# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -"

Transcriptie

1 # 21 Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -

2 Inhoud Huurbeheer : p. 4-5 Berekening van de nieuwe huur - in te dienen documenten Onderhoud : p. 6-7 Renovatie - en beveiligingswerken in uitvoering Energieleverancier : richtlijnen p. 8-9 Investeringen : voortgang van de projecten p Een kunstenares in het hart van de Brusselse Haard p Sociaal : kunstenaarsproject Wasserijstraat p De tribune van de Cocolo p. 16 Colofon Verantwoordelijke uitgever Rebecca Overloop, Voorzitter Foto s Médiane bvba & Brusselse Haard ( behoudens tegenbericht ) Coördinatie Brusselse Haard Lay-out & productie Médiane bvba Gedrukt op gerecycleerd papier, 3 maal per jaar. De Brusselse Haard Papenvest bus Brussel T F

3 édito Onze Haard - # 21 - Herfst 2013 Beste huurders, Mevrouw, Meneer, Als nieuwe voorzitster van de Brusselse Haard wil ik eerst en vooral hulde brengen aan alle leden van de vorige Raad van Bestuur, en in het bijzonder aan zijn Voorzitter, de heer Sevket Temiz, die de laatste zes jaar zijn mandaat met uiterste zorgvuldigheid en integriteit heeft uitgeoefend. Ik wil eveneens van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vestigen op het harde werk dat de directeur Michel Guillaume en HEEL ZIJN TEAM dagelijks leveren. Dankzij hun energie, hun bekwaamheid en hun beschikbaarheid maken ze van de Brusselse Haard een solide maatschappij, die ook ten dienste staat van de huurders en graag naar hen luistert. Het is dus met groot enthousiasme dat ik me bij dit team heb aangesloten. We zijn ons bewust van en hebben aandacht voor de noden van onze huurders en hun recht op een kwaliteitsvolle woning. In dit nummer verneemt u meer over de belangrijke gedeeltelijke of volledige renovatiewerken die we reeds hebben aangevat en die in een relatief nabije toekomst worden verdergezet, alsook over de verdere onderhoudswerken. De komende jaren zullen inderdaad in het teken staan van grote projecten die ons nauw aan het hart liggen, zoals de zware renovaties van de sites Pottenbakkers, Huidevetters-Wasserij en Krakeel, maar ook een groot aantal kleinere renovaties die echter even belangrijk zijn. Ik sta steeds tot uw beschikking en wens iedereen in afwachting een uitstekend begin van het nieuwe schooljaar! Rebecca Overloop Voorzitster van de Brusselse Haard - 3 -

4 BEREKENING VAN DE NIEUWE HUUR : HET IS TIJD OM UW DOCUMENTEN TE VERZAMELEN Zoals elk jaar zullen alle huurders van de Brusselse Haard een brief ontvangen met de vraag ons hun inkomstendocumenten op te sturen, zodat we de nieuwe berekening van de huur vanaf 01/01/2014 kunnen opstellen. Uw dossier moet volledig zijn voor 5 oktober Om u lange wachtfiles in het gemeentehuis te besparen, heeft de Brusselse Haard de nodige schikkingen getroffen om van het gemeentebestuur een kopie van uw gezinssamenstelling te ontvangen. Behalve wanneer hierom wordt gevraagd, is het niet nodig ons een gezinssamenstelling voor te leggen. WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE NODIG? In het algemeen vragen we u twee types documenten : 1. Een kopie van uw aanslagbiljet ( inkomsten 2011-aanslagjaar 2012 ). 2. Een bewijs van uw huidige inkomsten ( werkloosheidsattest, attest van het OCMW, van het ziekenfonds, pensioenfiche, ). Elke meerderjarige persoon die deel uitmaakt van uw gezinssamenstelling moet het bewijs van zijn inkomsten leveren. Indien u moeilijkheden ondervindt om aan onze vraag te voldoen, kunt u zich met de nodige documenten aanmelden bij de zetel van de maatschappij op maandag en woensdag van 9u tot 11u30 en bij de antenne ( Blaesstraat 67 ) op dinsdag en donderdag van 9u tot 11u30 afhankelijk van het adres van het Complex waar u woont. Onze sociale dienst stelt zich ook op dezelfde dagen en uren ter beschikking om u te helpen de nodige documenten bijeen te krijgen

5 IN TE DIENEN DOCUMENTEN! DE ONDERSTAANDE TABEL ZAL U MEER KLAARHEID BRENGEN : Indien u werkt sinds januari Indien u geen inkomsten hebt ( bv. : echtgenote zonder beroep ) > Kopie van uw aanslagbiljet ( belastingbrief ) inkomsten van het jaar 2011-aanslagjaar > Kopie van uw aanslagbiljet ( belastingbrief ) inkomsten van het jaar 2011-aanslagjaar 2012 van het gezinshoofd. De personen die een beroepsactiviteit hebben aangevat ( interim, contract voor bepaalde of onbepaalde duur ) in de loop van het jaar 2012 of 2013 moeten ons de 3 laatste loonstrookjes overhandigen. Indien u gepensioneerd bent sinds januari 2011 > Kopie van uw aanslagbiljet ( belastingbrief ) inkomsten van het jaar 2011-aanslagjaar > De pensioenfiche van het jaar 2011 of 2012 ( afgeleverd hetzij door de Rijksdienst voor Pensioenen-Zuidertoren of door het Ministerie van Financiën, Dienst Pensioenen of andere ) of de pensioenstrook wanneer de fiche geen volledig jaar omvat. Bankrekeninguittreksels worden niet aanvaard. Indien u een nieuwe ingezetene in België bent > Verblijfsattest met historiek ( gemeentebestuur ). > Attest van uw huidige inkomsten of bij gebrek daaraan, wanneer u zich in 2011 niet op het grondgebied bevond, een verklaring op erewoord dat u niet over inkomsten beschikt. Indien u werkloosheidsuitkeringen ontvangt > Attest met aanduiding van het huidige dagelijkse bedrag ( origineel ). Indien u uitkeringen van het ziekenfonds ontvangt > Attest met aanduiding van het huidige dagelijkse bedrag en het % invaliditeit ( origineel ). Indien u bijstand van het OCMW ontvangt > Attest met aanduiding van het huidige maandelijkse bedrag ( origineel ). Indien u als gehandicapte werd erkend > Geactualiseerd attest met aanduiding van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming, maar ook het bedrag van de integratietegemoetkoming. De nog steeds schoolgaande kinderen boven 18 jaar moeten ons een schoolattest van het lopende jaar overhandigen

6 RENOVATIE- EN BEVEILIGINgs- WERKEN IN UITVOERING In het kader van de uitvoering van ons meerjarig onderhoudsplan wenst het Departement Onderhoud de huurders te informeren over de werken die in 2013 zullen worden uitgevoerd. Alle hieronder opgesomde projecten bevinden zich in de administratieve fase. De uitvoering van de werven is voorzien in de komende zes maanden. De wer- ken worden gefinancierd, hetzij door eigen middelen, hetzij door subsidies van het Gewest voor de beveiliging, hetzij op basis van de Gewestelijke Solidariteitstoelage ( GST ). De uitvoering en de opvolging van de werkzaamheden zullen intern gebeuren door de technische beheerders van het departement, met de steun van het secretariaat. N r ADRESSEN VAN DE COMPLEXEN BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 1 Hellemanswijk ( Blaes-Hoog ) In netwerk plaatsen van de toegangscontroles van de 31 voordeuren van de blokken. 2 Houthulstbos Herstellen van de kelder- en mansardedeuren. Vervangen van de bediening van de liftdeuren van de 15 en 3 F-H. 4 Economie-Hectoliter Opfrissen van het metselwerk van de trappen. Herstellen van de kelderdeuren. 5 Werfkaai Plaatsen van traliewerk voor de ramen en de balkons van het gelijkvloers. Aanpassen van de deur van de gemeenschapszaal. 6 Blaes-Spiegel Plaatsen van deursluiters op de buitenhekken van de site. 12 Hoog 367 en 367a Plaatsen van afsluitingshekken aan de binnenplaats + toegangscontrole en vervanging van de twee toegangsdeuren. 13 Menslievendheidsstraat 10 Vervanging van de deuren van de privatieve kelders. 14 Pottenbakkers 2-4 Plaatsen van hekken aan de achterkant van het blok ter beveiliging van de groene zones aan de achterkant van het gebouw. 15 Miniemen Plaatsen van vuilnisbakcontainers met voorlopige houtschermen. 18 Pieremans 57 Opfrissen van de inkomhal. 19 Papenvest Plaatsen van een communicatiesysteem in de liften waardoor geblokkeerde personen rechtstreeks contact kunnen hebben met de liftfirma. Vervangen van het bedieningspaneel van de lift van de Grootserment 4. Dichtingswerken aan de gasleidingen van de woningen. 20 Visitandinen 1-3 Opbouwen van een beveiligde toegangssluis met toegangscontrole. Herstellen van de dienstdeuren en de deuren van de technische kasten ( elektriciteit-gas-brandbeveiliging )

7 Krakeel Opfrissen van de inkomhallen. 22 Wol en 150 Voorzienigheid 43 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. 23 Wol 65 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. Vernieuwen van de dakbedekking. 24 Antwerpsesteenweg Herstellen van het voetpad voor de garages. 25 Montserrat 38 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. Opfrissen van het stooklokaal. 26 Montserrat 56 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. Opfrissen van de gemeenschapszaal. 27 Spiegel Herstellen van de omgeving ( muurtjes ) en maken van een fundering voor de vuilnisbakcontainers + opzetten van de schermen. 31 Gier Herstellen van de toegangscontrole van het hekken van de binnenplaats. 32 Montserrat 42 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTEN WOR- DEN EVENEENS GELANCEERD IN HET LAATSTE SEMESTER 2013 : 1 Een openbare aanbesteding voor een schoonmaakcontract van de niet toegankelijke ramen van de complexen van de Brusselse Haard, voor 2 prestaties per jaar. 2 Een openbare aanbesteding voor de levering van stookolie op de betrokken complexen ( Hoog-Broek/Ommegang/Meiboom-Pieremans/Menslievendheid-Gier achterkant ). 3 Een openbare aanbesteding voor de aanstelling van een controlebureau voor de liften ( EDTC ) Een openbare aanbesteding voor het onderhoud van de groene zones van de complexen Wachttoren en Heerlijkheid. 5 Een openbare aanbesteding voor het onderhoud van de uitrustingen voor brandveiligheid ( brandblussers-haspels-brandkranen ). We hopen dat deze werkzaamheden de veiligheid en de leefomgeving van onze huurders zullen verbeteren. We zetten deze inspanningen in de komende jaren verder. Het Departement Onderhoud.

8 wat te doen met uw energieleverancier wanneer u verhuist of een nieuwe woning betrekt? Op te volgen RICHTLIJNEN om onnodige kosten te vermijden : 1. ELEKTRICITEIT EN GAS Veel huurders hebben ons gemeld dat ze aanzienlijke sommen, ten bedrage van 151, aan SIBELGA hebben betaald voor het sluiten of openen van hun elektriciteits- en/of gasmeter. > Deze verrichting was gratis voor de liberalisering van de markt, maar dit is nu niet meer het geval. U moet een onderscheid maken tussen : A : de netbeheerder = SIBELGA ( Factuur voor de verplaatsingskosten voor het sluiten of openen van meters van GAS en ELEKTRICITEIT ). B : de energieleverancier = ELECTRABEL, NUON, LAMPIRIS ( contract te tekenen tussen de huurder en de leverancier voor het bekomen van GAS ( kookfornuis ) of ELEKTRICITEIT ). Elke verplaatsing van SIBELGA wordt gefactureerd voor een minimumbedrag van 151,25, inclusief BTW. Bij het openen of sluiten van een meter, is het belangrijk te onder strepen dat het niet nodig is de netbeheerder ( SIBELGA ) te contacteren om de gasen/of elektriciteitsmeters te verzegelen ( sluiten ), maar enkel de energieleverancier ( ELECTRABEL, NUON, LAMPIRIS, enz. ). Dit gebeurt dan bij de plaatsbeschrijving bij aankomst of vertrek ( niet vroeger )

9 Plaatsbeschrijving bij vertrek Bij de plaatsbeschrijving bij vertrek zal de meter stand van de elektriciteits- en/of gasmeters tegensprekelijk met de technische beheerder van het gebouw worden opgetekend. > De vertrekkende huurder moet deze meterstanden aan zijn energieleverancier overmaken ( + de EAN-code die zich op de factuur bevindt ) om een eindafrekening van zijn verbruik te ontvangen. Op dat moment is een verplaatsing door SIBELGA overbodig en worden er dan ook geen kosten aangerekend. Plaatsbeschrijving bij aankomst Bij de plaatsbeschrijving bij aankomst zal de meterstand van de elektriciteits- en/of gasmeters tegensprekelijk met de technische beheerder van het gebouw worden opgetekend. > De binnenkomende huurder moet een leveringscontract bij de leverancier van zijn keuze nemen ( ELECTRABEL, LAMPIRIS, NUON, of andere ). Vervolgens zal hij een tussentijdse factuur voor zijn verbruik ontvangen met de EAN-code van de meters ( GAS en/of ELEK- TRICITEIT ). Indien de meters verzegeld zijn, moet de binnenkomende huurder contact opnemen met SIBELGA ( 02/ ), 48u na de ondertekening van zijn leveringscontract bij één van de voornoemde energieleveranciers. Op de website van uw leverancier kunt u eveneens de te volgen stappen nalezen. 2. koud WATER: HYDROBRU TELLER ( vroeger BIWD: Brussels Instituut voor Waterdistributie ) In bepaalde complexen van de Brusselse Haard ( Meiboom, Miniemen,enz. ) gebeurt de aanvoer van koud water in de woningen via een Hydrobru teller en niet via een doorgeefteller. > De binnenkomende huurder moet in dit geval een leveringscontract voor koud water nemen en zal zijn verbruik van koud water rechtstreeks aan Hydrobru betalen. Dit gebeurt dan tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst met de technische beheerder van het gebouw ( meterstand ). Het document zal door beide partijen ingevuld worden. De Haard zal de informatie dan zelf aan Hydrobru doorspelen. Hetzelfde gebeurt bij de plaatsbeschrijving bij vertrek. De vertrekkende huurder zal zijn eindfactuur voor het gebruik van koud water ontvangen. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Het opvolgen van deze richtlijnen zal de huurder onnodige kosten besparen

10 VOORTGANG VAN DE PROJECTEN Het gaat goed vooruit bij het Departement Investeringen : De projecten schieten op, zelfs in die mate dat we de Raad van Bestuur moesten vragen om midden de zomervakantie te vergaderen! 1. Zodra zijn aanstelling ( eind mei ) door ons toezichtsorgaan, de BGHM, werd goedgekeurd, heeft het team van architect Blondel zich zo vol ijver op het werk gestort dat het ontwerp voor het project voor zware renovatie van het complex Pottenbakkers al tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de maand augustus werd voorgesteld en goedgekeurd! 2. Het team rond het architectenbureau Roose en Partners heeft op zijn beurt op 20 augustus het ontwerp neergelegd voor het renovatieproject van de gevels van het complex Broek-Ommegang : dit ontwerp zal dan, na analyse, ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de maand september. 3. Twee aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning zijn momenteel lopende : - het project voor zware renovatie van onze kleine tuinwijk Haren-Parochie werd op 21 mei voorgelegd aan de overlegcommissie en kreeg een positief advies ; - anderzijds werd het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het project voor zware renovatie van het blok IV van het complex Hoog II eind februari bij het Gewest ingediend. 4. Meerdere projecten bevinden zich momenteel in een studie- en goedkeuringsfase van het basisdossier van aanbesteding. Deze fase is de laatste voor de oproep tot mededinging aan bedrijven voor deze werkzaamheden. 5. Het gaat meer bepaald om renovatie- en isolatiewerken voor de gevels van het complex Meiboom en van de drie torens van het complex Krakeel ; evenals het project voor zware renovatie van het complex Huidevetters-Wasserij, met inbegrip van de complete heraanleg van het Krakeelplein en het opnieuw in gebruik nemen van de ondergrondse parking onder dit plein. 6. De overheidsopdrachten voor werken voor de drie bouwprojecten van de gebouwen Huidevetters, Pluim en Zinnik, die gerealiseerd zullen worden in het kader van het Geweste lijk Huisvestingsplan, worden binnen kort gepubliceerd

11 Achtergrond : Schets van het project Broek-Ommegang Architectenbureau Roose en Partners 7. Tijdens de vergadering van de maand augustus heeft de Raad van Bestuur van de Brusselse Haard twee aanstellingen van bedrijven goedgekeurd die in het kader van overheidsopdrachten voor renovatie- en onderhoudswerken van de liften werden gedaan: het betreft de 22 liften van het complex Krakeel en 26 andere installaties verdeeld over 13 wooncomplexen van de Brusselse Haard. Zodra ons toezichtsorgaan deze beslissingen zal hebben goedgekeurd ( evenals, voor de 26 liften, de Stad, die de renovatie hiervan volledig subsidieert ), kunnen de bestellingsbrieven verstuurd en de werkzaamheden gepland worden. Daarna kunnen de huurders op de hoogte gebracht worden van de voorziene data van de werkzaamheden. 8. Tijdens dezelfde vergadering heeft onze Raad van Bestuur de aanstelling goed gekeurd van het bedrijf dat belast zal worden met de vervanging van de brandmelders, die binnenkort al 10 jaar tot de uitrusting van de woningen van de Haard behoren. Deze beslissing wordt momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan ons toezichtsorgaan. Zodra de planning vaststaat, zullen de huurders, gebouw per gebouw, eveneens geïnformeerd worden over de bezoekdata van het bedrijf om dienstmedewerkers toegang tot hun woning te kunnen verschaffen. 9. Wat de werven betreft, loopt de renovatie van de gangen van het gebouw Menslievendheid 8 stilletjesaan op zijn einde. Dit geldt ook voor de bouwwerf van 23 nieuwe woningen in de Middel weg in Haren.... ZOALS U KUNT ZIEN, WORDT HET RITME VAN DE PROJECTEN AANGEHOUDEN! 10. In het kader van het PLAGE project ( Lokaal Actieplan voor Verbetering van het Energiebeheer ) tenslotte, om de huurlasten van gas- en stookolieverbruik zoveel mogelijk te beperken, is onze Energieverantwoordelijke volop bezig met het optimaliseren van de werking van de verwarmingsinstallaties, meer bepaald door het opzetten van nieuwe regelingssystemen en systemen voor beheer op afstand van deze installaties vanuit de kantoren van de Haard. Voor het einde van dit jaar zullen 50 % van onze woningen hierbij betrokken worden

12 EEN KUNSTENARES IN HET HART VAN DE HAARD Nicole Nypels Misschien hebt u Nicole Nypels al ontmoet? Misschien kent u haar onder het pseudoniem " Pluche "? Misschien hebt u haar werken al oplettend bekeken tijdens een tentoonstelling, de woestijnlandschappen bewonderend die haar zo fascineren? Maar misschien kent u haar nog helemaal niet Dan hebt u nog tijd om haar te ontdekken! Pluche ( geboren in Luik in 1936 ) komt in de jaren 60 in Brussel wonen nadat ze een artistieke opleiding heeft gevolgd. Ze bouwt er een heel diverse artistieke carrière uit met uiteenlopende beroepen, zoals interieurontwerpster voor een grootwarenhuis, illustraties voor kinderen, animatie in studio's ( met name Editions du Lombard ), samenwerking met televisie ( uitzendingen Bonhommet en Tilapin, Plum Plum ), wetenschappelijk tekenaar in het Museum voor Centraal-Afrika in Tervuren, maar ook de creatie van decors en personages voor het marionettentheater, een activiteit die haar nauw aan het hart ligt. ( Haar mascotte is niemand anders dan de muis Wiwi ). Ondanks een onderbreking in haar carrière in 1975, ten gevolge van een fysieke handicap ( ze moet revalideren om haar linkerhand weer in haar kunst te kunnen gebruiken ), onderneemt ze verschillende reizen in de woestijn, die dan ook heel aanwezig is in haar werken ( waarin men de techniek van het pointillisme terugvindt ). Ze detailleert inderdaad de weidse landschappen op een grootse en poëtische manier. Ze houdt eveneens reisdagboeken bij en noemt zichzelf de " anonieme reporter "

13 1 Pluche, die huurder is bij de Brusselse Haard, verrijkt nog steeds haar collecties met kunstwerken, de ene nog poëtischer dan de andere

14 KUNSTENAARSPROJECT WASSERIJSTRAAT In 2012 werden woningen van de Wasserijstraat, in afwachting van renovatie, gratis ter beschikking gesteld van kunstenaars op zoek naar een werkruimte. Deze laatsten hebben van hun aanwezigheid in de Marollenwijk gebruik gemaakt om contacten te leggen en artistieke projecten te doen met de kinderen van de wijk. Met deze projecten, die beheerd werden in samenwerking met de teams van de Pro- jecten voor Sociale Cohesie Krakeel en Papenvest, konden kinderen van 6-12 jaar en enkele volwassenen hun energie en creativiteit steken in een inwijding in de hedendaagse kunst

15 Twee projecten werden weerhouden : > Een Street Art project op basis van reuze sjablonen. > Een project van stadsslogans met behulp van foto s. Het was de bedoeling dat de jongsten via deze verschillende creaties konden reageren op hun omgeving door allerlei decoratieve elementen te bedenken, maar ook konden uitdrukken hoe ze zich voelden ten opzichte van diezelfde omgeving. Er werden verschillende workshops georganiseerd om deze projecten op de sites Krakeel en Papenvest tot een goed einde te brengen. Er moet nog worden opgemerkt dat de kunstenaars voornamelijk gerecycleerde materialen hebben gebruikt ( karton, publicitaire dekzeilen, behang, enz. ). We feliciteren alle deelnemers met hun mooie kunstwerkjes!

16 DE VISIE VAN DE COCOLO OP HET WIJKFEEST Onze visie van het Wijkfeest omvat meerdere facetten. Inderdaad, de Cocolo stelt voorop : ontplooiing, ontspanning en uitwisseling. De mobilisatie van de bewoners van de verschillende sites van de Brusselse Haard is essentieel. Het is de bedoeling dat de bewoners zich op deze dag kunnen bevrijden van alle stress, dingen kunnen ontdekken en ervaringen uitwisselen. De activiteiten, gaande van muziek, diverse spelletjes tot culinaire presentaties, zorgden ervoor dat alle aanwezigen dit feest konden appreciëren en met elkaar delen. Deze momenten van uitwisseling gewijd aan de bewoners benadrukken, voor zover nodig, de wens van de Cocolo, de PSC ( Projecten voor Sociale Cohesie ) en de Brusselse Haard om het gemeenschapsleven op te fleuren, dat dikwijls te lijden heeft onder minder hoffelijke relaties. We moeten deze gespannen samenleven veranderen met initiatieven waarin we elkaar solidariteit en respect betonen en dingen met elkaar delen. Op 22 mei laatstleden hebben de medespelers van het SAMENLEVEN rond de Brusselse Haard met overtuiging de noodzaak aangetoond om zich te verenigen om iedereen een gevoel van vreugde te verschaffen. Het was ons een plezier om deel te nemen via onze speciale BARBE A PAPA stand, die door de kinderen en ook de minder jonge medemensen werd overrompeld. Het engagement van de Cocolo om deel te nemen aan het Wijkfeest toont onze bewoners dat we in samenwerking met de Brusselse Haard eveneens inzetten op de sociale dimensie van het gemeenschapsleven. THIAM MAMADOU YATASSAYE De Secretaris van de Cocolo

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne.

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne. Het magazine van uw distributienetbeheerder Herfst 2008 { Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen {Voor een veilige winter Voldoet uw aardgasinstallatie aan de normen?

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen Het magazine van uw distributienetbeheerder Mei 2007 speciaal wonen {Alles in verband met renovatie en verhuizing { vandaag Missies en middelen, ten dienste van iedereen {Werken Hoe pakt u ze aan? Tot

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Informatie. voor de. huurder

Informatie. voor de. huurder Informatie voor de huurder Informatie voor de huurder 2011 Voorwoord... 5 BIJ WIE KAN U TERECHT... 6 Stage-ervaring Sharlene Seys... 11 Zitdagen... 12 Sluitingsdagen 2011-2012... 14 En de winnaar is...

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis Periodiek Driemaandelijkse info voor de vakman Speciale uitgave Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden, Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel Afgiftekantoor Brussel X - P307186 N

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

OPLOSSINGEN DE KUNST PROBLEMEN KLAGEN EFFICIËNTE VOOR DAGELIJKSE TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET

OPLOSSINGEN DE KUNST PROBLEMEN KLAGEN EFFICIËNTE VOOR DAGELIJKSE TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET DE KUNST KLAGEN over facturen, contracten, defecten, fraude EFFICIËNTE OPLOSSINGEN VOOR DAGELIJKSE PROBLEMEN EXPERT ONAFHANKELIJK DICHT BIJ U De kunst van

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie