3.B.1 & 4.B.1 Energiemanagement actieplan Periode (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.B.1 & 4.B.1 Energiemanagement actieplan Periode 2015-2020 (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V."

Transcriptie

1 3.B.1 & 4.B.1 Energiemanagement actieplan Periode (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 1/13

2 Inhoud 1 INLEIDING REDUCTIEDOELSTELLINGEN Scope Scope Scope PLAN VAN AANPAK Maatregelen scope Maatregelen scope Maatregelen scope Initiatieven reductie scope 1 & Initiatieven reductie scope Reeds ingevoerde maatregelen scope 1, 2 en Overzicht verantwoordelijke(n) per maatregel MONITORING EN METING Interne en externe audits Directiebeoordeling Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 2/13

3 1 Inleiding KONE zet zich in om de CO2 uitstoot te verminderen. In het kader van de CO2 prestatieladder en het maatschappelijke belang zijn reductiedoelstellingen en maatregelen vastgesteld om de CO2 uitstoot de komende vijf jaar te verminderen. De reductiedoelstellingen die voor de periode januari 2015 tot januari 2020 jaarlijks zijn vastgelegd vindt u in dit document. In dit rapport vindt minimaal halfjaarlijks een evaluatie plaats voor de voortgang van de reductiedoelstellingen. Halfjaarlijks vindt registratie van de Carbon Footprint plaats. De voortgang van reductiedoelstellingen en maatregelen zal door analyse van de Footprint analyse plaats vinden. KONE zal jaarlijks de actualiteit van het energiemanagementprogramma controleren en indien nodig zullen aanpassingen worden gedaan. De berekeningsmethoden die gebruikt zijn om de reductiedoelstellingen en bijhorende maatregelen te kwantificeren vindt u in het document: berekeningsmethoden reductiedoelstellingen en maatregelen. Reductiedoelstellingen en maatregelen zijn een product van research binnen de organisatie, het internet en reductiemaatregelen die sector of ketenpartners toepassen. De medewerkers van KONE zijn bevraagd om ideeën te opperen voor reductiemaatregelen. De gekozen reductiedoelstellingen voor de periode zijn door de directie onderschreven, in de toekomst zal de gekozen reductiedoelstellingen meegenomen worden in de directiebeoordeling. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 3/13

4 2 Reductiedoelstellingen KONE heeft als doelstelling om in de periode de CO2 uitstoot voor scope 1 met 17,8% te reduceren ten opzichte van de Carbon Footprint Dit is een besparing van 744,13 ton CO2. Op de scope 1 en 2 emissies zal deze reductie een besparing opleveren van 16,1%. Voor scope 2 is de doelstelling de uitstoot in 2020 met 69.9% te verminderen ten opzichte van het basisjaar, dit zal een besparing moeten opleveren van 6,6% op de scope 1 en 2 emissies. Dit is een besparing van 306 ton CO2. KONE stelt als doel de totale Carbon Footprint voor de scope 1 en 2 emissies tot 2020 met 22,7% te verminderen en totaal ruim ton CO2 te besparen in 2020 ten opzichte van de uitstoot in Overzicht reductiedoelstellingen scope 1 & 2 periode Energiestroom Doelstelling reductie Doelstelling reductie CO2 (ton 2014) tot 2020 eind 2015 Brandstofverbruik zakelijk verkeer 16,5% 1,3% 4.034,39 Aardgasverbruik 3,2% - 135,68 Scope 1 17,8% 1,2% 4.170,07 Uitstoot elektriciteit 100,0% - 307,14 Brandstofverbruik zakelijk verkeer met ,77 privé auto Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen ,63 Scope 2 69,9% 439,54 Totaal 22,7% 1,1% 4609,61 Scope 3 emissies uitgestoten door ketenpartners in opdracht van KONE B.V. Door middel van twee ketenanalyses is onderzoek gedaan, wat de uitstoot is en waar reductiemogelijkheden liggen binnen de categorieën Downstream transportation (transport naar de projectlocaties) en de categorie Use of sold products (energieverbruik verkochte producten). Voor het reduceren van de scope 3 emissies heeft KONE als doelstelling om in 2020 de CO2 uitstoot te verminderen met 2,3% in vergelijking met het referentiejaar Overzicht reductiedoelstellingen scope 3 periode Categorie scope 3 emissie Doelstelling Doelstelling (CO2 uitstoot bij derden) reductie 2020 reductie 2015 CO2 uitstoot in 2014 Purchased goods and service ,0 Capital goods ,6 Fuel and energy related activities ,4 Upstream transport ,3 Waste generated in operations ,5 Employee commuting ,9 Downstream transport 9,3% 0,8% 492,2 Use of sold products 10,0% 2,0% ,6 End of life treatment - - 0,3 Totaal 2,3% 0,4% ,8 Halfjaarlijks zal het omzetcijfer vergeleken worden met die van het referentiejaar Met de omzetcijfers en de halfjaarlijkse rapportages van de Footprint van KONE zal e effectiviteit van dit energiemanagement actieplan gemeten worden. Maatregelen die bijdrage aan de doelstelling(en), de verantwoordelijke voor de maatregel en de tijdsplanning hiervan is verwerkt in het plan van aanpak in hoofdstuk 3. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 4/13

5 2.1 Scope 1 Reductie brandstofverbruik wagenpark Uit de Carbon Footprint analyse blijkt dat het grootste deel van de CO2 uitstoot van KONE wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van het wagenpark. KONE wil het brandstofverbruik van bedrijfswagens en leaseauto s voor de periode reduceren met 16.5% ten opzichte van het referentiejaar Reductie gasverbruik KONE is ook voornemens om de uitstoot voor het gasverbruik met 3% te verminderen in 2020 ten opzichte van het basisjaar KONE meet haar gasverbruik af tegen het aantal graaddagen gemeten in elk rapportageperiode. KONE analyseert de voortgang in de reductie door vergelijkingen te maken met het gemiddelde verbruik per gewogen graad dag in desbetreffende rapportageperiode. 2.2 Scope 2 Reductie elektraverbruik De doelstelling is voor de periode is het verbruik voor elektra met 71% te verminderen. Dit is een besparing van 5% op de scope 2 emissies en ruim 4,5% op scope 1 & 2 emissies Groene stroom KONE onderzoekt de mogelijkheden voor het inkopen van groene stroom. In de periode tot 2020 stelt KONE voor al haar kantoorlocaties Groene stroom in te kopen. De CO2 uitstoot op de kantoorlocaties van KONE zal hiermee met 100% gereduceerd worden met ton CO2. Op de scope 2 emissies is dit een besparing van 69.2% Op de totale scope 1 en 2 emissies is dit een besparing van 6.7% 2.4 Scope 3 De doelstelling is de uitstoot voor de scope drie emissies in de periode met 2,3% te verminderen ten opzichte van de Carbon Footprint van 2014 is dit een reductie van ton CO2 uitstoot. Use of sold products: CO2 footprint verkochte installaties gedurende de levensduur van 25 jaar: 10% reductie op de CO2 emissies per verkochte installatie per jaar. Deze doelstelling is gebaseerd op cijfers beschikbaar gesteld door de brancheorganisatie VLR, KONE Global en de eigen ervaring van KONE B.V. in de verkoop van installaties in Nederland. KONE scoort wereldwijd erg goed qua energiezuinigheid van haar producten in vergelijking tot andere liftaanbieders. Wat klanten ook daadwerkelijk afnemen aan energiezuinige toepassingen en wat zij daadwerkelijk in bedrijfsstellen is nog niet met zekerheid te zeggen. KONE heeft zich gebaseerd op de cijfers van de VLR voor de geïnstalleerde liftinstallaties in Nederland en een vergelijking gemaakt met de energiezuinige modellen van KONE en andere aanbieders. KONE stelt dat zij vooroploopt in de mogelijkheden voor energiezuinige toepassing voor haar installaties. KONE schat dat bij 10% van de verkochte producten op dit moment deze toepassingen actief zijn in de gebruiksfase bij de klant. Downstream transport: Om een reductie te berekenen voor de categorie downstream transport is de ketenanalyse downstream transport and distribution uitgevoerd. Conclusie in deze analyse was dat er nog reductie behaald kan worden en KONE en haar leveranciers nog niet vooroplopen in reductiemaatregelen. Er is vastgesteld dat KONE in % reductie wil behalen op het aantal extra ritten per verkochte liftinstallatie. Dit zal ook een reductie van 7% op de uitstoot van de Groot logistiek in 2014 genereren. Op de totale uitstoot van de categorie downstream transport and distribution zal dit een effect hebben van 5,4% reductie. In 2020 wil KONE 9,4% gereduceerd hebben per verkochte liftinstallatie, deze kwantificeren is mede vastgesteld op basis van de vervanging van vervoersmiddelen van leveranciers voor transport. Dit levert 0,1% besparing op de totale scope 3 emissies en 46 ton minder CO2 op ten opzichte van de uitstoot in B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 5/13

6 3 Plan van aanpak Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die KONE de komende vijf jaar zal treffen om de reductiedoelstellingen te realiseren. Bij elke maatregel zal een verwachte bijdrage worden beschreven aan de doelstellingen voor de scope 1, 2 of 3 emissies, waar dit mogelijk is te berekenen. Enkele maatregelen zijn nog niet gekwantificeerd, omdat de maatregel juist het onderzoek naar een maatregel en het resultaat is. De kwalitatieve onderbouwing van de toegepaste berekeningen en de uitgangpunten zijn beschreven in de bijlage: berekeningsmethoden reductiemaatregelen en doelstellingen. 3.1 Maatregelen scope 1 Brandstofverbruik wagenpark Vervanging van de leaseauto s. Voor de aanschaf van nieuwe personenwagens is een beleid actief dat de keuze voor auto s beperkt tot een limiet qua uitstoot. In het beleid is ook beloningsstructuur actief. Deze beloningsstructuur stimuleert medewerkers Klasse A en Klasse B auto s te gebruiken door een terugbetalingsregeling. In de afgelopen jaren is gebleken dat een groot aantal medewerkers hier gebruik van maken. De verwachting is hierdoor dat medewerkers ook de komende jaren voor zuinigere auto s zullen kiezen. Tot 2020 zal de vervanging van de leasewagens een bijdrage hebben van 7,52 procent reductie op het brandstofverbruik en 6,56 procent op de Carbon Footprint van scope 1 en 2 emissies. Vervanging bedrijfswagens en keuze nieuwe leverancier van bedrijfswagens Voor de keuze van de bedrijfsauto s heeft KONE besloten een andere autofabrikant te kiezen voor de kleine en middelgrote bedrijfswagens. De keuze voor deze autofabrikant zal gemaakt worden mede op basis van energiezuinigheid van de bedrijfswagens die een fabrikant biedt. De medewerkers die gebruik maken van zo n bedrijfswagen hebben een beperkte keuze voor het type auto. Vanaf januari 2016 zal besloten zijn welke autofabrikant de nieuwe leverancier wordt voor de bedrijfswagens. In de berekening is uitgegaan van nieuwe type auto s van de huidige leverancier. Indien de leverancier wijzigt zal de bijdrage opnieuw berekend worden en het EMAP worden herzien. De vervanging van de bedrijfswagen zal in de periode naar verwachting een reductie van 4,86 procent op het brandstofverbruik en 4,26 reductie op leveren voor de Carbon Footprint 2014 scope 1 en 2 emissies. In de periode zal met de vervanging van het gehele wagenpark naar verwachting 12,38% gereduceerd zijn op het brandstofverbruik in Ten aanzien van de scope 1 en 2 emissies van Carbon Footprint 2014 kan 10,82% reductie behaald zijn in Monteurs en supervisors uitrusten met een tablet. KONE heeft deze maategel ontwikkeld om kostenbesparing, efficiëntie, veiligheid en CO2 reductie na te streven. De grootste besparingen zullen gehaald worden door een grotere efficiëntie van werkzaamheden en de reductie van papierverbruik (scope 3). Om het effect van de maatregel te kunnen uitdrukken in percentages zijn berekeningen gemaakt voor de beoogde reductie van het brandstofverbruik. Verwacht wordt 0,06% te reduceren per jaar op het totale wagenpark door invoering van deze maatregel bij de afdeling service. Deze maatregel is ingevoerd in Q Voor de nieuwbouw en moderniseringen afdeling staat deze maatregel op de planning voor Q Verwacht wordt 0,42% te reduceren per jaar op het totale wagenpark. De verwachting is dat de reductie door deze maatregel een nog grotere bijdrage zal hebben door minder inzet van manuren op de projectlocaties. Dit is vooraf niet berekend en meegenomen in de kwantificering. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 6/13

7 Berijdersbeoordelingen Berijdersbeoordelingen van iedere medewerker worden bijgehouden in een klassement. Medewerkers hebben zelf ook toegang tot hun individuele berijdersbeoordeling. Beoordeling vindt plaats op de volgende onderwerpen: - Het aantal verkeersboetes; - Schades; - Onderhoudsfrequenties van de auto; - Verbruiksgegevens van de berijder worden vergeleken met de fabrieksopgave. KONE zal deze berijdersbeoordelingen bespreken met de slechts en best presterende medewerkers (van bedrijfswagens). Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor waarderingen. Verwacht wordt 2% te reduceren per jaar op de uitstoot van de bedrijfswagens. Dit zal een besparing kunnen opleveren van bijna 0,5% op het totale brandstofverbruik en ruim 0,4% op de scope 1 en 2 emissies. E-learning het nieuwe rijden Berijders met een slechte beoordeling wordt geacht een E-learning Het nieuwe rijden te volgen. Alle medewerkers van KONE hebben middels het berijdersreglement reeds een introductie gekregen voor het Nieuwe Rijden. Met deze maatregel verwacht KONE de 2% reductie van de berijdersbeoordeling te kunnen vergroten naar 4% reductie op het verbruik van brandstof op de bedrijfswagens. Dit zal een besparing opleveren van 1,5% op het totale brandstofverbruik en 1,25% op scope 1 & 2. Huren van persluchtsystemen op de kantoorlocaties. KONE is voornemens eenmaal per jaar persluchtsystemen op de kantoorlocaties te huren. Medewerkers worden uitgenodigd op deze dag naar kantoor te komen, inclusief de medewerkers met een bedrijfswagen. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld hun bandenspanning op peil te houden. Middels een campagne en actieve sturing op het op peil houden van de bandenspanning verwacht KONE een reductie te kunnen behalen van ruim 2% op het brandstofverbruik van het gehele wagenpark. Bovenstaande maatregel kan als een pilot gezien worden om op termijn onderzoek te laten verrichten naar het plaatsen van een Control Johnson Controls system in de bedrijfswagens. Stimuleren teleconferencing operationele teams. Operationele teams zullen meer gebruik kunnen maken van teleconferencing. Operationele teams worden allen benaderd om een account hiervoor aan te maken. Installatiemanagers zullen hier actief in bijdragen door medewerkers hiervoor uit te nodigen hiervan gebruik te maken. Met de mogelijkheid voor teleconferencing kan 0,1% reductie behaald worden ten opzichte van de totale uitstoot van het wagenpark. Centrale agenda voor installatiemonteurs zodat efficiënt gepland kan worden en medewerkers mogelijk met elkaar meerijden naar locaties. Gesprekken met leverancier zijn gepland na aanleiding van ervaringen in Duitsland. Na invoering van deze maatregel kan een verwacht reductiepotentieel berekend worden. Wat de ervaringen in Duitsland waren met de behaalde reductie wordt onderzocht. Gasverbruik kantoorpanden Herinrichting kantoorlocatie Den Haag Door de herinrichting wordt een deel van de kantoorlocatie op non-actief gesteld. KONE verwacht door deze maatregel jaarlijks 5.5% reductie te behalen op het gasverbruik op de kantoorlocatie in Den Haag en ruim 3% op het totale gasverbruik. Dit is een besparing van 0,1% op de totale scope 1 en 2 emissies. Onderzoek gasverbruik Den Haag Na zelf metingen in de periode is gebleken dat het gasverbruik hoog is bij weinig graaddagen. Op dit moment wordt er onderzoek uitgevoerd waarom dit verbruik hoog is en of er maatregelen toegepast kunnen worden om dit verbruik terug te dringen. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 7/13

8 3.2 Maatregelen scope 2 Elektriciteitsverbruik kantoorpanden Herinrichting kantoorlocatie Den Haag Door de herinrichting komt een deel van de locatie Den Haag leeg te staan voor het eind van Ook zullen in de toiletruimten en op de 1 en 2 verdieping bewegingssensoren geplaats zijn aan het einde van 2016 en voor een groot deel al eind Met de besparingen door de vrijgekomen ruimten en het plaatsen van de bewegingssensoren zal vanaf januari kwh per jaar bespaard worden en ruim 2% op het totale elektraverbruik ten opzichte van Dit is een besparing van ruim 1% op de scope 2 emissies. Vanaf 2017 zal jaarlijks kwh per jaar bespaard worden door bovenstaande maatregelen. Dit is een besparing van bijna 3% op het totale elektraverbruik in 2014 en 2% op de scope 2 emissies. Dit geeft een minimale besparing op scope 1 en 2 emissies tezamen. Realisatie ledverlichting kantoorlocatie Den Haag De realisatie van ledverlichting zal een reductie op het energieverbruik bewerkstelligen en een aanzienlijke kostenverlaging voor KONE. De verwachting is dat de realisatie in 2016 is opgeleverd. Met deze maatregel zal 66% reductie behaald worden op het totale elektraverbruik in Er zal 23,68% reductie behaald worden op het verbruik van scope 2 emissies en 2,25% op scope 1 en 2 emissies. Medewerkers bewust laten omgaan met elektraverbruik Medewerkers zullen gestimuleerd worden om doelmatiger om te gaan met energieverbruik, zoals het uitzetten van de pc s, beeldschermen en het gebruik van de lift. Aanschaf energiezuinigere apparatuur KONE vervangt regelmatig elektrische apparatuur zoals laptops, pc en dergelijke. In augustus 2015 is in Eindhoven één koelkast vervangen en zal in oktober 2015 nog een koelkast worden vervangen. Vliegreizen Minder bijeenkomsten vanuit Global georganiseerd Vanuit Global is besloten jaarlijks nog één bijeenkomst te organiseren voor de managementteams van KONE organisaties in heel de wereld. Voorheen waren dit er twee. De locaties voor deze bijeenkomsten verschillen per keer. Doordat het hier om een aanname zou gaan en de gevlogen kilometers minimaal zouden zijn ten opzichte van het totaal is geen verwachte reductie berekend. Als er een doelstellingen actief is voor het reduceren van de uitstoot van vliegreizen zal de bijdrage van deze maatregel wel berekend worden. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 8/13

9 3.3 Maatregelen scope 3 Reductie CO2 uitstoot transport naar de projectlocaties Reductie onnodig extra aantal ritten KONE is voornemens door het aantal ritten te reduceren per liftinstallatie. Met deze maatregel kan 5,4% bespaard worden op de uitstoot voor de categorie downstream transport. Vervanging vervoersmiddelen door leveranciers transportactiviteiten Alle leveranciers hebben aangetoond met regelmaat hun wagenpark te vervangen naar zuinigere auto s. KONE verwacht met deze maatregel in 2020 bijna 4% reductie te kunnen behalen op de categorie downstream transport per geïnstalleerde installatie. Energiereductie verkochte installaties KONE is voornemens in % reductie behaald te kunnen hebben op het energieverbruik van de verkochte liftinstallaties ten opzichte van het verbruik, verkocht in Door de combinatie van onderstaande maatregelen toe te passen verwacht KONE dit reductie aandeel te kunnen behalen. Onderstaande maatregelen staan in verband met elkaar en zijn daarom niet afzonderlijk gekwantificeerd. Modernisering en verkoop energiezuinigere installaties KONE wil haar inzet op de verkoop van moderniseringspakketten en energiezuinigere installaties vergroten. De acties die hiervoor uitgezet zijn is het opstarten van nieuw initiatief duurzaam Den Haag en de herinrichting van de verkoopstrategie, gericht op de verkoop van moderniseringspakketten. De toepassing en certificering van de Enercal module zal de bijdrage in de reductie van deze maatregelen vergroten. Toepassing en certificering Enercal module KONE is voornemens de Enercal module te certificeren. De tool berekend vooraf het verbruik en de kosten voor energie van een installatie. De toepassing van de module kan ingezet worden om energiezuinige producten aan te prijzen bij een klant. Met de certificering wil KONE de tool nog sterker maken in de presentatie van de energiezuinigheid van haar producten gebruik. 3.4 Initiatieven reductie scope 1 & 2 Bereikbaar Haaglanden Voor dit initiatief zal elk kwartaal een medewerker van KONE deelnemen aan de bijeenkomst. In deze bijeenkomsten wordt ideeën en ervaringen uitgewisseld om de mobiliteit van de regio Haaglanden te vergroten. Medewerkers kunnen in de periode 1 juli 2015 tot en met 1 november gebruik maken van een E-bike, beschikbaar gesteld door Bereikbaar Haaglanden, initiatiefnemer om de bereikbaarheid van de regio Haaglanden te vergroten. Het is vooraf niet in te schatten hoeveel mensen hiervan gebruik maken, achteraf zal hier een beoordeling voor plaats vinden en zal de reductie voor brandstof op het wagenpark en het woon-werkverkeer met eigen of openbaar vervoer berekend worden (scope 3). Dit initiatief is erop gericht reductie na te streven op de uitstoot ontstaan tijdens het Woon-werkverkeer. KONE verwacht in de toekomst aan nieuwe acties deel te kunnen nemen. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 9/13

10 3.5 Initiatieven reductie scope 3 Dutch Green Building Council Bij dit initiatief zijn twee medewerkers van KONE vast betrokken. Minimaal jaarlijks is er een bijeenkomst gepland. Verder kunnen de betrokkene uitgenodigd worden op aanvraag vanuit de DGBC om deel te nemen aan vergaderingen of meet te werken aan nieuwe procedures en documentatie. KONE draagt bij aan optimalisatie van het proces voor het uitvoeren van metingen volgens VDI 4707 guideline voor liftinstallaties, (wordt vervangen door ISO Deze metingen worden uitgevoerd als een ontwikkelaar zijn bouwproject wil certificeren volgens het BREEAM-NL certificaat. Als een meting is uitgevoerd op een lift wordt hiermee geborgd dat de opgeleverde installatie daadwerkelijk de energieprestaties levert zoals vooraf begroot. Door optimalisatie van dit proces kan het aantal certificeringen vergroot worden en vergroot dit de kans op een afname van energiezuinige installaties. Het aantal metingen dat wordt uitgevoerd wordt nu niet geregistreerd. KONE is intern opzoek naar oplossingen hiervoor. Als hier registraties van beschikbaar komen kan en zal er een verwacht reductiepotentieel berekend kunnen worden. Partnerschap met leveranciers van Groene stroom Indien afnemers van de producten van KONE ook groene stroom inkopen kan er tot 100% reductie behaald worden op de CO2 uitstoot van het energieverbruik van een verkochte installatie. KONE gaat hiervoor op zoek naar mogelijkheden om leveranciers van groene stroom te betrekken bij projecten voor nieuwbouw en modernisering. De Q&E manager heeft hiervoor de nodige tijd beschikbaar gesteld. Aandachtspunt ligt vooral in de projecten die zich willen certificeren voor een BREAAM-NL certificaat. Afname van groene stroom vergroot namelijk de kans op een certificaat in zo n project door extra punten toekenning. Duurzaam Den Haag KONE is voornemens een initiatief op te starten in samenwerking met Duurzaam Den Haag. KONE is met haar partners bezig dit initiatief op te starten, omdat liften een grote bron van het energieverbruik zijn in steden. Gebouwen nemen voor 80% het energieverbruik in van steden. Liften dragen hier zo n 2-10% aan bij. Partners die in het eerste stadium betrokken zijn: Rabobank, diverse VvE s in de regio en Duurzaam Den Haag. KONE heeft gedurende de opstartfase haar kennis ingebracht voor de energiebesparende mogelijkheden van een lift en hoe deze verband houden met gebouwen. De eerst volgende afspraak staat gepland in de eerste week van september en wordt bijgewoond door een vertegenwoordiger van de moderniseringsafdeling van KONE. In dit initiatief wordt er gezocht naar het reduceren van energie in woongebouwen. KONE kan een bijdrage geven door modernisering van bestaande liftinstallaties op te leveren. KONE biedt haar expertise aan in dit initiatief om de energiezuinigheid van een installatie te meten en reductiepotentie te berekenen, inclusief terugverdientijd. 3.4 Reeds ingevoerde maatregelen scope 1, 2 en 3 Gestroomlijnde methodes verkleinen het aantal installatietechnici op de bouwplaats, wat bijvoorbeeld de milieu-impact van het reizen verkleint. Duidelijk vastgestelde bouwplaats eisen waaraan moet worden voldaan voordat de installatie begint, voorkomen onnodige bezoeken aan de bouwplaats. Routeplanningstechnologie die wordt gebruikt voor de optimalisatie van rijroutes voor onze technici op het terrein. Draadloze oplossingen maken het mogelijk informatie te verzenden tussen een KONE Customer Care Center en KONE-technici, zorgen ervoor dat ze over de correcte informatie en de juiste tools voor het werk beschikken, en stellen hen in staat het probleem op te lossen tijdens één enkel onderhoudsbezoek. Mogelijkheid tot monitoring op afstand, die een snellere reactie en een nauwkeurige identificatie van defecten mogelijk maakt, wat resulteert in minder oproepen en beter geplande onderhoudsbezoeken. Voorraad reserveonderdelen in wagens, waardoor het aantal bezoeken aan de opslagplaats wordt verkleind en het benzineverbruik en de uitstoot worden verlaagd. Behandeling van bouwplaats afval KONE volgt de plaatselijke wetten, regels en voorschriften 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 10/13

11 3.5 Overzicht verantwoordelijke(n) per maatregel Maatregel Verantwoordelijke(n) Planning aanvang Beleid en uitvoering vervanging KONE management Aanvang reeds gestart in 2009 leaseauto s en medewerkers Beleid en uitvoering vervanging KONE management Aanvang reeds gestart in 2009 bedrijfswagens en medewerkers Nieuwe leverancier bedrijfswagens KONE Management Januari 2016 Monteurs en supervisors nieuwbouw, KONE Management Voltooiing Q modernisering en service afdeling uitrusten met een tablet Opstellen E-learning Het nieuwe KONE Academy rijden Berijdersbeoordelingen KONE Management Q1-Q Onderzoek huren persluchtsystemen Facility afdeling Q3-Q Stimuleren teleconferencing KONE Management September 2015 Installatiemanagers Onderzoek centrale agenda voor Directeur 2015 installatiemonteurs tbv efficiënte planning installatie/operations Herinrichting kantoorlocatie Den KONE management Haag Onderzoek gasverbruik Facility afdeling Augustus 2015 kantoorlocatie Den Haag Schakelaars toiletten actief stellen of Facility afdeling 2015 bewegingssensoren Realisatie LED verlichting Facility afdeling Realisatie voltooid na afronding herinrichting. Medewerkers bewust laten omgaan Afdelingsmanagers 2015 met elektraverbruik Aanschaf energiezuinigere Afdelingsmanagers Doorlopend apparatuur Minder bijeenkomsten vanuit Global KONE Management 2015 georganiseerd Onderzoek reductie mogelijkheden QE Manager Q3 -Q aantal ritten extra per liftinstallatie Vervanging vervoersmiddelen door Leveranciers Doorlopend leveranciers transport transport Modernisering en verkoop Afdeling verkoop en 2016 energiezuinigere installaties modernisering Toepassing en certificering Enercal Afdeling Verkoop en 2016 Tool Engineering Ga 3.0 Medewerkers Aanvang gestart VDI metingen registreren of QE manager Q3-Q inzichtelijk krijgen Onderzoeken partnerschap QE manager Q1-Q leverancier Groene stroom Initiatief opstarten Duurzaam Den QE manager Aanvang reeds gestart. Haag Bestaande maatregelen voor de scopes beoordelen op relevantie QE manager Jaarlijks 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 11/13

12 4 Monitoring en meting De maatregelen zoals hiervoor beschreven moeten ervoor zorgen dat de reductiedoelstellingen gehaald worden. De voortgang van de maatregelen wordt periodiek beoordeeld. Het energiemanagementplan maakt deel uit van het managementsysteem van KONE. 4.1 Interne en externe audits De interne en externe audits worden gedurende het jaar gehouden. Tijdens de audits worden de processen binnen KONE en de energieprestaties getoetst op basis van het managementsysteem. De rapporten van de audits worden met de betrokken medewerkers, directie en de Q&E manager besproken. Tevens worden de resultaten van de audits opgenomen in de jaarlijkse directiebeoordeling. 4.2 Directiebeoordeling De directiebeoordeling vindt jaarlijks plaats. In de directiebeoordeling wordt het KAM managementsysteem, waar het energiemanagementprogramma onderdeel van uit maakt, beoordeeld door de directie van KONE. In de directiebeoordeling komen de volgende onderwerpen aan bod: Resultaten van interne audits Resultaten van externe audits Status en evaluatie van corrigerende maatregelen preventieve maatregelen Evaluatie van prestaties van leveranciers en onderaannemers Evaluatie van projecten Evaluatie van klachten en overige terugkoppeling van klanten Opleidingen VGM- werkplekinspecties VGM- bijeenkomsten Status VGM- RI&E en voortgang plan van aanpak Periodiek medisch onderzoek VGM- incidenten Verbetermaatregelen Interne en externe ontwikkelingen Verbetermaatregelen uit voorgaande directiebeoordeling Doelstellingen 4.3 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Dit wordt jaarlijks vastgelegd in de directiebeoordeling. 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 12/13

13 Bijlagen: berekeningsmethoden reductiemaatregelen en doelstellingen 3.B.1 4.B.1 Energiemanagement actieplan versie 1.0 Pagina 13/13

3.B.1 & 4.B.1 & 5.A.2 Energiemanagement actieplan Periode 2015 tot 2020 (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V.

3.B.1 & 4.B.1 & 5.A.2 Energiemanagement actieplan Periode 2015 tot 2020 (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V. 3.B.1 & 4.B.1 & 5.A.2 Energiemanagement actieplan Periode 2015 tot 2020 (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V. 3.B.1 4.B.1 5.A.2 Energiemanagement actieplan 2015-2020 versie 2.0.docx Pagina 1/14 Verantwoording Titel

Nadere informatie

3.B.1 & 4.B.1 & 5.A.2 Energiemanagement actieplan Periode 2015 tot 2020 (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V.

3.B.1 & 4.B.1 & 5.A.2 Energiemanagement actieplan Periode 2015 tot 2020 (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V. 3.B.1 & 4.B.1 & 5.A.2 Energiemanagement actieplan Periode 2015 tot 2020 (Scope 1, 2 & 3) KONE B.V. 3.B.1 4.B.1 5.A.2 Energiemanagement actieplan 2015-2020 versie 3.0 Pagina 1/16 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Pagina 1 van 8 CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Alsema B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 3 2.1. Scope 1... 3 2.2. Scope 2... 4 2.3. Scope

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution.docx2 Pagina 1/8 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Use of sold products KONE B.V.

4.A.1 Ketenanalyse Use of sold products KONE B.V. 4.A.1 Ketenanalyse Use of sold products KONE B.V. 4.A.1 Ketenanalyse Use of sold products versie 1.0 Pagina 1/9 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Use of sold products Revisie : 1.0 Datum : 23-7-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2016

BIJLAGE B REDUCTIE 2016 BIJLAGE B REDUCTIE 2016 Versie 2 april 2016 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Bijlage_B_Reductie_2016_v1.0_2016042.doc Versie 2-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen Nieuw-Vennep 21 november 2016 Dilia van der Want, afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding De CO2-reductiedoelstellingen hebben, net zoals het

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Inleiding Dit document omvat een kwantitatieve scope 3 emissie analyse behorende bij eis 4.a.1 van de CO2-prestatieladder. Deze analyse is

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie Project: CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Rapport: CO2-2014/R-01;rev. 0;d.d. 27-07-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844 CK Terheijden Postbus

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder VWB Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.0 3 februari 2015 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Van Oostrum Westbroek B.V. Niveau 3 Auteur(s): T. Meerkerk, CO2-functionaris, Van Oostrum Westbroek B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1)

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Tussentijdse evaluatie scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 4 B 2 5 B 1 Voortgangsrapportage CO2 Q1-Q2 2015 versie 1 3.docx Pagina 1/13 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage CO2 emissies Periode

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Datum: 01-07-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Belangrijkste energieverbruikers... 3 2.1 Reductiedoelstellingen... 3 2.2 Reductiemaatregelen...

Nadere informatie