RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010"

Transcriptie

1 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode opnieuw groot geweest. De wethouder van Combinatie95 en huidige lijsttrekker Ger van den Oetelaar was de inspirator die Boxtel regionaal en nationaal op de kaart heeft gezet. Onder andere op de terreinen van duurzaamheid, plattelandsvernieuwing, bouwen (bijvoorbeeld het project In Goede Aarde ) en volkshuisvesting heeft hij veel initiatieven genomen. Deze hebben binnen en buiten Boxtel brede waardering geoogst en hebben geleid tot concrete resultaten. Zo heeft Boxtel op dit moment de hoogste bouwproductie van de laatste tien jaren en zijn er vele projecten in het buitengebied uitgevoerd. Hij heeft daarmee letterlijk veel inwoners de sterk verlangde ruimte gegeven. Naast een krachtdadige en bevlogen wethouder heeft Combinatie95 een actieve en deskundige raadsfractie met diverse specialisten. De fractie heeft op het gebied van financieel beleid initiatieven ingebracht die raadsbreed overgenomen zijn. Dit betreft onder andere de personeelsstop en de grote bezuinigingsoperatie. Buiten de raad deed de fractie minstens zoveel van zich spreken. Combinatie95 wil voortdurend met de bevolking in gesprek blijven. Daarvoor organiseert de fractie, samen met haar brede achterban, halfjaarlijkse open-fractieavonden, thema-avonden en andere bijeenkomsten. Succes smaakt naar meer. Voor de volgende periode zien wij in wethouderskandidaat Ger van den Oetelaar weer de ideale kandidaat om voortvarend verder te gaan op de ingeslagen weg. Daarvoor hebben wij wel bestuurlijke verantwoordelijkheid nodig. Op het gebied van duurzaamheid, bouwen en jeugdbeleid valt er nog altijd winst te behalen. Met name de sociale duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding, behoort in onze ogen extra aandacht te krijgen. Een nieuwe, sterke en betrouwbare raadsfractie zal dit beleid met kracht ondersteunen. Daarbij zal de fractie opnieuw met eigen initiatieven komen. 1

2 Visie Combinatie95 Op lokale beleidsterreinen heeft Combinatie95 een uitgesproken standpunt en inbreng. Onze niet aflatende aandacht voor kleine kernen, financieel beheer, bouwen, buitengebied en duurzaamheid zijn daar voorbeelden van. Boxtel ligt in een groene omgeving en moet dat koesteren. Bij voorkeur in samenwerking met de buurgemeenten zoals dat al binnen de Duurzame Driehoek gebeurt. Boxtel moet de vooruitgang niet schuwen en dynamisch opereren, zonder te willen wedijveren met omliggende steden. De gemeente moet een passende maat zoeken bij het realiseren van woningbouw en bedrijvigheid. Dit dient uiteraard te geschieden in een goede afstemming met de buurgemeenten. In dit proces heeft Boxtel een regionale taak ten aanzien van vestiging van bedrijven. Het waardevolle landschap en de veranderende positie van de agrarische sector verdienen daarbij veel aandacht. Activiteiten in het landschap dienen op lange termijn positief uit te pakken zodat de waarde van dit landschap toeneemt. Agrarische activiteiten moeten hierbij een belangrijke rol spelen. De rol van de grondgebonden landbouw bij de instandhouding van het Boxtelse landschap dient zeker tot uiting te komen in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied. Landschap en landbouw krijgen de ruimte van Combinatie95. Combinatie95 streeft naar een voorzieningenpakket voor Boxtel/Liempde dat een regionale kern met inwoners recht doet. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan goede sportaccommodaties, een zwembad, een jongerencentrum en gemeenschapshuizen op wijkniveau (waaronder ouderenruimten). Op personeelsgebied kan er in het gemeentehuis van Boxtel nog winst geboekt worden. In dat kader willen wij dat actief onderzocht wordt op welke taakgebieden, met behoud van de eigenheid, kan worden samengewerkt met andere gemeenten. Kwetsbaarheid, kwaliteit en kostenbesparing moeten daarbij leidend zijn. Het voorbeeld van de samenwerking met de gemeente Haaren op het gebied van sociale zaken moet navolging krijgen. Hoofdgedachte achter bovengenoemde zaken is een overheid die niet dominant moet zijn. Een overheid die goede initiatieven van burgers en organisaties ruimte geeft door haar bemoeienis te beperken. Een overheid die de zwakkeren in onze samenleving helpt. Een overheid die de bureaucratie echt te lijf gaat en daarmee de ruimte voor en waardering van haar inwoners vergroot. Een overheid die lasten beperkt door ook in eigen vlees te durven snijden. Ruimte voor Boxtel, Liempde, Lennisheuvel: eenheid door verscheidenheid Combinatie95 bevordert de integratie Boxtel-Liempde-Lennisheuvel door zelf initiatieven te nemen en door de meerwaarde van de diversiteit telkens te benadrukken. Er moet daarbij genoeg ruimte blijven voor de Liempdse en Lennisheuvelse eigenheid. De sterkste eigenschappen vormen de basis van die eigenheid en moeten daarom verder versterkt worden. Die eigenheid komt voor Liempde tot uiting in de agrarische wortels van veel Liempdenaren, de kleinschalige dorpscultuur, het bloeiende verenigingsleven, het karakteristieke dorpsaanzicht en het rijke natuurlandschap. Eenheid in verscheidenheid moet serieus invulling krijgen. De situatie in Lennisheuvel is gedeeltelijk vergelijkbaar door het rijke verenigingsleven, de verbondenheid van de inwoners en de relatie met Kampina en de agrarische omgeving. 2

3 In Boxtel zijn op wijkniveau ook cultuurverschillen te zien. Wijken als Oost en Selissenwal hebben een andere cultuur dan Munsel-Selissen en Boxtel-Centrum. Combinatie95 blijft voor deze plaatselijke identiteit, evenals in de vorige periode, acties ondernemen. Dat doen we onder meer door middel van thema-avonden en eigen voorstellen voor bouwlocaties. Combinatie95 geeft burgers de ruimte om mee te denken De raadsleden en wethouder van Combinatie95 zijn op vele manieren zelf maatschappelijk actief. Zij staan midden in onze gemeenschap en ervaren het functioneren van de gemeente op verschillende manieren. Mede door de vele, goed bezochte thema-avonden van de fractie van Combinatie95 wordt de raadsfractie continu gevoed door geluiden uit de Boxtelse en Liempdse samenleving. Zo heeft de fractie de afgelopen periode de onderwerpen cultuur, toegankelijkheid, reconstructie, Europa, veiligheid, plattelandsvernieuwing en wonen in Liempde aan de orde gesteld. De zeer populaire cursus Verken je gemeente, die tweemaal door eigen leden is verzorgd, heeft ook zeker het contact met de burgers versterkt. Combinatie95 zal de komende periode nadrukkelijk op deze manier met de inwoners blijven communiceren om zich te informeren over wat er leeft. Er komen regelmatig nieuwe themabijeenkomsten en bovendien blijft onze vernieuwde website interactief in de lucht. Combinatie95 wil hiermee een eigenzinnige, actieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de veel genoemde kloof tussen politiek en inwoners. Wij hebben bewezen dat politieke participatie op veel verschillende manieren door de fractie zelf kan plaatsvinden. Daarom zijn wij tegen een verdere personele uitbreiding van de griffie of haar activiteiten. Combinatie95 kiest haar eigen succesvolle methoden om te weten wat er onder de kiezers leeft. In de raad en daarbuiten kenmerkt onze partij zich door steeds de dialoog te zoeken. Datzelfde verwachten wij van het college. Hierbij hechten wij veel waarde aan zorgvuldige inspraak. Die moet vervolgens zeer serieus genomen worden. Combinatie95 is een constructieve partij die zich distantieert van politieke spelletjes. Inhoud, doelgerichtheid en integriteit moeten bij alle keuzes centraal staan. Daarop kan de burger ons aanspreken. Langetermijndenken is veel belangrijker dan kortetermijnpolitiek. Handhaving: slagvaardig, efficiënt en effectief Handhaving van allerlei regelingen op gemeentelijke beleidsterreinen als verkeer, ruimtelijke ordening, bouwen, sociale zaken, openbare orde is ingewikkeld. Het vraagt veel energie en bestuurlijke en ambtelijke capaciteit. In de praktijk roept zowel handhaven van regelgeving als niet handhaven nogal eens onbegrip op bij de gemiddelde burger. Wat handhaven betreft is Combinatie95 van mening dat gemeentelijke regelingen moeten worden teruggedrongen, vereenvoudigd, geüniformeerd en helder geformuleerd. Dat draagt tevens bij tot slagvaardig, efficiënt en effectief gemeentelijk optreden. Initiatieven van burgers en organisaties moeten zoveel mogelijk benaderd worden vanuit de houding Hoe is creatief maar verantwoord mee te werken binnen de regelgeving?. Dit in plaats van de regelgeving als schild te gebruiken om niet mee te werken of te vertragen. Wij beseffen dat ook met goede hantering van regelgeving, mede vanwege kostenbeheersing, niet alles te handhaven is. Daarom is het stellen van prioriteiten noodzakelijk. Hierbij moet er een goede verhouding zijn tussen de beleidsdoelen die om handhaving vragen en de (dreiging met) sanctie. Het instrument van de bestuurlijke boete en de inzet van stadswachten bieden kansen. Als laatste 3

4 verwachten wij een goede taakverdeling tussen de verschillende handhavers (politie, waterschap, provincie, gemeente e.a.). Financiële ruimte voor de burger: kosten- en lastenbeheersing Combinatie95 is, als verantwoordelijke coalitiepartij, de afgelopen beleidsperiode uitermate kritisch geweest over de ontwikkeling van de lastendruk voor de Boxtelse burger. De twee grote bezuinigingsoperaties die in gang gezet zijn, komen beide uit de koker van Combinatie95. In 2002 werd ons voorstel aangenomen om het gemeentebestuur een ombuigingsoperatie op te leggen. In totaal werd hiermee ruim per jaar bezuinigd. Eind 2004 nam de raad ons voorstel aan om de personele formatie van de gemeente te bevriezen op het niveau 1 januari Deze formatiestop willen wij de komende beleidsperiode handhaven. Combinatie95 zal ook in de toekomst aandringen op verdere efficiencyverbeteringen. Zo willen wij een dubbelslag slaan bij het aanstaande vertrek van een behoorlijk deel van het oudere ambtenarenbestand. Het formatiebudget kan fors naar beneden door de (selectieve) aanstelling van jongere ambtenaren. Een belangrijke inkomstenbron van gemeenten valt weg. De ozb voor gebruikers wordt vrijwel zeker per 1 januari 2006 afgeschaft. De ozb voor eigenaars blijft wel overeind. Gemeenten oriënteren zich momenteel op de langetermijngevolgen. Combinatie95 wil de ozb de komende periode niet verhogen, de lasten van de Boxtelse burgers nemen immers al genoeg toe door stijgende prijzen en het rijksbeleid. Daarnaast moet met voldoende creativiteit oud beleid omgezet kunnen worden in nieuw beleid. Ook moet optimaal gebruik gemaakt blijven worden van allerlei ondersteunende provinciale, landelijke en Europese subsidieregelingen. Wethouder Ger van den Oetelaar staat in de provincie bekend als grootverbruiker van Europese subsidies, dat is de manier waarop ook Combinatie95 het in de toekomst aan wil pakken. De beïnvloedbare lastendruk van de gemiddelde Boxtelse burger mag in beginsel niet toenemen. Wij kiezen in dat licht bezien voor een beperkt en selectief ambitieniveau. Consolidatie, soberheid en doelmatigheid zijn daarbij kernbegrippen. Ruimte voor lokale en regionale economie Haar regionale functie biedt Boxtel de kans om haar werkgelegenheidsfunctie te behouden. In de komende bestuursperiode moet verder gewerkt worden aan de revitalisering van bedrijventerrein Ladonk. Bij deze revitalisering moet de totale spoorzone betrokken worden. Gemeentelijk beleid dient zich te richten op een duurzaam bedrijventerrein met duurzame bedrijven waarbij bij her- en nieuwvestiging met name gekeken wordt naar het aantal arbeidsplaatsen. Bedrijven die weinig werkgelegenheid met zich meebrengen zoals opslagbedrijven of autoshowrooms moeten op Vorst niet als eerste een locatie aangeboden krijgen. De ontwikkelingen in bedrijventerrein Vorst moeten ook gebruikt worden om knelpunten in het centrum, op Daasdonk of op Ladonk op te lossen. De bedrijven die niet bijdragen aan het Boxtelse beleid moeten gestimuleerd worden om te verhuizen. We hebben het hier over bedrijven die een te grote aanslag plegen op de ruimte in verhouding tot de geboden werkgelegenheid of die een te grote aanslag doen op de leefbaarheid. De Wet Voorkeursrecht Gemeenten kan hiervoor een goede leidraad zijn. Bij ontwikkeling van Vorst dient ook Lennisheuvel de haar toegezegde ruimte te behouden. 4

5 De economische structuur van het centrum van Boxtel moet ook verbeterd worden. Teveel is het centrum een plaats waar nu slechts alleen boodschappen gedaan worden. Het centrum moet aantrekkelijker en gezelliger worden voor consumenten zodat deze ook met plezier komen winkelen. Investeren in een aantrekkelijk centrum, waarbij de sterkste punten van de Boxtelse eigenheid (Dommel, historische as) versterkt worden, is een eerste belangrijke stap. Het detailhandelbeleid moet in de komende periode nadrukkelijk geëvalueerd worden. Enerzijds dient deze evaluatie gebruikt te worden om meer kwaliteit in het centrum te krijgen, anderzijds om detailhandel in de kernen Liempde en Lennisheuvel én de Boxtelse wijken te behouden of terug te laten keren. Openbare orde en veiligheid: noodzakelijk voor goed functionerende samenleving Uit vele onderzoeken blijkt dat het welbevinden van de mensen in belangrijke mate wordt bepaald door het beeld en de ervaring van hun directe leef- en woonomgeving. Recht op veiligheid en openbare orde zijn primaire levensbehoeftes en onmisbaar voor een goed functionerende samenleving. Criminaliteit, geweld en agressie in bijvoorbeeld huiselijke kring, het verkeer en het uitgaansleven zijn niet acceptabel. Combinatie95 kent hoge prioriteit toe aan integrale handhaving. Samenwerking is belangrijk, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten (met bijvoorbeeld politie en provincie). Wij pleiten voor meer politiecontrole en ondersteunen ambitieuze verkeersmaatregelen, zoals het fietsverbod in het Boxtelse winkelcentrum, het vrachtwagenverbod in de kom van Liempde en Lennisheuvel en de invoering van 30 kmzones. Maar behalve de politie kan ook het gemeentebestuur een meer actieve rol spelen. Wijkbewoners moeten de ruimte krijgen om mee te praten over een veilige inrichting van de woonomgeving. Wij denken daarbij onder meer aan tijdige, serieuze inspraak bij verkeers- en andere inrichtingsmaatregelen, genoeg verlichting en buurtbeheer-projecten. De aanstelling van bijzondere opsporingsambtenaren (boa s) in de gemeente Boxtel moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van handhaving. Combinatie95 wil een snelle evaluatie van de effectiviteit van hun inzet om te bezien of uitbreiding van het aantal boa s wenselijk is. Waarbij uiteraard overeind blijft dat de totale formatie niet mag toenemen. Vermoedelijk treedt per 1 juli 2006 de Wet Bestuurlijke Boete in werking. Vanaf die datum kunnen gemeenten naast boetes voor parkeerovertredingen boetes opleggen voor overtredingen van enkele feiten uit de Wet Mulder. Dit zijn de zogenaamde kleine ergernissen. Voorbeelden zijn geluidsoverlast, het verkeerd aanbieden van afval en graffiti. Een rommelig en vies straatbeeld leidt tot een grotere onverschilligheid van bewoners ten opzichte van hun woonomgeving, met als consequentie dat zij zich ook niet meer veilig voelen. Combinatie95 is voorstander van het invoeren van deze bestuurlijke boete. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de gemeentekas en zijn de dekkingspost voor de boa s. Ook de huidige boa s kunnen hieruit bekostigd worden, wat leidt tot lastenverlichting in de gemeentebegroting! Milieubeleid en ruimte voor reconstructie van het buitengebied De duurzaamheidsnota geeft richting aan onder andere het milieubeleid en moet dat blijven doen. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het profiel van Boxtel en dit hoort zeker behouden en verder uitgewerkt te worden. Participatie in de Duurzame Driehoek en andere initiatieven moeten daar zeker aan bijdragen. Het door Ger van den Oetelaar ontwikkelde beleid om burgers via persoonlijke subsidiering te betrekken bij energiemaatregelen willen wij graag doorzetten. 5

6 De thema s lucht en water moeten de komende tijd meer aandacht krijgen door met name te kijken wat Boxtel zelf kan doen om het leefmilieu van de Boxtelaren te verbeteren. Voor het thema water is ook de afgelopen jaren terecht veel aandacht geweest. Het waterplan moet verder uitgevoerd worden. Boxtel scoort het hoogst in de provincie Noord-Brabant in het waterbeleid (onder andere afkoppeling regenwater). Combinatie95 blijft zich actief inzetten om deze voorsprong te behouden. Een uitstekende kans zien wij in verdere uitvoering van de Dommelvisie De Groene Levensader. Boxtel, Liempde en Lennisheuvel liggen in een natuurrijke omgeving, als groene buffer tussen drie steden. Het plan Het Groene Woud, dat alle groene gebieden met elkaar verbindt, zal deze unieke positie nog versterken en dient de ruimte te krijgen. De groene kwaliteiten kunnen benut worden als impuls voor economische activiteiten. Een goed voorbeeld is het toerisme dat zich via branding Het Groene Woud (profilering van gezamenlijke ondernemers onder het label van Nationaal Landschap Het Groene Woud) zal ontwikkelen. Combinatie95 steunt het branding-initiatief van de ondernemers in Het Groene Woud. Het is belangrijk dat Boxtel bij regionale plannen als Het Groene Woud en de reconstructie van de Meierij de voortrekkersrol blijft vervullen. De extra ruimte die de agrariërs krijgen via de reconstructieplannen moet goed geborgd worden in het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit nieuwe plan moet ook ruimte geven aan goede ontwikkelingen van burgers en aan verbrede landbouw. De toegezegde extra aandacht voor grondgebonden landbouw moet zeker waargemaakt worden. In dit Bestemmingsplan Buitengebied moet ook helder en realistisch worden vastgelegd wat er moet gebeuren met vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Wij zien daar met name binnen bebouwingsconcentraties in het buitengebied extra mogelijkheden voor bijvoorbeeld startende bedrijfjes. In de nota Boeren, Burgers en Buitenlui heeft Boxtel een visie neergelegd op een leefbaar buitengebied. De uitvoering van deze nota moet verder vorm krijgen via acties waardoor de kwaliteit van het buitengebied toeneemt. Boxtel kan zodoende de regionale voorsprong handhaven. Toename van de biodiversiteit en branding zijn onderwerpen die binnen projecten van belang zijn en regionaal opgepakt kunnen worden. Ontwikkeling van landgoederen willen wij positief benaderen mede omdat warme sanering van stoppende landbouwbedrijven gecombineerd wordt met toename van natuur. Wij wensen wel harde kwaliteitseisen te stellen aan de bebouwing en aan de te realiseren natuur. De ruimte die de Boxtelse StructuurVisiePlus biedt, moet niet uitgebreid worden. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting In ons Verkiezingsprogramma schreven wij: Bouwen is geen doel, maar een middel om te voldoen aan de behoefte van wonen en werken. Combinatie95 staat nog steeds voor kwaliteit boven kwantiteit. Dat betekent concreet: bouwen voor de natuurlijke groei, met daarop een kleine plus. Wethouder Ger van den Oetelaar heeft als wethouder volkshuisvesting meer dan zijn plicht gedaan: er is nog nooit zo veel gebouwd als in de periode Het plan In Goede Aarde is onder zijn leiding een groot succes geworden waarbij gebleken is dat het thema duurzaamheid ook het bouwen van woningen stimuleert. 6

7 Met wat meer creativiteit is er zeker een methodiek te vinden waarbij genoeg woningen gebouwd kunnen worden, terwijl de landschappelijke waarden behouden blijven. Een voorbeeld van deze creativiteit is de Brabantse Ruimte voor Ruimte regeling: woningen bouwen en tegelijkertijd zorgen voor verhoging van de landschappelijke kwaliteit. Lokaal kun je dergelijke initiatieven ook nemen, zeker op sommige plekken aan de randen van Liempde en Boxtel. Combinatie95 zal, zoals zij dat gedaan heeft voor Liempde, ook voor Lennisheuvel en andere plekken in Boxtel aangeven waar in de toekomst nog ruimte is. Combinatie95 staat achter het door Ger van den Oetelaar ontwikkelde huidige woonbeleid en wenst dat de mogelijkheid voor startersleningen en het volkshuisvestingsfonds spoedig gerealiseerd worden. Bouwen voor doelgroepen zoals starters en goedkope huur- en koopwoningen verdient prioriteit, ook al is extra geld nodig om de exploitatie van deze projecten rond te krijgen. Deze extra middelen kunnen uit andere, zonodig particuliere, projecten komen waar niet voor deze doelgroepen gebouwd wordt. Extra aandacht voor starters is met name in de kernen Liempde en Lennisheuvel nodig omdat het voor deze gemeenschappen vereist is dat de jonge generatie een goede plek binnen de eigen samenleving krijgt. Combinatie95 wil het inwoningsbeleid versoepelen. Het zou gemakkelijker moeten worden om ouders bij kinderen te laten inwonen. Duidelijk en rechtvaardig beleid moet ontwikkeld worden om misbruik te voorkomen. Er is gelukkig veel gebouwd in Boxtel. Toch is het van belang in de komende jaren speciaal aandacht te besteden aan de bouw van goedkope woningen in zowel de huur- als de koopsector. De initiatieven van wethouder Ger van den Oetelaar zoals Heideweg en Zonneglans verdienen navolging. Kansen liggen er bijvoorbeeld in het plan Haagakker. Combinatie95 is, vanuit landschappelijke en sociaal-maatschappelijke overwegingen, vóór uitbreiden in de oksel van de spoorlijnen. De voorbereiding moet in de komende bestuursperiode starten. Een goede verbinding met het centrum dient gerealiseerd te worden. Ook de locatie Selissen moet op wat langere termijn beslist aan bod komen voor Boxtelse woningbouwplannen. Handelen via de regeling maatschappelijk-gebonden-eigendom heeft onze sterke voorkeur, omdat op deze manier de starterswoningen op lange termijn in handen van de echte starters blijven. De hierdoor te bouwen huizen moeten echter wel van beperkte omvang zijn om doorstroming te bevorderen. Zo komen meerdere generaties starters aan de beurt. De snelheid en de hoge kwaliteit waarmee In Goede Aarde gerealiseerd wordt, geeft goede hoop. Ruimte voor een leefbaar Liempde Liempde heeft altijd in redelijke mate kunnen voorzien in de eigen woningbehoefte, een voorwaarde voor een vitale gemeenschap. Het bouwen van voldoende woningen is één van de pijlers van die leefbaarheid. Het is onze overtuiging dat Liempde kan bouwen zonder milieu en natuur te schaden. Het aantal jongeren dat woonruimte zoekt is groot. Dat vraagt ook in Liempde om blijvende aandacht. Dit vanwege hun terechte wens om in het geboortedorp te blijven wonen. Binnen het Komplan Liempde heeft Combinatie95 zich sterk gemaakt voor bouwmogelijkheden. Die liggen er onder andere op de locatie van de huidige te vervangen basisschool, aan de Heideweg en tussen Boxtelseweg en Kerkheiseweg. De komende bestuursperiode moet met name Heideweg gerealiseerd worden. Bij de realisatie van Heideweg moet ook het belang van 7

8 de wensen van de sportverenigingen serieus genomen worden. De Liempdse starters zijn vooral gebaat bij het realiseren van een grotere hoeveelheid starterswoningen dan nu gepland. Combinatie95 heeft via een uitgebreide studie aangegeven dat er nog een tweede fase aan de Smaldersestraat mogelijk kan zijn. Dit moet in de beleidsperiode uitgewerkt worden. Ook hier moet maatschappelijk-gebonden-eigendom dé manier zijn om starterswoningen voor starters te behouden. Verder moet er actief gezocht worden naar geschikte inbreidingslocaties. Bekeken dient te worden of de locatie Hamsestraat-Roderweg als Ruimte-voor-Ruimte-locatie omgezet kan worden naar een vorm van woningbouw voor vooral Liempdse starters. Voor de leefbaarheid van Liempde is behoud van het voormalige gemeentehuis, een goede brede school en een goed functionerende dorpsraad van groot belang. Binnen het dorpsontwikkelingsplan dat binnenkort uitgevoerd wordt, moeten deze punten, naast veel aandacht voor de Liempdse eigenheid, goed uitgewerkt worden. Een snelle realisatie van de Liempdse Brede School is daarbij noodzakelijk. De eigenheid van de Liempdse gemeenschap bestaat onder andere uit de grote hoeveelheid vrijwilligers en een actief verenigingsleven. Deze zijn gebaat bij een positieve ontwikkeling van deze drie Liempdse zaken. Extra bedrijventerrein vinden wij in Liempde voorlopig niet nodig. De laatste invulling van Daasdonk moet gebruikt worden om ook dit bedrijventerrein te revitaliseren, zodat het zo goed mogelijk voldoet aan de behoefte van de Liempdse gemeenschap. Ruimte voor een leefbaar Lennisheuvel Lennisheuvel kent dezelfde problematiek als Liempde. Ook voor dit kerkdorp blijft bouwen in een passende omvang van levensbelang. Veel voorzieningen zijn uit Lennisheuvel verdwenen. In onze visie liggen er voor Lennisheuvel kansen, als de gemeente daaraan tenminste meewerkt. Zoals de Lennisheuvelse ruimtelijke-ordeningcommissie CROL al aangaf, is er nu de kans om Lennisheuvel meer met Het Groene Woud te verbinden. Dat zal de levendigheid van het dorp ten goede komen. Lennisheuvel kan een rol spelen bij recreatieve voorzieningen zoals kampeer- en logiesfaciliteiten, maar ook op het gebied van horeca en dierenverzorging. Of het mogelijk is dit concept te gebruiken voor het terugwinnen of versterken van voorzieningen, zal in de discussie met de inwoners moeten blijken. De groene zone van Vorst is voor Lennisheuvel van belang en moet meteen ontwikkeld worden wanneer de gronden verworven zijn. Beloften van het gemeentebestuur moeten immers waargemaakt worden. Ook voor Lennisheuvel verricht Combinatie95 een studie om te komen tot het aanwijzen van een kansrijke bouwlocatie. De wens van Lennisheuvel om het voorzieningenniveau zoals kinderopvang, gemeenschapshuis, detailhandel, sport en onderwijs te behouden, ondersteunen wij. Ook dienen andere leefbaarheidinitiatieven met Lennisheuvel besproken te worden omdat Combinatie95 het belangrijk vindt dat deze kleine kern eveneens leefbaar blijft. Welzijn, professionaliteit en ruimte voor vrijwilligers De kwaliteit en de doelmatigheid van het professionele welzijnswerk moeten we met heldere beoordelingssystemen kritisch volgen. Het huidige subsidiebeleid is sterk afgestemd op het professionele welzijnswerk. Daartegenover moet meer geld beschikbaar komen om vrijwilligerswerk te stimuleren. Dat is toch de smeerolie van onze samenleving. Combinatie95 8

9 wil daarom de positie van de vrijwilligers in de samenleving versterken door het beperken van allerlei regelingen, waarmee verenigingen te maken hebben. Voorkomen moet worden dat verenigingen de gemeente als hindermacht ervaren en niet als ontwikkelingskracht. Dit houdt maximale beleidsruimte in voor de verenigingen met aandacht voor de diversiteit. Op het gebied van kadervorming en opleiding moet de gemeente voorwaardenscheppend optreden. Per jaar moet extra beschikbaar komen voor startsubsidies en voor de ondersteuning van opvallende eenmalige activiteiten van de verenigingen. Verder maken wij ons sterk voor een collectieve WA-verzekering voor de Boxtelse vrijwilligers. De initiatieven ter versterking van de gemeenschapshuizen volgen wij kritisch. Het gemeenschapshuis moet de huiskamer van de wijk zijn, waar verder diverse activiteiten georganiseerd worden waar behoefte aan bestaat. Voor de kern Liempde zal bekeken moeten worden of een dergelijk initiatief haalbaar en wenselijk is. Sociale zaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand is de gemeente volledig financieel verantwoordelijk geworden voor dit beleidsveld. Met de beschikbare budgetten voor werk en inkomen moet de afdeling Sociale Zaken een actief op uitstroom gericht beleid uitvoeren. Wij willen in de volgende periode, gezien het klantenbelang (werk!) en financiële belang van de gemeente, duidelijke prestatieafspraken maken met de intergemeentelijke Sociale Dienst. De invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) brengt een heel nieuwe taak voor de gemeente met zich mee. Belangrijk is de samenwerking met alle partijen die hierin een rol spelen. Vooral de communicatie naar de belanghebbende burger zal duidelijk en veelvuldig moeten zijn. Hierin moet ook het Loket Wegwijs een taak hebben. De mantelzorg krijgt een nadrukkelijke rol in de WMO. Enerzijds vanwege de roep om zorg dichtbij, anderzijds vanwege kostenbeheersing. Daarom ligt voor de gemeente in 2006 en volgende jaren een belangrijke taak weggelegd om de mantelzorgers/vrijwilligers bij het WMO-beleid te betrekken. Het beleid moet niet over de hoofden van, maar juist sámen met vrijwilligersorganisaties en cliënten gemaakt worden. Ten aanzien van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (die onderdeel wordt van de WMO) blijft Combinatie95 zich inzetten voor de beperking van de eigen bijdrage. Overschotten moeten beschikbaar blijven voor de WVG. Het is belangrijk dat de verworven rechten van gehandicapten en ouderen binnen de WVG overeind blijven. Indien nodig zal het budget omhoog moeten. Gezien de integratie van de WVG in de WMO ligt de totstandkoming van één cliëntenplatform (WMO-platform) voor de hand. Ook op dit onderdeel moet efficiënt worden omgegaan met de inzet van tijd van vrijwilligers. Regelmatig overleg met het platform is van belang om op de hoogte te blijven van de ervaringen van de doelgroepen. Ruimte voor ouderen, gehandicapten, jongeren, allochtonen, minima Ook de minder draagkrachtigen en diegene die extra aandacht nodig heeft, krijgen van Combinatie95 de ruimte. Combinatie95 vindt het vanzelfsprekend dat geen enkele bevolkingsgroep van onze samenleving uitgesloten wordt. Toch is de maatschappelijke realiteit vaak anders. Om dit te veranderen is een actief beleid nodig 9

10 Dat geldt zeker ook voor het beleid gericht op de ouderen in onze gemeente. Ouderen moeten hierin als volwaardige gesprekspartners gezien worden, die zelf aangeven wat voor hen belangrijk is. Daarbij dient recht gedaan te worden aan de grote diversiteit binnen deze groep. In onze visie is het een taak van de gemeente te zorgen voor voorzieningen, die het ouderen mogelijk maakt zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Daarvoor moeten genoeg seniorenwoningen beschikbaar zijn. Ook zorgwoningen door inwoning moeten mogelijk gemaakt worden voor de duur van deze mantelzorg. Daarnaast biedt levensloopbestendig bouwen mogelijkheden voor alle bevolkingsgroepen. Met de rolstoel toegankelijke woningen zijn nodig om niet een grote groep (ouderen en gehandicapten) in onze samenleving letterlijk buiten te sluiten. Datzelfde mag ook niet in het publieke domein gebeuren. Dit betekent dat in de gemeentelijke infrastructuur voldoende aandacht moet zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. In het besef dat veel jeugdigen in Boxtel het goed maken, willen wij onze aandacht vooral richten op de meest kwetsbare groepen. Het Lokaal Meldpunt Jeugdzorg, waarin diverse instanties op het terrein van opvoeding, onderwijs, jeugdzorg en -welzijn samenwerken, heeft hierin een belangrijke taak voor zowel de jongeren als hun opvoeders en begeleiders. De regierol van de gemeente achten wij nodig om dit loket voor de toekomst te waarborgen. Combinatie95 wil zich hard maken voor de realisering van een jongerencentrum. Een hele generatie jongeren heeft tot nu toe een eigen plek moeten ontberen, met als gevolg dat een grote groep jongeren in de kou staat. Alternatieven zijn er voor hen in Boxtel nu niet. Wij willen op dit punt in gesprek blijven met de Steunstichting Ursula, omdat wij de locatie op het terrein van Ursula nog steeds de beste plek vinden. Naast een goede locatie is een goed team jongerenwerkers een voorwaarde voor de realisering van een jongerencentrum. Van belang vinden wij het structurele overleg met de allochtone bevolkingsgroepen in het Integratie Platform. Daarin kunnen allochtonen zelf aangeven wat binnen de verschillende groepen leeft en op welke manier het beste de integratie van de diverse bevolkingsgroepen in Boxtel gestalte moet krijgen. Maar ook de contactouders spelen hierin een belangrijke rol. Zolang zij nodig zijn, willen wij een garantie geven voor de financiering van hun activiteiten. De minima in onze samenleving vormen een groep, die door landelijk beleid uitgesloten dreigt te worden. Door middel van de minima effectrapportage hebben wij zicht op hun situatie. Wij vinden het van belang dat de effecten van plaatselijk beleid in de toekomst hierop getoetst worden. Ruimte voor goed onderwijs Nog steeds is een onderwijsachterstandenbeleid hard nodig. Nu de financiële verantwoordelijkheid hiervoor bij de scholen zelf komt te liggen, zullen wij de ontwikkeling op de scholen nauwlettend volgen. De brede school is hierbij een belangrijk element. Het is duidelijk dat dit een succesvol concept is. Wij willen als Combinatie95 dat de uitwerking van de brede-school-gedachte op de vier gekozen locaties in de gehele gemeente Boxtel zo spoedig mogelijk tot stand komt. Samenwerking mét en binnen het onderwijs biedt voor de hele gemeenschap voordelen. Denk hierbij aan de contacten en de samenwerking met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, kinderopvang, kunst, cultuur en sport. Daar is adequate huisvesting voor 10

11 nodig, maar ook de middelen om initiatieven te ondersteunen en een goede coördinatie te waarborgen. Alle scholen moet huisvesting geboden worden die past bij deze tijd. Ze moeten sowieso in 2010 toekomstbestendig zijn op het terrein van ICT. We moeten niet de fout maken om het onderwijsbeleid alleen maar af te stemmen op Voor- en Vroegschoolse Educatie en basisonderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vele tienduizenden jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dat gebeurt ook in Boxtel. Vanuit het oogpunt van leerplicht, maar vooral vanuit het oogpunt van het toekomstperspectief van deze jongeren moet samen met het beroepsonderwijs onderzocht worden hoe deze ongewenste situatie kan worden opgeheven. Ruimte voor cultuur Het na jaren eindelijk gerealiseerde Cultureel Platform zal een positieve wending moeten geven aan de uitvoering van het cultuurbeleid in Boxtel. Dit beleid moet de komende periode gestalte krijgen. Naast de professionele kunstbeoefenaars, verenigd in Kunstlicht, kennen we een grote groep amateurs in de kunstbeoefening op velerlei terreinen. Beide groepen vragen ruimte voor ateliers en expositieruimte. Het moet mogelijk zijn ze met elkaar in contact te brengen, waarbij van de professionele kunstenaars een extra bijdrage verwacht mag worden. Tevens streven wij ernaar om in de vrijgekomen ruimten van de Bracbant-havo particulier initiatief een kans te geven. Door ruimten te verhuren aan kunstenaars kunnen daar lesgroepen ontstaan. Ruimte voor sporters Het belang van een goed sportbeleid is groot. Zowel maatschappelijk als economisch is het van enorm belang dat beleid actief gericht is op een gezonde leefstijl. Sport moet een ruimere plaats op de politieke agenda krijgen. Het kan een grote rol spelen bij de integratie van groepen (allochtonen, kansarmen). Ouderen en gehandicapten moeten gestimuleerd worden om te sporten. De gemeente zal hierin niet bevoogdend op moeten treden. Wel moet de gemeente optimaal gebruik stimuleren binnen vooraf vastgestelde financiële grenzen. Zeker bij sportbeleid moet de gemeente streven naar een volwaardige participatie van particulier initiatief. De gemeente kan en moet niet alles alleen willen doen. Voor de verplaatsing van sportterreinen in Boxtel moet een reëel budget beschikbaar zijn. De sportmogelijkheden in Liempde mogen niet in de knel komen door het bouwplan Heideweg. Het nieuwe zwembad heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Wij willen ons de komende tijd richten op de bouw en op een blijvend goede exploitatie, die het zwembad optimaal toegankelijk maakt voor alle Boxtelse burgers. Ruimte voor verkeer Ondanks jarenlange discussies is de Boxtelse gemeenteraad er nog steeds niet in geslaagd een oplossing te vinden voor de noodzakelijke sanering van de tien gelijkvloerse spoorwegovergangen. Combinatie95 heeft alle raadsfracties opgeroepen de hakken uit het zand te halen en het best mogelijk compromis te zoeken. Combinatie95 hecht grote waarde aan een integraal verkeersbeeld voor de gehele gemeente, waarbij de belasting voor de totale 11

12 leefomgeving minimaal is. In dat licht bezien vinden wij het voor de leefbaarheid essentieel dat Boxtel naast de bestaande ontsluitingsmogelijkheid in het zuiden (De Keulse Baan) ook in het noorden een ontsluiting krijgt. Steeds is ons uitgangspunt daarbij geweest dat die ontsluiting nooit via de wijk Selissen of welke andere wijk dan ook mag lopen. Behalve veiligheid en geluid wordt gezondheid (luchtkwaliteit) een steeds belangrijker argument om verkeer in wijken te ontmoedigen. Verder moet bestaande infrastructuur zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen worden. Ook in Haaren/Esch verdwijnen spoorwegovergangen. Waar de problemen elkaar raken, moeten beide gemeenten op zoek naar een gezamenlijke oplossing. In het regionaal overleg moet Boxtel de gemeente Haaren overtuigen van een win-win-situatie. In heel Nederland is het aantal verkeersslachtoffers het afgelopen decennium flink gedaald. Een belangrijke bijdrage daaraan is geleverd door de actie Duurzaam Veilig. Ook in Boxtel heeft deze actie op verkeersgebied serieuze gevolgen gehad. In alle verblijfsgebieden in de gemeente is de maximumsnelheid teruggebracht tot 30 km per uur. Combinatie95 onderschrijft de grote voordelen van de nieuwe regelgeving. De veiligheid van de weggebruiker is daarentegen duidelijk minder gediend met het niveau van het wegenonderhoud. Vooral ouderen en gehandicapten ervaren dagelijks bijna onoverkomelijke hindernissen als zij van wegen en trottoirs gebruik maken. Combinatie95 heeft bij de behandeling van de begroting 2006 gezorgd voor extra financiële middelen voor het wegenonderhoud. Te lang leefde in Boxtel het idee dat de aanleg van de A50 een grote ontlasting zou betekenen voor het vele sluipverkeer door Onrooi, Kasteren en de kom van Liempde dat richting A2 moet. Combinatie95 heeft deze redenering steeds bestreden en de huidige praktijk geeft ons hierin helaas gelijk. De A50 is een feit, maar de genoemde overlast blijft onaanvaardbaar. Een goede oplossing zou een parallelweg langs de A2 zijn. Wij beseffen dat het realiteitsgehalte hiervan niet zo groot is. Boxtel heeft vooralsnog de provincie niet van de noodzaak van deze weg kunnen overtuigen. Snelle maatregelen zijn hard nodig. Wij weten dat de bewoners van Onrooi en Kasteren liever vandaag dan morgen betrokken worden bij het vinden van een goede oplossingsrichting. Het gemeentebestuur moet maximaal gebruik maken van hun aanbod. Combinatie95 acht het noodzakelijk dat fietsverkeer optimaal gestimuleerd wordt. Binnen de gemeente Boxtel dient fietsen een aantrekkelijk alternatief voor de auto te zijn. Daarom willen wij een compleet fietsconcept ontwikkelen voor Boxtel. Daarbij moet het accent liggen op bijvoorbeeld een nieuw geactualiseerd plan voor betere fietsverbindingen/fietsroutes, fietsverhuurplaatsen bij bijvoorbeeld het station voor bezoekers van Boxtel en Het Groene Woud, duidelijkere markeringen, onderhoud van fietsroutes en het voorkomen van fietsendiefstal. Een dergelijk plaatje past perfect bij het duurzame karakter van Boxtel. Langs de A2 ligt een mooie fietsverbinding tussen Liempde en Boxtel-Oost. Helaas wordt deze route vaak gemeden vanwege de ervaren onveiligheid. Wij pleiten voor betere verlichting in de tunnel en een meer open structuur, zodat er meer zicht is vanuit de wijk, zeker bij de ingang van het tunneltje. Verder moet er nadrukkelijk op toegezien worden dat hangplekken gecreëerd worden op afstand van het tunneltje. De andere fietsverbinding tussen Liempde en Boxtel (via Providentia ) is vooral verkeerstechnisch onveilig. Combinatie95 vraagt al vanaf de eerste marginale, maar wel kostbare aanpassing om een meer rigoureuze ingreep. Het fietsverkeer is het meest gediend 12

13 met een dubbel fietspad vanaf de rotonde bij de Texaco-pomp aan de Liempdse kant van de Noord-Zuidas. Op termijn is dit de enige oplossing die recht doet aan de vele (jonge) fietsers op deze route. Het knelpunt voor fietsers vanuit Best, halverwege het viaduct over de A2, moet ook veiliger gemaakt worden. Openbare Werken Combinatie95 is altijd voorstander geweest van het principe de vervuiler betaalt. Als inwoners een (financiële) prikkel voelen om verantwoord met afval om te gaan is het rendement, zeker theoretisch, het hoogst. De dagelijkse praktijk leert ons helaas iets anders. Bij invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar) doen zich allerlei negatieve neveneffecten voor, die zeer kwalijk zijn. Onderzoeken in gemeenten waar Diftar is ingevoerd, spreken van ongewenste effecten zoals toenemend zwerfvuil, afvaltoerisme en afval dat bij buren in kliko s gedeponeerd wordt. Zolang daar geen oplossing voor gevonden is, wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Bovendien zijn wij zeer te spreken zijn over de initiatieven die in Boxtel ontplooid zijn op het terrein van afvalpreventie en -scheiding. Op dit moment zijn wij daarom nog geen voorstander van invoering van Diftar in Boxtel. Nawoord De titel van ons verkiezingsprogramma geeft de essentie weer van onze kijk op een goed functionerend gemeentebestuur. Allereerst moet duidelijk zijn dat Combinatie95 beseft dat de ruimte van de ene persoon of groep vaak begint daar waar de ruimte van de ander ophoudt. Het is daarom de taak van een capabel gemeentebestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat wil zeggen dat op tijd afwegingen en keuzes gemaakt worden die het algemeen belang het meeste dienen. In dat afwegings-en keuzetraject wil Combinatie95 volop ruimte voor inspraak en ruimte voor burgerparticipatie. Het beleid dat daaruit volgt moet gericht zijn op ruimte voor de burgers van Boxtel. Ruimte om goed te wonen, te werken en te ontspannen. Ruimte voor afzonderlijke bevolkingsgroepen, nu en in de toekomst. En ook ruimte voor de kernen Liempde en Lennisheuvel. Kort en bondig; Combinatie95 wil Ruimte voor U. Januari 2006 Combinatie95 13

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie