1. Definities en omschrijvingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Definities en omschrijvingen"

Transcriptie

1 1. Definities en omschrijvingen Fieldmarketing De verstaat onder Fieldmarketing een vor m van dienstverlening met als uitgangspunt het verbeteren van de presentatie, de promotie, de verkrijgbaarheid en de verkoop van producten en diensten. Deze professionele vorm van dienstverlening speelt zich af in het veld, op straat, op de w inkelvloer, op beurzen en congressen; overal waar producten of diensten w orden aangeboden. Het is een overkoepelende ter m w aaronder de dienst Streetmarketing valt. Streetmarketing Alle marketingactiviteiten die plaatsvinden binnen de openbare ruimten. Dit wordt uitgevoerd door speciaal hiertoe getrainde en opgeleide mensen. De activiteiten bestaan uit Directe Verkoop, Ledenw erving, Krantenw erving, Lead Generation, Donateurw erving, Flyering, Sampling en andere vormen van promotionele activiteiten. Dienstverlener of Streetmarketing bureau De organisatie die verantw oordelijk is voor de aansturing van de Streetmarketing teams en hierdoor dus verantw oordelijk is voor de uitvoering van de Streetmarketing actie. Werver / promoter Medew erker van de dienstverlener of Streetmarketing bureau die in de openbare ruimte passanten benadert ten behoeve van Streetmarketing. Teamleider Medew erker van de dienstverlener of Streetmarketing bureau die aanspreekpunt en verantw oordelijk is namens het bureau in de openbare ruimte. Stakeholders De belangrijkste stakeholders vanuit het oogpunt van Streetmar keting zijn de consumenten, de w inkeliers, de opdrachtgevers en de gemeenten. Lead Generation of werving: Het gebruik van mar keting acties, die leiden tot het genereren van informatie, dat kan leiden tot nieuw e klanten of contacten. Flyeren: Het uitdelen/verspreiden van losse vellen/sheets met daarop gedrukte reclame. Sampling: Het uitgeven/verspreiden van proefmonsters aan potentiële consumenten.

2 2. Algemene Gedragscode A) Algemeen geldende regels Streetmarketing B) Regels specifiek van toepassing bij Streetmarketing acties met een Directe Verkoop of Abonneew erving C) Regels specifiek van toepassing bij Donateurw erving D) Regels specifiek van toepassing bij Samplingactiviteiten & Productpromotie A) Algemeen geldende regels Streetmarketing 1. Het Streetmarketing bureau houdt zich in al haar activiteiten aan de geldende w et- en regelgeving. Met speciale aandacht voor de gebieden arbeidsrecht, belasting- en premierecht en gemeentelijke verordeningen. 2. Het Streetmarketing team neemt de standplaats in op de daartoe toegew ezen locatie zonder hierbij de passantendoorstroming te blokkeren. 3. Er w ordt zowel voorafgaand, tijdens en na afronding van de activiteiten te allen tijde rekening gehouden met de belangen van de stakeholders (w inkeliers, consumenten, gemeenten). 4. Het Streetmarketing bureau heeft heel haar organisatie ingericht op het realiseren van kw alitatief hoogw aardige en effectieve dienstverlening. Dit betreft de selectie van de Streetmarketing onderw erpen en activiteiten, de algemene opleiding van medew erkers, de omgevingsanalyse teneinde elke mogelijke vorm van overlast te vermijden en de op specifieke acties gerichte instructie aan medew erkers 5. Het Streetmarketing bureau accepteert alleen opdrachten die niet in strijd zijn met de algemene maatschappelijke nor men en w aarden. Daarnaast accepteert het Streetmar ketingbureau geen opdrachten, w aarvan de uitvoering daarvan een mogelijk risico tot schade aan een stakeholder of de branche met zich meebrengt. 6. Het Streetmarketing bureau zorgt er voor dat medew erkers altijd voldoende goed geïnformeerd zijn m.b.t. het product en/of dienst dat w ordt aangeboden en dat zij deze kennis gebruiken om de klant goed in te lichten. 7. Het Streetmarketing bureau ziet er op toe dat het aantal medew erkers in een actiegebied har monieert met de omgeving en tot geen gevoelens van overlast leidt. 8. Het Streetmarketing bureau zorgt dat het publiek w aarmee contact w ordt gelegd geen negatief gevoel aan dat contact overhoudt. Dat betekent dat de medew erkers niet opdringerig, intimiderend of agressief zijn in hun activiteiten. 9. Het Streetmarketing bureau tracht iedere consument slechts 1 keer aan te spreken en niet te volgen na een ontw ijkende manoeuvre. 10. Binnen een passantenstroom van 150 m staat maximaal 1 Streetmar keting team. 11. Het Streetmarketing bureau ziet erop toe dat medew erkers er verzorgd en representatief uitzien. 12. Elke Streetmarketing activiteit w ordt gecoördineerd door een teamleider. 13. Het Streetmarketing bureau draagt er zorg voor dat teamleiders een geregistreerde badge of pas bij zich dragen met enerzijds naam of code van het Streetmarketing bureau, anderzijds naam van de medew erker en vanzelfsprekend dragen de medew erkers een geldige legitimatie bij zich. 14. Het Streetmarketing bureau ziet er op toe dat de w erkplek van de Streetmarketing teams schoon blijft tijdens de betreffende activiteiten en tevens ook schoon w ordt achtergelaten.

3 B) Aanvullende regels specifiek van toepassing bij Directe Verkoop of Abonneewerving 1. Het Streetmarketing bureau laat medew erkers nooit contant geld, maar uitsluitend schriftelijke toezeggingen accepteren. 2. Het Streetmarketing bureau draagt er zorg voor dat de kw aliteit van de actie niet onder druk mag komen te staan door commerciële doelstellingen. 3. Bij de afronding van het gesprek zullen de afspraken die gemaakt zijn puntsgew ijs met de klant w orden doorgenomen 4. Indien op straat een overeenkomst w ordt gesloten met de consument, dan krijgt de consument een kopie van de overeenkomst mee. Ook krijgt de consument een servicenummer, adres of adres mee, w aar navraag kan w orden gedaan over de afgesloten overeenkomst. C) Aanvullende regels specifiek van toepassing bij Donateurwerving 1. Het bureau laat medew erkers nooit contant geld, maar uitsluitend schriftelijke toezeggingen accepteren. 2. De dienstverleners zullen zich op een w ijze gedragen die de bekendheid van de opdrachtgevers doet toenemen en hun aanzien in de openbaarheid doet verhogen. Zij zijn zich er van bew ust dat zij door het publiek gezien w orden als vertegenw oordigers van de goede doelen sector. Dit houdt tenminste in dat: a. Nimmer negatieve uitlatingen over (concurrerende) goede doelen gedaan worden. b. De medew erkers van de dienstverleners goed op de hoogte zijn van de structuur en regels van de sector. Zij zullen het publiek altijd getrouw voorlichten over regels, keurmer ken, e.d. 3. De dienstverleners zijn zich er van bew ust dat zij haar w erkzaamheden verrichten in de openbare ruimte. Zij zullen deze verrichten met respect voor alle andere partijen die hierbinnen aanw ezig zijn. Zij zullen geen hinder veroorzaken voor w inkeliers, marktkooplui, etc. Gedragen zich collegiaal naar w ervers van andere organisaties: wanneer zij in hetzelfde gebied w erkzaam zijn zullen de leidinggevenden op een constructieve manier w erkafspraken maken, zodat ieder zo goed mogelijk zijn w erk kan doen. De door de dienstverleners ingezette w ervers zullen geen intimiderende of agressieve werkw ijze gebruiken. De door de dienstverleners ingezette w ervers: a. Stellen zich eerlijk, integer, oprecht en w aardig op opdat het imago van opdrachtgevers en de sector en het publieke vertrouw en daarin niet w ordt geschaad. b. Geven altijd correcte informatie m.b.t. donatievormen en of bedragen. c. Respecteren privacy. d. Roken en drinken niet tijdens het w erken. 4. De door de dienstverleners ingezette w ervers zullen zorgen voor de benodigde transparantie. Uit het materiaal dat gebruikt w ordt als ook uit het gevoerde gesprek zal voor de aangesproken personen duidelijk w orden w ie de partijen zijn die zij voor zich hebben. Wervers zijn goed getraind en geïnformeerd. Hebben een uitgebreid opleidings- en trainingsprogramma doorlopen en beschikken hierdoor over uitgebreide kennis van de missie en het w erkterrein van het doel w aarvoor geworven is. Wervers dragen altijd identificatie bij zich. D. m.v. een kaart inclusief pasfoto en logo van de organisatie w aarvoor geworven wordt.

4 5. Eventuele prestatiebeloning van w ervers is een aanvulling op reguliere pr imaire arbeidsvoorw aarden conform arbeidsrecht. Stukloon is niet toegestaan. Het deel van de kosten die de dienstverlenende organisatie berekent aan de opdrachtgevende organisatie bestaat dan ook voor een maximum van 15% aan bonussen oftewel prestatieloon aan w ervers. Hiermee garandeert de dienstverlenende organisatie dat haar w ervers geen agressieve methoden hanteren. 6. Gew orven leden en donateurs ontvangen direct bij aanmelding een schriftelijke bevestiging met het afgesproken bedrag en ter mijn van afschrijving en contactinformatie voor vragen, w ijzigingsverzoeken en opzegging. Gew orven leden en donateurs kunnen te allen tijde hun toezegging intrekken of beëindigen. Uitgangspunt van de dienstverlening is dat gew orven donateurs en leden via alle gangbare communicatiekanalen op hun besluit terug kunnen komen. Dit is onverkort van kracht indien dit donateurschap of lidmaatschap in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd. 7. Incassering van schriftelijke toezeggingen geschiedt uitsluitend direct ten gunste van de opdrachtgevende charitatieve organisaties. 8. Opdrachtgevers en dienstverleners gedragen zich in onderlinge concurrentie fair ten opzichte van elkaar. In het bijzonder w orden negatieve uitingen over anderen en het verstoren van onderlinge w ervingsactiviteiten achterw ege gelaten. 9. Opdrachtgevers en dienstverleners dragen zorg voor een adequate klachtenprocedure. De dienstverleners stemmen met de opdrachtgevende goede doelen procedures af voor een snelle en adequate afw ikkeling van klachten. Gew orven leden kunnen reageren r ichting het doel w aarvoor gew orven wordt. Klachten die tijdens de w ervingsactiviteiten w orden geuit door het publiek w orden altijd doorgegeven aan de betreffende organisatie. Dit betreft klachten over zow el de wervingsactiviteit zelf als over de charitatieve organisatie in het algemeen. Indien de klagende partij dit w enselijk acht w orden zijn of haar gegevens aan de betreffende organisatie doorgegeven. De klager zal dan binnen 10 dagen na de klacht gecontacteerd te w orden. D) Aanvullende regels specifiek van toepassing bij Sampling Activiteiten en Product Promotie 1. Het promotieteam draagt zorg dat de actielocatie en de omliggende straten schoon worden achtergelaten. Eventuele rondslingerende samples en/of flyer restanten worden opgeruimd. 2. Consumenten die een afvalverwerkend product of productsamples aangereikt krijgen, w orden gewezen op de naburige afvalpunten cq. geattendeerd op het schoonhouden van de stad of plaats. 3. Vuil van de actielocatie w ordt te allen tijde mee retour genomen. Hiervoor w orden geen gemeentelijke afvalbakken gebruikt. 4. Indien er gebruik w ordt gemaakt van audiovisuele ondersteuning mogen de stakeholders hier geen hinder van ondervinden. 5. Bij samplingactiviteiten w orden geen grootverpakkingen boven 1 liter / kilo meegegeven. 6. Indien er een file van passanten ontstaat door een bepaalde promotie, onderneemt het promotieteam de benodigde actie om de file kleiner te maken. Eventueel door de actie kortstondig te staken. 7. Het promotieteam geeft maximaal 1 sample (per smaak) per consument mee. 8. Indien er gebruik w ordt gemaakt van een standplaats w ordt hiervoor alleen de toegew ezen plaats en m2 benut, w aarbij rekening w ordt gehouden met de omliggende w inkeliers.

5 9. Aan kinderen tot 14 jaar w ordt alleen gesampled in het bijzijn van een toezichthouder / ouder 10. Alcohol en / of sigaretten promoties zijn binnen de openbare ruimte niet toegestaan 11. Bij calamiteiten w ordt een promotie direct stil gelegd 12. Veiligheid geldt boven alles bij de inzet van promotiematerialen. Zo w orden eventuele elektriciteitssnoeren w eggew erkt, scherpe voorwerpen verwijderd en gelet op banieren of ander materiaal dat kan omvallen. 3. Klachten procedure en evaluatie Voorop staat dat de Stakeholders altijd bij de Opdrachtgever of het Streetmar keting bureau kunnen klagen. Daarnaast kan w orden geklaagd bij de Reclame Code Commissie en bij de vereniging Dutch Field Marketing Association (). A. Klachten met betrekking tot de uitvoering Een ieder die meent dat in strijd met de bepalingen over de uitvoering Streetmar keting is bedreven, kan hierover schriftelijk en/of via een elektronisch klachtenformulier per (www.reclamecode.nl) een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie, conform de statuten en het reglement van de Stichting Reclame Code. Klachten over de uitvoering kunnen ook w orden ingediend bij de. B. Klachten met betrekking tot de organisatie Een ieder die meent dat in strijd met de bepalingen over de organisatie Streetmarketing is bedreven, kan hierover schriftelijk, per e- mail of via een elektronisch klachtenformulier een klacht indienen bij de. EVALUATIE Ieder jaar w ordt deze gedragscode geëvalueerd en eventueel aangevuld w aar nodig met praktijkgevallen.

DDMA STREETMARKETING GEDRAGSCODE

DDMA STREETMARKETING GEDRAGSCODE DDMA STREETMARKETING GEDRAGSCODE Hoofdstuk 1: algemene bepalingen. De in Hoofdstuk 1. opgenomen bepalingen gelden voor alle streetmarketing. De in de hoofdstukken 2 t/m 4 opgenomen bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Gedragscode Vereniging DDDN

Gedragscode Vereniging DDDN Gedragscode Vereniging DDDN Woord vooraf In 2004 is de Vereniging van Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (Vereniging DDDN) opgericht. De vereniging heeft ten doel kennis, informatie en contacten

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie 2015-2018. Samen w erken aan prettig w onen

Ondernemingsstrategie 2015-2018. Samen w erken aan prettig w onen Ondernemingsstrategie 2015-2018 Samen w erken aan prettig w onen Voorwoord De afgelopen tijd hebben w ij gew erkt aan het positioneren van onze nieuw e stip aan de horizon. Die nieuw e stip w erd onder

Nadere informatie

EINDPROJECT niveau 4 ICT

EINDPROJECT niveau 4 ICT EINDPROJECT niveau 4 ICT Kwalificatie : ICT Beheerder Crebonummer : 93191 Kerntaak : 4, Opzetten en inrichten van een servicedesk Examentoetsnaam : Examentoetscode (noise) : 9319104 Leerweg : BOL / BBL

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur d.d. : 28 oktober 2011 In de zaak van : xxx Tegen : xxx Status: De DDMA Privacy Autoriteit heeft het DDMA-bestuur

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN WOUDENBERG B.V. TE RENKUM Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 januari 2007

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN WOUDENBERG B.V. TE RENKUM Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 januari 2007 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN WOUDENBERG B.V. TE RENKUM Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 januari 2007 ARTIKEL 1: Toepasselijkheid 1.1A Deze voorw aarden gelden voor alle

Nadere informatie

Protocol Klachtenprocedure

Protocol Klachtenprocedure Protocol Klachtenprocedure FUNIQ BV Weteringdijk 27 8161 SE Epe Tel: 0578-641080 info@funiq.nl www.funiq.nl KvK: 61574546 IBAN: NL 33 TRIO 0197 9810 03 FUNIQ BV 2015 Klachtenprocedure funiq Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Protocol Klachtprocedure. De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V.

Protocol Klachtprocedure. De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. Protocol Klachtprocedure De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag. 3 2. Definities pag. 3 3. Doel van de klachtprocedure pag. 3 4. De informele klachtprocedure pag.

Nadere informatie

Sandra Hertogh advies coaching training

Sandra Hertogh advies coaching training Sandra Hertogh advies coaching training Protocol Klachtregeling Sandra Hertogh advies coaching training Sandra Hertogh Zoutmanstraat 46 2806XD Gouda Tel: 06-55742431 sandra@hertogh.me www.hertogh.me KvK

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders 1 Klachten Reglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de Branchevereniging behoort een onafhankelijke klachtenprocedure

Nadere informatie

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR)

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Definities en Algemene Bepaling 1.1. In deze Code wordt verstaan onder: Reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekeringen DAS (07/2011)

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekeringen DAS (07/2011) Algemene Voorwaarden (07/2011) Inhoudsopgave Artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De w achttijd 4 De verlening van de rechtsbijstand 5 De kosten van

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Klachtenreglement. SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Klachtenreglement. SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Klachtenreglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling 1. Werkingssfeer en doelstelling: Deze procedure is van toepassing op iedere cliënt van SlagKracht reintegratie en loopbaanontwikkeling.

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Voor het laatst door de Raad van Bestuur herzien op 3 maart 2015 Deugdelijk ondernemingsbestuur, ofw el corporate governance, draait rond het vinden van een goed evenw icht

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld.

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld. Algemene Voorwaarden Glasvezel- vergelijken.nl Welkomopwww.glasvezel- vergelijken.nl(glasvezel- vergelijken.nl)endankvoorjebezoek. Glasvezel- vergelijken.nliseenvergelijkingssiteophetgebiedvandienstenover100%

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Gedragscode Branch Out

Gedragscode Branch Out Branch Out 1. Doel 1.1. De gedragsregels hebben ten doel het gedrag van Branch Out in het maatschappelijk verkeer te bepalen, in het bijzonder ten opzichte van zijn opdrachtgevers en zijn concurrenten..

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

Gedragscode Fondsenwerving

Gedragscode Fondsenwerving Gedragscode Fondsenwerving Inleiding Financiering van de Vereniging VGnetwerken vindt plaats langs vier hoofdstromen: 1. structurele financiering (subsidiëring) vanuit de overheid, bedoeld voor de instandhouding

Nadere informatie

HANDHAVINGSPLAN EN UITVOERINGSPROGRAMMA 2015

HANDHAVINGSPLAN EN UITVOERINGSPROGRAMMA 2015 HANDHAVINGSPLAN EN UITVOERINGSPROGRAMMA 2015 Maart 2015 Voorwoord: Voor u ligt ons Handhavingsplan en Uitvoeringsprogramma 2015. Met dit plan hebben w e afgew ogen w elke toezicht- en handhavingstaken

Nadere informatie

A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015

A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015 A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015 A RT I K EL 1. H ET T O EPA S S I N G S B EREI K V A N D EZ E V O O RW A A

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE Reglement

KLACHTENCOMMISSIE Reglement KLACHTENCOMMISSIE Reglement INHOUDSOPGAVE KLACHTEN... 1 Reglement... 1 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie... 2 Artikel 3 Benoeming, schorsing en ontslag van de commissieleden...

Nadere informatie

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen Torion Gedragscode Aanvulling Omgangsregels INHOUD 1. Inleiding 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsnormen 4. De omgang met klanten en anderen 5. De werkrelatie 6. Samengevat Gedragscode Torion, aanvulling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguistische Psychologie (NVHNLP)

KLACHTENREGLEMENT Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguistische Psychologie (NVHNLP) KLACHTENREGLEMENT Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguistische Psychologie (NVHNLP) Preambule Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging U.A. Nederlandse (NVHNLP) heeft een klachtenprocedure in het

Nadere informatie

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De klachtenregeling voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van Stichting

Nadere informatie

Integriteitsbeleid VOORWOORD

Integriteitsbeleid VOORWOORD Integriteitsbeleid VOORWOORD De belangrijkste reden voor het formuleren van een integriteitsbeleid is te vinden in de organisatie zelf. Onduidelijkheid op het gebied van integriteit kan een organisatie

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Wij zijn uitsluitend een gezinscamping. Jeugd beneden 16 jaar w ordt alleen toegelaten onder begeleiding van ouders/verzorgers.

Wij zijn uitsluitend een gezinscamping. Jeugd beneden 16 jaar w ordt alleen toegelaten onder begeleiding van ouders/verzorgers. Versie 2014 REGLEMENT CAMPING D' N MASTENDOL 1. GEZINSCAMPING. Wij zijn uitsluitend een gezinscamping. Jeugd beneden 16 jaar w ordt alleen toegelaten onder begeleiding van ouders/verzorgers. 2. JAARPLAATS.

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: Noloc gedragscode Pagina 1 Gedragscode Noloc Algemeen De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Het lid (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

OVEREENKOMST PROJECTREKENING. INZAKE Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland. tussen

OVEREENKOMST PROJECTREKENING. INZAKE Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland. tussen OVEREENKOMST PROJECTREKENING INZAKE Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland 208.002 tussen Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Projecten Landelijk Gebied en STICHTING

Nadere informatie

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Gedragscode Stichting BrowseSafe Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Voorwoord Deze Gedragscode behorend bij het BrowseSafe Keurmerk is tot stand

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers zijn: de Alliantie, Dienst

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Regionale Omnibusenquête Beemster 2015

Regionale Omnibusenquête Beemster 2015 Omnibusenquête Beemster 2015 Regionale Omnibusenquête Beemster 2015 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: Gemeenten Beemster en Landsmeer Contactpersonen:

Nadere informatie

Gedragscode voor Telemarketing

Gedragscode voor Telemarketing Gedragscode voor Telemarketing waarin opgenomen de Code Telemarketing 2012 (CTM) inclusief de bepalingen ten aanzien van gevraagde telefonische oproepen. Gedragscode voor Telemarketing (GTM) In deze Gedragscode

Nadere informatie

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd.

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd. CODE LISTBROKING Artikel 1: inleiding. De listbrokers die lid zijn van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) hebben in aansluiting op de bestaande codes en regelingen van de associatie die zij

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Vacature voor voltijds directeur (m/v) zonder lesopdracht bij de Sint-Katarinaschool te Sint-Katelijne-Waver

Vacature voor voltijds directeur (m/v) zonder lesopdracht bij de Sint-Katarinaschool te Sint-Katelijne-Waver v.z.w. 8 april 2011 Vacature voor voltijds directeur (m/v) zonder lesopdracht bij de Sint-Katarinaschool te Sint-Katelijne-Waver Het bestuur van de vzw Sint-Katarinaschool wenst u op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Open-Api gebruikersvoorwaarden

Open-Api gebruikersvoorwaarden Open-Api gebruikersvoorwaarden Hieronder treft u de Open-Api gebruikersvoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Open-Api gebruiker, geeft u aan

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Privacyreglement SAM& VOF

Privacyreglement SAM& VOF Privacyreglement SAM& VOF Dit privacyreglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt en is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Algemeen

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Protocol Klachtregeling

Protocol Klachtregeling Protocol Klachtregeling MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Tel: 084-4308487 A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Fax: 084-7414248 A. (André) Tolman,

Nadere informatie

Compliance van last naar lust

Compliance van last naar lust Compliance van last naar lust NPSO Themamiddag 15 februari 2011 Wim van Slooten Directeur MOA Agenda MOA Compliance: Wat is compliance Waarom compliance Compliance en de MOA MOA, Center for Marketing Intelligence

Nadere informatie

KUNSTPROJECTEN. overheid scholen instellingen verenigingen bedrijven clubs particulieren

KUNSTPROJECTEN. overheid scholen instellingen verenigingen bedrijven clubs particulieren overheid scholen instellingen verenigingen bedrijven clubs particulieren KUNSTPROJECTEN Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu Mijn naam is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Versie 2013-2 (23 mei 2013) BESTUUR Artikel 1 Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de vijf jaar gelijktijdig zullen aftreden is het volgend

Nadere informatie

Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams

Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC STAVANGER, AFDELING PRIMAIR ONDERWIJS

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC STAVANGER, AFDELING PRIMAIR ONDERWIJS RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC STAVANGER, AFDELING PRIMAIR ONDERWIJS School : NTC Stavanger, afdeling primair onderwijs Plaat s : HAFRSFJORD - NOORWEGEN BRIN-nummer : 29RT Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten CODE TELEMARKETING (CTM) Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten Artikel 1 In deze code wordt verstaan onder: telemarketing: het planmatig en systematisch gebruik maken van het

Nadere informatie

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Binnen Bibliotheek Hoogeveen staat de continue kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en dus de klant - centraal. Wij betrekken nu ook onze klanten

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat

Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat 1. Rekenschap Het afleggen van rekenschap betekent dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de impact die het heeft

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag. Klachtenadviescommissie. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 1 van 37

Jaarverslag. Klachtenadviescommissie. Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 1 van 37 Jaarverslag Klachtenadviescommissie 2013 Zw olle, 7 april 2014 Jaarverslag klachtenadviescommissie 2013 Pag. 1 van 37 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Algemeen... 4 2. Doel van de klachtenadviescommissie...

Nadere informatie

JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame Bart Du Laing Secretaris Voorstelling van de JEP De JEP is het zelfdisciplinair controle-orgaan van de reclamesector in België.(www.jep.be). Opgericht in

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Halfjaarbeeld Sociaal Team Gouda januari juni 2015

Halfjaarbeeld Sociaal Team Gouda januari juni 2015 Halfjaarbeeld Sociaal Team Gouda januari juni 2015 Ik ben blij dat ik niet nog later ben gekomen. Dan had het een stuk moeilijker geweest om mijn probleem op te lossen. Nu kan ik nog veel zelf gaan regelen.

Nadere informatie