Studentenstatuut Opleidingsdeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Opleidingsdeel"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Communicatie HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: Voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 3 juli 2018

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: HET DOEL VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 1. - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding 2. - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld 3. - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding 3.1a - De propedeutische fase 3.1b - De postpropedeutische of hoofdfase 3.1c - Bijzondere leerwegen Overzicht onderwijseenheden Accreditatie

3 INLEIDING: HET DOEL VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met het Reglement Examencommissie is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In het OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of het OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van het OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Reglement Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Enkele opleidingen hebben een deel van het Studentenstatuut verwerkt in een studiegids. In deze gids staat, naast enkele regelingen uit het statuut, ook nog andere informatie over de opleiding. Bijvoorbeeld een overzicht van alle docenten en de openingstijden van de Servicebalie. Naast het OER en het Reglement Examencommissie zijn er nog meer regelingen. Deze zijn alle in het Studentenstatuut opgenomen. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacy-regels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het Studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet en WISE. 1. OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend en tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. 3

4 De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten De opleiding Communicatie maakt deel uit van het domein Business, Media en Recht (BMR). Het domein onderscheidt vier leerlijnen: de integrale leerlijn (= projecten met kenmerkende beroepssituaties), de conceptuele leerlijn (= kennismodules), de vaardighedenleerlijn (inclusief talen) en de reflectieve leerlijn (= SLB). Elk onderwijsblok kent een project waarin integratie van de verschillende vakgebieden plaatsvindt. Studenten werken in projecten aan beroepstaken in een bepaalde beroepscontext. Binnen de kennis- en vaardighedenmodules zijn studietaken gedefinieerd. In het laatste onderdeel van de major van de voltijdopleiding dat op school plaatsvindt, wordt de strikte indeling in de leerlijnen door de opleiding Communicatie losgelaten. Er is dan sprake van semesteronderwijs in de vorm een Community-learning concept. De uitgangspunten zijn: - Samenwerken en leren van elkaar: werken in wisselende groepen en kennisdeling. 4

5 - Praktijkgericht: werken aan verschillende beroepsproducten die illustratief zijn voor de beroepscompetenties in een leeromgeving die zoveel mogelijk recht doet aan de dynamiek en hectiek van de beroepspraktijk. Ter ondersteuning zijn er lessen, kennisdelingsbijeenkomsten, consulturen en coachgesprekken. Omdat samenwerking en leren van elkaar centraal staat in dit concept, hebben de studenten de beschikking over een eigen kantoorruimte en dienen studenten grotendeels op school te werken (vier werkdagen op kantoor en één thuiswerkdag). In het Community-handboek staan de uitgangspunten en spelregels verder toegelicht. Deze is te vinden op de digitale leeromgeving: De student krijgt in de major te maken met een concentrische opbouw waarbij er sprake is van drie niveaus: basis (propedeuse), gevorderd (tweede jaar en de stage) en bachelor (laatste deel van de major en het afstuderen, waarbij de sturing steeds minder wordt en de complexiteit steeds meer toeneemt). Zowel de beroepsspecifieke als de hbo-competenties maken deel uit van het major-programma. In de minor werkt de student aan verbredende of verdiepende competenties en staat multidisciplinair onderwijs centraal. De minor kan op zowel gevorderd als op bachelorniveau zijn Studiebegeleiding Studenten kunnen bij de verschillende personen terecht indien ze advies willen en vragen, opmerkingen en/of klachten hebben over de verschillende onderwijsmodules. Indien de student vragen of klachten heeft over het vak/project dan dient hij zich altijd eerst tot de vakdocent te wenden die het betreffende vak/project geeft. Ieder vak/project heeft daarnaast ook een moduulbeheerder. Deze is verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van het vak en de toetsing hiervan. Inzage van de toets gebeurt vaak bij deze moduulbeheerder. De student kan zich tot de moduulbeheerder wenden indien hij zaken wil bespreken waar hij met de docent niet uitkomt. De vakdocent en de slb er kunnen hierin doorverwijzen. Indien de moduulbeheerder en de vakdocent dezelfde persoon zijn, dan kan de student ook terecht bij de teamleider van het betreffende leerjaar. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van het onderwijs dat plaatsvindt op school. Verder heeft de opleiding een praktijkadviseur. De praktijkadviseur is verantwoordelijk voor de praktijkonderdelen stage en afstuderen. Studenten die hier vragen over hebben, kunnen dus bij haar terecht. Voor de deeltijdstudenten is er een eigen deeltijdcoördinator. Deze deeltijdcoördinator is het aanspreekpunt voor alle zaken die de deeltijd betreffen. De hogeschoolhoofddocent is eindverantwoordelijk voor de hele opleiding. Zaken die van belang zijn voor de hele opleiding kunnen met haar besproken worden. Hieronder volgt een overzicht van de functies en namen van contactpersonen. Het kan zijn dat er gedurende het schooljaar wijzigingen optreden in verband met (personele) wijzingen. Deze wijzigingen worden via Sharenet bekend gemaakt. Vragen, opmerkingen, klachten over: Taak/Functie Wie Afzonderlijke vakken en/of projecten De vakdocenten (eerste aanspreekpunt) en de moduulbeheerders Zie rooster Het onderwijs in jaar 1 en 2 Teamleider jaar 1 en 2 Harm de Jong: Kamer X Het onderwijs in jaar 3 en 4 Teamleider jaar 3 en 4 Raymond Salet: Kamer X De praktijkonderdelen in de opleiding: Stage (M4) en Afstuderen (M6) Praktijkadviseur: Greet van der Kaap 5 Greet van der Kaap: Kamer X

6 Het onderwijs in de deeltijd Alle zaken die voor de hele opleiding Communicatie van belang zijn De deeltijdcoördinator: Bert Sleijster Hogeschoolhoofddocent: Anita Rietberg- van den Broeke Bert Sleijster: Kamer X Anita Rietberg: Kamer X Daarnaast zijn er nog de volgende specifieke begeleidingsmogelijkheden: Begeleidingsmogelijkheden: Taak/Functie Wie Bespreken van de studievoortgang en begeleiding hierop in het eerste en tweede jaar. SLB-docent SLB-docenten zijn gekoppeld aan klassen: zie rooster Indien je achterstanden hebt opgelopen en vragen hebt en/of advies wilt over het opstellen van reparatieprogramma s en de studievoortgang. De begeleiding van studenten die een bijzondere route volgen, (door een functiebeperking, zoals o.a. dyslexie of autisme, het beoefenen van topsport, of door taalproblemen i.v.m. een andere culturele achtergrond). Alle vragen over en/of hulp bij zaken die niet gaan over de inhoud of organisatie van het onderwijs, zoals vragen over studiekeuze, studiebelemmerende zaken, financiële zaken en beroepszaken. Studievoortgangsadviseur opleiding Communicatie Casemanager Business School Riet Klootwijk: kamer X Mieke Veneboer: kamer B Decaan Magda Lokhorst: kamer C Studieloopbaanbegeleiding Het domein BMR heeft gekozen voor een begeleidingssysteem waarbij de persoonlijke aandacht voor de student centraal staat en waarbij de student steeds meer verantwoordelijkheid leert te nemen voor de eigen studie en loopbaanontwikkeling: van strakke sturing via gedeelde sturing naar losse sturing. In aansluiting op de visie van de hogeschool wordt er binnen het kader van de studentbegeleiding een onderscheid gemaakt tussen de basisbegeleiding door de SLB-docent/werkgroepbegeleider & praktijkbegeleiders enerzijds en de specialistische begeleiding door de studievoortgangsadviseur en decaan anderzijds met doorverwijsmogelijkheden naar het studieloopbaancentrum, de studentenpsycholoog en/of het pastoraat (zie ook bovenstaand schema). Belangrijk uitgangspunt is het feit dat studieloopbaanbegeleiding niet op zichzelf staat. Er is een continue pendelbeweging tussen het onderwijs en de studieloopbaanbegeleiding. De vijf beroepstaken die voor SLB zijn gedefinieerd, worden op drie niveaus afgetoetst. Deze staan hier beschreven Kwaliteit en studeerbaarheid Het programma van de opleiding heeft een overzichtelijke en eenduidige indeling in vier perioden die voor alle studiejaren gelijk is. Elke periode omvat tien weken bestaande uit zeven lesweken, een studieweek en twee tentamenweken. De tentamens worden in ieder geval twee maal per jaar aangeboden. De herkansingen worden aangeboden in de tentamenperiode van de eerstvolgende onderwijsperiode, tenzij 6

7 de onderwijsperiode nogmaals wordt aangeboden binnen hetzelfde cursusjaar. Uitzondering hierop zijn enkele vakken in de propedeuse waarbij de herkansing enkele weken na het tentamen plaatsvindt. In Educator staat de normering van de onderwijseenheden met wijze van toetsing, weging en vermelding van studiepunten expliciet digitaal vermeld. Via ShareNet worden tijdig de tentamenroosters voor studenten gepubliceerd. Bovendien hebben studenten de mogelijkheid om te allen tijde digitaal hun cijferlijst in te zien. Het digitaal inschrijven voor tentamens is verplicht. In het eerste jaar worden studenten van het domein BMR automatisch ingeschreven. Vanaf het tweede jaar dienen studenten dit zelf te doen. De programmering van de studieonderdelen is onder meer gericht op volgtijdelijkheid van onderwijs in niveaus en een goede spreiding van de studielast, nl. 60 EC (= studiepunten) per jaar en gemiddeld 15 EC per onderwijsperiode. Soms is er sprake van lintmodules en/of projecten, waardoor niet alle 15 EC per periode ook worden uitgekeerd. Wel is de studiebelasting per periode gerelateerd aan deze 15 EC. Uitzondering hierop is het Community-learning onderwijs in de hoofdfase. Hier is sprake van werken in pieken en dalen om beter recht te kunnen doen aan de dynamiek van hectiek van de praktijk (zie ook pagina 4 en 5). Er zijn studiewijzers waarin de leerdoelen, de werk- en toetsvormen en de studietaken zijn beschreven. Deze studiewijzers staan op Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de deeltijd. Studenten die (grote) achterstanden oplopen, dienen samen met de studievoortgangsadviseur een inhaalprogramma op te stellen en voor te leggen aan de examencommissie. Hiervoor worden door de examencommissie per student studiecontracten opgesteld. Het OER geeft daartoe richtlijnen. Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale faciliteiten zoals extra tijd bij dyslexie, aangepast lesmateriaal bij slechtziendheid en ondersteuning bij het maken van tentamens in geval van RSIklachten. Voor de maatregelen in het kader van studeren met een functiebeperking (SMF) wordt verwezen naar deel 2 Onderwijs- en Examenreglement, artikel 4.4. De beoordeling van het Onderwijs- en examenreglement als bedoeld in artikel 7.14 WHW (evaluaties). De doelen van de evaluaties zijn veelal tweeledig: ten eerste is het strategische doel het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij wordt de PDCA-cyclus gehanteerd. Ten tweede heeft elk evaluatieonderzoek een operationeel doel, bijvoorbeeld het signaleren van mogelijke problemen. De evaluatie van de opleiding vindt plaats op verschillende niveaus. Het eerste niveau betreft de externe evaluaties, bijvoorbeeld door De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die aan de hand van vooraf opgestelde criteria opleidingen voor Hoger Beroepsonderwijs accrediteert. Onder de externe evaluaties behoren ook de onderzoeken van de Nationale Studenten Enquête, de Keuzegids of Elsevier. Het tweede niveau betreft de interne evaluaties. Hierbinnen maken we onderscheid tussen de evaluaties van de hogeschool en de opleiding. De hogeschool evalueert de bacheloropleidingen op onderdelen en thema s vergelijkenderwijs (bijv. organisatie en opzet van de voorlichtingsdagen). De opleidingsevaluaties hebben met name betrekking op het meten, bespreken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. De opleiding hanteert hierbij een werkwijze aan de hand van de PDCA-cyclus. Aan het begin van ieder studiejaar wordt door de hogeschoolhoofddocent een evaluatiejaarplan geschreven waarin die majors en minors staan vermeld, die in het komende studiejaar geëvalueerd worden. Na iedere onderwijsperiode wordt het onderwijs geëvalueerd met docenten en studenten. Verbeteracties die hieruit voortvloeien worden uitgevoerd door de desbetreffende verantwoordelijken. Actiepunten die meer tijd vragen worden opgenomen in het activiteitenplan van het jaar daarop. Onderwijsevaluatieresultaten en verslagen van panelgesprekken worden op de community-site geplaatst. De programma-onderdelen die buitenschools plaatsvinden (stage en afstuderen) worden eveneens geëvalueerd. Ook onder de bedrijfsmentoren wordt een evaluatie uitgezet. Ook voor deze evaluaties geldt dat de gehele PDCA-cyclus wordt doorlopen. 7

8 1.5 - Vorm van de opleiding Het onderwijs in de opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd. De studiepuntentabellen van beide onderwijsvormen staan hieronder vermeld. Voltijd-variant Deeltijd-variant Minoren Het voltijdonderwijs vindt overdag plaats. Studenten die voltijdonderwijs volgen, dienen in de schoolweken beschikbaar te zijn voor hun studie. Lessen kunnen worden ingeroosterd van 8.30 uur tot uur. Het kan voorkomen dat er soms in de avonduren een tentamen wordt afgenomen. Onderwijs gericht op verzwaring of verkorting van het programma (de zogenaamde honourstracks en versnelde routes) kan plaatsvinden in de avonduren. De lessen voor het deeltijdonderwijs vinden doorgaans plaats in de avonduren. Indien een deeltijdklas een te gering aantal studenten bevat om het onderwijs op een goede manier te kunnen vormgeven, dan zullen bepaalde lessen ook overdag worden aangeboden. De deeltijdklas schuift dan aan bij een voltijdklas. Deeltijd studenten dienen er rekening mee te houden dat ze gedurende de werkweek ook tijd moeten vrij maken voor zelfstudie DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding Met de opleiding Communicatie wordt beoogd de student en/of cursist vereiste competenties bij te brengen die hij nodig heeft om te goed kunnen functioneren als zelfstandige beroepsbeoefenaar in de context van het communicatiewerkveld. Studenten die zijn afgestudeerd bij de opleiding Communicatie zijn startbekwaam om bijvoorbeeld als (junior) communicatiemedewerker of -adviseur bij verschillende typen organisaties en communicatiebureaus aan de slag te kunnen. Studenten of cursisten die een leergang of opfriscursus volgen, worden verrijkt met actuele inzichten die ze kunnen toepassen in de praktijk en vaardigheden (21st century skills) die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. De opleiding Communicatie maakt deel uit van het domein BMR, waarin studenten worden opgeleid tot professionals met een brede business blik. Voor communicatiestudenten betekent dit dat ze complexe communicatievraagstukken in een breed maatschappelijk en businessperspectief kunnen plaatsen en ze onderbouwde communicatie adviezen kunnen opleveren en effectieve communicatiemiddelen en concepten kunnen (laten) realiseren De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Het curriculum van de opleiding Communicatie is gebaseerd op het competentieprofiel dat door het Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) is vastgesteld. Dit profiel is voor het laatst geüpdatet in 2011 en is gekoppeld aan de beschrijvingen van beroepsprofielen van Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. Het competentieprofiel bevat voorbeelden van beroepshandelingen en beroepsproducten. Ook wordt er richting gegeven aan de kennisonderdelen en vaardigheden die een rol spelen bij de betreffende competenties. Alle onderwijseenheden in het majorprogramma zijn expliciet verbonden aan de competenties van dit profiel. In mei 2013 is er vanuit het LOCO een start gemaakt met het opstellen van een opleidingsprofiel. Het competentieprofiel maakt hier onderdeel van uit. Het opleidingsprofiel is hier te vinden. 8

9 Momenteel wordt gewerkt aan een actualisering van het competentieprofiel en uitwerking van het opleidingsprofiel in samenwerking met het werkveld Inhoud van de opleiding Voltijd: Curriculum met profielen In het schooljaar is de opleiding gestart met het implementeren van een nieuw curriculum. Het nieuwe curriculum wordt gefaseerd ingevoerd. Er is in het schooljaar gestart met een nieuwe propedeuse. Het tweede jaar is in het schooljaar geïmplementeerd en jaar drie en vier zijn in het schooljaar geïmplementeerd. Aanleiding voor de vernieuwing waren de ontwikkelingen in de samenleving en de veranderingen in het communicatievak. De opleiding leidt op tot allround communicatieprofessionals. Dit betekent dat alle studenten werken aan de competenties zoals weergegeven onder 2.2. Waar in de major in het curriculum voor het schooljaar het accent lag op analyseren, onderzoek en plannen schrijven, is er nu ook expliciet aandacht voor het creatieaspect van het communicatievak zodat studenten leren te schakelen tussen beleid en creatie. In de major komen dus nu beide aspecten terug. Maar studenten kunnen door middel van het kiezen van minoren of keuzevakken en de manier waarop ze hun stage en afstuderen inrichten, wel eigen accenten leggen. Dit sluit goed aan bij de beroepsprofielen van Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals, waarin duidelijk wordt dat beide aspecten belangrijk zijn, aangezien er op beide aspecten voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn. We spreken in dit verband van twee profielen: Het profiel Creatie en Communicatie: in dit profiel staat het verder ontwikkelen van de competenties Plannen & Organiseren en Creëren & Realiseren centraal. Het profiel Communicatiebeleid en -strategie: in dit profiel staat het verder ontwikkelen van de competentie Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid centraal, eventueel in combinatie met de competentie Representeren. De competentie Onderzoeken & Analyseren speelt in beide profielen een belangrijke rol. Met het profiel Creatie en Communicatie worden studenten vooral voorbereid op de werkzaamheden van de creatieve en organiserende kant van het vakgebied. Samenwerking met ICT ers is dan bijvoorbeeld van belang. Daarom is er bij dit profiel gekozen voor een samenwerking met de ICTopleidingen in de vorm van een gezamenlijke minor Concept en Creatie. Ook kunnen studenten in dit profiel kiezen voor een meer schrijversgerichte, journalistieke oriëntatie. Daarom is er tevens een samenwerking met de opleiding Journalistiek in de vorm van de minor Storytelling. Met het profiel Communicatiebeleid en -strategie worden studenten vooral voorbereid op de rol van (strategisch) communicatieadviseur of communicatiebeleidsmedewerker. Samenwerking met andere disciplines in de organisatie is dan belangrijk. In dit profiel is er dan ook samenwerking met businessopleidingen bijvoorbeeld in de vorm van de minor Managing Projects in a Globalised World waarin studenten vanuit verschillende BMR-opleidingen werken aan multidisciplinaire opdrachten. Een profiel is vooral een hulpinstrument voor de student om focus aan te brengen in de keuzeonderdelen en biedt studenten de kans zich enigszins te specialiseren. Een profiel is niet dwingend en de student is dan ook niet verplicht alle keuzeonderdelen af te bakenen tot één profiel. De student bepaalt uiteindelijk zelf de invulling van de keuzeonderdelen, waarbij hij wel rekening dient te houden met de randvoorwaarden die gelden voor keuzevakken, minoren, stage en afstuderen. 9

10 Een student kan zijn profiel op de volgende manier vormgeven: - Zelf kiezen van een organisatie waar de stage wordt uitgevoerd (moet wel voldoen aan de randvoorwaarden die zijn opgenomen in de handleiding stage) en de mogelijkheid accenten te leggen op een aantal competenties tijdens de stage. - Bij het Community-learning in M5 accenten leggen op werken aan opdrachten die aansluiten bij de profielen. - Kiezen van minoren en keuzevakken die aansluiten bij de profielen. Voor de studenten vanaf cohort geldt dat ze een minor kunnen kiezen in het derde of vierde jaar. Daarnaast komen er in het tweede jaar een aantal keuzevakken. Studenten uit een eerder cohort kiezen twee minoren en hebben verder geen keuzevakken. - Zelf kiezen van een organisatie waar het afstudeerproject wordt uitgevoerd (moet wel voldoen aan de randvoorwaarden die zijn opgenomen in de handleiding afstuderen) en de mogelijkheid accenten te leggen op een aantal competenties tijdens het afstuderen. Deeltijd Het deeltijdonderwijs is door de kleine aantallen anders ingericht. Studenten kunnen daar geen minoren en profielen kiezen. Alle studenten die gestart zijn voor het schooljaar volgden verplicht de twee minoren Praktijkoriëntatie en Duurzaam Ondernemen. Vanaf het schooljaar is de minor Praktijkoriëntatie vervangen door de minor Online Communicatie en Marketing. Op deze manier worden de meest actuele inzichten geborgd in het deeltijdonderwijs. Het majorprogramma in de deeltijd sluit nog aan op het majorprogramma van de voltijd dat is gestart voor het schooljaar De reden hiervoor is dat in dit programma het accent nog ligt op beleid en strategie. Omdat er gezien de kleine aantallen geen keuzemogelijkheden zijn, wordt er voor gekozen in het deeltijdprogramma niet twee profielen maar één profiel centraal te zetten. Gekozen is voor het profiel beleid en strategie omdat dit het beste aansluit bij de doelgroep. Onderstaande tekst geldt voor de propedeuse en de hoofdfase van de opleidingen AC, B-MER, CE, COM, FSM, HBO-Rechten en HRM voor zover het betrekking heeft op de hoofdfase omdat laatstgenoemde opleidingen in geen instroom in het eerste jaar hebben. Omvang van de opleiding in EC De deeltijdopleiding heeft een omvang van 240 EC. De studieduur bedraagt 4 jaar. Ieder studiejaar kan 60 EC worden behaald. Intakegesprek Met alle potentiële studenten (duaal en deeltijd) wordt na aanmelding en het uitvoeren van de toelatingsprocedure een intakegesprek gevoerd, waarin de motivatie, de studievaardigheden en werkervaring van de student besproken worden. Het intakegesprek vindt voor de inschrijving plaats. (Een student is ingeschreven als hij toelaatbaar is en het collegegeld heeft betaald.) De student krijgt tijdens een intakegesprek informatie over factoren die bepalend kunnen zijn voor het succesvol doorlopen van een opleiding. Het gesprek is adviserend van karakter en ondersteunt een potentiële student bij het maken van de keuze om met een opleiding te starten. De potentiële student wordt zo beter voorbereid op de studie. Volwassenen combineren veelal werk met studie en dat maakt een goede motivatie en juiste studiehouding (inclusief voldoende tijd in de agenda) noodzakelijk. De potentiële student is niet verplicht om deel te nemen aan een intakegesprek. Een intakegesprek is gratis. Werken met het praktijkportfolio De opleiding wil de deeltijdstudent in de gelegenheid stellen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij zijn werkplek en werkervaring. Daarom wordt er binnen de deeltijdopleidingen gewerkt met het praktijkportfolio. Dit houdt in dat de student bij aanvang van de opleiding onder begeleiding van docenten start met het vullen van een portfolio met beroepsproducten. De student kan de beroepsproducten tijdens de opleiding maken, maar kan ook bewijzen van eerdere werkervaringen verzamelen. 10

11 Aan het eind van de propedeuse en de stage wordt het portfolio beoordeeld en voert de student een gesprek met zijn SLB-docent. Bij de beoordeling aan het eind van de propedeuse kan blijken dat de student sommige beroepstaken al op gevorderd niveau beheerst. Als de student na het vullen van het praktijkportfolio aan het eind van de propedeuse voldoet aan alle eisen (cesuur) van de stage kan hij de studie versnellen. De maximale mogelijkheid tot versnelling is een half jaar. Voor de opleiding Communicatie geldt dat de student zijn portfolio moet voorleggen aan de examencommissie en dat de examencommissie beslist in hoeverre de student kan worden vrijgesteld van de stage. Het is voor het vullen van het praktijkportfolio van belang om relevante werkervaring te hebben. Relevante werkervaring wil zeggen dat de student een functie heeft waarin de vereiste competenties van de desbetreffende opleiding gerealiseerd kunnen worden. Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen: A. De student heeft geen mogelijkheden tot aantoonbare relevante werkzaamheden. Dit betekent dat de student het normale onderwijsprogramma dient te volgen van de integrale leerlijn in de propedeuse (incl. studieloopbaanbegeleiding) en de stage. B. De student heeft werkervaring en kan zijn portfolio vullen met beroepsproducten vervaardigd tijdens zijn werkervaring (van maximaal vijf jaar geleden). Verlenen van vrijstellingen Het verlenen van vrijstellingen vindt plaats nadat de student zich heeft ingeschreven. De student dient een individueel verzoek tot vrijstelling in bij de examencommissie van de opleiding. Op voorhand kan er geen uitspraak worden gedaan over het aantal vrijstellingen. De examencommissie is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen op basis van diploma s, getuigschriften en certificaten. Het onderzoek naar het erkennen van diploma s, getuigschriften en certificaten vindt plaats op basis van een inhoudelijke vergelijking van de opleidingen: aantal credits, competenties, doelen, niveau van de competenties, gebruikte literatuur, kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsprocessen en de borging ervan. Het proces (inclusief de verantwoordelijkheden) van het verlenen van vrijstellingen op basis van diploma s, getuigschriften en certificaten is beschreven in het Onderwijs- en Examenreglement en in de Regels Examencommissie. Studielast De studielast van de deeltijdopleidingen bedraagt gemiddeld uur per week (inclusief de contacturen). De daadwerkelijke studielast verschilt per student en is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding(en) en de relevante werkervaring die een student heeft. Indien de student geen versnelling aan kan brengen op basis van werkervaring dan dient hij alsnog te voldoen aan de eisen van de opleiding waaronder de eisen van de integrale leerlijn en/of de stage en/of de praktijkminor. Dat betekent, dat de studielast gedurende de vier jaar studie gemiddeld hoger ligt dan wel dat de studie langer duurt dan vier jaar De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld De schatting is dat er in Nederland ongeveer communicatieprofessionals werkzaam zijn. Veel van deze professionals werken op de communicatie- of marketingafdeling van een organisatie. Daarnaast is ook een groot deel werkzaam bij een bureau of is een Zelfstandige Communicatie Professional (ZCP er). Vooral de laatste jaren is het aandeel ZCP ers flink gegroeid. Er bestaat enorm veel variatie in bureaus die zich bezighouden met communicatievraagstukken. In de praktijk is de scheiding niet altijd even duidelijk en zit er een zekere mate van overlap tussen de activiteiten van deze bureaus. Grofweg kunnen we de volgende indeling maken: 11

12 Full servicebureaus Dit zijn grote bureaus die in feite alle disciplines in huis hebben. Van ontwerpen tot uitvoeren, van strategiebepaling tot advies. Deze bureaus worden vaak communicatiebureaus genoemd. Limited Servicebureaus Omdat het communicatievak zo enorm breed is, zijn veel communicatieadviesbureaus geneigd zich te specialiseren op één bepaalde vorm van dienstverlening, zoals het ontwikkelen van een communicatiestrategie en het bedenken van concepten, of kiezen ze voor een inhoudelijke specialisatie. Voorbeelden zijn bureaus die zich vooral richten op het organiseren van evenementen en bureaus die gespecialiseerd zijn in PR-vraagstukken. Wel is er een trend zichtbaar dat de kleine Limited Servicebureaus (dit kunnen ook ZCP ers zijn) steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan in de vorm van een netwerkorganisatie, waardoor ook deze bureaus alle type opdrachten kunnen oppakken. Omdat het vakgebied Communicatie flink is gegroeid en het aantal specialisaties sterk is gestegen, is het onmogelijk alle vormen en specialisaties van communicatie in de major onder te brengen. In de major wordt dan ook alleen ingezoomd op de werkterreinen die het meest voorkomen bij communicatieafdelingen en full servicebureaus: de hoofdvormen interne, marketing- en organisatiecommunicatie en de afstemming en integratie tussen deze vormen (corporate communicatie). Om aan te sluiten bij de trend van het ontstaan van netwerkorganisaties, werken studenten in de hoofdfase vanuit het Community-learning concept. Studenten werken dan in een eigen fysieke en digitale omgeving aan verschillende opdrachten. Soms werken ze als groep samen en versterken ze elkaar, maar soms zijn ze ook concurrenten van elkaar omdat ze allemaal hun eigen hoofd boven water moeten houden (zorgen dat ze zelf opdrachten binnenhalen en ook zelf hun punten weten te halen). Enkele minoren richten zich op enkele specialistische werkterreinen (Limited Servicebureaus). Kleur van de opleiding We leven in een wereld waarin iedereen met communicatie bezig is en steeds vaker zijn eigen nieuws maakt. Er is dan juist behoefte aan professionals die anderen kunnen sturen, faciliteren, afremmen en begeleiden. Organisaties helpen begrijpelijk beleid te maken en te begeleiden dit op een goede manier uit te dragen, is de kern van het communicatievak. In 2.2 zijn de competenties geschetst die een toekomstige communicatieprofessional dient te beheersen. Dit zijn competenties die alle communicatieopleidingen in Nederland centraal hebben staan. Ook de opleiding Communicatie van Windesheim conformeert zich aan deze afspraken. Maar daarnaast legt ze het accent op het volgende: Waarde(n)volle professional De kernvraag voor communicatiestudenten ten aanzien van het thema de waarde(n)volle professional is: Waar sta ik voor als communicatieprofessional en wat is mijn toegevoegde waarde als communicatieprofessional voor een organisatie en de samenleving. En wat is het gedrag dat hierbij past en hoe komt dit terug in mijn handelen? Kernwoorden: zelfbewust (waar sta ik voor) zelf de regie durven nemen en dit kunnen verantwoorden. Kritisch, onderzoekend en ondernemend. Dit komt op de volgende manier terug in het curriculum: Inhoud: Vakken/projecten/workshops als: Mens en Samenleving, Communicatie NU, SLB, De onderzoekende professional, Project de Verleiding Argumenteren, Kritisch Denken, Intercultural Awareness, Professionele Omgangsvormen, Reflecteren, Waarde(n)volle professional. Expliciet aandacht voor de houding en attitude in toetsing en didactiek. In de praktijkonderdelen de stage en het afstuderen en in onderwijsconcept Community-learning wordt dit expliciet meegenomen. 12

13 Toekomstgericht In het onderwijs is expliciet aandacht voor trends en ontwikkelingen. Verder is bewust gekozen voor multidisciplinair onderwijs in de minoren omdat grenzen tussen disciplines steeds meer vervagen en samenwerking tussen verschillende professionals steeds belangrijker wordt. Ook wordt er aansluiting gezocht bij nieuwe vormen van onderwijs, zoals blended learning en Community-learning, die gericht zijn op het voorbereiden van studenten op de toekomst. Taalvaardigheid In de huidige maatschappij lijkt het beeld steeds meer het schrift te verdringen. Toch is het ook in de hedendaagse maatschappij nog steeds heel belangrijk dat mensen lezen en zelf schrijven. Dit helpt mensen onder meer in het scheiden van hoofd- en bijzaken en het (laten) verlenen van betekenissen. Voor een communicatieprofessional zal het kunnen schrijven van een goede tekst ook altijd een belangrijke taak blijven. De opleiding kiest er dan ook bewust voor het schrijfonderwijs een belangrijke plek te geven in het curriculum zodat zij studenten kan afleveren die op een (beginnend) professioneel niveau kunnen schrijven. Dit komt vooral tot uiting in de schrijfvakken zoals Schriftelijke communicatie, Zakelijke communicatie, Creatief denken en schrijven, Storytelling en Creëren en realiseren. Bij alle praktijkonderdelen van de opleiding wordt bij de toetsing van de beroepsproducten gelet op het niveau van taalbeheersing en wordt dit als randvoorwaarde meegenomen in de toetsing. Daarnaast wordt er in de opleiding ook aandacht geschonken aan beeldtaal aangezien dit ook steeds belangrijker wordt. Verbinding opleiding en praktijk Bij de opleiding Communicatie worden de meeste projecten ingevuld met opdrachten uit de praktijk. Meestal is er een opdrachtgever uit de praktijk beschikbaar die in samenwerking met de projectdocenten de opdracht voor het voetlicht brengt. De moduulbeheerder van de projecten is verantwoordelijk voor het werven van opdrachten en onderhoudt contacten met de externe opdrachtgever die betrokken wordt bij de projecten. Bij het Community-learning in M5 wordt gewerkt met vaste en flexibele opdrachtgevers. Bij de minoren van de opleiding Communicatie zijn er structurele samenwerkingsverbanden met het specifieke werkveld waarop de betreffende minors zich richten. Studenten werken minimaal één jaar in de praktijk: een half jaar stage (half jaar) en een half jaar afstuderen. Bij een aantal minoren werken studenten ook deels in de praktijk (bijvoorbeeld de minor Eventmanagement). Deeltijd: Ook voor de deeltijdstudent geldt dat één jaar van de studie bestaat uit praktijkonderdelen: de stage en het afstuderen. Studenten die beschikken over relevante praktijkervaring en dit kunnen aantonen door middel van een praktijkportfolio, kunnen vrijstelling aanvragen bij de examencommissie voor het onderdeel stage (zie 2.3). Voor het afstuderen wordt nooit vrijstelling verleend. Verder worden er door de opleiding de volgende zaken in gang gezet om contact te blijven houden met het werkveld: De opleiding vindt het belangrijk dat alle docenten contact blijven houden met de praktijk. Er is dan ook bewust voor gekozen om zoveel mogelijk docenten in te zetten bij het begeleiden van stagiaires en/of afstudeerders. Daarnaast kunnen docenten zelf ook stage lopen. Een aantal docenten is betrokken bij het verrichten van onderzoek bij het kenniscentrum en het opzetten en uitvoeren van contractactiviteiten voor externen. De inzichten die worden opgedaan bij onderzoek en ondernemen worden ingebracht bij het onderwijs. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. 13

14 Er is een Raad van Advies die bestaat uit mensen uit het werkveld en de opleiding gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die spelen in het werkveld en de opleiding. De opleiding heeft op de volgende manier contact met alumni: er is een eigen Linked In groep voor alumni en enkele alumni treden op als gastspreker/docent en/of opdrachtgever en/of stagementor. Ook worden er af en toe alumnibijeenkomsten georganiseerd INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding De cohorten die zijn gestart voor Om het diploma te halen voor de opleiding van zijn keuze is voor de student van voor het cohort een combinatie van de major (180 EC) met de minoren (2 keer 30 EC) verplicht. Met de keuze van de minoren kan de student zelf accenten leggen (zie ook 2.3). Een minor kan nauw aansluiten bij de beroepsopleiding en daarmee een specialistisch karakter krijgen. Ook kan ervoor gekozen worden juist in een verbredende minor te gaan werken binnen een ander beroepenveld. De major van 180 EC bevat de beroepsspecifieke competenties en de hbo-competenties en bestaat uit: De propedeuse (60 EC); Het tweede jaar (30 EC); De stage (30 EC); Community-learning (30 EC): een semester dat plaatsvindt tussen de stage en het afstuderen; De afsluitende afstudeeropdracht (30 EC). Binnen het vierjarige bachelorprogramma worden 8 EC besteed aan studieloopbaanbegeleiding (SLB). Verder maken dus twee minoren (2 x 30 EC) deel uit van het curriculum. Een minor wordt gezien als een zelfstandige, samenhangende eenheid en dient dan ook volledig afgerond te worden (zie ook artikel 3.5 van het OER). Een student die redelijkerwijs niet aan deze eis kan voldoen, bijvoorbeeld omdat er organisatorische belemmeringen zijn in verband met een buitenlandstudie, dient hierover in gesprek te gaan met de studieadviseur en kan vervolgens een onderbouwd voorstel indienen bij de examencommissie voor een alternatieve invulling. De tabel hieronder geeft een overzicht van de standaard route die de student doorloopt en visualiseert het bovenstaande. Elk semester heeft 2 periodes. Een student die wil afwijken van deze route dient toestemming te vragen aan de examencommissie. De onderdelen in het groen zijn de onderdelen waarin de student zelf keuzes kan maken (context en onderwerp). De profielen zijn hierbij een hulpinstrument (zie 2.3). Iedere periode heeft een eigen code. 14

15 VTO 4 (60 EC) Periode 1 (per jaar 15 EC) 2 e minor of premaster * Periode 2 (per jaar 15 EC) 2 e minor of premaster * Periode 3 (per jaar 15 EC) Major: M6 = afstuderen Periode 4 (per jaar 15 EC) Major: M6 = afstuderen VTO 3 (60 EC) VTO 2 (60 EC) VTO 1 (60 EC) Major: M4 = stage Major: M4 = stage Major: M5.1= Communitylearning* Major: M5.2= Communitylearning* Major: M3.1 Major: M3.2 1 e minor 1 e minor Major: M1.1 Major : M1.2 Major: M2.1 Major: M2.2 * let op: de onderdelen M5 en de 2 e minor zijn omklapbaar! Studenten van cohort Voor studenten van cohort geldt een andere opbouw. De minor uit het tweede jaar zal verdwijnen en deze 30 EC worden toegevoegd aan het majorprogramma. De student kan dus geen minor meer kiezen in het tweede jaar. In plaats daarvan kan de student kiezen uit een aantal keuzevakken. In schooljaar wordt het nieuwe tweede jaar ontwikkeld en wordt besloten in hoeverre bepaalde onderdelen in het curriculum omklapbaar worden gemaakt. Begin 2016 wordt bekend gemaakt wat de standaard studieroute voor dit cohort wordt. Om het diploma te halen voor de opleiding van zijn keuze is voor de student van het cohort een combinatie van de major (210 EC) met een minor (30 EC) verplicht. De major van 210 EC bevat de beroepsspecifieke competenties en de hbo-competenties en bestaat uit: De propedeuse (60 EC); Het tweede jaar (60 EC); De stage (30 EC); Community-learning (30 EC): een semester dat plaatsvindt tussen de stage en het afstuderen; De afsluitende afstudeeropdracht (30 EC). Verder maakt dus een minor van 30 EC onderdeel uit van het curriculum. Deze minor is gepositioneerd na de stage en voor het afstuderen. Deeltijd Onderstaande tabel toont de route voor het deeltijdonderwijs vanaf schooljaar : DTO Periode 1 (per jaar 15 EC) Periode 2 (per jaar 15 EC) Periode 3 (per jaar 15 EC) Periode 4 (per jaar 15 EC) DTO 4 (60 EC) Major: M11 = afstuderen Major: M12 = afstuderen DTO 3 (60 EC) DTO 2 (60 EC) DTO 1 (60 EC) 2 e Minor Online Communicatie Of Major: M11 = afstuderen Major: M7 = stage Of 2 e Minor Online Communicatie 2 e minor Online Communicatie Of Major: M12= afstuderen Major: M8 = stage Of 2 e minor Online Communicatie Major: M9 Major: M10 Minor Duurzaam Minor Duurzaam Major: M5 Major: M6 ondernemen ondernemen Major: M1 Major : M2 Major: M3 Major: M4 15

16 Toelichting: De route in het groen is de route die de student volgt indien er sprake is van versnelling met behulp van het praktijkportfolio. Een deeltijdstudent kan gedurende zijn studie werken aan een praktijkportfolio waarin hij aantoont over de vereiste competenties te beschikken. De student die dit niet kan combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden en niet in een relevante communicatiecontext werkzaam is, kan de deeltijdopleiding niet in 3,5 jaar afronden en zal dus minimaal een half jaar extra moeten reserveren. Hij dient dan stage te lopen om de vereiste praktijkervaring op te kunnen doen. 3.1a - De propedeutische fase Het eerste semester van de propedeuse (blokken M1.1 en M1.2) betreft voor een deel een gemeenschappelijk majorprogramma gekoppeld aan het thema kennismaking met organisaties. De opleiding Communicatie heeft in totaal 14 EC om het opleidingsspecifieke karakter vorm te geven. Studenten maken hier kennis met belangrijke onderdelen van het communicatievak. Dit betreft zowel kennismaking met enkele hoofdvormen van communicatie als kennismaking met enkele vaardigheden. Studenten oriënteren zich vooral in de reflectieve leerlijn (= SLB) op hun gekozen opleiding(en)/beroep (beroepsoriëntatie). Bij SLB worden aan de hand van cijferlijsten en een nulmeting studievoortgangsgesprekken gevoerd, zodat de student zicht krijgt op zijn functioneren en geschiktheid voor de opleiding. Verdieping op de croho-opleiding, het gekozen beroep, vindt plaats in het tweede semester in de blokken M2.1 en M2.2. Studenten maken dan kennis met de profielen Creatie en Communicatie en Beleid en Strategie. De propedeuse heeft voornamelijk een oriënterende en selecterende functie en in verband daarmee ook een verwijzende functie. Voor februari vindt een voorlopig studieadvies plaats. Als gevolg van de concentrische opbouw van de propedeuse en het brede aanbod van vakken komen de meeste landelijk vastgestelde beroepsspecifieke competenties naast de algemene hbo-competenties op basisniveau aan bod. Daarmee wordt een goede oriëntatie op het werkveld en op de hoofdfasestudie bereikt en leggen de studenten een brede basis van kennis en vaardigheden voor de hoofdfasestudie. Die basis wordt voldoende geacht als de studenten tenminste 54 van de 60 studiepunten (EC) van de propedeuse weten te halen (zie ook artikel 5.2) na hun eerste jaar van inschrijving. Mocht dit niet lukken, of wil een student om andere redenen de studie staken, dan kan een beroep worden gedaan op de studentendecaan voor een advies over een vervolgtraject van studie en/of werk. 3.1b - De postpropedeutische of hoofdfase Voor het behalen van de bachelorgraad dient een pakket (major, incl. minors) met een omvang van 240 EC te zijn afgesloten. Dit geldt voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding. Om in aanmerking te komen voor een bachelorgraad, dient een student minimaal de volgende onderdelen in het domein te hebben afgerond: a. de major (zie ook de inleiding bij 3.1). In de major van het tweede jaar (M3.1 en M3.2) staat het thema de #dncp (de nieuwe communicatieprofessional) centraal. In dit semester worden de kenmerken van de #dncp gekoppeld aan de vakken en projecten. In verband met het verdwijnen van de minor in het tweede jaar, wordt in het schooljaar het tweede jaar opnieuw ontwikkeld en zullen er nieuwe thema s worden vastgesteld. Het thema van het derde jaar is bij het Community-learning concept is Communicatie in een dynamische omgeving. In het derde jaar gaat de student een half jaar op stage en de studie wordt in het vierde jaar met een afstudeeropdracht afgerond. Uitgangspunt is dat de student de stage en het afstuderen bij twee verschillende organisaties doorloopt. Een student die zowel de stage als het afstuderen bij dezelfde organisatie wil invullen, dient toestemming te krijgen van de examencommissie. Dit geldt overigens niet voor deeltijdstudenten, aangezien zij vaak gebonden zijn aan hun eigen werkgever. 16

17 Ingangseisen voor onderdelen van major en minoren garanderen een opbouw in niveaus en het behalen van het bachelorniveau. Deze ingangseisen zijn in het algemeen: ingangseis voor de stage en afstuderen (stage- en afstudeernormen): deze zijn hier in te zien. ingangseis voor de tweede minor en M5: stage behaald Bepaalde vakken en projecten kunnen ook ingangseisen stellen. Deze specifieke ingangseisen zijn in te zien bij de onderwijsbeschrijvingen van de onderwijseenheden in Educator. De inhoudelijk opbouw van de major is als volgt: in het eerste jaar maken studenten vooral kennis met de businesscontext, de maatschappelijke omgeving en het communicatievak en de profielen. Bij de projecten staat het vervaardigen van plannen, concepten en middelen centraal. Er is sprake van enige vorm van sturing. Studenten leren vooral de opbouw van en de samenhang tussen plannen en middelen. Door middel van deskresearch verzamelen studenten basisinformatie. In het tweede jaar worden de eisen aan de plannen en de middelen hoger. De inhoudelijke en theoretische onderbouwing speelt nu een grotere rol. De sturing wordt minder. Ook leren studenten hoe ze door middel van veldonderzoek zelf data kunnen verzamelen. De opdrachten zijn vooral operationeel en tactisch van aard. In het laatste majordeel werken studenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten die complex zijn en de sturing is minimaal. Op deze manier worden studenten voorbereid op het afstuderen. De verplichte landelijke beroepscompetenties (zie 2.2) worden op bachelorniveau afgesloten in de major van jaar 3 of 4 (M5). Daarnaast kunnen studenten zich nog verder specialiseren in bepaalde competenties of in inhoudelijke onderwerpen in de minor. Tijdens het afstuderen laat de student nog een keer individueel zien dat hij een deel van de competenties op bachelorniveau kan toepassen in de praktijk. De student werkt dan bijvoorbeeld in de rol van de communicatieadviseur of conceptontwikkelaar aan een complexe opdracht in opdracht van een organisatie of lectoraat. b. minoren (zie ook de inleiding bij 3.1): Op sharenet staat een overzicht van minoren die door het domein BMR worden aangeboden waaruit de student kan kiezen. Indien een student een minor wil volgen die niet op deze lijst staat, bijvoorbeeld een minor via Kies op Maat bij andere hogescholen, een premaster of een studie in het buitenland, dan dient de student toestemming te krijgen van de examencommissie. Het diplomasupplement biedt inzicht in de opleiding van de student, d.w.z. de major aangevuld met minors. 3.1c - Bijzondere leerwegen De opleiding kent twee aangepaste leerwegen. Zie artikel 2.7. van het Onderwijs- en Examenreglement. Studenten met een score van een 7,2 gemiddeld in de propedeuse, kunnen in jaar twee instromen in een Windesheimbreed honours programma. Studenten die belangstelling hebben voor dit programma, kunnen een mailbericht sturen naar Studenten met een afgeronde VWO-vooropleiding hebben de mogelijkheid om een verrijkt programma te volgen. Dit opleidingsoverstijgend programma dat in het Engels wordt aangeboden biedt een duidelijke meerwaarde op het CV van de student. De thema s die aan de orde komen hebben een hoog actualiteitsgehalte en zijn interessant voor alle studenten van het domein BMR. Het VWO-programma wordt aangeboden naast het reguliere programma in de propedeuse en het eerste semester van het tweede jaar. Het VWO-programma heeft een omvang van 30 credits (nl. drie semesters van 10 EC). Het 17

18 VWO-programma wordt aangeboden op gevorderd niveau en kan (afhankelijk van de routes binnen de opleiding) de mogelijkheid tot versnelling van de studie bieden van een half jaar. Pre-departure Wanneer je voor langere tijd in het buitenland verblijft (studie, stage of afstuderen) is het van groot belang dat je goed voorbereid op weg gaat. Voorafgaand aan ieder semester organiseert Bureau Buitenland daarom een pre-departure briefing. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan interculturele vaardigheden en veiligheidsrisico s. Deelname aan deze bijeenkomst voorafgaand aan het semester dat het buitenlandsemester plaats zal hebben is verplicht voor iedere student die aan een dergelijk traject deel gaat nemen. Deelname is een voorwaarde voor toekenning van de credits behaald gedurende het buitenlandsemester. Learning Agreements Een Learning Agreement wordt gebruikt om een door de student in het buitenland te volgen studieprogramma vast te leggen en te accorderen. Het format voor studenten die in het kader van studiepuntmobiliteit bij een Erasmuspartner van Windesheim gaan studeren, wordt verstrekt door de Europese Commissie (via de Nuffic). Ook studenten die in het kader van studiepuntmobiliteit bij een niet- Erasmuspartner van Windesheim gaan studeren, leggen afspraken over het te volgen programma en het aantal te behalen credits vast in een Learning Agreement. Voor deze groep kan het format van de Europese Commissie worden gebruikt, met weglating van het Erasmus-logo. Learning Agreements worden opgesteld door de student in overleg met de coördinator internationalisering van zijn/haar domein en goedgekeurd door de examencommissie. De examencommissie delegeert deze bevoegdheid evt. aan de coördinator internationalisering van het betreffende domein. Een geldig Learning Agreement bevat minimaal: een vermelding van de naam van de student, studieperiode bij de gastinstelling, naam van de zendende en ontvangende instelling, course titles, course codes (indien beschikbaar), ECTS-credits per course, en handtekeningen en data van ondertekening van de coördinator internationalisering, de gastinstelling en de student. Learning Agreements worden vóór of maximaal 2 weken na aanvang van het uitwisselingssemester door alle partijen (i.e. domeincoördinator internationalisering van Windesheim, gastinstelling, student) ondertekend. Alle wijzigingen op het oorspronkelijk geaccordeerde Learning Agreement worden vastgelegd op het formulier Changes to the original proposed Learning Agreement en per ommegaande door de drie partijen ondertekend. Op het (gewijzigde) Learning Agreement vermelde ECTS-credits worden na afloop van het uitwisselingssemester één-op-één toegekend aan de student, tenzij er sprake is van een onvoldoende beoordeling door de gastinstelling. De beoordeling van de gastinstelling wordt overgenomen door de examencommissie. De student is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het Learning Agreement bij Bureau Buitenland t.b.v. de toekenning van de Erasmusbeurs. Hierover wordt door Bureau Buitenland schriftelijk gecommuniceerd met de student. Verwerking van credits in Educator na studie of stage in het buitenland Nadat de in het buitenland behaalde credits (conform Learning Agreement) zijn goedgekeurd door de examencommissie, worden deze door de studievoortgangsadministratie van het domein in Educator verwerkt onder vermelding van study abroad of placement abroad, met daaraan toegevoegd (in het geval van study abroad) de naam en de locatie (i.e. plaats, land) van de partnerinstelling Overzicht onderwijseenheden Een overzicht van het aangeboden onderwijs binnen de opleiding Communicatie kun je hier vinden. Hier staat het overzicht van alle aangeboden minors. Voor elke opleiding gelden specifieke entreevoorwaarden. Voor de minors geldt altijd dat er voldoende belangstelling dient te zijn om de minor te kunnen aanbieden. Het aanbod is dan ook altijd onder voorbehoud. 18

19 De opleiding is in het schooljaar in het eerste jaar gestart met een nieuw curriculum. Het oude curriculum zal per jaar uitfaseren. Studenten hebben recht op minimaal drie kansen om de onderwijseenheden die horen bij het curriculum van het cohort waarin ze zijn gestart te halen; twee keer lopende dat studiejaar en één keer in het studiejaar dat daarop volgt. De overgangsregeling van oud naar nieuw onderwijs is beschreven in het OER: Hoofdstuk zes en acht bevatten relevante informatie over de duur van de geldigheid van cijfers en de overgangsregeling. In het schooljaar was het mogelijk om de onderwijseenheden van het oude tweede jaar nog af te ronden in de oude stijl. Vanaf het schooljaar werden de toetsen van dit oude onderwijsprogramma niet meer aangeboden. Hieronder volgt een conversietabel van het oude naar het nieuwe tweede jaar. Studenten die dus nog vakken uit het oude tweede jaar hebben openstaan, dienen dus de nieuwe tweedejaars vakken/projecten te volgen om alsnog de punten voor het tweede jaar te kunnen behalen. Oude tweede jaar M5M6 (onderwijs waarvan de toetsen het laatst werden aangeboden in schooljaar ) Project Marketingcommunicatie (BECO.PR.M5.V1213 en eerdere jaren) Marketingcommunicatiestrategie (BECO.MC.M5.V1213 en eerdere jaren) Sociologie (BECO.SO.M5.V1213 en eerdere jaren) Toegepast Communicatie Onderzoek (BECO.TCO.M56V1213 en eerdere jaren) Training Gesprekstechnieken (BECO.TB.M5.V1213 en eerdere jaren) Means of Communication 1 (BECO.EN.M5.V1213 en eerdere jaren) Project Voorlichtingscampagnes 9BECO.PR.M6.V1213 en eerdere jaren) Interculturele Communicatie (BECO.ICC.M6.V1213 en eerdere jaren) Psychologie (BECO.PS.M6.V1213 en eerdere jaren) Schrijven 3 (BECO.TB.M6.V1213 en eerdere jaren) Means of Communication 2 (BECO.EN.M6.V1213 en eerdere jaren) Nieuwe tweede jaar M3.1 M3.2 (onderwijs dat is gestart in schooljaar ) Project M3.1 Storylistening (COMvM3.PJ1.1516) Klantbeleving (COMvM3.KB.1516) Mens en Samenleving (COMvM1.MS.1516) Het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek (COMvM3.TCO en COMvM3.TCO2.1516) Gespreksvaardigheden (COMvM3.GV.1516) Engels 1 (COMvM3.EN1.1516) Project M3.2 Projectweek de Verleiding (COMvM3.PJ2.1515) Interaction Design (COMvM1.IxD.1516) Communicatie Nu (COMvM3.CN.1516) Storytelling (COMvM3.ST.1516) Engels 2 (COMvM3.EN2.1516) Voor het oude derde jaar (M9M10) geldt dat dit programma nog één keer werd aangeboden in het eerste semester van het schooljaar In het schooljaar zal er dan nog voor de laatste keer twee keer een herkansing worden aangeboden voor de vakken/projecten van M9M10. Deze kansen worden meteen in het eerste semester aangeboden. 19

20 De deeltijdopleiding is in het schooljaar gestopt. Er is in dat jaar geen nieuwe instroom meer toegelaten en het eerstejaars programma is niet gestart. Studenten die voor het schooljaar gestart zijn met de deeltijd opleiding en de studie tussentijds niet onderbroken hebben, worden in gelegenheid gesteld hun studie af te ronden. In het schooljaar werden voor het laatst de lessen van het tweede jaar aangeboden (de onderdelen Minor Duurzaam Ondernemen en M5/ M5M6). In het schooljaar worden voor het laatst de lessen aangeboden die horen bij de laatste fase van de studie: de lessen van de Minor Online Communicatie en Marketing en M9M10. Dit betekent concreet dat er vanaf het schooljaar geen lessen meer worden aangeboden in de deeltijdopleiding. Wel worden er dan nog herkansingen aangeboden. Let op! De stofplanning en literatuur voor de toetsen kunnen altijd enigszins afwijken van de toetsen die je eerder hebt gemaakt. Controleer altijd Educator en de studiewijzer op mogelijke afwijkingen op de stofplanning en literatuur! Raadpleeg de tentamenplanning van het schooljaar (zie Sharenet) voor de koppeling van de codes van de oude vakken/projecten met de codes van dit schooljaar. Indien je veel achterstanden hebt en/of nog onderwijseenheden open hebt staan die niet meer worden aangeboden dan is van belang contact te zoeken met de studievoortgangsadviseur. Samen met de studievoortgangsadviseur kun je dan een studieplanning maken Accreditatie Het laatste bezoek van de NQA was op 14 april Het besluit tot accreditatie van de NVAO is gekomen op 11 april Het besluit treedt in werking op 1 januari 2012 en is van kracht tot en met 3 juli

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Communicatie HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Hogeschool Windesheim Zwolle Deze onderwijs- en examenregeling is alleen van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bachelor of Business Administration (B BA) voltijd accreditatiedatum 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management Croho: 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 voltijd Accreditatiedatum: 1 januari 2011 31 december

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding HBO-Rechten Bachelor of Laws (LLB) CROHO-nummer 39205 Voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli 2013 is

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] Voltijd / deeltijd Accreditatie 2009 tot 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd / afstandsleren Accreditatie: 01-01-2012 t/m 31-12-2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Schooljaar HBO-Bachelor Communicatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Schooljaar HBO-Bachelor Communicatie OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Schooljaar 2016-2017 HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Let op! Deze onderwijs- en examenregeling voor het schooljaar 2016-2017 is alleen van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration (BBA) Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding FSM Bachelor (Bsc) FSM CROHO: 34414 Voltijd / duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Financial Services Management Bachelor (Bsc) FSM CROHO-nummer: 34414 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / duaal Deze onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Christelijke Hogeschool Windesheim VOLTIJD Accreditatietermijn

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Let op! Deze onderwijs- en examenregeling voor het schooljaar 2017-2018 is alleen van toepassing op studenten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding HBO-Rechten Bachelor of Laws (LLB) Croho-nummer 39205 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde MER] Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2016-2017 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 SNS voor cohort 2015-2016 en 2016-2017 Bachelor Degree in Business

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Human Resource Management [34609] Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort tot het

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING . OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 Bachelor Logistiek en Economie [CROHO-33436] voltijd Accreditatieperiode: dec. 2012 dec. 2017 INHOUDSOPGAVE: INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS-

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Rechten. VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Rechten. VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205 OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 HBO-Rechten VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs-

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Small Business en Retail Management 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) Voltijd Christelijke Hogeschool Windesheim Deze onderwijs-

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Bachelor Journalistiek CROHO-nummer 34686 Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 SNS voor cohort vanaf 2015-2016 Bachelor Degree in Business Administration

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2015-2016 Bachelor Journalistiek CROHO-nummer 34686 Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE VOOR DE VOLTIJDSE, DEELTIJDSE EN DUALE BACHELOROPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 . OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] VOOR DE DEELTIJDSE BACHELOR DEGREE-OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Doel en context van deze onderwijs-

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie