Beleidsnotitie. Gemeente Medemblik. inzake. bestuurlijke maatregelen. voor de reductie van nodeloze alarmeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie. Gemeente Medemblik. inzake. bestuurlijke maatregelen. voor de reductie van nodeloze alarmeringen"

Transcriptie

1 Beleidsnotitie Gemeente Medemblik inzake bestuurlijke maatregelen voor de reductie van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 1

2 Voorwoord De gemeente Medemblik heeft op 27 december 2012 het geactualiseerde beleid terugdringen van nodeloze alarmeringen door brandmeldinstallaties vastgesteld. Dit beleidsvoorstel beschrijft de problematiek van brandweer met nodeloze alarmeringen van automatische brandmeldinstallatie en de oplossingsrichtingen. Aanbevelingen uit de bezwarencommissie over de stappen in het proces van handhaving en gebruik van de preventieve last onder dwangsom maken het noodzakelijk de beleidsnotitie aan te passen. Op hoofdlijnen wijkt de beleidsnotitie niet af van de eerdere versies. Doelstelling Doel is een efficiënte en effectieve inzet van de brandweer door het terugdringen van nodeloze alarmeringen noodzaak. Bestuurlijke handhaving Bij nadere analyse blijkt dat een klein percentage van de brandmeldinstallaties [abonnees] het merendeel van de nodeloze alarmeringen veroorzaakt. Deze abonnees nemen vaak onvoldoende verantwoordelijkheid om nodeloze alarmeringen tegen te gaan. Het blijft dan ook nodig deze groep abonnees te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Hierom is het soms nodig uiteindelijk een last onder dwangsom op te leggen. De juridische grondslag hiervoor ligt in de Woningwet, het Bouwbesluit, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht. Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Probleemstelling Uitgangspunten en doelstelling Nodeloze alarmeringen van brandmeldinstallaties Nodeloze alarmeringen nader gedefinieerd De omvang van het probleem Oorzaken van nodeloze alarmeringen Huidige situatie Gewenste situatie Oplossingsvoorstellen Wat kan er gedaan worden om het probleem te reduceren? Veelplegers nodeloze alarmeringen Bestuurlijke en juridische mogelijkheden Bestuurlijke maatregelen in de praktijk Invoering bestuurlijke maatregelen Voorlichting en advisering Registratie nodeloze alarmeringen Handhaving Wanneer bestuursdwangmaatregelen Uitvoeren bestuursdwangmaatregelen Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 3

4 1. Inleiding Landelijk hebben brandweerkorpsen te kampen met nodeloze alarmeringen van automatische brandmeldinstallaties. Ook binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden brandweerkorpsen hiermee geconfronteerd. Om het aantal nodeloze alarmeringen in de regio terug te dringen heeft de veiligheidsregio NHN een uniforme beleidslijn opgesteld en deze is op 13 september 2011 door de gemeente Medemblik vastgesteld en is in december 12 geactualiseerd. Aanbevelingen uit de bezwarencommissie over de stappen in het proces van handhaving maar ook het gebruik van de preventieve last onder dwangsom maken het noodzakelijk de beleidsnotitie weer aan te passen. Op hoofdlijnen wijkt de beleidsnotitie niet af van de eerdere versies. Door toename van de kwaliteit van geïnstalleerde automatische brandmeldinstallaties is een percentuele daling waar te nemen van het absolute aantal nodeloze alarmeringen. Desondanks zijn in regionaal en lokaal verband enkele abonnees nog steeds verantwoordelijk voor een onevenredig aantal nodeloze alarmeringen. In het kader van gemeentelijke bezuinigingen, repressieve belasting (vrijwilliger) personeel brandweer en maatschappelijk belang is het onwenselijk deze nodeloze alarmeringen te tolereren. Daarom moet deze groep abonnees (blijvend) worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. Deze notitie vormt onderdeel van een door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord/brandweer ingesteld project reductie nodeloze alarmeringen NHN. In hoofdstuk 2 komt de feitelijke probleemstelling aan de orde. De omvang van het probleem is in hoofdstuk 3 weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de eerder genomen maatregelen en de bestuurlijke mogelijkheden. Het toepassen van bestuurlijke maatregelen wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt het advies aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik geformuleerd. 2. Probleemstelling De brandweer(posten) van de gemeente Medemblik bestaat uit ± 126 vrijwillige brandweermensen. Deze mensen staan 24 uur per dag klaar om in geval van een calamiteit hulp te verlenen aan mens en dier. Helaas wordt de brandweer van gemeente Medemblik ook met nodeloze alarmeringen geconfronteerd. Dit kan leiden tot een aantal onacceptabele problemen voor de brandweerorganisatie zoals: De afname van de inzetbaarheid voor brand en hulpverlening elders in de gemeente. De afname van de motivatie met als gevolg een afname in de uitruksnelheid. De onnodige risico's voor de verkeersveiligheid (het rijden van huis naar de kazerne en van de kazerne naar de melding). De onnodige geluidsoverlast (door sirenes) langs de aanrijdroutes. Een verminderde bereidbaarheid van de werkgever waar de vrijwilliger zijn hoofdbetrekking heeft, om hem nog langer zijn nevenactiviteiten bij de brandweer te laten vervullen. Extra uitrukkosten Uitgangspunten en doelstelling Voor automatische alarmeringen wordt zowel het beroeps-, als ook het vrijwillige gedeelte van de organisatie belast. De laatste jaren is het terugdringen van nodeloze alarmeringen aan de orde geweest in lokale en regionale verbanden. In deze notitie wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden om nodeloze alarmeringen (verder) terug te dringen. Daarbij wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 4

5 Het acceptabele niveau voor het maximale aantal nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties op jaarbasis, conform de norm NEN , geldt als bovengrens. Het doel van de notitie is om nodeloze alarmeringen voor de brandweer Medemblik tot een minimum te beperken. 3. Nodeloze alarmeringen van brandmeldinstallaties Installaties die een nodeloze brandmelding kunnen genereren zijn aangesloten op de Meldkamer NHN. brandmeldinstallaties: een installatie met automatische rook- en handbrandmelders In het dagelijks gebruik blijkt dat deze installaties ook alarmeringen veroorzaken als er geen sprake is van brand. Dit is voornamelijk het geval bij installaties met automatische rookmelders en in mindere maten met handbrandmelders Nodeloze alarmeringen nader gedefinieerd Brandmeldinstallaties als bedoeld in de artikelen 6.20 van het Bouwbesluit 2012 moeten voldoen aan de NEN De NEN 2535 maakt in de titel 3 termen en definities een onderscheid tussen twee soorten van nodeloze alarmeringen: NEN onechte brandmelding Brandmelding die niet het gevolg is van een brand, of op brand lijkende verschijnselen. NEN ongewenste brandmelding Brandmelding door de aanwezigheid van op brand lijkende verschijnselen, die niet het gevolg zijn van een brand. De oorzaak van een onechte brandmelding kan kort samengevat worden als oorzaak techniek, zoals de kwaliteit van het onderhoud, systeemstoring, e.d. De oorzaak van een ongewenste brandmelding heeft dus te maken met "brandverschijnselen" zoals kwaadwilligheid, gewijzigd of ongecontroleerd gebruik van ruimten e.d. Daarnaast kennen we de categorie echte brand waarbij er sprake is van een daadwerkelijke brand. 1 NEN 2535 uitgave 2009 C : Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen, Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 5

6 3.2. De omvang van het probleem Willen we maatregelen treffen om nodeloze alarmeringen tot een acceptabel niveau te reduceren dan dient eerst de omvang van het probleem duidelijk te zijn. De belangrijkste parameters om de omvang te bepalen zijn bekend, namelijk: Het aantal installaties dat is aangesloten op de Meldkamer NHN Het aantal nodeloze alarmeringen van de installaties Bij doormelding naar de Meldkamer NHN wordt onderscheid gemaakt tussen een verplichte of vrijwillige installatie. Een verplichte brandmeldinstallatie moet op grond van bouw- of milieuwetgeving in het gebouw aanwezig zijn. Vrijwillige doormelden van een installatie wordt alleen nog toegestaan indien er sprake is van een maatschappelijk belang, bijvoorbeeld waterwinbedrijven, musea of wanneer er sprake is van een geaccepteerde gelijkwaardigheid. In onderstaande tabel is het aantal gemeentelijke abonnees aangegeven die een doormelding hebben naar de Meldkamer NHN. jaar Aantal abonnees met doormelding VRNHN/meldkamer Brandmeldinstallaties Sprinklerinstallaties verplicht vrijwillig verplicht Vrijwillig Tabel 1: Overzicht van installaties die doormelden naar de Meldkamer NHN (peildatum augustus 2013) Met de wijziging van het Bouwbesluit op 1 april 2012 wordt het aantal verplichte doormeldingen naar de meldkamer van de Veiligheidsregio NHN behoorlijk verminderd. Dit mede door het beleid van de Veiligheidsregio NHN om niet verplichte aansluitingen af te koppelen. Het aantal aansluitingen op de particuliere meldkamers is hierdoor mogelijk iets toegenomen. In de NEN 2535 is een klasse- en risico-indeling gegeven om het aantal acceptabele nodeloze alarmeringen te kunnen bepalen. Dit wordt de prestatie-eis voor nodeloze alarmeringen genoemd. Dit is belangrijk, want met deze gegevens kan het maximale aantal nodeloze alarmeringen worden berekend. Soort gebouw/gebruiksfunctie Maximaal toegestaan aantal ongewenste nodeloze externe alarmeringen (per jaar) Maximaal toegestaan aantal onechte nodeloze externe alarmeringen (per jaar) Woonfunctie 1,05 0,45 Bijeenkomstfunctie 0,7 0,3 Bijeenkomstfunctie opvang van kinderen 1,05 0,45 jonger dan 4 jr. Celfunctie 1,05 0,45 Gezondheidsfunctie 1,05 0,45 Industriefunctie 0,7 0,3 Kantoorfunctie 0,35 0,15 Logiesfunctie 1,05 0,45 Onderwijsfunctie 0,35 0,15 Sportfunctie 0,7 0,3 Winkelfunctie 0,7 0,3 Overige gebruiksfuncties en bouwwerken geen gebouw zijn Door bevoegde autoriteit te bepalen Door bevoegde autoriteit te bepalen Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 6

7 Tabel 2: Risicoklasse-indeling acceptabele aantal nodeloze externe alarmeringen conform NEN 2535 (Het maximum aantal meldingen per jaar per 100 melders) Met behulp van de gegevens in tabel 2 kan het maximum aantal ongewenste en onechte meldingen voor een object worden berekend. Ook het aantal ongewenste en onechte alarmeringen van één en dezelfde melder per jaar is aan een maximum gebonden. Dit maximum is gelijk aan de factor, genoemd in tabel 2. Met deze gegevens kan de prestatieeis worden berekend Oorzaken van nodeloze alarmeringen Om nodeloze alarmeringen terug te dringen dient er inzicht te zijn over de oorzaken op basis van een adequate registratie. Deze registratie moet voldoende gegevens bevatten om de meest voorkomende oorzaken van nodeloze alarmeringen te onderscheiden zodat alarmeringen ook onder zijn te verdelen in de categorieën ongewenste, onechte en echte alarmeringen. De bevelvoerder van de tankautospuit die wordt ingezet vermeld op een standaard uitrukformulier aan of er sprake is van een ongewenste of onechte en echte alarmering en vermeld de oorzaak. In onderstaande tabel uit de NEN 2535 is een opsomming gegeven van de meest voorkomende alarmeringen naar categorie. Tabel 4: Overzicht van de meest voorkomende alarmeringen naar categorie en eventuele maatregelen.. Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 7

8 3.4. Huidige situatie Registratie van automatische alarmeringen geeft inzicht in het aantal ongewenste, onechte en echte alarmeringen. In tabel 5 is het aantal weergegeven over de jaren 2012 en Jaar Totaal aantal alarmeringen Ongewenste brandmelding ( brandverschijnselen ) Onechte brandmelding ( oorzaak techniek ) Brandmelding ( echte brand ) Onbekend niet geregistreerd Tabel 5: Overzicht van het aantal alarmeringen naar categorie 3.5. Gewenste situatie De gewenste situatie is dat het aantal nodeloze alarmeringen voor de brandweer tot een minimum wordt beperkt. Het aantal nodeloze meldingen is conform de NEN 2535 afhankelijk van de projectering gemaximeerd. Dit is vastgelegd in het programma van eisen dat behoort bij de installatie. 4. Oplossingsvoorstellen Het menselijk handelen blijkt een belangrijk aspect te zijn voor nodeloze alarmeringen. In paragraaf 4.1 is aangegeven welke maatregelen de brandweer in eerste instantie kan nemen om nodeloze alarmeringen te reduceren of te voorkomen Wat kan er gedaan worden om het probleem te reduceren? De onderstaande vijf punten vormen de pijlers om nodeloze alarmeringen te reduceren of te voorkomen en dienen daarom deel uit te maken van een totaal pakket van maatregelen. 1. Registratie Registratie van alarmeringen per abonnee in het Statistisch Informatiesysteem Meldkamer Brandweer Ambulance (AG5). De abonnee krijgt bij een loze alarmering een schriftelijke melding of waarschuwing. Bij meerdere loze meldingen wordt er door de brandweer contact gelegd met de abonnee. In het gesprek worden de oorzaken en te nemen maatregelen besproken. 2. Voorlichting en educatie Met de voorlichting over de uitvoering van het project en de verandering van de regelgeving is in 21 september 2011 gestart. Hiervoor zijn in 2010 al voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de abonnees. Alle abonnees zijn met een brief op de hoogte gesteld over de doelstellingen van het project reductie nodeloze alarmeringen NHN. Op verzoek worden de abonnees bezocht. 3. Certificering brandmeldinstallaties Om de kwaliteit van installatie van een brandmeldinstallatie te waarborgen is de CCV regeling brandmeldinstallatie dan wel zijn opvolger van toepassing. Brandmeldinstallaties die vanaf 2002 zijn geïnstalleerd dienen voorzien te zijn van een certificaat waarmee wordt verklaard dat de installatie voldoet aan de NEN Voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties is de norm NEN ontwikkeld. Zie tevens punt 4. Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 8

9 4. Verhogen kwaliteit brandmeldinstallaties Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken regelt dat brandmeldinstallaties aan de prestatie-eisen zoals gesteld in NEN 2535 voldoen en via NEN adequaat worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden. In deze norm is opgenomen dat een gebruiker één of meerdere personen moet aanwijzen die zijn opgeleid en geïnstrueerd om te functioneren als Beheerder Brandmeldinstallaties. In artikel 5.3 van de NEN is dit als omschreven: Artikel 5.3 Beheer door de gebruiker De beheerder is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventieve onderhoudswerk. De Beheerder moet de onderhouder informeren over bouwkundige wijzigingen, wijzigingen in het gebruik van ruimten en wijzigingen in de alarmorganisatie. Met betrekking tot het voorkomen van onechte en ongewenste alarmeringen, moet de Beheerder de personen instrueren die gebruik maken van de ruimten. Storingen die niet door de Beheerder kunnen worden verholpen moeten direct aan de onderhouder worden gemeld. Alle gebeurtenissen, samenhangend met het functioneren van de brandmeldinstallatie, moet de Beheerder in het logboek vermelden. 5. Afkoppelen van brandmeldinstallaties Op 1 april 2012 is het (nieuwe)bouwbesluit in werking getreden. In het kader van deregulering is volgens de regels van dit nieuwe Bouwbesluit de doormelding van een flink aantal brandmeldinstallaties naar de regionale alarmcentrale van de veiligheidsregio niet meer vereist. De abonnees worden hier over actief geïnformeerd door de gemeente(bevoegde gezag) en de Veiligheidsregio NHN. 6. Aanpassen van de alarmerings- en uitrukprocedure Bijvoorbeeld door het hanteren van vertragingstijden Voor het toepassen van vertragingstijden is door de Veiligheidsregio Noord-Holland noord een regionaal beleid ontwikkeld wat als onderdeel bij dit beleid is vastgesteld. 7. Strafrechtelijke vervolging bij doelbewust activeren van een brandmelding Het onnodig alarmeren van hulpdiensten is strafbaar gesteld (Wetboek van strafrecht, art. 142). De politie kan proces-verbaal op maken tegen de dader Veelplegers nodeloze alarmeringen De (landelijke) ervaring leert dat na het nemen van de maatregelen onder 1 t/m 7 een daling optreedt van het aantal ongewenste alarmeringen. Voor abonnees die geen maatregelen nemen om nodeloze alarmeringen te voorkomen is een handhavingtraject een middel om het doel te bereiken Bestuurlijke en juridische mogelijkheden Naast de bovengenoemde preventieve maatregelen kunnen handhavinginstrumenten worden ingezet. Hierbij kunnen de volgende rechtsdisciplines worden onderscheiden: civielrechtelijk strafrechtelijk bestuursrechtelijk Vanwege de beperkte mogelijkheden m.b.t. een civielrechtelijk en/of strafrechtelijke aanpak worden beide rechtsdisciplines slechts beperkt beschreven en ligt het accent op de bestuursrechtelijke benadering. Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 9

10 Civielrechtelijk Het Civiel recht biedt in principe de brandweer de mogelijkheid om kosten van een onnodige uitruk te verhalen op de gebruiker van een brandmeldinstallatie. De gedachte daarbij is dat de verantwoordelijke gebruiker bij een nodeloze melding onrechtmatig handelt tegenover de brandweer. Desondanks heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat voor het uitrukken naar een al dan niet terechte brandmelding, rechtenheffing ontoelaatbaar is 2. Strafrechtelijk Zoals al in hoofdstuk 4.1 is toegelicht is een strafrechtelijke benadering slechts mogelijk bij het met opzet onnodig alarmeren van hulpdiensten (Wetboek van strafrecht, art. 142). Deze benadering is ingrijpend, lastig te realiseren en tussen lokale politie, openbaar ministerie, brandweer en de directie van de instelling dienen afspraken te worden gemaakt waarbij de politie een proces-verbaal opmaakt en de dader vervolgd. Bestuursrechtelijk Binnen het Bestuursrecht bestaat de mogelijkheid, om door middel van een last onder dwangsom (herstelmaatregel) naleving van voorschriften af te dwingen. Op grond van artikel 6.20 van het Bouwbesluit moet een brandmeldinstallatie voldoen aan de NEN Door de prestatie-eis te overschrijden wordt de norm NEN 2535 en dus ook de voorschriften van het Bouwbesluit overtreden. Op grond van de Woningwet (artikel 1b, lid 3), en artikel 125 van de Gemeentewet jo 5:2, lid 1 onder b, 5:21 en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze overtreding handhavend worden opgetreden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom. Het doel hiervan is om de verantwoordelijke maatregelen te laten treffen om het overschrijden van de prestatie-eis uit de NEN 2535 te voorkomen. 5. bestuurlijke maatregelen in de praktijk Dit hoofdstuk beschrijft de te volgen werkwijze om het aantal nodeloze alarmeringen terug te dringen. Daarvoor kan een stroomschema worden opgesteld dat geldt als werkwijze voor het invoeren van het handhavingtraject (last onder dwangsom). 5.1.Invoering bestuurlijke maatregelen Het beleid is eerder vastgesteld op 13 september 2011 en toen is ook met de voorlichting gestart. Met de uitvoering van de aanschrijvingen en het opleggen van een last onder dwangsom is gestart op 1 januari 2012 en wordt voortgezet Voorlichting en advisering Voorlichting blijft een belangrijk middel om nodeloze alarmeringen terug te dringen. De abonnees zijn geïnformeerd over loze alarmeringen en over wijzigingen in de regelgeving Registratie nodeloze alarmeringen Het registreren van nodeloze alarmeringen vindt plaats in het systeem AG5. De beheerder van de installatie is verplicht de datum en het tijdstip van de brandmelding te registreren in het logboek dat bij de installatie hoort Handhaving Het overschrijden van de prestatie-eis conform de NEN 2535 is een overtreding van de voorschriften van de Woningwet en het Bouwbesluit. Als de prestatie-eis wordt overschreden, wordt na een waarschuwing een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. Bij de daarop volgende overtreding 2 Loos alarm van brandmeldinstallaties, uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mei 1997 Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 10

11 wordt een last onder dwangsom opgelegd. Ook elke volgende overtreding leidt tot het verbeuren van een dwangsom Wanneer bestuursdwangmaatregelen Bestuursdwangmaatregelen kunnen toegepast worden voor: Overschrijding van de prestatie-eis m.b.t. het aantal nodeloze alarmeringen. toelichting: een overtreding van artikel 1b van de Woningwet en 6.20 van het Bouwbesluit in relatie tot de NEN2535. Het afsluiten van een onderhoudscontract conform de NEN toelichting: een overtreding van artikel 1b van de Woningwet en artikel 6.20 van het Bouwbesluit in relatie tot de NEN Het laten certificeren van bestaande brandmeldinstallaties, waarvan de staat zodanige ernstige gebreken vertoont dat deze nodeloze (onechte) alarmeringen veroorzaakt. toelichting: een overtreding op grond artikel 1b van de Woningwet en artikel 6.20 van het Bouwbesluit Uitvoeren bestuursdwangmaatregelen 1. Bij overschrijding van het aantal onechte loze meldingen of ongewenste loze meldingen in relatie tot de prestatie-eis per kalenderjaar (Artikel 1b van de Woningwet en artikel 6.20 van het Bouwbesluit in relatie tot de NEN 2535) wordt als volgt gehandhaafd: Stap 1. Waarschuwen Na een eerste loze (ongewenste of onechte) melding wordt een waarschuwingbrief gestuurd met de mededeling dat er een loze melding is gemaakt. Stap 2. Last onder dwangsom(5:32 Algemene wet bestuursrecht) Bij overschrijding van het maximum aantal ongewenste loze meldingen of onechte loze meldingen, conform de prestatie-eis per kalender jaar, wordt een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. In het voornemen krijgt de overtreder twee weken de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De behandeling van de zienswijze wordt verwerkt in de definitieve beschikking. Na iedere overtreding, die plaatsvindt na het opleggen van de definitieve last onder dwangsom, wordt van rechtswege een dwangsom verbeurd van 2000,- per overtreding met een maximum van ,-. De verbeurde dwangsommen zullen worden ingevorderd door middel van een invorderingsbeschikking. Preventieve last onder dwangsom (5:7 Algemene wet bestuursrecht) Indien het gevaar dat een wettelijk voorschrift zal worden overschreden klaarblijkelijk is zal een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in het geval in het kalender jaar voorafgaande sprake is geweest van meerdere overtredingen(naleefgedrag). In voorkomende gevallen zal bij de 1 e loze ongewenste melding of de 1 e onechte loze melding een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd. In het voornemen krijgt de overtreder twee weken de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De behandeling van de zienswijze wordt verwerkt in de definitieve beschikking. Bij de eerste en iedere opvolgende overtreding, welke plaatsvindt na het opleggen van de preventieve last onder dwangsom, wordt van rechtswege een dwangsom verbeurd van Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 11

12 2000,- per overtreding met een maximum van ,-. De verbeurde dwangsommen zullen worden ingevorderd door middel van een invorderingsbeschikking. 2. Voor het niet voldoen aan het afsluiten van een onderhoudscontract conform de NEN Artikel 1b van de Woningwet en artikel 6.20 van het Bouwbesluit. Stap 1. Waarschuwen Nadat is gebleken dat niet wordt voldaan aan de eisen voor het afsluiten van een onderhoudscontract wordt een waarschuwingbrief gestuurd met de mededeling dat niet wordt voldaan aan die eisen. Stap 2. Last onder dwangsom(5:32 Algemene wet bestuursrecht) Bij voortduren van de overtreding als genoemde onder 2, wordt een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. In het voornemen krijgt de overtreder twee weken de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De behandeling van de zienswijze wordt verwerkt in de definitieve beschikking. Voor elke twee maanden dat de overtreding voortduurt na het opleggen van de definitieve last onder dwangsom, wordt van rechtswege een dwangsom verbeurd van 2000,- met een maximum van ,-. De verbeurde dwangsommen zullen worden ingevorderd door middel van een invorderingsbeschikking. 3. Voor het niet zorgdragen van een beheer van de brandmeldinstallatie(s) conform de NEN Artikel 1b van de Woningwet en artikel 6.20 van het Bouwbesluit. Stap 1. Waarschuwen Nadat is gebleken dat niet wordt voldaan aan de eisen als genoemd onder 3 wordt een waarschuwingbrief gestuurd met de mededeling dat niet wordt voldaan aan die eisen. Stap 2. Last onder dwangsom(5:32 Algemene wet bestuursrecht) Bij voortduren van de overtreding als genoemde onder 3, wordt een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. In het voornemen krijgt de overtreder twee weken de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De behandeling van de zienswijze wordt verwerkt in de definitieve beschikking. Voor elke twee maanden dat de overtreding voortduurt na het opleggen van de definitieve last onder dwangsom, wordt van rechtswege een dwangsom verbeurd van 2000,- met een maximum van ,-. De verbeurde dwangsommen zullen worden ingevorderd door middel van een invorderingsbeschikking. Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 12

13 4. Voor het niet zorgdragen van een certificering van een bestaande brandmeldinstallatie. Artikel 1b van de Woningwet en artikel 6.20 van het Bouwbesluit. Stap 1. Waarschuwen Nadat is gebleken dat niet wordt voldaan aan de eisen als genoemd onder 4 wordt een waarschuwingbrief gestuurd met de mededeling dat niet wordt voldaan aan die eisen. Stap 2. Last onder dwangsom(5:32 Algemene wet bestuursrecht) Bij voortduren van de overtreding als genoemde onder 4, wordt een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. In het voornemen krijgt de overtreder twee weken de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De behandeling van de zienswijze wordt verwerkt in de definitieve beschikking. Voor elke twee maanden dat de overtreding voortduurt na het opleggen van de definitieve last onder dwangsom, wordt van rechtswege een dwangsom verbeurd van 2000,- met een maximum van ,-. De verbeurde dwangsommen zullen worden ingevorderd door middel van een invorderingsbeschikking. 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels bestuurlijke maatregelen voor de reductie van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties. Burgemeester en wethouders van Medemblik, de secretaris, de burgemeester, W. Slob F.R. Streng Medemblik, Bekendgemaakt: Collegebesluit 18 februari 2014 Z Pagina 13

Beleidsregels nodeloze meldingen

Beleidsregels nodeloze meldingen Beleidsregels nodeloze meldingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en toepassingsbereik Artikel 1 Definities en afkortingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Nodeloze alarmering: een alarmering

Nadere informatie

Beleidsvoorstel: Terugdringen Nodeloze Meldingen Registratienummer: 575294

Beleidsvoorstel: Terugdringen Nodeloze Meldingen Registratienummer: 575294 Beleidsvoorstel: Terugdringen Nodeloze Meldingen Registratienummer: 575294 Vastgesteld : d.d. 17 augustus 2010 Steller: M. Hennen Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Handleiding Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen. Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009

Handleiding Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen. Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009 Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009 VEBON-NOVB 2017 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Zeister aanpak loze meldingen. Frank Slob

Zeister aanpak loze meldingen. Frank Slob Zeister aanpak loze meldingen Frank Slob Slot Zeist Wereld Natuurfonds Care Valley Doel van beleid: Alert houden BHV en Brandweer Verkeersrisico s terugdringen Beschikbaarheid Overlast voorkomen Kosten

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Opdrachtgever: Brandweer Nederland Voor: Risicobeheersing en Incidentbestrijding Opstellers: projectgroep bewustzijnbevordering

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 februari 2011 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC 15 November 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum :

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Onderwerp: verzoek om vertraagd doorgeven van automatische brandmeldingen te

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder.

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder. Logboek In dit logboek dient door de beheerder (Opgeleid Persoon) en het Branddetectiebedrijf (Deskundig Persoon) s wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie, zoals alarmmeldingen, storingen, uitgevoerde

Nadere informatie

Voortgang project STOOM in Hollands Midden

Voortgang project STOOM in Hollands Midden B.13 1. Inleiding notitie Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer

Nadere informatie

Meten en Registreren 1

Meten en Registreren 1 Meten en Registreren 1 2 3 4 Stelling 1 Meten is weten. Ik weet het (precies genoeg) en het antwoord is JA Ik weet het (precies genoeg) en het antwoord is NEE Ik weet het niet (precies genoeg) 5 Stelling

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

Rekenkamercommissiebrief

Rekenkamercommissiebrief Rekenkamercommissiebrief Quick scan brandmeldingen December 2013 Aan: De gemeenteraad van Hardenberg Inleiding In deze rekenkamerbrief doet de rekenkamercommissie van de gemeente Hardenberg verslag van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Handreiking. Terugdringen ongewenste en onechte meldingen. NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Handreiking. Terugdringen ongewenste en onechte meldingen. NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Handreiking Terugdringen ongewenste en onechte meldingen NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Handreiking Terugdringen ongewenste en onechte meldingen Concept 09 13 oktober

Nadere informatie

(HANDHAVINGS)BELEID TERUGDRINGEN LOZE BRANDMELDINGEN. in de gemeenten. Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo

(HANDHAVINGS)BELEID TERUGDRINGEN LOZE BRANDMELDINGEN. in de gemeenten. Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo Aa en Hunze - Assen - Midden-Drenthe - Noordenveld - Tynaarlo District Noord en Midden (HANDHAVINGS)BELEID TERUGDRINGEN LOZE BRANDMELDINGEN in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Cees Knoester Veiligheidsregio Haaglanden Cluster Risicobeheersing Commissielid NEN Brandmeldsystemen Werkgroep NEN 2535 en NEN 2654 deel 1 Brandweer Nederland

Nadere informatie

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Gemeente Voorschoten Auteur(s): Patrick Spiegeler en Ralph Pitlo Notitie: Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân

Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân 1 1. Aanleiding en achtergrond In het jaar 2013 ontving de Nederlandse brandweer in totaal 139.000 meldingen. Het ging hierbij om 52.000 verzoeken om hulpverlening en 87.000 brandmeldingen. Ruim 50.000

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie Inhoud Voorwoord 5 1 Beheer Brandmeldinstallaties 7 1.1 Wet- en regelgeving 7 1.2 Normering 9 1.3 Certificering van Brandmeldinstallaties 11 1.4 Onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties 13 1.5 Verwijzingen

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

2. De aanschrijvingsbrief aan de heer F.J.M. Grandjean P.C. inzake Berg en Dalseweg 194 vast te stellen;

2. De aanschrijvingsbrief aan de heer F.J.M. Grandjean P.C. inzake Berg en Dalseweg 194 vast te stellen; Embargo tot 7 dagen na besluitvorming Onderwerp Handhavingsbesluit Berg en Dalseweg 194 te Nijmegen Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

ZUID 1 7 DEC. 20U. Gedeputeerde Staten. AANGETEKEND Shell Nederiand Raffinaderij B.V. T.a.v. de directie Postbus 3000 3190 GA HOOGVLIET-Rt

ZUID 1 7 DEC. 20U. Gedeputeerde Staten. AANGETEKEND Shell Nederiand Raffinaderij B.V. T.a.v. de directie Postbus 3000 3190 GA HOOGVLIET-Rt Gedeputeerde Staten DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Haven en Industrie Contact provincie j j Q L L A N D ZUID T 010-246 8 F 010-246 8 info@dcmr.nl Postadres DCMR Postbus 843 AANGETEKEND Shell Nederiand

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5. 3. Vertragingstijd 8

1. Inleiding 2. 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5. 3. Vertragingstijd 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Situatieschets 2 1.2 doelstelling 3 1.3 Afbakening 4 1.4 Leeswijzer 4 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Wettelijk kader 5 2.3 Overgangstermijnen

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Brandmeldinstallaties met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Van levensbelang Uw gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008 Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 november 2009 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl Logboek Brandmeldsysteem Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname uit de

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 2 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 2 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 2 1.3 ESCALATIELADDER BIJTINCIDENTEN... 3 1.4

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud

Rapport van Onderhoud 1. Gegevens Werkbonnummer: 2M131688 Datum opmaak: 11-12-2013 Bouwwerk: Soort: School, onderwijsfunctie Adres: Sportstraat 3, 1767CD, Kolhorn Eigenaar / Beheerder: Adres: Stichting Surplus, Postbus 1740AJ

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Project STOOM. Symposium NUT 17 november Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM

Project STOOM. Symposium NUT 17 november Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM Project STOOM Symposium NUT 17 november 2011 Henk Jongen, Brandweer Gelderland-Midden Projectleider STOOM Agenda Project STOOM Deelproject: Handreiking TOOM RECLAME Project STOOM Structureel Terugdringen

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Utrechtse Heuvelrug. Opmerkingen m.b.t. de regeling De Wabo geeft de mogelijkheid om omgevingsvergunningen waarvan geen of niet langer gebruik wordt gemaakt, in te trekken. In de beleidsregel wordt omschreven hoe de gemeente

Nadere informatie

Vertraagde doormelding

Vertraagde doormelding Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Vertraagde doormelding automatische brandbeveiligingsinstallaties Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant November 2008 WPA/08005728 Colofon Uitgave Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Besluit Met ingang van 30 januari 2014 ligt met de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

Protocol versie 3.0. Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC

Protocol versie 3.0. Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Protocol versie 3.0 Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Regionale Brandweer Groningen. Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties

Regionale Brandweer Groningen. Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties Regionale Brandweer Groningen Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties November 2008 Colofon Uitgave Auteur (herziening) Contactadres : regionale brandweer Groningen : Wout Blink (Johan

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 2014.0492 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE REIMERSWAAL hebben op 17 december 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor brandveilig

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 65154 17 juli 2015 Beleidsregel Funderingsherstel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 11 februari 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 26 februari 2014 Inwerkingtreding

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0

Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Gemeente Vlieland Gemeentelijke bijlage 7 bij Dekkingsplan Fryslân 1.0 Datum: 8 maart 2013 Pagina 1 van 7 Leeswijzer Deze bijlage is specifiek toegesneden op uw gemeente. Met deze bijlage kunt u de resultaten

Nadere informatie

Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden

Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden overwegende, dat het in het kader van de handhaving van permanente bewoning

Nadere informatie

VERORDENING VAN UTRECHT 2014 NR. 28

VERORDENING VAN UTRECHT 2014 NR. 28 VERORDENING VAN UTRECHT 2014 NR. 28 Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Utrecht (raadsbesluit van 20 november 2014) De raad van de gemeente Utrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Inleiding Met dit Model logboek probeert Tesmo een overzichtelijk ingedeeld logboek te introduceren. Dit logboek moet uitnodigen tot invullen en moet een handig middel zijn

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel?

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel? ADVIES Registratienummer: Aanvrager: De heer C.G.F. van der Kroft Betreft: Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Brandveilig gebruik, kinderopvang, gelijkwaardigheid,

Nadere informatie

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 Zeist 2011 officiële titel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 citeertitel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 wettelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Bouwbesluit 2012. Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie Bouwbesluit 2012 Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Uitleg van de voorschriften 4 Aanwezigheidseis 4 Omvang van de installatie 6 Kwaliteit

Nadere informatie

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen Beleidsregel Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 1 Inleiding Zoals in veel gemeenten het geval is, vinden er in de gemeente Woensdrecht met enige regelmaat huisuitzettingen of andere executies

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

iii Handreiking STOOM Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen

iii Handreiking STOOM Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen iii Handreiking STOOM Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen 2 3 3 Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen 4 4 Inhoud 5 5 Voorwoord 6 Inleiding 7 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie