JAARVERSLAG Project Gentse Kanaalzone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2007 Project Gentse Kanaalzone

2 colofon TEKST Projectbureau Gentse Kanaalzone Gouvernementstraat Gent tel.: 0032 (0) fax: 0032 (0) webstek: VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Provincie Oost-Vlaanderen Marc De Buck gedeputeerde Gouvernementstraat Gent REALISATIE Kaart : Omgeving - Projectbureau Gentse Kanaalzone Fotografie : Philippe Debeerst Photoeil, in opdracht van provincie Oost-Vlaanderen (2007) Lay-out en druk : Karakters, Gent

3

4 bijlage: Lijst met veel gebruikte afkortingen afkortingen Verklaring AMT ANB AWV AWZ E1 tot en met E10 GAB H&W I1 tot en met I18 L1 tot en met L19 LEB 1 tot en met LEB 16 LNE M1 tot en met M22 MER MINA-raad MKROS MOW NMBS PIH PROVAG ROW RUP RVR SRO-Gent UA UGent VEGHO VITO VLACORO VLM VMM VR Afdeling Maritieme Toegang Agentschap voor Natuur en Bos Administratie Wegen en Verkeer Administratie Waterwegen en Zeewezen Nummer van een actie voor de uitbouw en de optimalisering van de bedrijventerreinen en economische zones zoals in het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone vermeld Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Afdeling Haven- en Waterbeleid Nummer van een actie voor de verbetering van de infrastructuren en de mobiliteit zoals in het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone vermeld Nummer van een actie voor de stimulering van de leefbaarheid en verwijdering/verplaatsing van onleefbare woninggroepen zoals in het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone vermeld Nummer van een actie voor de opwaardering van de landschappelijke en ecologische structuur en beeld zoals in het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone vermeld Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Nummer van een actie voor de verbetering van de milieukwaliteit zoals in het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone vermeld Milieueffectenrapport Milieu- en Natuurraad Milieuklachten registratie- en opvolgingssysteem Departement Mobiliteit en Openbare Werken Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Provinciaal Instituut voor Hygiëne Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed Ruimtelijk uitvoeringsplan Ruimtelijk Veiligheidsrapport Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Milieumaatschappij Veiligheidsrapportage

5 Project gentse kanaalzone inhoudstafel bijlage lijst met veel gebruikte afkortingen i voorwoord van de voorzitter 2 ii het netwerk gentse kanaalzone 4 1. Het Project Gentse Kanaalzone 5 2. Het definitief ontwerp van strategisch Plan wel-varende Kanaalzone mei de organisatie van Het netwerk Gentse Kanaalzone De Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone Het Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied Het Projectbureau Gentse Kanaalzone De projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone (PROVAG) 12 iii de communicatie in een HerKenbare naam een logo Het jaarverslag de bewonersgroepvergaderingen de nieuwsbrief de voorstellingsfolder foto s de webstek stickers milieuklachtenmeldpunt de rondleidingen PublieKsbrocHure strategisch Plan wel-varende Kanaalzone informatiefolder speybank luc deleu 17 iv het verslag van het jaarprogramma acties in Het Kader van de bijstelling en/of GoedKeurinG van Het strategisch Plan acties voor de uitbouw en optimalisering van bedrijventerreinen en economische zones acties voor Het stimuleren van de leefbaarheid van dorpen en woonwijken en de verwijdering/verplaatsing van onleefbare woninggroepen acties inzake infrastructuren en mobiliteit acties voor de verbetering van de landschappelijke en ecologische structuur en beeld acties voor de verhoging van de milieukwaliteiten acties inzake recreatie voorwaardenscheppende acties acties rond communicatie en draagvlakvorming 38 v financiering en begroting 2007 (financieel en boekhoudkundig verslag) INKOMSTEN UITGAVEN inhoudstafel

6 1 VooRWooRd Van de VooRzitteR

7 In juni 2002 werd het voorstel van strategisch plan Wel-varende Kanaalzone door de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone vastgesteld. Dit betekende de eerste belangrijke stap naar een kwaliteitsverhoging op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit en economie in de Gentse kanaalzone. In 2007 is dat voorstel van strategisch plan bijgesteld op basis van bijkomend onderzoek en is een definitief ontwerp van strategisch plan aan de Vlaamse Minister-President overgemaakt. In 2007 is in het Project Gentse Kanaalzone het strategisch planningsproces verder gevoerd en zijn meerdere acties uit het strategisch plan door de betrokken partners aangezet of uitgevoerd. Een selectie.. In 2007 werd verder gewerkt in de autonome grensoverschrijdende Nederlands-Vlaamse projectgroep met als werkopdracht de grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone. Doelstelling is om de verkenning in september 2008 af te ronden. zijn door het Agentschap voor Natuur en Bos de natuurlijke potenties van beide gebieden onderzocht. Op die manier werden alle wetenschappelijke gegevens vanuit de sectoren beschikbaar gesteld om tot een concrete afbakening over te kunnen gaan.. Tot slot werd in 2007 de overeenkomst subregionaal netwerk Gentse Kanaalzone verlengd voor een nieuwe periode van 6 jaar, gelijklopend met de lokale legislatuur. Daarmee is gestalte gegeven aan de verderzetting van de samenwerking in de Gentse kanaalzone, zoals die reeds meerdere jaren vorm krijgt. In de Stuurgroep van het Netwerk Gentse Kanaalzone werden deze en andere initiatieven toegelicht. Het overzicht van deze activiteiten en de andere acties uit het strategisch plan die in het jaarprogramma 2007 werden opgenomen, vindt u in dit jaarverslag terug. Veel leesplezier.. Ambtelijke vertegenwoordigers van de stuurgroepleden hebben in 2007 het overleg opgestart om voor de kanaaldorpen een samenhangend pakket aan maatregelen uit te werken om doorgaand vrachtverkeer uit de kanaaldorpen te weren. In functie van dit overleg werden in de dorpen vrachtwagentellingen en herkomst-bestemmingsonderzoeken uitgevoerd. De verwachting is dat de resultaten van deze onderzoeken in 2008 gecommuniceerd kunnen worden.. De Vlaamse Landmaatschappij heeft in 2007 verder gewerkt aan de opmaak van een inrichtingsplan voor de koppelingsgebieden van Desteldonknoord en Desteldonk-zuid. Dit inrichtingsplan is in november voor advies overgemaakt aan de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. Medio 2007 is ook gestart met de opmaak van het inrichtingsplan Kluizendok. André Denys, gouverneur oost-vlaanderen voorzitter stuurgroep netwerk gentse kanaalzone. In navolging van de studie Inventaris van de natuurwaarden in de Gentse Kanaalzone, ter voorbereiding van de afbakening ecologische infrastructuur zijn gesprekken over een verdere afbakening van de natuurhabitats opgestart. In functie van deze gesprekken is aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht gegeven de landbouwstructuur van de Kale- en Moervaartvallei in beeld te brengen. Gelijktijdig 3 VooRWooRd

8 hoofdstuk 2 het netwerk gentse kanaalzone

9 1 het PRoject Gentse Kanaalzone In 1993 werd op initiatief van de Provincie Oost- Vlaanderen het ROM-project Gentse Kanaalzone opgestart. ROM staat daarbij voor Ruimtelijke Ordening en Milieu. De ROM-aanpak is begin van de jaren 90 in Nederland toegepast ondermeer in de Zeeuwsche kanaalzone. Kenmerkend is de samenhangende aanpak van ruimtelijke en milieuaspecten in een bepaald gebied. De ROM-aanpak in de Gentse kanaalzone heeft als doel het ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid in dit maritiem-industrieel gebied beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor zijn er verschillende redenen.. De economische activiteiten in een maritiem-industrieel gebied gaan onvermijdelijk met milieuhinder gepaard. Dit is ook het geval in de Gentse kanaalzone, waar omwille van historische ontwikkelingen bedrijven en woonkernen zich op korte afstand van elkaar bevinden.. Ondanks de nabije maritiem-industriële omgeving is het in meerdere woonkernen van de kanaalzone goed om wonen. Er moet evenwel zorg voor worden gedragen dat de woonkwaliteit en de leefbaarheid behouden blijft en waar nodig wordt verbeterd. Buiten de eigenlijke woonkernen bevinden zich op vele plaatsen groepen van woningen, vaak midden in het maritiem-industrieel gebied. Hier is de woonkwaliteit ronduit laag en kan de leefbaarheid maar moeilijk worden gegarandeerd. Een doorgedreven ruimtelijke scheiding tussen de economische activiteiten en het wonen is hier noodzakelijk.. De uitbouw van de kanaalzone als een zeehavengebied met nieuwe economische activiteiten en grootschalige infrastructuur wijzigt de bestaande landschappelijke structuur grondig. Een meer landschappelijke benadering bij de aanleg van de bufferzones, de inrichting van bedrijventerreinen en de uitbouw van verkeersinfrastructuur kan een hedendaags, nieuw landschap in de Gentse kanaalzone tot stand brengen. Sinds 1993 wordt met alle betrokken publieke en private actoren in de kanaalzone een intensief proces van planning en visievorming vanuit de bovenstaande problematiek gevoerd. De visie op de samenhangende ontwikkeling van het gebied is in 1996 tot een ontwerp van streefbeeld uitgewerkt. De belangrijkste opties uit het ontwerp streefbeeld en dringende ruimtevragen zoals de uitbreiding van bestaande bedrijven en de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur, hebben in 1998 en in 2001 al tot een omvangrijke herziening van het gewestplan Gentse en Kanaalzone geleid. Tegelijkertijd is het ontwerp streefbeeld met bijkomende onderzoeken verfijnd en verder onderbouwd en zijn reeds enkele uitvoeringsprojecten opgestart. De resultaten van de onderzoeken en de verdere visievorming zijn in juni 2002 in het voorstel van strategisch plan Wel-varende Kanaalzone opgenomen. Dat is in 2007 bijgesteld op basis van bijkomend onderzoek tot een definitief ontwerp van strategisch plan en is op 9 november 2007 aan de Vlaamse Minister-President overgemaakt.. De gehele kanaalzone van Gent tot Terneuzen heeft een groot economisch belang. Een doordachte economische positionering, een geoptimaliseerd aanbod aan bedrijventerreinen en een hierop afgestemd ruimtelijk beleid, infrastructuurbeleid en mobiliteitsbeleid moeten de economische ontwikkeling ook op lange termijn vrijwaren. 5 hoofdstuk 2

10 2 het definitief ontwerp Van strategisch Plan Wel-VaRende Kanaalzone mei 2007 Het strategisch plan is opgevat als een beleidsplan dat naast een streefbeeld met economische, ruimtelijke en milieuopties voor de lange termijnontwikkeling van de Gentse kanaalzone, ook een uitvoeringsprogramma bevat met acties en maatregelen op korte en lange termijn. Tevens zijn hierin de organisatiestructuur en de instrumenten voor de uitvoering van de acties en maatregelen aangegeven. Op de stuurgroep van 24 juni 2002 is aan de partners van het Project Gentse Kanaalzone het voorstel van strategisch plan Wel-varende Kanaalzone voorgelegd. In oktober en november 2002 is over dit document door de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) Afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit een advies geformuleerd. In het najaar van 2002 heeft bilateraal overleg plaatsgevonden tussen de projectcoördinatie voor het strategisch plan en de betrokken administraties van de Vlaamse overheid (AWZ, AROHM en AMINAL resp. H&W, ROW en LNE) over de noodzakelijke aanvullingen aan dit strategisch plan. De aanvullingen zijn een gevolg van de vraag voor het uitwerken van een verduurzamend scenario inzake economische ontwikkeling, van de uitvoering van Europese richtlijnen en van de recente Vlaamse regelgeving onder meer inzake veiligheidsrapportering (het zogenaamde ruimtelijk veiligheidsrapport) en de strategische milieueffectbeoordeling (het zogenaamde plan- MER). Omwille van het vergevorderd stadium waarin het strategisch planningsproces zich bevond, is besloten voor de Gentse zeehaven een specifieke werkwijze te volgen. Het verder procesverloop en de inpassing van de noodzakelijke aanvullingen aan het strategisch plan zijn in februari 2003 in overleg met de Vlaamse overheid vastgelegd. Deze afspraken zijn door de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone van 17 maart 2003 bevestigd. Concreet werden daartoe de volgende nota s voor de bijstelling van het strategisch plan Wel-varende kanaalzone uitgewerkt : 1. een nota plan-milieueffectenrapport, 2. een nota ruimtelijk veiligheidsrapport op strategisch planniveau, 3. een nota voor de verdere verduurzaming van de economische ontwikkeling, 4. een nota over de natuurwaarden in de zee haven en dit o.a. ter voorbereiding van de afbakening van de ecologische infrastructuur in het zeehavengebied. Op basis van deze nota s is met de partners van het Netwerk Gentse Kanaalzone het voorstel van strategisch plan bijgesteld. Daarnaast is de tekst ook geactualiseerd op basis van de actuele inzichten en andere recente studies. Een definitief ontwerp van strategisch plan werd op 3 mei 2007 ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone. Aansluitend werd over dit strategisch plan een advies uitgebracht door de raden van de gemeente Evergem en Zelzate, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de raad van bestuur van het havenbedrijf Gent GAB. Op 9 november 2007 werd een ondertekende versie van het strategisch plan aan de Vlaamse Minister- President, Kris Peeters, overhandigd. 6 hoofdstuk 2

11 3 de organisatie Van het netwerk Gentse Kanaalzone De samenwerking van publieke en private actoren inzake visievorming en uitvoeringsprojecten in de Gentse kanaalzone, wordt als een bestuurlijk netwerk getypeerd. Onderstaand schema geeft de structuur van het Netwerk Gentse Kanaalzone. Reguliere overheden (diensten federale en Vlaamse overheid, provincie, gemeente) NETWERK GENTSE KANAALZONE Projectbureau Gentse Kanaalzone Werkgroepen STUURGROEP NETWERK GENTSE KANAALZONE voorzitter: Gouverneur Vlaamse regering Subregionaal Overlegorgaan Gentse zeehavengebied (SRO) voorzitter: Gouverneur Betrokken actoren Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone (PROVAG) Bewonersgroepen kanaaldorpen Grensoverschrijdend overleg Terneuzen-Gent 7 hoofdstuk 2

12 De belangrijkste onderdelen in dit Netwerk zijn: 1 de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone - kortweg de stuurgroep ; 2 het Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied - kortweg SRO-Gent ; 3 de projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone - kortweg PROVAG ; 4 het Projectbureau Gentse Kanaalzone de stuurgroep netwerk Gentse Kanaalzone De Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone is het forum waarop beleidsstandpunten over alle aspecten van de ontwikkeling van de Gentse kanaalzone worden ingenomen. Taken De taken van de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaal - zone zijn:. het vaststellen van het eigen jaarprogramma ;. het opvolgen van het uitvoeringsprogramma en het korte termijn plan van actie uit het strategisch plan ;. het voorbereiden van de adviezen die het Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied kan verlenen ;. het inhoudelijk aansturen, het adviseren van het Jaarprogramma PROVAG en het evalueren van de werkzaamheden van PROVAG ;. het verlenen van adviezen over bijzondere, zwaarwegende projecten in het vergunningenbeleid ;. het afstemmen van het grensoverschrijdend beleid in de Gentse en Zeeuwsche kanaalzone en het opzetten van grensoverschrijdende projecten. SamenSTelling De Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone is samengesteld uit publieke en private actoren die bij de ontwikkeling van het gebied betrokken zijn. De volgende actoren zijn lid van de stuurgroep. VlAAmSe OVeRheid. agentschap economie entiteit europa economie. agentschap landbouw en visserij en agentschap landbouw en visserij, duurzame landbouwontwikkeling oost-vlaanderen. agentschap voor natuur en bos, oost-vlaanderen. agentschap wegen en verkeer en agentschap wegen en verkeer, afdeling wegen en verkeer oost-vlaanderen. departement leefmilieu, natuur en energie, afdeling milieu, natuur en energiebeleid. departement mobiliteit en openbare werken, afdeling maritieme toegang en afdeling haven- en waterbeleid. departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en agentschap ruimtelijke ordening vlaanderen, afdeling oost-vlaanderen. departement werk en sociale economie. sociaal bemiddelaar voor de vlaamse zeehavens. vlaamse landmaatschappij oost-vlaanderen. vlaamse vervoersmaatschappij de lijn - oost-vlaanderen RiJKSWATeRSTAAT ZeelANd WATeRdiSTRiCT WeSTeRSChelde PROViNCie OOST-VlAANdeReN PROViNCiAle ONTWiKKeliNGSmAATSChAPPiJ POm OOST-VlAANdeReN PROViNCie ZeelANd GemeeNTeN evergem gent terneuzen zelzate havenbedrijf GeNT GAB AANKOOPCOmiTe GeNT 1 NmBS holding district NOORd-WeST infrabel directie NeTWeRK TeChNiSCh BeheeR - havens NmBS holding directie PATRimONium, STATiONS en VASTGOed BuReAu VAST- GOedBeheeR 8 hoofdstuk 2

13 BeWONeRSGROePeN desteldonk doornzele - kerkbrugge - langerbrugge klein-rusland mendonk - sint-kruis-winkel oostakker rieme economische ACTOReN volvo cars gent sidmar / arcelor mittal gent honda europe voka - kamer van koophandel oost-vlaanderen vegho benelux economische unie euregio scheldemond NATuuRBeWeGiNGeN het groen platform bbl bond beter leefmilieu WeRKNemeRSORGANiSATieS abvv scheldeland aclvb gent acv gent landbouworganisaties (vanaf de vergadering van 25 oktober 2004) algemeen boerensyndicaat boerenbond oost-vlaanderen POliTieKe FRACTieS AlS WAARNemeRS cd&v groen! sp.a spirit vlaams belang open vld De opname van nieuwe leden Iedere betrokken actor uit de Gentse kanaalzone kan als lid van de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone worden toegelaten. De eventuele opname van een nieuw lid wordt op de agenda geplaatst. Alle stuurgroepleden moeten zich akkoord verklaren met de opname van het nieuwe lid. De agenda De voorzitter maakt met het projectbureau een voorstel van agenda op. Het voorzitterschap Het voorzitterschap wordt door de gouverneur van Oost-Vlaanderen als commissaris van de Vlaamse regering uitgeoefend. In aflopende volgorde is de vervanging mogelijk door de eerste gedeputeerde, een bestuurder uit het schepencollege van Gent, een bestuurder uit het schepencollege van Evergem en een bestuurder uit het schepencollege van Zelzate. De beslismomenten Er wordt voor de beslismomenten uitgegaan van een consensusstandpunt. De beslispunten worden behandeld in twee vergaderingen : In een eerste vergadering wordt het beslispunt toegelicht en besproken. Indien nodig wordt de tekst van het beslispunt voorbereid in een aparte werkgroep. In een tweede vergadering wordt een beslissing genomen over het beslispunt. Daarbij wordt de tekst op voorhand aan alle leden bezorgd. Er wordt in principe niet gestemd. Indien dit toch gevraagd wordt, wordt het voorstel aanvaard indien ten minste 2/3 van de aanwezige leden akkoord gaat met het voorstel. De motivering voor het niet akkoord gaan wordt opgenomen in het verslag van de vergadering.. PROJeCTBuReAu GeNTSe KANAAlZONe en externe PROCeSBeGeleideRS afspraken voor de werking van de STuurgroep In 2003 zijn de afspraken voor de werking van de stuurgroep vastgelegd. Deze afspraken zijn veeleer opgevat als spelregels. Deze spelregels zorgen er voor dat efficiënt wordt vergaderd en dat afspraken kunnen worden gemaakt. overzicht van de vergaderingen in 2007 In 2007 werd tweemaal vergaderd. De volgende agendapunten zijn aan bod gekomen. Vergadering van 26 maart 2007 Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2006 Netwerk Gentse Kanaalzone Bespreking jaarprogramma 2007 Netwerk Gentse Kanaalzone Stand van zaken bijstelling strategisch plan. Voorstelling en goedkeuring gebiedsvisie Klein- Rusland oost 9 hoofdstuk 2

14 Stand van zaken landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden fase 1 Voorstelling landbouwstudie Moervaartvallei Evaluatie milieuklachtenmeldpunt 2006 Vergadering van 3 mei 2007 Ter goedkeuring : Jaarprogramma 2007 Netwerk Gentse Kanaalzone Ter goedkeuring : Definitief ontwerp wel-varende kanaalzone Ter kennisgeving : Simulatie van effecten geluidswal of -scherm in koppelingsgebieden rond Kluizendok Ter kennisgeving : Voorstelling ontwerp van inrichtingsplannen landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden fase 1 Ter kennisgeving : Gebiedsvisie bedrijventerrein Langerbruggekaai 3.2. het subregionaal overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied Op verzoek van het Havenbedrijf Gent GAB, de gemeente Evergem, de Stad Gent en de gemeente Zelzate werd in uitvoering van het havendecreet 1 op 30 oktober 2002 een Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied (kortweg SRO-Gent) opgericht. Het is het formeel adviesorgaan voor de Vlaamse regering over aspecten van de ontwikkeling van de Gentse zeehaven. Door het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering in 2004 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor openbare werken op 16 november 2005 een wijzigingsbesluit met een nieuwe samenstelling ondertekend. Naar aanleiding van een wijziging in de vertegenwoordiging van de Vlaamse minister, bevoegd voor het beleid van de ruimtelijke ordening, heeft de Minister, bevoegd voor openbare werken, op 26 juli 2006 een wijzigingsbesluit met een nieuwe samenstelling ondertekend. Dit wijzigingsbesluit houdt rekening met de 1/3 genderneutraliteitsregel. op de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van de woonkernen ; advies verlenen over de impact van de havenactiviteiten op de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van de woonkernen. huidige SamenSTelling Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober 2006 werden aan de Vlaamse overheid de namen voor nieuwe vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Gent GAB, de stad Gent, de gemeente Evergem en de gemeente Zelzate doorgegeven. Het voorstel tot gewijzigde samenstelling wordt onderstaand weergegeven. Deze samenstelling wordt in 2008 bekrachtigd via M.B. VOORZiTTeR André Denys - gouverneur van de Provincie Oost- Vlaanderen VeRTeGeNWOORdiGeRS VlAAmSe ministers Freddy Aerts - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor de openbare werken Frank Vanden Bulcke - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het vervoer Freya Poppe - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het economisch beleid Wim Van Damme - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid Annita Stevens - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het beleid van de ruimtelijke ordening Bart Bollen - Vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het landbouwbeleid en Vlaams minister bevoegd voor het leefmilieubeleid havenbedrijf GeNT GAB (voorstel) Sas Van Rouveroij Peter Mortier GemeeNTe evergem (voorstel) Erik De Wispelaere Taken De taken van het Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied zijn : het nagaan van de impact van de havenactiviteiten STAd GeNT (voorstel) Karin Temmerman GemeeNTe ZelZATe (voorstel) Freddy De Vilder 1 Artikel 28 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens en het besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 2001 houdende de organisatie en de werking van subregionale overlegorganen. 10 hoofdstuk 2

15 Als plaatsvervangende leden VeRTeGeNWOORdiGeRS VlAAmSe ministers Peter De Backer - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor de openbare werken Freya Verlinden - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het vervoer Koen Vermoesen - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het economisch beleid Karin Van Mossevelde - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid Ine Dhondt - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het beleid van de ruimtelijke ordening David Stevens - vertegenwoordiger Vlaams minister bevoegd voor het landbouwbeleid en de Vlaams minister bevoegd voor het leefmilieubeleid havenbedrijf GeNT GAB (voorstel) Katty Bernard Marijke De Vreese GemeeNTe evergem (voorstel) Joke Schauvliege STAd GeNT (voorstel) Tom Balthazar GemeeNTe ZelZATe (voorstel) Patricia De Meyer overzicht van de vergaderingen in 2007 Het SRO-Gent is in 2007 niet bijeen gekomen. Wel heeft het projectbureau Gentse kanaalzone naar de effectieve en plaatsvervangende leden het jaarverslag 2006 en het jaarprogramma 2007 opgestuurd. De effectieve en plaatsvervangende leden werden verder geïnformeerd over de stand van zaken van de te nemen vervolgstappen in het kader van de bijstelling van het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone het Projectbureau Gentse Kanaalzone Het Projectbureau heeft als opdracht de coördinatie en de aansturing te verzorgen van de opties uit het strategisch plan. Deze opdracht houdt in dat niet alleen de nodige initiatieven worden genomen om de acties en de maatregelen van het uitvoeringsprogramma te realiseren, maar ook dat de inhoudelijke opties van het streefbeeld op hun samenhang en hun vooropgestelde kwaliteiten worden bewaakt. De Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent GAB, de stad Gent en de gemeenten Evergem en Zelzate staan in voor de financiering van de werking van het Projectbureau. Taken De taken van het Projectbureau Gentse Kanaalzone zijn : het voorbereiden en het opvolgen van de acties en de maatregelen in het uitvoeringsprogramma en het verzorgen van de noodzakelijke contacten met de betrokken partners en actoren in functie van de uitvoering ; het opvolgen van nieuwe initiatieven die van invloed zijn op of kaderen in het strategisch plan ; het uitvoeren van het beleidsvoorbereidend werk voor de bijstelling van het strategisch plan ; het voorbereiden en opvolgen van de adviesverlening van het Subregionaal Overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied ; het coördineren van de werkzaamheden van de werkgroepen die in het kader van het Netwerk Gentse Kanaalzone actief zijn of zullen zijn, alsook het zorgen voor de terugkoppeling naar de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone ; het verlenen van advies over projecten die kaderen in het strategisch plan ; het verzorgen van communicatie over het Project Gentse Kanaalzone waaronder contacten met bewonersgroepen en private actoren ; het voorbereiden en het opvolgen van de vergaderingen en de beslissingen van de Stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone. Voor de uitvoering van deze taken en opdrachten kan het projectbureau een beroep doen op externe ondersteuning : het bureau Omgeving voor de inhoudelijke ondersteuning en het advocatenkantoor Ryckbost voor de juridische ondersteuning. SamenSTelling Mieke Gevaert en Freddy Vanheule zijn respectievelijk als voltijds projectcoördinator en als voltijds planningsdeskundige voor het projectbureau aangesteld. Beiden zijn toegevoegd aan het ambt van de gouverneur als commissaris van de Vlaamse regering. Voor Mieke Gevaert is dit tot Per 1 november 2007 is Freddy Vanheule niet langer werkzaam bij het projectbureau. 11 hoofdstuk 2

16 Daarnaast zorgen Frank De Mulder, als directeur van de provinciale Milieudirectie, en Alain Moerman, Frederika Torfs, Lobke Rienckens en Marjan Van Avermaet, vanuit de provinciale dienst Planning en Natuurbehoud, voor ondersteuning van het projectbureau. Ook het secretariaat van het projectbureau is ondergebracht bij de dienst Planning en Natuur behoud van de Provincie Oost- Vlaanderen de projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone (PRoVaG) De projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone (PROVAG) staat in voor de realisatie van de doelstellingen inzake leefbaarheid in de Gentse kanaalzone door middel van een aanvullend grondbeleid. PROVAG is door de Provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent GAB, de stad Gent en de gemeenten Evergem en Zelzate op 17 maart 2003 opgericht als filiaal van het Havenbedrijf Gent GAB, met de rechtsvorm van een projectvereniging. Taken De taken van PROVAG zijn : De uitvoering van aanvullend grondbeleid zoals : - het verwerven en het tussentijds beheer van de onroerende goederen, desgevallend de verwijdering van de gebouwen ; - de overdracht van goederen aan het Haven bedrijf Gent GAB, de Vlaamse overheid of derden ; - de prospectie ten behoeve van concrete deelprojecten, voor zover deze niet door andere instanties op een adequate manier worden opgenomen, met ondermeer het statuut van de gronden, prijsschatting, de juridische randvoorwaarden, Voor de uitvoering van deze taak prefinanciert de Vlaamse overheid de verwerving van goederen gelegen op gronden die een specifieke bestemming van zeehavengebied of toekomstige waterweg hebben. De vaststelling en uitvoering van gebiedsgerichte acties zoals : - initiatieven voor de uitbouw van de koppelingsgebieden, - de opwaardering van de ecologische waarden, - de landschapsontwikkeling, - de verbetering van de leefbaarheid en het beeld van het zeehavengebied. Voor de uitvoering van deze taak wordt een afzonderlijke overeenkomst en financiering met de Vlaamse overheid afgesloten. De vaststelling en uitvoering van het sociaal begeleidingsplan zoals : - de concrete modaliteiten voor uitvoering van vrijwillige verkoop/aankoop van onroerende goederen, - de vaststelling van herhuisvestingsstrategie, - de vaststelling van mogelijke herhuisvestingsprojecten. Het sociaal begeleidingsplan wordt uitgevoerd door de sociaal bemiddelaar voor de Vlaamse zeehavens die door de Vlaamse regering wordt aangesteld en gefinancierd. PROVAG stuurt de werkzaamheden van de sociaal bemiddelaar aan. Hij heeft in de raad van bestuur van PROVAG een raadgevende stem. SamenSTelling De raad van bestuur is samengesteld uit effectieve en plaatsvervangende leden die de besturen die de projectvereniging hebben opgericht, vertegenwoordigen. Verder wordt de raad van bestuur ondersteund door een verslaggever, experts, een advocatenkantoor en maatschappelijk adviseur. Als effectieve leden PROViNCie OOST-VlAANdeReN De Coninck Philippe De Meyer Patricia Van Pée Jozef - secretaris STAd GeNT Decaluwé Lieven Peeters Christophe Schiettekatte Anne - eerste ondervoorzitter havenbedrijf GeNT GAB Martens Anne Temmerman Karin Van Rouveroij Sas - voorzitter GemeeNTe evergem De Wispelaere Erik - tweede ondervoorzitter Huysman Filip Van Grembergen Ilse 12 hoofdstuk 2

17 GemeeNTe ZelZATe De Vilder Freddy derde ondervoorzitter Spiessens Etienne Van Weynsberghe Kurt Als plaatsvervangende leden PROViNCie OOST-VlAANdeReN Beke Johan STAd GeNT Kaçar Meryem havenbedrijf GeNT GAB Heughebaert Marc GemeeNTe evergem Cocquyt Rebecca GemeeNTe ZelZATe Coppens Jan Als raadgevende leden PROViNCie OOST-VlAANdeReN Janssens Johan STAd GeNT Van Laecke Filip GemeeNTe evergem Pisman Kathleen GemeeNTe ZelZATe Goemaere Dirk Als experten Colpaert Toon, gewestelijk havencommissaris De Mulder Frank, provinciebestuur Oost-Vlaanderen Huys Caroline, kabinetsattaché schepen Sas Van Rouveroij Van Craeyvelt Eugeen, Havenbedrijf Gent GAB Als advocatenkantoor Ryckbost Donatienne Als maatschappelijk adviseur met raadgevende stem Aelbers Roeland Als verslaggever / ambtelijke ondersteuning Mortier Peter overzicht van de vergaderingen in 2007 De raad van bestuur kwam in 2007 drie maal samen. Vergadering van 16 mei 2007 Akteneming van de aanduiding, door de partners, van de bestuurders, de plaatsvervangers, en de leden met raadgevende stem. Aanduiding voorzitter, ondervoorzitters, secretaris. Toelichting opdracht en werking van Provag. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 3 mei Aktiviteitenverslag Goedkeuring. Opdrachtbrief aan de commissaris-revisor. Goedkeuring. Project Langerbruggestraat - Toelichting over de problematiek - Akeneming van de brieven d.d. 4 april 2007 en 13 april 2007 vanwege de Afdeling Maritieme Toegang. - Specifieke projectovereenkomst nr. 1. Goedkeuring. - Opvragen bijdragen van de partners. - Opdrachtbrief aan het eerste Comité tot Aankoop. Goedkeuring. - Selectie van een aannemer voor afbraakwerken. Principiële beslissing. Vergadering van 30 juni 2007 Akteneming van de aanduiding van een nieuwe bestuurder. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 16 mei Jaarrekening Goedkeuring. Volmacht op de rekeningen van Provag Project Langerbruggestraat - Toelichting over de stand van zaken. - Overzicht van de gevoerde briefwisseling. - Selectie van een aannemer voor afbraakwerken. Goedkeuring offerte-aanvraag. Mogelijke rol van Provag in de inrichting, het onderhoud en het beher van koppelingsgebieden. Bespreking. Vergadering van 13 oktober 2007 Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 30 juni Toelichting over de koppelingsgebieden in het havengebied. Project Langerbruggestraat - Toelichting over de stand van zaken. - Selectie van een aannemer voor afbraakwerken. Gunning. 13 hoofdstuk 2

18 hoofdstuk 3 de communicatie in 2007

19 Het Netwerk Gentse Kanaalzone zorgt ervoor dat er een bestuurlijk draagvlak tot stand komt voor de uitvoering van iedere actie uit het strategisch plan. Om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren, maakt het projectbureau gebruik van een communicatieplan. In het communicatieplan zijn de communicatiedoelstellingen op korte en lange termijn voor iedere doelgroep aangegeven. Om deze communicatiedoelstellingen uit te voeren, zijn in 2007 de volgende communicatiemiddelen ingezet. 1. een herkenbare naam In en buiten de Gentse regio staat het Project Gentse Kanaalzone voor de aanpak van de problematiek op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu in de Gentse kanaalzone, maar ook de economische, de leefbaarheids- en de mobiliteitsaspecten voor de ontwikkeling van de Gentse kanaalzone komen tot hun recht. 2. een logo Het logo wordt gebruikt in alle interne en externe communicatie. Het logo is opgebouwd uit een woord -merk, Project Gentse Kanaalzone, en een beeld -merk, de kringen in het water en de rechthoek. De rechthoek symboliseert het kanaal. De kringen in het water verwijzen enerzijds naar het centrale element in het project, het water van het kanaal Gent- Terneuzen en anderzijds naar de dynamiek die ontstaat bij het gooien van een steen in het water, hier in de betekenis van het ondernemen van een actie die dynamiek in de onmiddellijke omgeving op gang brengt. In het logo worden meerdere kringen gebruikt om de samenwerking binnen de arena van het netwerk te beklemtonen. 3. het jaarverslag In 2008 wordt voor de vijfde maal een jaarverslag over het Project Gentse Kanaalzone opgemaakt. Met dit jaarverslag wordt de werking van het voorbije jaar (2007) naar alle publieke en private actoren van het netwerk en ook naar doelgroepen daarbuiten gecommuniceerd. 4. de bewonersgroepvergaderingen Reeds enkele jaren zijn in ieder kanaaldorp bewonersgroepen actief. Meermaals per jaar worden met de ondersteuning vanuit het projectbureau, bewonersgroepvergaderingen georganiseerd. Op deze vergaderingen worden de bewoners geïnformeerd over de voortgang van de verschillende uitvoeringsprojecten en kan over actuele aandachtspunten worden gediscussieerd. De data en de agenda van deze informatie- en discussiemomenten worden met bevoorrechte getuigen uit iedere bewonersgroep voorbereid. Op deze voorbereidende vergaderingen wordt ook een algemene stand van zaken weergegeven van de ontwikkelingen in de Gentse kanaalzone. Het overleg met de bevoorrechte getuigen vond in 2007 plaats op 26 februari, 15 maart en 7 juni. In 2007 werden de volgende bewonersgroepvergaderingen georganiseerd : Doornzele / Kerkbrugge / Langerbrugge : op 3 juli ; Mendonk/Sint-Kruis-Winkel : op 12 februari (persvoorstelling) en 27 juni ; Oostakker en buurtcomité Hoge Weg : op 16 april ; Rieme : op 18 december ; Desteldonk : op 17 december. Op vraag van de bevoorrechte getuigen van de bewonersgroep van Klein-Rusland werd er voor hen geen specifieke bewonersgroepvergadering in 2007 georganiseerd. 15 hoofdstuk 3

20 5. de nieuwsbrief De nieuwsbrief bericht over de voortgang van de projecten in de Gentse kanaalzone. Deze nieuwsbrieven worden op ca exemplaren gedrukt en worden verspreid onder alle bewoners en bedrijven in de kanaalzone. In 2007 werden opnieuw 2 nieuwsbrieven opgemaakt. De nieuwsbrief van juli 2007 besteedt veel aandacht aan de goedkeuring van het strategisch plan door de betrokken raden. Een extra fietskaart illustreert hoe de uitwerking van dit strategisch plan zich in de Kanaalzone steeds meer zal laten voelen. Ruime aandacht gaat in de nieuwsbrief uit naar de inrichting van de koppelingsgebieden door de Vlaamse Landmaatschappij. De nieuwsbrief plaatst ook een bedrijf in de kijker en geeft duiding bij de grofstofmetingen die in de Gentse kanaalzone worden uitgevoerd. De tweede nieuwsbrief werd eind 2007 opgemaakt en besteedt veel aandacht aan de overhandiging van het strategisch plan aan de Vlaamse minister-president en aan de gelijktijdige inhuldiging van het kunstwerk Speybank op 9 november. De nieuwsbrief plaatst ook de werking van een bewonersgroep (die recent tot vzw werd omgevormd) in de kijker, en geeft duiding bij de stand van zaken van de inrichting van de koppelingsgebieden. De nieuwsbrief zal in januari 2008 worden verspreid onder alle bewoners en bedrijven in de kanaalzone. 6. de voorstellingsfolder Sinds oktober 2004 is een voorstellingsfolder Het Project Gentse Kanaalzone - samen werken aan de duurzame ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen samengesteld. Deze folder heeft als doel externen met het Project Gentse Kanaalzone te laten kennismaken. Zo komt in deze folder de nood aan samenwerking en afstemming van de verschillende projecten in de Gentse kanaalzone aan bod, alsook het waarom van een streefbeeld, een strategisch plan en een jaarprogramma met concrete projecten. Sinds 2006 bestaat van deze voorstellingsfolder ook een Engelstalige versie. 7. foto s De foto s van de Gentse kanaalzone van kunstfotograaf Philippe Debeerst brengen de visuele en landschappelijke kwaliteiten van het gebied op een eigenzinnige wijze in beeld. Ze werden in 2007 gebruikt in de verschillende communicatiemiddelen van het project Gentse kanaalzone, zoals de nieuwsbrief en het jaarverslag. In 2007 werd door hem een nieuwe reeks foto s opgemaakt. 16 In 2005 heeft de dienst Cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen de Hogeschool Gent de opdracht gegeven om de Gentse kanaalzone, met een focus op de koppelingsgebieden, in beeld te brengen. Net zoals in 2006 kreeg ook in 2007 de tentoonstelling LOCUS FABRICA -over het Gentse havenlandjaarverslag 2007 Gentse Kanaalzone hoofdstuk 3

21 schap een plaats in verschillende kanaaldorpen. Naar aanleiding van deze fotografieopdracht en de bijhorende tentoonstelling besliste de deputatie om een fotoboek uit te geven met dezelfde titel. Het fotoboek werd tijdens de verschillende tentoonstellingen verkocht en werd bij de overgang van 2006 naar 2007 als nieuwjaarsgeschenk aan de partners van het netwerk Gentse Kanaalzone uitgedeeld. 8. de webstek De webstek van het Project Gentse Kanaalzone is bereikbaar via de rechtstreekse link en staat sinds september 2005 online. 9. stickers milieuklachtenmeldpunt De inwoners van de kanaalzone kunnen met al hun milieuklachten permanent, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, terecht op een gratis telefoonnummer. Het klachtenmeldpunt fungeert als één aanspreekpunt en staat in voor een zo volledig mogelijke registratie. Het neemt indien mogelijk direct contact op met de vermoedelijke veroorzaker (bv. een bedrijf) en het zorgt ervoor dat de klachten terechtkomen bij de instanties die bevoegd zijn voor de klachtenbehandeling. Om het milieuklachtenmeldpunt bekend te maken bij de bewoners van de Gentse kanaalzone, worden er sinds 2006 ter promotie stickers (met het nummer en de doelstellingen van het meldpunt) onder de bewoners verspreid. 10. Rondleidingen In 2007 zijn voor deskundigen in de kanaalzone rondleidingen op maat georganiseerd. Alle deelnemers ontvingen een documentatiemap met kaarten en relevante teksten. De volgende personen en groepen werden onder andere rondgeleid : fotograaf Philippe Debeerst op 20 maart ; medewerkers van de provincie Zeeland op 17 april ; medewerkers van ANB op 14 september ; leden van de Vlaamse en Oost-Vlaamse MINAraad op 26 mei ; medewerkers van de Port of Rotterdam op 13 september ; milieuambtenaren van 30 Oost-Vlaamse gemeenten op 7 december ; medewerkers van ROW-ARP op 14 december Publieksbrochure strategisch plan wel-varende kanaalzone In 2007 is een publieksbrochure over het strategisch plan opgemaakt. De publieksbrochure heeft als doel externen met het strategisch plan te laten kennismaken en vat het strategisch plan in enkele thema s samen. Ook wordt er de visie voor de Kanaalzone in belicht en wordt duiding gegeven bij de acties die nodig zijn om de visie tot uitvoering te kunnen brengen. 12. informatiefolder speybank luc deleu In 2007 is door de dienst cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen een folder opgemaakt over het kunstwerk Speybank van Luc Deleu. Dat kunstwerk kreeg een plaats aan het Kluizendok. De folder werd verspreid bij de inhuldiging die op 9 november doorging. Het kunstwerk geeft een overzicht van de aanleiding tot aankoop en plaatsing van het kunstwerk en geeft duiding bij de betekenis ervan voor de kunstenaar. 17 hoofdstuk 3

22 hoofdstuk 4 het verslag van het jaarprogramma 2007

23 Het jaarprogramma 2007 van het Netwerk Gentse Kanaalzone werd vastgesteld door de stuurgroep op 3 mei Dit jaarprogramma is de uitvoering van kernbeslissing 19 van het definitief ontwerp strategisch plan Wel-varende Kanaalzone (mei 2007) waarin wordt gesteld dat het korte termijn plan van actie naar een jaarprogramma wordt vertaald. Voor de opname van acties in het jaarprogramma 2007 zijn de volgende uitgangspunten gesteld. Het gaat met name om : acties die in het jaarprogramma 2006 waren opgenomen en dit jaar worden verder gezet ; acties die noodzakelijk zijn voor de goedkeuring van het strategisch plan ; acties die in de jaarwerking (begroting, planning, ) van de betrokken partner zijn opgenomen ; acties die de opties van het strategisch plan zichtbaar maken ; acties die een evenwichtige spreiding van de uitvoering over de actiedomeinen ondersteunen. In dit jaarverslag wordt een overzicht van de acties gegeven. De acties zijn zoals in het strategisch plan en het jaarprogramma 2007 onderverdeeld in : 1. acties in het kader van de bijstelling en/of goedkeuring van het strategisch plan (p. 19) ; 2. acties voor de uitbouw en de optimalisering van bedrijventerreinen en economische zones (p. 21) ; 3. acties voor het stimuleren van de leefbaarheid van dorpen en woonwijken en de verwijdering/verplaatsing van onleefbare woninggroepen (p. 24) ; 4. acties inzake infrastructuren en mobiliteit (p. 26) ; 5. acties voor de verbetering van de landschappelijke en ecologische structuur en beeld (p. 29) ; 6. acties voor de verhoging van de milieukwaliteiten (p. 32) ; 7. acties inzake recreatie (p. 35) ; 8. voorwaardenscheppende acties (p. 37) ; 9. acties rond communicatie en draagvlakvorming (p. 38). Per actie worden opgesomd : corresponderende actienummer(s) uit het definitief ontwerp van strategisch plan (versie mei 2007), een korte omschrijving van het doel van de actie, de opdrachtgever en eventueel de opdrachtnemer van deze actie, de start en de te verwachten duur van de actie en de overlegmomenten in 2007 voor deze actie. Niet voor alle acties zijn deze aspecten vermeld ; dit kan doordat de informatie over één van deze aspecten ontbreekt of omdat in 2007 geen initiatief voor deze actie kon worden genomen. 1 acties in het KadeR Van de bijstelling en/of GoedKeuRinG Van het strategisch Plan 1.1. Verwerking van de nota planmilieueffecten-beoordeling in het voorstel van strategisch plan Verwerking van de in tijd en omvang beperkte toetsing van de milieueffecten die voortvloeien uit de inhoudelijke opties en de acties in het voorstel van strategisch plan (= nota plan MER). Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : Omgeving Start : November 2005 Duur : November 2007 Vierde en vijfde workshop op resp. 26 januari en 26 maart Specifiek overleg over verfijning thema economie in strategisch plan op 23 februari en 8 maart Stuurgroep netwerk Gentse kanaalzone op 26 maart (toelichting stand van zaken) en 3 mei 2007 (goedkeuring), met aansluitend goedkeuring door de betrokken raden in mei juni en overhandiging van het strategisch plan aan de Vlaamse ministerpresident op 9 november Beoordeling : Actename van strategisch plan door de Vlaamse regering en goedkeuring door de lokale actoren Verwerken van de nota ruimtelijk veiligheidsrapport in het voorstel van strategisch plan Verwerking van de in tijd en omvang beperkte toetsing van de externe veiligheidsrisico s die voortvloeien uit de inhoudelijke opties en de acties in het voorstel van strategisch plan (= nota RVR). Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : Omgeving Start : November 2005 Duur : November 2007 Vierde en vijfde workshop op resp. 26 januari en 26 maart Specifiek overleg over verfijning thema economie in strategisch plan op 23 februari en 8 maart Stuurgroep netwerk Gentse kanaalzone op 26 maart (toelichting stand van zaken) en 3 mei 19 hoofdstuk 4

24 2007 (goedkeuring), met aansluitend goedkeuring door de betrokken raden in mei juni en overhandiging van het strategisch plan aan de Vlaamse ministerpresident op 9 november Beoordeling : Actename van strategisch plan door de Vlaamse regering en goedkeuring door de lokale actoren Verwerken van de nota verdere verduurzaming van de Gentse kanaalzone in het voorstel van strategisch plan Verwerking nota rond de verdere verduurzaming van de economische ontwikkeling van de Gentse kanaalzone en rond de verbeteringen voor de inhoudelijke opties en acties opgenomen in het voorstel van strategisch plan (versie juni 2002) vanuit een ruimtelijkeconomische en milieu-economische invalshoek en op het vlak van mobiliteit en infrastructuur. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : Omgeving Start : November 2005 Duur : November 2007 Vierde en vijfde workshop op resp. 26 januari en 26 maart Specifiek overleg over verfijning thema economie in strategisch plan op 23 februari en 8 maart Stuurgroep netwerk Gentse kanaalzone op 26 maart (toelichting stand van zaken) en 3 mei 2007 (goedkeuring), met aansluitend goedkeuring door de betrokken raden in mei juni en overhandiging van het strategisch plan aan de Vlaamse minister-president op 9 november Beoordeling : Actename van het strategisch plan door de Vlaamse regering en goedkeuring door de lokale actoren uit de studie inventaris van de natuurwaarden, ter voorbereiding van de afbakening ecologische infrastructuur de belangrijkste conclusies verwerken in het voorstel van strategisch plan. Op basis van het eindrapport Opmaak van een inventaris van de natuurwaarden in de Gentse kanaalzone, ter voorbereiding van de afbakening ecologische infrastructuur (zie ook 5.3) worden de natuurbehouddoelstellingen (minimaal in stand te houden populaties van beleidsrelevante soorten met de oppervlaktes van de respectievelijke habitats) en de strategie om deze te verwezenlijken opgenomen in het bijgestelde strategisch plan. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : Omgeving Start : November 2005 Duur : November 2007 Vierde en vijfde workshop op resp. 26 januari en 26 maart Specifiek overleg over verfijning thema economie in strategisch plan op 23 februari en 8 maart Stuurgroep netwerk Gentse kanaalzone op 26 maart (toelichting stand van zaken) en 3 mei 2007 (goedkeuring), met aansluitend goedkeuring door de betrokken raden in mei juni en overhandiging van het strategisch plan aan de Vlaamse minister-president op 9 november Beoordeling : Beoordelingsverslag van ANB over eindrapport Opmaak van een inventaris van de ecologische infrastructuur in de Gentse kanaalzone ontvangen in juni Overleg over afbakening ecologische infrastructuur en natuurkerngebieden zijn aansluitend opgestart (zie ook 5.3). Actename van strategisch plan door de Vlaamse regering en goedkeuring door de lokale actoren algemene actualisatie van het voorstel van strategisch plan Op basis van recent uitgevoerd onderzoek, recente plannen en beslissingen wordt het voorstel van strategisch plan (juni 2002) bijgesteld. Daarnaast wordt ook een actualisatie, conform de huidige stand van zaken op het terrein, doorgevoerd. Voor de bijstelling en actualisatie van het voorstel van strategisch plan werd een conclusienota opgemaakt die de belangrijkste conclusies uit recent uitgevoerd studiewerk, plannen en beslissingen weergeeft. Deze conclusienota werd in 2006 en 2007 in het definitief ontwerp van strategisch plan verwerkt. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : Omgeving Start : November 2005 Duur : November 2007 Zie overlegmomenten voor acties 1.1., 1.2., 1.3. en 1.4. Beoordeling : Actename van strategisch plan door de Vlaamse regering en goedkeuring door de lokale actoren. 20 hoofdstuk 4

25 2.2. ontwikkeling zeehaventerrein Kluizendok eerste fase 2 acties VooR de uitbouw en optimalisering Van bedrijventerreinen en economische zones 2.1. evoluties in het proces dat moet leiden tot de verbetering van de maritieme toegang van de haven van Gent en de bouw van een tweede zeesluis. Actienummer : I1 en I2 Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg over de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium is op aandringen van de gouverneur van Oost-Vlaanderen op 19 september 2003 de beslissing genomen om rond de nautische toegankelijkheid van de kanaalzone Gent-Terneuzen, overleg met de Vlaamse en Zeeuwse betrokkenen op te zetten om de verdere aanpak en de daarmee samenhangende infrastructurele aspecten te begeleiden in een samenwerkingsverband. In 2006 werd op vraag van de Nederlandse Minister Peijs en de Vlaamse Minister Peeters door de Technische Scheldecommissie een autonome grensoverschrijdende Nederlands-Vlaamse projectgroep opgestart. Die heeft als werkopdracht de grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone. In het bijzonder verkent deze groep de problematiek van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen en mogelijke oplossingsvarianten. De doelstelling is voorwaarden te scheppen voor de economische ontwikkeling van de Kanaalzone Gent-Terneuzen in het algemeen, en de havengebonden cluster van activiteiten in het bijzonder. De projectgroep draagt als naam KGT2008 waarbij wordt verwezen naar de ambitie om eind 2008 te landen. Opdrachtgever : De Vlaamse en Nederlandse bewindslieden Opdrachtnemer : Technische Schelde Commissie Start : 3 april 2006 Duur : Verkenning in september 2008 af te ronden. Deelname aan expertenmeeting milieu op 12 januari, 8 februari en 12 november Actienummer : E1.1, I10.1, LEB11 en I5 Fase 1 omvat de werken op grondgebied Gent zoals : het uitvoeren van de baggerwerken, de aanleg van het dok en de kaaimuren, de in gebruikneming van de omgelegde spoorlijn 55, de aanleg van de ontsluitingsweg voor de eerste fase van de uitbouw van het Kluizendok en de concessieverlening met de inplanting van de eerste bedrijven. Opdrachtgever : Havenbedrijf Gent GAB Start : Wegenwerken fase 1 voltooid. Kaaimuur parallel aan kanaal werd in 2007 in het zuiden verlengd met 120 meter. Verlenging van de kaaimuur in noordelijke richting werd eind 2007 aanbesteed. Duur : Verlenging kaaimuur in noordelijke richting in Baggeren ter hoogte van verlenging kaaimuren voorzien in ontwikkeling bedrijventerrein Kluizendok tweede fase Actienummer : E3.4, I10.2, LEB11 en I5 Fase 2 omvat de werken op grondgebied Evergem zoals : het gefaseerd onteigenen van de terreinen op grondgebied Evergem, de aanleg van de wegenis en de ophoging van de terreinen met baggerspecie uit Kluizendok eerste fase. Opdrachtgever :Havenbedrijf Gent GAB - Afdeling Maritieme Toegang Opdrachtnemer : Aankoopcomité (voor de onteigening) Start : Gefaseerde onteigening van Zandeken, Hultjen en Lage Avrije sinds : Finalisering van de onteigeningen en de ermee gepaard gaande afbraak van de woningen. Aansluiten wegenis Kluizendok op ovaal van Wippelgem gestart in Finalisering van de baggerwerken Kluizendok en de ermee gepaard gaande opspuitingswerken in Duur : Ophoging en inrichting terrein afhankelijk van verloop onteigeningen (zie actie 3.4). 21 hoofdstuk 4

26 2.4. initiatieven tot realisatie private ontsluitingsweg en buffer tussen de terreinen van de transportbedrijven mervielde - Van heesvelde en de bombardementstraat. Actienummer : E2.4 Om de verkeersleefbaarheid in de Kanaalstraat te verbeteren is een voorstel uitgewerkt om het vrachtverkeer van en naar de transportbedrijven Mervielde en Van Heesvelde niet meer via de Monumentstraat te laten verlopen, maar rechtstreeks - via een nieuw aan te leggen private weg via de terreinen van de smeermiddelenfabriek Total - naar de Bombardementstraat af te leiden. Het voorstel tot ontsluiting past in de globale inrichting en de ontsluiting van de nog te ontwikkelen economische zone Rieme-Noord. Ontsluitingsvoorstel Mervielde werd ondertussen mogelijk gemaakt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent. De ontsluiting van het bedrijventerrein Rieme- Noord wordt verder onderzocht in het inrichtingsplan voor het bedrijventerrein. In 2007 is, met het oog op de realisatie van de private ontsluitingsweg in 2008, een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend en verkregen. de POM Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en is een projectstructuur geïnstalleerd. c. Door de gemeente Evergem werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de optie opgenomen om ten noorden van Rieme een lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Opdrachtgever : a. Havenbedrijf Gent (ontwikkeling bedrijventerrein) b. POM Oost-Vlaanderen (coördinatie subsidieaanvraag en studies die daaruit voortvloeien) c. Gemeente Evergem (opmaak RUP voor lokaal bedrijventerrein en uitvoeren van bijhorende economische studie ter onderbouwing) Opdrachtnemer : b. Grontmij (opmaak inrichtingsplan, uitvoeren water- en mobiliteitsstudie) Start : a. Onteigeningsprocedure door havenbedrijf opgestart in 2006 (zie ook 3.3). Duur : b Overleg projectgroep op 17 april, 30 mei, 25 juni, 21 september, 28 november en 17 december Overleg subwerkgroep op 7 september (mobiliteit), 12 september (water) en 18 september (inrichting) Overleg stuurgroep op 31 augustus 2007 (tevens ondertekening samenwerkingsovereenkomst) en op 4 oktober initiatieven voor de uitbouw van het bedrijventerrein Rieme-noord Actienummer : E2.4, LEB11 a. Opmaak van een inrichtingsplan voor de uitbouw van het bedrijventerrein tussen de R4-west, Rieme en het kanaal met aandacht voor de aard van de bedrijvigheid, de ontsluiting, wijze van afwatering, de landschappelijke inrichting, ecologische infrastructuur en de buffering naar de omgeving op basis van de visie en de bestemmingen opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent. b. Door de deputatie van Oost-Vlaanderen werd eind 2005 een subsidieaanvraag voor een geïntegreerde ontwikkeling van het bedrijventerrein Rieme-Noord ingediend bij het Vlaamse Agentschap Economie. Op 7 december 2005 werd hiervoor door de Vlaamse minister van Economie een ondersteuning toegekend die tot eind 2010 benut kan worden. Hiertoe is onder coördinatie van 2.6. initiatieven voor de optimalisering van baggerspecieberging in callemansputte Actienummer : I3 Optimalisatie baggerspecieberging in Callemansputte door vermindering van het volume en door afwerking van de bestaande site ; uitwerken van een plan van aanpak voor een verdere verwerking van de baggerspecie uit de kanaalzone. Opdrachtgever : MOW Afdeling Maritieme Toegang Start : Opstart procedure aanbesteding voorzien in initiatieven voor uitbouw bedrijventerrein moervaart-noord en moervaart-noord reserve Actienummer : E2, M10, L1, LEB10 22 hoofdstuk 4

27 Het uitwerken van het inrichtingsplan voor de bedrijventerreinen Moervaart-Noord en Moervaart-Noord reserve, met het aangeven van de bufferinfrastructuur naar de omgeving. De visie en structuurschets is opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent. Opdrachtgever : Havenbedrijf Gent GAB 2.8. uitbouw moervaart-zuid als zeehavenondersteunend Ro-terrein Actienummer : E2 Uitbouw van het regionale bedrijventerrein Moervaartzuid met aandacht voor beeld, landschappelijke inpassing, ecologische infrastructuur, Opdrachtgever : Havenbedrijf Gent Start : Afwerking terrein gestart in 2007 (wegenwerken, ophogingen, aanleg bufferbekken, ) Buffering bedrijventerrein wordt voorzien in inrichtingsplan Desteldonk (VLM). Duur : Afwerking terrein zal voltooid zijn in optimalisatie bedrijventerrein skaldenpark Actienummer : E1.2 Verbeterde inrichting en beheer van de bedrijventerreinen Skalden- en Moervaartpark. Doelstelling is de kwaliteit van deze bedrijventerreinen te bevorderen door een positief ondernemersklimaat te scheppen en te streven naar duurzame kwaliteit. In concreto is na afsluiten van het project milieuclusters op bedrijventerreinen het Interreg IIIA-project bedrijventerreinmanagement opgestart. In dit project wordt volop werk gemaakt van de verbrede aanpak van interbedrijfssamenwerking. Hiertoe werd het Skaldenpark-Moervaartcomité opgericht. VeGHO trekt het project lokaal. Opdrachtgever : VeGHO Start : 1 januari 2006 Duur : initiatieven voor uitbouw bedrijventerrein langerbruggekaai Actienummer : E3.1 Opmaak van een inrichtingsstudie voor de uitbouw van het bedrijventerrein tussen de Doornzeelse straat en het kanaal met aandacht voor aard bedrijvigheid, ontsluiting, landschappelijke inrichting en ecologische infrastructuur. Opdrachtgever : G2i / Group Maes Opdrachtnemer : Omgeving Start : juni 2004 Toelichting over ontwerp van eindrapport aan stuurgroep netwerk Gentse Kanaalzone op 3 mei Toelichting over ontwerp van eindrapport aan bewonersgroep Doornzele-Kerkbrugge-Langerbrugge op 3 juli Bilateraal overleg met G2i op 17 augustus initiatief tot opmaak gebiedsvisie voor deelgebied Klein-Rusland oost en omgeving Opmaak gebiedsvisie voor het deelgebied Klein- Rusland oost en omgeving op basis van de visie en bestemmingen opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : Omgeving Start : Februari 2006 Overleg werkgroep gebiedsvisie op 18 januari Toelichting over ontwerp van eindrapport aan stuurgroep netwerk Gentse Kanaalzone op 26 maart Overleg met betrokken vergunningsverlenende overheden n.a.v. stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van D.E.C. Environmental op 19 juni en 29 augustus initiatief tot opmaak overzicht grondverzet in de Gentse Kanaalzone Actienummer : E5 Opmaak van een overzicht van het (toekomstig) aanbod en de vraag naar grond als bouwstof in de Gentse Kanaalzone en de mogelijkheden die hierbij bestaan om deze grond voor allerhande bestemmingen (zowel visueel als functioneel) te gebruiken. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Informeel overleg met betrokken actoren uit de Gentse kanaalzone over plan van aanpak. 23 hoofdstuk 4

28 3 acties VooR het stimuleren Van de leefbaarheid Van dorpen en WoonWijKen en de VeRWijdeRinG/ VeRPlaatsinG Van onleefbare WoninGGRoePen 3.1. Verwijdering onleefbare woninggroepen in langerbruggestraatschootkouterstraat (Gent) Actienummer : L12 De onteigening en verwerving van woningen en gebouwen in de Langerbruggestraat en de Schootkouter straat waar omwille van de aanleg van het knooppunt Oost akker op de R4-oost een onleefbare situatie ontstaat. Opdrachtgever : Deels onteigening door Agentschap Wegen en Verkeer, deels verwerving door PROVAG Start : a. Onteigeningsbesluit 24 december 2004 ondertekend b. Na einde onteigeningen opstart verwervingen Duur : a. Tot eind 2007 voor de onteigeningen b. Nog te bepalen voor de verwervingen Team Langerbruggestraat op 31 januari, 25 april, 19 september en 5 december Verwijdering onleefbare woninggroepen in zandeken/ hultjen/ lage avrije (evergem) Actienummer : L12 De verwerving en sloop van gebouwen en gronden in het Zandeken/ Hultjen/ Lage Avrije waar omwille van de uitbouw van het Kluizendokcomplex een onleefbare situatie ontstaat. Opdrachtgever : Onteigening door MOW-AMT Start : 2004 Duur : 31 juli 2008 Teamvergadering Zandeken op 24 april, 11 september en 11 december Verwijdering onleefbare woninggroepen in callemansputtewegel en omgeving (evergem en zelzate) Actienummer : L12 De verwerving van gronden en gebouwen in Callemansputte en omgeving waar omwille van de uitbouw van de economische zone Rieme Noord een onleefbare situatie ontstaat. Opdrachtgever : a. Deels onteigening door het Havenbedrijf Gent op grondgebied Evergem. b. Deels vrijwillige verwerving door MOW Afdeling Maritieme Toegang op grondgebied Zelzate, Opdrachtnemer : Aankoopcomité (voor de onteigeningen én verwervingen) Start : a. Onteigeningsprocedure door het havenbedrijf opgestart in b. Eerste Aankoopcomité is in 2007 gestart met de eerste gesprekken in kader van de vervroegde verwerving van eigendommen op grondgebied Zelzate. Duur : a b. Nog te bepalen voor de verwervingen. Infovergadering voor betrokkenen op 29 maart Teamvergadering Rieme-noord op 29 juni en 19 oktober Verwijdering onleefbare woninggroepen in terdonk-knippegroen (Gent) Actienummer : L12 De verwerving van enkele nog resterende gronden en gebouwen in het gehucht Terdonk/ Knippegroen waar omwille van de uitbouw van het zeehaventerrein Rodenhuize Noord een onleefbare situatie is ontstaan. Start : In overleg met teamvergadering Langerbruggestraat (zie 3.1) initiatieven voor de uitvoering woningrenovatie Klein Rusland Actienummer : L8 Het structureel renoveren van de woningen in deze (sociale) woonwijk met architecturale en stedenbouwkundige erfgoedwaarde. Hiervoor werd eerst een bouwfysisch onderzoek uitgevoerd. Na afloop van dit onderzoek is een stedenbouwkundige studie / masterplan opgestart. 24 hoofdstuk 4

29 Opdrachtgever : a. Voor het bouwfysisch onderzoek : ROW, onroerend erfgoedbeleid b. Voor het masterplan : de cel gesubsidieerde infrastructuur Opdrachtnemer : a. mevr. Jo Buijs. b. MSDN Architecten Start : a. Bouwfysisch onderzoek opgestart in oktober 2005 b. gunning masterplan 21 augustus 2006 Duur : a. Bouwfysisch onderzoek afgerond in het voorjaar 2006 b. Tot 2007 Opvolgingsvergadering stedenbouwkundige studie op 17 januari, 16 maart, 20 april en 5 juni Goedkeuring eindrapport door College Zelzate op 13 augustus Het document werd aansluitend overgemaakt aan de bevoegde minister heraanleg openbaar domein Klein Rusland (zelzate), deel Riemesteenweg-Kanaalstraat (Riemeevergem), Kerk- en langerbrugge (evergem), sint-kruis-winkeldorp en spanjeveerstraat (sint-kruis-winkel). Actienummer : L9 Heraanleg van lokale wegen in de kanaaldorpen teneinde de leefbaarheid voor de inwoners te verhogen. Opdrachtgever : gemeenten Evergem en Zelzate, stad Gent Duur : Riemesteenweg-Kanaalstraat-Puinenstraat (Rieme-Evergem) : uitwerking voorontwerpen voor rioleringswerken en definitieve herinrichting in Het uitwerken van een definitief ontwerp wordt voorzien tegen najaar De aanbesteding en de uitvoering van de werken wordt in 2010 voorzien. De uitvoeringstermijn bedraagt 1 jaar. Kuhlmannlaan (grondgebied Gent ter hoogte van kop van Rieme) : finaliseren uitvoering herstellingswerken begin Collectorwerken in combinatie met de heraanleg van de Kerkbruggestraat, de Burggraevenlaan, de Langerbrugsestraat (Kerk- en Langerbrugge Evergem) en de aansluiting van de Gentweg op de Burggraevenlaan werden in het najaar van 2007 aanbesteed. In principe worden de werken in juni 2008 opgestart. Spanjeveerstraat (St-Kruis-Winkel - Gent) : overleg voor herinrichting straten dorpskern in functie van rioleringswerken Aquafin. De werken worden vermoedelijk in 2011 uitgevoerd initiatieven voor opmaak visie koppelingsgebieden oostakker noord, doornzele zuid, zelzate zuid en Klein Rusland West Actienummer : L1, V1, LEB4 Uitwerken van een visie en een structuurschets als basis voor een later inrichtingsplan en een voorstel voor de wijziging van de actuele gewestplanbestemmingen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (zie ook actie 8.2). Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie overleg) ROW-ARP (opmaak gewestelijk RUP) Opdrachtnemer : Omgeving (uitwerken visie en voorstel herbestemmingen) Werkgroepvergaderingen op 6 september en 23 oktober Terreinbezoek met ROW-ARP op 14 december inrichten koppelingsgebieden Rieme zuid, doornzele noord, desteldonk noord en desteldonk zuid, langerbrugge zuid, doornzele Kanaalzijde, Rieme oost ; sint-kruis- Winkel-zuid en Klein Rusland oost Actienummer : L1, LEB4 Opmaak van een inrichtingsplan waarin aangegeven wordt waar, wanneer, door wie en op welke wijze de realisatie van de buffering en de landschapsontwikkeling in het koppelingsgebied zal gebeuren. Opdrachtgever : Vlaamse Regering Opdrachtnemer : VLM Start : Goedkeuring van het planprogramma Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1 door de Vlaamse regering op 24 februari hoofdstuk 4

30 Officiële start bij installatie planbegeleidingsgroep op 22 november Overleg planbegeleidingsgroep op 27 maart, 29 mei, 8 oktober en 13 december Terreinbezoek met planbegeleidingsgroep op 13 februari Bespreking stand van zaken op stuurgroep netwerk Gentse Kanaalzone op 26 maart en 3 mei Overleg met bewoners op 15 maart (bevoorrechte getuigen), 17 december (Desteldonk) en 18 december (Rieme) Bespreking stand van zaken met betrokken provinciale diensten op 8 april 2007 en in provinciaal interdienstenoverleg ruimtelijke ordening (IDORO) op 8 november Overleg i.k.v. Europees programma doelstelling 2 op 31 augustus Overleg i.k.v. koppelingsgebied Klein-Rusland oost op 29 augustus Toelichting aan Raad van Bestuur PROVAG op 13 oktober Werkgroep KLE op 23 maart en 2 oktober Werkgroep natuurcompensatie Desteldonk op 16 februari en 6 maart initiatief voor opmaak visie koppelingsgebied Rieme-noord Actienummer : L1, V1, LEB4 Uitwerken van een visie en een structuurschets als basis voor een inrichtingsplan en een voorstel voor de wijziging van de actuele gewestplanbestemmingen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit conform de vraag van de Vlaamse Regering, bij de definitieve vaststelling van het gewestelijk afbakenings-r.u.p. Gent-zeehaven, om prioritair te starten met de opmaak van een visie voor het koppelingsgebied Rieme-Noord. Opdrachtgever : Vlaamse regering Opdrachtnemer : VLM Start : Goedkeuring van het planprogramma Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1 door de Vlaamse regering op 24 februari Duur : Visie uitgewerkt in 2007 Bespreking in werkgroepvergadering (zie actie 3.7) op 6 september en 23 oktober Toelichting stand van zaken aan bewoners van Rieme op 18 december Terreinbezoek met ARP-ROW op 14 december initiatieven voor inrichting buffergebieden langs R4-west/ spoorlijn 55 Actienummer : L2.3 Het uitwerken van een landschapsplan (van Ringvaart tot ovaal van Wippelgem) om de R4-west en spoorlijn 55 visueel én akoestisch te bufferen naar de woonkernen Kerkbrugge / Langerbrugge, Evergem en Wippelgem. Opdrachtgever : MOW - Afdeling Maritieme Toegang in samenwerking met AWV - Afdeling Afdeling Wegenbouwkunde voor de voorafgaandelijke geluidsmetingen. Opdrachtnemer : bvba Paul Deroose (beplantingsplan) en Jan de Baere (geluidsonderzoek) Start : Opmaak landschapsplan afgerond in 2007 Duur : Aanbesteding en start van de werken voorzien in Overleg werkgroep op 23 januari en 29 maart initiatieven voor herlocatieprojecten woningbouw conform opties sociaal begeleidingsplan Actienummer : L11 Het uitwerken van projecten voor (sociale) woningbouw in functie van de herhuisvesting van de bewoners uit de onleefbare woninggroepen. Opdrachtgever : PROVAG en sociaal bemiddelaar Start : mei 2003 Werkgroep wonen in aanwezigheid van sociale huisvestingsmaatschappijen op 26 januari en 2 maart acties inzake infrastructuren en mobiliteit 4.1. herinrichting knooppunten R4 west en R4-oost Actienummer : I5, I6 en LEB2 Uitvoering van de voorstellen voor de herinrichting van beide primaire wegen met het oog op een verbeterde ontsluiting van het zeehavengebied en de leefbaarheid van de omgevende woonkernen en kanaaldorpen. Deze actie omvat in 2007 de volgende werken : 26 hoofdstuk 4

31 Finalisatie van de werken voor de inrichting van het knooppunt R4-west/ Ovaal van Wippelgem ; Finalisatie van de onteigeningen voor de herinrichting van het knooppunt R4-oost/ Langerbrugge straat ; Opstarten aanbesteding en uitvoering onteigeningen voor de herinrichting van het knooppunt R4-oost/ Skaldenstraat. De werken zijn opgestart op 20 augustus Voorlopige aanpassing kruispunten ter hoogte van Riemesteenweg en Hoogstraat i.k.v. TV3V. Opdrachtgever : Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Start : 2004 Duur : Opdrachtgever : Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent en de betrokken gemeenten. Start : 2007 Duur : Proefopstelling vrachtwagensluis voorzien in Overleg in werkgroep mobiliteit op 14 februari, 2 april, 21 mei, 3 juli, 9 oktober en 19 december Specifiek overleg in subwerkgroepen op 15 maart, 9 mei en 4 september Overleg met het parket over de juridische mogelijkheden op 18 december Toelichting stand van zaken aan bewonersgroep Rieme op 18 december heraanleg secundaire havenweg (n474) Actienummer : I8 Heraanleg secundaire havenweg met het oog op een verbeterde ontsluiting van het zeehavengebied ten westen van het kanaal. Fase 1 : het gedeelte van de weg tussen kilometerpunt 2.3 (ter hoogte van bedrijf BP) en de nieuw aangelegde zuidelijke ontsluitingsweg Kluizendok. Fase 2 : het gedeelte van de weg tussen de noordelijke ontsluitingsweg Kluizendok en de grens tussen Nederland en België (inclusief realisatie veilige fietsroute tussen Rieme en Zelzate). Opdrachtgever : Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Start : Fase 1 : voltooid in Fase 2 : aanbesteding in 2009, uitvoering voorzien in initiatieven voor inplanting vrachtwagensluizen en bijbehorende maatregelen in oostakker, doornzele, Kerkbrugge-langerbrugge, sint-kruis- Winkel, desteldonk, Rieme en zelzate Actienummer : L6 en L3 Het installeren van vrachtwagensluizen en een set aan bijbehorende maatregelen om de verkeersoverlast van het doorgaand vrachtverkeer in de betrokken kernen te beperken en het economisch verkeer te scheiden van het lokaal verkeer uitvoering gefaseerde oplossing ter verbetering van de verkeersleefbaarheidsproblematiek te Rieme Actienummer : I5, I8.2, I18, L3 Het uitvoeren van verschillende maatregelen om overlast van het doorgaand vrachtverkeer in de dorpskom van Rieme te verminderen. Zo worden ondermeer infrastructurele maatregelen voorbereid zoals de doortochtherinrichting Riemesteenweg-Kanaalstraat- Puinenstraat, de realisatie van nieuwe ontsluitingsinfrastructuur bedrijventerrein Rieme-Noord, realisatie vrachtwagensluis, In november 2005 werd als eerste stap ter verbetering van de verkeersleefbaarheid te Rieme, de bij prioriteit gerealiseerde noordelijke ontsluitingsweg rond het Kluizendok (tussen Riemekaai en voorlopig kruispunt Hoogstraat/R4-west) in gebruik genomen. In 2006 is als volgende stap een aangepaste bewegwijzering naar de bedrijventerreinen en nabijgelegen dorpen op linkeroever gerealiseerd. Eind 2007 zijn vervolgens de werken opgestart ter realisatie van de private onsluitingsweg Mervielde. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse kanaalzone (coördinatie) Start : Overleg sinds 2003 Uitvoering stappenplan sinds Duur : Gefaseerde uitvoering. Toelichting stand van zaken uitvoering stappenplan aan bewonersgroep Rieme op 18 december hoofdstuk 4

32 4.5. initiatieven voor uitwerking bovenlokaal fietsroutenetwerk Actienummer : I17 Deze actie betreft het nemen van initiatieven voor de uitwerking van een bovenlokaal fietsroute netwerk ; zoals de aanleg van fietspaden langs de Kluizendokweg en Christoffel Colombuslaan, de aanstelling van een provinciaal fietscoördinator en de opmaak van een (meerjaren)programma voor realisatie van fietsroutenetwerk in en rond de haven. Opdrachtgever : Provincie Oost-Vlaanderen - Cel Mobiliteit Overlegmomenten Aanstelling provinciaal fietscoördinator in Bespreking verdere plan van aanpak voorzien op 10 januari optimalisering oost-westverbindingen in de kanaalzone Actienummer : I7 De optimalisering van de oost-westverbindingen omvat zowel de (her)inrichting van de bestaande infrastructuur - waaronder de Meulestedebrug, de N424 (John Kennedylaan, Vliegtuiglaan) en de overige wegen tussen de Eisenhowerlaan (R4-oost) en de Evergemsesteenweg (R4-west) - als de aanleg van een Sifferverbinding op middellange termijn. Opdrachtgever : Agentschap Wegen en verkeer en Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie) Start : Opmaak raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent : december 2004 Goedkeuring in stuurgroep Netwerk Gentse kanaalzone op 14 februari Toelichting goedgekeurd raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent aan bewonersgroep Oostakker en buurtcomité Hoge Weg op 16 april Duur Gefaseerde uitvoering 2007 : start voorbereiding aansluiting bedrijventerrein Lourdeshoek en project Oude Dokken, realisatie beveiligde fietsoversteek (fietsbrug) t.h.v. Slotendries i.k.v. TV3V initiatieven voor aanpak ontsluitingsproblematiek omgeving sifferdok naar R4 en stedelijk verkeersnet Actienummer: L4 De ontsluitingsproblematiek komt uitdrukkelijk aan bod bij het uitwerken van het streefbeeld voor de N424 en de overige wegen tussen de Eisenhowerlaan (R4-oost) en de Evergemsesteenweg (R4-west) (zie actie 4.6). Opdrachtgever : Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Start : 2004 Goedkeuring raamplan voorlopige zuidelijke havenring in stuurgroep Netwerk Gentse kanaalzone op 14 februari In 2007 vond over deze actie bilateraal overleg tussen Agentschap Wegen en Verkeer en Havenbedrijf plaats Voorzien van collectief vervoer naar de bedrijvenzones in het havengebied Actienummer : I14, I16 Voorzien van collectief vervoer naar de bedrijvenzones in het havengebied ter bevordering van de tewerkstelling en ter ondersteuning van de duurzame mobiliteit. O.a de voortzetting van de pendeldienst tussen station Dampoort en bedrijvenzone van het Skaldenpark. Onderzoek naar mogelijke uitbreiding van de bediening in tijd en ruimte met eventueel meerder buslijnen. Opdrachtgevers : Gent Stad In Werking, stad Gent, Mobiliteitscel van de Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Mobiliteit, De Lijn, VEGHO, interim-sector, werkgevers- en werknemersorganisaties, Opdrachtnemer : Max mobiel organiseert 2 shuttleverbindingen, waarvan 1 naar Skaldenpark onderzoek naar mogelijkheden personenvervoer langs beide R4 s Actienummer : I15, I14 Onderzoek naar de mogelijkheden voor personenvervoer langs beide R4 s tussen Gent/ Evergem en Zelzate, eventueel naar Nederland. 28 hoofdstuk 4

33 Opdrachtgever : NMBS (haalbaarheidsstudie lightrail op spoorlijn 204) en Connexxion (interregiobusverbinding Gent-Goes) Bespreking stand van zaken in werkgroep mobiliteit van 21 mei initiatieven voor uitbouw pijpleidingennet Actienummer : I13 Door het vrijwaren van leidingenstraten langs de hoofdinfrastructuur in de zeehaven, wordt de uitbouw van het pijpleidingennet verzekerd. Bij de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent is voor de opgenomen deelgebieden voorzien in voldoende ruimte voor de uitbouw van het pijpleidingennet. Voor de overige nog te ontwikkelen (of te herbestemmen) zones ontbreekt nog het ruimtelijk kader voor het pijpleidingennet. Opdrachtgevers : ROW-ARP voor ruimtelijk uitvoeringsplan. Havenbedrijf Gent en andere ontwikkelaars van bedrijventerreinen voor de inrichtingsplannen. VLM voor opmaak inrichtingsplannen koppelingsgebieden (zie ook 3.8). a. Plaatsing van het in 2003 door het Provinciebestuur aangekochte containerkunstwerk van Luc Deleu langs het kanaal Gent-Terneuzen ten noorden van Doornzele. Dit kunstwerk kon aangekocht worden met het prijzengeld van de Vlaamse Planningsprijs 1999 en de provinciale wedstrijd Thuis voor een beeld. b. Opmaak folder Speybank. c. Organisatie tentoonstelling over Luc Deleu Opdrachtgever : a. Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie) b. Provincie Oost-Vlaanderen dienst Cultuur c. Cultuurcentrum Evergem Opdrachtnemer : a. Luc Deleu Start : a. Aankoop kunstwerk einde 2003 b. November 2007 c. Van 15 november tot eind december 2007 Duur : Plaatsing Kunstwerk in 2007 Meerdere bilaterale gesprekken met stad Gent, havenbedrijf Gent GAB, provincie Oost-Vlaanderen dienst cultuur en Luc Deleu in februari - mei Meerdere overlegmomenten (o.a. op 28 maart, 18 juli, 8 augustus, 5 september, 19 oktober, 22 oktober, 23 oktober, 31 oktober, 8 november en 12 november 2007) ter voorbereiding van de inhuldiging op 9 november afstemmen van grensoverschrijdende mobiliteitsplannen Actienummer : I7 In de provincie Zeeland worden aanpassingen aan het Zeeuwse wegennet voorzien. Afstemming tussen de Zeeuwse en Oost-Vlaamse mobiliteitsplannen wordt nagestreefd. Initiatiefnemer: Projectbureau (coördinatie) Overleg in werkgroep mobiliteit op 14 februari initiatieven tot landschappelijke en architecturale kwaliteit in de Gentse kanaalzone Actienummer : LEB5, LEB11, LEB15, L3 en I6 Bekijken van de mogelijkheden tot het uitwerken van het onderdeel infrastructuren van de handleiding voor de landschappelijke en architecturale kwaliteit in de Gentse kanaalzone. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone 5 acties VooR de VeRbeteRinG Van de landschappelijke en ecologische structuur en beeld 5.3. situering en operationalisering van de ecologische infrastructuur en natuurkerngebieden Plaatsing kunstwerk Vlaamse Planningsprijs Actienummer : LEB16 Actienummer : LEB1, LEB3, L5 en V1 In functie van de realisatie van 205 hectare habitats natuurdoelstellingen het uitwerken van een operationeel programma voor inplanting van natuurwaarden, 29 hoofdstuk 4

34 waarvan ecologische infrastructuur, in en rond het zeehavengebied op basis van de studie inventaris van de natuurwaarden in de kanaalzone (zie ook actie 1.4.). a. Opmaak plan zeehavengebied en omgeving met lokalisatie ecologische infrastructuur (kerngebieden, stapstenen, corridors) en natuurkerngebieden ; b. Uitvoeren van een landbouwstudie voor, en het onderzoeken van de natuurlijke potenties van, Kale- en Moervaartvallei ; c. Eventueel uitvoeren connectiviteitsonderzoek ter garantie van ecologisch functioneren ; d. Opmaak inrichtingsplannen voor de verschillende onderdelen van de ecologische infrastructuur binnen het zeehavengebied ; e. (Afspraken inzake) opmaak van inrichtingsplannen voor de verschillende natuurkernen buiten het zeehavengebied ; f. Oprichten van beheercommissie voor evaluatie/ monitoring. Opdrachtgever a. Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie overleg) b. Projectbureau Gentse Kanaalzone (voor de landbouwstudies) d. Vlaamse Regering (landinrichtingsproject VLM) Opdrachtnemer b. VLM (landbouwstudies) en ANB (onderzoek naar de natuurlijke potenties) d. VLM (inrichtingsplannen koppelingsgebieden) en AMT (afwerking Callemansputte) Start : a. Oplevering inventaris door provinciebestuur Oost-Vlaanderen op 13 juli 2006, ontvangst beoordelingsverslag ANB in juni b. Gunning landbouwstudie Moervaart in december 2006, gunning landbouwstudie Kalevallei in december d. 24 februari 2006 (goedkeuring planprogramma door Vlaamse Regering) a. en b. Werkgroepvergaderingen op 15 maart, 27 april en 19 oktober Bilateraal overleg met ANB op 5 april 2007 ; overleg met bevoegde Vlaamse administraties op 12 december d. Overleg i.k.v. landinrichtingsproject Gentse kanaalzone, koppelingsgebieden fase 1 (zie actie 3.8) ; overleg met AMT over landschappelijke afwerking Callemansputte op 13 september f. Overleg met bevoegde Vlaamse administraties op 12 december organiseren tentoonstelling foto s Gentse kanaalzone Actienummer : LEB5 Tentoonstelling en publicatie van de landschapsfoto s van de kanaalzone en omgeving gemaakt door de Hogeschool Gent. Deze tentoonstelling moet de beeldwaarde van de kanaalzone aan een ruimer publiek bekend maken. De opdracht van de Hogeschool Gent werd gefinancierd door de Provincie Oost- Vlaanderen dienst Cultuur ; het Projectbureau gaf de studenten inhoudelijke ondersteuning. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Cultuur Opdrachtnemer : Hogeschool Gent Start : Opdracht eind 2005 aan Hogeschool Gent gegeven. Verspreiding fotoboek Locus Fabrica : januari Tentoonstelling 2-30 april 2007 : CC Stroming Evergem met bijhorend voorbereidend overleg op 6 en 27 februari en 28 maart Tentoonstelling mei 2007 : Desteldonk Tentoonstelling mei 2007 : Sint-Kruis-Winkel Tentoonstelling 29 juni-1 juli 2007 : Oostakker Tentoonstelling september 2007 : Rieme Tentoonstelling oktober 2007 Gemeentehuis Zelzate bescherming als monument, dorpsgezicht of landschap van punt- en lijnrelicten Actienummer : LEB5 De geïnventariseerde archeologische sites in de Gentse kanaalzone en omgeving worden in eerste instantie ingebracht in de inrichtingsplannen van de verschillende bedrijventerreinen en de koppelingsgebieden. Bij de verdere havenontwikkeling wordt naar een maximaal behoud en beheer van de bestaande sites gestreefd. Een beschermingsprocedure voor de archeologische sites wordt niet overwogen. Overleg naar aanleiding van opmaak inrichtingsplannen economische zones en koppelingsgebieden (zie actie 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11 en 3.8). Voor de wijk Klein-Rusland te Zelzate is overleg gevoerd over de renovatie van het woningpatrimonium en de eventuele bescherming als monument of stadsgezicht (zie actie 3.5). 30 hoofdstuk 4

35 Overleg over de archeologische opgravingen in het bedrijventerrein Kluizendok (zie actie 3.2) Realisatie groen raamwerk met gebiedseigen soorten in bedrijventerrein moervaart noord en zuid Actienummer : LEB7 en LEB10 Uitvoering van het groen raamwerk (buffers, grachten, ecologische infrastructuur, ) zoals aangegeven in het stedenbouwkundig inrichtingsplan voor het bedrijventerrein Moervaart Zuid. Opdrachtgever : Havenbedrijf Gent GAB Start : Aanbesteding werken Moervaart-zuid door havenbedrijf gestart in 2006 (zie actie 2.8). Buffering bedrijventerrein wordt geïntegreerd in inrichtingsplannen koppelingsgebieden (VLM) via de procedure voor landinrichting die van start ging bij de installatie van de planbegeleidingsgroep op 22 november Duur : Uitvoering na aanbesteding havenbedrijf, in overleg met planbegeleidingsgroep. Overleg planbegeleidingsgroep op 27 maart, 29 mei, 8 oktober en 13 december Terreinbezoek met planbegeleidingsgroep op 13 februari Overleg met bewoners Desteldonk op 17 december, overleg met bewoners Sint-Kruis-Winkel op 27 juni. Werkgroep natuurcompensatie Desteldonk op 16 februari en 6 maart onderzoek landschappelijke afwerking van de gipsberg te zelzate Actienummer : LEB13 Onderzoek naar de mogelijkheden m.b.t. de realisatie van een eindafdeklaag op de gipsberg dat door het bedrijf Madhvani / Rhodia Chemie wordt voorzien. Deze actie heeft mogelijk raakvlakken met de aangrenzende projecten optimalisatie slibbekken Callemansputte en de inplanting van een slibverwerkingsinstallatie (zie ook actie 2.6). Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie overleg) Start : De ruimtelijke principes voor de inplanting van een slibverwerkingsinstallatie zijn opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent. Zowel in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Zelzate als in de stedenbouwkundige studie voor de wijk Klein-Rusland worden opties geformuleerd voor de afwerking / inrichting van de gipsberg. Rhodia Chemie werd geïnformeerd over de stand van zaken van de werkgroep natuur (zie actie 5.3) met het oog op de inrichting (op termijn) van gipsberg en slibstort Callemansputte als ecologische infrastructuur opmaak van een lichtplan voor de Kanaalzone en realisatie ervan 31 Actienummer : LEB14 Opmaak van een lichtplan van de Gentse Kanaalzone dat zowel functioneel als kunstzinnig en recreatief is, dat landschappelijk een betekenis heeft (bakens) en rekening houdt met rationeel energiegebruik en lichtvervuiling. Opdrachtgever : Stad Gent en Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : T.V. Omgeving - Jéol Start : Gunning door de stad Gent, van de eerste 2 schijven, in december Planning : In het bestek werden twee vaste en drie voorwaardelijke opgenomen. Schijf 1 : een globaal lichtconcept voor de Stad Schijf 2 : opmaak van deelverlichtingsplannen, i.e. de uitwerking van het globale lichtconcept Stad voor de verschillende wijken, deelgemeenten of stadsdelen. Schijf 3 : opmaak van een globaal lichtconcept voor de Kanaalzone Schijf 4 : opmaak van deelverlichtingsplannen, i.e. de uitwerking van het globale lichtconcept Kanaalzone voor de verschillende kanaaldorpen, wijken of andere deelgebieden. Schijf 5 : begeleiding bij de uitvoering der werken ter realisatie van de verschillende deelverlichtingsplannen De prestaties die het voorwerp uitmaken van de vaste schijven 1 en 2 dienen in elk geval door de opdrachthouder te worden uitgevoerd. De schijven 3, 4 en 5 echter zijn voorwaardelijk en dienen slechts te worden uitgevoerd of worden door de stad Gent bevesjaarverslag 2007 Gentse Kanaalzone hoofdstuk 4

36 tigd indien en naarmate de administratief - financiële toestand het toelaat. Overleg : Begeleidingscommissies lichtplan stad Gent op 27 juni, 26 september en 24 oktober acties VooR de VeRhoGinG Van de milieukwaliteiten 6.1. Vaststelling van de hinderomvang van geurhinderlijke bedrijven met zo nodig opmaak geurbestrijdingsplan Actienummer : M4, M6, M7 Remediëren van hinder na de identificatie van geurhinderlijke bedrijven en de vaststelling van de hinderomvang in een geuronderzoek. Dit door het stimuleren van alternatieve productieprocessen binnen de verantwoordelijke bedrijven en door gerichte regelgeving van de overheid op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening : a. Het in kaart brengen van geurhinder (geuronderzoek) in opdracht van de stad Gent in de omgeving van Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk en Oostakker werd afgewerkt in Hierop verderbouwend is een onderzoek uitgevoerd door LNE, Afdeling Milieu-Inspectie, bestaande uit emissiemetingen bij verschillende bedrijven en de uitwerking van technisch haalbare saneringsvoorstellen. Naar aanleiding van deze studie hebben de betrokken bedrijven van LNE, Afdeling Milieu-Inspectie een aanmaning ontvangen waarin de aanbevelingen van de studie worden weergegeven. Tegelijk is door LNE, Afdeling Milieu-Inspectie aan de betrokken bedrijven gevraagd om bij nieuwe investeringen rekening te houden met de aanbevelingen van het geuronderzoek b. Overleg over plan van aanpak om bij het constateren van geurhinder als overheid hierop te reageren. Bekijken van de mogelijkheden via de bestaande wetgeving. c. Overleg over plan van aanpak om bij het constateren van geurhinder als overheid hierop te reageren. Participatie in opvolgingscommissies geurhinderlijke bedrijven ; al dan niet i.k.v. bijzondere voorwaarde milieuvergunningen. Opdrachtgever : a. LNE, Afdeling Milieu-Inspectie b. Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie in werkgroep milieu) Opdrachtnemer : a. VITO Start : a. najaar 2003 b. Overleg in werkgroep milieu op 12 maart c. Participatie in opvolgingscommissies geurhinderlijke bedrijven op 27 september hinderzonering voor nieuwe bedrijventerreinen Actienummer : M5 Het uitwerken van een methodiek voor toepassing van hinderzonering en de uitwerking van een procedure om door een optimale inplanting van de toekomstige activiteiten binnen het zeehavengebied de milieugebruiksruimte optimaal te benutten en hinder naar omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie overleg) Overlegmomenten Overleg in werkgroep milieu met het oog op de opmaak van een afsprakennota, omtrent het gebruik van een hinderzoneringsinstrument, op 12 maart, 28 juni en 25 oktober Bezoek Milieudienst Rijnmond op 15 januari en Havenbedrijf Rotterdam op 22 januari opvolging van werking milieuklachtenmeldpunt in de kanaalzone Actienummer : M6.4 a. De evaluatie van het milieuklachtenmeldpunt voor bewoners van de kanaalzone. Aandacht wordt hierbij besteed aan de klantvriendelijkheid en de bekendheid van het meldpunt, de kwaliteit van de klachtenregistratie en opvolging, de klachtenbehandeling en de feed-back met de klager,. b. Communicatie over de werking van het milieuklachtenmeldpunt teneinde de bekendheid te verhogen. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer : in eigen beheer a. Overleg over evaluatie milieuklachtenmeldpunt 2006 op 12 maart 2007, toelichting evaluatie op stuurgroep Netwerk Gentse kanaalzone op 26 maart, toelichting aan de bevoorrechte getuigen op 15 maart Bespreking werking meldpunt en 32 hoofdstuk 4

37 regelmatig terugkerende klachten in werkgroep milieu op 28 juni en 25 oktober b. Communicatie via website (zie hoofdstuk III rubriek 8), stickers (zie hoofdstuk III rubriek 9) en via de nieuwsbrief Project Gentse Kanaalzone (zie hoofdstuk III rubriek 5) sensibilisering van bedrijven die grof stof neerslag veroorzaken, zo nodig - bij overschrijding van de normen - opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden Actienummer : M7.2 Formulering van een onderzoeksopdracht om te komen tot een globale aanpak voor de stofhinderproblematiek. Aandacht gaat onder andere uit naar de uitwerking van maatregelen naar bedrijven, de ontwikkeling van afstandsregels, etc. Dit onderzoek zal een kader bieden voor overleg en sensibilisering van bedrijven, de implementatie in het milieuvergunningen-beleid, Deze actie omvat verschillende deelonderzoeken : a. Door de vele op- en overslagactiviteiten wordt de Gentse kanaalzone gekenmerkt door een verhoogde stofproduktie en stofverspreiding. Weliswaar is de situatie de laatste jaren verbeterd : de Vlaremnormen worden praktisch niet meer overschreden. Verder onderzoek komt er nu toch naar aanleiding van blijvende hinder in dit gebied. Het onderzoek spitst zich toe op de omgeving van Desteldonk, maar ook in de omgeving van Oostakker zullen er metingen uitgevoerd worden. b. Screening van bestaande milieuvergunningen in binnen- en buitenland op bijzondere voorwaarden rond de beperking van stofhinder Opdrachtgever : a. stad Gent b. Provincie Oost-Vlaanderen Opdrachtnemer : a. VITO - UGent b. Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek Start : a. De eerste metingen gingen van start op 1 maart b. een Vlaamse oplijsting is eind 2005 gebeurd in de VITO-studie gemeente Terneuzen heeft in 2006 een Nederlandse oplijsting opgemaakt. Duur : a. Het onderzoek loopt tot eind februari b. In het kader van het overleg met Zeeland werd een vergelijking gemaakt van de vergunningsvoorwaarden in Vlaanderen en Nederland. a. Toelichting milieumaatregelen Ghent Coal en meetmethoden grof stof VMM aan bevoorrechte getuigen op 7 juni Communicatie onderzoek stad Gent via nieuwsbrief Project Gentse Kanaalzone (editie juli 2007) b. Bezoek OVET Terneuzen op 18 januari Karakterisering van fijn stof in hele kanaalzone, zo nodig opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden Actienummer : M1 a. Onderzoek naar de bronnen van PM10 die bijdragen aan overschrijdingen en bijna-overschrijdingen in 2002 van de grenswaarden en overschrijdingsmarges zoals bepaald in de Europese richtlijn 1999/30/EG, voorstellen tot reductiemaatregelen, doorrekening en evaluatie. b. Onderzoek en inventarisatie van diffuse bronnen van fijn stof en de daarop aanwezige micropolluenten. Voorstellen voor reductiemaatregelen. Aansluitend bij A en B oprichting van een werkgroep hot spots die de actieplannen oa. voor de Gentse kanaalzone zullen uitvoeren (screening van vergunningsvoorwaarden, aanpassing sectorale voorwaarden VLAREM, ) c. Overleg over aanpak grensoverschrijdende luchtverontreiniging Opdrachtgever : LNE Opdrachtnemer : VITO Start : januari 2005 Duur : a. 18 maanden, b. 12 maanden b. Toelichting actieplan fijn stof van de Vlaamse overheid aan bevoorrechte getuigen op 7 juni c. Bezoek OVET Terneuzen op 18 januari uitvoeren brongerichte maatregelen tegen geluidshinder van weg- en treinverkeer aan woonkernen Actienummer : M9 Nemen van milderende maatregelen inzake geluidshinder door weg- en treinverkeer. In 2007 vond overleg over de volgende onderzoeken plaats : 33 hoofdstuk 4

38 a. Spoorlijn 55 (Tracé Ringvaart ovaal van Wippelgem ) Opmaak beplantingsplan met de noodzakelijk uit te voeren geluidsbuffering én beplanting langsheen de spoorlijn 55 b. Geluidsbelastingskaarten langs belangrijke infrastructuur Opmaak van geluidsbelastingskaarten voor de R4 via modelleringen. c. Herinrichting R4 en in afwachting daarvan uitwerking van milderende maatregelen Opdrachtgever : a. Afdeling Maritieme Toegang b. Agentschap Wegen en verkeer Afdeling Wegenbouwkunde c. Agentschap Wegen en Verkeer, Projectbureau (coördinatie overleg) Opdrachtnemer : a. bvba Paul Deroose voor beplantingsplan en Avitech Acoustics voor de geluidsstudie b. bureau Vinçotte Start : a. Opmaak beplantingsplan in februari 2006 b Duur : a. Oplevering studie op 24 april 2007 ; aanbesteding voorzien in 2008 b. September 2008 c. Zie acties 4.1 en uitvoeren van geluidsstudies in het kader van de inrichting van de koppelingsgebieden Duur : a. Oplevering op 22 mei a. Toelichting resultaten aan stuurgroep netwerk Gentse Kanaalzone op 3 mei b. Overleg i.k.v. actualisatie windturbineplan Gentse Kanaalzone (zie actie 8.3) Project duurzame bedrijventerreinen moervaart noord, moervaart zuid en skaldenpark Actienummer : M9 Uitwerking binnen INTERREG project bedrijventerreinmanagement als vervolg op het project Milieuclusters op bedrijventerreinen. In dit project wordt gestreefd naar een samenwerking van bedrijven inzake aspecten van duurzaamheid op bedrijventerreinen Moervaart-Noord en Moervaart-Zuid en Skaldenpark. Concrete studies zijn ondermeer : een tiental milieu quick-scans, de opmaak van een bedrijvenvervoersplan personenvervoer Skaldenpark, gezamenlijke energieoptimalisatie en gezamenlijke comfortdiensten en energiecontracten. Opdrachtgever : Vegho Start : 1 januari 2006 Duur : 2008 a. In beeld brengen van de effecten van een geluidsberm- of scherm ten noorden en/of ten zuiden van het bedrijventerrein Kluizendok. Dit ter ondersteuning van een optimale inrichting van de koppelingsgebieden. b. Opvolging geluidsproblematiek windturbines Kluizendok. Opdrachtgever : a. Projectbureau Gentse Kanaalzone b. SPE Ecopower in eigen beheer Opdrachtnemer : a. Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek PCM Start : a. Start in september b. Metingen : najaar initiatieven voor sanering externe veiligheidsrisico s bedrijven en gevaarlijk transport met opmaak actieplan en uitvoering Actienummer : M10 Ontwikkelen van initiatieven voor sanering van de externe veiligheidsrisico s van bedrijven op basis van eerder uitgevoerd onderzoek en van het ruimtelijk veiligheidsrapport op strategisch planniveau (nota RVR) (zie actie 1.2). Overleg in het kader van de bijstelling van het strategisch plan (zie actie 1.5) en in het kader van de studie hinderzonering (zie actie 6.2). 34 hoofdstuk 4

39 6.10. opvolging vergelijkend gezondheidsonderzoek voor verschillende regio s in Vlaanderen, waaronder de Gentse kanaalzone Actienummer : M3 Onderzoek naar de invloed en risico s van milieuvervuiling op de gezondheid in de Gentse kanaalzone. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een biomonitoring bij drie verschillende leeftijdsgroepen (pasgeborenen, adolescenten en volwassenen). Opdrachtgever : Steunpunt Milieu en Gezondheid Start : Biomonitoringsonderzoek pasgeborenen in 2002, adolescenten in 2003, in volwassenen Duur Biomonitoringsonderzoek adolescenten eerste helft 2006, volwassenen tweede helft Overlegmomenten Toelichting resultaten aan bevoorrechte getuigen op 15 maart Naar aanleiding van de algemene oproep voor het indienen van nieuwe cases werd aan het Steunpunt Milieu en Gezondheid in overleg met de gemeente Zelzate eind 2007 de suggestie geformuleerd om de effecten van milieuvervuiling op de gezondheid van de inwoners van de Gentse Kanaalzone (algemeen) of van de gemeente Zelzate in het bijzonder nader te onderzoeken opmaak milieubarometer toegepast op het gebied van de Gentse Kanaalzone ; zo mogelijk uitbreiden met parameters rond leefbaarheid Actienummer : M6 Met indicatoren zal de uitvoering van het (milieu) beleid worden opgevolgd en geëvalueerd. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen milieu- en omgevingsindicatoren die een beeld geven van de toestand en evolutie van het leefmilieu in de Gentse Kanaalzone en outputindicatoren die veeleer op operationeel niveau worden gebruikt. Aan de hand van deze criteria worden voor de plandoelstellingen indicatoren aangegeven om de resultaten van de acties en projecten zo objectief mogelijk te meten. Een aantal van de milieu-indicatoren zal samen de milieubarometer vormen. De milieubarometer is in de eerste plaats een richtinggevend instrument voor het (milieu)beleid. Het is ook een communicatie-instrument naar de leden van de Stuurgroep Netwerk Gentse kanaalzone. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Informeel overleg over plan van aanpak inventarisatie en voorstellen tot valorisatie van reststromen in de Gentse kanaalzone Actienummer : E9 Bedoeling van deze actie is om de reststromen van de Gentse haven in kaart brengen (inventarisatie) en de mogelijkheden van valorisatie van reststromen in de Gentse Kanaalzone bekendmaken en promoten. Het project spitst zich specifiek toe op de Gentse Kanaalzone en alle gemeenten die behoren tot de Gentse Kanaalzone. Opdrachtgever : Gents Milieufront GMF Start : 1 januari 2008 Duur : 1 jaar Voorbereidend overleg op 17 december acties inzake RecReatie 7.1. inrichting en opwaardering jachthaven langerbrugge-eiland Actienummer : R3 Het uitwerken van een inrichtingsplan en concrete maatregelen op basis van de structuurschets met de visie en de principes voor de herbestemming en de inrichting van bijkomende jachthaveninfrastructuur op het Langerbrugge-eiland. De visie en structuurschets is verwerkt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent. Opdrachtgever : stad Gent Start : In navolging van de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent is een nota met inrichtingsprincipes opgemaakt, inclusief concrete maatregelen. Bilateraal overleg met stad Gent over te nemen vervolgstappen. 35 hoofdstuk 4

40 7.2. initiatieven voor uitwerking bovenlokaal fietsroutenetwerk Actienummer : I11 Het uitwerken van onderdelen van het bovenlokaal fietsroutenetwerk in en rond de Gentse kanaalzone. Opdrachtgever : Provincie Oost-Vlaanderen cel Mobiliteit Toelichting plan van aanpak in werkgroep mobiliteit van 14 februari initiatief Gandante Actienummer : R4 Het uitwerken van een aantal rondritten doorheen de kanaalzone en omgeving voor fietsers met de bedoeling het havengebied een grotere bekendheid te geven en het imago van het gebied te versterken. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Start : midden 2004 Duur : Eerste rondrit in april 2007 (in combinatie met de Erfgoeddag) en tijdens de Gentse Feesten (juli 2007) onderzoek naar (verdere uitbouw) jachthavens Actienummer : R2 en R3 De provincie Oost-Vlaanderen start een studie ruimtelijk project Moervaart op waarin ondermeer de toeristische mogelijkheden en potenties van het gebied rond de Moervaart worden onderzocht. In eerste instantie ligt de nadruk van het onderzoek op het zoeken naar oplossingen voor de zonevreemde jachthavens langs de Moervaart (recreatievaart). Opdrachtgever : Provincie Oost-Vlaanderen dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening Opdrachtnemer : Grontmij Start : Januari 2006 Duur : Uitvoeringstermijn studie : 24 maanden Overleg met provincie Oost-Vlaanderen dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw i.k.v. herlocatie van voetbalterreinen F.C. Sint-Kruis-Winkel (zie actie 7.5) initiatief tot de herlocatie voetbalterreinen f.c. sint-kruis-winkel Actienummer : Omwille van de uitbreiding van het bedrijf Arcelor Mittal Gent is het noodzakelijk gebleken een nieuwe locatie voor de voetbalterreinen van F.C. Sint-Kruis- Winkel te zoeken. Geopteerd wordt voor een locatie nabij de dorpskern van Sint-Kruis-Winkel. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie overleg) Opdrachtnemer : Stad Gent sportdienst dienst patrimonium (keuze locatie, gesprekken eigenaars, voorbereiden bouwaanvraag met voetbalclub) Stad Gent dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening (opmaak gemeentelijk R.U.P.) Start : Juni 2007 Duur : 2010 Overleg met vertegenwoordigers bewonersgroep en voetbalclub op 14 juni, 10 september en 20 december Overleg met stad Gent op 30 november hoofdstuk 4

41 8.3. actualisatie visie op windturbines in de Gentse kanaalzone 8 VooRWaaRdenschePPende acties 8.1. opvolging opties uit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent Actienummer : L9, L16, I7, V1 De opvolging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat de afbakeningslijn voor het zeehavengebied bevat, evenals de bestemmingswijzigingen die uit de visie en de concepten voor de reeds uitgewerkte deelgebieden voortvloeien. Opdrachtgever : ROW-ARP Start : 15 juli 2005 : definitieve vaststelling gerup 8.2. opmaak overzicht van (toekomstige) RuP s in de Gentse Kanaalzone Actienummer : V1 Opmaak van een visie voor enkele nog niet-herbestemde gebieden, waarvan hoofdzakelijk koppelingsgebieden, in de Gentse Kanaalzone met het oog op een vertaling van deze visie in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone (coördinatie overleg) ROW-ARP (opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) Opdrachtnemer : Omgeving (opmaak visie te herbestemmen zones met uitzondering van Rieme-noord) VLM (opmaak visie koppelingsgebied Rieme-noord) Start : 2007 Duur : 2010 Overleg met begeleidende werkgroep op 6 september en 23 oktober Terreinbezoek met ROW-ARP op 14 december Het bekijken van de noodzaak tot actualisatie van de visie op windturbines in de Gentse Kanaalzone. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Opdrachtnemer: Omgeving Overleg in begeleidende werkgroep op 27 juni, 4 september, 26 oktober en 21 december actualisatie overeenkomst subregionaal netwerk Gentse Kanaalzone (srn-gent) De samenwerking in de Gentse Kanaalzone tussen de gemeenten Evergem en Zelzate, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en het gemeentelijk autonoom havenbedrijf Gent GAB is gedefinieerd in een overeenkomst subregionaal netwerk Gentse Kanaalzone. Deze overeenkomst is geactualiseerd voor een nieuwe periode van 6 jaar ( ) en bepaalt hoe de samenwerking verloopt. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Overleg met partners op 21 maart actualisatie overeenkomst subregionaal overlegorgaan Gentse Kanaalzone (sro-gent) Op verzoek van het havenbedrijf Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de stad Gent werd in uitvoering van het havendecreet op 30 oktober 2002 een subregionaal overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied opgericht. Het is het formeel adviesorgaan voor de Vlaamse regering over aspecten van de ontwikkeling van de Gentse zeehaven. Het secretariaat van het SRO-Gent wordt verzorgd door het Projectbureau Gentse Kanaalzone dat hiervoor van de Vlaamse overheid een financiële ondersteuning krijgt. Deze overeenkomst was opgemaakt voor een periode van 4 jaar ( ) en is in 2007 geactualiseerd. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Meerdere bilaterale overlegmomenten met Vlaamse overheid in hoofdstuk 4

42 8.6. initiatieven tot samenwerking met het Project zeeuws-vlaamse Kanaalzone Op initiatief van de Commissaris van de Koningin Karla Peijs en gouverneur André Denys is een samenwerking tussen bestuurders van het Project Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone en het Project Gentse Kanaalzone opgestart. Doelstelling is : samen een visie te ontwikkelen en van daaruit beleid en strategische keuzes voor de Kanaalzone op elkaar af te stemmen ; samen te werken aan projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat, de omgevingskwaliteit en de bereikbaarheid van de Kanaalzone ; de Kanaalzone als één grensoverschrijdend gebied te profileren ; en van elkaars aanpak te leren. Opdrachtgever : Bestuurders uit de Kanaalzone Gent-Terneuzen Stand van zaken : Binnen de samenwerking is in 2007 concreet gewerkt rond de pilotprojecten : Afstemming infrastructuur Grensoverschrijdend informatiepunt voor bedrijven Grensoverschrijdende samenwerking bio-energie Overlegmomenten Bestuurlijk overleg met bestuurders uit de Kanaalzone Gent-Terneuzen op 31 augustus Voorbereidende gesprekken samenwerking op 4 januari, 11 januari, 1 februari, 8 februari, 3 april, 8 mei, 5 juni, 26 juni en 9 augustus Bespreking pilotproject grensoverschrijdend informatiepunt met havenbedrijf Gent op 12 oktober Overleg ter voorbereiding van de kanaalzoneconferentie (d.d. 13 februari 2008) op 5 september, 12 oktober, 12 november en 29 november Begeleidende vergaderingen in werkgroep communicatie op 10 juli, 31 juli, 18 september, 12 november en 29 november acties Rond communicatie en draagvlakvorming 9.1. Gestructureerde open dialoog en permanent overleg met belanghebbenden Actienummer V2, V3 en V4 Het Projectbureau verzorgt een gestructureerde open dialoog met de buurtbewoners, de betrokken verenigingen, de overheden en de bedrijven uit de Gentse Kanaalzone aangaande de leefmilieuproblematiek. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Overlegmomenten zie hoofdstuk III, rubriek 3. Bewonersgroepvergaderingen ; Toelichting over inhoud strategisch plan aan College Evergem op 16 maart en 26 mei 2007, aan College stad Gent op 23 mei, aan College Terneuzen op 20 november, aan Vlaamse en Oost-Vlaamse MINAraden op 21 mei 2007 (met bijhorende excursie op 26 mei 2007). Toelichting over milieumaatregelen Ghent Coal op vergadering bevoorrechte getuigen van 7 juni acties rond de bekendmaking van het Project Gentse Kanaalzone en rond de uitvoeringen (van de partners) op het terrein Actienummer LEB5, LEB16, V2, V3 en V4 Communicatie over het Project Gentse Kanaalzone heeft tot doel er voor te zorgen dat gekend is waarvoor het Project staat en dat de acties van het Project worden opgemerkt. De communicatie over het Project zorgt er ook voor dat draagvlak voor acties wordt verkregen. Communicatie over het Project laat tevens toe ervaringen met derden uit te wisselen. Opdrachtgever : Projectbureau Gentse Kanaalzone Overlegmomenten Informeren bewoners via bewonersgroepvergaderingen en vergadering bevoorrechte getuigen (zie rubriek III.4), en via de nieuwsbrief (zie rubriek III.5). Permanente actualisering website. Opmaak posters tentoonstelling Locus Fabrica in januari Toelichting over het project Gentse Kanaalzone aan medewerkers Port of Rotterdam op 13 september 2007 en aan deelnemers themadag provincie Oost-Vlaanderen op 7 december Opmaak publieksbrochure strategisch plan in oktober Opmaak folder Speybank in november Ondertekening overeenkomst SRN en overhandiging strategisch plan aan bevoegde minister op 9 november Plaatsing en inhuldiging kunstwerk Speybank op 9 november Excursies. 38 hoofdstuk 4

43 hoofdstuk 4 financiering en begroting 2007 (financieel en boekhoudkundig verslag)

Project Gentse Kanaalzone. Veerle De Bock Terreinbezoek Zeeland Seaports

Project Gentse Kanaalzone. Veerle De Bock Terreinbezoek Zeeland Seaports Project Gentse Kanaalzone Veerle De Bock 04-10-2013 Terreinbezoek Zeeland Seaports 2 Wat is Project Gentse Kanaalzone? Actie! (1) Wat is Project Gentse Kanaalzone? 3 1 van de 4 Vlaamse zeehavens, goed

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 & JAARPROGRAMMA 2015. Project Gentse Kanaalzone

JAARVERSLAG 2014 & JAARPROGRAMMA 2015. Project Gentse Kanaalzone JAARVERSLAG 2014 & JAARPROGRAMMA 2015 Project Gentse Kanaalzone INHOUDSTAFEL I VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 1 II PROJECT GENTSE KANAALZONE 2 1. Het Project Gentse Kanaalzone 2 2. Het strategisch plan (2007)

Nadere informatie

SPANNINGSVELDEN BIJ DE BELEIDSVOERING VANUIT HET INFORMELE BESTUURLIJK NETWERK VAN DE GENTSE KANAALZONE

SPANNINGSVELDEN BIJ DE BELEIDSVOERING VANUIT HET INFORMELE BESTUURLIJK NETWERK VAN DE GENTSE KANAALZONE SPANNINGSVELDEN BIJ DE BELEIDSVOERING VANUIT HET INFORMELE BESTUURLIJK NETWERK VAN DE GENTSE KANAALZONE Philippe Van Wesenbeeck projectcoördinator Project Gentse kanaalzone Provincie Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Project Gentse Kanaalzone

Project Gentse Kanaalzone Project Gentse Kanaalzone Veerle De Bock Saro 25-10-2017 2 Zelzate 3 Rieme Sint-Kruis- Terdonk Winkel Doornzele Kerkbrugge/ Desteldonk Langerbrugge Muide/Meulestede Oostakker Deel Wondelgem Omgeving Hoge

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS JAARVERSLAG Oorspronkelijke naam document Jaarprogramma 2010 Gentse Kanaalzone Project Kanaalzone

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/Jaarprogramma 2012 Project Gentse Kanaalzone

Jaarverslag 2011/Jaarprogramma 2012 Project Gentse Kanaalzone Jaarverslag 2011/Jaarprogramma 2012 Project Gentse Kanaalzone Jaarverslag 2011/Jaarprogramma 2012 Netwerk Gentse Kanaalzone 1/ 49 INHOUDSTAFEL I PROJECT GENTSE KANAALZONE... 3 1. Het Project Gentse Kanaalzone...

Nadere informatie

Zaterdag 9 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Zaterdag 9 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Zaterdag 9 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening koppelingsgebieden Desteldonk Gentse Kanaalzone Geachte gouverneur (Denys), Geachte schepenen

Nadere informatie

Het Project Gentse Kanaalzone: van planning naar uitvoering.

Het Project Gentse Kanaalzone: van planning naar uitvoering. Veerle De Bock Coördinator Project Gentse Kanaalzone Het Project Gentse Kanaalzone: van planning naar uitvoering. Diagnose en mogelijke remedies. Wetenschappelijke paper afgelegd tot het behalen van het

Nadere informatie

Vandaag zie ik hier voor mij landbouwers, bewoners, mensen uit het. bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid Een unieke

Vandaag zie ik hier voor mij landbouwers, bewoners, mensen uit het. bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid Een unieke Woensdag 7 juli 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²-project en Convenant Groen Raamwerk Gentse kanaalzone Mijnheer de gouverneur, Mijnheer de burgemeester,

Nadere informatie

Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag

Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag Woensdag 9 februari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag Geachte schepenen, burgemeesters, Geachte aanwezigen,

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimte project Moervaartvallei. met alle betrokkenen werk maken van een breed open ruimte project voor de Moervaartvallei.

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

DOORGAAND VRACHTVERKEER werkgroep mobiliteit Gentse kanaalzone 17 maart 2009

DOORGAAND VRACHTVERKEER werkgroep mobiliteit Gentse kanaalzone 17 maart 2009 DOORGAAND VRACHTVERKEER werkgroep mobiliteit Gentse kanaalzone 17 maart 2009 Inhoud aanleiding studiegebied structuur INHOUD doorgaand vrachtverkeer aanleiding studiegebied structuur doorgaand vrachtverkeer

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone

Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone Welkom in de Gentse Kanaalzone! Het gebied rond de Gentse

Nadere informatie

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID 9 SEPTEMBER 2005: Besluit Vlaamse regering betreffende de geografische indeling en organisatie Laatste aanpassing: 29/05/2009 9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE INZAKE DE INSTELLING EN ACTIVERING VAN DE SCHELDERAAD

BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE INZAKE DE INSTELLING EN ACTIVERING VAN DE SCHELDERAAD BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE INZAKE DE INSTELLING EN ACTIVERING VAN DE SCHELDERAAD BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Project Gentse Kanaalzone

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Project Gentse Kanaalzone Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma 2014 Project Gentse Kanaalzone INHOUDSTAFEL I VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 3 II PROJECT GENTSE KANAALZONE 5 1. Het Project Gentse Kanaalzone 6 2. Het strategisch plan (2007)

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Westvlaamse

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

VLAAMSE STEDENFONDS

VLAAMSE STEDENFONDS VLAAMSE STEDENFONDS 2003-2007 Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Intercultureel Netwerk Gent in een samenwerkingsverband met Samenlevingsopbouw Gent vzw i.v.m. de actie Betrekken

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure Discussietekst Dick van Straaten (Ruimte Vlaanderen), 6 juli 2016. De in deze tekst voorgestelde adviesverlening is een eerste voorstel hoe dit

Nadere informatie

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5);

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5); departement Algemene Zaken en Financiën adnzinistnatie Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 JULI

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 & JAARPROGRAMMA Opening koppelinsgebied Doornzele-noord 3 juli Project Gentse Kanaalzone

JAARVERSLAG 2015 & JAARPROGRAMMA Opening koppelinsgebied Doornzele-noord 3 juli Project Gentse Kanaalzone JAARVERSLAG 2015 & JAARPROGRAMMA 2016 Opening koppelinsgebied Doornzele-noord 3 juli 2016 Project Gentse Kanaalzone INHOUDSTAFEL VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 1 I PROJECT GENTSE KANAALZONE 2 1. Het Project

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

Economisch Netwerk Albertkanaal

Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal UPDATE 15 april 2013 Toelichting LIMBURG Economisch Netwerk Albertkanaal 15 APRIL 2013 1 Economisch Netwerk Albertkanaal 1. Korte historiek

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht

Advies. Over het voorontwerp van decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht Advies Over het voorontwerp van decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht Brussel, 9 april 2013 VHC_ADV_20130409_Omvorming_Havenbedrijf_Gent_tot_NV.doc

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

juli 2006 nr.4. Beste inwoners en eigenaars,

juli 2006 nr.4. Beste inwoners en eigenaars, Beste inwoners en eigenaars, juli 2006 nr.4. Vanaf augustus 2006 zal het uitzicht van het Zandeken grondig gewijzigd worden. Er wordt een aanvang gemaakt van de voorbereiding van de aanlegbaggerwerken.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN zitting van 21 oktober 2013 Aanwezig : Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe DE

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00809 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/07133 - Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west Bijlage III: Toelichtingsnota Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Inhoudsopgave INLEIDING 0 LEESWIJZER

Nadere informatie

Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015

Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015 Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015 verloop infoavond. inleiding door de gouverneur. naar een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland. vragen? aanleiding Project

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Jaarverslag GECORO 2014

Jaarverslag GECORO 2014 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - GECORO Jaarverslag GECORO 2014 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

bosgroepen en regionale landschappen

bosgroepen en regionale landschappen Briefadvies bosgroepen en regionale landschappen Bosgroepen en regionale landschappen Datum van goedkeuring 18 december 2014 Volgnummer 2014 42 Coördinator + e-mailadres Co-auteur + e-mailadres Kathleen

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek

Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek Provinciale Dienst Ruimtelijke Planning & Dienst Waterlopen Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek Inhoud 1. Projectorganisatie... 4 1.1.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Een race for space op zee Mariene Ruimtelijke Planning in de Belgische Zeegebieden

Een race for space op zee Mariene Ruimtelijke Planning in de Belgische Zeegebieden Marien Ruimtelijk Plan Marijn Rabaut Expert Noordzee Kabinet Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee Een race for space op zee Mariene Ruimtelijke Planning in de Belgische

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE VR 2016 2312 DOC.1529/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - een nieuwe thuishaven Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - klankbordgroep 1 Klankbordgroep 21 maart 2009 Verloop van de dag - Kennismaking - Verwelkoming

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

6 februari DGG/V-01/000892/VV. Geachte voorzitter,

6 februari DGG/V-01/000892/VV. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum Bijlage(n) 6 februari 2001 1 Ons kenmerk DGG/V-01/000892/VV Uw kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone

ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 1 ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 28 januari 2010 Stefan De Brabander Sylvie Fosselle 1 Inhoud Situering Fundamenten Landschapsontwikkeling in ECO² Financiering landschapsontwikkeling

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Dossier : Light Rail R4 oost

Dossier : Light Rail R4 oost Dossier : Light Rail R4 oost Samen werken aan duurzame mobiliteit in de Gentse Kanaalzone. Beschrijving van de huidige situatie: Langzij de R4-oost (John Kennedylaan) ligt spoorlijn 204 (Gent- Terneuzen).

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Startvergadering 27 maart 2013 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Agenda Kennismaking

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie