Studentenstatuut Opleidingsdeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Opleidingsdeel"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding 2. - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld 3. - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding 3.1.a - De propedeutische fase 3.1.b - De postpropedeutische of hoofdfase 3.1.c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Accreditatie

3 INLEIDING In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met de Regels Examencommissie is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In het OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of het OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van het OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Regels Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Enkele opleidingen hebben een deel van het studentenstatuut verwerkt in een studiegids. In deze gids staat, naast enkele regelingen uit het statuut, ook nog andere informatie over de opleiding. Bijvoorbeeld een overzicht van alle docenten en de openingstijden van de Servicebalie. Naast het OER en de Regels Examencommissie zijn er nog meer regelingen. Deze zijn alle in het Studentenstatuut opgenomen. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacy-regels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet en WISE. 1. OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen 3

4 vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nòg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam ѐn didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied heen kan kijken De onderwijsleeractiviteiten De opleiding onderscheidt vier leerlijnen: de integrale leerlijn (= projecten met kenmerkende beroepssituaties), de conceptuele leerlijn (= kennismodules), de vaardighedenleerlijn (inclusief talen) en de reflectieve leerlijn(= SLB). Elk onderwijsblok kent een project waarin integratie van de verschillende vakgebieden plaatsvindt. Studenten werken in projecten aan beroepstaken in een bepaalde beroepscontext. Binnen de kennis- en vaardighedenmodules zijn studietaken gedefinieerd. Vanaf februari 2015 zal het laatste onderwijsdeel van de major dat zich binnen de school afspeelt (M5), plaatsvinden in een Community-setting. Hierin wordt de strikte indeling in de leerlijnen losgelaten. Er zullen nog wel kennis- en vaardighedenlessen zijn en ook zal er gewerkt worden aan integrale beroepsproducten. Maar de flexibiliteit en dynamiek is groter en er zal ook deels sprake zijn van just-in-time onderwijs. 4

5 De student krijgt in de major te maken met een concentrische opbouw waarbij er sprake is van drie niveaus: basis, gevorderd en bachelor (waarbij de sturing steeds minder wordt en de complexiteit steeds meer toeneemt). Zowel de beroepsspecifieke als de hbo-competenties maken deel uit van het majorprogramma. In de minors werkt de student aan verbredende competenties, resp. meer gespecialiseerde competenties aansluitend op de beroepskeuze. Studenten van het cohort en later zullen als tweede minor altijd een minor moeten kiezen waarin sprake is van meer gespecialiseerde competenties. Er is dan sprake van een profielkeuze (meer hierover in 1.3: de inrichting van de opleiding ) Studiebegeleiding Studenten kunnen in de verschillende fasen van de opleiding bij de volgende personen terecht indien ze advies willen en vragen, opmerkingen en/of klachten hebben. Op Sharenet bij de Community Communicatie staat onderstaande lijst met daarbij de bijbehorende contactpersonen. Hier is voor gekozen omdat gedurende het schooljaar er mogelijk wijzigingen kunnen optreden. Sharenet is daarom het meest geschikte medium om dit soort informatie te concretiseren. Vragen, opmerkingen, klachten over: Afzonderlijke vakken en/of projecten Het gemeenschappelijke onderwijs in de propedeuse: M1.1 en M1.2 Het onderwijs voor COM studenten in de eerste 1.5 jaar van de opleiding: M1, M2 en M3 De praktijkonderdelen in de opleiding: Stage (M4) en Afstuderen (M6) Het onderwijs op school in de hoofdfase: M5 en de minoren Het onderwijs in de deeltijd Het onderwijs in de minors FGS I en II Het onderwijs in de minor Online Communicatie Het onderwijs in de minor Eventmanagement Het onderwijs in de minor AIDA Het onderwijs in de minor PR Het onderwijs in de minor Concept en Creatie Het onderwijs in de minor Managing Projects Het onderwijs in de minor State of the Art Marketing Alle zaken die voor de hele opleiding Communicatie van belang zijn Taak/Functie Docenten (zie rooster) Coördinator propedeuse Business School Teamleider onderbouw Praktijkadviseur Teamleider bovenbouw De deeltijdcoördinator Coördinator van FGS I en II Coördinator van Online Communicatie Coördinator van Eventmanagement Manager AIDA Coördinator van de minor PR Coördinator van de minor Concept en Creatie Coördinator van de minor Managing Projects Coördinator van de minor State of the Art Marketing Opleidingsmanager 5

6 Daarnaast zijn er nog de volgende specifieke begeleidingsmogelijkheden: Begeleidingsmogelijkheden: Taak/Functie Wie Bespreken van de studievoortgang en begeleiding hierop in het eerste en tweede jaar. SLB-docent SLB-docenten zijn gekoppeld aan klassen: zie rooster Indien je achterstanden hebt opgelopen en vragen hebt en/of advies wilt over het opstellen van reparatieprogramma s en de studievoortgang. De begeleiding van studenten die een bijzondere route volgen, (door een functiebeperking, zoals o.a. dyslexie of autisme, het beoefenen van topsport, of door taalproblemen i.v.m. een andere culturele achtergrond). Alle vragen over en/of hulp bij zaken die niet gaan over de inhoud of organisatie van het onderwijs, zoals vragen over studiekeuze, studiebelemmerende zaken, financiële zaken en beroepszaken. Studievoortgangsadviseur opleiding Communicatie Casemanager Business School Riet Klootwijk: kamer X Henriëtte Lamberink: kamer X Decaan Magda Lokhorst: kamer C Studenten kunnen in het vierde jaar hun tweede minor ook vullen met een deel van een premaster programma. Studenten volgen deze premaster bij de betreffende universiteit. Studieloopbaanbegeleiding De Business School heeft gekozen voor een begeleidingssysteem waarbij de persoonlijke aandacht voor de student centraal staat en waarbij de student steeds meer verantwoordelijkheid leert te nemen voor de eigen studie en loopbaanontwikkeling: van strakke sturing via gedeelde sturing naar losse sturing. In aansluiting op de visie van de hogeschool wordt er binnen de Business School in het kader van de studentbegeleiding een onderscheid gemaakt tussen de basisbegeleiding door de SLB-docent / werkgroepbegeleider & praktijkbegeleiders enerzijds en de specialistische begeleiding door de studievoortgangsadviseur en decaan anderzijds met doorverwijsmogelijkheden naar het studieloopbaancentrum, de studenten-psycholoog en/of het pastoraat (zie ook bovenstaand schema). Belangrijk uitgangspunt is het feit dat studieloopbaanbegeleiding niet op zichzelf staat. Er is een continue pendelbeweging tussen het onderwijs en de studieloopbaanbegeleiding. De vijf beroepstaken die voor SLB zijn gedefinieerd, worden op drie niveaus afgetoetst. Deze staan hier beschreven. Voor een goede doorstroom naar een verwante masteropleiding in het Wetenschappelijk Onderwijs kunnen studenten terecht bij de studievoortgangsadviseur van de opleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Het programma van de opleiding heeft een overzichtelijke en eenduidige indeling in vier perioden die voor alle studiejaren gelijk is. Elke periode omvat tien weken bestaande uit zeven lesweken, een studieweek en twee tentamenweken. De tentamens worden in ieder geval twee maal per jaar aangeboden. De herkansingen worden aangeboden in de tentamenperiode van de eerstvolgende onderwijsperiode, tenzij de onderwijsperiode nogmaals wordt aangeboden binnen hetzelfde cursusjaar. In Educator staat de normering van de onderwijseenheden met wijze van toetsing, weging en vermelding van studiepunten 6

7 expliciet digitaal vermeld. Via ShareNet worden tijdig de tentamenroosters voor studenten gepubliceerd. Bovendien hebben studenten de mogelijkheid om te allen tijde digitaal hun cijferlijst in te zien. Het digitaal inschrijven voor tentamens is verplicht. De programmering van de studieonderdelen is onder meer gericht op volgtijdelijkheid van onderwijs in niveaus en een goede spreiding van de studielast, nl. 60 EC (=studiepunten) per jaar en gemiddeld 15 EC per onderwijsperiode. Soms is er sprake van lintmodules en/of projecten, waardoor niet alle 15 EC per periode ook worden uitgekeerd. Wel is de studiebelasting per periode gerelateerd aan deze 15 EC. Er zijn studiewijzers waarin de leerdoelen, de werk- en toetsvormen en de studietaken inclusief planning zijn beschreven. Deze studiewijzers staan op de digitale leeromgeving: Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de deeltijd. Studenten die (grote) achterstanden oplopen, dienen samen met de studievoortgangsadviseur een inhaalprogramma op te stellen en voor te leggen aan de examencommissie. Hiervoor worden door de examencommissie per student studiecontracten opgesteld. Het OER geeft daartoe richtlijnen. Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale faciliteiten zoals extra tijd bij dyslexie, aangepast lesmateriaal bij slechtziendheid en ondersteuning bij het maken van tentamens in geval van RSIklachten. Voor de maatregelen in het kader van studeren met een functiebeperking (SMF) wordt verwezen naar deel 2 Onderwijs- en Examenreglement, artikel 4.4. De beoordeling van het Onderwijs- en examenreglement als bedoeld in artikel 7.14 WHW (evaluaties). De doelen van de evaluaties zijn veelal tweeledig: ten eerste is het strategische doel het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij wordt de PDCA-cyclus gehanteerd. Ten tweede heeft elk evaluatieonderzoek een operationeel doel, bijvoorbeeld het signaleren van mogelijke problemen. De evaluatie van de opleiding vindt plaats op verschillende niveaus. Het eerste niveau betreft de externe evaluaties, bijvoorbeeld door de NVAO die aan de hand van vooraf opgestelde criteria opleidingen voor Hoger Beroepsonderwijs accrediteert. Onder de externe evaluaties behoren ook de onderzoeken van de Nationale Studenten Enquête, de Keuzegids of Elsevier. Het tweede niveau betreft de interne evaluaties. Hierbinnen maken we onderscheid tussen de evaluaties van de hogeschool en de opleiding. De hogeschool evalueert de bacheloropleidingen op onderdelen en thema s vergelijkenderwijs (bijv. organisatie en opzet van de voorlichtingsdagen). De opleidingsevaluaties hebben met name betrekking op het meten, bespreken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. De opleiding hanteert hierbij een werkwijze aan de hand van de PDCA-cyclus. Aan het begin van ieder studiejaar wordt door de hogeschoolhoofddocent een evaluatiejaarplan geschreven waarin die majors en minors staan vermeld, die in het komende studiejaar geëvalueerd worden. Na iedere onderwijsperiode wordt het onderwijs geëvalueerd met docenten en studenten. Verbeteracties die hieruit voortvloeien worden uitgevoerd door de desbetreffende verantwoordelijken. Aan het einde van het studiejaar worden in een stand-van-zaken-notitie de gerealiseerde en niet gerealiseerde verbeteracties beschreven. Actiepunten die meer tijd vragen worden opgenomen in het Activiteitenplan van het jaar daarop. Onderwijsevaluatieresultaten, verslagen van panelgesprekken en bijeenkomsten met docenten en de stand-van-zaken-notitie worden op de community-site geplaatst. De programmaonderdelen die buitenschools plaatsvinden (stage en afstuderen) worden eveneens geëvalueerd. Ook onder de bedrijfsmentoren wordt een evaluatie uitgezet. Ook voor deze evaluaties geldt dat de gehele PDCA-cyclus wordt doorlopen. 7

8 Vorm van de opleiding Het onderwijs in de opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd. De studiepuntentabellen van beide onderwijsvormen staan hieronder vermeld. Voltijd-variant Deeltijd-variant Minoren Het voltijdonderwijs vindt overdag plaats. Studenten die voltijdonderwijs volgen, dienen in de schoolweken beschikbaar te zijn voor hun studie. Lessen kunnen worden ingeroosterd van 8.30 uur tot uur. Het kan voorkomen dat er soms in de avonduren een tentamen wordt afgenomen. Onderwijs gericht op verzwaring of verkorting van het programma (de zogenaamde honourstracks en versnelde routes) kan plaatsvinden in de avonduren. De lessen voor het deeltijdonderwijs vinden doorgaans plaats in de avonduren. Indien door uitval een deeltijdklas een te gering aantal studenten bevat om het onderwijs op een goede manier te kunnen vormgeven, dan zullen bepaalde lessen ook overdag worden aangeboden. De deeltijdklas schuift dan aan bij een voltijdklas. Studenten dienen er rekening mee te houden dat ze gedurende de werkweek ook tijd moeten vrij maken voor zelfstudie. Sommige opdrachten kunnen uitgevoerd worden op de werkvloer, mits de student in de context van het beroep werkt DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding Met de opleiding Communicatie wordt beoogd de student en/of cursist vereiste competenties bij te brengen die hij nodig heeft om te goed kunnen functioneren als zelfstandige beroepsbeoefenaar in de context van het communicatievak. Studenten die zijn afgestudeerd bij de opleiding Communicatie zijn startklaar om als junior communicatiemedewerker of -adviseur bij verschillende typen organisaties en communicatiebureaus aan de slag te kunnen. Cursisten die een leergang of opfriscursus volgen, worden verrijkt met actuele inzichten die ze kunnen toepassen in de praktijk. De opleiding Communicatie maakt deel uit van de Business School, waarin studenten worden opgeleid tot professionals met een brede business blik. Voor communicatiestudenten betekent dit dat ze complexe communicatievraagstukken in een breed maatschappelijk en businessperspectief kunnen plaatsen en ze onderbouwde communicatie adviezen kunnen opleveren en effectieve communicatiemiddelen en concepten kunnen (laten) realiseren De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Het curriculum van de opleiding Communicatie is gebaseerd op het communicatie competentieprofiel dat door het Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen is vastgesteld (LOCO). Dit profiel is geüpdatet in 2011 en is gekoppeld aan de beschrijvingen van beroepsprofielen van Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. Alle onderwijseenheden in het majorprogramma zijn expliciet verbonden aan de competenties van het nieuwe profiel. Alle onderwijseenheden die zijn ontwikkeld voor schooljaar waren nog verbonden met het oude LOCO-profiel. In het oude profiel wordt gesproken over negen competenties. In het nieuwe profiel is een aantal competenties geclusterd en is het aantal competenties teruggebracht naar vijf. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen opgetreden in de competenties, waardoor de oude competentieset 8

9 nog steeds van toepassing is. Wel zijn de competenties meer uitgewerkt in termen van kennis en vaardigheden, waarmee de aansluiting met het onderwijs duidelijker is geworden. Omdat in de blauwdrukken en beschrijvingen van de oude onderwijseenheden uit de hoofdfase dus nog wel verwezen wordt naar de oude competentienummers, is er een conversietabel opgenomen. In deze conversietabel wordt aangegeven wat de match is tussen de oude competentieset en de nieuwe competentieset. De conversietabel is hier te vinden. Het nieuwe competentieprofiel bevat voorbeelden van beroepshandelingen en beroepsproducten. Ook wordt er richting gegeven aan de kennisonderdelen en vaardigheden die een rol spelen bij de betreffende competenties. In mei 2013 is er vanuit het LOCO een start gemaakt met het opstellen van een opleidingsprofiel. Het competentieprofiel maakt hier onderdeel van uit. Het opleidingsprofiel is hier te vinden. Momenteel wordt nog gewerkt aan een uitwerking van dit opleidingsprofiel in samenwerking met het werkveld Inhoud van de opleiding Voltijd: Nieuw curriculum met profielen In is de opleiding gestart met het implementeren van een nieuw curriculum. Het nieuwe curriculum wordt gefaseerd ingevoerd. Er is in gestart met een nieuwe propedeuse. Het tweede jaar is in schooljaar geïmplementeerd en jaar drie en vier worden in schooljaar geïmplementeerd. Aanleiding voor de vernieuwing waren de ontwikkelingen in de samenleving en de veranderingen in het communicatievak. Waar in de major in het curriculum van het accent lag op analyseren en plannen schrijven, is er nu ook aandacht voor het creatieve proces zodat studenten leren te schakelen tussen beleid en creatie. Dit sluit goed aan bij de vernieuwde beroepsprofielen van de Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. De opleiding leidt op tot allround communicatieprofessionals. Dit betekent dat alle studenten werken aan de competenties zoals weergegeven onder Daarnaast is het mogelijk dat studenten zich kunnen specialiseren en zich in enkele competenties verder kunnen ontwikkelen. Studenten kunnen hierbij kiezen uit twee profielen 1 : Het profiel Creatie en Communicatie: in dit profiel staat het verder ontwikkelen van de competenties Plannen & organiseren en Creëren & realiseren centraal. Het profiel Communicatiebeleid en -strategie: in dit profiel staat het verder ontwikkelen van de competentie Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid centraal, eventueel in combinatie met de competentie Representeren. De competentie Onderzoeken & analyseren speelt in beide profielen een belangrijke rol. Met het profiel Creatie en Communicatie worden studenten vooral voorbereid op de werkzaamheden van de creatieve en organiserende kant van het vakgebied. Samenwerking met ICT ers is dan bijvoorbeeld van belang. Daarom is er bij dit profiel gekozen voor een samenwerking met de ICT-opleidingen in de vorm van een gezamenlijke minor Concept en Creatie. Ook kunnen studenten in dit profiel kiezen voor een meer schrijversgerichte, journalistieke oriëntatie. Daarom is er tevens een samenwerking met de opleiding Journalistiek in de vorm van de minor Storytelling. 1 Een profiel wordt gevormd door de keuze van de minors en de invulling van de buitenschoolse praktijkcomponenten, de stage en het afstuderen. 9

10 Met het profiel Communicatiebeleid en -strategie worden studenten vooral voorbereid op de rol van (strategisch) communicatieadviseur of communicatiebeleidsmedewerker. Samenwerking met andere disciplines in de organisatie is dan belangrijk. In dit profiel is er dan ook samenwerking met andere Businessopleidingen bijvoorbeeld in de vorm van de minor Managing Projects in a Globalised World waarin studenten vanuit verschillende Businessopleidingen werken aan multidisciplinaire opdrachten. De major van de opleiding Communicatie is gericht op de breedte van het vakgebied. Er is aandacht voor zowel de ambachtelijke creatiekant van het vakgebied als de strategische, beleidsmatige kant. Studenten leren basistechnieken op het gebied van contentproductie. waarbij er aandacht is voor tekstschrijven en beeldtaal (on- en offline). Het taalonderwijs (zowel Engels als Nederlands) heeft een prominente plek in het curriculum. Daarnaast is er ook veel aandacht voor communicatieonderzoek en beleids- en strategieontwikkeling. Ook wordt er aandacht geschonken aan actuele maatschappelijke vraagstukken en de businesscontext. Bij de projecten vindt de integratie van de verschillende vakgebieden plaats en werken studenten aan verschillende beroepsproducten. Deeltijd Het deeltijdonderwijs is door de kleine aantallen anders ingericht. Studenten kunnen daar geen minors en profielen kiezen. Alle studenten die gestart zijn voor schooljaar volgden verplicht de twee minors Praktijkoriëntatie en Duurzaam Ondernemen. Vanaf schooljaar is de minor Praktijkoriëntatie vervangen door de minor Online Communicatie. Op deze manier worden de meest actuele inzichten geborgd in het deeltijdonderwijs. Het majorprogramma in de deeltijd sluit nog aan op het majorprogramma van de voltijd dat is gestart voor De reden hiervoor is dat in dit programma het accent nog ligt op beleid en strategie. Omdat er gezien de kleine aantallen geen keuzemogelijkheden zijn, wordt er voor gekozen in het deeltijdprogramma niet twee profielen maar één profiel centraal te zetten. Gekozen is voor het profiel beleid en strategie omdat dit het beste aansluit bij de doelgroep. Onderstaande tekst geldt voor de propedeuse en de hoofdfase van de opleidingen AC, B-MER, CE, COM, FSM, HBO-Rechten en HRM voor zover het betrekking heeft op de hoofdfase omdat laatstgenoemde opleidingen in geen instroom in het eerste jaar hebben. Omvang van de opleiding in EC De deeltijdopleiding heeft een omvang van 240 EC. De studieduur bedraagt 4 jaar. Ieder studiejaar kan 60 EC worden behaald. Intakegesprek Met alle potentiële studenten (duaal en deeltijd) wordt na aanmelding en het uitvoeren van de toelatingsprocedure een intakegesprek gevoerd, waarin de motivatie, de studievaardigheden en werkervaring van de student besproken worden. Het intakegesprek vindt voor de inschrijving plaats. (Een student is ingeschreven als hij toelaatbaar is en het collegegeld heeft betaald.) De student krijgt tijdens een intakegesprek informatie over factoren die bepalend kunnen zijn voor het succesvol doorlopen van een opleiding. Het gesprek is adviserend van karakter en ondersteunt een potentiële student bij het maken van de keuze om met een opleiding te starten. De potentiële student wordt zo beter voorbereid op de studie. Volwassenen combineren veelal werk met studie en dat maakt een goede motivatie en juiste studiehouding (inclusief voldoende tijd in de agenda) noodzakelijk. De potentiële student is niet verplicht om deel te nemen aan een intakegesprek. Een intakegesprek is gratis. Werken met het praktijkportfolio De opleiding wil de deeltijdstudent in de gelegenheid stellen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij zijn werkplek en werkervaring. Daarom wordt er binnen de deeltijdopleidingen gewerkt met het praktijkportfolio. Dit houdt in dat de student bij aanvang van de opleiding onder begeleiding van docenten start met het vullen van een portfolio met beroepsproducten. De student kan de beroepsproducten tijdens de opleiding maken, maar kan ook bewijzen van eerdere werkervaringen verzamelen. 10

11 Aan het eind van de propedeuse en de stage wordt het portfolio beoordeeld en voert de student een assessmentgesprek met twee assessoren. Bij de beoordeling aan het eind van de propedeuse kan blijken dat de student sommige beroepstaken al op gevorderd niveau beheerst. Als de student na het vullen van het praktijkportfolio aan het eind van de propedeuse voldoet aan alle eisen (cesuur) van de stage kan hij de studie versnellen. De maximale mogelijkheid tot versnelling is een half jaar. Het is voor het vullen van het praktijkportfolio daarom van belang om relevante werkervaring te hebben. Relevante werkervaring wil zeggen dat de student een functie heeft waarin de vereiste competenties van de desbetreffende opleiding gerealiseerd kunnen worden. Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen: A. De student heeft geen mogelijkheden tot aantoonbare relevante werkzaamheden. Dit betekent dat de student het normale onderwijsprogramma dient te volgen van de integrale leerlijn in de propedeuse (incl. studieloopbaanbegeleiding), de stage en de praktijkminor. B. De student heeft werkervaring en kan zijn portfolio vullen met beroepsproducten vervaardigd tijdens zijn werkervaring (van maximaal vijf jaar geleden) dan wel met beroepsproducten die hij tijdens de opleiding maakt. Verlenen van vrijstellingen Het verlenen van vrijstellingen vindt plaats nadat de student zich heeft ingeschreven. De student dient een individueel verzoek tot vrijstelling in bij de examencommissie van de opleiding. Op voorhand kan er geen uitspraak worden gedaan over het aantal vrijstellingen. De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor onderwijseenheden op basis van het erkennen van diploma s, getuigschriften en certificaten. De examencommissie is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen op basis van diploma s, getuigschriften en certificaten. Het onderzoek naar het erkennen van diploma s, getuigschriften en certificaten vindt plaats op basis van een inhoudelijke vergelijking van de opleidingen: aantal credits, competenties, doelen, niveau van de competenties, gebruikte literatuur, kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsprocessen en de borging ervan. Het proces (inclusief de verantwoordelijkheden) van het verlenen van vrijstellingen op basis van diploma s, getuigschriften en certificaten is beschreven in het Onderwijs- en Examenreglement en in de Regels Examencommissie. Studielast De studielast van de deeltijdopleidingen bedraagt gemiddeld uur (inclusief de contacturen). De daadwerkelijke studielast verschilt per student en is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding(en) en de relevante werkervaring die een student heeft. Indien de student geen versnelling aan kan brengen op basis van werkervaring dan dient hij alsnog te voldoen aan de eisen van de opleiding waaronder de eisen van de integrale leerlijn en/of de stage en/of de praktijkminor. Dat betekent, dat de studielast gedurende de vier jaar studie gemiddeld hoger ligt dan wel dat de studie langer duurt dan vier jaar De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld De schatting is dat er in Nederland ongeveer communicatieprofessionals werkzaam zijn. Veel van deze professionals werken op de communicatie- of marketingafdeling van een organisatie. Daarnaast is ook een groot deel werkzaam bij een bureau of is een Zelfstandige Communicatie Professional (ZCP er). Vooral de laatste jaren is het aandeel ZCP ers flink gegroeid. Er bestaat enorm veel variatie in bureaus die zich bezighouden met communicatievraagstukken. In de praktijk is de scheiding niet altijd even duidelijk en zit er een zekere mate van overlap tussen de activiteiten van deze bureaus. Grofweg kunnen we de volgende indeling maken: 11

12 Full servicebureaus Dit zijn grote bureaus die in feite alle disciplines in huis hebben. Van ontwerpen tot uitvoeren, van strategiebepaling tot advies. Deze bureaus worden vaak communicatiebureaus genoemd. Limited Servicebureaus Omdat het communicatievak zo enorm breed is, zijn veel communicatieadviesbureaus geneigd zich te specialiseren op één bepaalde vorm van dienstverlening, zoals het ontwikkelen van een communicatiestrategie en het bedenken van concepten, of kiezen ze voor een inhoudelijke specialisatie. Voorbeelden zijn bureaus die zich vooral richten op het organiseren van evenementen en bureaus die gespecialiseerd zijn in PR-vraagstukken. Wel is er een trend zichtbaar dat de kleine Limited Servicebureaus (dit kunnen ook ZCP ers zijn) steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan in de vorm van een netwerkorganisatie, waardoor ook deze bureaus vaak in staat zijn alle type opdrachten aan te nemen. Omdat het vakgebied Communicatie flink is gegroeid en het aantal specialisaties sterk is gestegen, is het onmogelijk om alle vormen en specialisaties van communicatie in de major onder te brengen. In de major wordt dan ook alleen ingezoomd op de werkterreinen die het meest voorkomen bij communicatieafdelingen en full servicebureaus: de hoofdvormen interne, marketing- en organisatiecommunicatie en de afstemming en integratie tussen deze vormen (corporate communicatie). Om aan te sluiten bij de trend van het ontstaan van netwerkorganisaties, werken studenten in de hoofdfase vanuit het Community-concept. Studenten werken dan in een eigen fysieke en digitale omgeving aan verschillende opdrachten. Soms werken ze als groep samen en versterken ze elkaar, maar soms zijn ze ook concurrenten van elkaar omdat ze allemaal hun eigen hoofd boven water moeten houden (zorgen dat ze zelf opdrachten binnenhalen en ook zelf hun punten weten te halen). De minors richten zich op enkele specialistische werkterreinen (Limited Servicebureaus). Kleur van de opleiding We leven in een wereld waarin iedereen met communicatie bezig is en steeds vaker zijn eigen nieuws maakt. Er is dan juist behoefte aan professionals die anderen kunnen sturen, faciliteren, afremmen en begeleiden. Organisaties helpen begrijpelijk beleid te maken en te begeleiden dit op een goede manier uit te dragen, is de kern van het communicatievak. In zijn de competenties geschetst die een toekomstige communicatieprofessional dient te beheersen. Dit zijn competenties die de meeste communicatieopleidingen in Nederland centraal hebben staan. Ook de opleiding Communicatie van Windesheim conformeert zich aan deze afspraken. Maar daarnaast leggen we als opleiding het accent op het volgende: I. Waarde(n)volle professional : de opleiding levert studenten af met een zelfbewuste en onderzoekende houding die als kompas hun eigen waarden en talenten hanteren waarbij ze ook oog hebben voor de waarden en talenten van anderen (samenleving, vakgebied, organisaties en individuen). Dit komt vooral tot uiting in SLB (zelfreflectie en ontwikkeling staat centraal), de onderzoekslijn en vakken en projecten waarin studenten reflecteren op ontwikkelingen in het vakgebied, de samenleving en de organisatie. Voorbeelden van vakken/ projecten zijn: Mens en Samenleving, Communicatie NU, Project de Verleiding De Onderzoekende Professional, Onderzoeken en Analyseren en Representeren en Reflecteren. II. Multidisciplinair denken en handelen: een communicatieprofessional levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitdragen van begrijpelijk en verantwoord beleid. Hierbij is multidisciplinaire samenwerking van belang. De opleiding levert studenten af die kunnen samenwerken met professionals met verschillende disciplinaire achtergronden. De studenten fungeren hierbij als volwaardig gesprekspartner en weten het belang van communicatie duidelijk te maken en toe te passen bij multidisciplinaire vraagstukken. 12

13 Dit komt vooral tot uiting in vakken als Organisatiekunde, Gesprekstechnieken, Strategisch adviseren over communicatiebeleid, Plannen en organiseren en de samenwerking met andere opleidingen in de multidisciplinaire minors. III. Professioneel schrijven: in de huidige maatschappij lijkt het beeld steeds meer het schrift te verdringen. Toch is het ook in de hedendaagse maatschappij nog steeds heel belangrijk dat mensen lezen en zelf schrijven. Dit helpt mensen onder meer in het scheiden van hoofd- en bijzaken en het (laten) verlenen van betekenissen. Voor een communicatieprofessional zal het kunnen schrijven van een goede tekst ook altijd een belangrijke taak blijven. De opleiding kiest er dan ook bewust voor het schrijfonderwijs een belangrijke plek te geven in het curriculum zodat zij studenten kan afleveren die op een (beginnend) professioneel niveau kunnen schrijven. Dit komt vooral tot uiting in de schrijfvakken zoals Schriftelijke communicatie, Zakelijke communicatie, Creatief denken en schrijven, Storytelling en Creëren en realiseren. Verbinding opleiding en praktijk Bij de opleiding Communicatie worden de meeste projecten ingevuld met opdrachten uit de praktijk. Meestal is er een opdrachtgever uit de praktijk beschikbaar die in samenwerking met de projectdocenten de opdracht voor het voetlicht brengt. De moduulbeheerder van de projecten is verantwoordelijk voor het werven van opdrachten en onderhoudt contacten met de externe opdrachtgever die betrokken wordt bij de projecten. Bij het Community-concept in M5 wordt er gewerkt met vaste en flexibele opdrachtgevers. Bij de minors van de opleiding Communicatie zijn er structurele samenwerkingsverbanden met het specifieke werkveld waarop de betreffende minors zich richten. Studenten werken minimaal 1 en maximaal 2 jaar in de praktijk. Voltijdstudenten: - minimaal: stage (half jaar) + afstuderen* (half jaar); - maximaal: daarnaast is er de mogelijkheid minors (deels) praktijkgericht in te vullen (bijvoorbeeld de minors AIDA, Event en Managing Projects in a Globalised World). Deeltijdstudenten: - 1 jaar van de studie is praktijk: de stage en het afstuderen. Studenten die beschikken over relevante praktijkervaring en dit kunnen aantonen door middel van een portfolio, kunnen vrijstelling aanvragen bij de examencommissie voor het onderdeel stage. Voor het afstuderen wordt nooit vrijstelling verleend. * Uitzondering hierop zijn de studenten die afstuderen bij een lectoraat. Ze haken met hun afstudeeropdracht aan op de onderzoekslijnen van het betreffende lectoraat. Verder worden er door de opleiding de volgende zaken in gang gezet om contact te blijven houden met het werkveld: De opleiding vindt het belangrijk dat alle docenten contact blijven houden met de praktijk. Er is dan ook bewust voor gekozen om zoveel mogelijk docenten in te zetten bij het begeleiden van stagiaires en/of afstudeerders. Daarnaast kunnen docenten zelf ook stage lopen. Een aantal docenten is betrokken bij het verrichten van onderzoek bij het kenniscentrum en het opzetten en uitvoeren van contractactiviteiten voor externen. De inzichten die worden opgedaan bij onderzoek en ondernemen worden ingebracht bij het onderwijs. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. Er is een werkveldcommissie die de opleiding gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die spelen in het werkveld en de opleiding. 13

14 De opleiding heeft op de volgende manier contact met alumni: er is een eigen Linked In groep voor alumni en enkele alumni treden op als gastspreker/docent en/of opdrachtgever en/of stagementor. Ook worden er af en toe alumnibijeenkomsten georganiseerd INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding De opleiding is opgebouwd uit een major en twee minors. De major van 180 EC bevat de beroepsspecifieke competenties en de hbo-competenties en bestaat uit de propedeuse, het eerste semester in het tweede jaar (M1, M2 en M3), de stage (M4), een semester na de stage (M5) en de afsluitende afstudeeropdracht (M6). Bij de formulering van de competenties baseert de opleiding Communicatie zich op de Landelijke beroepscompetenties van de croho-opleidingen (zie ook 1.2.2). Het thema van het eerste semester is kennismaking met organisaties en het communicatievak. In het tweede semester wordt de kennismaking met het vak communicatie verder uitgediept, waarbij het ene blok inzoomt op Creatie en communicatie en het andere blok op Beleid en strategie. In de major van het tweede jaar (M3.1 en M3.2) staat het thema de #dncp (de nieuwe communicatieprofessional) centraal. In dit semester worden de kenmerken van de #dncp gekoppeld aan de vakken en projecten. Het thema van het derde jaar is Communicatie in een dynamische omgeving. Om het diploma te halen voor de opleiding van zijn keuze is voor de student een combinatie van de major met de minors (2 keer 30 EC) verplicht. Met de keuze van de minors kan de student zelf accenten leggen en zo zijn profiel vormgeven (zie ook 1.2.3). Een minor kan nauw aansluiten bij de beroepsopleiding en daarmee een specialistisch karakter krijgen. Ook kan ervoor gekozen worden juist in een verbredende minor te gaan werken binnen een ander beroepenveld. In het derde jaar gaan studenten een half jaar op stage en de studie wordt in het vierde jaar met een afstudeeropdracht afgerond. Uitgangspunt is dat studenten de stage en het afstuderen bij twee verschillende organisaties doorlopen. Studenten die zowel de stage als het afstuderen bij dezelfde organisatie willen invullen, dienen toestemming te krijgen van de examencommissie. Dit geldt overigens niet voor deeltijdstudenten, aangezien zij vaak gebonden zijn aan hun eigen werkgever. Ingangseisen voor onderdelen van major en minors garanderen een opbouw in niveaus en het behalen van het bachelorniveau. Deze ingangseisen zijn in het algemeen: ingangseis voor de stage en afstuderen (stage- en afstudeernormen): deze zijn hier in te zien. ingangseis voor de tweede minor en M5: stage afgerond en alles op gevorderd niveau doorlopen. Wat voor de overige specifieke ingangseisen geldt zijn in te zien bij de onderwijsbeschrijvingen van de onderwijseenheden in Educator. Binnen het vierjarige bachelorprogramma worden 8 EC besteed aan studieloopbaanbegeleiding (SLB). Studenten van cohort en later kiezen een profiel. Een profiel wordt gevormd door de keuze van de tweede minor en de inrichting van het afstudeertraject. De volgende tabel geeft een overzicht van de verplichte route die studenten doorlopen. Elk semester heeft 2 periodes. Een student die wil afwijken van deze route dient toestemming te vragen aan de examencommissie. De onderdelen in het groen zijn de onderdelen waarin studenten zelf keuzes kunnen 14

15 maken (context en onderwerp). Iedere periode heeft een eigen code. Vanaf schooljaar zijn er nieuwe codes ingevoerd. Deze staan in onderstaande tabel. Voor de studenten die voor die tijd zijn ingestroomd wordt de oude benaming nog gehanteerd. Deze staat tussen haakjes. Periode 1 (per jaar 15 EC) Periode 2 (per jaar 15 EC) Periode 3 (per jaar 15 EC) Periode 4 (per jaar 15 EC) VTO 4 (60 EC) 2 e minor of premaster * 2 e minor of premaster * Major: M6 = afstuderen (M11) Major: M6 = afstuderen (M12) VTO 3 Major: M4 = stage Major: M4 = stage Major: M5.1 (M9)* Major: M5.2 (M10)* (60 EC) (M7) (M8) VTO 2 Major: M3.1 (M5) Major: M3.2 (M6) 1 e minor 1 e minor (60 EC) VTO 1 Major: M1.1 (M1) Major : M1.2 (M2) Major: M2.1 (M3) Major: M2.2 (M4) (60 EC) * let op: de onderdelen M5 en de 2 e minor zijn omklapbaar! Onderstaande tabel toont de route voor het deeltijdonderwijs vanaf schooljaar De route in het rood is de route die de studenten volgen die op grond van hun portfolio versnelling kunnen realiseren: DTO Periode 1 (per jaar 15 EC) DTO 4 2 e Minor Online (60 EC) Communicatie Periode 2 (per jaar 15 EC) 2 e minor Online Communicatie Periode 3 (per jaar 15 EC) Major: M6 = afstuderen (M11) Periode 4 (per jaar 15 EC) Major: M6 = afstuderen (M12) DTO 3 (60 EC) Of Major: M6 = afstuderen (M11) Major: M4 = stage (M7) Of Major: M6 = afstuderen (M12) Major: M4 = stage (M8) Major: M5.1 (M9) Major: M5.2 (M10) DTO 2 (60 EC) DTO 1 (60 EC) Of 2 e Minor Online Communicatie Minor Duurzaam ondernemen Of 2 e minor Online Communicatie Minor Duurzaam ondernemen Major: M3.1 (M5) Major: M3.2 (M6) Major: M1.1 (M1) Major : M1.2 (M2) Major: M2.1 (M3) Major: M2.2 (M4) 15

16 De studieroute van de deeltijdstudenten die zijn gestart voor ziet er als volgt uit: DTO 3 Major: M5.1 (M9) Tijdens colleges, In eigen organisatie DTO 2 Tijdens colleges, In eigen organisatie Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Major: M4 = stage (M8) 2 e Minor: Duurzaam ondernemen 1 e Minor: Praktijkoriëntatie Major: M5.2 (M10) Major: M4 = stage (M8) 2 e Minor: Duurzaam ondernemen 1 e Minor: Praktijkoriëntatie Major: M6= afstuderen (M11) Major: M3.1 (M5) Major: M4.1 = stage (M7) Major: M6= afstuderen (M12) Major: M3.2 (M6) Major: M4.1 = stage (M7) DTO 1 Major M1.1 (M1) Major M1.2 (M2) Major M2.1 (M3) Major M2.2 (M4) Tijdens colleges, In eigen organisatie 1 e Minor: Praktijkoriëntatie 1 e Minor: Praktijkoriëntatie Toelichting: Deeltijdstudenten kunnen gedurende hun studie werken aan een praktijkportfolio waarin ze aantonen over de vereiste competenties te beschikken. Studenten die dit niet kunnen combineren met hun dagelijkse werkzaamheden omdat ze niet in een relevante communicatiecontext werkzaam zijn, kunnen de deeltijdopleiding niet in drie jaar afronden en zullen dus een jaar extra moeten reserveren om elders relevante werkervaring op te doen om zo de vereiste competenties te kunnen behalen. 3.1.a - De propedeutische fase Het eerste semester van de propedeuse (blokken M1.1 en M1.2) betreft voor een deel een gemeenschappelijk majorprogramma gekoppeld aan het thema kennismaking met organisaties. De opleiding Communicatie heeft in totaal 14 EC om het opleidingsspecifieke karakter vorm te geven. Studenten maken dan kennis met belangrijke onderdelen van het communicatievak. Dit betreft zowel kennismaking met enkele hoofdvormen van communicatie als kennismaking met enkele vaardigheden. Studenten oriënteren zich vooral in de reflectieve leerlijn (=SLB) op hun gekozen opleiding(en)/beroep (beroepsoriëntatie). Bij SLB worden aan de hand van cijferlijsten en een nulmeting studievoortganggesprekken gevoerd, zodat de student zicht krijgt op zijn functioneren en geschiktheid voor de opleiding. Verdieping op de croho-opleiding, het gekozen beroep, vindt plaats in het tweede semester in de blokken M2.1 en M2.2. Studenten maken dan kennis met de profielen Creatie en Communicatie en Beleid en Strategie. De propedeuse heeft voornamelijk een oriënterende en selecterende functie en in verband daarmee ook een verwijzende functie. Voor februari vindt een voorlopig studieadvies plaats. Als gevolg van de concentrische opbouw van de propedeuse en het brede aanbod van vakken komen de meeste landelijk vastgestelde beroepsspecifieke competenties naast de algemene hbo-competenties op basisniveau aan bod. Daarmee wordt een goede oriëntatie op het werkveld en op de hoofdfasestudie bereikt en leggen de studenten een brede basis van kennis en vaardigheden voor de hoofdfasestudie. Die basis wordt voldoende geacht als de studenten tenminste 54 van de 60 studiepunten (EC) van 16

17 de propedeuse weten te halen (zie ook Onderwijs en Examenreglement) na hun eerste jaar van inschrijving. Mocht dit niet lukken, of wil een student om andere redenen de studie staken, dan kan een beroep worden gedaan op de studentendecaan voor een advies over een vervolgtraject van studie en/of werk. 3.1.b - De postpropedeutische of hoofdfase Voor het behalen van de bachelorgraad dient een pakket (major, incl. minors) met een omvang van 240 EC te zijn afgesloten. Dit geldt voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding. Om in aanmerking te komen voor een bachelorgraad, die past bij een uitstroomprofiel van de opleiding, dient een student minimaal de volgende onderdelen in het domein te hebben afgerond: a. de major (= 180 EC), waarin voor de student de volgende onderdelen vaststaan: de propedeuse in de major (56 EC plus 4 slb-ec); major in jaar 2 (28 EC plus 2 slb EC); een stage in jaar 3 (28 EC plus 2 slb EC); major in jaar 3 of 4 (30 EC); een afstudeerproject/-opdracht in jaar 4, laatste semester (30 EC). De inhoudelijk opbouw van de major is als volgt: in het eerste jaar maken studenten vooral kennis met de businesscontext, de maatschappelijke omgeving en het communicatievak. Bij de projecten staat het vervaardigen van plannen, concepten en middelen centraal. Er is sprake van enige vorm van sturing. Studenten leren vooral de opbouw van en de samenhang tussen plannen en middelen. Door middel van deskresearch verzamelen studenten basisinformatie. In het tweede jaar worden de eisen aan de plannen en de middelen hoger. De inhoudelijke en theoretische onderbouwing speelt nu een grotere rol. De sturing wordt minder. Ook leren studenten hoe ze door middel van veldonderzoek zelf data kunnen verzamelen. De opdrachten zijn vooral operationeel en tactisch van aard. In het laatste majordeel werken studenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten die complex zijn en de sturing is minimaal. Op deze manier worden studenten voorbereid op het afstuderen. De verplichte landelijke beroepscompetenties (zie 1.2.2) worden op bachelorniveau afgesloten in de major van jaar 3 of 4 (M5). Daarnaast kunnen studenten zich nog verder specialiseren in bepaalde competenties of in inhoudelijke onderwerpen in de tweede minor. Tijdens het afstuderen laat de student nog een keer individueel zien dat hij een deel van de competenties (de competenties die horen bij zijn gekozen profiel) op bachelorniveau kan toepassen in de praktijk. De student werkt dan in de rol van de communicatieadviseur of conceptontwikkelaar (afhankelijk van zijn profiel) aan een complexe opdracht in opdracht van een organisatie of lectoraat. b. minors gevolgd binnen of buiten de Business School: één minor op basis- of gevorderd niveau (30 EC); één minor op gevorderd of bachelorniveau passend bij een uitstroomprofiel (30 EC). Studenten die zijn ingestroomd vanaf schooljaar hebben een beperkte keuzevrijheid ten aanzien van het kiezen van de tweede minor. Deze tweede minor maakt namelijk onderdeel uit van het profiel. Daarom kan er alleen een minor worden gekozen die past bij de onderstaande profielen: 17

18 Profielen specifiek voor de opleiding Keuze uit de volgende minors Communicatie Creatie en Communicatie Concept en Creatie: in samenwerking met ICT-opleiding en opleiding Journalistiek Storytelling: wordt aangeboden vanuit de opleiding Journalistiek Studie in het buitenland of andere hogeschool of universiteit waarin de competenties van het profiel Creatie en Communicatie op bachelorniveau centraal staan: voorleggen aan de examencommissie Communicatiebeleid en -strategie Public Relations Fundraising, Grantmaking, Sponsoring II (ingangseis: FGS 1 gevolgd of een inhaalprogramma) Managing Projects (in a Globalized World): in samenwerking met het WHC en B-MER (selectieprocedure) State of the Art Marketing: wordt aangeboden door de opleiding Commerciële Economie (selectieprocedure) Studie in het buitenland of andere hogeschool of universiteit waarin de competenties van het profiel Communicatiebeleid en -strategie op bachelorniveau centraal staan: voorleggen aan de examencommissie Overige profiel Onderzoek Premaster van een universiteit laten indalen. Studenten kunnen een voorstel voor een premaster aan de universiteit van hun keuze voorleggen aan de examencommissie. De student is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de betreffende universiteit. Studenten van het cohort of eerder mogen als tweede minor ook nog een minor op gevorderd niveau kiezen die niet verbonden is aan een van de profielen. Het diplomasupplement biedt inzicht in de opleiding van de student, d.w.z. de major aangevuld met minors. 3.1.c - Bijzondere leerwegen De opleiding kent twee aangepaste leerwegen. Zie artikel 2.7. van het Onderwijs- en Examenreglement. Studenten met een score van een 7,2 gemiddeld in de propedeuse, kunnen in jaar twee instromen in een Windesheimbreed honours programma. Studenten die belangstelling hebben voor dit programma, kunnen een mailbericht sturen naar Studenten met een afgeronde VWO-vooropleiding hebben de mogelijkheid om een verrijkt programma te volgen. Dit opleidingsoverstijgend programma dat in het Engels wordt aangeboden biedt een duide- 18

19 lijke meerwaarde op het CV van de student. De thema s die aan de orde komen hebben een hoog actualiteitsgehalte en zijn interessant voor alle studenten van het domein BMR. Het VWO-programma wordt aangeboden naast het reguliere programma in de propedeuse en het eerste semester van het tweede jaar. Het VWO-programma heeft een omvang van 30 credits (nl. drie semesters van 10 EC). Het VWO-programma wordt aangeboden op gevorderd niveau en kan (afhankelijk van de routes binnen de opleiding) de mogelijkheid tot versnelling van de studie bieden van een half jaar. Pre-departure Wanneer je voor langere tijd in het buitenland verblijft (studie, stage of afstuderen) is het van groot belang dat je goed voorbereid op weg gaat. Voorafgaand aan ieder semester organiseert Bureau Buitenland daarom een pre-departure briefing. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan interculturele vaardigheden en veiligheidsrisico s. Deelname aan deze bijeenkomst voorafgaand aan het semester dat het buitenlandsemester plaats zal hebben is verplicht voor iedere student die aan een dergelijk traject deel gaat nemen. Deelname is een voorwaarde voor toekenning van de credits behaald gedurende het buitenlandsemester. Learning Agreements Een Learning Agreement wordt gebruikt om een door de student in het buitenland te volgen studieprogramma vast te leggen en te accorderen. Het format voor studenten die in het kader van studiepuntmobiliteit bij een Erasmuspartner van Windesheim gaan studeren, wordt verstrekt door de Europese Commissie (via de Nuffic). Ook studenten die in het kader van studiepuntmobiliteit bij een niet-erasmuspartner van Windesheim gaan studeren, leggen afspraken over het te volgen programma en het aantal te behalen credits vast in een Learning Agreement. Voor deze groep kan het format van de Europese Commissie worden gebruikt, met weglating van het Erasmus-logo. Learning Agreements worden opgesteld door de student in overleg met de coördinator internationalisering van zijn/haar domein en goedgekeurd door de examencommissie. De examencommissie delegeert deze bevoegdheid evt. aan de coördinator internationalisering van het betreffende domein. Een geldig Learning Agreement bevat minimaal: een vermelding van de naam van de student, studieperiode bij de gastinstelling, naam van de zendende en ontvangende instelling, course titles, course codes (indien beschikbaar), ECTS-credits per course, en handtekeningen en data van ondertekening van de coördinator internationalisering, de gastinstelling en de student. Learning Agreements worden vóór of maximaal 2 weken na aanvang van het uitwisselingssemester door alle partijen (i.e. domeincoördinator internationalisering van Windesheim, gastinstelling, student) ondertekend. Alle wijzigingen op het oorspronkelijk geaccordeerde Learning Agreement worden vastgelegd op het formulier Changes to the original proposed Learning Agreement en per ommegaande door de drie partijen ondertekend. Op het (gewijzigde) Learning Agreement vermelde ECTS-credits worden na afloop van het uitwisselingssemester één-op-één toegekend aan de student, tenzij er sprake is van een onvoldoende beoordeling door de gastinstelling. De beoordeling van de gastinstelling wordt overgenomen door de examencommissie. De student is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het Learning Agreement bij Bureau Buitenland t.b.v. de toekenning van de Erasmusbeurs. Hierover wordt door Bureau Buitenland schriftelijk gecommuniceerd met de student. Verwerking van credits in Educator na studie of stage in het buitenland. Nadat de in het buitenland behaalde credits (conform Learning Agreement) zijn goedgekeurd door de examencommissie, worden deze door de studievoortgangsadministratie van het domein in Educator verwerkt onder vermelding van study abroad of placement abroad, met daaraan toegevoegd (in het geval van study abroad) de naam en de locatie (i.e. plaats, land) van de partnerinstelling. 19

20 Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Een overzicht van het aangeboden onderwijs binnen de opleiding Communicatie kun je hier vinden. Hier staat het overzicht van alle aangeboden minors. Voor elke opleiding gelden specifieke entreevoorwaarden. Voor de minors geldt altijd dat er voldoende belangstelling dient te zijn om de minor te kunnen aanbieden. Het aanbod is dan ook altijd onder voorbehoud. De opleiding is in in het eerste jaar gestart met een nieuw curriculum. Het oude curriculum zal per jaar uitfaseren. Studenten hebben recht op minimaal drie kansen om de onderwijseenheden die horen bij het curriculum van het cohort waarin ze zijn gestart te halen; twee keer lopende dat studiejaar en één keer in het studiejaar dat daarop volgt. De overgangsregeling van oud naar nieuw onderwijs is beschreven in het OER: Hoofdstuk zes en acht bevatten relevante informatie over de duur van de geldigheid van cijfers en de overgangsregeling. In schooljaar was het dus mogelijk om de onderwijseenheden van het oude tweede jaar nog af te ronden in de oude stijl. Vanaf schooljaar worden de toetsen van dit oude onderwijsprogramma niet meer aangeboden. Hieronder volgt een conversietabel van het oude naar het nieuwe tweede jaar. Studenten die dus nog vakken uit het oude tweede jaar hebben openstaan, dienen dus de nieuwe tweedejaars vakken/projecten te volgen om alsnog de punten voor het tweede jaar te kunnen behalen. Oude tweede jaar M5M6 (onderwijs waarvan de toetsen het laatst werden aangeboden in schooljaar ) Project Marketingcommunicatie (BECO.PR.M5.V1213 en eerdere jaren) Marketingcommunicatiestrategie (BECO.MC.M5.V1213 en eerdere jaren) Sociologie (BECO.SO.M5.V1213 en eerdere jaren) *Toegepast Communicatie Onderzoek (BECO.TCO.M56V1213 en eerdere jaren) Training Gesprekstechnieken (BECO.TB.M5.V1213 en eerdere jaren) Means of Communication 1 (BECO.EN.M5.V1213 en eerdere jaren) Project Voorlichtingscampagnes 9BECO.PR.M6.V1213 en eerdere jaren) Interculturele Communicatie (BECO.ICC.M6.V1213 en eerdere jaren) Psychologie (BECO.PS.M6.V1213 en eerdere jaren) Schrijven 3 (BECO.TB.M6.V1213 en eerdere jaren) Means of Communication 2 (BECO.EN.M6.V1213 en eerdere jaren) Nieuwe tweede jaar M3.1 M3.2 (onderwijs dat is gestart in schooljaar ) Project M3.1 Reputatie (COMvM3.PJ1.1415) Klantbeleving (COMvM3.KB.1415) Mens en Samenleving (COMvM1.MS.1415) *Onderzoek 1 (BEmDTO.OND1.D1415) en Onderzoek 2 (BEmDTO.OND2.D1415) Gespreksvaardigheden (COMvM3.GV.1415) Engels 1 (COMvM3.EN1.1415) Project M3.2 Projectweek (COMvM3.PJ2.1415) Interaction Design (COMvM1.IxD.1415) Communicatie Nu (COMvM3.CN.1415) Storytelling (COMvM3.ST.1415) Engels 2 (COMvM3.EN2.1415) 20

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Communicatie HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bachelor of Business Administration (B BA) voltijd accreditatiedatum 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management Croho: 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Communicatie HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Hogeschool Windesheim Zwolle Deze onderwijs- en examenregeling is alleen van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 voltijd Accreditatiedatum: 1 januari 2011 31 december

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding HBO-Rechten Bachelor of Laws (LLB) CROHO-nummer 39205 Voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli 2013 is

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] Voltijd / deeltijd Accreditatie 2009 tot 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd / afstandsleren Accreditatie: 01-01-2012 t/m 31-12-2017

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding FSM Bachelor (Bsc) FSM CROHO: 34414 Voltijd / duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Financial Services Management Bachelor (Bsc) FSM CROHO-nummer: 34414 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / duaal Deze onderwijs-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration (BBA) Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs-

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Schooljaar HBO-Bachelor Communicatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Schooljaar HBO-Bachelor Communicatie OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Schooljaar 2016-2017 HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Let op! Deze onderwijs- en examenregeling voor het schooljaar 2016-2017 is alleen van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 International Business and Languages VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOR OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde MER] Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2016-2017 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 SNS voor cohort 2015-2016 en 2016-2017 Bachelor Degree in Business

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Christelijke Hogeschool Windesheim VOLTIJD Accreditatietermijn

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Financial Services Management VOOR DE VOLTIJDSE OF DUALE BACHELOR-OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Opleiding HBO-Rechten Bachelor of Laws (LLB) Croho-nummer 39205 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Human Resource Management [34609] Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort tot het

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING . OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 Bachelor Logistiek en Economie [CROHO-33436] voltijd Accreditatieperiode: dec. 2012 dec. 2017 INHOUDSOPGAVE: INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS-

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Rechten. VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Rechten. VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205 OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 HBO-Rechten VOOR DE VOLTIJDSE BACHELOROPLEIDING Bachelor of Laws (LLB), Croho-nummer 39205 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs-

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Let op! Deze onderwijs- en examenregeling voor het schooljaar 2017-2018 is alleen van toepassing op studenten

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 SNS voor cohort vanaf 2015-2016 Bachelor Degree in Business Administration

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor Small Business en Retail Management 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) Voltijd Christelijke Hogeschool Windesheim Deze onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Ben je tenminste drie jaar aan het werk én heb je ervaring met het organiseren van beurzen en evenementen of het bewaken van een huisstijl?

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE VOOR DE VOLTIJDSE, DEELTIJDSE EN DUALE BACHELOROPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 . OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Bedrijfskunde MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] VOOR DE DEELTIJDSE BACHELOR DEGREE-OPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Doel en context van deze onderwijs-

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Bachelor Journalistiek CROHO-nummer 34686 Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie