RISICOFACTOREN. Annex SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL. Sassenheim. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICOFACTOREN. Annex SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL. Sassenheim. Versie 20120827"

Transcriptie

1 RISICOFACTOREN SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL Sassenheim Versie

2 1. Algemeen Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het investeren in Whisky niet zonder risico s is. In deze worden in alfabetische volgorde de meest voorkomende risico s uiteen gezet. Het is mogelijk dat de hier beschreven risico s zich in combinatie met elkaar voordoen, hetgeen een drukkende werking kan hebben op de algehele waardeontwikkeling.naast de in deze beschreven risico s kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de uitgangspunten waarvan is uitgegaan bij het opstellen van deze niet langer onverkort van toepassing zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de waardeontwikkeling tegenvalt of zelfs dat er verlies wordt geleden.dit overzicht van risicofactoren bevat ten dele toekomstgerichte verklaringen die onzekerheden inhouden. De echte resultaten kunnen uiteindelijk duidelijk verschillen van de verwachte resultaten zoals voorgesteld in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Beoogde waardeontwikkelingen zijn onder meer gebaseerd op uitgangspunten zoals nader beschreven in de overige documentatie van SWI. Investeerders hebben geen zekerheid dat de aannames en toekomstverwachtingen daadwerkelijk zullen resulteren in door SWI voor mogelijk gehouden waardeontwikkelingen.als investeerder wordt u geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoordeeld, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas daarna te beslissen tot het aangaan van deze investering. 2. Afhankelijkheid van personeel Het succes van SWI is afhankelijk van de voortgezette inspanningen van de onderneming en haar personeel en contractpartners. Hoewel SWI over het algemeen geen belangrijke problemen verwacht in het behoud van deskundige werknemers, kunnen de werknemers hun dienstverband beëindigen. Men kan niet verzekeren dat SWI in staat zal zijn om dergelijk personeel tegen aanvaardbare voorwaarden te behouden en waar nodig aan te trekken. Indien SWI er niet in slaagt om het nodige personeel of contractpartners aan te (doen) trekken of om dergelijke noodzakelijke expertise te ontwikkelen, kan dit een nadelig effect hebben op de perspectieven op succes van de onderneming. 3. Calamiteiten en verzekeringen Gedurende de investeringsperiode bestaat de kans dat een object of de Whisky schade oploopt. Schade aan whiskyflessen en/of vaten kan ontstaan door brand, wateroverlast, molest, diefstal of ander van buiten komend onheil. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde van dergelijke objecten. Opgeslagen flessen zijn verzekerd tegen dergelijke risico s door de Stichting, die daarvoor bij derden verzekeringen heeft afgesloten, in het bijzonder ten aanzien van het beheer van flessen Whisky door de Stichting zelf. Vaten Whisky die in Schotland in 'bonded warehouses' zijn opgeslagen, worden door de beheerder daarvan verzekerd.het kan zijn dat verzekeringen geen of niet een volledige dekking bieden voor bepaalde risico s, zowel nu als in de toekomst. Bepaalde risico s zijn niet te verzekeren zoals oorlogen, terreur, natuurrampenen extreem verdampingsverlies. Voor zover dit niet is verzekerd, kunnen dergelijke calamiteiten onvoorziene kosten met zich meebrengen zowel voor de investeerder als voor SWI zelf om dergelijke schade te herstellen.bij het afsluiten van verzekeringen wordt door SWI en de Stichting een afweging gemaakt tussen de hoogte van het eigen risico per gebeurtenis en de daaraan gekoppelde te betalen premie. 4. Concentratierisico SWI ontplooit haar activiteiten op het terrein van Schotse single malt whisky. De activiteitenportefeuille is daarmee geconcentreerd in één regio, en in één categorie, namelijk Whisky. Als gevolg van deze relatief beperkte spreiding (zowel geografisch als qua asset class ) binnen de portefeuille van activiteiten, is deze gevoelig voor veranderingen in het economisch klimaat in deze regio en deze categorie. 5. Documentatierisico SWI heeft naar beste vermogen getracht bij het vaststellen van de structuur alle voorzienbare risico s binnen het kader van deze structuur te benoemen, met name in deze, en waar mogelijk te beperken. Het valt echter op voorhand niet geheel uit te sluiten dat gedurende de looptijd van een investeringsperiode of overeenkomst met betrekking tot Whisky of daarna er zich nog één of meer risico s voordoen die ten tijde van de structurering en het daarbij behorende documentatietraject niet voorzienbaar waren en derhalve niet voorzien zijn. 6. Gelieerde partijen In de samenwerking en de transacties met betrokken partijen of derden is niet uit te sluiten dat deze samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke transacties waarbij tegenstrijdige belangen, direct of indirect, in welke vorm of omvang dan ook, een rol zouden kunnen spelen. De samenwerkingen en transacties zoals in deze

3 beschreven vinden voor zover SWI bekend steeds onder gebruikelijke, marktconforme voorwaarden plaats. Indien dat niet het geval zou zijn, zal dat aan investeerders gemotiveerd worden medegedeeld. Transacties en samenwerking tussen gelieerde partijen en transacties met een (potentieel) belangenconflict kunnen zowel een positief als negatief effect hebben op de performance van de investering en op de uiteindelijke totale [waardeontwikkeling] dat daarmee behaald wordt. 7. Houdbaarheid Bij Whisky is er sprake van een positieveveroudering gedurende het jarenlange rijpingsproces. Whisky rijpt uitsluitend door op vaten en tijdens dit proces hebben we te maken met rijpingsrisico s. De rijpingsrisico s zijn verdamping (zowel in volume als alcoholsterkte) en smaakontwikkeling.gebotteld is Whisky onbeperkt houdbaar dankzij het hoge alcoholpercentage en ontwikkeld zich niet verder in de fles. Whisky kan eigenlijk niet bederven, zolang de fles ongeopend blijft en er geen lucht bij kan komen. Belangrijk bij het bewaren van whisky is dat een fles rechtop moet staan. Het liggend bewaren van een fles whisky is namelijk niet goed voor de kurk. Indien met name deze aspecten gedurende de opslagperiode in acht worden genomen kan whisky zelfs na 100 jaar nog geconsumeerd worden. 8. Inflatie en valuta Inflatie en wisselkoersen zijn afhankelijk van diverse economische factoren en hebben invloed op de prognoseberekeningen. Als de werkelijke inflatie of wisselkoersen anders zijn dan de gehanteerde percentages respectievelijk verhouding in de prognose, kan de waardeontwikkeling minder positief zijn dan waarop gerekend werd. De reële ontwikkeling van Whiskyprijzen kunnen door inflatie beïnvloed worden. Daarnaast is Whisky blootgesteld aan valutarisico s. Deze risico s worden in normale gevallen niet gehedged c.q. afgedekt. De activiteiten van SWI bestaan uit transacties die onder meer worden uitgevoerd in GBP. Een wijziging in de koers verhouding van het GBP ten opzichte van de euro kan zowel een negatieve of positieve impact hebben op de resultaten en op de uiteindelijke totale waardeontwikkeling. Ook wisselkoersfluctuaties tussen de euro en de andere munteenheden waarin SWI (in-) direct zaken doet, kunnen aanleiding geven tot winsten of verliezen. SWI kan de effecten van valutaverschillen op haar toekomstige operationele resultaten of die van haar relaties niet met zekerheid voorspellen vanwege het aantal betrokken vreemde munten, de verscheidenheid van de koersblootstellingen en de mogelijke volatiliteit van de wisselkoersen. 9. Informatie Dit betreft het risico dat de door, namens, vanwege of ten behoeve van SWI verstrekte informatie niet juist, ontijdig en/of onvolledig is. SWI heeft de nodige zorg betracht bij het (doen) verstrekken en onderzoeken van dergelijke informatie. SWI kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties, eigenschappen of omstandighedendie zich op enig moment (kunnen) voordoen en waar SWI niet, ontijdig of onvolledig kennis van heeft kunnen nemen. 10. Juridisch Bij de uitwerking van de juridische structuur van producten en overeenkomsten met betrekking tot Whisky, is een groot aantal partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat er zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. De tekst van de originele documenten en overeenkomsten prevaleert boven de beschrijving daarvan of de verwijzingen daarnaar door of vanwege SWI. 11. Liquiditeitsrisico Vanwege een gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod bestaat er een risico dat Whisky (nu of in de toekomst) niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. Dit kan overigens ook een positieve uitwerking hebben als bij de inkoop er een liquiditeitsprobleem bij de leverancier is. Dit betekent dan dat het product schaarser geworden is. Verminderde opbrengsten uit de aan- en verkoop van Whisky kunnen leiden tot een gebrek aan liquiditeit in de handel daarmee. Gebrek aan liquiditeit kan overigens ook ontstaan wanneer SWI er onvoldoende in slaagt de voor haar bedrijfsvoering en plannen of die van gelieerde derde partijen benodigde middelen aan te trekken binnen het daarvoor vooraf opgestelde tijdschema. Dit kan dan een beperking tot gevolg hebben om aan verplichtingen jegens derden, waaronder investeerders in Whisky, te voldoen. 12. Onderscheid flessen en vaten Bij het investeren in whiskyvaten zijn de risico s over het algemeen genomen groter dan bij het investeren in whiskyflessen. Deze grotere risico s zitten voornamelijk in arbeid, het grote volume van één soort whisky en het rijpingsproces. Whisky in de fles

4 brengt laatstgenoemde risico s nauwelijks met zich mee. 13. Opslag en beheer Whiskyflessen kunnen na de aankoop door de investeerder op WWI in verzekerde bewaring gegeven worden bij de Stichting (naast de mogelijkheid de flessen zelf op een eigen locatie te (doen) bewaren). De flessen die bij de Stichting in bewaring gegeven worden zijn verzekerd tegen marktwaarde (aanschafwaarde en eventueel een deel van de waardeontwikkeling).een en ander is afhankelijk van de door SWI afgesloten verzekering. Vaten bestemd voor de buitenlandse markt worden in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk opgeslagen in zogeheten 'bonded warehouses' en blijven alsdan onder toepasselijke VK wet- en regelgeving vrij van accijns en btw. Vaten worden in dat geval bewaard door, namens of ten behoeve van een beheerder in Schotland waarvan de vaten opgeslagen liggen. De vaten blijven in Schotland liggen totdat het vat gebotteld wordt.swi loopt het risico dat voornoemde betrokken partijen of derden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken presteren. In geval van insolventie van derden kan bijvoorbeeld de continuïteit van direct beheer en toezicht in gevaar komen en in het bijzonder risico s opleveren voor (onderdelen van) de investering. Daarnaast is er het risico van geschillen, welke voor vertraging kunnen zorgen of die tot resultaat kunnen hebben dat investeringen anders of tegen andere kosten wordt uitgevoerd dan vooraf voorzien. Teneinde deze risico s zoveel mogelijk te beperken wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het aangaan van contractuele relaties. 14. Originaliteit product Investeerders zijn afhankelijk van de expertise van(wege) SWI. SWI doet voor zover zij redelijkerwijs kan nagaan alleen zaken met betrouwbare distilleerders en handelaren. In het geval dat SWI een bepaald product of fles kan bemachtigen bijvoorbeeld op een veiling maakt SWI aan de potentiële investeerder kenbaar dat er alsdan steeds een risico is dat het product of de fles niet authentiek c.q. niet origineel afkomstig is van een bepaalde distilleerderij. 15. Politiek Een onzekere factor is de invloed van de politiek, waaronder ook (regionale, lokale of bijzondere) toezichthouders en fiscale autoriteiten, (on-) zelfstandige bestuursorganen, -autoriteiten of (semi-) overheidsorganen verstaan worden. Onder politieke risico s worden verstaan risico s met betrekking tot de stabiliteit van dergelijke politieke (of uitvoerende) instituten, opvolging van politieke leiders, transparantie bij besluitvorming, overleg en regelgeving, (geo-) politieke risico s, sociale onrust en nationale veiligheid. Deze risico s kunnen steeds een negatieve invloed hebben. 16. Rijpingsrisico Het laten rijpen op eikenhouten vaten van Schotse single malt whisky ( spirit ) duurt minimaal drie jaar. Schotsesingle malt whisky s worden doorgaans na een rijpingsperiode van ca. 10 jaar in de markt gezet. Een groot deel van de smaak van Whisky komt mede uit het vat. Het vat werkt verder met de smakencongeners die al in de spirit zitten en voegt er daarnaast enkele aan toe. De spirit heeft het vat nodig om ze naar boven te brengen en de onaangename smaken van spirit te verzachten of zelfs volledig te verwijderen. Dit is een uiterst complex chemisch proces dat nog niet volledig doorgrond is. Gedurende dit rijpingsproces bestaat de mogelijkheid dat er onverwachte reacties ontstaan of zich processen voordoen die kunnen leiden tot het niet goed slagen van dit rijpingsproces. 17. Taxatierisico Indien de werkelijke waarde van Whisky minder is dan de getaxeerde waarde, kan dit een negatief effect hebben op de resultaten. Het taxeren van Whisky is afhankelijk van de eigenschappen van het object en de lokale, regionale, nationale en internationale whiskymarkt(en), die na verloop van tijd veranderen en beïnvloed kunnen worden door uiteenlopende factoren. Absolute taxaties zijn hierdoor nagenoeg onmogelijk, omdat de waarde van de Whisky per land of doelgroep van kopers verschilt. 18. Verdampingsverlies ofwel reductieomvang en vervanging Gedurende de periode dat whisky in vaten ligt opgeslagen, verdampt een deel van de whisky. Dit is in het algemeen eenmalig 4% en daarna een gemiddeld van ca. 2% van het resterend volume per jaar, mede afhankelijk van de gebruikte vaten. Anders dan bij bijvoorbeeld cognac wordt dit niet aangevuld met jongere jaargangen. 19. Verhandelbaarheid van de investering Gedurende de looptijd van de investering zijn er mogelijkheden om deze te verhandelen. WWI maakt het mogelijk om internationaal fysieke flessen single

5 malt whisky en al dan niet op termijn - ook vaten als product of daarvan afgeleid recht te verhandelen.swi zal zich op verzoek of in opdracht namens of ten behoeve van investeerder actief kunnen zijn bij het adviseren of bemiddelen bij de door- of terugkoop van oorspronkelijk door of namens haar aangeboden investeringen. Bij deze bemiddeling geldt dat de uiteindelijke resultaten kunnen fluctueren en mede afhankelijk zijn van vraag- en aanbodfactoren terzake van de doorverkoop van investeringen. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor de toekomst.de verhandelbaarheid c.q. liquiditeit blijft in het algemeen een risico van Whisky. In vergelijking met de verhandeling van gestandaardiseerde, op gereguleerde markten verhandelde financiële producten vinden kopers en verkopers van Whisky elkaar in veel gevallen met meer of minder vertraging. Interesse uit opkomende landen zoals China en Rusland kan dat in de komende jaren aanzienlijk verbeteren, vanwege de aanwezigheid daar van veel potentiële extra kopers/afnemers.indien een investeerder door welke omstandigheid dan ook afstand wil doen van zijn investering, kan SWI zich daarnaast bereid tonen om Whisky terug te (doen) nemen. De hoogte van de vergoeding is normaliter tegen de marktwaarde daarvan bij inkoop door of namens SWI van een of meerdere vergelijkbare of gelijkwaardige producten. SWI geeft geen enkele garantie af dat zij een dergelijk product in dat geval ook daadwerkelijk steeds afnemen en is ook niet gehouden tot enige motivering daarvoor. 20. Verkooprisico Aangezien whisky nog niet een 100% liquide verkoopmarkt aanbied, kan het zijn dat de flessen en/of vaten niet direct of op het gewenste moment van de verkopende partij verkocht kan worden. Naar verwachting duurt het zeven jaar voordat alle flessen en/of vaten verkocht zijn. Echter is het ook mogelijk omdat men dagelijks invloed kan uitoefenen om de verkoop te stimuleren, dat de flessen en/of vaten binnen dit tijdspad verkocht zijn. Bij het investeren in vaten is er na het einde van de looptijd geen garantie dat de whisky uit de betreffende vaten verkocht gaat worden. Mede door het grote volume van één soort whisky dat op de markt komt bij het bottelen vanuit één of meer vaten is de mogelijkheid aanwezig dat gedurende een kortere of langere periode het aanbod de vraag overtreft. 21. Waarde risico De waarde c.q. opbrengst van Whisky is in het algemeen mede afhankelijk van het marktmechanisme waarin vraag en aanbod de prijs bepalen die voor whisky wordt betaald. Een kleinere hoeveelheid van een bepaald product kan enerzijds een lagere opbrengst betekenen, maar kan ook door meer exclusiviteit een hogere opbrengst opleveren. Dit risico wordt in het algemeen enigszins beperkt door het schaarser worden van het segment Schotse single malt whisky waar SWI actief in is en de wereldwijde groeiende vraag met name uit opkomende landen, zoals China en Rusland.Indien het product door de investeerder tussentijds verkocht wordt ofwel verkocht moet worden vóór het einde van de rijpingsperiode c.q. uitgestippelde looptijd kan dit een waardevermindering ten gevolge hebben. 22. Wetgeving Een onzekere factor is de invloed van de politiek, regelgeving en rechtspraak in de EU/Nederland en in het Verenigd Koninkrijk/Schotland. Dit Informatiedocument is gebaseerd op de wet- en regelgeving en jurisprudentie per publicatiedatum daarvan en is onder voorbehoud van wijzigingen die, al dan niet met terugwerkende kracht, kunnen worden ingevoerd. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen effect hebben op de waardeontwikkeling. Zo is het mogelijk de tarieven voor accijns en BTW (uitsluitend betaald over de flessen)kan veranderen.. Alle rechten voorbehouden. Duplicatie of verspreiding van deze, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming zonder voorafgaande schriftelijke instemmingis niet toegestaan.

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie