevel mogelijk. Installatie punten worden voorzien voor de basisopstelling conform verkooptekening en als opbouw gemonteerd Water- en gasinstallatie Waterleidingen De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot gas en water zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit- en aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. De volgende tappunten worden aangesloten: Keuken: aanrecht en reserve apparaat (afgedopt) volgens verkooptekening. Toiletten: toiletcombinatie en fonteincombinatie volgens verkooptekening Badkamer: douchecombinatie, badcombinatie (alleen appartement 10), toiletcombinatie en wastafelcombinatie zoals aangegeven op de verkooptekening. Technische ruimte: vulpunt c.v. (aansluitpunt combitoestel), aansluitpunt wasautomaat De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel in de technische ruimte. De navolgende tappunten worden aangesloten: Keuken: aanrecht (afgedopt) volgens verkooptekening. Badkamer: douchecombinatie, badcombinatie (alleen appartement 10) en wastafelcombinatie Gasleidingen Er wordt een gasleiding gelegd naar het combitoestel (cv-toestel) volgens verkooptekening. In de keuken wordt er een fornuisaansluiting (afgedopt) aangebracht Sanitair Het sanitair t.p.v. het toilet en de badkamer wordt uitgevoerd in standaard wit. Het sanitair van de badkamer en toilet wordt compleet uitgevoerd met verchroomde kranen. Het toilet wordt voorzien van een toilet en fonteintje. In de badkamer wordt een wastafel, toilet en RVS doucheputje (en bad in appartement 10) voorzien. E.e.a. conform de sanitairlijst (Bijlage 1) Elektrische installatie Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De elektrische installatie wordt aangelegd (volgens NEN 1010 laatste druk) vanuit de meterkast, verdeeld over een voldoende aantal groepen naar de diverse aansluitpunten. In de bergingen in de kelder komt een 230v voorziening met wandcontdoos aangesloten op het appartement. De installatie zal worden uitgevoerd met standaard schakelmateriaal, kleur gebroken wit, met een inbouwhoogte van ca. 105 cm. boven de afgewerkte vloer, met uitzondering van de cvruimte, waar de installatie als opbouw wordt gemonteerd. Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een dubbele inbouwdoos, horizontaal geplaatst. In de keuken worden de wandcontactdozen aangebracht op ca. 120 cm. boven de afgewerkte vloer en op ca. 30 cm. boven de afgewerkte vloer in de overige ruimten. CAI, - telefonie en wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer. Het door de verkrijger afgesloten energiecontract dient in te gaan uiterlijk 1 week na oplevering. Wettelijk mogen geen leveringen overgedragen worden, de verkrijger moet zelf een contract afsluiten voor de levering van energie. Zwakstroominstallatie: De appartementen zijn voorzien van een bellentableau nabij de ingang gekoppeld aan een videofooninstallatie. Bij de voordeur van het appartement zelf komt een deurbel. Aardingsvoorziening: De aarding van de badkamer wordt aangesloten op de aardingsvoorziening. Rookmelders: Op diverse plaatsen zullen rookmelders conform verkooptekeningen worden aangebracht Telecommunicatievoorzieningen De aanleg van de glasvezel en CAI zijn in de koop- /aanneemsom begrepen. De glasvezel en CAI wordt tot in de meterkast afgemonteerd. De verkrijger dient zelf te zorgen voor de abonnementen. De appartementen zijn voorzien van standaard aansluitmogelijkheden voor telefoon en kabeltelevisie volgens verkooptekening Verwarmingsinstallatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de uitgave van de ISSO-51 welke op dit werk van toepassing is en conform de garantienormen. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als vloerverwarming verdeeld in een aantal n.t.b. groepen volgens installateur. Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,09 m2k/w. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. Ten aanzien van de vloerverwarming wordt bij de berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen rekening is gehouden met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en behoeft ( s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van het appartement ontvangt u hierover een gebruikers instructie. De CV- ketel is een HR combi ketel zonder waakvlam, comfortklasse conform de EPC. De temperatuurregeling vindt plaats door middel een kamerthermostaat. De leidingen naar de radiatoren worden uitgevoerd in flexibel kunststof buizen welke, met uitzondering van enkele in het zicht blijvende leidingen, in de afwerklaag van de vloeren worden weggewerkt Liftinstallatie Het appartementencomplex wordt voorzien van een liftinstallatie met op elke verdieping een stopplaats voor zover van toepassing, e.e.a. confom tekening. Deze lift is geschikt voor brancard en scootmobiel. Het appartementencomplex wordt nabij de hoofdentree voorzien van een plateaulift aan de buitenzijde om vanaf maaiveld tot het niveau van de entreedeur te komen. Deze is bedienbaar met een sleutelschakelaar en geschikt voor buitenopstelling.

5 SANITAIRLIJST OMSCHRIJVING SANITAIR (ruimte en aantal volgens verkooptekening) Van elke combinatie een omschrijving Closetcombinatie toilet: - Sphinx 300 closetcombinatie (inbouwreservoir) - inbouwspoelwaterreservoir - bediening: frontbedieningsplaat - Sphinx closetzitting met deksel wit Closetcombinatie badkamer: - Sphinx 300 closetcombinatie (inbouwreservoir) - inbouwspoelwaterreservoir - bediening: frontbedieningsplaat - Sphinx closetzitting met deksel wit Fonteincombinatie toilet: - Sphinx 300 fontein wit 40,5x46,7 cm. - Grohe toiletkraan - Viega plugbekersifon chroom Wastafelcombinatie: - Sphinx 300 wastafel wit 60 cm. - Grohe Costa wastafelmengkraan Douchecombinatie: - kunststof doucheputje met RVS rooster - Grohe Costa douchemengkraan incl. glijstangcombinatie Badcombinatie (alleen appartement 10): - Spinx 300 basic bad 180x80 cm. - Grohe Costa badmengkraan incl. handdouche Aansluitkraan: - aansluitkraan voor CV vulpunt - aansluitkraan voor wasmachine - aansluitpunt voor keukenkraan + reservetoestel middels een tapkraantje AFWERKSTAAT APPARTEMENTTYPE A1, B1, C1, A2, B2, C2, D, E. In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. Ruimte Vloeren Wanden Plafonds Hal afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Meterkast geen afwerking geen afwerking geen afwerking Toilet vloertegels wandtegels tot 1.25 structuurspuitwerk 300x300 mm 200x250 mm structuurspuitwerk Badkamer vloertegels wandtegels structuurspuitwerk 300x300 mm 200x250 mm (indien schuine kap verdiepingshoog Keuken afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk Woonkamer afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk (indien schuine kap Slaapkamers afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk (indien schuine kap Techniek afwerkvloer behangklaar met structuurspuitwerk uitzondering van opstelplaats MV+CV AFWERKSTAAT ALGEMENE RUIMTEN In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. Ruimte Vloeren Wanden Plafonds Stallingsgarage gevlinderde vloer gladde beton, hwc platen Bergingen betonblokken Schoonwerk Trappenhuis, hal gevlinderde vloer structuurspuitwerk hwc platen Souterrain Technische ruimte gevlinderde vloer onafgewerkt hwc platen Lifthal naaldvilt structuurspuitwerk structuurspuitwerk Trappenhuis, schoonloopmat structuurspuitwerk structuurspuitwerk Entree vloertegels 300x300 mm Trappenhuis, hal naaldvilt structuurspuitwerk structuurspuitwerk Algemeen: Alle leidingwerk en riolering wordt uitgevoerd als inbouw, m.u.v. de keuken, meterkast en c.vruimte.

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f.

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'(rl n ':,:~:'r;?kl f. Technische omschrijving 22 Appartementen V on Clermontpark te Vaals ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, -,. i\t;..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f. Landgraaf, 14 juni 2007 InhoudsoP!!ave: 1. Algemene

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond Technische omschrijving Hof van Leede te Warmond Technische omschrijving voor Hof van Leede te Warmond Het project bestaat uit 4 woongebouwen. Elk woongebouw heeft twee lagen met 2 appartementen per laag.

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN INHOUDSOPGAVE IDONGEN 4 DE BELJAART 5 GEMEENTE 6 SANS SOUCI 7 ARCHITECT 8 SITUATIE EN VOGELVLUCHT 10 VRIJSTAANDE WONINGEN 12 Vrijstaande woning (1 en

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie