Studentenstatuut Opleidingsdeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Opleidingsdeel"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO [BBA Bedrijfskunde-MER] Voltijd / deeltijd Accreditatie 2009 tot 2017

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: HET DOEL VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 1. - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding 2. - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld 3. - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding 3.1a - Inrichting van de opleiding voor de voltijdopleiding en deeltijdopleiding, oude stijl 3.1b - De propedeutische fase in de voltijdopleiding en deeltijdopleiding, oude stijl 3.1c - De postpropedeutische of hoofdfase in de voltijdopleiding en deeltijdopleiding, oude stijl 3.1d - Bijzondere leerwegen voor de voltijdopleiding en deeltijdopleiding, oude stijl 3.1e Inrichting van de opleiding voor de deeltijdopleiding, nieuwe stijl 3.1f - De propedeutische fase in de deeltijdopleiding, nieuwe stijl 3.1g - De postpropedeutische of hoofdfase in de deeltijdopleiding, nieuwe stijl 3.1h - Bijzondere leerwegen voor de deeltijdopleiding, nieuwe stijl Overzicht onderwijseenheden Accreditatie

3 INLEIDING: HET DOEL VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met het Reglement Examencommissie is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In het OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of het OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van het OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Reglement Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Enkele opleidingen hebben een deel van het studentenstatuut verwerkt in een studiegids. In deze gids staat, naast enkele regelingen uit het statuut, ook nog andere informatie over de opleiding. Bijvoorbeeld een overzicht van alle docenten en de openingstijden van de Servicebalie. Naast het OER en het Reglement Examencommissie zijn er nog meer regelingen. Deze zijn alle in het Studentenstatuut opgenomen. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacyregels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet en WISE. 1. OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. 3

4 De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten Leeswijzer voor het vervolg van deze tekst: Het onderwijs in de opleiding Bedrijfskunde-MER wordt voltijds en deeltijds verzorgd. Deze varianten hadden tot hetzelfde programma, maar per wordt een deeltijdopleiding nieuwe stijl ingevoerd. In dit studiejaar worden leerjaar 1 en leerjaar 2 al in deze nieuwe stijl aangeboden, terwijl leerjaar 3 en leerjaar 4 nog in de oude stijl gegeven worden. De deeltijd oude stijl is qua vakken en toetsing grotendeels gelijk aan de voltijdopleiding. De deeltijd nieuwe stijl heeft een afwijkende opbouw, zowel in onderwijseenheden als in toetsing, maar richt zich wel op dezelfde competenties en kernvakken. Zie paragraaf 1.5 voor een meer gedetailleerde omschrijving van de studievormen. In het vervolg van deze tekst zal ingegaan worden op zowel het voltijdonderwijs als het deeltijdonderwijs en dat laatste voor zowel de oude als de nieuwe stijl. Een deel van de informatie betreft alle drie alternatieven. Wanneer dat niet zo is, zal in de kopjes aangegeven worden welke studievorm(en) het betreft. Hierbij zal vaak een onderscheid gemaakt worden tussen voltijd en deeltijd oude stijl enerzijds en deeltijd nieuwe stijl anderzijds. 4

5 Onderwijsleeractiviteiten voor de voltijd en de deeltijd, oude stijl De opleiding onderscheidt vier onderwijsleeractiviteiten: de integrale leerlijn (= projecten met kenmerkende beroepssituaties), de conceptuele leerlijn (= kennisonderwijseenheden), de vaardighedenleerlijn (inclusief vreemde talen) en de reflectieve leerlijn (= SB). Elk onderwijsblok kent een integraal project of Kenmerkende Beroepssituatie waarin integratie van de verschillende vakgebieden plaatsvindt. Studenten werken in projecten aan beroepstaken in de beroepscontext van Bedrijfskunde-MER. Binnen de kennisonderwijseenheden zijn studietaken gedefinieerd. De student krijgt in de major te maken met een concentrische opbouw. De competenties, inclusief de algemene hbo-kwalificaties komen in het eerste jaar op basisniveau aan bod. In het tweede jaar wordt uitgegaan van de competenties op gevorderd niveau, waarna in het derde jaar de HBO-competenties en de specifieke beroepscompetenties op gevorderd niveau in de stage terugkomen. Het vierde jaar wordt gebruikt voor het aanbrengen van de verdieping die het bachelorniveau kenmerkt. In de minors werkt de student aan verbredende competenties, resp. meer gespecialiseerde competenties aansluitend op de beroepskeuze. Onderwijsleeractiviteiten voor de deeltijd, nieuwe stijl De opleiding onderscheidt vier onderwijsleeractiviteiten: de conceptuele leerlijn en de netwerkeenheden (= kennisonderwijseenheden), de vaardighedenleerlijn (inclusief vreemde talen) en het integrale portfolio (= praktijk en persoonlijke professionaliteit). Elk integraal portfolio kent een integraal project of Kenmerkende Beroepssituatie waarin integratie van de verschillende vakgebieden plaatsvindt. Studenten werken in verschillende opdrachten aan beroepstaken in de beroepscontext van Bedrijfskunde-MER. Binnen de kennisonderwijseenheden zijn studietaken gedefinieerd. De student krijgt in de major (d.w.z. taakgebied 1-5, 7 en 8, zie paragraaf 1.5) te maken met een concentrische opbouw. De competenties, inclusief de algemene hbo-kwalificaties komen in het eerste jaar op basisniveau aan bod. In het tweede jaar en de eerste helft van het derde jaar wordt uitgegaan van de competenties op gevorderd niveau. In een van de taakgebieden in deze periode (taakgebied 5), komen de HBO-competenties en de specifieke beroepscompetenties op gevorderd niveau in de het bedrijfskundig experiment in een uitgebreide praktijkopdracht terug. De tweede helft van het derde jaar en het vierde jaar worden gebruikt voor het aanbrengen van de verdieping die het bachelorniveau kenmerkt. In de minor die in deze periode gevolgd wordt, werkt de student aan meer gespecialiseerde competenties aansluitend op de beroepskeuze. Er kan hierbij gekozen worden uit een minor op het gebied van Marketing, HRM of Financieel-Economisch. 1.3 Studiebegeleiding Studiebegeleiding in de voltijd en de deeltijd, oude stijl De Business School heeft gekozen voor een begeleidingssysteem waarbij de persoonlijke aandacht voor de student centraal staat en waarbij de student steeds meer verantwoordelijkheid leert te nemen voor de eigen studie- en loopbaanontwikkeling: van strakke sturing via gedeelde sturing naar losse sturing. In aansluiting op de visie van de hogeschool wordt er binnen de Business School in het kader van de studentbegeleiding een onderscheid gemaakt tussen de basisbegeleiding door de docent studiebegeleiding/studie-coach/werkgroepbegeleider en praktijkbegeleiders enerzijds en de specialistische begeleiding door de studieadviseur en decaan anderzijds met doorverwijsmogelijkheden naar het studieloopbaancentrum, de studentenpsycholoog en/of het pastoraat. Belangrijk uitgangspunt is het feit dat studiebegeleiding niet op zichzelf staat. Er is een continue pendelbeweging tussen het onderwijs en de studiebegeleiding. 5

6 Studiebegeleiding Tijdens de studie is er voor studenten gedurende de eerste 2,5 jaar in uit het onderwijsprogramma een Studiebegeleiding docent beschikbaar die de student coacht en begeleidt. Na de stage kan de student een beroep doen op de studieadviseur. De STUDIEBEGELEIDING-docent helpt bij vragen en problemen over de inhoud van de opleiding, de studievoortgang en organisatie (planning) van het studieprogramma. Ook geeft de STUDIEBEGELEIDINGdocent advies en informatie aan de student over zijn/haar persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Daarnaast beoordeelt hij het POP en keurt hij het POP goed. In het geval van bijzondere omstandigheden kan een STUDIEBEGELEIDING-docent/studiecoach een student doorverwijzen naar de studieadviseur, decaan of de studentenpsycholoog. Binnen vijf maanden na de start van de opleiding geeft de STUDIEBEGELEIDING-docent/studiecoach elke eerstejaarsstudent een onderbouwd voorlopig studieadvies op basis van de tot dan toe behaalde studieresultaten en studiehouding. Daarvoor vinden minimaal 3 (groeps)gesprekken plaats. In het tweede jaar ligt de nadruk van het programma op studievoortgang, keuze van een minor en stagevoorbereiding. In de studiebegeleiding en de beoordeling daarvan staat de 11 e algemene hbocompetentie centraal. Deze 11 e competentie bestaat uit: - kwaliteitenreflectie - motievenreflectie - studieloopbaansturing - netwerken - werkexploratie Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale faciliteiten zoals extra tijd bij dyslexie, aangepast lesmateriaal bij slechtziendheid en ondersteuning bij het maken van tentamens in geval van RSI-klachten. Voor de maatregelen in het kader van studeren met een functiebeperking (SMF) wordt verwezen naar deel 2 Onderwijs- en Examenreglement, artikel 4.4. Voor VWO-leerlingen zijn er binnen de Business School mogelijkheden om de studie te versnellen. Toetsing Studiebegeleiding Binnen het vierjarige bachelorprogramma worden 8 EC besteed aan studiebegeleiding. De vijf beroepstaken die voor studiebegeleiding zijn gedefinieerd worden op drie niveaus afgetoetst. Deze staan hier beschreven. Studiecontracten Studenten die (grote) achterstanden oplopen moeten contact opnemen met de studieadviseur. Er wordt dan, in overleg met de studieadviseur, een leercontract opgesteld. De studieadviseur moet zich daarbij houden aan de regels die binnen het OER 1 zijn opgenomen. Op advies van de studieadviseur bepaalt de examencommissie of en hoe de student zijn achterstanden dient in te halen. De examencommissie dient per student het leercontract goed te keuren. Het OER geeft hiertoe richtlijnen. Studiebegeleiding in de deeltijd, nieuwe stijl De Business School heeft gekozen voor een begeleidingssysteem waarbij de persoonlijke aandacht voor de student centraal staat en waarbij de student steeds meer verantwoordelijkheid leert te nemen voor de eigen studie- en loopbaanontwikkeling: van strakke sturing via gedeelde sturing naar losse sturing. In aansluiting op de visie van de hogeschool wordt er binnen de Business School in het kader van de studentbegeleiding een onderscheid gemaakt tussen de basisbegeleiding door de STUDIEBEGELEIDING- 1 Zie Deel 2 Onderwijs- en Examenreglement - Rechten en plichten 6

7 docent/studie-coach/werkgroepbegeleider en praktijkbegeleiders enerzijds en de specialistische begeleiding door de studieadviseur en decaan anderzijds met doorverwijsmogelijkheden naar het studieloopbaancentrum, de studentenpsycholoog en/of het pastoraat. Belangrijk uitgangspunt is het feit dat studiebegeleiding niet op zichzelf staat. Er is een continue pendelbeweging tussen het onderwijs en de studiebegeleiding. Persoonlijke professionaliteit Tijdens de studie is er voor studenten een coach beschikbaar die de student coacht en begeleidt. De coach helpt bij vragen en problemen over de inhoud van de opleiding, de studievoortgang en organisatie (planning) van het studieprogramma. In het geval van bijzondere omstandigheden kan een STUDIEBEGELEIDING-docent/studiecoach een student doorverwijzen naar de studieadviseur, decaan of de studentenpsycholoog. In het onderdeel Integraal portfolio van de deeltijd, nieuwe stijl, wordt ingegaan op zowel het werkplekleren (door middel van opdrachten in de praktijk) als op persoonlijke professionaliteit (incl. Intervisie). Zowel vakdocenten als een coach vragen de student hier om te reflecteren op het eigen functioneren in de praktijk. Binnen vijf maanden na de start van de opleiding geeft de coach elke eerstejaarsdeeltijdstudent een onderbouwd voorlopig studieadvies op basis van de tot dan toe behaalde studieresultaten en studiehouding. Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale faciliteiten zoals extra tijd bij dyslexie, aangepast lesmateriaal bij slechtziendheid en ondersteuning bij het maken van tentamens in geval van RSI-klachten. Voor de maatregelen in het kader van studeren met een functiebeperking (SMF) wordt verwezen naar deel 2 Onderwijs- en Examenregeling, artikel 4.4. Studiecontracten Studenten die (grote) achterstanden oplopen moeten na overleg met de coach contact opnemen met de studieadviseur. Er wordt dan, in overleg met de studieadviseur, een leercontract opgesteld. De studieadviseur moet zich daarbij houden aan de regels die binnen het OER 2 zijn opgenomen. Op advies van de studieadviseur bepaalt de examencommissie of en hoe de student zijn achterstanden dient in te halen. De examencommissie dient per student het leercontract goed te keuren. Het OER geeft hiertoe richtlijnen Kwaliteit en studeerbaarheid Spreiding van de studielast Het voltijdprogramma van de opleiding en hetzelfde programma van de deeltijd, oude stijl, heeft een overzichtelijke en eenduidige indeling in vier perioden die voor alle studiejaren gelijk is. Elke periode omvat tien weken bestaande uit zeven lesweken met aan het einde één of twee tentamenweken. De tentamens worden twee maal per jaar aangeboden. Voor de nieuwe deeltijdopleiding geldt dat het jaarprogramma is opgedeeld in twee taakgebieden. Een taakgebied bestaat uit een periode van maximaal 20 weken, waarin zowel de lesweken als de (her)tentamens vallen (elk tentamen wordt in een taakgebied vier keer aangeboden, waarbij studenten aan maximaal twee momenten mogen deelnemen). Ook de opdrachten, inclusief eventuele reparaties, worden binnen deze periode afgerond. In Educator staat voor zowel de voltijdopleiding als de deeltijdopleiding de normering van de onderwijseenheden met de wijze van toetsing, weging en vermelding van studiepunten expliciet vermeld. Via Sharenet worden tijdig de tentamenroosters voor studenten gepubliceerd. Studenten 2 Zie Deel 2 Onderwijs- en Examenreglement - Rechten en plichten 7

8 moeten zich digitaal inschrijven voor tentamens. Studenten hebben de mogelijkheid om te allen tijde hun cijferlijst digitaal in te zien. De programmering van de studieonderdelen is onder meer gericht op volgtijdelijkheid van onderwijs in niveaus en een goede spreiding van de studielast, nl. 60 EC (= studiepunten) per jaar, 15 EC per onderwijsperiode voor de voltijd en deeltijd, oude stijl en 30 EC per onderwijsperiode voor de deeltijd, nieuwe stijl. Er zijn studiewijzers waarin de leerdoelen, de werk- en toetsvormen en de studietaken inclusief planning zijn beschreven. Deze studiewijzers staan in de digitale leeromgeving. Studiebegeleiding Zoals in paragraaf 1.3. beschreven is, heeft de Business School gekozen voor een begeleidingssysteem waarbij de persoonlijke aandacht voor de student centraal staat en waarbij de student steeds meer verantwoordelijkheid leert te nemen voor de eigen studie- en loopbaanontwikkeling: van strakke sturing via gedeelde sturing naar losse sturing. De studiebegeleiding staat niet op zichzelf. Er is een continue pendelbeweging tussen het onderwijs en de studiebegeleiding. De beoordeling van de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.14 WHW (evaluaties). De doelen van de evaluaties zijn veelal tweeledig: ten eerste is het strategische doel het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij wordt de PDCA-cyclus gehanteerd. Ten tweede heeft elk evaluatieonderzoek een operationeel doel, bijvoorbeeld het signaleren van mogelijke problemen. De evaluatie van de opleiding vindt plaats op verschillende niveaus. Het eerste niveau betreft de externe evaluaties, bijvoorbeeld door de NVAO die aan de hand van vooraf opgestelde criteria opleidingen voor Hoger Beroepsonderwijs accrediteert. Onder de externe evaluaties behoren ook de onderzoeken van de Nationale Studenten Enquête, de Keuzegids of de Elsevier. Het tweede niveau betreft de interne evaluaties. Hierbinnen maken we onderscheid tussen de evaluaties van de hogeschool en de opleiding. De hogeschool evalueert de bacheloropleidingen op onderdelen en thema s vergelijkenderwijs (bijv. organisatie en opzet van de voorlichtingsdagen). De opleidingsevaluaties hebben met name betrekking op het meten, bespreken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. De opleiding hanteert hierbij een werkwijze aan de hand van de PDCA-cyclus. Aan het begin van ieder studiejaar wordt door de hogeschoolhoofddocent een evaluatiejaarplan geschreven waarin die majors en minors staan vermeld, die in het komende studiejaar geëvalueerd worden. Na iedere onderwijsperiode wordt de onderwijsevaluatie onder de studenten uitgezet. Verbeteracties die hieruit voortvloeien worden uitgevoerd door de desbetreffende verantwoordelijken. Aan het einde van het studiejaar worden in een stand-van-zaken-notitie de gerealiseerde en niet gerealiseerde verbeteracties beschreven. Actiepunten die meer tijd vragen worden opgenomen in het Activiteitenplan van het jaar daarop. Onderwijsevaluatieresultaten, verslagen van panelgesprekken en bijeenkomsten met docenten en de stand-van-zaken-notitie worden op de community-site geplaatst. De programmaonderdelen die buitenschools plaatsvinden (stage en afstuderen) worden eveneens geëvalueerd. Ook onder de bedrijfsmentoren wordt een evaluatie uitgezet. Ook voor deze evaluaties geldt dat de gehele PDCA-cyclus wordt doorlopen Vorm van de opleiding Het onderwijs in de opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd. Zoals gezegd hadden deze varianten tot hetzelfde programma, maar wordt per een deeltijdopleiding nieuwe stijl ingevoerd. In dit jaar worden leerjaar 1 en leerjaar 2 al in deze nieuwe stijl aangeboden, terwijl leerjaar 3 en leerjaar 4 nog in de oude stijl gegeven worden. De deeltijd oude stijl is qua vakken en toetsing grotendeels gelijk aan de voltijdopleiding. De deeltijd nieuwe stijl heeft een afwijkende opbouw, zowel in onderwijseenheden als in toetsing, maar richt zich wel op dezelfde competenties en kernvakken. Het onderwijs van zowel voltijd als deeltijd is hieronder uitgewerkt. 8

9 Voltijd is hier te vinden. Deeltijd is hier te vinden. Bij de deeltijdopleiding zijn werkzaamheden als onderwijseenheden opgenomen waarvoor eisen aan de werkkring zijn gesteld. Zie hiervoor artikel 2.4a van het Onderwijs- en Examenreglement Rechten en Plichten DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezig houdt met het op de juiste wijze organiseren, ontwerpen en besturen van organisaties. Het vakgebied gaat over bedrijven en bedrijfsvoering. De studie Bedrijfskunde-MER leidt op voor adviserende, uitvoerende en managementfuncties voor een breed beroepenveld te weten het bedrijfsleven, de overheid en voor maatschappelijke ondernemingen, zowel in nationale als internationale omgeving. Het curriculum is gefocust op: - Leiderschap - leren leiden en besturen van organisaties, mensen en projecten. - Ondernemerschap - leren innoveren, inspireren en nemen van verantwoordelijkheid. - Verbinden van interne en externe ontwikkelingen - actuele ontwikkelingen analyseren en deze kunnen vertalen naar producten, diensten en kennis De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Een bedrijfskundige houdt zich bezig met het analyseren van complexe vraagstukken in organisaties, en met het ontwerpen en implementeren van veranderingstrajecten. Hiertoe is een brede kennisbasis noodzakelijk: een complex vraagstuk dient bekeken en onderzocht te worden vanuit verschillende perspectieven als economie, recht, logistiek, organisatiekunde en marketing. De bedrijfskundige brengt deze kennis zelf in, maar bij het zoeken van oplossingen zal de meer specialistische kennis van experts op deze gebieden vaak noodzakelijk zijn. Naast de basiskennis die nodig is voor een goede communicatie met deze verschillende experts heeft de bedrijfskundige een ruim pallet aan managementvaardigheden nodig om de oplossing samen met experts en andere stakeholders in de organisatie te implementeren. Het Landelijk Beroeps-en Opleidingsprofiel Bedrijfskunde-MER (LOO BKM, 2014) geeft de beroepscompetenties aan die nodig zijn voor een adequate beroepsbeoefening. De volgende drie basiskenmerken van bedrijfskundig handelen vloeien voort uit de kenmerken van de beroepspraktijk en de rollen van de bedrijfskundige, uit de trends in de context van zijn beroepspraktijk en uit de BBA standaard: 1. Bedrijfskundige en ondernemende professional 2. Professional die bedrijfsprocessen verbetert en vernieuwt 3. Een professional die ook kenniswerker is Om deze rollen te vervullen zijn in het landelijk profiel taakcompetenties en generieke competenties gegeven die nodig zijn om de kennis uit de verschillende kernvakgebieden te kunnen inzetten. Met de onderstaande taakcompetenties wordt het bedrijfskundig handelen concreet ingevuld: 9

10 1. De bedrijfskunde-professional is in staat om problemen van organisatorische aard te herkennen, te formuleren en consistent operationeel uit te werken tot een organisatievraagstuk en dit bij beslissers onder de aandacht te brengen. 2. De bedrijfskunde-professional is door onderzoek in staat een diagnose te stellen over de effectiviteit van een organisatie en de achtergronden, oorzaken en samenhangen van het disfunctioneren. 3. De bedrijfskunde-professional is in staat om de effectiviteit van een organisatie te verbeteren door op basis een programma van eisen en evidence based practice bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen. 4. De bedrijfskunde-professional is in staat om (complexe) veranderingsprocessen vorm te geven en te (bege)leiden, waardoor de gewenste situatie voor de organisatie wordt gecreëerd. Hij hanteert hierbij een integrale en op draagvlak gerichte aanpak. 5. De bedrijfskunde-professional is in staat om door onderzoek de effectiviteit van verbeteracties te beoordelen en advies te geven over eventueel vervolgonderzoek. De evaluatie is gericht op de juistheid van de diagnose, oplossingsrichting (ontwerp) en de implementatie. Deze taakcompetenties krijgen inhoudelijke lading door het toepassen van relevante kennis. Bij de uitvoering toont de bedrijfskundige-professional tevens professioneel vakmanschap en onderzoekend vermogen. Een bedrijfskunde professional toont niet alleen aan bedrijfskundig competent te zijn. Hij is ook een hoogopgeleide professional die beschikt over navenante generieke vaardigheden. Bij de uitoefening van zijn taken doet hij dan ook een beroep op de volgende generieke bedrijfskundige competenties. De generieke competenties dekken tevens de BBA-standaard. De generieke competenties in de bachelor Bedrijfskunde-MER zijn: 1. Methodisch handelen 2. Schakelen en verbinden 3. Adviseren 4. Innoveren 5. Samenwerken/netwerken 6. Communiceren 7. Verantwoord handelen 8. Professionaliseren 9. ICT-vaardig Het beroepsprofiel en het ervan afgeleide competentieprofiel zijn nadrukkelijk op hbo-niveau gesitueerd. De opleiding Bedrijfskunde-MER voldoet aan de vier pijlers van het hbo-niveau: gedegen theoretische kennis, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie. Het hbo-niveau vatten we daarbij niet zozeer op als een lat waarover alleen hbo ers kunnen springen, maar eerder als een samenhangend geheel van kwaliteiten. De volgende eigenschappen staan centraal in het competentiegerichte curriculum: er is een sterke relatie met de beroepspraktijk; de competenties die ontstaan in het handelen in de beroepspraktijk worden centraal gesteld en vormen het uitgangspunt voor het inrichten van het curriculum; er wordt voldoende aandacht besteed aan oriëntatie op en ontwikkeling en vernieuwing van het beroep en de beroepspraktijk; er is een permanente reflectie op het beroep en de beroepsuitoefening; het onderwijs is flexibel en gevarieerd zowel qua inhoud als vorm maar maakt zoveel mogelijk gebruik van actieve en gevarieerde leer- en studiemethodes; in de opbouw van het curriculum neemt de zelfsturing van de student voortdurend toe. Bij het competentiebegrip draait het uiteindelijk om de vraag: Is men in staat om in een contextuele taaksituatie, die voortkomt uit het beroep, doelen te bereiken? 10

11 Bovenstaande competenties en genoemde accenten lopen als een rode draad door het curriculum en komen op verschillende niveaus opklimmend in moeilijkheidsgraad voor. Om er zorg voor te dragen dat het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar uiteindelijk wordt bereikt, is het onderwijs opgebouwd rondom kenmerkende beroepssituaties en zijn beroepstaken, de context waarbinnen deze worden verricht, beroepsrollen en beroepsproducten evenals de wijze van toetsing van de competenties beschreven in blauwdrukken conform hogeschoolbreed vastgestelde standaarden. Deze blauwdrukken zijn na consultatie van de werkveldadviescommissie vastgesteld Inhoud van de opleiding De Bedrijfskunde-MER opleiding is een bedrijfskundige opleiding en leidt op tot Bachelor of Business Administration (BBA). Gezien dit bedrijfskundige karakter van de opleiding komt de Bedrijfskunde-MERbachelor in zeer uiteenlopende contexten en functies terecht. Typisch voor de Bedrijfskunde-MER opleiding is dat zij niet opleidt voor specifieke functies. Dit past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarin de houdbaarheidsdatum van functies steeds korter wordt en functies voor professionals steeds ruimer en breder worden omschreven. De afgestudeerde bachelor Bedrijfskunde-MER is een veelzijdige leider, ondernemer, verbinder en adviseur in profit en non-profit organisaties. Je leert binnen de opleiding om op operationeel, tactisch en strategisch niveau organisaties te beschrijven, analyseren, optimaliseren, creëren, leiden, besturen en inspireren. Je leert om optimaal rendement, kwaliteit, effectiviteit, efficiency, dienstverlening en betrouwbaarheid te behalen voor de organisatie, de medewerker, de klant/de burger. Je bent je bewust van ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij, maar vooral ook van internationale ontwikkelingen, passend binnen de 21 e eeuw waarin wij leven en werken. Een groepering van de onderzochte Bedrijfskunde-MER functies levert drie in het beroepenveld herkenbare categorieën van functies op: Adviesfuncties: de adviseur is iemand die vanuit het vermogen om problemen geïntegreerd te benaderen, adviezen kan geven over allerlei aspecten van bedrijfsvoering. Dit kan zowel intern (meestal vanuit een stafafdeling aan directie en afdelingsmanagement of als beleidsmedewerker bij centrale en lagere overheden) als extern (vanuit een consultancyonderneming of belangenorganisatie). Deze categorie functies leent zich ook voor het werken vanuit een eigen onderneming en niet uitsluitend in loondienst. Managementondersteunende functies: vanuit deze functies ondersteunt men de manager bij diverse werkzaamheden op administratief, organisatorisch/bestuurlijk en inhoudelijk gebied. Dit kan variëren van informatie inwinnen en beleid voorbereiden tot het bewaken van een proces of project. Daarnaast heeft men vaak de rol een brug te slaan tussen (de processen van) afdelingen of organisaties. Leidinggevende en resultaatgerichte functies: vanuit deze functie is men verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een organisatie. Daar hoort bij dat men de bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen om de benodigde beslissingen te nemen. Men geeft dus zelf sturing aan bedrijfsprocessen. Ook deze groep functies omvat werkzaamheden die vanuit een eigen onderneming kunnen worden verricht. Het onderwijs binnen de voltijdopleiding en de deeltijdopleiding, oude stijl, wordt op drie verschillende beheersingsniveaus aangeboden. Dat komt de meetbaarheid van de competenties ten goede; daarmee kan de ontwikkeling van studenten beter in beeld gebracht en begeleid worden. 11

12 Bedrijfskunde MER, voltijd en deeltijd, oude stijl Major 1 en 2 Major 3 en (4) Major 5 en (6) Operationeel Tactisch Strategisch basis Gevorderd Bachelor Wat verstaan wij onder operationeel niveau? korte termijn Uitvoeren van directe bijdrage aan producten en diensten beschrijven van Instructies, protocollen, werkvoorschriften Wat verstaan wij onder tactisch niveau? middellange termijn Analyse rendement primaire en secundaire proces Structureren Implementeren van Analyseren van Werkprocessen en integratie Wat verstaan wij onder strategisch niveau? lange termijn Missie- en visieontwikkeling Strategie en beleid Externe afstemming (stakeholders) Creëren van Hoofdproces en keten De minors worden op twee niveaus aangeboden; op gevorderd (vrije keuze minor) en op bachelorniveau (opleidingsnabije minor). In de competentiematrix is te zien hoe de competenties in het huidige curriculum aan de orde komen. Bovendien heeft de opleiding een negental vakinhoudelijke leerlijnen geformuleerd, naast de taakcompetenties en de generieke competenties. Hierdoor ontstaat een matrix waarin alle vakinhoudelijke competenties op elk niveau in het curriculum worden aangeboden en getoetst. Bedrijfskunde MER met inhoudelijke leerlijnen (voltijd en deeltijd, oude stijl) Ook de acht taakgebieden in het nieuwe deeltijdprogramma laten de drie beheersniveaus zien (zie hieronder). De opbouw van de nieuwe deeltijd is modulair en flexibel. Mits het organisatorisch haalbaar is (te beoordelen door de opleiding) kunnen taakgebieden van hetzelfde beheersniveau in willekeurige volgorde gevolgd worden. Hierbij geldt wel dat taakgebied 8 (de afstudeeropdracht) als laatste gevolgd moet worden. 12

13 Taakgebieden Bedrijfskunde-MER, deeltijd nieuwe stijl Jaar Taakgebieden Niveaus EC s 1 e jaar De analyserende Bedrijfskundige (De bouwstenen van bedrijfskunde en bedrijfskundig handelen) T1 De observerende Bedrijfskundige (Mensen in Organisaties) T2 Basis/operationeel niveau 60 EC 2 e jaar Good Governance T3 Bestuur en management in not-for-profit (overheid, zorg, educatie en cultuur) T4 Gevorderd/tactisch niveau 60 EC 3 e jaar Trading Places (Het bedrijfskundig experiment) T5 Minor van uitstroomprofiel Financieel-Economisch, HRM of Marketing T6 Gevorderd/tactisch niveau en Bachelor/strategisch niveau 60 EC 4 e jaar Strategy and Leadership T7 Praktijkgericht onderzoek (afstuderen) T8 Bachelor/strategisch niveau 60 EC De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld De aard van de omgeving waarin de afgestudeerde van Bedrijfskunde-MER werkt is van groot belang voor de invulling van de inhoud van de opleiding. De opleiding Bedrijfskunde-MER leidt studenten op voor een breed spectrum van beroepen op bedrijfskundig terrein. De opleiding Bedrijfskunde-MER is gericht op het signaleren en vaststellen van praktijkproblemen (in de breedste zin van het woord) op managementgebied, die zich in bedrijven en in verschillende contexten voordoen. De bedrijfskundige zoekt naar doeltreffende maatregelen om die problemen te voorkomen, dan wel uit te schakelen of tot een oplossing te brengen. De Bedrijfskunde-MER bachelor is een bedrijfskundige die deskundig is in het signaleren, analyseren en oplossen van praktijkproblemen op managementgebied. De belangrijkste kernkwalificaties van de Bedrijfskunde-MER afgestudeerde zijn: praktijkgerichtheid, de multidisciplinaire en integrale benadering van organisaties en hun processen. Vanuit een integraal perspectief (management, economisch en juridisch) formuleert hij adviezen. Dat betekent dat deze problemen meestal niet kunnen worden opgelost vanuit een discipline, maar dat per probleem gekeken moet worden welke disciplines noodzakelijk zijn of het meest geschikt zijn bij de aanpak en oplossing van het desbetreffende probleemgebied. Hij is vervolgens in staat om de hieruit voortvloeiende uitvoerings- en veranderingsprocessen in de organisatie te implementeren. Het kunnen combineren van management, economische en juridische invalshoeken bij het analyseren en oplossen van bedrijfskundige vraagstukken op alle niveaus, maakt hem tot een unieke professional. De Bedrijfskunde-MER bachelor kan, doordat hij meerdere disciplines beheerst en integraal kan toepassen bruggen slaan in de organisatie. De MER bachelor ziet dat zijn werk een deel is van een groter geheel. 13

14 Daarnaast reageert een Bedrijfskunde-MER bachelor adequaat op ontwikkelingen in de omgeving. Een bijzonder kenmerk van de Bedrijfskunde-MER bachelor is het vermogen om bij het richten en inrichten van organisaties expliciet wettelijke kaders te interpreteren en juridische documenten mede te ontwikkelen. De Bedrijfskunde-MER bachelor heeft ook in toenemende mate kennis nodig van procesmanagement, innovatiemanagement, projectmanagement, kennismanagement en van veranderingen van organisaties, producten, diensten en processen. Verder wordt van de Bedrijfskunde-MER bachelor verwacht dat hij hierbij in staat is op adequate wijze informatie- en communicatietechnologie in te zetten. De Bedrijfskunde-MER bachelor die aan Windesheim is afgestudeerd kenmerkt zich bovendien door de aandacht voor sociale innovatie. Dat wil zeggen het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het hanteren van innovatieve organisatieprincipes en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren. Daarnaast is internationalisering een belangrijk speerpunt binnen de opleiding. Studenten leren dat bedrijven veelal binnen een internationale context opereren en wat dit betekent voor zowel het managen, de bedrijfsvoering als de interculturele communicatie. Bedrijfsleven Het aantal mogelijke branches en werkvelden van bedrijven in de marktsector is zeer groot, maar de focus ligt op de economische dienstverlening. De Bedrijfskunde-MER bachelor komt terecht bij bedrijven waar de dienstverlening de corebusiness vormt (bijv. zakelijke dienstverlening, de financiële dienstverlening, de juridische dienstverlening etc.), maar met dienstverlening wordt ook bedoeld de ondersteunende, bedrijfskundige processen die plaatsvinden binnen bedrijven (bijvoorbeeld bij stafafdelingen). De organisaties zijn divers voor wat betreft de omvang. De omvang varieert van minder dan tien medewerkers tot enkele tienduizenden medewerkers (een multinational) en alles wat er tussen zit. Naast verschillen in organisaties zijn er ook verschillen in de functie waarvoor de opleiding opleidt. Het aantal branches en werkvelden is groot. Dienstverlenende bedrijven of organisaties kunnen ook gericht zijn op het verlenen van ondersteuning aan andere bedrijven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, belangenorganisaties, koepelorganisaties, consultancybureaus etc. Overheid De overheid is nader te onderscheiden in de bestuurslagen centrale overheid en lagere overheden. De lagere overheden verdienen qua opnamecapaciteit van afgestudeerden de meeste aandacht als mogelijke werkgevers. Hetzelfde geldt voor de verzelfstandigde rijksdiensten (agentschappen, inspecties e.d.). De toenemende invloed van Europa op alle facetten van de maatschappij maakt dat ook organisaties als de Euregio, de Europese Advies- en Informatiecentra en de vertegenwoordigingen van Europese instellingen in beeld komen als potentiële werkgever. Afzonderlijke vermelding verdient hier de economisch-juridische dienstverlening. Het zijn met name organisaties als de Kamer van Koophandel, de bedrijfs- en productschappen en de zogenoemde autoriteiten belast met toezicht en handhaving (Mededingingsautoriteit, Consumentenautoriteit, Zorgautoriteit, AFM etc.) waarin de economischjuridische deskundigheid van de Bedrijfskunde-MER afgestudeerde tot zijn recht komt. Maatschappelijke ondernemingen De term maatschappelijke onderneming is ontleend aan recente ontwikkelingen over de positie en rol van organisaties met een wettelijke taak of een maatschappelijk doel. Te denken is aan zelfstandige bestuursorganen (ZBO) of rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT), maar ook nongouvernementele organisaties (NGO). Deze organisaties zijn er in uiteenlopende branches zoals de huisvesting, zorg en welzijn, onderwijs en onderzoek, cultuur, sport en recreatie/toerisme, natuur en milieu, afvalverwerking. 14

15 Relatie met het beroepenveld Aan de relatie tussen de opleiding en het beroepenveld wordt veel aandacht besteed in de opleiding en er wordt op velerlei wijze vorm aan gegeven. Vanuit het management van de opleiding zijn er veel contacten met het beroepenveld wat in de werkveldadviescommissie een structurele vorm heeft. Daarnaast wordt het werkveld regelmatig in groter verband geraadpleegd, onder andere via conferenties, stage- en afstudeeropdrachten, gastcolleges en contractactiviteiten. Er is derhalve veelvuldig contact vanuit zowel het management als de opleidingsmedewerkers met het beroepenveld. Het werkveld wordt vertegenwoordigd door de Landelijke Werkveld Adviesraad (LWA) die namens het werkveld adviezen geeft. De opleiding Bedrijfskunde-MER heeft een werkveldadviescommissie (WAC). Hierin zijn de werkgevers uit de regio vertegenwoordigd. De inhoud van de opleiding en de beoordelingsstandaard worden na overleg met het werkveld bijgesteld. Met groepen afgestudeerden (alumni) wordt tweejaarlijks een terugkomavond georganiseerd om te bespreken hoe zij na enige jaren beroepspraktijk de relevantie van hun opleiding en de individuele onderwijseenheden beoordelen. Voorts wordt jaarlijks deelgenomen aan de hbo-monitor, een landelijk uitgevoerde enquête onder afgestudeerden per opleiding in een bepaald studiejaar, die eveneens weergeeft hoe de aansluiting tussen opleiding en beroepenveld ervaren wordt. Voor de opleiding zijn dit twee nuttige instrumenten om de aansluiting op het beroepenveld te blijven waarborgen. Het beroepenveld komt In de inhoud van de opleiding met name naar voren door tijdens de colleges en in het onderwijsmateriaal nadrukkelijk de relatie tussen de theorie en de beroepspraktijk te leggen. Regelmatig worden er gastcolleges gegeven door mensen uit de beroepspraktijk. Verder wordt er vorm aan gegeven door middel van projecten, taakopdrachten, practica en excursies. De onderdelen project-, stage- en afstudeeropdracht zijn onderdelen van de studie waarin vorm en inhoud gegeven wordt aan de relatie tussen het beroepenveld en de opleiding INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding 3.1a Inrichting van de opleiding voor de voltijdopleiding en deeltijdopleiding, oude stijl De voltijdopleiding Bedrijfskunde-MER en de deeltijdopleiding, oude stijl, zijn opgebouwd met een major en twee minors. De major van 180 EC bevat de taakcompetenties, generieke competenties en de vakinhoudelijke leerlijnen en bestaat uit de propedeuse (major 1 en 2), het eerste semester in het tweede jaar (major 3), de stage (major 4), een semester na de stage (major 5) en de afsluitende afstudeeropdracht (major 6). De opleiding is ingericht in een propedeutische fase van 60 studiepunten en een hoofdfase van 180 studiepunten, waarbij het onderwijs wordt verzorgd in een major van 120 studiepunten en twee minors van elk 30 studiepunten. Binnen het totaal van 240 studiepunten zit een studieloopbaantraject van 8 studiepunten. Zie hier voor de mogelijke studieroutes, met de ingangseisen voor de verschillende onderdelen van major en minors. Deze ingangseisen garanderen een opbouw in niveaus en het behalen van het bachelorniveau. In het eerste jaar (de propedeuse) van de opleiding oriënteren studenten zich op hun gekozen opleiding(en)/beroep (beroepsoriëntatie) en reflecteren daarop bij studiebegeleiding. Tevens vindt selectie plaats. Bij een onvoldoende aantal studiepunten moet de student de opleiding verlaten. Het eerste semester van het tweede studiejaar bouwt voort op de propedeuse en vormt een verdieping. Tijdens het tweede semester van het tweede leerjaar kiest de student zijn eerste minor. De student 15

16 heeft dan de mogelijkheid om een minor op gevorderd niveau te kiezen. Met de keuze van de minors kan de student zelf accenten leggen. Een minor kan nauw aansluiten bij de beroepsopleiding en daarmee een specialistisch karakter krijgen. Ook kan ervoor gekozen worden juist in een verbredende minor te gaan werken binnen een ander beroepenveld. De studenten kunnen kiezen uit een grote hoeveelheid minors, zowel binnen als buiten Windesheim. In het derde jaar gaan de voltijdstudenten een half jaar op stage. Studenten die vroegtijdig aangeven in het buitenland te willen studeren (en daar hun eerste minor volgen) dienen dit echter in het eerste semester van het derde jaar te doen. In dit geval dienen de studenten hun stage in het tweede semester van het tweede jaar te lopen en met een voldoende beoordeling te hebben afgerond. Na de eerste minor en de stage volgen de studenten major 5. Dit verplichte majoronderdeel op is op bachelor niveau. Tijdens het eerste semester van het vierde studiejaar kiezen studenten hun tweede minor. Deze minor betreft een opleidingsnabije minor op bachelorniveau. De student heeft hier slechts een beperkte keuze. De examencommissie controleert of de gekozen minor aan de eisen van de opleiding voldoet. De studie wordt in het vierde jaar afgerond met een afstudeeropdracht waarin de student een praktijkgericht onderzoek uitvoert. Binnen het vierjarige bachelorprogramma worden 8 EC besteed aan studiebegeleiding. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven op basis van het didactische model, zoals door het College van Bestuur vastgesteld, laatstelijk op 17 april Onderwijsperioden per studiejaar: - Het studiejaar bestaat uit vijf op elkaar volgende onderwijsperioden. - De onderwijsperioden 1 en 2 en de onderwijsperioden 3 en 4 vormen elk een semester. - Onderwijsperiode 5 is bestemd voor herkansing van de studie. 3.1b - De propedeutische fase in de voltijdopleiding en deeltijdopleiding, oude stijl Het propedeutisch examen omvat de onderwijseenheden van de eerste twee semesters van de major van de opleiding. De propedeutische fase is zodanig ingericht dat de student inzicht krijgt in de inhoud van de opleiding met de mogelijkheid van selectie en verwijzing aan het einde van die fase. Het propedeutisch examen van de Opleiding Bedrijfskunde-MER staat gelijk aan de propedeuse van de opleiding Bedrijfskunde-MER. Het eerste semester van de voltijdpropedeuse (M1) betreft een grotendeels gemeenschappelijk majorprogramma gebaseerd op gemeenschappelijke business- competenties van de Business School. Er is ruimte voor 4 EC per periode om te werken aan opleidingsspecifieke modules. Studenten oriënteren zich daarnaast in de reflectieve leerlijn (= studiebegeleiding) op hun gekozen opleiding(en)/beroep (beroepsoriëntatie). Bij studiebegeleiding worden aan de hand van cijferlijsten en een nulmeting studievoortgangsgesprekken gevoerd, zodat de student zicht krijgt op zijn functioneren en geschiktheid voor de opleiding. Verdere oriëntatie op de gekozen opleiding en beroep vindt in het tweede semester plaats bij zowel de integrale en reflectieve leerlijn als de conceptuele leerlijn (inhoudelijk). In major 2 worden de kenmerkende beroepssituaties en de beroepsproducten binnen de integrale leerlijn vooral gekoppeld aan de specifieke beroepssituaties van de gekozen opleiding. Vanzelfsprekend komt de business context ook hier terug. De propedeuse heeft voornamelijk een selecterende functie en in verband daarmee ook een verwijzende functie. Vóór februari vindt een voorlopig studieadvies (VSA) plaats. Als gevolg van de opbouw van de propedeuse met een grotendeels gemeenschappelijk eerste semester met een breed aanbod van vakken die te maken hebben met elf opleidingen, komen de meeste 16

17 landelijk vastgestelde beroepsspecifieke competenties naast de BBA competenties op basisniveau aan bod. Daarmee wordt een goede oriëntatie op het werkveld en op de hoofdfase-studie bereikt en leggen de studenten een brede basis van kennis en vaardigheden voor de hoofdfase-studie. Die basis wordt voldoende geacht als de studenten tenminste een van te voren vastgesteld deel van de 60 studiepunten (EC) van de propedeuse weten te halen (zie voor de regels rondom het bindend studieadvies (BSA) in het Onderwijs en Examenreglement onder afwijzing ) na hun eerste jaar van inschrijving. Voor de voltijdstudenten is dit aantal 54 EC. Mocht dit niet lukken, of wil een student om andere redenen de studie staken, dan kan een beroep worden gedaan op de studentendecaan voor een advies over een vervolgtraject van studie en/of werk. Studenten kunnen na het volgen van het studieprogramma in de major M1 (eerste semester) op basis van hun POP zonder tijdverlies, maar met een reparatieprogramma, overstappen naar een andere opleiding binnen de Business School. Ook na het volgen/behalen van de gehele propedeuse is het nog mogelijk om over te stappen naar een andere opleiding. Aanvullend op het reparatieprogramma van M1, kan het gevolgde en behaalde M2 studieprogramma worden ingezet als minor. Zie art. 5.2 lid 6 voor de overstapregeling en de gevolgen voor de BSA. Hier is ook de overstapmatrix (tussen de opleidingen in de Business School) te vinden. 3.1c - De postpropedeutische of hoofdfase in de voltijdopleiding en deeltijdopleiding, oude stijl Voor het behalen van de bachelorgraad dient een pakket (major incl. minors) met een omvang van 240 EC op bachelorniveau te zijn afgesloten. Om in aanmerking te komen voor een bachelorgraad, die past bij een uitstroomprofiel van de opleiding, dient een student minimaal de volgende onderdelen op bachelorniveau in het domein te hebben afgerond: a. de major (= 180 EC), waarin voor de student de volgende onderdelen vaststaan: - Jaar 1: de propedeuse in de major 1 en 2 (56 EC plus 4 studiebegeleiding-ec); - Jaar 2: major 3 Bedrijf, bestuur en leiderschap (28 EC plus 2 studiebegeleiding EC); - Jaar 3: major 4 Stage (29 EC plus 1 studiebegeleiding EC); major 5 Bedrijf, bestuur en strategie 3 (30 EC); - Jaar 4: het afstudeeronderzoek, laatste semester (29 EC plus 1 studiebegeleiding EC). Deze creditverdeling geldt voor het cohort dat start per 1 september De verdeling van STUDIEBEGELEIDING credits is voor eerdere cohorten iets anders. In totaal moeten studenten 8 EC behalen voor STUDIEBEGELEIDING. b. twee minors gevolgd binnen of buiten de Business School: - één minor op gevorderd niveau (30 EC); - één minor op bachelorniveau (30 EC). De student heeft hier de keuze uit de volgende vier minors: Leiderschap en Innovatie International consultancy Marktwerking, overheid en interactieve beleidsvorming Managing Project in a Globalized World - Studenten kunnen onder voorwaarden hiervan afwijken. Aan deze routes zijn voorwaarden verbonden, studenten kunnen hierover contact opnemen met de studieadviseur en deze routes moeten worden goedgekeurd door de examencommissie. Het diplomasupplement biedt inzicht in de opleiding van de student, d.w.z. de major aangevuld met minors. Voor een bachelordiploma moeten studenten kunnen aantonen dat zij op bachelorniveau functioneren in de door hun gekozen beroepsrichting. Dit doen ze door onderwijs te volgen dat voldoet aan de eisen 17

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde MER] Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 . OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] VOOR DE DEELTIJDSE BACHELOR DEGREE-OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Doel en context van deze onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management Croho: 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bachelor of Business Administration (B BA) voltijd accreditatiedatum 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 voltijd Accreditatiedatum: 1 januari 2011 31 december

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration (BBA) Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd / afstandsleren Accreditatie: 01-01-2012 t/m 31-12-2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding HBO-Rechten Bachelor of Laws (LLB) CROHO-nummer 39205 Voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli 2013 is

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Human Resource Management [34609] Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort tot het

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Christelijke Hogeschool Windesheim VOLTIJD Accreditatietermijn

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING . OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 Bachelor Logistiek en Economie [CROHO-33436] voltijd Accreditatieperiode: dec. 2012 dec. 2017 INHOUDSOPGAVE: INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS-

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Communicatie HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Financial Services Management Bachelor (Bsc) FSM CROHO-nummer: 34414 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / duaal Deze onderwijs-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bedrijfskunde MER - Voltijd 1

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bedrijfskunde MER - Voltijd 1 OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 Bedrijfskunde MER - Voltijd 1 VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR- EN ASSOCIATE DEGREE-OPLEIDING 1 Het opleidingsdeel onderwijs-en examenregeling 2017-2018

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding FSM Bachelor (Bsc) FSM CROHO: 34414 Voltijd / duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2016-2017 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 SNS voor cohort 2015-2016 en 2016-2017 Bachelor Degree in Business

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bedrijfskunde MER - Deeltijd 1

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bedrijfskunde MER - Deeltijd 1 OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 Bedrijfskunde MER - Deeltijd 1 VOOR DE VOLTIJDSE, DEELTIJDSE OF DUALE BACHELOR- EN ASSOCIATE DEGREE-OPLEIDING 1 Het opleidingsdeel onderwijs-en examenregeling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Rechten. VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Rechten. VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205 OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 HBO-Rechten VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Small Business en Retail Management 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) Voltijd Christelijke Hogeschool Windesheim Deze onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding HBO-Rechten Bachelor of Laws (LLB) Croho-nummer 39205 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE VOOR DE VOLTIJDSE, DEELTIJDSE EN DUALE BACHELOROPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde MER Croho 34139 Voltijd Het studentenstatuut van de opleiding Bedrijfseconomie op onderwijslocatie Zwolle vind

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor of science degree Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436 Bachelor of Business Administration (BBA) Voltijd Accreditatieperiode:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Bachelor Journalistiek CROHO-nummer 34686 Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Toegepaste Gerontologie en CROHO-30108 Bachelor degree voltijd / deeltijd Geaccrediteerd van 01.09.2009 tot 01.09.2015 Colofon

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Communicatie HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Hogeschool Windesheim Zwolle Deze onderwijs- en examenregeling is alleen van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 SNS voor cohort vanaf 2015-2016 Bachelor Degree in Business Administration

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2015-2016 Bachelor Journalistiek CROHO-nummer 34686 Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 voltijd / deeltijd De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie