3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes"

Transcriptie

1 Bijbelquiz I. Uit hoeveel boeken bestaat de bijbel ongeveer? 1. De bijbel bestaat volgens mij uit verschillende boeken. Uit deze verschillende boeken zijn verhalen gehaald en deze samen vormen de bijbel. 2. Men treft er namelijk een bepaald aantal boeken aan, bijeengebracht in twee grote verzamelingen: het Oude en het Nieuwe Testament (afgekort OT en NT). 3. De Bijbel bestaat uit 73 verschillende boeken II. Het verschil tussen het O.T. en het N.T. is 1.. Dat Jezus geboren wordt. In het nieuwe testament worden verhalen over Jezus vertelt. In het oude over bv Mozes en wordt er voornamelijk over God gesproken. 2. Samengevat kunnen we zeggen dat het Oude Testament de fundering legt voor, en bedoeld was om de Israëlieten voor te bereiden op, de komst van de Messias die Zichzelf zou opofferen voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2). Het Nieuwe Testament verhaalt over het leven van Jezus Christus en kijkt dan terug op wat Hij gedaan heeft en hoe wij horen te reageren op Zijn geschenk van het eeuwige leven en hoe wij onze levens kunnen leiden in dankbaarheid voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft (Romeinen 12). 3. In het oude testament gaat God, Jawe opweg met de joden naar het volkvan Israël. In het nieuwe testament Gaat Jezus opweg met de joden (Niet de Christenen) III. De grote delen van het O.T. zijn 2 Wet of Thora, De profeten of Nebie-iem en De geschriften of Ketoevim IV. De 4 grote delen van het N.T. zijn 2. De Evangeliën, de handelingen (ook wel de handelingen van de apostelen genoemd), brieven (brieven van Paulus) en de Openbaring. 3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes V. Dit zijn drie verhalen over Jezus 1. Kerstverhaal, Het laatste avondmaal en Jezus en de kruisiging. 1

2 VI. Dit zijn drie verhalen van Jezus 1 De verloren zoon, het verloren schaap, de barmhartige Samaritaan VII. In welke taal is het O.T. geschreven? 2. Het O.T is in het Hebreeuws geschreven. VIII. In welke taal is het N.T. geschreven? 2. Het nieuwe testament is in het Grieks geschreven. IX. Rond welke tijd zijn de boeken over Jezus geschreven? 2. Over het algemeen wordt aangenomen dat alle boeken van de christelijke Griekse Geschriften (het Nieuwe Testament ) in de eerste eeuw geschreven zijn. 2

3 DE BIJBEL 1. De bijbel: boek of bibliotheek? a) Namen Het woord bijbel komt uit het Grieks; het meervoud ta biblia betekent daar: de boeken. Via het Latijn is het een enkelvoudig zelfstandig naamwoord geworden: de bijbel. De bijbel is niet zozeer een boek als wel een bibliotheek. Men treft er namelijk een bepaald aantal boeken aan, bijeengebracht in twee grote verzamelingen: het Oude en het Nieuwe Testament (afgekort OT en NT). Testament heeft hier niet de betekenis die men er nu in onze taal aan geeft; het is afgeleid van het Latijnse woord testamentum, dat een vertaling is van het Hebreeuwse woord voor verbond. De bijbel is dus de verzameling van boeken die spreken over het verbond dat God met Israël heeft gesloten (het oude verbond) en dat Hij volgens christelijke opvatting in Jezus heeft vervuld (het nieuwe verbond). b) Een bibliotheek met verschillende boeken Het Oude Testament, het eerste deel van de bijbel, hebben joden en christenen (katholieken, protestanten, anglicanen en orthodoxen) gemeenschappelijk, zij het met enkele verschillen (zie lijst). De joden, daarin gevolgd door de protestanten, erkennen alleen de in het Hebreeuws geschreven boeken; dit zijn er 39. De rooms-katholieken voegen er daar 7 aan toe, die in het Grieks geschreven zijn De protestanten noemen deze laatste boeken apocrief (= niet opgenomen in de canon), de katholieken deuterocanoniek. Dat wil zeggen: opgenomen in de canon (geloofsregel) maar op de tweede plaats. Het nieuwe testament, voor alle christenen gelijk, bestaat uit 27 boeken. De bibliotheek van de christenen - de bijbel - bevat dus 66 (bij protestanten) of 73 (bij de rooms-katholieken) boeken. c) Indelingen Er zijn verschillende manieren om boeken in een boekenkast te zetten. - Je kan het zo esthetisch mogelijk doen: mooi van klein naar groot. Zo zijn in de bijbel de profeten en de brieven van Paulus van lang naar kort gerangschikt. - Als je praktisch bent ingesteld, rangschik je ze per onderwerp. In de bijbel staan de profeten en ook de brieven van Paulus bij elkaar. - Je kan ze ook rangschikken volgens de tijd van schrijven of de geschiedenis van de gebeurtenissen. Zo werden de meeste bijbelse boeken geordend. Het Oude Testament wordt op twee verschillende manieren ingedeeld. 3

4 De joodse bijbel, Tenach genoemd (zie verder) bestaat uit 3 delen: WET of Thora, ook Pentateuch genoemd, bestaat uit 5 boeken (penta=5) ; de PROFETEN of Nebie-iem die in twee groepen onderverdeeld zijn : de eerdere profeten (Jozua, Rechters, 1-2 Samuël... ; dit zijn de zogenaamde historische boeken in de christelijke bijbel); de latere profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf andere kleine profeten ) ; de GESCHRIFTEN of Ketoevim. Uit de beginletters van de benamingen Torah, Nebie-iem en Ketoevim is het woord Tenach gevormd, waarmee de joden de bijbel aanduiden. (De K van Ketoevim wordt aan het einde van een woord als ch uitgesproken.) In christelijke bijbels treft men in het algemeen een indeling aan die teruggaat op de oude Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuagint). Hierbij worden de boeken in 4 groepen gerangschikt: de PENTATEUCH, de HISTORISCHE boeken, de PROFETISCHE boeken, de DICHTERLIJKE boeken of de boeken van de WIJSHEID, De indeling van de boeken van het Nieuwe Testament is in alle christelijke bijbels dezelfde. d) Talen Het Oude Testament is vrijwel geheel in het Hebreeuws geschreven, op enkele passages na die in het Aramees zijn gesteld. Deze twee talen worden evenals het Arabisch alleen met medeklinkers geschreven; de lezer dient naar inzicht klinkers toe te voegen. Joodse geleerden die men Masoreten noemt, hebben vanaf de zevende eeuw voor Christus de betekenis van de tekst vastgelegd door er klinkers aan toe te voegen in de vorm van puntjes en streepjes onder en boven de letters. Daarom wordt de Hebreeuwse tekst ook wel Masoretische tekst genoemd. Het Oude Testament is sinds de 3de eeuw v.c. ook in het Grieks vertaald, bedoeld voor Griekssprekende Joden overal verspreid in de toenmalige wereld. Volgens de legende kwamen zeventig onafhankelijk van elkaar werkende mannen uiteindelijk precies tot dezelfde vertaling. Deze legende heeft een belangrijke betekenis: dat wil zeggen dat een dergelijke vertaling eigenlijk alleen door God geïnspireerd kan zijn. Daarom noemt men deze vertaling wel de Septuaginta (= 70, afgekort LXX) of de Septuagint. Het Nieuwe testament is geheel in het Grieks geschreven, de in die tijd algemene spreektaal, die verschilde van het klassieke Grieks. Men noemt dit Grieks het koiné (= (de) algemene (taal) ). 4

5 Onder de oude vertalingen zijn er Syrische, Koptische en de oud-latijnse vertalingen. De meest bekende en gebruikte Latijnse versie die men de Vulgaat (= populaire, onder het volk uitgebrachte uitgave) noemt, is het werk geweest van Hiëronymus ( ca. 400 n.c.). e) Hoofdstukken en verzen Oorspronkelijk stonden er in de grondteksten geen hoofdstukken of verzen. Pas in de 13de eeuw kwam ene Etienne Langton op de gedachte om elk boek in genummerde hoofdstukken te verdelen om gemakkelijker de weg in de bijbel te kunnen vinden. Een paar eeuwen later, in 1551, in een postkoets op weg van Lyon naar Parijs, nummerde de drukker Robert Estienne bijna elke zin van deze hoofdstukken: dit is de nu nog gangbare indeling in verzen. Zo luidt althans een bekend verhaal. In werkelijkheid is de geschiedenis van deze nummering wellicht veel ingewikkelder geweest. De verdeling in hoofdstukken en verzen is niet altijd in overeenstemming met de betekenis van de tekst. Men hoeft er geen rekening mee te houden om die te begrijpen. Maar deze verdeling is wel heel praktisch omdat ze in alle bijbels wordt aangehouden. Om een bijbelgedeelte aan te duiden kan men volstaan met de verwijzing: Men geeft het betreffende boek, het hoofdstuk en de verzen aan, bv.: Gn 3, 19. Hoe men dit juist doet, lees je in een volgende paragraaf. 2. Afkortingen van bijbelboeken In de Willibrordvertaling van 1975 vinden we twee lijsten van afkortingen: een langere en een beknoptere. De eerste lijst is een lijst van echte afkortingen. Het bijbelboek wordt afgekort tot de eerste,twee, drie, vier, vijf zelfs zes eerste letters van het boek, gevolgd door een punt, of de naam van het bijbelboek in zijn geheel. De afkortingen eindigen op een medeklinker behalve in Re. (Rechters) en Mi. (Micha), soms op twee medeklinkers. Vanaf de herziening van de Willibrordvertaling ( ) wordt enkel nog de lijst van de beknoptere afkortingen gebruikt. Ook wij hanteren sindsdien enkel nog deze afkortingen. We merken een aantal eigenschappen op. 1) De afkortingen beginnen steeds met de eerste letter van het bijbelboek. 2) De afkortingen eindigen nooit met een punt. 3) Sommige boeken (OT) of brieven (NT) met eenzelfde naam krijgen een cijfer dat aan de afkorting voorafgaat bv.: 1 S, 2 S, 1 K, 2 K, 1 Kor, 2 Kor, 1 Pe, 2 Pe,... 4) De afkortingen bestaan uit één, twee, drie of uitzonderlijk vier letters: 1) Slechts enkele boeken worden met 1 letter afgekort: Samuël: S Koningen K Wijsheid W 5

6 2) Slechts enkele boeken worden met 4 letters afgekort: Zacharias Zach Brief aan Filemon Film 3) De boeken van de Pentateuch, de grote profeten en de synoptici worden met 2 letters afgekort: Gn, Ex, Lv, Nu, Dt Js, Jr, Ez, Da Mt, Mc, Lc 4) De boeken die beginnen met een klinker, gevolgd door een medeklinker, worden afgekort met 2 letters: Ex, Ez, Am, Ob, Ef, Uitzondering hierop is Apokalyps: Apk Bijzondere gevallen met 2 letters zijn: Ruth: Rt Joël: Jl 5) In de meeste gevallen worden de boeken afgekort met de eerste drie letters van het boek. Deze afkortingen eindigen nooit op een klinker. Bijzondere gevallen zijn: Judith: Jdt Handelingen: Hnd 3. Het verwijzen naar een bijbeltekst 1) Na het bijbelboek volgt een spatie. 2) Het eerste cijfer na het bijbelboek, duidt het hoofdstuk aan. Gn 1: Genesis, hoofdstuk 1 Bij Ps duidt het cijfer niet het hoofdstuk, maar het nummer van de psalm aan: Ps 1 : psalm één. 3) Nu volgt een komma, en daarna komt het cijfer dat het vers aanduidt. Gn 1,1: Genesis hoofdstuk 1, vers 1 4) Een koppelteken duidt enkele hoofdstukken of verzen tegelijk aan. Gn 2-5 : Genesis hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5 Gn 1,3-6: Genesis hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 6 Gn 1,1-2,3: Genesis hoofdstuk 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 3 5) Een puntkomma scheidt twee hoofdstukken van elkaar. Gn 2; 5: Genesis hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 Gn 1,1; 2,5: Genesis hoofdstuk 1 vers 1 en hoofdstuk 2 vers 5 6) Een punt scheidt verschillende verzen van hetzelfde hoofdstuk. 6

7 Gn 1,1.4.7 : Genesis hoofdstuk 1, vers 1 en vers 4 en vers 7 7) a, b, c,... duiden respectievelijk het eerste, het tweede het derde gedeelte van het vers aan. Gn 1,1a : Genesis hoofdstuk 1, eerste gedeelte van vers 1 8) v duidt één vers aan; vv duidt meerdere verzen aan. 4. Verschillende vertalingen Er zijn verschillende bijbelvertalingen in omloop. Hierbij laten we de vele kinder- en jeugdbijbels nog buiten beschouwing. Er zijn katholieke en reformatorische bijbelvertalingen. Een oudere katholieke vertaling, die soms nog wel eens opduikt is de uitgave door Spectrum van het NT en (een bloemlezing uit) het OT in de Canisiusvertaling. Deze vertaling in opdracht van de apologetische vereniging Peter Canisius begon te verschijnen vanaf 1906 tot 1929 voor het NT. Het OT werd voltooid in Van deze Canisiusvertaling verschenen vele uitgaven. In sommige scholen stoot je nog op deze vertaling. De meest courante katholieke vertaling is de Willibrordvertaling ( In februari 1961 verscheen, gelijktijdig met de oprichting van de Katholieke Bijbelstichting, een vertaling met boeken van het NT, die vervaardigd was op initiatief van de Sint-Willibrord-vereniging. Een grondige herziening ervan verscheen in In 1987 verscheen een heel nieuwe vertaling van de evangelies en Handelingen: De evangeliën en de Handelingen van de Apostelen uit de grondtekst vertaald, in opdracht van de Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, Hieraan werd gewerkt door Vlaamse en Nederlandse exegeten. Vijf jaar later werd deze nieuwe vertaling (met lichte wijzigingen), samen met herziene Brieven en Openbaring, opgenomen in Het Nieuwe Testament. Willibrordvertaling. Herziene uitgave 1992, s Hertogenbosch, In 1995 verscheen De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling. Geheel herziene uitgave 1995, s Hertogenbosch, Naast een beperkte herziening van het OT werd ook de Willbrorduitgave van het NT van 1992 herzien. Het is deze uitgave die we u aanbevelen. Van reformatorische (protestantse) oorsprong circuleren verschillende vertalingen. De Nederlandse Statenvertaling van 1637 wordt nog steeds herdrukt. In 1939 verscheen het Nieuw testament met Psalmen. In 1951 kwam de rest van het OT gereed. Samen vormen zij de Nieuwe vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt. Deze vertaling staat bekend als de NBG-vertaling van De laatste jaren verschijnen heel wat vertalingen die streven naar een moderne of zogenaamde omgangstaal. Dit leidt vaak tot oppervlakkigheid en verlies van 7

8 de diepere betekenis van de bijbeltekst. Men neemt dit verlies op de koop toe omdat men zich wil richten tot lezers die nog nooit een bijbel in handen gehad hebben. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de Groot Nieuws Bijbel. In 1972 verscheen een vertaling van het NT, in 1983 van de hele bijbel. De herwerkte versie is bovendien met handige kaarten geïllustreerd en is ook geen miskoop. Terzijde vermelden we nog De Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift. Dit is geen katholieke noch protestantse vertaling, maar een uitgave van de Jehovagetuigen en is een vertaling van de Watch Tower Bible. In 2004 kwam 'de nieuwe bijbelvertaling' op de markt: een interconfessionele vertaling. Aan deze vertaling is ruim tien jaar gewerkt door meer dan honderd personen, waaronder ook schrijvers en dichters. Bijzonder is dat de vertaling 'oecumenisch' is: door vertegenwoordigers uit de katholieke, anglicaanse en protestantse kerken werd gezocht naar een gezamenlijke vertaling, die bovendien ook nog hedendaags en natuurlijk klinkt. Bij de vertaling van de boeken van het Oude Testament werden ook Joodse bijbelwetenschappers betrokken. Vandaar dat men dit de 'interconfessionele' vertaling noemt. Bovendien is de uitgave van deze bijbelvertaling gedifferentieerd; er is b.v. een 'literaire' editie bij, waarin de bijbeltekst in één kolom wordt afgedrukt, zonder versnummers in de tekst, zodat de bijbel er overkomt als een romanuitgave. (Oecumene = streven naar eenheid tussen de verschillende christelijke kerken: katholieken, orthodoxen, anglicanen en protestanten) 8

9 De canon (vastgestelde inhoud = normatief, gezagvol) van het Oude testament Canon van de Hebreeuwse Bijbel De Hebreeuwse bijbel is ingedeeld in 3 delen, daarom wordt ze ook wel genoemd T-N-K of Tenach, naar de 3 beginletters van de 3 delen T(ora),N(ebie-iem) en K(etoevim). A. Wet of Thora (Pentateuch) 1. Genesis (Boek van oorsprongen) 2. Exodus (Boek van de uittocht) 3. Leviticus (Boek van de wetten) 4. Numeri (Boek van de getallen) 5. Deuteronomium (Boek van de woorden) B. Profeten of Nebie-iem De eerste profeten : 6. Jozua 7. Rechters 8. 1 en 2 Samuël 9. 1 en 2 Koningen De latere profeten : 10. Jesaja 11. Jeremia 12. Ezechiël 13. De 12 kleinere profeten : Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi C. Geschriften of Ketoebim 14. Psalmen 15. Job 16. Spreuken 17. Ruth 18. Hooglied 19. Prediker 20. Klaagliederen 21. Ester 22. Daniël 23. Ezra-Nehemia en 2 Kronieken Canon van de Griekse & katholieke Bijbel De belangrijkste Griekse vertaling van de Tenach (de Septuagint) was bestemd voor de Joden in de diaspora. Zij omvat de volgende geschriften (hier in de volgorde van de katholieke canon). A. Pentateuch (Vijf [eerste] boeken) Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium B. Historische Boeken Gn Ex Lv Nu Dt Jozua Joz Rechters Re Ruth Rt 1 en 2 Samuel 1 ; 2 S 1 en 2 Koningen 1 ; 2 K 1 en 2 Kronieken 1 ; 2 Kr Ezra Ezr Nehemia Neh Tobit Tob Judith Jdt Ester Est 1 en 2 Makkabeeën 1 ; 2 Mak C. Dichterlijke Boeken Job Job Psalmen Ps Spreuken Spr Prediker Pr Hooglied Hl Wijsheid W Wijsheid van Jezus Sirach D. Profetische boeken Sir Jesaja Js Obadja Obj Jeremia Jr Jona Jon Klaagliederen Kl Micha Mi Baruch Bar Nahum Nah Ezechiël Ez Habakuk Hab Daniël Da Sefanja Sef Hosea Hos Haggai Hag Joël Jl Zacharia Zach Amos Am Maleachi Mal 9

10 Canon van het Nieuwe Testament: 27 boeken Het evangelie volgens Matteüs Het evangelie volgens Marcus Het evangelie volgens Lucas Het evangelie volgens Johannes Handelingen der Apostelen Mt Mc Lc Joh Hnd Bij evangelisten: Mt, Mc, Lc, Joh (synoptische evangeliën: Mt//Mc//Lc) Tijdstip? Mc 60-70na Chr Mc na Chr Lc na Chr Joh 90 na Chr Brieven Brieven van Paulus: Brief aan de christenen van Rome Eerste brief aan de christenen van Korinte Tweede brief aan de christenen van Korinte Brief aan de Galaten Brief aan de christenen van Efeze Brief aan de christenen van Filippi Brief aan de christenen van Kolosse Eerste brief aan de christenen van Tessalonica Tweede brief aan de christenen van Tessalonica Eerste brief aan Timóteus Tweede brief aan Timóteus Brief aan Titus Brief aan Filémon Brief aan de Hebreeën Rom 1 Kor 2 Kor Gal Ef Fil Kol 1 Tes 2 Tes 1 Tim 2 Tim Tit Film Heb Katholieke brieven: Brief van Jakobus Eerste brief van Petrus Tweede brief van Petrus Eerste brief van Johannes Tweede brief van Johannes Derde brief van Johannes Brief van Judas Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh 3 Joh Jud Apokalyps of Openbaring van Johannes Apk 10

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

Bijbelproject Delfzijl 2017

Bijbelproject Delfzijl 2017 Christelijke Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Delfzijl 2 Voorwoord Voor je ligt het boekje dat hoort bij het Bijbelproject 2017. Al enkele jaren hebben we de gewoonte om als CGK en GKv

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Hoe de Bijbel tot ons kwam

Hoe de Bijbel tot ons kwam 1 IN EN OM DE BIJBEL Hoe de Bijbel tot ons kwam De Bijbel Christendom en islam lijken met elkaar gemeen te hebben, dat beide gebaseerd zijn op een boek. Er wordt dan ook wel gezegd, dat beide godsdiensten

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://leren.lyceumgenk.be DE BIJBEL

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://leren.lyceumgenk.be DE BIJBEL DE BIJBEL 1. INLEIDING De Bijbel is voor de christenen een heilig boek. Kijk in de inhoudsopgave van je Bijbel. Er zijn 2 delen: Oude Testament (O.T.) en Nieuwe Testament (N.T.) 2. OP ZOEK IN DIE BIBLIOTHEEK

Nadere informatie

Oude Testament: samenstelling en indeling

Oude Testament: samenstelling en indeling Oude Testament: samenstelling en indeling Wat betreft de samenstelling en indeling van de Tenach ofwel het Oude Testament is er een hellenistisch-joodse en een Palestijns-joodse traditie. 1 De hellenistisch-joodse

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA Inhoud 1 De Bijbel in het kort 8 2 Van het Oude naar het Nieuwe Testament 12 3 De evangelieboeken 16 4 Matteüs 20 5 Marcus 24 6 Lucas 28 7 Johannes 32 8 Handelingen 38 9 Het evangelie de wereld in 42 10

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2021-2022 datum zondag Gemeenschappelijk 28 november 2021 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 5 december 2021 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2017-2018 datum zondag Gemeenschappelijk 3 december 2017 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 22 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 10 december 2017 2 e van de Advent

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2018-2019 datum zondag Gemeenschappelijk 2 december 2018 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 9 december 2018 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2013-2014 datum zondag Gemeenschappelijk 1 december 2013 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 8 december 2013 2 e van de Advent Jesaja 11,1-10

Nadere informatie

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden GT_NBG-versie_040815.indd 10 Inhoudsopgave Genesis 1:1-2:4 Genesis 2:4-3:24 Genesis 6:5-22 Genesis 11:1-9 Genesis 11:27-12:9 Genesis 22:1-19 Genesis 25:19-34 Genesis 28:10-22 Genesis 29:1-30 Genesis 37:1-36

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286 Overzichten Leesrooster Evangelisch-Lutherse Kerk 1189 Gemeenschappelijk Leesrooster 1199 Aanvullend Leesrooster 1209 Thora-Leesrooster 1215 Rooster van lezingen bij het dagelijks gebed 1221 Liturgische

Nadere informatie

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 1e druk: 2008 2e herziene druk: 2009 3e druk: 2013 Omslagontwerp en illustraties schema s: Theresia Koelewijn

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

De bijbel voor Dummies

De bijbel voor Dummies De bijbel voor Dummies Een beknopte tijdbalk van belangrijke bijbelse gebeurtenissen In het begin : de schepping (Genesis 1). Heel vroeg: Adam en Eva (Genesis 2-3). Nog behoorlijk vroeg: Noachs zondvloed

Nadere informatie

EEN KENNISMAKING MET DE BIJBEL -

EEN KENNISMAKING MET DE BIJBEL - EEN KENNISMAKING MET DE BIJBEL - De Bijbel is voor veel mensen het belangrijkste boek in hun leven. Daarom wordt de Bijbel al eeuwenlang in veel talen vertaald en door veel mensen gelezen. Misschien vraag

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Bybel leesprogram vir een jaar

Bybel leesprogram vir een jaar In die Bybel is daar altesaam 66 boeke en 1189 hoofstukke (929 in die Ou Testament en 260 in die Nuwe Testament. As jy die bybel in een jaar will deurlees is die maklikste om elke dag ± drie hoofstukke

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu.

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu. Oude Testament: taal 1 De taal van de Tenach ofwel het Oude Testament is het Hebreeuws (op Daniël 2:4 7:28 en Ezra 4:8 6:18 na, die geschreven zijn in de Syrische volkstaal: het Aramees). Het Hebreeuws

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht De inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xxi Dankwoord... xxiii Inleiding... 1 Deel I: Waarover de bijbel gaat... 7 Hoofdstuk 1: Van Mozes tot moderne tijden: een inleiding in het Heilige Boek.. 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament 1. Tijdlijn 2. Canon 3. Ontstaan van het Oude Testament 4. Apocriefen 5. Indeling van de Bijbel 6. Verbonden 1. Tijdlijn 1 zie bijlage 1 Bijlage 1

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

Voorwoord 3. Bijbelboeken in alfabetische volgorde 6 Over deze bijbel 8 Bladzijde met uitleg 10

Voorwoord 3. Bijbelboeken in alfabetische volgorde 6 Over deze bijbel 8 Bladzijde met uitleg 10 4 Inhoud Voorwoord 3 Inhoud 4 Bijbelboeken in alfabetische volgorde 6 Over deze bijbel 8 Bladzijde met uitleg 10 Oude Testament 11 Genesis 13 Exodus 79 Leviticus 135 Numeri 180 Deuteronomium 235 Jozua

Nadere informatie

Avondbijeenkomst De Fontein 19 juni Thema: Jona

Avondbijeenkomst De Fontein 19 juni Thema: Jona Avondbijeenkomst De Fontein 19 juni 2016 Thema: Jona Ds. M. (Marrit) Bassa Voorbereiding: Nico den Braber Jona De profeet. Een bijzondere profeet Jona - bijbelstudie avondbijeenkomst 19 06 2016 Inleiding

Nadere informatie

De Bijbel is een geestelijk boek.

De Bijbel is een geestelijk boek. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. De Bijbel is

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament Cursus 2

Inleiding Oude Testament Cursus 2 Inleiding Oude Testament Cursus 2 Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet ontvangt.

Nadere informatie

De wijsheid van Jesus Sirach

De wijsheid van Jesus Sirach Jesus Sirach vs5 9/21/06 10:35 AM Pagina 3 De wijsheid van Jesus Sirach Een vergeten joods geschrift Panc Beentjes Jesus Sirach vs5 9/21/06 10:35 AM Pagina 5 Inhoud Afkortingen 7 Woord vooraf 9 Inleiding

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

BIJBEL DICHTBIJ BIJBEL DICHTBIJ NBG. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen

BIJBEL DICHTBIJ BIJBEL DICHTBIJ NBG. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen Oude Testament Genesis 13 Exodus 101 Leviticus 177 Numeri 237 Deuteronomium 309 Jozua 383 Rechters 429 Ruth 479 1 Samuel 489 2 Samuel 551 1 Koningen 597 2 Koningen 661 1 Kronieken 721 2 Kronieken 775 Ezra

Nadere informatie

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan?

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? 1 I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? * Het Woord Bijbel is afkomstig van het Griekse woord Biblia = de boeken. Het is niet één boek, maar een kleine bibliotheek

Nadere informatie

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken.

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. Een kast vol boeken THEMA Het Oude Testament (1) LEERDOEL Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken dat het Oude Testament

Nadere informatie

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12.

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12. De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis worden opgezocht in de bijbel. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de lezingen

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches )

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches ) Wat de Bijbel leert Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg 891 Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg (Levensjaren 1875-1957), 1905-1937 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

De Bijbel. STUDIE Thema:

De Bijbel. STUDIE Thema: De Bijbel Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 1 STILLE TIJD Thema: Hoe kun je de Bijbel praktisch

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

De bijbel als geheel

De bijbel als geheel De bijbel als geheel R.K. Campbell LESSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN DE BIJBEL Uit: De Morgenster, 34 ste jaargang, Uit het Woord der Waarheid, Aalten http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/ INLEIDING Twee

Nadere informatie

Handleiding Bijbellezen

Handleiding Bijbellezen Handleiding Bijbellezen Aanvullend document bij Identiteitsgebonden zorg deel 2. Karin Kleiberg Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsbepaling binnen ZRM-ondersteuningsplan... 4 3. Betekenis van de Bijbel...

Nadere informatie

Een feitenonderzoek naar de praktijk van de vrije tekstkeuze

Een feitenonderzoek naar de praktijk van de vrije tekstkeuze Een feitenonderzoek naar de praktijk van de vrije tekstkeuze Samenvatting Afstudeerverhandeling Kerkelijke opleiding vanwege de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht Vak: Docent: Door: Praktische Theologie

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Clik-programma s in de map op volgorde van thema (in setjes van 4 bij elkaar passende programma s) Categorie in de map Titel Bijbelgedeelte

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Voorwoord. De Samensteller

Voorwoord. De Samensteller Inleiding tot Theologie Les 1 Inleiding tot de Bijbel 1 Voorwoord Bijbelse onwetendheid komt veelvuldig voor! Een opinieonderzoek liet zien, dat minder dan 50 procent van de Amerikaanse volwassenen wisten,

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

[Uitzending nr.1: Inleiding Bijbel Algemeen bij Genesis]

[Uitzending nr.1: Inleiding Bijbel Algemeen bij Genesis] [Uitzending nr.1: Inleiding Bijbel Algemeen bij Genesis] De Bijbel lezen? Waarom zou een mens dat doen? U moest er gewoon eens een keer bij zijn als er ergens in de wereld een groep mensen voor het eerst

Nadere informatie

INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? Hoe kun je de Bijbel lezen? Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17

INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? Hoe kun je de Bijbel lezen? Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17 INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? 9 2. Hoe kun je de Bijbel lezen? 13 3. Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17 4. 21 dagen bijbellezen 21 5. Belangrijke mensen in de Bijbel 47 6. Waar

Nadere informatie

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17 Mozes 1:39 Mozes 7:18 Abraham 3:22 23 Genesis 1:26 27 Genesis 2:24 Dit is Gods werk en heerlijkheid. God spreekt op een hoge berg van aangezicht tot aangezicht met Mozes en legt hem zijn eeuwige doel voor

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie

Het ontstaan van de Bijbel 21-4-2015. De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel:

Het ontstaan van de Bijbel 21-4-2015. De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel: Het ontstaan van de Bijbel De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel: De Bijbel in Gewone Taal 2015 De Nieuwe Herziene Statenvertaling 2010 De Nieuwe Bijbelvertaling 2004

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Colofon De bijbel Kinderleerhuis, deel 3 Voor

Nadere informatie

Over Bijbel Dichtbij. We hopen dat Bijbel Dichtbij je zal helpen om (opnieuw) te ontdekken wat de Bijbel vandaag voor jou betekent.

Over Bijbel Dichtbij. We hopen dat Bijbel Dichtbij je zal helpen om (opnieuw) te ontdekken wat de Bijbel vandaag voor jou betekent. Over Bijbel Dichtbij Je hebt een uniek boek in handen: Bijbel Dichtbij. Een complete Bijbel in Gewone Taal, met allerlei extra informatie en vragen om over na te denken. De Bijbel is het meest verkochte

Nadere informatie

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de United Bible Societies) zien als hun opdracht het vertalen

Nadere informatie

Lezingen voor het jaar 2017

Lezingen voor het jaar 2017 Lezingen voor het jaar 2017 De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis door de parochianen worden opgezocht in de Bijbel. Dit

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Inleiding op de boeken van de Bijbel

Inleiding op de boeken van de Bijbel Inleiding op de boeken van de Bijbel Deel 1 Inleiding op de boeken van het Oude Testament Inleiding op de boeken van het Oude Testament Maarten Hertoghs Alle schriftaanhalingen komen uit de HSV, tenzij

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Beknopt inhoudsoverzicht Nederlands deel OnlineBijbel Studie DVD (editie 11-01)

Beknopt inhoudsoverzicht Nederlands deel OnlineBijbel Studie DVD (editie 11-01) Bijbel Bybel Afrikaans 1953 Afrikaans ja ja Bijbel Apocriefe Boeken Lutherse vertaling Nederlands ja ja Bijbel Apocriefe Boeken Statenvertaling Nederlands ja ja Bijbel Het Boek Nederlands ja ja Bijbel

Nadere informatie

Bijbelcafé 5 oktober De bijbel: Boek of bibliotheek De grote religie voor dummies, 413-430.

Bijbelcafé 5 oktober De bijbel: Boek of bibliotheek De grote religie voor dummies, 413-430. Bijbelcafé 5 oktober De bijbel: Boek of bibliotheek De grote religie voor dummies, 413-430. Is de bijbel het Woord van God? Of bevindt het Woord van God zich in de bijbel? Er zijn heel verschillende manieren

Nadere informatie

Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1]

Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1] Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1] Een aantal jaren geleden had ik een verzoek aan een broeder. Deze broeder is een ervaren spreker. Voor hem is spreken over de Bijbel hetzelfde als ademhalen.

Nadere informatie

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten.

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten. CHECKLIJST VOOR LES 9 Om deze les te doen, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 2 Timoteüs 2:2 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van Galaten 1-6, en gebruik maken van het Mijn dagelijkse

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6 I. WAT GELOOF IK? 1a God Titel Bijbelgedeelte Clik Jaar God is trouw Exodus 3:1-15 1 2010/2011 1 God bevrijdt Exodus 14:4-31 1 2010/2011 1 God

Nadere informatie

Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong

Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong Hein en Elize Middelhoven De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws 1 (OT) en Grieks (NT) geschreven. Om een juiste interpretatie van een Bijbeltekst

Nadere informatie

Psalm 119:123 Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het woord uwer gerechtigheid.

Psalm 119:123 Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het woord uwer gerechtigheid. Zijn Gerechtigheid Les 3 Zijn Gerechtigheid Psalm 119:123 Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het woord uwer gerechtigheid. Jes.42:21 De HERE had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een

Nadere informatie

DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2

DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2 DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2 HOE KWAM DE BIJBEL TOT ONS? Het antwoord wordt duidelijk gegeven in 2 Petrus 1:21: "...mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken." De 66 boeken die

Nadere informatie

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk)

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Door: Gerard Oudijn De Bijbelverzen komen uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld. Om het Woord

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Samen wandelen door het Bijbelboek: Efeziërs.

Samen wandelen door het Bijbelboek: Efeziërs. Samen wandelen door het Bijbelboek: Efeziërs www.lookaroundthecorner.com Dit studieboekje is gemaakt met de uiterste zorg en liefde voor de Nederlandse Christen. Het wordt gratis aangeboden door: Eveline

Nadere informatie

Pagina. Inhoud van Module 1

Pagina. Inhoud van Module 1 Inhoud van Module 1 Uitleg en oproep: De brieven van Paulus Opleidingsfilosofie [3] Hoe wordt de opleiding gegeven [11] Over module 1 [15] 1. Hoe en waarom kwam de Bijbel tot stand 1:1 2. Hoe God nu door

Nadere informatie

Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling

Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling 1 In de tijd dat de mensen het Grieks van de Septuaginta (Griekse vertaling van het Oude Testament) steeds slechter begonnen te verstaan,

Nadere informatie

YOUCAT. Jongerenbijbel

YOUCAT. Jongerenbijbel YOUCAT Jongerenbijbel YOUCAT Jongerenbijbel Met een woord vooraf door Paus Franciscus 4 www.lannoo.com www.royaljongbloed.nl www.youcat.org www.rkbijbel.nl Deze uitgave is een co-editie van Uitgeverij

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie