Cornelis Haak School Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014"

Transcriptie

1 Cornelis Haak School Schoolgids locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon: fax: ING: website school: website Kind en Onderwijs Rotterdam:

2 INHOUDSOPGAVE EEN WOORD VOORAF DE SCHOOL Kind en Onderwijs Rotterdam Directie Situering van de school Schoolgrootte WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Missie, visie, identiteit Coöperatieve Leerstrategieën Het klimaat van de school Anti-agressie protocol DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS De organisatie van de school De samenstelling van het team Extra aandacht taal- en rekenonderwijs (teamteaching) Methodes Urenverdeling/roosters tijden per groep in minuten per week DE ZORG VOOR KINDEREN De opvang van nieuwe leerlingen in de school Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Zorg voor kinderen met specifieke behoeften Schoolgericht maatschappelijk werk De overgang naar het voortgezet onderwijs Het uitschrijven van leerlingen Buitenschoolse activiteiten voor kinderen DE LEERKRACHTEN DE OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders Digitale informatievoorziening via Mijnschoolinfo.nl Kinderopvang Klachtenregeling... 42

3 6.5 Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld Schoolfondsgeld Schoolverzekering voor leerlingen Ouder- en leerlingtevredenheidspeiling DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS Leerlingvolgsysteem VO-verwijzing Eindopbrengsten REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN Schooltijden Verlofregeling Spreekuren Vakanties/vrije dagen Belangrijke data ADRESSEN Betreffende de school Externen... 49

4 EEN WOORD VOORAF Hierbij heeft u de schoolgids voor het schooljaar voor u, digitaal of eventueel toch nog op papier. De gids is bedoeld voor de ouders van de huidige leerlingen van de Cornelis Haak School, maar uiteraard ook van nieuwe leerlingen. In de gids staat (vrijwel) alle informatie over de school die voor u als ouder van belang is. Hierin kunt u voor een groot deel lezen waar de Cornelis Haak School voor staat. We willen de kinderen kennis en vaardigheden meegeven waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen naar volwassenheid, met aandacht en zorg voor elkaar en onze omgeving. Positief in het leven staan, met vertrouwen en hoop. De keuze van een basisschool is belangrijk. Die keuze wordt gemaakt voor een groot aantal jaren. Past deze school bij wat ik zelf belangrijk vind als ouder, wat ik zelf graag meegeef aan mijn kind(eren)? De Cornelis Haak School probeert, zoals eerder aangegeven, aan de verschillende aspecten van ontwikkeling aandacht te besteden. Naast de cognitieve ontwikkeling krijgt ook de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling aandacht. We proberen dat met veel inzet van teamleden voor elkaar te krijgen. Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de basisscholen in de wijk Oosterflank, bestaan er ook grote verschillen. Daarbij gaat het dan vooral om zaken als identiteit (niet alleen op godsdienstig gebied, ook wat je uitstraalt als school), werkwijze, sfeer en resultaat, maar ook om participatie van ouders en kwaliteit van het onderwijs. Dat maakt het voor ouders niet eenvoudig om voor hun kind de juiste school te kiezen. Verder kunnen wij ons verheugen in een grote en positieve inbreng van ouders. Bovenal zijn we een basisschool, een school waar we hard werken om vooral goed onderwijs te geven. Het aantal lesuren is uitgebreid met 1¼ uur per week boven de wettelijke norm. De extra tijd komt vooral ten goede aan de kernvakken: lezen, taal en rekenen. De Cornelis Haak School werkt met vakleerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs (groepen 3 t/m 8) en creatieve ontwikkeling (groep 4 t/m 8).

5 Over al deze en andere aspecten kunt u lezen in deze schoolgids en we hopen dat de gids u een zo goed en getrouw mogelijk beeld geeft van wat u van de Cornelis Haak School kunt verwachten. Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom voor meer informatie of voor een nadere toelichting. Uw reactie wordt in hoge mate op prijs gesteld! U kunt daarvoor terecht bij een van de directieleden. Ik wens u en de kinderen, namens het team van de Cornelis Haak School, een goed schooljaar toe. J. Ligthart

6 1 DE SCHOOL 1.1 Kind en Onderwijs Rotterdam De stichting Kind en Onderwijs Rotterdam bestaat officieel sinds 1 januari 2008 en is tot stand gekomen door een fusie van de voormalige stichting VPCS en stichting PCPO R dam-alexander. Op 25 scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs wordt christelijk onderwijs verzorgd. Onze scholen staan allemaal in Rotterdam-Noord: de wijken Centrum, Delfshaven, Blijdorp, Crooswijk, Kralingen, Oude Westen, Prinsenland, Alexander, Ommoord, Zevenkamp en Nesselande. Wij verzorgen onderwijs vanuit een christelijke traditie en dat is een fikse uitdaging in een multiculturele stad. Vanuit respect voor de eigenheid van de kinderen met andere religieuze en culturele tradities brengen wij hen in contact met de waarden waar wij in geloven: rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde. Dit zijn christelijke waarden, maar heel vaak blijkt dat dit ook universeel menselijke waarden zijn die de kinderen herkennen vanuit hun eigen religieuze achtergrond. Juist die ontmoeting is boeiend en verrijkend, niet alleen voor de kinderen maar ook voor ons als leerkrachten. Binnen Kind en Onderwijs Rotterdam krijgen ruim 6500 leerlingen basisonderwijs, verzorgd door ongeveer 800 medewerkers. 1.2 Directie De dagelijkse leiding is in handen van mevrouw De Roo (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag). Dhr. Ligthart is meerschools directeur (tevens directeur van Het Spectrum in de wijk Nesselande). 1.3 Situering van de school De Cornelis Haak school ligt in de wijk Oosterflank. De school werd in 1980 opgericht. De school is vernoemd naar Cornelis Haak, een van de oprichters van een school binnen onze stichting. Hij was een van de pioniers van het christelijk onderwijs in de deelgemeente Prins-Alexander. 1.4 Schoolgrootte Gemiddeld heeft de Cornelis Haak school zo n 280 leerlingen. Er werken ongeveer 24 mensen in de school. 2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Missie, visie, identiteit

7 Missie: Spelen, leren, groeien samen Visie Op de Cornelis Haak School werken we vanuit de volgende uitgangspunten: De leerlingen gaan met plezier naar school en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Er is aandacht voor het individuele kind met de daarbij behorende leerbehoefte. De leerlingen en hun ouders worden betrokken bij hun leerproces. De leerkrachten begeleiden de leerlingen en geven daarin ruimte aan de eigenheid van een leerling. De school richt zich op de toekomst, gebruik makend van moderne ontwikkelingen zowel op onderwijs gebied als ICT. Dat is terug te zien in ons onderwijs: Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elk kind. We dagen de kinderen uit en maken aanspraak op wat een kind kan en waar de interesse van een kind ligt. We doen dat doelgericht en houden de ontwikkeling in de gaten. De leerkrachten geven instructie volgens ons CHS-instructiemodel. In elke les wordt het doel benoemd, de voorkennis opgehaald, in drie niveaus instructie gegeven en geëvalueerd. We maken tijdens de instructie gebruik van coöperatieve leerstrategieën tijdens verschillende vakgebieden. Leren is een actief proces waarbij de kinderen actief met de leerstof bezig moeten zijn. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces. Doordat de leerlingen de stof verwoorden en uitleggen aan elkaar leren ze meer. De leerlingen hebben hierdoor plezier in het leren en dat is positief voor het pedagogisch klimaat en de samenwerking tussen kinderen. Wij proberen de nieuwsgierigheid die leerlingen hebben bij binnenkomst, het spelend leren, via lerend spelen, om te zetten naar formeel leren. Wij investeren in collega s die zich specialiseren in de vakgebieden: gedrag, rekenen, taal en spelling, het jonge kind en de zorg. Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat om te leren. Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling en ze zelfstandig te maken, zodat ze zelf effectief met hun leertijd omgaan. Om dit te bereiken wordt er gewerkt met dag- en weektaken. Wij werken met de nieuwste multimedia. Hierdoor is ons onderwijs visueel, uitdagend en op de toekomst gericht.

8 De leerlingen in onze school vormen een afspiegeling van de wijk. Kinderen komen bij ons op school in aanraking met verschillende achtergronden. Hierdoor leren ze van elkaar wat er leeft in de maatschappij. We hebben respect voor wat de ander anders maakt. Wij vinden een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders belangrijk, omdat dit de basis vormt voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn. Identiteit De Cornelis Haak School is een christelijke ontmoetingsschool. Dit betekent dat er vanuit de christelijke identiteit de ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen. Ruimte en waardering zijn dus kernwoorden. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten wordt als een opdracht gezien. Het mag duidelijk zijn dat we open staan voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of tenminste respecteren. Wat dragen we uit? Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Het wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. aan de keuze van methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar (tolerantie) en de zorg voor de wereld om ons heen (zorgzaamheid). - Anti pestbeleid De Cornelis Haak School is zeer waakzaam op gebied van pesten. Overal waar kinderen bij elkaar zijn lijkt pestgedrag voor te komen. Pesten is een kwalijke zaak. De pester beïnvloedt het leven van de gepeste op een negatieve manier. Als school willen wij dat er niet gepest wordt. We willen dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Om het pesten tegen te gaan, willen we een duidelijk

9 beleid voeren. Wanneer er pestgedrag plaatsvindt wordt er een gesprek met de pester aangegaan door de eigen leerkracht. Ook een gesprek met het slachtoffer zal plaatsvinden, waarna in een terugkoppelgesprek met de pester wordt gepraat over de consequenties van het pesten en worden er afspraken gemaakt om dit gedrag te doen stoppen. Hierbij kunnen ook andere leerkrachten betrokken worden. Bij aanhoudende problemen kunnen de leerkrachten ervoor kiezen de hulp van de pestcoördinator in te schakelen. Bij het signaleren van pestgedrag worden door de leerkracht alle betrokken partijen ingelicht zodat er ook buiten het zicht van de leerkracht gelet kan worden op het pestgedrag. Zo zijn o.a. de andere leerkrachten en de KSH op de hoogte van de spelende problemen. Als een van hen iets ziet dat wijst in de richting van pestgedrag, neemt deze duidelijk stelling in en geeft het door aan de leerkracht. Uiteraard proberen we bovenstaande problemen voor te zijn door preventief te handelen. Zo worden er aan het begin van ieder schooljaar tijdens de vriendschapsweek afspraken gemaakt over de omgang met elkaar en worden deze afspraken door de leerlingen ondertekend. Ook worden er via de sociale vaardigheidsmethode wekelijks lessen gegeven. Tijdens deze lessen leren de kinderen over gewenst gedrag en leren de kinderen zich ook weerbaarder op te stellen en duidelijk hun grenzen aan te geven. Hierbij gaan we uiteraard ook in op gedragingen op sociale media wat immers een steeds grotere rol speelt bij de kinderen. Regels en gemaakte afspraken zijn in iedere klas zichtbaar door kaarten en posters. Deze worden regelmatig behandeld in de klas. De leerlingen uit alle groepen van de Cornelis Haak School zijn te mobiliseren door zelf als klas een aantal regels vast te stellen en ze op hun niveau uit te leggen. Wanneer een leerling een regel overtreedt, kan de leerkracht de leerling wijzen op de gemaakte afspraken. Het is de bedoeling dat de leerkrachten met regelmaat, maar in ieder geval iedere maand aandacht besteden aan de geformuleerde regels en onderlinge veiligheid, dit gedurende het gehele schooljaar. 2.2 Coöperatieve Leerstrategieën Coöperatieve Leerstrategieën of Hoe kinderen leren Op de Cornelis Haak School werken wij vanaf groep 1 al met coöperatieve leerstrategieën (COOP) tijdens verschillende vakgebieden. Termen als tweepraat, tafelrondje, tweegesprek op tijd en nog vele andere didactische structuren helpen de kinderen bij het samen leren en werken. Het werken met COOP:

10 Versterkt het sociale klimaat; leerlingen voelen zich veilig in de groep, een voorwaarde voor leren en ontwikkeling. Voor de leraar een kans om het klassenmanagement in de groep zo te organiseren, dat de groep gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en het functioneren als groep. Zowel zwakke als sterke leerlingen profiteren van de aanpak. Alle leerlingen krijgen de kans wat ze geleerd hebben uit te leggen aan hun klasgenoten, waardoor de informatie wordt verwerkt en eigen gemaakt. Werken op deze manier verhoogt de leertijd. Als leerlingen in teams ergens over praten, hoeven ze maar op één of twee anderen te wachten. In een klassikale situatie zijn dat er soms 28. Er is meer interactie over de leerstof en leerlingen krijgen meer oefenkansen waardoor de resultaten verbeteren. Door het gevarieerde aanbod aan werkvormen kan een leraar goed aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Alle leerlingen voelen zich competent. Leerlingen leren sociale vaardigheden als elkaar helpen, taken verdelen en naar elkaar luisteren.. De school wordt begeleid door Bazalt Onderwijsadvies.

11 2.3 Het klimaat van de school De kinderen moeten zich op de Cornelis Haak School veilig kunnen voelen. Ook willen we dat elk kind met plezier naar school gaat. Belangrijk is ook dat ze met plezier terugkijken op hun schooltijd wanneer ze op eigen benen in de maatschappij komen te staan. Dat gaat niet vanzelf. Als school zijn we dagelijks bezig om de kinderen daarop voor te bereiden. Door het creëren van een gestructureerde en veilige leeromgeving en onderdelen als sociale redzaamheid en sociale vaardigheden aan te bieden leren we de kinderen spelenderwijs voor zichzelf op komen, zelf keuzes maken en verantwoorden. Door de kinderen zich volledig geaccepteerd te laten voelen, streven we naar optimale resultaten op alle onderdelen die we aanbieden. 2.4 Anti-agressie protocol Onze school hanteert het Anti-Agressie Protocol. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het hanteren van omgangsvormen tussen ouders/verzorgers en de medewerkers van de school. Dit protocol wordt onderschreven door alle Rotterdamse basisscholen. Anti-Agressie Protocol: Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode en houden zich daaraan: 1. Ouders en medewerkers tonen respect voor de kinderen, de andere ouders en medewerkers van de school 2. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik 3. Ouders en medewerkers treden niet agressief op 4. Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een oplossing

12 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 De organisatie van de school - Inschrijven nieuwe leerlingen Als ouders/verzorgers belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken met een van de leden van het managementteam voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden alle belangrijke zaken over de school verteld en vragen beantwoord. Uiteraard is er ook een rondleiding. Indien gewenst wordt vooraf informatie toegestuurd. Het inschrijven van nieuwe leerlingen wordt op school gedaan: meteen na het kennismakingsgesprek of later tijdens een nieuwe afspraak. Voor het inschrijven is het noodzakelijk het verzekeringspasje van uw kind mee te nemen. Tevens vragen wij naar het opleidingsniveau en eventueel opleidingsgegevens van de ouder(s)/verzorger(s). Dit om uw kind zo zorgvuldig mogelijk in te schrijven. De wettelijke bepalingen hiervoor zijn gewijzigd. - Groepsverdeling De groepen zijn op leeftijd ingedeeld. - Enkele organisatorische regels Schooltijden: ma, di en do uur uur uur uur wo en vr uur uur De schoolbel gaat 's morgens om 8.20 uur en 's middags om uur. De kinderen hebben na de bel tien minuten de tijd om binnen te komen en in de klas te gaan zitten. De ouders wordt vriendelijk verzocht om na de tweede bel direct het gebouw te verlaten, zodat de lessen in alle rust kunnen beginnen. Tot uur wordt het plein alleen gebruikt door de kinderen die overblijven. Dat vergroot voor hen de speelmogelijkheden en voor de overblijfleiding het overzicht. Vanaf uur zijn alle kinderen uiteraard weer welkom op het schoolplein. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen worden weggebracht tot het lokaal. Na de kerstvakantie gaan de kinderen van groep 3 alleen naar binnen. De ouders van groep 1 en 2 mogen ook het lokaal in. De kinderen van de overige groepen gaan zelfstandig naar hun lokaal. De ochtendpauze voor de groepen 3 en 4 is van uur tot uur; voor de groepen 5 t/m 8 van uur tot uur. - Looproute in de school De looproute in school is als volgt:

13 hoofdingang voor de groepen 5 t/m 8; andere ingang voor de groepen 1 t/m 4. - Het ophalen van de kinderen uit de onderbouw De kinderen van groep 1 en 2 mogen binnen worden opgehaald. De kinderen wachten in de kring met de jas aan. De leerkracht geeft, zodra de ouder er is, het kind mee. We verzoeken de ouders wel zo snel mogelijk de school te verlaten, omdat het anders binnen te druk wordt. De kinderen van groep 3 en 4 komen wel met de leerkracht naar buiten. - Halen en brengen van kinderen per auto Het verdient aanbeveling kinderen alleen bij hoge uitzondering met de auto te brengen en te halen. Wanneer het echt niet anders kan, verzoeken wij u gebruik te maken van de 'kiss&ride' strook. U kunt daarin rijden, stoppen om uw kind uit te laten stappen en daarna weer doorrijden. Het is niet de bedoeling om daar te parkeren en uit te stappen om uw kind naar binnen te brengen. Het is uiteraard niet de bedoeling te parkeren op de stoep of de middenberm. Bij ernstige en herhaalde overtreding van de parkeerverboden wordt de politie gewaarschuwd. Regelmatig wordt vanuit de school aan de politie of stadswacht gevraagd te surveilleren. - Schoolmelk Er is keuze uit verschillende soorten drinken (zie de website van Campina). Deze producten worden op school bewaard in een grote koelkast. De levering wordt verzorgd door Campina, die de gebruikers ook een acceptgiro stuurt. Schoolmelk kost per schooljaar ongeveer 60, welk bedrag desgewenst in drie termijnen betaald kan worden. De administratie gaat geheel buiten de school om. Met vragen kunt u telefonisch terecht bij Campina op telefoonnummer Het abonnement op schoolmelk blijft de hele schooltijd doorlopen, tenzij tussentijds wordt opgezegd. - Pauzehap De kinderen krijgen de gelegenheid om naast hun schoolmelk ook een pauzehap te eten. Het gaat hierbij om een gezond tussendoortje zoals een boterham, een liga of geschild fruit dat in korte tijd kan worden opgegeten. Wij gaan er van uit,

14 dat u uw kind iets gezonds meegeeft. De eerste 20 schoolweken krijgen we per kind 3x fruit aangeleverd. Dit eten we met elkaar op woensdag, donderdag en vrijdag. Na die 20 weken willen we op dinsdag en donderdag fruit blijven eten. Wilt u dit dan op die dagen meegeven? - Verjaardagen Jarige kinderen mogen trakteren in de eigen groep. De jarige mag met een vriendje of vriendinnetje de klassen rondgaan. De kinderen mogen daarna met een uitgezochte verjaardagskaart alleen de leerkrachten langs uit hun eigen afdeling en eventueel de directie en het onderwijsondersteunend personeel. Het wordt erg op prijs gesteld als u voor een gezonde traktatie kiest en met mate trakteert. - Verjaardagen juffen en meesters Een keer per jaar is er een dag waarop de leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag vieren. Deze verjaardag wordt gevierd aan de hand van een thema dat per jaar kan verschillen. De kinderen mogen op deze dag verkleed komen. Er wordt geen lesgegeven, maar er worden andere activiteiten gedaan. U hoeft niet voor een pauzehap en drinken te zorgen, want de kinderen krijgen dit op school. Een cadeautje voor de juf of meester is natuurlijk leuk, maar geen verplichting. - Gevonden voorwerpen In het administratiekantoor worden verloren en vergeten voorwerpen verzameld. Er staan twee blauwe bakken waar de spullen in gedaan worden. Die worden regelmatig geleegd en de niet teruggehaalde spullen komen bij een goed doel terecht. Dus wanneer u iets mist, kom even langs om te kijken. Gevonden sieraden, horloges, sleutels en dergelijke worden daar ook verzameld in een apart bakje. - Schoolfotograaf Eenmaal per schooljaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Hij maakt altijd een portret- en een klassenfoto en in voorkomende gevallen een foto met meerdere gezinsleden op school. U bent uiteraard vrij in de keus om de foto al dan niet te kopen. - Brandalarm Twee keer per jaar oefenen we samen met de kinderen hoe te handelen in geval van brand. Soms worden brandweer en politie van tevoren op de hoogte gebracht. In iedere klas hangt een instructie hoe te handelen in geval van brand.

15 - Hoofdluis Ook onze school wordt hiermee geconfronteerd. Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, moet dit direct doorgegeven worden aan de groepsleerkracht. Deze meldt dit bij de directie. Inmiddels is er een ouderwerkgroep gestart. De ouders die deelnemen worden benaderd door de directie op voordracht van de groepsleerkracht. Na elke vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis door deze vaste groep ouders. Door de school wordt aan nieuwe leerlingen een luizencape in bruikleen gegeven, waarop de naam van de leerling staat. Bij het verlaten van de school blijft de cape op school. Als er hoofdluis in een klas is geconstateerd, krijgt die klas een brief mee met het verzoek ook thuis goed te kijken en te kammen. In die brief wordt niet genoemd bij wie er hoofdluis is geconstateerd. Die ouders worden apart op de hoogte gebracht. Informatie op het voorkomen en behandelen van hoofdluis is te vinden in een folder die op school bij de administratie verkrijgbaar is. U kunt ook, zolang de voorraad strekt een anti-luizenmiddel gratis ophalen op school. - Jeugdtandverzorging De Stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging, waarbij het voorkómen van tandbederf voorop staat. Door uitgebreide voorlichting en persoonlijk advies wordt geprobeerd een gezonde mond met een gaaf gebit te behouden. De Stichting heeft daartoe medewerkers in dienst zoals tandartsen,

16 kindertandverzorgenden, mondhygiënisten, preventie-assistenten en assistenten. De zorg wordt verleend aan de Boezemsingel 11, tel Meer informatie is te vinden op - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), tekst CJG Aan de school van uw kind is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Maggie Ciezka, verbonden. De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur. Daarnaast ziet zij u en uw kind een aantal keer op school en op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij een groepsvoorlichting in de klas. Rond 4 jaar: ogentest Alle kinderen krijgen rond 4 jaar een ogentest aangeboden. Deze test wordt door de doktersassistent op school of op het CJG afgenomen. Zo vinden we eventuele oogafwijkingen op tijd en kunnen we u en uw kind zo nodig doorverwijzen naar een oogarts. Een paar weken voor de ogentest ontvangt u een brief waarin wordt uitgelegd hoe we de ogentest bij uw kind afnemen. Ook ontvangt u een voorbeeld van de ogentest zodat u alvast met uw kind kan oefenen. Groep 2: meten, wegen en meer Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet. Groep 6: meten en wegen Kinderen die in groep 6 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de resultaten van de metingen staan. Wanneer het nodig is nemen wij contact met u op voor een doorverwijzing. 9 jaar: vaccinaties

17 In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen. Groep 7: groepsvoorlichting In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De leerkracht is hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de school gekozen. Voorbeelden zijn gezonde voeding, beweging, puberteit of alcohol en drugs. U ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp staat aangegeven. Zorg- en Adviesteam De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Als uw kind opgeroepen en besproken wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte. Inloopspreekuur De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur voor ouders, kinderen en leerkrachten. Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Kijk op de posters op school of vraag aan de leerkracht wanneer de inloopspreekuren zijn. Vragen? Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is: Maggie Ciezka, Weegschaalhof 24, 3067 TS Rotterdam, , Alles onder één dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

18 Kijk voor meer informatie op of bel met de Opvoedlijn Ongelukken Mocht uw kind op school een ongeluk(je) overkomen, dan wordt er als volgt gehandeld: Niet ernstig letsel wordt door een van de leerkrachten of door iemand van het ondersteunend personeel behandeld. Een aantal leerkrachten en het ondersteunend personeel is in het bezit van een EHBO-diploma. Bij ernstig letsel verleent de school de eerste hulp en worden direct de ouders/verzorgers gebeld met het verzoek te komen en zelf verder alles af te handelen. Wanneer u geen passend vervoer heeft, proberen we dat voor u te regelen. Als u niet thuis bent, gaan we met uw kind naar de huisarts die in onze leerlingenadministratie is opgenomen of naar het ziekenhuis. Bij zeer ernstig letsel bellen we onmiddellijk 112 en de ouders/verzorgers. - Kostbaarheden Wij verzoeken u geen horloges, sieraden of andere kostbaarheden te laten dragen als er gymnastiek op het rooster staat. Indien er iets zoek raakt, kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Het gebruik van mobiele telefoons, discmans, I-pods en mp-3-spelers is niet toegestaan binnen de school. - Medicijngebruik Gedurende 5 tot 6 uur verblijven kinderen op school. In deze periode kan het voorkomen dat zij voorgeschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan het voorkomen dat kinderen pijn krijgen die op schijnbaar eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kan worden opgelost. Omdat medicijnen soms onverwachte gevolgen met zich kunnen meebrengen, willen wij daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Aan enkele afspraken die tussen ouders en school gemaakt moeten worden, valt dan niet te ontkomen. Kortweg komt het hierop neer: de school verstrekt aan kinderen geen medicijnen, tenzij er een getekende verklaring van ouders en/of behandelend arts ligt. Ouders geven aan kinderen geen medicijnen mee, mits er overlegd is met de leerkracht en er een verklaring is opgesteld. - Documentatiecentrum De Cornelis Haak School beschikt over een documentatiecentrum dat een aanvulling kan bieden op de moderne lesmethoden die in de klas gebruikt worden. Het hier beschikbare materiaal wordt regelmatig aangevuld en

19 geactualiseerd. Vanaf groep 6 kunnen de leerlingen met de in het centrum aanwezige informatie aan de slag voor het maken van werkstukken. Ook kunnen de leerlingen informatie zoeken op het internet. In het documentatiecentrum is daarvoor een aantal computers beschikbaar. - Computers/digitale schoolborden In de alle groepen hangen beamers met SmartBoards (digitale schoolborden) of touchscreens. Hiermee kan op interactieve wijze instructie worden gegeven, geoefend, internet gebruikt en bijv. televisie/dvd gekeken. In ieder lokaal staan minstens 2 computers voor de leerlingen. Met behulp van de aangeschafte pakketten (reken-, taal- en wereldoriënterende programma's) komen de leerlingen op een andere manier in aanraking met de lesstof. We maken gebruik van de volgende programma s: Groep 1 en 2 Groep 3 Groep 3 t/m 8 Groep 5 t/m 8 Schatkist met de muis (voorbereidend rekenen) Ambrasoft: Woordenschat en Woordenstart Veilig Leren Lezen (taal en lezen) Ambrasoft (oefenprogramma voor spelling en rekenen) Ambrasoft (oefenprogramma voor spelling en rekenen) Leesladder (technisch lezen) Basisbits (algemene computervaardigheden) Oefenboekjes voor: Word, Werkstukken maken, Powerpoint, Excel, Internet De software bij Blauwe Planeet, Natuniek en Speurtocht

20 Voor het gebruik van internet is een protocol opgesteld. Dat gaat uit van verantwoordelijkheid van de leerlingen ten aanzien van het bezoeken van websites. Er wordt geen filter gebruikt. Alle beeldschermen staan naar de klas gericht. Het protocol bevat de volgende inhoud: Ja, ik wil graag internetten op school. Daarom beloof ik me aan de volgende regels te houden: Ik mag alleen internetten als het is toegestaan door de meester of de juf; Ik bekijk alleen sites die te maken hebben met de lesopdracht; Ik mag iets printen als ik toestemming heb gekregen van de meester of juf; Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden. Ik zoek geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks, geweld, enz.; Ik mag een versturen als de juf of meester het gelezen heeft; Ik chat alleen als ik toestemming heb van de meester of de juf; Ik download geen programma s en ik vul geen bestelformulieren in. - Huiswerk Er wordt veel belang gehecht aan het maken van huiswerk. In groep 4 en 5 worden de kinderen incidenteel geconfronteerd met opdrachten. Vanaf groep 6 krijgt het huiswerk een meer regelmatig karakter. Huiswerk wordt opgegeven om: - vaardigheden die in de klas aan de orde zijn geweest te trainen, bijvoorbeeld werkwoorden of cijferen; - stof te herhalen: nadat een hoofdstuk of onderwerp in de klas aan de orde is geweest, wordt hierover een repetitie gegeven; - de belangstelling te wekken: de kinderen krijgen bijvoorbeeld de opdracht op zoek te gaan naar voorwerpen of plaatjes; - de werkhouding en de zelfstandigheid te bevorderen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 6 krijgen de kinderen één keer per week huiswerk, dat een week van tevoren wordt opgegeven en waarbij de nadruk ligt op het leeraspect. In groep 7 krijgen de kinderen drie keer per week huiswerk. Het huiswerk wordt een week van tevoren opgegeven en bestaat uit leer- en een maakopdrachten. In groep 8 krijgen de kinderen vijf dagen per week huiswerk. Dit huiswerk wordt minstens vijf dagen van tevoren opgegeven en bestaat uit maak- en leerhuiswerk.

21 De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding van het huiswerk ligt bij de groepsleerkracht. We hopen dat u uw kind bij het maken en leren wilt ondersteunen. Kinderen die meerdere malen het huiswerk onvoldoende leren krijgen hun repetitie(s) mee naar huis. Wij verwachten van de ouders/verzorgers dat zij deze ondertekenen en weer bij de leerkracht in- (laten)leveren. Kinderen die meerdere malen het maakhuiswerk niet in orde hebben of niet inleveren krijgen een huiswerkbrief mee om u op de hoogte te brengen. Dit geldt ook voor het documentatiecentrumwerkstuk. Tevens zal dit bij te laat inleveren gevolgen kunnen hebben in de beoordeling en bij helemaal niet inleveren volgt een vermelding in het rapport. Vanaf groep 6 moeten de kinderen beschikken over een agenda, een map en een tas. In de groepen 6, 7 en 8 krijgen zij kopieën of samenvattingen mee in hun map. Ook de repetities die ze terugkrijgen moeten ze in die map stoppen. - Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 1 t/m 8 (uit elke groep 1 afgevaardigde) en vergadert ongeveer een keer per maand. Op de agenda prijken allerlei wensen van de leerlingen, maar ook bespreken we graag de omgang met elkaar en hoe dit te verbeteren. De afgevaardigden bespreken de agendapunten met hun klas en worden daardoor weer gevoed. De vergadering wordt bijgewoond door een lid van het team. - Activiteiten in de onderbouw Één keer per maand houden we met alle kleuters een motoriekcircuit. Hierbij worden groepsdoorbroken allerlei activiteiten aangeboden voor de verbetering van de fijne motoriek. Zo wordt er bijvoorbeeld geschreven in scheerschuim op de tafel, slingers en muizentrapjes gemaakt, geborduurd, geverfd en met knikkerbanen gespeeld. Ze gaan in groepjes het circuit langs en ze vinden het tevens erg leuk om eens in een ander lokaal met andere kinderen en een andere juf te werken. Ouderhulp is hierbij van harte welkom. Een intekenlijst voor ouderhulp vindt u naast het lokaal. Ook één in de maand op een woensdag mogen de kleuters speelgoed of een gezelschapsspelletje van thuis meenemen. Wilt u bij het uitzoeken van het speelgoed of een spelletje er op letten dat dit speelgoed geen geweld uitlokt. Als laatste is er één keer per maand een inloopmoment in de groepen 1 t/m 7. U mag dan van 8.30 uur-8.40 uur mee de klas in en kunt u een kijkje nemen, meedoen met een les of een spelletje spelen met uw kind. U kunt in Mijn Schoolinfo zien welke dagen het precies zijn

22 - Excursies Met enige regelmaat zijn er uitstapjes naar de kinderboerderij De Blijde Wei, een museum of een theater. Bij deze uitstapjes wordt altijd een beroep gedaan op de medewerking van de ouders, hetzij om als begeleider mee te gaan, hetzij om de kinderen per auto te vervoeren. Soms gaat de reis per bus of metro, soms te voet, groep 7 en 8 gebruiken hiervoor incidenteel de fiets. - Aansprakelijkheid De Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam heeft een autocascoverzekering afgesloten. Deze dekt de dagwaarde van het beschadigde voertuig, met een jaarlijks aangepast maximum. Dit geldt voor schade aan de eigen auto van ouders, ontstaan tijdens ritten op verzoek van de schoolleiding, in verband met excursies, schoolreizen en kampen. De eigen auto s dienen te zijn ingericht op personenvervoer. Het hebben van een inzittendenverzekering biedt voor u duidelijke voordelen, omdat ongeacht wie de schuld heeft, de eigen verzekering de ongevalschade (invaliditeit en overlijden) aan de inzittenden uitbetaalt. Hierbij moeten wel enkele duidelijk beperkingen vermeld worden. Vanaf 1 maart 2006 geldt het volgende: Kinderen kleiner dan 1,35 m: Goedgekeurd kinderzitje verplicht Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen: Autogordel en zonodig ook een goedgekeurd kinderzitje (zittingverhoger) gebruiken Te weinig gordels (tijdelijke uitzondering) Als er meer passagiers zijn dan gordels, dan mogen kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen los op de achterbank zitten, zolang de aanwezige gordels maar door andere passagiers worden gebruikt. Te weinig plaats

23 Als op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In zo n geval mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken. Geen gordels achterin Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden als daar geen gordels aanwezig zijn. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen in dat geval los op de achterbank zitten. Geen gordels voorin én achterin Als voorin de auto ook geen gordels aanwezig zijn, mogen kinderen tot 3 jaar helemaal niet worden meegenomen. Kinderen van 3 jaar en ouder mogen in een auto zonder gordels niet voorin zitten als ze kleiner zijn dan 1,35 meter. Vervoer van andere kinderen Van ouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een kinderzitje in de auto hebben. Voor andere kinderen die meerijden, kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. Wanneer men zich aan bovenstaande bepalingen houdt en er gebeurt een ongeluk, dan is lichamelijke schade aan ouders en leerlingen van onze school gedekt via de Schoolongevallenverzekering. De schade aan het voertuig is gedekt via de eerder genoemde Autocascoverzekering. - Schoolreis/werkweek/kamp/sportdag Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 op schoolreis. De schoolreis heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. We zijn vooral gezellig een dagje uit met elkaar. De schoolreizen vinden meestal plaats in september. De kinderen worden verdeeld in groepjes die begeleid worden door ouders en leerkrachten. De kosten van de schoolreis valt voor een deel binnen het schoolfonds. Vanaf groep 6 gaan de kinderen niet meer op schoolreis. Ze gaan op schoolkamp. Groep 6 twee dagen (een nacht van huis weg) en groep 7 en 8 twee nachten. In de afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van kamphuizen in Capelle a/d IJssel en Baarn. Tijdens de kampen willen we vooral buiten zijn. Af en toe wordt er ook een excursie gemaakt. Er wordt van u een extra bijdrage gevraagd. Dit loopt op van ca. 25 in groep 6 tot ongeveer 90 in groep 7 en 8. Jaarlijks organiseert de school ook een sportdag en doen we mee aan het voetbaltoernooi. Naast leerkrachten zijn ook ouders actief als begeleiders van teams.

24 - Jantje Beton/sponsorloop/acties Elk jaar doen we mee aan de Jantje Beton loterij. Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen dan loten verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar het goede doel en de andere helft is voor school. Daarvan kopen we vaak buitenspeelmateriaal of we gebruiken het voor het onderhoud van het plein. Om het jaar houden we een sponsorloop of doen we mee aan actie schoenendoos. Daarnaast spelen we in op de actualiteit en doen dan soms inzamelacties voor een goed doel. 3.2 De samenstelling van het team Binnen de Cornelis Haak School zijn de volgende taakinvullingen te vinden: locatieleider mevr. De Roo (di, wo, do, vr) meerschoolse directeur dhr. Ligthart intern begeleider mevr. Van der Zee (ma, di, do) groepsleerkrachten: 1/2a Mevr. Krul (ma, do en vr), Mevr. Van der Plas (di en wo) 1/2b Mevr. Landman (ma en di), Mevr. Wiersma (wo,do en vr) 1/2c Mevr. Van der Waal 1/2d Mevr. Hoegee (ma,di en wo), mevr. Van der Plas (do en vr) 3 Mevr. Van Hoogdalem (ma,di en wo), mevr. Van Veen (ma, do en vr) 4a Mevr. Krijgsman (ma en di), Mevr. Kamps (wo,do en vr) 4/5 Mevr. Poelman (ma, wo t/m vr), Mevr. Meijer (di) 5 Mevr. Van den Enden 6 Mevr. Gebraad 7a Dhr. Vriend 7b Mevr. Scheek 8 Mevr. Baas

25 bewegingsonderwijs teamteacher ict-coördinator schoolassistente conciërge mevr. Schaap Mevr. Kamps (di), Mevr. Landman (wo), mevr. Goeree mevr. Vrins (di) mevr. Koorndijk dhr. Van Overdam De school werkt met een aantal specialisten. Op het gebied van zorg, het jonge kind, taal/lezen, rekenen, gedrag en onderwijsleerproces zijn kwaliteitsgroepen samengesteld, geleid door de specialist, aangevuld met andere teamleden. Samen met de directie vormen de specialisten het kernteam van de school. In de teams onder- en bovenbouw worden onderwijsinhoudelijke onderwerpen besproken en de leerstof voorbereid. Deze nieuwe organisatie start in het schooljaar en zal moeten groeien. Daarnaast start de school in het schooljaar met een ouderconsulent. Mevr. Krul zal deze taak op zich nemen om dit belangrijke onderdeel voor de school op de kaart te zetten. 3.3 Extra aandacht taal- en rekenonderwijs (teamteaching) De Cornelis Haak School ontvangt extra subsidie om aandacht te geven aan het taal-en rekenonderwijs. Wij richten ons hierbij op de vakgebieden taal, rekenen en lezen. We doen dit door het inzetten van een extra leerkracht (teamteacher)

26 op die vakgebieden. Daarnaast is het bedoeld voor alle leerlingen en niet alleen de zorgleerlingen. 3.4 Methodes We werken met de volgende methodes voor alle vakken die gegeven moeten worden. Op de informatieavond in september worden alle methodes in de desbetreffende groepen uitgelegd en laten zien. Vakgebied Methode Groep Godsdienst Kind op maandag groepen 1 t/m 8 Sociaal-emotionele Kinderen en hun sociale groepen 1 t/m 8 Vorming talenten Taal Schatkist Taal Actief groepen 1 en 2 groepen 4 t/m 8 Aanvankelijk Lezen Veilig leren lezen groep 3 Technisch lezen Estafette groepen 4 t/m 8 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip groepen 4 t/m 8 Rekenen en Wiskunde Pluspunt groepen 1 t/m 8 Schrijven Pennenstreken groepen 2 t/m 8 Engels Real English, early start Real English, let s do it groepen 5 en 6 groepen 7 en 8 Aardrijkskunde De Blauwe Planeet groepen 3 t/m 8 Geschiedenis Speurtocht groepen 3 t/m 8 Biologie Natuniek groepen 3 t/m 8 Verkeer Rondje verkeer/stap vooruit/ groepen 1 t/m 8 Op voeten en fietsen/ Jeugdverkeerskrant van 3VO Tekenen en beeldende Bronnenboeken. groepen 1 t/m 8 vorming Muziek Bronnenboeken groepen 1 t/m 8 Bewegingsonderwijs Eigen vakwerkplan groepen 1 t/m 8 (het dragen van sportkleding en gymschoenen is verplicht) Informatieverwerking Documentatiecentrum Basisbits (ICT) Cursussen Word, Excel etc. (ICT) Groep 5 t/m 8

27 3.5 Urenverdeling/roosters tijden per groep in minuten per week Leer-/vormingsgebied Zintuiglijke waarneming Schrijven Bewegingsonderwijs Keuzeactiviteit / zelfstandig werken Hoekensysteem 45 Taalontwikkeling Taal / Begrijpend lezen Technisch Lezen Rekenontwikkeling Reken en Wiskunde Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek Wereldoriënterende activiteiten Gedrag in het verkeer Studievaardigheid Tekenen Muziek Handvaardigheid Godsdienstonderwijs/ Sociaal-emotionele Vorming Pauze(hap) Totaal aantal minuten

28 3.6 Bewegingsonderwijs: Er wordt bewegingsonderwijs gegeven volgens het volgende rooster. Op maandag en donderdag door de vakleerkracht en op dinsdag door de eigen leerkracht. maandag dinsdag donderdag / a a b b b b De groepen 1 en 2 krijgen minstens twee keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. Zij doen dit in hun ondergoed. U kunt wel schoenen op school zetten waarmee ze kunnen gymmen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 nemen sportkleding mee om in te gymmen: korte broek en t-shirt of turnpakje en gymschoenen. Deze kleding + schoenen is verplicht. Wilt u op de gymdagen uw kinderen géén sieraden laten dragen? Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, wilt u dan een briefje meegeven met de reden.

29 4 DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Nieuwe leerlingen (4-jarigen): wenochtenden, 1e schooldag, indeling groepen 1 - Wennen De school adviseert de ouders om een nieuwe leerling ongeveer vijf keer een ochtend per week, of verdeeld over een aantal weken aan school te laten wennen. Uw kind moet dan om 8.20 uur worden gebracht en aan het eind van de ochtend weer worden opgehaald. Het is niet de bedoeling dat de ouders bij het kind blijven. In overleg met de leerkracht kan een geschikte ochtend gekozen worden. Wenochtenden worden van tevoren afgesproken met de leerkracht of al bij het moment van inschrijven. Soms bestaan er gegronde redenen om een kind op een bepaalde dag niet te laten wennen, bijvoorbeeld op een feestdag, in de drukke maand december of de dag van een schoolreisje. Bij de inschrijving maakt de directie de ouders hierop zo mogelijk opmerkzaam. Bij ziekte van de groepsleerkracht kan het wennen gewoon doorgaan bij de vervanger. Kinderen van wie de eerste schooldag direct na de zomervakantie valt, kunnen niet wennen voor de vakantie. De kans is te groot dat het kind na de vakantie in een andere groep komt bij een andere leerkracht. - Eerste schooldag Een kind mag naar school als het vier jaar wordt. Tijdens de inschrijving wordt een mogelijke eerste schooldag bepaald. Mocht tijdens het wennen blijken dat het verstandig is van de afgesproken datum af te wijken, dan kan er op initiatief van de groepsleerkracht met de ouders een andere eerste schooldag worden afgesproken. Als er veel nieuwe kinderen zijn, die na de zomervakantie voor het eerst op school komen, worden ze op verschillende tijdstippen uitgenodigd, zodat er meer persoonlijke aandacht aan ze besteed kan worden. - Indelen groepen Afhankelijk van het aantal nieuwe kinderen dat wordt aangemeld, kan er in de loop van het jaar een extra groep 1 bijkomen. Vanaf het moment dat dit bekend is, stelt de directie de ouders hiervan op de hoogte bij de inschrijving. Het is dan mogelijk dat een kind tijdens het schooljaar in een andere groep 1 wordt geplaatst. Aan de ouders kan geen toezegging worden gedaan dat een groep het hele jaar bij elkaar blijft. Het starten van een extra groep houdt overigens niet in dat de groepen 1 met gelijke aantallen beginnen. - Zindelijkheid

30 Wij gaan er vanuit dat uw kind, als het vier jaar is en bij ons op school gaat starten, zindelijk is en in een voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. Praktisch gezien hebben wij de mogelijkheden niet om naast ons werk als groepsleerkracht, ook de zindelijkheid te trainen. Het is voor uw kind zelf ook prettiger als het zindelijk is. Natuurlijk letten wij erop dat uw kind, indien nodig, bijtijds naar het toilet gestuurd wordt. Soms gebeurt er nog wel eens een ongelukje. Dit is echt niet erg en we zullen uw kind natuurlijk verschonen. De kleding van school verwachten we wel weer schoon terug op school. - Anamneseformulier Op de eerste wenochtend krijgt u een vragenlijst (anamneselijst) van de groepsleerkracht mee. Deze lijst bevat een aantal vragen over de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. U wordt vriendelijk verzocht deze lijst thuis in te vullen. De groepsleerkracht nodigt u binnen 3 weken uit voor een gesprek om de ingevulde lijst te bespreken. Het kan van groot belang zijn om informatie met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind door te spreken. Daarnaast willen we in dit kennismakingsgesprek u onze eerste indruk geven over de start van uw kind op onze school. - Schoolreis Met de ouders wordt overlegd of 4-jarigen mee gaan op schoolreis. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school - Aandacht voor het jonge kind Via observaties worden de ontwikkelingen van jonge kinderen gevolgd. De gegevens hiervan zijn van invloed op het aanbod van het onderwijs aan de groepen en individuele leerlingen. Mochten deze observaties aanleiding geven tot zorg, dan wordt met behulp van andere observaties of toetsen de problematiek nader in kaart gebracht. Hiervan worden de ouders/verzorgers altijd geïnformeerd door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider. Ook of er met behulp van (individuele) handelingsplannen extra hulp geboden moet worden. Meer over het zorgtraject staat beschreven onder Rapportage De kinderen krijgen driemaal per jaar - in november, maart/april en juli - een rapport mee naar huis. De kleuters krijgen twee keer een rapport, in november en in juli.

31 De kinderen van groep 1 krijgen hun eerste rapport als ze minimaal drie maanden op school zitten. Het rapport is voorzien van een toelichting voor de ouders. De groepsleerkracht zal bij problemen tussentijds contact opnemen met de ouders voor een gesprek. Wanneer de ouders zelf knelpunten signaleren wordt het op prijs gesteld als zij contact opnemen met de leerkracht. Naast de reguliere rapportages worden de ouders geïnformeerd over de resultaten van de C to-toetsen, waar de kinderen vanaf groep 1/2 aan deelnemen. Het doel van deze toetsen is per kind een objectief, methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem (LVS) bij te houden. - De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het verzamelen van voldoende relevante gegevens over de leerling. Het gaat hierbij om de resultaten van methodegebonden toetsen, schriftelijke overhoringen, repetities, schriftelijk werk en beurten in de groep. Deze gegevens vormen de basis voor het rapport, dat in november, april en juli wordt meegegeven. In het rapport wordt zowel aandacht besteed aan de cognitieve aspecten als aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. - Overleg van de teamleden over de vorderingen De directeur is binnen de school eindverantwoordelijk voor de zorgstructuur. Een keer per twee weken spreekt de intern begeleider met hem over de vorderingen van de kinderen en de organisatie van de zorgstructuur. Ook de groepsleerkrachten hebben in groeps- en leerlingbesprekingen regelmatig en volgens een vast rooster overleg met de Intern Begeleidster. - Overleg over het welbevinden en de leervorderingen Aan de rapportage in november en maart/april is een spreekmiddag/avond gekoppeld. De ouders/verzorgers krijgen dan de gelegenheid om in een

32 zogenaamd 10-minutengesprek met de groepsleerkracht van gedachten te wisselen over de vorderingen van hun kind. Wanneer hun kind extra aandacht verdient, worden zij daarnaast zo frequent als nodig is uitgenodigd voor een extra gesprek. Aan het eind van het schooljaar is een extra spreekmiddag voor ouders/verzorgers van zorgleerlingen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar neemt de nieuwe groepsleerkracht nogmaals contact met hen op om het vervolg van de hulp en/of aandacht aan te geven. Tevens kunnen ouders zelf ook aangeven nog een gesprek te willen. 4.3 Zorg voor kinderen met specifieke behoeften Wanneer er bij een kind iets wordt ontdekt wat extra zorg behoeft, dan wordt een vaste procedure gevolgd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen. Allereerst worden de ouders geïnformeerd. Vervolgens wordt de ontwikkeling van het kind besproken in de leerlingbespreking en wordt de te volgen strategie bepaald en een plan van aanpak gemaakt door de interne begeleider en de groepsleerkracht. Na een bepaalde periode worden de resultaten van dit plan besproken en wordt het vervolgtraject uitgezet. Zo nodig kan, na overleg met de ouders/verzorgers, ook externe hulp worden ingeschakeld. Er is tijd vrij gemaakt voor directe hulp aan kinderen, die extra zorg behoeven. Hiervoor is ook een actuele orthotheek (materialen voor de zorgstructuur) beschikbaar. Daarin is allerlei materiaal aanwezig om met de kinderen mee aan het werk te gaan. In overleg met de intern begeleider wordt naar aanleiding van de leerlingbesprekingen bekeken welke leerlingen voor extra zorg in aanmerking komen. Zo mogelijk biedt de eigen leerkracht de leerling extra hulp in de groep, eventueel in overleg met de intern begeleider. - Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften Wanneer het hele zorgtraject is doorlopen en kinderen binnen de school niet verder kunnen worden begeleid, worden zij - uiteraard in overleg met de ouders - aangemeld bij een andere vorm van onderwijs. De Cornelis Haak School staat in principe positief tegenover het opnemen van kinderen met een specifieke behoefte. Per keer wordt zorgvuldig afgewogen wat de school kan bieden (zie ook hieronder Leerlinggebonden financiering ). - Leerlinggebonden financiering oftewel DE RUGZAK Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom op onze school. Dit geldt dus ook voor kinderen die door de commissie voor de indicatiestelling (CVI), dit is de toelatingscommissie van een Regionaal Expertise Centrum (REC), toelaatbaar zijn voor een REC.

33 De Cornelis Haak School heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost; wie kan ons daarbij eventueel helpen enz. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden: 1. Grondslag van de school. 2. Verstoring van rust en veiligheid. 3. Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs. 4. Verstoring van het leerproces. 5. Gebrek aan opname capaciteit. Alvorens de school overgaat tot de toelating van een leerling met een REC indicatie dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het regulier primair onderwijs mag niet de ontwikkeling van het kind schaden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs. - Over leesproblemen en dyslexie Een op de tien leerlingen in het basisonderwijs heeft moeite met leren lezen. Veel leesproblemen kunnen worden voorkomen dan wel verholpen in de onderbouw van het basisonderwijs. Bij leerlingen met ernstige leesproblemen of dyslexie is het nodig om het Protocol Leesproblemen en Dyslexie te gebruiken. Dit is uitgegeven voor de groepen 1-4 en voor de groepen 5-8. Beide protocollen zijn op school aanwezig en worden geraadpleegd. - Extra aandacht Meestal kunnen problemen van kinderen - al dan niet in overleg met de ouders - door de groepsleerkracht binnen de eigen groep opgelost worden. Toch kunnen zich problemen voordoen die voor de leerkracht moeilijk zijn op te lossen of waarover hij of zij met een collega wil praten. Ook kan het zijn dat een leerling bij het leerlingvolgsysteem (LVS) opvalt. Om in dit soort gevallen te voorzien, hebben we op onze school leerlingbesprekingen ingesteld en staan onder leiding van de

34 intern begeleider. Daar worden de leerlingen, waarover extra zorg bestaat, besproken. Op zo'n leerlingbespreking worden afspraken gemaakt over eventuele verdere stappen. Hierbij valt onder meer te denken aan: de leerling zal worden getest op school door de intern begeleider. de leerling is al getest en zal speciale begeleiding ontvangen binnen en/of buiten de groep. de school neemt na overleg met en toestemming van de ouders/verzorgers een externe deskundige in de arm, bijvoorbeeld de begeleider leerlingenzorg vanuit Weer Samen naar School. de problemen zijn niet zo ernstig dat op korte termijn actie moet worden ondernomen; na enige maanden komt de leerling terug op de leerlingbespreking het probleem is weer goed door de groepsleerkracht op te vangen of niet meer van toepassing en de leerlingbespreking wordt wat deze leerling betreft afgesloten. Uiteraard worden de ouders/verzorgers van een en ander op de hoogte gesteld. - Betrokkenen in het traject van zorgbreedte groepsleerkrachten Als eerstverantwoordelijken proberen zij eventuele problemen eerst in de groep op te lossen, al dan niet met behulp van een handelingsplan. intern begeleider Samen met de groepsleerkracht stelt de intern begeleider een plan op om de kinderen binnen de groep onderwijs te geven op hun eigen niveau. Daarnaast testen of observeren zij kinderen, die ondanks aangeboden hulp problemen houden. Tenslotte onderhouden de intern begeleiders het contact met externe deskundigen van instanties als Weer Samen Naar School,, schoolarts, logopedist, RIAGG en (schoolgericht) maatschappelijk werk, wanneer de school die wil inschakelen. - Groepsbesprekingen Aan de hand van de C to -toetsen en groepsdocumenten worden tijdens de groepsbespreking specifieke accenten voor het onderwijs van de komende tijd bepaald. Aan het eind van het schooljaar vindt er een leerlingbespreking plaats, waarin alle leerlingen de revue passeren. Daarbij is vanzelfsprekend ook de leerkracht aanwezig, die het cursusjaar daarop de betreffende groep krijgt. - Signalering door de ouders/verzorgers

35 Wanneer de ouders/verzorgers zelf vragen hebben over hun kind, is een gesprek met de groepsleerkracht de eerste stap. Een gesprek met de intern begeleider kan de tweede stap zijn. Samen met u wordt dan geprobeerd de beste oplossing voor het probleem van uw kind te vinden. - Doubleren/kleuterverlenging Wanneer er ernstige zorg bestaat over de ontwikkeling van een kind, neemt de leerkracht vanzelfsprekend contact met de ouder/verzorger op. Bij twijfel over de mogelijkheid van een kind om naar de volgende groep te gaan, wordt een vast traject bewandeld, dat in het kort hierop neerkomt: De leerling wordt in een leerlingbespreking besproken. Er is hulp geboden door de groepsleerkracht of de leerkracht voor remedial teaching in de vorm van een handelingsplan. De ouders/verzorgers worden uiterlijk direct na de leerlingbespreking van februari ingelicht over de zorg die er bestaat over de ontwikkeling van het kind Er wordt gezocht naar een oplossing waarin de ouders/verzorgers en de school zich kunnen vinden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school en wel met name bij de groepsleerkracht in overleg met de intern begeleider, dat daartoe is gemandateerd door de directie - Samenwerkingsverband/Weer Samen Naar School (WSNS) De Cornelis Haak School maakt deel uit van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Rotterdam Noord. Hierin zitten ook andere scholen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Een van de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) binnen onze stichting is: De Boei. Door basisscholen samen te laten werken met scholen voor speciaal basisonderwijs, hoopt men de instroom in dit soort onderwijs te beperken. Wanneer een school in overleg met de ouders een onderzoek wenst door het Samenwerkingsverband moet dit worden aangemeld bij het Zorgteam -Oost. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door iemand van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening, dat is toegevoegd aan het Zorgteam van WSNS. Leerlingen kunnen niet rechtstreeks naar het Speciaal Basis Onderwijs worden verwezen. Eerst moet een basisschool aantonen, dat er alles aan is gedaan om de leerling te helpen. In veel gevallen is er dan al een onderzoek gedaan door het Zorgteam van WSNS. Vervolgens buigt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) zich over het geval en bekijkt of aan alle voorschriften is voldaan. Uiteindelijk wordt dan bepaald of het inderdaad een leerling is voor het Speciaal Basis Onderwijs.

36 Vanzelfsprekend worden de ouders/verzorgers zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang. - Leerlingdossier Van iedere leerling op de Cornelis Haak School wordt een dossier bijgehouden. De locatieleider, die verantwoordelijk is voor de leerlingadministratie, stelt de gegevens ter beschikking aan de intern begeleider. Deze maakt het dossier aan. Het dossier bestaat uit een dossiermap waarop een sticker is geplakt met de roepnaam en achternaam. Deze map bevat de volgende onderdelen: Achter in de map het blad waarop algemene gegevens van de leerling staan. Spreekuurformulieren, overdrachtsformulieren, handelingsplannen die niet digitaal zijn, onderzoeksrapportages van diverse instanties, gespreksformulieren Inmiddels ontstaat een digitaal dossier, waarbij handelingsplannen en gespreksverslagen staan. De dossiers worden nog vijf jaar na het verlaten van de school bewaard. Van leerlingen die voortijdig van school gaan, wordt het dossier nog bewaard tot vijf jaar nadat zij normaliter de basisschool zouden verlaten. De leerlingdossiers kunnen door de betrokken ouders/verzorgers te allen tijde worden ingezien na een afspraak met de intern begeleider of een directielid. - Overige (vertrouwelijke) informatie over leerlingen Op verschillende manieren wordt op school informatie verzameld over leerlingen. Vaak is de groepsleerkracht hierbij betrokken, omdat hij de leerling observeert en gesprekken voert met de kinderen, ouders/verzorgers, intern begeleiders en andere betrokkenen. Sommige gegevens worden verzameld in het hiervoor beschreven leerlingdossier, maar ze worden ook vaak elders bewaard. Aan het eind van het cursusjaar worden deze gegevens door de groepsleerkracht gescreend. Belangrijke informatie wordt genoteerd op het overgangsformulier en besproken met de volgende leerkracht en de intern begeleider. Wat niet van belang is, wordt vernietigd. De overige gegevens worden overhandigd aan de Intern Begeleider, die ze opnieuw screent en de relevante informatie verwerkt in het dossier van de leerling. Hierna worden overige gegevens vernietigd. Binnen Rotterdam worden van alle scholen ook andere gegevens verzameld. U moet daarbij o.a. denken aan de C to-eindscores.

37 4.4 Schoolgericht maatschappelijk werk Aan onze school is ook schoolgericht maatschappelijk werk verbonden. Dat betekent dat ongeveer 1 dag per week een maatschappelijk werker op de school aanwezig is. We zijn als school blij met deze mogelijkheid, omdat we daarmee weer meer deskundigheid binnen de school halen. Het schoolgericht maatschappelijk werk is mogelijk door de samenwerking tussen de deelgemeente en de scholen (schoolbesturen). Op deze manier zijn we beter in staat in te spelen op de specifieke problemen, die te maken hebben met het welzijn van kinderen. De maatschappelijk werker heeft de deskundigheid, de kennis en kent beter de manier voor verdere hulp op dit gebied. Wanneer u met hem/haar in contact komt, is dat meestal via de intern begeleider. Uiteraard kunt u ook zelf bij de maatschappelijk werker aankloppen. De maatschappelijk werker is bij ons op school op maandagmiddag en vrijdagochtend aanwezig. 4.5 De overgang naar het voortgezet onderwijs - De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen. In november en december vragen we aan verschillende scholen voor voortgezet onderwijs ons een informatiepakket met jaarboekjes, schoolkranten, data van open dagen, voorlichtingsavonden en dergelijke toe te sturen. De ouders van de leerlingen uit de groepen 8 kunnen in december ook een informatieavond over dit onderwerp bezoeken. In januari ontvangen de ouders/verzorgers een schriftelijk advies. Ook wordt dan een afspraak gemaakt om in een persoonlijk gesprek over dit advies van gedachten te wisselen. Uitgangspunten bij dit gesprek zijn: De beoordeling van de leerling door de groepsleerkracht (in overleg met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur tot stand gekomen). De wensen van de leerling zelf. De gegevens van de CITO entreetoets en het LVS. De mening van de ouders/verzorgers. Aan de ouders/verzorgers wordt in de loop van het jaar de volgende informatie ter hand gesteld: Voorlichtingsmagazine 'De Zuilengalerij', over voortgezet onderwijs in de gemeente Rotterdam. Dit magazine wordt eind november door de gemeente verspreid. De onderwijskrant Kiezen na de basisschool

38 Begin maart het basisschooldocument met hierop vermeld de uitslag van de Cito-eindtoets en ons advies. Met de leerlingen spreken we over de mogelijke vormen van voortgezet onderwijs en hoe het er daar aan toe gaat aan de hand van een speciaal werkboekje en het binnengekomen materiaal. Begin januari vullen alle leerlingen ook een vragenlijst in en voert de groepsleerkracht met iedere leerling ook een persoonlijk gesprek over haar of zijn wensen en verwachtingen en over het voorgenomen advies van de leerkracht. De inschrijving bij de school voor Voortgezet Onderwijs gebeurt door de ouders zelf met behulp van het basisschooldocument. De Cornelis Haak School stuurt het Onderwijskundig Rapport naar de scholen voor Voortgezet Onderwijs. U krijgt dit rapport eerst mee naar huis om te tekenen voor gezien. Formulieren voor een bijdrage in de studiekosten zijn verkrijgbaar op de nieuwe school. 4.6 Het uitschrijven van leerlingen Wanneer een leerling onze school verlaat, krijgt de ontvangende school buiten de administratieve gegevens ook een onderwijskundig rapport. Daarin staat informatie over de betreffende leerling en de gebruikte methoden. Hiervan ontvangen de ouders een kopie. 4.7 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om aan verschillende buitenschoolse activiteiten mee te doen. De deelname is uiteraard vrijblijvend. De school schrijft in voor diverse sporttoernooien, zoals voetbal, korfbal, enz.

39 5 DE LEERKRACHTEN - Vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger. Wanneer geen vervanger beschikbaar is, wordt een andere oplossing geboden. Zo kunnen de kinderen verdeeld worden over andere groepen, of wordt, incidenteel, een leerkracht ingezet die op die dag taken buiten de groep had. Is een bepaalde klas gedurende een jaar al verschillende keren verdeeld of is een leerkracht ziek voor een langere periode dan kan het zijn dat leerkrachten van andere groepen ingezet worden om in die groep les te geven. Dit betekent dat de groep van de desbetreffende leerkracht verdeeld wordt. Een groep wordt maximaal 2 dagen verdeeld. Is er dan geen vervanger gevonden dan kan het zijn dat u uw kind moet thuis houden. Dit gebeurt maximaal 2 dagen en u wordt hierover vooraf op de hoogte gesteld. - Onderwijs- of klassenassistenten De Cornelis Haak School heeft momenteel geen onderwijsassistenten. De schoolassistente wordt ingezet in alle groepen. Zij helpt de leerkrachten in de groep, bereidt materialen voor en verricht andere ondersteunende activiteiten. - De begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO Studenten van Hogeschool InHolland (afd. PABO) zijn van harte welkom voor een stage op de Cornelis Haak School. Met uitzondering van nieuwe leerkrachten zijn in principe alle leerkrachten beschikbaar voor stagebegeleiding. 6 DE OUDERS 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders - Ouderraad De Cornelis Haak School prijst zich gelukkig dat een groot aantal ouders bereid is op school te assisteren bij allerlei activiteiten. Zij zijn op vele manieren actief in de school en actief betrokken in diverse werkgroepen. Zo is er een werkgroep voor het sinterklaasfeest, een kerstwerkgroep, een sportdagwerkgroep en wordt er o.a. hulp geboden bij het gebruik van de computer, het niveau lezen, het begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie, het schoon maken van kleutermaterialen e.d. Gedurende het schooljaar zijn er nog allerlei activiteiten, waarbij hulp van ouders van harte welkom is. De coördinatie tussen de ouders en school is in handen van de ouderraad. - Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit vier ouders/verzorgers en vier leerkrachten, bespreekt een aantal keren per jaar de gang van zaken op school. Bij

40 deze vergaderingen is een directielid aanwezig. De MR informeert de ouders via de nieuwsbrief over haar activiteiten Hoewel de bezigheden van de ouderraad dichter bij de kinderen staan, houdt de MR zich beslist niet uitsluitend bezig met ingewikkelde en cijfermatige materie. Over een aantal zaken binnen de school heeft de MR uit hoofde van het MR-reglement advies- of instemmingsrecht, bijvoorbeeld de vakantieregeling en de benoeming van personeel. Verder kunnen tijdens de vergaderingen alle onderwerpen aan de orde komen die voor kinderen, ouders of leerkrachten van belang zijn, bijvoorbeeld pestgedrag, duobanen, aankleding van het schoolplein of buitenschoolse activiteiten. Ook de beleidsvoorstellen van het bevoegd gezag worden in de vergaderingen aan de orde gesteld. - Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Het is van groot belang dat het contact tussen school en gezin goed verloopt. Ouders die met de leerkracht over hun kind(eren) willen praten, zijn van harte welkom. Het verdient aanbeveling van tevoren even een afspraak te maken, waarbij na schooltijd meestal het meest geschikte tijdstip is. Zoals eerder aangegeven, krijgt u in de loop van het cursusjaar een uitnodiging voor de officiële spreekavonden of middagen in november en maart/april. De ouders worden daarbij op het afgesproken tijdstip verwacht en hebben gedurende tien minuten de gelegenheid om met de groepsleerkracht te praten over de vorderingen. Wanneer de tijd te kort mocht zijn, kunt u ter plekke een vervolgafspraak maken. - Website Ook op onze website: kunt u veel informatie vinden. Hier vindt u informatie over de school, het onderwijs, de activiteiten, de medezeggenschapsraad, uitstapjes, enz. Op de site worden ook foto s geplaatst van de kinderen. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto s van uw eigen kind(eren) op het internet, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de directie. 6.2 Digitale informatievoorziening via Mijnschoolinfo.nl We werken als school met Mijn Schoolinfo. Dat is een website waarop u zelf de gegevens van uw kinderen kan bijhouden en wijzigen. Dit wordt dan gelijk doorgegeven aan ons en met 1 druk op de knop verwerkt in ons leerlingvolgsysteem. Ook kunt u daarin makkelijk een berichtje naar de leerkracht sturen. Daarnaast kunnen we makkelijk brieven versturen vanuit school.

41 Om dit te kunnen gebruiken moeten we eenmalig uw adres doorgeven. Dit kunt u daarna altijd weer wijzigen en het zal alleen gebruikt worden om u een toegangscode tot de website te sturen. Nadat u de toegangscode heeft gekregen zal u op het adres een seintje krijgen als er een nieuwe (nieuws)brief klaar staat. Op deze wijze kunnen we u snel van informatie voorzien en zijn we milieubewust bezig. Er wordt veel minder papier verbruikt en gekopieerd. Mocht u bezwaar hebben of vragen hebben dan horen we dat graag. De ouders ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met daarin wetenswaardigheden over de school. Ook deze wordt via Mijnschoolinfo verzonden. 6.3 Kinderopvang De kinderopvang (voor, tussen en na school) wordt vanaf september 2008 geregeld door Kinder Service Hotels. Kinder Service Hotels (KSH) is een kinderopvangorganisatie die opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. In de Cornelis Haak School bieden wij de kinderen van 4 tot 13 jaar Buitenschoolse opvang in Kidsclub Cornelis Haak. Onze Kidsclubs onderscheiden zich door het ontwikkelen van diverse voorzieningen binnen de buitenschoolse opvanglocatie. Zo zijn er altijd een kinderkook-café, een handvaardigheidruimte, toneel- en dansruimte, een loungecorner, een activiteiten- en recreatieruimte en een kleuterruimte. Door deze faciliteiten zijn onze pedagogisch medewerkers in staat om een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten aan te bieden. Dit zijn onder andere diverse sporten, dans, muziek en drama, koken, verschillende creatieve workshops, et cetera. Ook gaan we veel met de kinderen op pad voor bijvoorbeeld een museumbezoek, naar speeltuinen of om activiteiten te doen welke niet binnen de Kidsclub uitgevoerd kunnen worden zoals paardrijden, zeilen en skiën. De kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan de activiteiten maar worden daarin wel gestimuleerd. Buitenschoolse opvang (BSO) in Kidsclub Cornelis Haak

42 Hieronder valt voorschoolse opvang met ontbijtservice, naschoolse opvang met warme maaltijdvoorziening en vakantieopvang. Deze opvangvormen kunnen ook flexibel of los van elkaar worden afgenomen. Tussenschoolse opvang (TSO) Hieronder valt volledig verzorgde tussenschoolse opvang onder professionele begeleiding en maaltijdvoorziening. Deze bestaat uit; soep, brood, salade en fruit of een zuiveltoetje. De ouders ontvangen aan het einde van de maand een factuur voor de afgenomen dagen. Voor meer informatie over KSH Kidsclub Cornelis Haak en ons pedagogisch beleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: Kinder Service Hotels Nijverheidsweg 14a 7031 BV Wehl T Er zijn ook brochures met inschrijfinformatie beschikbaar binnen de school. 6.4 Klachtenregeling U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen, dat u tijdens contacten met de school, niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken. Wanneer de problemen ernstiger zijn en een oplossing via overleg niet goed denkbaar is, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Indien u klachten heeft over een leerkracht van

Cornelis Haak School Schoolgids 2014 2015

Cornelis Haak School Schoolgids 2014 2015 Cornelis Haak School Schoolgids 2014 2015 locatieleider: L. de Roo meerscholendirecteur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2015 2016

Cornelis Haak School Schoolgids 2015 2016 Cornelis Haak School Schoolgids 2015 2016 locatieleider: L. de Roo meerscholendirecteur: J. Ligthart bezoekadres: Algiersstraat 6, 3067 MZ Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 juli Laatste keer kinderraad. Volgend jaar Engelse les in alle groepen

Nieuwsbrief. 1 juli Laatste keer kinderraad. Volgend jaar Engelse les in alle groepen 1 juli 2016 Nieuwsbrief Laatste keer kinderraad Donderdag 30 juni heeft de laatste kinderraad plaatsgevonden. De kinderen hebben een heel jaar lang de kinderen van hun klas vertegenwoordigd in de kinderraad.

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Maart: Jarig in maart: Jaargang 22, nummer 7, 18 februari 2016. Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Nieuwsbrief. Maart: Jarig in maart: Jaargang 22, nummer 7, 18 februari 2016. Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Nieuwsbrief Jaargang 22, nummer 7, 18 februari 2016 Maart: 2 maart: luizencontrole. inzameling voedselbank. 4 maart: studiedag voor het team, alle leerlingen vrij. 7 t/m 11 maart: verkeersweek. 29, 30

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN Welkom BESTE OUDERS, Wij willen u nogmaals heel hartelijk welkom heten op Daltonschool Het Lover! In dit boekje vindt u vooral informatie over de praktische zaken waar u als ouder mee te maken krijgt en

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatie. groep 5/6

Informatie. groep 5/6 Informatie groep 5/6 2017-2018 Informatie groep 7/8. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft,

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

De Springplank: info 26 augustus 2015.

De Springplank: info 26 augustus 2015. De Springplank: info 26 augustus 2015. Start schooljaar 2015-2016 We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe. Onze nieuwe leerlingen willen we van harte welkom

Nadere informatie

Donderdagbrief 9 april

Donderdagbrief 9 april Donderdagbrief 9 april Beau uit groep 8 heeft een interview gegeven aan het Gezinsblad Beau staat in de krant vanwege haar artikel over haar website. Super Beau! Wat een geweldig initiatief en wat leuk

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

VORMGEVING Creative Desk creativedesk.nl. LOCATIELEIDER R. Liefhebber. MEERSCHOLENDIRECTEUR J. Ligthart

VORMGEVING Creative Desk creativedesk.nl. LOCATIELEIDER R. Liefhebber. MEERSCHOLENDIRECTEUR J. Ligthart LOCATIELEIDER R. Liefhebber MEERSCHOLENDIRECTEUR J. Ligthart VORMGEVING Creative Desk 06 81 42 72 80 creativedesk.nl ADRES Algiersstraat 6 67 MZ Rotterdam TELEFOON 010-52883 FAX 010-4203121 ING NL98 INGB

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum:

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: 28-10-2016 A. Pedagogisch beleidsplan overblijf Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie