MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015"

Transcriptie

1 MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS

2 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN

3 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 Master SEN: Leraar Speciaal Onderwijs: gereed voor de toekomst 7 2 Uw werkomgeving als uitgangspunt Perspectieven en keuzemogelijkheden Het programma 16 3 Kiezen voor een specialisatie Waarom kiezen voor de specialisatie Gedrag? Waarom kiezen voor de specialisatie Leren? Waarom kiezen voor de specialisatie Begeleiden? 26 4 Verdieping, verbreding of verbijzondering 29 5 Kiezen voor een expertrol, taak of functie Gedrag Remedial teaching Interne begeleiding Leidinggeven Rekenen en dyscalculie Lezen en dyslexie Het jonge kind 44 6 Organisatie 49 7 Andere opleidingsmogelijkheden voor de master SEN: 53 Leraar Speciaal Onderwijs 8 Aanmelden en studiekosten 63 9 Overige activiteiten. Teamscholing: mastercursussen als schoolontwikkelingsarrangementen Meer informatie en contact 73 Inhoudsopgave

4

5 3 VOORWOORD De toekomst is begonnen Alles om ons heen is voortdurend in beweging: de maatschappij, de school, uw directie, uw leerlingen en collega s en u zelf ook. Met onze masteropleiding Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs leert u deze beweging mee vorm te geven. Met deze opleiding ontwikkelt u zich op masterniveau als change agent binnen het onderwijs. In de leerling herken je de meester: kent u het Seminarium voor Orthopedagogiek? Dan kent u - in zekere zin - ook de studenten die bij ons afstuderen. Want ze delen hun kernwaarden. Ze zijn constructief-kritisch en onderzoekend. Ze hebben een stevige wetenschappelijk onderbouwde kennisbasis en een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Ze hebben een visie op de rol van onderwijs in de samenleving. En natuurlijk passie voor onderwijs en hart voor studenten, respectievelijk leerlingen. Binnen het Seminarium voor Orthopedagogiek stellen we de professionaliteit en de waardenoriëntatie van de leraar centraal. Dat is de basis van het leraarschap. De leraar heeft in onze visie een aantal beroepsrollen: (mede)opvoeder, kennis(over)drager, cultuur-(over)drager, wereldburger, onderzoeker, inspirator en ondernemer. Vanuit deze solide basis kan de onderwijsprofessional reageren en anticiperen op de vele ontwikkelingen in het educatieve veld. Onderwerpen als inclusieve samenleving, de ontschotting tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs, tussen de clusters binnen speciaal onderwijs, tussen jeugdzorg, (speciaal) onderwijs, jeugd GGZ, jeugd LVG zijn voor onze studenten dan ook geen verrassing. Ook weten zij te werken binnen de toenemende gerichtheid op doelmatigheid van werken en verantwoording van middelen. Door de invoering van passend onderwijzen, worden er meer expertise en passende handelingsvaardigheden gevraagd van onderwijsprofessionals; zowel in het reguliere als in het speciaal onderwijs. Met de master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs speelt u niet alleen nog beter in op deze dagelijkse onderwijspraktijk, ook levert u een essentiële bijdrage aan de beleidsontwikkeling van uw organisatie op het terrein van passend onderwijs. Voorwoord

6 4 Immers, de ontwikkelingen binnen uw beroeps- uitoefening vragen om een investering in zowel uw individuele kwaliteit als de kwaliteit van de school. Of dit nu binnen het primair, voortgezet, speciaal of het beroepsonderwijs is. U kiest zelf de thema s die voor u relevant zijn. Dat kan variëren van kennis over leer- en ontwikkelstoornissen bij jongeren, het ter beschikking hebben van een uitgebreid en bewezen didactisch/pedagogisch repertoire dat u kunt laten aansluiten bij de specifieke behoefte van individuele leerlingen de opleiding laat u de ruimte om juist die modulen te kiezen waar u zich specifiek in wilt specialiseren. Wij zijn graag uw educatief partner bij deze persoonlijke ontwikkeling. Deze vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling bieden wij u in een professionele leeromgeving die u uitdaagt en veilig is om samen met onze docenten en uw medestudenten deze groei door te maken. Wij zijn pas tevreden als u aan het eind van het traject toegegroeid bent naar een breed opgeleide onderwijsprofessional die handelings- en oplossings - gericht denkt en handelt. Waarin u tijdens de opleiding heeft kunnen focussen op complexe vaardigheden in het veld van passend onderwijzen en passende onderwijsondersteuning. U bent de professional die in staat is tot kritische oordeelsvorming op basis van genuanceerde afwegingen en die in de eigen werksituatie een rol kan innemen rond de innovatie van uw beroepspraktijk. In deze brochure leest u meer over de inhoudelijke opzet van opleiding, de praktische informatie van inschrijving, de Lerarenbeurs, maar ook over onze mastermodules. Dit is een mooi alternatief, mocht u zich verder willen professionaliseren binnen dit vakgebied, maar niet (meteen) een masteropleiding willen volgen. Heeft u nog vragen, kom dan langs op onze voorlichtingsbijeenkomsten. U vindt de data op pagina 74. U kunt ook contact opnemen met de studieleider bij u in de buurt. De contactgegevens vindt u op pagina 78. Ik wens u veel leesplezier en succes bij het maken van uw studiekeuze en hoop u te mogen verwelkomen op één van onze leslocaties. Nelleke Eelman Directeur Seminarium voor Orthopedagogiek Voorwoord

7 5 ANNELIES RUISSEN (26) LEERROUTE LEREN Wat is er veranderd in je visie op onderwijs na het volgen van de master SEN? De opleiding heeft me bewust gemaakt hoe bepalend mijn rol als leerkracht en remedial teacher is. Mijn handelen kan het verschil maken! Daardoor is mijn vak me nog waardevoller geworden. Op welke manier heeft de master SEN je manier van werken in de klas beïnvloed? De leerkracht die ik morgen wil zijn, creëer ik vandaag met de som van gisteren. Door te reflecteren op mijn handelen, kan ik zelf mijn gedrag sturen. De leerling is de meest eerlijke spiegel van mijn handelen. Als een leerling niet optimaal tot leren komt, moet ik me in de eerste plaats aanpassen, niet de leerling. Hoe heeft de master SEN je kijk op leren, kinderen, collega s of onderwijsontwikkelingen gewijzigd? Ik heb door mijn onderzoek een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het rekenonderwijs op montessorischolen. Nog nooit is er een rekenmethodiek uitgegeven die verankerd is in de montessori - pedagogiek en voldoet aan de richtlijnen van het Ministerie van OCW. Door het doen van onderzoek is deze droom uitgekomen! Door mijn opleiding heeft mijn carrière een onverwachte wending gekregen. Ik doe nu onderzoek voor de Nederlandse Montessori Vereniging en ben auteur van een Montessoriaanse rekenmethodiek. Wat mij betreft spreken we niet meer over zorgleerlingen, maar over leer - lingen met extra veel kansen. Ik leg de focus veel liever op de oplossingen in plaats van de problemen! Waarom de master SEN? Wanneer je het beste wilt voor de leerling, moet je eerst het beste uit jezelf halen.

8 6 1

9 7 MASTER SEN: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS: GEREED VOOR DE TOEKOMST SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN

10 8 MASTER SEN: GEREED VOOR DE TOEKOMST Met de deeltijdopleiding master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs (SEN) specialiseert u zich op het gebied van speciale onderwijs - ondersteuning. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld. Aan de activiteiten ligt het beginsel ten grondslag dat het onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren. Voor wie is deze master bedoeld? De master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs is bedoeld voor leraren, coördinatoren, leidinggevenden en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het gebied van passend onderwijzen aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De ervaring leert dat studenten van deze opleiding vaak werkzaam zijn in: het (speciaal) basisonderwijs; het speciaal onderwijs/de regionale expertisecentra; het praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs; het (speciaal) voortgezet onderwijs; het middelbaar beroepsonderwijs/de regionale opleidingscentra; bovenschoolse verbanden of organisaties. Professional op masterniveau Het niveau van de hbo-master is internationaal vastgelegd. Met deze internationale criteria als uitgangspunt en competenties die voor de beroepspraktijk van een master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs relevant zijn, heeft het Seminarium voor Orthopedagogiek eindkwalificaties vastgesteld. Deze eindkwalificaties hebben betrekking op drie gebieden: werken met en voor leerlingen (het primaire proces), werken in en voor de organisatie (het functioneren in een schoolteam en schoolorganisatie), professioneel handelen en beroepsontwikkeling (eigen professionele ontwikkeling). Met deze opleiding: bent u in staat om complexe problemen in onderwijssituaties op te lossen; komt u op basis van genuanceerde afwegingen, reflectie, studie en onderzoek tot kritische oordeelsvorming; Master SEN: gereed voor de toekomst

11 9 bewaakt u uw grenzen vanuit professioneel en beroepsethisch perspectief; toetst u praktijk en theorie voortdurend aan elkaar; neemt u deel aan het debat over de ontwikkeling van de eigen beroepsgroep en durft hierin stelling te nemen; bent u een (pro)actieve kenniswerker; geeft u op schoolniveau een sterke impuls aan onderwijsinnovaties. Digitale kennisbank Voor de opleiding is een elektronische leeromgeving ingericht: de kennisbank van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Deze is ondergebracht in Sharepoint, het intranet van Hogeschool Utrecht. De kennisbank geeft ondersteuning aan uw leerproces en biedt tegelijkertijd een grote verscheidenheid aan bronnen met expliciete aandacht voor het primair onderwijs (inclusief het jonge kind), het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Op de kennisbank staan illustraties en links met sites uit het (inter)nationale veld van opvoeden en onderwijs. Kwaliteitszorg De opleiding master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs heeft een hoog niveau. Om dit te kunnen garanderen, hanteert het Seminarium voor Orthopedagogiek een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg. Zo wordt de inhoud van de onderwijseenheden regelmatig voorgelegd aan vertegenwoordigers van de diverse onderwijswerkvelden en aan wetenschappelijke deskundigen om vervolgens getoetst te worden aan de geformuleerde eindkwalificaties voor een master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs. Ook de kwaliteit van de prestaties van de studenten en de beoordeling door docenten worden steekproefsgewijs geanalyseerd en vergeleken. Als onderdeel van de kwaliteitszorg wordt regelmatig gevraagd hoe u de opleiding waardeert en worden verbeterpunten in het curriculum doorgevoerd. Matchgesprek Aankomende studenten van de master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs krijgen voor de start van de opleiding een matchgesprek. Dit gesprek geeft de mogelijkheid om de opleiding nog beter af te stemmen op uw persoonlijke wensen en verwachtingen om zo uw studierendement en studieplezier te verhogen. Master SEN: gereed voor de toekomst

12 10 Het Kenniscentrum Educatie Het Kenniscentrum Educatie maakt deel uit van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Centraal in het Kenniscentrum Educatie zijn de lectoraten en de kenniskringen gepositioneerd. Het centrum werkt door middel van onderzoek aan kwaliteitsverbetering van de educatieve beroepspraktijk. Om de taakstelling van het hbo op het gebied van kennisontwikkeling en kenniscirculatie vorm te geven, is het Seminarium voor Orthopedagogiek - als instituut binnen de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht - intensief betrokken bij het Kenniscentrum Educatie. Het Kenniscentrum Educatie wil, samen met onderwijsprofessionals, de kwaliteit van het onderwijs versterken en daarmee de mogelijkheden van lerenden en burgers vergroten om te participeren in en bij te dragen aan een samenleving die continu verandert. Bij het bereiken van resultaten door leerlingen, is de leraar de belangrijkste factor. Ook de maatschappelijke aandacht gaat uit naar het leraarschap. In lijn daarmee richt het kenniscentrum zich primair op het versterken van het pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire van de leraar. Het Kenniscentrum Educatie rekent zowel (inter-)nationale en regionale organisaties als studenten en docenten van Hogeschool Utrecht tot haar samenwerkingspartners. Zo levert het centrum onder meer een bijdrage aan het verder verhogen van de docent kwaliteit binnen Hogeschool Utrecht en vertaalt zij onderzoeksresultaten concreet naar de curricula van de lerarenopleidingen van de Faculteit Educatie. ONDERWIJS/ EDUCATION INNOVATIE/ INNOVATION ONDERZOEK/ RESEARCH BEROEPSPRAKTIJK/ PROFESSIONAL PRACTICE Master SEN: gereed voor de toekomst

13 11 JACQUELINE SMEETS (56) SPECIALIST GEDRAG Wat is er veranderd in je visie op onderwijs na het volgen van de master SEN? In mijn visie op onderwijs is niet echt iets veranderd, omdat je in de tijd ook steeds bijstelt. In de aanpak van problematieken is wel veel gewijzigd, omdat ik nu meer tools en handvaten heb. Op welke manier heeft de master SEN je manier van werken in de klas beïnvloed? In mijn dagelijks werken met de leerlingen op onze SBO school is er zeker iets veranderd. Ik ben me er altijd wel bewust van geweest dat omgaan met leerlingen met probleemgedrag mijn affiniteit had, maar waarom ik ook nog overwicht had op sommige leerlingen was me niet duidelijk. Sensitiviteit, responsiviteit in combinatie met structuur bieden zijn goede raadgevers. Net zoals we onze leerlingen laten verwoorden of ze inhouden begrijpen, zo kreeg ik steeds meer zicht op de dingen die ik zo gewoon vond en deed. Mijn handelen is autoritatief, heb ik geleerd! Op sociaal-emotioneel gebied had en heeft nog steeds relatie mijn topprioriteit. Pas als een kind in relatie respect en veiligheid ervaart bij jou als leerkracht, kun je competentie en autonomie verder ontwikkelen. Wat vraagt dit kind, van deze ouders, met deze achtergrond, aan mij als leerkracht?. Ik houd rekening met sociaal-emotionele achtergronden en stem didactisch af! Hoe heeft de master SEN je kijk op leren, kinderen, collega s of onderwijsontwikkelingen gewijzigd? Door het volgen van het thema coachen heb ik geleerd dat niet altijd ík de antwoorden moet weten, maar dat ik de ander zover moet kunnen brengen de antwoorden zelf te geven. Dit was een eye-opener. Met coachen kun je door vraagstelling en doorvragen de ander een heel eind brengen. Steeds als ik dacht dat kan ik niet oplossen, was dat omdat ik van het ene probleem in het andere kwam. Door te zoeken naar oplossingen kun je al brainstormend te werk gaan en genereer je ook enkel oplossingen. Waarom de master SEN? Ik leer nog elke dag en kan zeggen dat master SEN mijn leven heeft verrijkt! Dat gun ik iedereen!

14 2

15 13 UW WERKOMGEVING ALS UITGANGSPUNT SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN

16 14 UW WERKOMGEVING ALS UITGANGSPUNT Als leraar werkt u in een dynamisch veld. Niet alleen ten aanzien van de verwachtingen die de samenleving heeft van u als didacticus en pedagoog, ook binnen uw vak is er voortdurend sprake van nieuwe inzichten, opvattingen en methodes. Als u deze ontwikkelingen vooral ziet als een kans voor beter onderwijs en als een uitdaging voor u als professional, is de stap naar een master - opleiding bij het Seminarium voor Orthopedagogiek zeer voor de hand liggend. Niet voor niets stelt de overheid u immers als leraar centraal in actuele beleidsnotities over het optimaliseren van kansen voor kinderen en jongeren. Professionalisering vormt hierin een centraal begrip. De masteropleiding Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs betekent voor u professionalisering op een hoog niveau. U krijgt met deze opleiding de kans te groeien tot een excellente professional die ingewikkelde situaties binnen de groep hanteert, die leerlingen met complexe problemen adequaat begeleidt en die een volwaardige partner is voor ouders en hulp - verleners. En die, in het kader van taak- en functiedifferentiatie, kansen ziet de persoonlijke expertise in te zetten in een nieuwe positie binnen de school: als begeleider, coördinator of als leidinggevende. Uw eigen praktijksituatie is tijdens de master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs het uitgangspunt. Met deze praktijk en voor deze praktijk geeft u uw opleiding gestalte. Praktijk en theorie worden in een voortdurende wisselwerking aan elkaar getoetst. U wordt hierbij ondersteund door kundige professionals die u uitdagen tot betekenisvol leren, tot kritisch nadenken en om zelf te oordelen. Wij bieden u een leeromgeving waarmee aan deze uitgangspunten tegemoet gekomen wordt. U kiest voor een specialisatie en binnen deze specialisatie zo mogelijk voor verbreding, verdieping of verbijzondering. 2.1 Perspectieven en keuzemogelijkheden Afhankelijk van uw interesse of ambitie maakt u, in eerste instantie, een keuze uit drie specialisaties: Specialisatie Gedrag Specialisatie Leren Specialisatie Begeleiden Uw werkomgeving als uitgangspunt

17 15 De drie specialisaties vormen de basis van de master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs en worden bij voldoende aanmelding in alle lesplaatsen aangeboden. Elke specialisatie is opgebouwd uit de volgende onderwijseenheden: het Praktijkgericht Onderzoek, zeven inhoudelijke thema's, vrije ruimte en een kritische reflectie. In hoofdstuk 3 worden deze specialisaties nader toegelicht. De kennisbank, waarin deze eenheden zijn ondergebracht, biedt u een stimulerende en gevarieerde leeromgeving. Zo beschikt u over bronnen die betrekking hebben op uw eigen werkveld (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) en is het mogelijk uw prestaties hierop te laten aansluiten. Op deze wijze zijn er voor u veel mogelijkheden om uw opleiding af te stemmen op uw eigen leervragen en ambities. Kiezen voor verdieping, verbreding of verbijzondering Naast de thema s die binnen de specialisaties worden aangeboden, biedt het Seminarium voor Orthopedagogiek thema s die verdere profilering van uw specialisatie mogelijk maken. Het gaat daarbij om keuzethema s die betrekking hebben op een bepaald facet van Gedrag, Leren of Begeleiden of verdieping bieden ten aanzien van bepaalde werkvelden: speciaal onderwijs, jonge kinderen of vo/vso/mbo. Raadpleeg hoofdstuk 4 in deze brochure voor meer informatie. De keuzethema s zijn op dezelfde wijze opgebouwd als de thema s binnen de specialisatie en kennen in een aantal gevallen een instapvoorwaarde. U kunt een keuzethema volgen in plaats van een thema in de specialisatie of als invulling van de vrije ruimte. Een aantal thema s is dermate specifiek, dat deze in een centraal gelegen regio wordt aangeboden. Uw studieleider adviseert u bij het maken van een keuze. Kiezen voor een expertrol, taak of functie In het onderwijs kunt u verschillende expertrollen vervullen. Hierbij kunt u denken aan taken/functies als specialist gedrag, remedial teacher, intern begeleider, specialist op het gebied van jonge kinderen, leidinggeven, lezen en dyslexie, rekenen en dyscalculie. Met de opleiding Master SEN kunt u zich voorbereiden op deze expertrollen. Tijdens het matchgesprek bespreekt u uw keuze met de studieleider. In hoofdstuk 5 in deze brochure treft u hierover meer informatie. Uw werkomgeving als uitgangspunt

18 16 De inhoudelijke keuzen die het Seminarium voor Orthopedagogiek hierbij heeft gemaakt zijn afgestemd met de eisen van de verschillende beroepsverenigingen zoals de NVS-NVL (Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders), de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers), de LBBO (Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs) en de IBvA (Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten). Kiezen voor een samengesteld pakket In overleg met uw studieleider en de examencommissie is het in bepaalde omstandigheden mogelijk om uw opleiding nog verder op maat te snijden. Daartoe bestaan de volgende mogelijkheden: U neemt deel aan een thema van een andere specialisatie (binnen of buiten uw regio). U gebruikt voor het uitwerken van uw prestaties de bronnen van een andere specialisatie. 2.2 Het programma Als basis voor alle opleidingen kunt u voor uw planning het volgende programma verwachten: Het Praktijkgericht Onderzoek dat als een rode draad door het gehele programma loopt. Zeven inhoudelijke thema s, waarbij de thema s 'Orthopedagogiek' en 'Communicatie, in contact met...' voor alle studenten verplicht zijn. De vrije ruimte. De kritische reflectie. U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelings - gericht portfolio (Winvision). Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs beschrijft en verantwoordt. Ook werkt u samen in leerteams aan diverse opdrachten of onderzoeksvragen. Op de website vindt u informatie over de lesplaatsen waar de specialisaties en de verdiepingen/verbredingen dan wel verbijzonderingen worden aangeboden. Uw werkomgeving als uitgangspunt

19 17 Het Praktijkgericht Onderzoek Een belangrijk onderdeel binnen uw opleiding is het Praktijkgericht Onderzoek. U onderzoekt in, met en voor uw eigen praktijk een door u geconstateerd onderwijskundig of pedagogisch probleem. U gaat na op welke manier u de situatie zou kunnen verbeteren of veranderen. Door voortdurend en kritisch te reflecteren op de ontwikkelingen en hun betekenis ervan voor de onderwijspraktijk, brengt u een verbinding tot stand tussen uw onderzoek en uw leren als professional. Het Praktijkgericht Onderzoek staat hiermee in dienst van het vergroten van de innovatie van het onderwijs, binnen uw beroepscontext, met uw eigen mogelijkheden als uitgangspunt. Zeven thema s Iedere specialisatie en mogelijke varianten hierop zijn gebouwd rond de thema s die wezenlijk zijn voor het behalen van de eindkwalificaties. Het gaat daarbij om inhouden die binnen een bepaalde tijd worden afgerond. Rond ieder thema zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin op een gevarieerde wijze de verschillende onderwerpen aan de orde komen. Ook zijn er gemeenschappelijke bijeenkomsten waarin kennisverwerving en kennisdeling centraal staan. Daarnaast zijn er veel momenten waarop u begeleid door een docent uw eigen leervragen individueel of in een leerteam onderzoekt en uitwerkt. De vrije ruimte Binnen iedere specialisatie is een vrije ruimte in het rooster opgenomen. In deze ruimte kiest u een thema waar uw belangstelling naar uitgaat en de opleiding aanbiedt. Ook kunt u in de vrije ruimte een onderwerp uitwerken dat niet in de opleiding wordt aangeboden. De eindkwalificaties zijn leidend. Kritische reflectie De kritische reflectie levert een overall beeld op van hetgeen tijdens de opleiding voor uw competentieontwikkeling van belang is geweest. De belangrijkste toetsstenen zijn de eindkwalificaties. U reflecteert kritisch op het 'waarom' van de keuzes die u maakte en het effect van die keuzes op uw onderwijspraktijk en op uw persoonlijke groei als professional. Uw werkomgeving als uitgangspunt

20 18 De toetsing De toetsing in de masteropleiding is gericht op evaluatie en ondersteuning van het leerproces. Daarnaast levert toetsing mede de bewijslast voor het bereiken van de eindkwalificaties. De toetsing vindt plaats in de vorm van prestaties, inclusief een theoretische verantwoording. U kunt bij een prestatie denken aan een verslag, een presentatie of een kijkwijzer bij een zelfgemaakte video-opname die deel kan uitmaken van het portfolio. De totale masteropleiding wordt afgesloten met het Praktijkgericht Onderzoek. U ontvangt het internationaal erkende diploma master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs. Leren in een leerteam Binnen de masteropleiding is het leren in een leerteam met studiegenoten voorwaardelijk. Door onderlinge uitwisseling van informatie, ervaringen, vragen en problemen wordt gezamenlijk voortschrijdend inzicht ontwikkeld. Elkaar feedback geven op individuele prestaties en het wederzijds bieden van steun en waardering, versterken het individuele ontwikkelingsproces en de motivatie voor het leren. Uw werkomgeving als uitgangspunt

21

22 3

23 21 KIEZEN VOOR EEN SPECIALISATIE SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN

24 22 KIEZEN VOOR EEN SPECIALISATIE Het onderwijs kreeg het afgelopen decennium te maken met hoge prestatieeisen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Inspectie van het Onderwijs en ouders vragen van scholen meer oog te hebben voor elke individuele leerling en zijn individuele leerwinst. Opbrengstgericht werken is een noodzaak. Dit alles in samenspraak met passend onderwijs en de wettelijke verplichting voor het onderwijs om actief burgerschap te stimuleren. De leraar maakt hierin het verschil. De opleiding master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs biedt u hiertoe handvatten. Als u zich inschrijft voor de opleiding master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs van het Seminarium voor Orthopedagogiek, maakt u allereerst een keuze uit de drie specialisaties Gedrag, Leren of Begeleiden. 3.1 Waarom kiezen voor de specialisatie Gedrag? Als leraar staat u voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook leerlingen die lastig, dwars, teruggetrokken of agressief gedrag vertonen. Ondertussen worden ouders en samenleving steeds kritischer op wat er binnen de school gebeurt. De opleiding tot specialist Gedrag biedt u de perspectieven om deze uitdaging aan te gaan. Binnen de opleiding is ruimschoots aandacht voor onderwerpen die de soms moeizame interactie tussen leraar en leerling of leerling en klas verduidelijken. De nadruk ligt in eerste instantie op goed, handelingsgericht onderwijs en de preventie van probleemgedrag. Later wordt de aandacht verlegd naar moeilijk verstaanbare gedragingen en de rol van de gedragsspecialist in de school - organisatie. Kiezen voor een specialisatie

25 23 De opleiding is opgebouwd rond zeven verschillende inhoudelijke thema s, een Praktijkgericht Onderzoek, een vrije ruimte en een kritische reflectie 1 : Orthopedagogiek Communicatie: in contact met... Gedragsontwikkeling: belemmeringen en mogelijkheden Probleemgedrag: preventie en interventie School en sociaal emotioneel leren Passend handelen bij complex gedrag Begeleiden van collega's Praktijkgericht Onderzoek Vrije ruimte Kritische reflectie U krijgt de beschikking over een digitaal portfolio (Winvision), waarin u uw studievoortgang en resultaten bijhoudt. In overleg met uw studieleider stemt u uw programma verder af op uw leervragen. U kunt in plaats van één van deze thema s en/of tijdens de vrije ruimte kiezen voor bijvoorbeeld de thema s Agressie 1: agressie als facet van de communicatie of Agressie 2: agressie als signaal van maatschappelijke kwetsbaarheid. Meer informatie hierover kunt u lezen in hoofdstuk 4 van deze brochure of op ¹ Er kunnen veranderingen optreden in de aangegeven volgorde. Kiezen voor een specialisatie

26 Waarom kiezen voor de specialisatie Leren? Leraren hebben de taak passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Maar wat te doen als een leerling niet aan het werk gaat, ongemotiveerd lijkt of het huiswerk niet maakt of leert? Wat te doen als een leerling teksten niet vlot leest of begrijpt, grote moeite heeft met rekenkundige bewerkingen, de uitspraak van het Engels, voortdurend dezelfde spelfouten maakt of dyslectisch is? Voor elk leergebied en elke fase van het leren zijn specialistische kennis en vaardigheden noodzakelijk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. In de opleiding tot specialist Leren legt u vanuit een ortho - didactisch kader het accent op de relatie tussen theorie en praktijk. U maakt kennis met de nieuwste theorieën en ontwikkelingen en u wordt uitgedaagd deze in de praktijk toe te passen. De nadruk ligt in eerste instantie op preventief denken en handelen. Later wordt specifiek ingezoomd op zorgniveau 3 en de rol van de specialist Leren in de schoolorganisatie. Kiezen voor een specialisatie

27 25 De opleiding is gebouwd rond zeven verschillende inhoudelijke thema s, een Praktijkgericht Onderzoek, een vrije ruimte en een kritische reflectie²: Orthopedagogiek Communicatie: in contact met... Leren en professioneel handelen Geletterdheid 1 Gecijferdheid Geletterdheid 2 Begeleiden van collega's Praktijkgericht Onderzoek Vrije ruimte Kritische reflectie U krijgt de beschikking over een digitaal portfolio (Winvision), waarin u uw studievoortgang en -resultaten bijhoudt. In overleg met uw studieleider stemt u uw programma verder af op uw leervragen. U kunt in plaats van één van deze thema s en/of tijdens de vrije ruimte kiezen voor bijvoorbeeld de thema s Ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, Ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie 1. Na afronding van het laatstgenoemde thema voldoet u aan de instapvoorwaarde om het thema Ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie 2 te volgen. Meer informatie hierover kunt u lezen in hoofdstuk 4 van deze brochure of op 2 Er kunnen veranderingen optreden in de aangegeven volgorde. Kiezen voor een specialisatie

28 Waarom kiezen voor de specialisatie Begeleiden? Begeleiders, zowel interne als externe begeleiders en zorgcoördinatoren (stagebegeleiders, schoolloopbaanbegeleiders), spelen een belangrijke rol in het ondersteuningssysteem van scholen. Het omgaan met verschillen en het aansluiten bij een breed scala aan ontwikkelingsvragen zijn stevige uitdagingen in het onderwijs. Om de ondersteuning van leraren bij het realiseren van passend onderwijs te optimaliseren, te coördineren en af te stemmen zijn uitstekende en visionaire begeleiders nodig. De specialisatie Begeleiden is bij uitstek geschikt voor de begeleider die gereed wil zijn voor de begeleidingsuitdagingen van morgen. DAPHNE ERVEN (25) SPECIALIST BEGELEIDEN Wat is er veranderd in je visie op onderwijs na het volgen van de master SEN? Na het volgen van de master SEN heb ik een andere kijk op collega s en op de manier van benaderen gekregen. Hoe heeft de master SEN je kijk op leren, kinderen, collega s of onderwijsontwikkelingen gewijzigd? Ik ben me meer bewust van mezelf en hoe ik anderen kan en moet benaderen. Ieder mens moet je op een andere manier benaderen/ - coachen/stimuleren en het is de kunst om dát te doen. Waarom de master SEN? Blijf bij de tijd en heb respect voor de anderen. Dat doe je onder andere door een opleiding te volgen en jezelf verder te ontwikkelen. Kiezen voor een specialisatie

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden Jongeren op weg naar de volwassenheid maken een boeiende en soms ook verwarrende levensfase door. Je bent nog geen volwassene maar je wordt wel geacht je te gedragen naar de regels die de maatschappij

Nadere informatie

BOUWSTENEN MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS DEELTIJD Masteropleiding

BOUWSTENEN MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS DEELTIJD Masteropleiding Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 BOUWSTENEN MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS DEELTIJD Masteropleiding Voorwoord Al enige jaren werkt de Pabo van de Haagse Hogeschool

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

SPECIALIST LEREN: PROFIEL REKENEN EN DYSCALCULIE

SPECIALIST LEREN: PROFIEL REKENEN EN DYSCALCULIE SPECIALIST LEREN: PROFIEL REKENEN EN DYSCALCULIE Algemeen Leraren hebben de taak passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Maar wat te doen als een leerling niet aan het werk gaat, ongemotiveerd

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

GESPECIALISEERD LERAAR/BEGELEIDER VSO-VO-MB

GESPECIALISEERD LERAAR/BEGELEIDER VSO-VO-MB GESPECIALISEERD LERAAR/BEGELEIDER VSO-VO-MB Algemeen De tweejarige opleiding richt zich op leraren/begeleiders die werkzaam zijn in het mbo, vo en vso. De opleiding heeft de volgende uitgangspunten: Het

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Master SEN 2016-2017. Master SEN 2016-2017 1

Master SEN 2016-2017. Master SEN 2016-2017 1 Master SEN 2016-2017 Master SEN 2016-2017 1 Workshop De M SEN en LOS gaan binnen je professionele ontwikkeling. Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Adriaan Ansems (a.ansems@fontys.nl) Lesplaatscoördinator

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2016-2017 DR PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren T AF T AF DR SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015 Passend Onderwijs betekent thuis nabij onderwijs voor bijna elk kind uit de buurt. De diversiteit in de school zal hierdoor toenemen.

Nadere informatie

Een beschrijving van de onderwijseenheden

Een beschrijving van de onderwijseenheden SPECIALIST LEREN Algemeen Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Maar wat te doen wanneer een leerling niet aan het werk gaat, ongemotiveerd lijkt, het huiswerk

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

SPECIALIST GEDRAG. De opbouw*

SPECIALIST GEDRAG. De opbouw* SPECIALIST GEDRAG Algemeen Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. In veel gevallen levert dit geen problemen op. Echter: als leerlingen lastig, ongehoorzaam, druk,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING KIES VOOR PROFESSIONALISERING OP KPZ KPZ vormt niet alleen studenten, maar geeft ook vorm aan de toekomst.

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs

Psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs Psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs Psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs 1 Zou u graag willen weten hoe u met verschillen tussen leerlingen in de klas of groep kunt omgaan? Wilt

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Citeren als: Bergh, Linda van den; Diemel, Karin & Zon, Anja van ). Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Onderwi Leren en Levensb

Onderwi Leren en Levensb Onderwi Leren en Levensb Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie