RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010"

Transcriptie

1 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode opnieuw groot geweest. De wethouder van Combinatie95 en huidige lijsttrekker Ger van den Oetelaar was de inspirator die Boxtel regionaal en nationaal op de kaart heeft gezet. Onder andere op de terreinen van duurzaamheid, plattelandsvernieuwing, bouwen (bijvoorbeeld het project In Goede Aarde ) en volkshuisvesting heeft hij veel initiatieven genomen. Deze hebben binnen en buiten Boxtel brede waardering geoogst en hebben geleid tot concrete resultaten. Zo heeft Boxtel op dit moment de hoogste bouwproductie van de laatste tien jaren en zijn er vele projecten in het buitengebied uitgevoerd. Hij heeft daarmee letterlijk veel inwoners de sterk verlangde ruimte gegeven. Naast een krachtdadige en bevlogen wethouder heeft Combinatie95 een actieve en deskundige raadsfractie met diverse specialisten. De fractie heeft op het gebied van financieel beleid initiatieven ingebracht die raadsbreed overgenomen zijn. Dit betreft onder andere de personeelsstop en de grote bezuinigingsoperatie. Buiten de raad deed de fractie minstens zoveel van zich spreken. Combinatie95 wil voortdurend met de bevolking in gesprek blijven. Daarvoor organiseert de fractie, samen met haar brede achterban, halfjaarlijkse open-fractieavonden, thema-avonden en andere bijeenkomsten. Succes smaakt naar meer. Voor de volgende periode zien wij in wethouderskandidaat Ger van den Oetelaar weer de ideale kandidaat om voortvarend verder te gaan op de ingeslagen weg. Daarvoor hebben wij wel bestuurlijke verantwoordelijkheid nodig. Op het gebied van duurzaamheid, bouwen en jeugdbeleid valt er nog altijd winst te behalen. Met name de sociale duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding, behoort in onze ogen extra aandacht te krijgen. Een nieuwe, sterke en betrouwbare raadsfractie zal dit beleid met kracht ondersteunen. Daarbij zal de fractie opnieuw met eigen initiatieven komen. 1

2 Visie Combinatie95 Op lokale beleidsterreinen heeft Combinatie95 een uitgesproken standpunt en inbreng. Onze niet aflatende aandacht voor kleine kernen, financieel beheer, bouwen, buitengebied en duurzaamheid zijn daar voorbeelden van. Boxtel ligt in een groene omgeving en moet dat koesteren. Bij voorkeur in samenwerking met de buurgemeenten zoals dat al binnen de Duurzame Driehoek gebeurt. Boxtel moet de vooruitgang niet schuwen en dynamisch opereren, zonder te willen wedijveren met omliggende steden. De gemeente moet een passende maat zoeken bij het realiseren van woningbouw en bedrijvigheid. Dit dient uiteraard te geschieden in een goede afstemming met de buurgemeenten. In dit proces heeft Boxtel een regionale taak ten aanzien van vestiging van bedrijven. Het waardevolle landschap en de veranderende positie van de agrarische sector verdienen daarbij veel aandacht. Activiteiten in het landschap dienen op lange termijn positief uit te pakken zodat de waarde van dit landschap toeneemt. Agrarische activiteiten moeten hierbij een belangrijke rol spelen. De rol van de grondgebonden landbouw bij de instandhouding van het Boxtelse landschap dient zeker tot uiting te komen in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied. Landschap en landbouw krijgen de ruimte van Combinatie95. Combinatie95 streeft naar een voorzieningenpakket voor Boxtel/Liempde dat een regionale kern met inwoners recht doet. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan goede sportaccommodaties, een zwembad, een jongerencentrum en gemeenschapshuizen op wijkniveau (waaronder ouderenruimten). Op personeelsgebied kan er in het gemeentehuis van Boxtel nog winst geboekt worden. In dat kader willen wij dat actief onderzocht wordt op welke taakgebieden, met behoud van de eigenheid, kan worden samengewerkt met andere gemeenten. Kwetsbaarheid, kwaliteit en kostenbesparing moeten daarbij leidend zijn. Het voorbeeld van de samenwerking met de gemeente Haaren op het gebied van sociale zaken moet navolging krijgen. Hoofdgedachte achter bovengenoemde zaken is een overheid die niet dominant moet zijn. Een overheid die goede initiatieven van burgers en organisaties ruimte geeft door haar bemoeienis te beperken. Een overheid die de zwakkeren in onze samenleving helpt. Een overheid die de bureaucratie echt te lijf gaat en daarmee de ruimte voor en waardering van haar inwoners vergroot. Een overheid die lasten beperkt door ook in eigen vlees te durven snijden. Ruimte voor Boxtel, Liempde, Lennisheuvel: eenheid door verscheidenheid Combinatie95 bevordert de integratie Boxtel-Liempde-Lennisheuvel door zelf initiatieven te nemen en door de meerwaarde van de diversiteit telkens te benadrukken. Er moet daarbij genoeg ruimte blijven voor de Liempdse en Lennisheuvelse eigenheid. De sterkste eigenschappen vormen de basis van die eigenheid en moeten daarom verder versterkt worden. Die eigenheid komt voor Liempde tot uiting in de agrarische wortels van veel Liempdenaren, de kleinschalige dorpscultuur, het bloeiende verenigingsleven, het karakteristieke dorpsaanzicht en het rijke natuurlandschap. Eenheid in verscheidenheid moet serieus invulling krijgen. De situatie in Lennisheuvel is gedeeltelijk vergelijkbaar door het rijke verenigingsleven, de verbondenheid van de inwoners en de relatie met Kampina en de agrarische omgeving. 2

3 In Boxtel zijn op wijkniveau ook cultuurverschillen te zien. Wijken als Oost en Selissenwal hebben een andere cultuur dan Munsel-Selissen en Boxtel-Centrum. Combinatie95 blijft voor deze plaatselijke identiteit, evenals in de vorige periode, acties ondernemen. Dat doen we onder meer door middel van thema-avonden en eigen voorstellen voor bouwlocaties. Combinatie95 geeft burgers de ruimte om mee te denken De raadsleden en wethouder van Combinatie95 zijn op vele manieren zelf maatschappelijk actief. Zij staan midden in onze gemeenschap en ervaren het functioneren van de gemeente op verschillende manieren. Mede door de vele, goed bezochte thema-avonden van de fractie van Combinatie95 wordt de raadsfractie continu gevoed door geluiden uit de Boxtelse en Liempdse samenleving. Zo heeft de fractie de afgelopen periode de onderwerpen cultuur, toegankelijkheid, reconstructie, Europa, veiligheid, plattelandsvernieuwing en wonen in Liempde aan de orde gesteld. De zeer populaire cursus Verken je gemeente, die tweemaal door eigen leden is verzorgd, heeft ook zeker het contact met de burgers versterkt. Combinatie95 zal de komende periode nadrukkelijk op deze manier met de inwoners blijven communiceren om zich te informeren over wat er leeft. Er komen regelmatig nieuwe themabijeenkomsten en bovendien blijft onze vernieuwde website interactief in de lucht. Combinatie95 wil hiermee een eigenzinnige, actieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de veel genoemde kloof tussen politiek en inwoners. Wij hebben bewezen dat politieke participatie op veel verschillende manieren door de fractie zelf kan plaatsvinden. Daarom zijn wij tegen een verdere personele uitbreiding van de griffie of haar activiteiten. Combinatie95 kiest haar eigen succesvolle methoden om te weten wat er onder de kiezers leeft. In de raad en daarbuiten kenmerkt onze partij zich door steeds de dialoog te zoeken. Datzelfde verwachten wij van het college. Hierbij hechten wij veel waarde aan zorgvuldige inspraak. Die moet vervolgens zeer serieus genomen worden. Combinatie95 is een constructieve partij die zich distantieert van politieke spelletjes. Inhoud, doelgerichtheid en integriteit moeten bij alle keuzes centraal staan. Daarop kan de burger ons aanspreken. Langetermijndenken is veel belangrijker dan kortetermijnpolitiek. Handhaving: slagvaardig, efficiënt en effectief Handhaving van allerlei regelingen op gemeentelijke beleidsterreinen als verkeer, ruimtelijke ordening, bouwen, sociale zaken, openbare orde is ingewikkeld. Het vraagt veel energie en bestuurlijke en ambtelijke capaciteit. In de praktijk roept zowel handhaven van regelgeving als niet handhaven nogal eens onbegrip op bij de gemiddelde burger. Wat handhaven betreft is Combinatie95 van mening dat gemeentelijke regelingen moeten worden teruggedrongen, vereenvoudigd, geüniformeerd en helder geformuleerd. Dat draagt tevens bij tot slagvaardig, efficiënt en effectief gemeentelijk optreden. Initiatieven van burgers en organisaties moeten zoveel mogelijk benaderd worden vanuit de houding Hoe is creatief maar verantwoord mee te werken binnen de regelgeving?. Dit in plaats van de regelgeving als schild te gebruiken om niet mee te werken of te vertragen. Wij beseffen dat ook met goede hantering van regelgeving, mede vanwege kostenbeheersing, niet alles te handhaven is. Daarom is het stellen van prioriteiten noodzakelijk. Hierbij moet er een goede verhouding zijn tussen de beleidsdoelen die om handhaving vragen en de (dreiging met) sanctie. Het instrument van de bestuurlijke boete en de inzet van stadswachten bieden kansen. Als laatste 3

4 verwachten wij een goede taakverdeling tussen de verschillende handhavers (politie, waterschap, provincie, gemeente e.a.). Financiële ruimte voor de burger: kosten- en lastenbeheersing Combinatie95 is, als verantwoordelijke coalitiepartij, de afgelopen beleidsperiode uitermate kritisch geweest over de ontwikkeling van de lastendruk voor de Boxtelse burger. De twee grote bezuinigingsoperaties die in gang gezet zijn, komen beide uit de koker van Combinatie95. In 2002 werd ons voorstel aangenomen om het gemeentebestuur een ombuigingsoperatie op te leggen. In totaal werd hiermee ruim per jaar bezuinigd. Eind 2004 nam de raad ons voorstel aan om de personele formatie van de gemeente te bevriezen op het niveau 1 januari Deze formatiestop willen wij de komende beleidsperiode handhaven. Combinatie95 zal ook in de toekomst aandringen op verdere efficiencyverbeteringen. Zo willen wij een dubbelslag slaan bij het aanstaande vertrek van een behoorlijk deel van het oudere ambtenarenbestand. Het formatiebudget kan fors naar beneden door de (selectieve) aanstelling van jongere ambtenaren. Een belangrijke inkomstenbron van gemeenten valt weg. De ozb voor gebruikers wordt vrijwel zeker per 1 januari 2006 afgeschaft. De ozb voor eigenaars blijft wel overeind. Gemeenten oriënteren zich momenteel op de langetermijngevolgen. Combinatie95 wil de ozb de komende periode niet verhogen, de lasten van de Boxtelse burgers nemen immers al genoeg toe door stijgende prijzen en het rijksbeleid. Daarnaast moet met voldoende creativiteit oud beleid omgezet kunnen worden in nieuw beleid. Ook moet optimaal gebruik gemaakt blijven worden van allerlei ondersteunende provinciale, landelijke en Europese subsidieregelingen. Wethouder Ger van den Oetelaar staat in de provincie bekend als grootverbruiker van Europese subsidies, dat is de manier waarop ook Combinatie95 het in de toekomst aan wil pakken. De beïnvloedbare lastendruk van de gemiddelde Boxtelse burger mag in beginsel niet toenemen. Wij kiezen in dat licht bezien voor een beperkt en selectief ambitieniveau. Consolidatie, soberheid en doelmatigheid zijn daarbij kernbegrippen. Ruimte voor lokale en regionale economie Haar regionale functie biedt Boxtel de kans om haar werkgelegenheidsfunctie te behouden. In de komende bestuursperiode moet verder gewerkt worden aan de revitalisering van bedrijventerrein Ladonk. Bij deze revitalisering moet de totale spoorzone betrokken worden. Gemeentelijk beleid dient zich te richten op een duurzaam bedrijventerrein met duurzame bedrijven waarbij bij her- en nieuwvestiging met name gekeken wordt naar het aantal arbeidsplaatsen. Bedrijven die weinig werkgelegenheid met zich meebrengen zoals opslagbedrijven of autoshowrooms moeten op Vorst niet als eerste een locatie aangeboden krijgen. De ontwikkelingen in bedrijventerrein Vorst moeten ook gebruikt worden om knelpunten in het centrum, op Daasdonk of op Ladonk op te lossen. De bedrijven die niet bijdragen aan het Boxtelse beleid moeten gestimuleerd worden om te verhuizen. We hebben het hier over bedrijven die een te grote aanslag plegen op de ruimte in verhouding tot de geboden werkgelegenheid of die een te grote aanslag doen op de leefbaarheid. De Wet Voorkeursrecht Gemeenten kan hiervoor een goede leidraad zijn. Bij ontwikkeling van Vorst dient ook Lennisheuvel de haar toegezegde ruimte te behouden. 4

5 De economische structuur van het centrum van Boxtel moet ook verbeterd worden. Teveel is het centrum een plaats waar nu slechts alleen boodschappen gedaan worden. Het centrum moet aantrekkelijker en gezelliger worden voor consumenten zodat deze ook met plezier komen winkelen. Investeren in een aantrekkelijk centrum, waarbij de sterkste punten van de Boxtelse eigenheid (Dommel, historische as) versterkt worden, is een eerste belangrijke stap. Het detailhandelbeleid moet in de komende periode nadrukkelijk geëvalueerd worden. Enerzijds dient deze evaluatie gebruikt te worden om meer kwaliteit in het centrum te krijgen, anderzijds om detailhandel in de kernen Liempde en Lennisheuvel én de Boxtelse wijken te behouden of terug te laten keren. Openbare orde en veiligheid: noodzakelijk voor goed functionerende samenleving Uit vele onderzoeken blijkt dat het welbevinden van de mensen in belangrijke mate wordt bepaald door het beeld en de ervaring van hun directe leef- en woonomgeving. Recht op veiligheid en openbare orde zijn primaire levensbehoeftes en onmisbaar voor een goed functionerende samenleving. Criminaliteit, geweld en agressie in bijvoorbeeld huiselijke kring, het verkeer en het uitgaansleven zijn niet acceptabel. Combinatie95 kent hoge prioriteit toe aan integrale handhaving. Samenwerking is belangrijk, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten (met bijvoorbeeld politie en provincie). Wij pleiten voor meer politiecontrole en ondersteunen ambitieuze verkeersmaatregelen, zoals het fietsverbod in het Boxtelse winkelcentrum, het vrachtwagenverbod in de kom van Liempde en Lennisheuvel en de invoering van 30 kmzones. Maar behalve de politie kan ook het gemeentebestuur een meer actieve rol spelen. Wijkbewoners moeten de ruimte krijgen om mee te praten over een veilige inrichting van de woonomgeving. Wij denken daarbij onder meer aan tijdige, serieuze inspraak bij verkeers- en andere inrichtingsmaatregelen, genoeg verlichting en buurtbeheer-projecten. De aanstelling van bijzondere opsporingsambtenaren (boa s) in de gemeente Boxtel moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van handhaving. Combinatie95 wil een snelle evaluatie van de effectiviteit van hun inzet om te bezien of uitbreiding van het aantal boa s wenselijk is. Waarbij uiteraard overeind blijft dat de totale formatie niet mag toenemen. Vermoedelijk treedt per 1 juli 2006 de Wet Bestuurlijke Boete in werking. Vanaf die datum kunnen gemeenten naast boetes voor parkeerovertredingen boetes opleggen voor overtredingen van enkele feiten uit de Wet Mulder. Dit zijn de zogenaamde kleine ergernissen. Voorbeelden zijn geluidsoverlast, het verkeerd aanbieden van afval en graffiti. Een rommelig en vies straatbeeld leidt tot een grotere onverschilligheid van bewoners ten opzichte van hun woonomgeving, met als consequentie dat zij zich ook niet meer veilig voelen. Combinatie95 is voorstander van het invoeren van deze bestuurlijke boete. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de gemeentekas en zijn de dekkingspost voor de boa s. Ook de huidige boa s kunnen hieruit bekostigd worden, wat leidt tot lastenverlichting in de gemeentebegroting! Milieubeleid en ruimte voor reconstructie van het buitengebied De duurzaamheidsnota geeft richting aan onder andere het milieubeleid en moet dat blijven doen. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het profiel van Boxtel en dit hoort zeker behouden en verder uitgewerkt te worden. Participatie in de Duurzame Driehoek en andere initiatieven moeten daar zeker aan bijdragen. Het door Ger van den Oetelaar ontwikkelde beleid om burgers via persoonlijke subsidiering te betrekken bij energiemaatregelen willen wij graag doorzetten. 5

6 De thema s lucht en water moeten de komende tijd meer aandacht krijgen door met name te kijken wat Boxtel zelf kan doen om het leefmilieu van de Boxtelaren te verbeteren. Voor het thema water is ook de afgelopen jaren terecht veel aandacht geweest. Het waterplan moet verder uitgevoerd worden. Boxtel scoort het hoogst in de provincie Noord-Brabant in het waterbeleid (onder andere afkoppeling regenwater). Combinatie95 blijft zich actief inzetten om deze voorsprong te behouden. Een uitstekende kans zien wij in verdere uitvoering van de Dommelvisie De Groene Levensader. Boxtel, Liempde en Lennisheuvel liggen in een natuurrijke omgeving, als groene buffer tussen drie steden. Het plan Het Groene Woud, dat alle groene gebieden met elkaar verbindt, zal deze unieke positie nog versterken en dient de ruimte te krijgen. De groene kwaliteiten kunnen benut worden als impuls voor economische activiteiten. Een goed voorbeeld is het toerisme dat zich via branding Het Groene Woud (profilering van gezamenlijke ondernemers onder het label van Nationaal Landschap Het Groene Woud) zal ontwikkelen. Combinatie95 steunt het branding-initiatief van de ondernemers in Het Groene Woud. Het is belangrijk dat Boxtel bij regionale plannen als Het Groene Woud en de reconstructie van de Meierij de voortrekkersrol blijft vervullen. De extra ruimte die de agrariërs krijgen via de reconstructieplannen moet goed geborgd worden in het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit nieuwe plan moet ook ruimte geven aan goede ontwikkelingen van burgers en aan verbrede landbouw. De toegezegde extra aandacht voor grondgebonden landbouw moet zeker waargemaakt worden. In dit Bestemmingsplan Buitengebied moet ook helder en realistisch worden vastgelegd wat er moet gebeuren met vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Wij zien daar met name binnen bebouwingsconcentraties in het buitengebied extra mogelijkheden voor bijvoorbeeld startende bedrijfjes. In de nota Boeren, Burgers en Buitenlui heeft Boxtel een visie neergelegd op een leefbaar buitengebied. De uitvoering van deze nota moet verder vorm krijgen via acties waardoor de kwaliteit van het buitengebied toeneemt. Boxtel kan zodoende de regionale voorsprong handhaven. Toename van de biodiversiteit en branding zijn onderwerpen die binnen projecten van belang zijn en regionaal opgepakt kunnen worden. Ontwikkeling van landgoederen willen wij positief benaderen mede omdat warme sanering van stoppende landbouwbedrijven gecombineerd wordt met toename van natuur. Wij wensen wel harde kwaliteitseisen te stellen aan de bebouwing en aan de te realiseren natuur. De ruimte die de Boxtelse StructuurVisiePlus biedt, moet niet uitgebreid worden. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting In ons Verkiezingsprogramma schreven wij: Bouwen is geen doel, maar een middel om te voldoen aan de behoefte van wonen en werken. Combinatie95 staat nog steeds voor kwaliteit boven kwantiteit. Dat betekent concreet: bouwen voor de natuurlijke groei, met daarop een kleine plus. Wethouder Ger van den Oetelaar heeft als wethouder volkshuisvesting meer dan zijn plicht gedaan: er is nog nooit zo veel gebouwd als in de periode Het plan In Goede Aarde is onder zijn leiding een groot succes geworden waarbij gebleken is dat het thema duurzaamheid ook het bouwen van woningen stimuleert. 6

7 Met wat meer creativiteit is er zeker een methodiek te vinden waarbij genoeg woningen gebouwd kunnen worden, terwijl de landschappelijke waarden behouden blijven. Een voorbeeld van deze creativiteit is de Brabantse Ruimte voor Ruimte regeling: woningen bouwen en tegelijkertijd zorgen voor verhoging van de landschappelijke kwaliteit. Lokaal kun je dergelijke initiatieven ook nemen, zeker op sommige plekken aan de randen van Liempde en Boxtel. Combinatie95 zal, zoals zij dat gedaan heeft voor Liempde, ook voor Lennisheuvel en andere plekken in Boxtel aangeven waar in de toekomst nog ruimte is. Combinatie95 staat achter het door Ger van den Oetelaar ontwikkelde huidige woonbeleid en wenst dat de mogelijkheid voor startersleningen en het volkshuisvestingsfonds spoedig gerealiseerd worden. Bouwen voor doelgroepen zoals starters en goedkope huur- en koopwoningen verdient prioriteit, ook al is extra geld nodig om de exploitatie van deze projecten rond te krijgen. Deze extra middelen kunnen uit andere, zonodig particuliere, projecten komen waar niet voor deze doelgroepen gebouwd wordt. Extra aandacht voor starters is met name in de kernen Liempde en Lennisheuvel nodig omdat het voor deze gemeenschappen vereist is dat de jonge generatie een goede plek binnen de eigen samenleving krijgt. Combinatie95 wil het inwoningsbeleid versoepelen. Het zou gemakkelijker moeten worden om ouders bij kinderen te laten inwonen. Duidelijk en rechtvaardig beleid moet ontwikkeld worden om misbruik te voorkomen. Er is gelukkig veel gebouwd in Boxtel. Toch is het van belang in de komende jaren speciaal aandacht te besteden aan de bouw van goedkope woningen in zowel de huur- als de koopsector. De initiatieven van wethouder Ger van den Oetelaar zoals Heideweg en Zonneglans verdienen navolging. Kansen liggen er bijvoorbeeld in het plan Haagakker. Combinatie95 is, vanuit landschappelijke en sociaal-maatschappelijke overwegingen, vóór uitbreiden in de oksel van de spoorlijnen. De voorbereiding moet in de komende bestuursperiode starten. Een goede verbinding met het centrum dient gerealiseerd te worden. Ook de locatie Selissen moet op wat langere termijn beslist aan bod komen voor Boxtelse woningbouwplannen. Handelen via de regeling maatschappelijk-gebonden-eigendom heeft onze sterke voorkeur, omdat op deze manier de starterswoningen op lange termijn in handen van de echte starters blijven. De hierdoor te bouwen huizen moeten echter wel van beperkte omvang zijn om doorstroming te bevorderen. Zo komen meerdere generaties starters aan de beurt. De snelheid en de hoge kwaliteit waarmee In Goede Aarde gerealiseerd wordt, geeft goede hoop. Ruimte voor een leefbaar Liempde Liempde heeft altijd in redelijke mate kunnen voorzien in de eigen woningbehoefte, een voorwaarde voor een vitale gemeenschap. Het bouwen van voldoende woningen is één van de pijlers van die leefbaarheid. Het is onze overtuiging dat Liempde kan bouwen zonder milieu en natuur te schaden. Het aantal jongeren dat woonruimte zoekt is groot. Dat vraagt ook in Liempde om blijvende aandacht. Dit vanwege hun terechte wens om in het geboortedorp te blijven wonen. Binnen het Komplan Liempde heeft Combinatie95 zich sterk gemaakt voor bouwmogelijkheden. Die liggen er onder andere op de locatie van de huidige te vervangen basisschool, aan de Heideweg en tussen Boxtelseweg en Kerkheiseweg. De komende bestuursperiode moet met name Heideweg gerealiseerd worden. Bij de realisatie van Heideweg moet ook het belang van 7

8 de wensen van de sportverenigingen serieus genomen worden. De Liempdse starters zijn vooral gebaat bij het realiseren van een grotere hoeveelheid starterswoningen dan nu gepland. Combinatie95 heeft via een uitgebreide studie aangegeven dat er nog een tweede fase aan de Smaldersestraat mogelijk kan zijn. Dit moet in de beleidsperiode uitgewerkt worden. Ook hier moet maatschappelijk-gebonden-eigendom dé manier zijn om starterswoningen voor starters te behouden. Verder moet er actief gezocht worden naar geschikte inbreidingslocaties. Bekeken dient te worden of de locatie Hamsestraat-Roderweg als Ruimte-voor-Ruimte-locatie omgezet kan worden naar een vorm van woningbouw voor vooral Liempdse starters. Voor de leefbaarheid van Liempde is behoud van het voormalige gemeentehuis, een goede brede school en een goed functionerende dorpsraad van groot belang. Binnen het dorpsontwikkelingsplan dat binnenkort uitgevoerd wordt, moeten deze punten, naast veel aandacht voor de Liempdse eigenheid, goed uitgewerkt worden. Een snelle realisatie van de Liempdse Brede School is daarbij noodzakelijk. De eigenheid van de Liempdse gemeenschap bestaat onder andere uit de grote hoeveelheid vrijwilligers en een actief verenigingsleven. Deze zijn gebaat bij een positieve ontwikkeling van deze drie Liempdse zaken. Extra bedrijventerrein vinden wij in Liempde voorlopig niet nodig. De laatste invulling van Daasdonk moet gebruikt worden om ook dit bedrijventerrein te revitaliseren, zodat het zo goed mogelijk voldoet aan de behoefte van de Liempdse gemeenschap. Ruimte voor een leefbaar Lennisheuvel Lennisheuvel kent dezelfde problematiek als Liempde. Ook voor dit kerkdorp blijft bouwen in een passende omvang van levensbelang. Veel voorzieningen zijn uit Lennisheuvel verdwenen. In onze visie liggen er voor Lennisheuvel kansen, als de gemeente daaraan tenminste meewerkt. Zoals de Lennisheuvelse ruimtelijke-ordeningcommissie CROL al aangaf, is er nu de kans om Lennisheuvel meer met Het Groene Woud te verbinden. Dat zal de levendigheid van het dorp ten goede komen. Lennisheuvel kan een rol spelen bij recreatieve voorzieningen zoals kampeer- en logiesfaciliteiten, maar ook op het gebied van horeca en dierenverzorging. Of het mogelijk is dit concept te gebruiken voor het terugwinnen of versterken van voorzieningen, zal in de discussie met de inwoners moeten blijken. De groene zone van Vorst is voor Lennisheuvel van belang en moet meteen ontwikkeld worden wanneer de gronden verworven zijn. Beloften van het gemeentebestuur moeten immers waargemaakt worden. Ook voor Lennisheuvel verricht Combinatie95 een studie om te komen tot het aanwijzen van een kansrijke bouwlocatie. De wens van Lennisheuvel om het voorzieningenniveau zoals kinderopvang, gemeenschapshuis, detailhandel, sport en onderwijs te behouden, ondersteunen wij. Ook dienen andere leefbaarheidinitiatieven met Lennisheuvel besproken te worden omdat Combinatie95 het belangrijk vindt dat deze kleine kern eveneens leefbaar blijft. Welzijn, professionaliteit en ruimte voor vrijwilligers De kwaliteit en de doelmatigheid van het professionele welzijnswerk moeten we met heldere beoordelingssystemen kritisch volgen. Het huidige subsidiebeleid is sterk afgestemd op het professionele welzijnswerk. Daartegenover moet meer geld beschikbaar komen om vrijwilligerswerk te stimuleren. Dat is toch de smeerolie van onze samenleving. Combinatie95 8

9 wil daarom de positie van de vrijwilligers in de samenleving versterken door het beperken van allerlei regelingen, waarmee verenigingen te maken hebben. Voorkomen moet worden dat verenigingen de gemeente als hindermacht ervaren en niet als ontwikkelingskracht. Dit houdt maximale beleidsruimte in voor de verenigingen met aandacht voor de diversiteit. Op het gebied van kadervorming en opleiding moet de gemeente voorwaardenscheppend optreden. Per jaar moet extra beschikbaar komen voor startsubsidies en voor de ondersteuning van opvallende eenmalige activiteiten van de verenigingen. Verder maken wij ons sterk voor een collectieve WA-verzekering voor de Boxtelse vrijwilligers. De initiatieven ter versterking van de gemeenschapshuizen volgen wij kritisch. Het gemeenschapshuis moet de huiskamer van de wijk zijn, waar verder diverse activiteiten georganiseerd worden waar behoefte aan bestaat. Voor de kern Liempde zal bekeken moeten worden of een dergelijk initiatief haalbaar en wenselijk is. Sociale zaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand is de gemeente volledig financieel verantwoordelijk geworden voor dit beleidsveld. Met de beschikbare budgetten voor werk en inkomen moet de afdeling Sociale Zaken een actief op uitstroom gericht beleid uitvoeren. Wij willen in de volgende periode, gezien het klantenbelang (werk!) en financiële belang van de gemeente, duidelijke prestatieafspraken maken met de intergemeentelijke Sociale Dienst. De invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) brengt een heel nieuwe taak voor de gemeente met zich mee. Belangrijk is de samenwerking met alle partijen die hierin een rol spelen. Vooral de communicatie naar de belanghebbende burger zal duidelijk en veelvuldig moeten zijn. Hierin moet ook het Loket Wegwijs een taak hebben. De mantelzorg krijgt een nadrukkelijke rol in de WMO. Enerzijds vanwege de roep om zorg dichtbij, anderzijds vanwege kostenbeheersing. Daarom ligt voor de gemeente in 2006 en volgende jaren een belangrijke taak weggelegd om de mantelzorgers/vrijwilligers bij het WMO-beleid te betrekken. Het beleid moet niet over de hoofden van, maar juist sámen met vrijwilligersorganisaties en cliënten gemaakt worden. Ten aanzien van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (die onderdeel wordt van de WMO) blijft Combinatie95 zich inzetten voor de beperking van de eigen bijdrage. Overschotten moeten beschikbaar blijven voor de WVG. Het is belangrijk dat de verworven rechten van gehandicapten en ouderen binnen de WVG overeind blijven. Indien nodig zal het budget omhoog moeten. Gezien de integratie van de WVG in de WMO ligt de totstandkoming van één cliëntenplatform (WMO-platform) voor de hand. Ook op dit onderdeel moet efficiënt worden omgegaan met de inzet van tijd van vrijwilligers. Regelmatig overleg met het platform is van belang om op de hoogte te blijven van de ervaringen van de doelgroepen. Ruimte voor ouderen, gehandicapten, jongeren, allochtonen, minima Ook de minder draagkrachtigen en diegene die extra aandacht nodig heeft, krijgen van Combinatie95 de ruimte. Combinatie95 vindt het vanzelfsprekend dat geen enkele bevolkingsgroep van onze samenleving uitgesloten wordt. Toch is de maatschappelijke realiteit vaak anders. Om dit te veranderen is een actief beleid nodig 9

10 Dat geldt zeker ook voor het beleid gericht op de ouderen in onze gemeente. Ouderen moeten hierin als volwaardige gesprekspartners gezien worden, die zelf aangeven wat voor hen belangrijk is. Daarbij dient recht gedaan te worden aan de grote diversiteit binnen deze groep. In onze visie is het een taak van de gemeente te zorgen voor voorzieningen, die het ouderen mogelijk maakt zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Daarvoor moeten genoeg seniorenwoningen beschikbaar zijn. Ook zorgwoningen door inwoning moeten mogelijk gemaakt worden voor de duur van deze mantelzorg. Daarnaast biedt levensloopbestendig bouwen mogelijkheden voor alle bevolkingsgroepen. Met de rolstoel toegankelijke woningen zijn nodig om niet een grote groep (ouderen en gehandicapten) in onze samenleving letterlijk buiten te sluiten. Datzelfde mag ook niet in het publieke domein gebeuren. Dit betekent dat in de gemeentelijke infrastructuur voldoende aandacht moet zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. In het besef dat veel jeugdigen in Boxtel het goed maken, willen wij onze aandacht vooral richten op de meest kwetsbare groepen. Het Lokaal Meldpunt Jeugdzorg, waarin diverse instanties op het terrein van opvoeding, onderwijs, jeugdzorg en -welzijn samenwerken, heeft hierin een belangrijke taak voor zowel de jongeren als hun opvoeders en begeleiders. De regierol van de gemeente achten wij nodig om dit loket voor de toekomst te waarborgen. Combinatie95 wil zich hard maken voor de realisering van een jongerencentrum. Een hele generatie jongeren heeft tot nu toe een eigen plek moeten ontberen, met als gevolg dat een grote groep jongeren in de kou staat. Alternatieven zijn er voor hen in Boxtel nu niet. Wij willen op dit punt in gesprek blijven met de Steunstichting Ursula, omdat wij de locatie op het terrein van Ursula nog steeds de beste plek vinden. Naast een goede locatie is een goed team jongerenwerkers een voorwaarde voor de realisering van een jongerencentrum. Van belang vinden wij het structurele overleg met de allochtone bevolkingsgroepen in het Integratie Platform. Daarin kunnen allochtonen zelf aangeven wat binnen de verschillende groepen leeft en op welke manier het beste de integratie van de diverse bevolkingsgroepen in Boxtel gestalte moet krijgen. Maar ook de contactouders spelen hierin een belangrijke rol. Zolang zij nodig zijn, willen wij een garantie geven voor de financiering van hun activiteiten. De minima in onze samenleving vormen een groep, die door landelijk beleid uitgesloten dreigt te worden. Door middel van de minima effectrapportage hebben wij zicht op hun situatie. Wij vinden het van belang dat de effecten van plaatselijk beleid in de toekomst hierop getoetst worden. Ruimte voor goed onderwijs Nog steeds is een onderwijsachterstandenbeleid hard nodig. Nu de financiële verantwoordelijkheid hiervoor bij de scholen zelf komt te liggen, zullen wij de ontwikkeling op de scholen nauwlettend volgen. De brede school is hierbij een belangrijk element. Het is duidelijk dat dit een succesvol concept is. Wij willen als Combinatie95 dat de uitwerking van de brede-school-gedachte op de vier gekozen locaties in de gehele gemeente Boxtel zo spoedig mogelijk tot stand komt. Samenwerking mét en binnen het onderwijs biedt voor de hele gemeenschap voordelen. Denk hierbij aan de contacten en de samenwerking met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, kinderopvang, kunst, cultuur en sport. Daar is adequate huisvesting voor 10

11 nodig, maar ook de middelen om initiatieven te ondersteunen en een goede coördinatie te waarborgen. Alle scholen moet huisvesting geboden worden die past bij deze tijd. Ze moeten sowieso in 2010 toekomstbestendig zijn op het terrein van ICT. We moeten niet de fout maken om het onderwijsbeleid alleen maar af te stemmen op Voor- en Vroegschoolse Educatie en basisonderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vele tienduizenden jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dat gebeurt ook in Boxtel. Vanuit het oogpunt van leerplicht, maar vooral vanuit het oogpunt van het toekomstperspectief van deze jongeren moet samen met het beroepsonderwijs onderzocht worden hoe deze ongewenste situatie kan worden opgeheven. Ruimte voor cultuur Het na jaren eindelijk gerealiseerde Cultureel Platform zal een positieve wending moeten geven aan de uitvoering van het cultuurbeleid in Boxtel. Dit beleid moet de komende periode gestalte krijgen. Naast de professionele kunstbeoefenaars, verenigd in Kunstlicht, kennen we een grote groep amateurs in de kunstbeoefening op velerlei terreinen. Beide groepen vragen ruimte voor ateliers en expositieruimte. Het moet mogelijk zijn ze met elkaar in contact te brengen, waarbij van de professionele kunstenaars een extra bijdrage verwacht mag worden. Tevens streven wij ernaar om in de vrijgekomen ruimten van de Bracbant-havo particulier initiatief een kans te geven. Door ruimten te verhuren aan kunstenaars kunnen daar lesgroepen ontstaan. Ruimte voor sporters Het belang van een goed sportbeleid is groot. Zowel maatschappelijk als economisch is het van enorm belang dat beleid actief gericht is op een gezonde leefstijl. Sport moet een ruimere plaats op de politieke agenda krijgen. Het kan een grote rol spelen bij de integratie van groepen (allochtonen, kansarmen). Ouderen en gehandicapten moeten gestimuleerd worden om te sporten. De gemeente zal hierin niet bevoogdend op moeten treden. Wel moet de gemeente optimaal gebruik stimuleren binnen vooraf vastgestelde financiële grenzen. Zeker bij sportbeleid moet de gemeente streven naar een volwaardige participatie van particulier initiatief. De gemeente kan en moet niet alles alleen willen doen. Voor de verplaatsing van sportterreinen in Boxtel moet een reëel budget beschikbaar zijn. De sportmogelijkheden in Liempde mogen niet in de knel komen door het bouwplan Heideweg. Het nieuwe zwembad heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Wij willen ons de komende tijd richten op de bouw en op een blijvend goede exploitatie, die het zwembad optimaal toegankelijk maakt voor alle Boxtelse burgers. Ruimte voor verkeer Ondanks jarenlange discussies is de Boxtelse gemeenteraad er nog steeds niet in geslaagd een oplossing te vinden voor de noodzakelijke sanering van de tien gelijkvloerse spoorwegovergangen. Combinatie95 heeft alle raadsfracties opgeroepen de hakken uit het zand te halen en het best mogelijk compromis te zoeken. Combinatie95 hecht grote waarde aan een integraal verkeersbeeld voor de gehele gemeente, waarbij de belasting voor de totale 11

12 leefomgeving minimaal is. In dat licht bezien vinden wij het voor de leefbaarheid essentieel dat Boxtel naast de bestaande ontsluitingsmogelijkheid in het zuiden (De Keulse Baan) ook in het noorden een ontsluiting krijgt. Steeds is ons uitgangspunt daarbij geweest dat die ontsluiting nooit via de wijk Selissen of welke andere wijk dan ook mag lopen. Behalve veiligheid en geluid wordt gezondheid (luchtkwaliteit) een steeds belangrijker argument om verkeer in wijken te ontmoedigen. Verder moet bestaande infrastructuur zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen worden. Ook in Haaren/Esch verdwijnen spoorwegovergangen. Waar de problemen elkaar raken, moeten beide gemeenten op zoek naar een gezamenlijke oplossing. In het regionaal overleg moet Boxtel de gemeente Haaren overtuigen van een win-win-situatie. In heel Nederland is het aantal verkeersslachtoffers het afgelopen decennium flink gedaald. Een belangrijke bijdrage daaraan is geleverd door de actie Duurzaam Veilig. Ook in Boxtel heeft deze actie op verkeersgebied serieuze gevolgen gehad. In alle verblijfsgebieden in de gemeente is de maximumsnelheid teruggebracht tot 30 km per uur. Combinatie95 onderschrijft de grote voordelen van de nieuwe regelgeving. De veiligheid van de weggebruiker is daarentegen duidelijk minder gediend met het niveau van het wegenonderhoud. Vooral ouderen en gehandicapten ervaren dagelijks bijna onoverkomelijke hindernissen als zij van wegen en trottoirs gebruik maken. Combinatie95 heeft bij de behandeling van de begroting 2006 gezorgd voor extra financiële middelen voor het wegenonderhoud. Te lang leefde in Boxtel het idee dat de aanleg van de A50 een grote ontlasting zou betekenen voor het vele sluipverkeer door Onrooi, Kasteren en de kom van Liempde dat richting A2 moet. Combinatie95 heeft deze redenering steeds bestreden en de huidige praktijk geeft ons hierin helaas gelijk. De A50 is een feit, maar de genoemde overlast blijft onaanvaardbaar. Een goede oplossing zou een parallelweg langs de A2 zijn. Wij beseffen dat het realiteitsgehalte hiervan niet zo groot is. Boxtel heeft vooralsnog de provincie niet van de noodzaak van deze weg kunnen overtuigen. Snelle maatregelen zijn hard nodig. Wij weten dat de bewoners van Onrooi en Kasteren liever vandaag dan morgen betrokken worden bij het vinden van een goede oplossingsrichting. Het gemeentebestuur moet maximaal gebruik maken van hun aanbod. Combinatie95 acht het noodzakelijk dat fietsverkeer optimaal gestimuleerd wordt. Binnen de gemeente Boxtel dient fietsen een aantrekkelijk alternatief voor de auto te zijn. Daarom willen wij een compleet fietsconcept ontwikkelen voor Boxtel. Daarbij moet het accent liggen op bijvoorbeeld een nieuw geactualiseerd plan voor betere fietsverbindingen/fietsroutes, fietsverhuurplaatsen bij bijvoorbeeld het station voor bezoekers van Boxtel en Het Groene Woud, duidelijkere markeringen, onderhoud van fietsroutes en het voorkomen van fietsendiefstal. Een dergelijk plaatje past perfect bij het duurzame karakter van Boxtel. Langs de A2 ligt een mooie fietsverbinding tussen Liempde en Boxtel-Oost. Helaas wordt deze route vaak gemeden vanwege de ervaren onveiligheid. Wij pleiten voor betere verlichting in de tunnel en een meer open structuur, zodat er meer zicht is vanuit de wijk, zeker bij de ingang van het tunneltje. Verder moet er nadrukkelijk op toegezien worden dat hangplekken gecreëerd worden op afstand van het tunneltje. De andere fietsverbinding tussen Liempde en Boxtel (via Providentia ) is vooral verkeerstechnisch onveilig. Combinatie95 vraagt al vanaf de eerste marginale, maar wel kostbare aanpassing om een meer rigoureuze ingreep. Het fietsverkeer is het meest gediend 12

13 met een dubbel fietspad vanaf de rotonde bij de Texaco-pomp aan de Liempdse kant van de Noord-Zuidas. Op termijn is dit de enige oplossing die recht doet aan de vele (jonge) fietsers op deze route. Het knelpunt voor fietsers vanuit Best, halverwege het viaduct over de A2, moet ook veiliger gemaakt worden. Openbare Werken Combinatie95 is altijd voorstander geweest van het principe de vervuiler betaalt. Als inwoners een (financiële) prikkel voelen om verantwoord met afval om te gaan is het rendement, zeker theoretisch, het hoogst. De dagelijkse praktijk leert ons helaas iets anders. Bij invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar) doen zich allerlei negatieve neveneffecten voor, die zeer kwalijk zijn. Onderzoeken in gemeenten waar Diftar is ingevoerd, spreken van ongewenste effecten zoals toenemend zwerfvuil, afvaltoerisme en afval dat bij buren in kliko s gedeponeerd wordt. Zolang daar geen oplossing voor gevonden is, wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Bovendien zijn wij zeer te spreken zijn over de initiatieven die in Boxtel ontplooid zijn op het terrein van afvalpreventie en -scheiding. Op dit moment zijn wij daarom nog geen voorstander van invoering van Diftar in Boxtel. Nawoord De titel van ons verkiezingsprogramma geeft de essentie weer van onze kijk op een goed functionerend gemeentebestuur. Allereerst moet duidelijk zijn dat Combinatie95 beseft dat de ruimte van de ene persoon of groep vaak begint daar waar de ruimte van de ander ophoudt. Het is daarom de taak van een capabel gemeentebestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat wil zeggen dat op tijd afwegingen en keuzes gemaakt worden die het algemeen belang het meeste dienen. In dat afwegings-en keuzetraject wil Combinatie95 volop ruimte voor inspraak en ruimte voor burgerparticipatie. Het beleid dat daaruit volgt moet gericht zijn op ruimte voor de burgers van Boxtel. Ruimte om goed te wonen, te werken en te ontspannen. Ruimte voor afzonderlijke bevolkingsgroepen, nu en in de toekomst. En ook ruimte voor de kernen Liempde en Lennisheuvel. Kort en bondig; Combinatie95 wil Ruimte voor U. Januari 2006 Combinatie95 13

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE

DE TOEGEVOEGDE WAARDE DE TOEGEVOEGDE WAARDE VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE '95 2002-2006 Inleiding De inbreng van Combinatie 95 in het Boxtelse gemeentebestuur is de afgelopen jaren aanzienlijk geweest. Combinatie 95 wethouder

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

VERKEN JE GEMEENTE. Cursus. Georganiseerd door Combinatie95. September 2009 - juni 2010

VERKEN JE GEMEENTE. Cursus. Georganiseerd door Combinatie95. September 2009 - juni 2010 VERKEN JE GEMEENTE Cursus IV Georganiseerd door Combinatie95 September 2009 - juni 2010 Voorwoord Geachte cursist, Combinatie95 is als politieke partij ook buiten de verkiezingstijd altijd zeer actief.

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

De Wijk in Federatie Molukse Wijken Bouwen en wonen

De Wijk in Federatie Molukse Wijken Bouwen en wonen De Wijk in Federatie Molukse Wijken Bouwen en wonen 1 Federatie Molukse Wijken Sinds begin 2008 bestaat er een Federatie Molukse Wijken. Deze organisatie wil de belangen van Molukse (wijk)organisaties,

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA ANDIJK. CDA - VVD GroenLinks KRACHTIG, SOCIAAL EN TOEKOMSTGERICHT

COALITIEPROGRAMMA ANDIJK. CDA - VVD GroenLinks KRACHTIG, SOCIAAL EN TOEKOMSTGERICHT COALITIEPROGRAMMA CDA - VVD GroenLinks ANDIJK KRACHTIG, SOCIAAL EN TOEKOMSTGERICHT Inhoudsopgave Inleiding 1 Programma Openbare Orde & Veiligheid 2 Programma Beheer Openbare Ruimte 3 Programma Economische

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Kansen zien voor een #MooiDongen

Kansen zien voor een #MooiDongen 1-5 Kansen zien voor een #MooiDongen Voorzitter, Voor ons ligt de begroting 2017 van de Gemeente Dongen. Goed samenspel, betere toekomst, de titel van deze begroting is voor het CDA bijzonder aansprekend.

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie