PARKMANAGEMENTPLAN VITAAL LOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARKMANAGEMENTPLAN VITAAL LOVEN 2016-2018"

Transcriptie

1 PARKMANAGEMENTPLAN VITAAL LOVEN De kracht zit in het gezamenlijke belang om de vitaliteit en uitstraling van industrieterrein Loven te behouden en verbeteren. Versie: Conceptversie 0.4 : 26 oktober 2015 Bestuur Vitaal Loven : ALV Vitaal Loven : 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Waarom hebben we dit plan geschreven? Wat willen we met dit plan nog meer bereiken? Wat staat er in dit plan? Hoe ziet het vervolg eruit? Samenvatting Wat is de actuele situatie op industrieterrein Loven? Wat is het gewenst toekomstbeeld? Welke maatregelen moet Vitaal Loven treffen? Uitgangssituatie Hoe kan industrieterrein Loven worden gekenschetst? Wat heeft de 0-meting aan informatie opgeleverd? Wat hebben de bedrijfsbezoeken aan informatie opgeleverd? Welke eenduidige lijn ontstaat uit deze inventarisaties? Toekomstbeeld Welk ideaalbeeld hebben we voor ogen? Wat kunnen we met parkmanagement bereiken? Hoe ver gaan onze inspanningen? Maatregelen Welke onderdelen van de 0-meting hebben voor ons prioriteit? Welke aanbevelingen uit de bedrijfsbezoeken hebben prioriteit? Waar moeten we nog meer aandacht voor hebben? Wat stellen we voor om concreet te doen?

3 1. Inleiding 1.1. Waarom hebben we dit plan geschreven? In onze verenigingsstatuten is bepaald dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) een parkmanagementplan vaststelt. In een dergelijk plan kunnen volgens de statuten onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: belangenbehartiging, inkoop, beveiliging, voorzieningen, groen- en grijsbeheer, energiebesparing, personeelswerving, promotie, marketing, onderzoek en advisering. In dit parkmanagementplan hebben al deze onderwerpen een plaats gekregen, zij het niet allemaal even uitvoerig. De reden hiervoor is eenvoudig: wij hebben gemeend er goed aan te doen de focus in ons eerste parkmanagementplan primair te richten op het benoemen van de meest essentiële impulsen voor het realiseren van een vitaal bedrijfsterrein. Dit is daarmee ook de belangrijkste doelstelling van dit plan. Met dit concept Parkmanagementplan Vitaal Loven hebben wij de overtuiging op hoofdlijnen een basis gelegd waarin de belangrijkste onderwerpen ter verbetering van de vitaliteit van ons industrieterrein zijn verwoord. Via van tussentijdse evaluaties en bijstellingen, zal in de komende jaren steeds meer een totaalbeeld gaan ontstaan van het geheel aan gewenste maatregelen die bijdragen aan de vitaliteit van industrieterrein Loven Wat willen we met dit plan nog meer bereiken? Het benoemen van de meest essentiële impulsen voor een vitaal bedrijfsterrein is de belangrijkste doelstelling van dit plan. Maar dit plan dient meer doelen. De gemeente Tilburg stelt alleen op basis van een door de ALV vastgesteld plan voor parkmanagement de toegezegde subsidiegelden beschikbaar. Wij zien het parkmanagementplan daarnaast als een belangrijk instrument om op een gestructureerde wijze met onze verenigingsleden te overleggen over de zaken die er echt toe doen op Loven. Het met elkaar zo volledig mogelijk in beeld brengen van noodzakelijke en wenselijke investeringen, draagt er aan bij dat wij samen afgewogen keuzes maken. Afgewogen keuzes zijn nodig om de beperkt aanwezige financiële middelen zo effectief mogelijk aan te wenden. Dat is in ons aller belang, omdat een vitaal bedrijfsterrein een onlosmakelijk onderdeel is van individueel succesvol ondernemerschap. Een vitaal bedrijfsterrein ontstaat overigens niet alleen door samen voorzieningen te realiseren of door te lobbyen. Wij spreken als bestuur de hoop en verwachting uit dat de inhoud van dit plan de ondernemers op Loven uitdaagt met elkaar de discussie aan te gaan en elkaar aan te sporen op de eigen bedrijfslocaties bijdragen te leveren voor een vitaal bedrijfsterrein. Een brede betrokkenheid van alle ondernemers is dan ook een belangrijke impuls voor een Vitaal Loven Wat staat er in dit plan? Dit plan begint in Hoofdstuk 2 met een samenvatting. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de huidige situatie op Loven. Deze beschrijving is gemaakt aan de hand van de resultaten van het door de gemeente Tilburg uitgevoerde onderzoek (0-meting DPL-BT) en de ongeveer vijftig gesprekken die namens ons bestuur in het afgelopen jaar met ondernemers gevoerd zijn. 3

4 In hoofdstuk 4 is getracht het gewenste toekomstbeeld van industrieterrein Loven te formuleren. In dit hoofdstuk wordt ook beschreven in hoeverre met parkmanagement een bijdrage geleverd kan worden aan het bereiken van de gewenste toekomstsituatie. Aansluitend zijn in hoofdstuk 5 de maatregelen in beeld gebracht die van belang zijn om van de huidige (IST) situatie de gewenste toekomstsituatie (SOLL) te bereiken. Niet alle maatregelen kunnen en hoeven overigens door onze vereniging te worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk zal om die reden inzicht geven wat - naar ons oordeel - wel en niet binnen de vereniging opgepakt moet worden. Als binnen de vereniging Vitaal Loven over alle maatregelen overeenstemming bestaat, dan vormt dat de basis voor het jaarlijks vaststellen van de begroting Hoe ziet het vervolg eruit? Als de leden in de vergadering van 5 november 2015 het Parkmanagementplan Vitaal Loven hebben vastgesteld, zal het plan met inbegrip van de aanpassingen waartoe tijdens de ALV besloten wordt voor goedkeuring worden gezonden naar de stichting Tilburgs Ondernemingsfonds (TOF). Daarnaast vormt het vastgestelde parkmanagementplan samen met de door de ALV vastgestelde begroting voor ons bestuur het jaarlijkse kader voor de uitvoering van het plan. Wij zullen de leden periodiek informeren over de voortgang van de maatregelen. Zoals reeds aangegeven is, zal het Parkmanagementplan tussentijds worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. 4

5 2. Samenvatting 2.1. Wat is de actuele situatie op industrieterrein Loven? De vitaliteit van industrieterrein Loven en de meest essentiële verbeterpunten zijn in dit parkmanagementplan in beeld gebracht. De inventarisaties zijn gebaseerd op: a. het in opdracht van de gemeente Tilburg uitgevoerde DPL-BT onderzoek en; b. een door ons bestuur uitgevoerd onderzoek bij bijna 20% van de actieve ondernemers op Loven. Het door de gemeente uitgevoerde onderzoek resulteert in een duurzaamheidsprofiel. De gemiddelde score voor Loven komt volgens dit onderzoek uit op een 5,4 en is daarmee lager dan een referentieterrein (6,0 op een schaal van 0 tot 10). Eén van de 17 duurzaamheidsaspecten betreft aantrekkelijkheid voor ondernemers en is met een score van 6,4 een heel punt hoger. De geïnterviewde ondernemers hebben in het door ons uitgevoerde onderzoek aan Loven een nog hogere score toegekend (6,9). Hoewel de geïnterviewde ondernemers aan Loven dus een ruime voldoende toekennen, heeft ons onderzoek ook uitgewezen dat ook in hun ogen nog het nodige ter verbeteren valt. Het DPL-BT onderzoek en de bedrijfsbezoeken vertonen overeenkomstige uitkomsten op de volgende onderwerpen. a. Bestrijding inbraak en vandalisme; b. Bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets; c. Verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en fietsers; d. Bevorderen collectieve voorzieningen, met name voor afvalverwijdering, beveiliging en energie Wat is het gewenst toekomstbeeld? Een vitaal industrieterrein Loven heeft de huidige kwaliteiten weten te behouden èn gemotiveerde ondernemers die samen ervoor gezorgd hebben dat: Inbraak en vandalisme nog slechts een incidenteel karakter heeft; Bedrijfsgebouwen en terreinen goed onderhouden zijn; De openbare ruimte verkeersveilig en goed onderhouden is; Het industrieterrein goed bereikbaarheid is met openbaar vervoer en fiets; Er collectieve voorzieningen zijn waarmee ondernemen op Loven nog aantrekkelijker is. Omdat de financiële middelen naar verwachting ook in de toekomst beperkt zijn, kan alleen via een effectief samenspel tussen actoren een zo effectief mogelijke inzet van middelen bereikt worden Welke maatregelen moet Vitaal Loven treffen? Onze bijdrage in het gewenste toekomstbeeld bestaat uit het bieden van een platform waar wensen, klachten en calamiteiten over Loven bijeen worden gebracht. Wij zullen deze signalen die bij ons binnen komen en die wij zelf waarnemen, bundelen en omzetten in informatie waarmee wij en/of onze partners actie ondernemen om de vitaliteit van Loven te bevorderen. Daarnaast blijven onze activiteiten beperkt tot: het inrichten van het platform; de informatievoorziening van en naar de leden; het zorg dragen voor beveiliging van de openbare ruimte; 5

6 en het faciliteren bij de totstandkoming van overige collectieve voorzieningen. 6

7 3. Uitgangssituatie 3.1. Hoe kan industrieterrein Loven worden gekenschetst? Industrieterrein loven heeft een omvang van 163 ha. Het terrein ligt aan de oostkant van Tilburg en wordt globaal begrensd door de Bosscheweg, de spoorlijn Tilburg Den Bosch, de Burgemeester Bechtweg, de Centaurusweg en het Wilhelminakanaal. Industrieterrein Loven kent aan de noordzijde een ruime opzet, terwijl aan de zuidzijde het terrein kleinschaliger van opzet is met woonfuncties. Loven huisvest naast enkele grote bedrijven voornamelijk bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. De bereikbaarheid via weg, spoorweg en water is een van de belangrijkste pluspunten van deze bedrijvenlocatie Wat heeft de 0-meting aan informatie opgeleverd? Aan de hand van een zogenaamd Duurzaamheids-Profiel van een Locatie Bedrijventerreinen (DPL-BT) is de duurzaamheid van Loven bepaald op basis van gegevens over totaal 17 duurzaamheidsaspecten. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn in genoemde rapportage als volgt beknopt samengevat: Milieuaspecten Voor de milieuaspecten scoort Loven gemiddeld ruim onvoldoende. Positief is dat er geen hindernormen worden overschreden en geen ernstige bodemverontreinigingen bekend zijn. Verbeteringen zijn mogelijk door opwekking van duurzame energie, gezamenlijke inzameling van afval voor recycling en gescheiden afvoer van hemelwater. Sociale aspecten Voor de sociale aspecten scoort Loven lager dan het referentieterrein. Sterke punten zijn de aanwezigheid van water (kanaal), de groenstrook in het midden van het terrein Loven en de redelijke onderhoudsstaat van de openbare ruimte. Mogelijke verbeterpunten zijn uitbreidingen van gezamenlijke voorzieningen en de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Economische aspecten De gemiddelde score voor Profit is voldoende. Positief aspect is de multi modale ontsluiting voor het goederenvervoer via weg, kanaal en spoor. Het duurzaamheidsprofiel is opgesteld op basis van toegekende scores aan de verschillende duurzaamheidsaspecten. De scores zijn in onderstaande tabel weergegeven. De gemiddelde score komt volgens het onderzoek uit op een 5,4 en is daarmee lager dan een referentieterrein (6,0). Milieuaspecten score Sociale aspecten score Economische aspecten score Ruimtegebruik 5,7 Veiligheid, criminaliteit 4,5 Bruto omzet 6,5 Energie 3,0 Verkeersveiligheid 5,6 Waarde terrein, vastgoed - Afval en reststoffen 3,0 Samenwerking, voorzieningen 5,1 Werkgelegenheid 4,5 Hemelwater 3,0 Bereikbaarheid OV en fiets 3,6 Aantrekkelijkheid voor ondern. 6,4 Bodemkwaliteit 6,0 Groen en water 6,6 Flexibiliteit 6,1 Hinder 6,0 Ruimtelijke kwaliteit 6,5 Ontsluiting goederenvervoer 9,0 7

8 3.3. Wat hebben de bedrijfsbezoeken aan informatie opgeleverd? In het afgelopen jaar zijn circa 50 potentiele leden van de vereniging bezocht. Verzocht is medewerking te verlenen aan een inventarisatie. Het doet ons deugd dat velen aan deze inventarisatie meegewerkt hebben. Hoewel nog niet alle resultaten ontvangen en verwerkt zijn, tekent zich een duidelijk beeld af van de behoeften van de ondernemers op Loven als het gaat om het realiseren van een vitaal bedrijfsterrein. Wij vatten de resultaten van de inventarisaties samen in de volgende drie categorieën: het oplossen van knelpunten; de behoefte aan collectieve inkoop; algemene behoeften en suggesties. De geïnterviewde ondernemers hebben aan Loven overigens een gemiddelde score toegekend van 6,9. Deze score is niet alleen hoger dan de gemiddelde score (5,4) in het DPL-BT, maar ook hoger dan de score voor aantrekkelijkheid voor ondernemers (6,4) in het DPL-BT. Knelpunten Op basis van de uitgevoerde inventarisaties is een knelpunten top-10 samengesteld, die als volgt luidt: Nr. Knelpunt Nr. Knelpunt 1 Bereikbaarheid per openbaar vervoer 6 Onderhoud wegen, inritten en trottoirs 2 Inbraak en vandalisme 7 ICT voorzieningen (glasvezel, snel internet) 3 Bereikbaarheid per fiets i.c.m. verkeersveiligheid 8 Verkeersveiligheid in het algemeen 4 Verkeersdrukte tijdens de spitsuren 9 Sociale veiligheid (sociale controle) 5 Parkeren op de wegen door vrachtwagens 10 Bereikbaarheid met vrachtwagens Andere genoemde knelpunten zijn daarmee niet minder zinvol of wenselijk. Deze laten wij - gezien het gekozen uitgangspunt om de belangrijkste zaken eerst op te pakken - in dit eerste parkmanagementplan buiten beschouwing. Voor twee genoemde onderwerpen uit de volledige inventarisatie maken wij een uitzondering, te weten het contact met omwonenden en de wens van meer verlichting s nachts. Collectieve inkoop Over het organiseren van collectieve inkoop lopen de meningen bij de geïnterviewde ondernemers uiteen. Er zijn vrijwel even veel voorstanders als tegenstanders van collectieve inkoop. Een deel van de tegenstanders geeft aan deel uit te maken van een grotere groep ondernemingen en kan daarmee reeds beschikken over gemeenschappelijke voorzieningen. Een ander deel van de tegenstanders is van mening dat collectieve inkoop een voorbeeld is van parkmanagement oude stijl, en wijst collectieve inkoop als taak voor Loven Vitaal om die reden af. Van de behoeften die de voorstanders van collectieve inkoop naar voren gebracht hebben is een top-10 samengesteld. Nr. Collectieve inkoop van Nr Collectieve inkoop van 1 Collectieve beveiliging (i.c.m. openbare ruimte) 6 Energie(voorzieningen) 2 Glasbewassing 7 ICT 3 Afvalverwerking 8 Schoonmaak 4 Koeriersdiensten 9 Catering 5 Glasvezelverbinding en telefonie 10 Persoonlijke beschermingsmiddelen Met betrekking tot het meest genoemde onderwerp de collectieve beveiliging - is door veel ondernemers aangegeven dat de gedachten uitgaan naar één integrale (via aan te leggen glasvezelnetwerk of draadloos) en gezamenlijke voorziening met (camera)bewaking voor de openbare ruimte en de particuliere terreinen. Ook de gezamenlijke aankoop van hekwerken kan tot het 8

9 collectieve inkoop-pakket gaan behoren. Op basis van een nader uit te voeren inventarisaties kunnen de mogelijkheden onderzocht worden voor het inpassen van reeds bestaande bewakingscamera s. Een aantal ondernemers heeft aangegeven positieve ervaringen te hebben opgedaan met fysieke controles met honden. Daarnaast is in het kader van collectieve inkoop vaker aandacht gevraagd voor de inrichting van een gezamenlijk postafgiftepunt, de inzet van sneeuwdiensten en collectief onderhoud van groenvoorzieningen op de terreinen van de ondernemers. Algemene behoeften en suggesties Wij hebben de geïnterviewde ondernemers niet alleen een overzicht getoond van mogelijke algemene behoeften. Ook is hen de mogelijkheid geboden zelf suggesties aan te reiken. Wij stellen het op prijs dat hiervan ruim gebruik gemaakt is. De meest genoemde behoeften en suggesties zijn in onderstaande tabel opgenomen. Nr. Behoeften en suggesties Nr. Behoeften en suggesties 1 Veilig parkeren op openbare weg / openbaar groen 6 Thema- en doelgroep bijeenkomsten organiseren 2 Onderhoud van wegen verbeteren 7 Sociale activiteiten organiseren 3 Beveiliging (meer verlichting en bev. vanaf het water) 8 Hanteren industrieterreinnummer 4 Gezamenlijke truckparking realiseren 9 Onderhoudsimpuls leegstaande panden 5 Informatievoorziening verbeteren (o.a. via website) 10 Collectief ontruimingsplan opstellen 3.4. Welke eenduidige lijn ontstaat uit deze inventarisaties? Het DPL-BT onderzoek en de bedrijfsbezoeken vertonen overeenkomstige uitkomsten op de volgende onderwerpen. Het spreekt voor zich dat deze onderwerpen in ieder geval in de prioriteitsafweging meegenomen zijn. Nr. Verbeterpunt DPL-BT Verbeterpunt/suggestie ondernemers 1 Bereikbaarheid OV en fiets (score 3,6): Bereikbaarheid met openbaar vervoer 2 Bereikbaarheid per fiets 3 Veiligheid en criminaliteit (score 4,5): Inbraak en vandalisme (ook via het water) 4 Verkeersveiligheid (score 5,6): Verkeersveiligheid in het algemeen 5 Verkeersveiligheid fietsers en voetgangers 6 Samenwerking en voorzieningen (score 5,1): Collectieve inkoop van afval en reststoffen 7 Collectieve inkoop van beveiliging 8 Collectieve inkoop van energievoorzieningen 9

10 4. Toekomstbeeld 4.1. Welk ideaalbeeld hebben we voor ogen? De in 2015 geïnterviewde ondernemers hebben zoals hiervoor is aangegeven - aan Loven een gemiddelde score toegekend van 6,9. Dat is al een mooie score. Als bestuur van de vereniging Vitaal Loven, gaan wij ervoor de kwaliteit en het vestigingsklimaat van ons industrieterrein verder te verbeteren. Wij denken dat dit tot de mogelijkheden behoort als we met elkaar en met onze partners (gemeente Tilburg, BORT en TOF) in staat zijn de huidige kwaliteiten te behouden en in aanvulling hierop ervoor te zorgen dat in de nabije toekomst op Loven: slechts incidenteel sprake is van inbraak en vandalisme; voetgangers, fietsers en automobilisten de openbare ruimte als verkeersveilig ervaren; het gehele terrein goed bereikbaar is met openbaar vervoer en fiets; door een aanzienlijk aantal ondernemers gebruik gemaakt wordt een of meerdere breed gedragen collectieve voorzieningen, die ondernemers beter in staat stelt te focussen op de eigen business; er sprake is van een goed onderhouden openbare ruimte ondernemers zorgen voor goed onderhouden bedrijfsgebouwen en terreinen; en last but not least, de onderlinge verbondenheid op Loven zo groot is, dat iedereen de intrinsieke motivatie heeft om mee te werken aan het bereiken van ons gemeenschappelijke doel Wat kunnen we met parkmanagement bereiken? Als bestuur van de vereniging Vitaal Loven hebben we de taak op ons genomen via parkmanagement bijdragen te leveren aan een vitaal industrieterrein. Als de in hoofdstuk 3 benoemde knelpunten, verbeteracties en suggesties tegen het licht gehouden worden, dan ligt er een aanzienlijke hoeveelheid knelpunten, verbeteracties en suggesties op tafel die om actie vraagt. Als vereniging zijn wij helaas niet in staat - gezien de beperkt beschikbare financiële middelen - overal invulling aan te geven. Maar dat wordt ook niet van ons verwacht. Voor veel aangelegenheden zijn wij immers niet verantwoordelijk. Maar dat betekent niet automatisch dat dergelijke zaken niet onze aandacht zullen hebben. Om ons doel te bereiken richten onze inspanningen zich voornamelijk op: 1. De communicatie met de leden (informatievoorziening en het verzamelen van wensen, klachten en calamiteiten over industrieterrein Loven); 2. Het treffen van concrete maatregelen in de openbare ruimte op Loven voor zaken waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn, zoals beveiliging, bewegwijzering en ICT-voorzieningen (glasvezel); 3. Het (via het BORT) bevorderen van de uitvoering van maatregelen op industrieterrein Loven die tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren Hoe ver gaan onze inspanningen? Parkmanagement blijft een samenspel van actoren. Als bestuur van de vereniging Vitaal Loven gaan we geen zaken oppakken die tot de verantwoordelijkheid behoren van onze partners. Wij stellen dat op deze plaats nadrukkelijk, omdat uit de inventarisaties blijkt dat bepaalde onderwerpen, suggesties en tekortkomingen om actie vragen en deze acties behoren tot de verantwoordelijkheid van onze partners. Wij zullen dergelijke zaken wel onder de aandacht blijven brengen van onze partners en de 10

11 uitvoering ervan volgen. Dan zijn wij ook in de gelegenheid onze leden te informeren over de getroffen maatregelen. 11

12 5. Maatregelen 5.1. Welke onderdelen van de 0-meting hebben voor ons prioriteit? Milieuaspecten Hoewel industrieterrein Loven op de milieuaspecten gemiddeld lager scoort dan een gemiddeld terrein in Nederland, willen wij slechts in beperkte mate onze energie op deze aspecten richten. De ruime opzet van het terrein (en als gevolg daarvan het beperktere ruimtegebruik) wordt door ons als positief ervaren. Op de lage score voor hemelwater ondernemen wij geen actie, in afwachting van de resultaten van het door de gemeente Tilburg uit te voeren onderzoek. De lage score voor afval en reststoffen heeft gezien eerdere ervaringen met initiatieven voor collectieve inkoop voor ons bestuur geen prioriteit. Alleen op het gebied van energieverbruik willen wij het onderzoek faciliteren voor het lokaal opwekken van duurzame energie (bijv. zonnepanelen) onder gelijktijdige beperking van energieverbruik door de ondernemers en de gemeente (bijv. LED verlichting), dit desgewenst in combinatie met collectieve inkoop. Sociale aspecten Veiligheid en een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein vinden wij belangrijk. Om de veiligheid verder te verbeteren, vindt naast het inmiddels met Securitas gesloten contract, op dit moment onderzoek plaats naar de mogelijkheden van camerabewaking. Wij voeren op dit moment gesprekken met potentiele partners voor het realiseren van een eigen glasvezelnetwerk met daarop aangesloten een - zo mogelijk het gehele bedrijfsterrein omvattend - cameranetwerk. Verwacht wordt dat met het kunnen opslaan van videobeelden - en het naar aanleiding van calamiteiten uitlezen van deze beelden - criminaliteit en vandalisme teruggedrongen kan worden. Ook de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets hebben prioriteit. Door voortdurend te lobbyen (met name door onze voorzitter in het BORT) wordt bij de verantwoordelijke instanties aandacht voor deze problematiek gevraagd. Dat deze inspanningen effect hebben, blijkt wel uit het feit dat begin 2016 een fietspad met extra verlichting in de Siriusstraat aangelegd wordt. Op het gebied van samenwerking en voorzieningen willen wij alvast een maatregel aankondigen: het in kaart brengen en bekend maken van alle op Loven aanwezige AED s. Economische aspecten De score voor de economische aspecten (6,4) is sterk negatief beïnvloed door de lage score (4,5) voor het aantal werkzame personen per hectare bedrijfsterrein ten opzichte van gemiddelde bedrijfsterreinen in Nederland. Wij zien geen aanleiding maatregelen te treffen om deze score te verhogen. Ook de overige aspecten geven geen aanleiding tot het treffen van bijzondere maatregelen Welke aanbevelingen uit de bedrijfsbezoeken hebben prioriteit? Knelpunten De Top-10 van knelpunten in ogenschouw nemend, kan worden geconcludeerd dat knelpunten 1,2,3,7 en 8 inmiddels in de vorige paragraaf benoemd zijn. De verkeersdrukte tijdens de spitsuren (nr. 4), het onderhoud van wegen, inritten en trottoirs (nr. 6) en de bereikbaarheid met vrachtwagens (nr. 10) zullen wij nog in samenspraak met de leden die dit gemeld hebben nader specificeren en 12

13 vervolgens via lobbyactiviteiten onder de aandacht van de gemeente brengen. Het parkeren door vrachtwagens op wegen (nr. 5) zal binnenkort met het instellen en handhaven van een parkeerverbod voor vrachtwagens en het inrichten van een truckparking op Vossenberg tot het verleden behoren en behoeft dus geen actie. De effectiviteit van de truckparking zullen wij uiteraard volgen. Daarnaast is sociale veiligheid (sociale controle) meerdere malen genoemd. Dit aspect sluit aan bij de suggestie voor meer verlichting s nachts. Wij zullen dit aspect betrekken bij de oplossingen voor collectieve beveiliging. Bij de categorie knelpunten is ook genoemd het contact met omwonenden. Een goede relatie met omwonenden vinden wij belangrijk, maar is naar onze mening geen primaire taak van de vereniging Vitaal Loven om hieraan invulling te geven. Wij denken dat het belangrijk is als individuele ondernemers informele contacten onderhouden met omwonenden. En als het formele contacten betreft, dan is de gemeente de eerstaangewezen instantie voor dit contact. Desgevraagd zijn wij als bestuur bereid bij de contacten tussen gemeenten en omwonenden participatie te overwegen. Collectieve inkoop In het DPL-BT rapport heeft het sociale aspect samenwerking en voorzieningen de score 5,1 gekregen. In deze rapportage wordt aanbevolen via collectieve inkoop de vitaliteit van Loven verder te versterken. De bij de ondernemers op Loven geïnventariseerde ideeën voor collectieve voorzieningen zijn talrijk, maar er worden tegelijk ook de nodige vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak. Collectieve beveiliging wordt daarentegen door een op de vijf ondernemers genoemd en hebben wij in de prioriteitstelling opgenomen. Gedurende het afgelopen jaar hebben we als bestuur ervaren dat het vormgeven van collectieve inkoop geen eenvoudige opgave is. Gezien de in kaart gebrachte behoeften, vraagt collectieve inkoop om een doortastende en professionele aanpak. Als bestuur zijn onze mogelijkheden beperkt hieraan zelf invulling te geven. In de ALV 2015 zullen wij het enthousiasme onder de leden peilen voor het faciliteren van een projectgroep collectieve inkoop, samen te stellen uit geïnteresseerde ondernemers Waar moeten we nog meer aandacht voor hebben? Ook de algemene behoeften en suggesties verdienen de nodige aandacht. Zorgdragen voor een goede informatievoorziening is meerdere keren aangekaart. Met het online gaan van de website eind november 2015, is een belangrijke basis gelegd om de interactie met de leden beter vorm te geven. De parkmanager zal als taak krijgen ervoor te zorgen dat de content steeds actueel blijft. Wij vinden communicatie in twee richtingen belangrijk. Enerzijds omdat wij de leden actief willen informeren over zaken aangaande de vitaliteit van Loven en anderzijds omdat de leden onze ogen en oren zijn en daarmee beschikken over informatie die wij nodig hebben om adequaat te kunnen inspelen op zaken die de vitaliteit van Loven negatief kunnen beïnvloeden. Omdat communicatie zo belangrijk is, zal hiervoor ook een afzonderlijk plan worden opgesteld inclusief een jaarlijkse actualisering. De gemeenschappelijke truckparking wordt op dit moment gerealiseerd op industrieterrein Vossenberg. Naast het bewaken van de effectiviteit van deze voorziening voor Loven, zullen wij vanaf het moment van instellen van het parkeerverbod voor vrachtwagens op Loven, de handhaving van het parkeerverbod volgen en zo nodig de gemeente erop wijzen als het verbod niet nageleefd wordt. Er blijkt ook behoefte te zijn aan het organiseren van sociale activiteiten. Wij vinden dat sympathiek, maar wij achten dit geen primaire taak van het bestuur van Loven Vitaal. Om die reden willen wij voor dergelijke activiteiten een in te stellen organisatiecomité symbolisch faciliteren met een klein vergaderbudget. 13

14 Het geven van een onderhoudsimpuls aan leegstaande panden vinden wij een zaak van ons bestuur. Wij zullen trachten ons een beeld te vormen welke panden dit betreft en met de eigenaren hierover in overleg treden. In dat verband zullen wij ook blijven participeren in het herstructureringsoverleg met de gemeente. De ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat ook via deze weg belangrijke initiatieven (o.a. Allpress Metals, P&M Express, Railport Brabant) genomen worden die bijdragen aan de kwaliteit van Loven als bedrijventerrein. Omtrent het hanteren van het zogenaamde industrieterreinnummer bestaat onduidelijkheid. Wij zullen de leden hierover informeren in combinatie met onze taak op het gebied van bewegwijzering. De overige onderwerpen, te weten het opstellen van een collectief ontruimingsplan, het organiseren van thema- en doelgroep bijeenkomsten, het onderhoud van wegen en het parkeren op de openbare weg c.q. in het openbaar groen mogelijk maken, zijn naar onze mening onderwerpen die door of via bemiddeling van het BORT opgepakt behoren te worden. Via de gebruikelijke kanalen zullen wij dit proberen te bevorderen. In 2015 zijn zoals gezegd een vijftigtal bedrijfsbezoeken afgelegd. Nu al een goed beeld beschikbaar is van de belangrijkste wensen en behoeften van de ondernemers en de website binnenkort online gaat, kan de invulling van de nog af te leggen bedrijfsbezoeken aangepast worden (korte bezoeken met focus op structurele behoeften en ledenwerving) Wat stellen we voor om concreet te doen? Op basis van de vorige drie paragrafen is een overzicht samengesteld van te treffen maatregelen. Deze maatregelen zijn in willekeurige volgorde benoemd. Nadat het parkmanagementplan is vastgesteld, zullen wij een stappenplan met planning aan de verschillende maatregelen koppelen. Op die manier zijn wij ook steeds in staat de leden tussentijds te informeren over de voortgang. Nr. Verbeterpunt Maatregel 1 Milieu: energie (Stimuleren) onderzoek opwekken duurzame energie 2 Milieu: energie (Stimuleren) onderzoek beperking energieverbruik door LED verlichting 3 Sociaal: veiligheid en criminaliteit Onderzoek mogelijkheden camerabewaking op glasvezelnetwerk 4 Sociaal: bereikbaarheid OV en fiets Onder aandacht BORT brengen voor overleg met gemeente 5 Sociaal: verkeersveiligheid Onder aandacht BORT brengen voor overleg met gemeente 6 Sociaal: samenwerken en voorzieningen AED netwerk in kaart brengen en publiceren 7 Verkeersdrukte tijdens spitsuren Uitzoeken door parkmanager, via lobby onder aandacht van gemeente 8 Onderhoud wegen, inritten, trottoirs Uitzoeken door parkmanager, via lobby onder aandacht van gemeente 9 Bereikbaarheid met vrachtwagens Uitzoeken door parkmanager, via lobby onder aandacht van gemeente 10 Contact met omwonenden Geen actie (informeel via ondernemers, formeel via gemeente) 11 Meer verlichting s nachts Betrekken bij onderzoek mogelijkheden (camera)bewaking 12 Collectieve inkoop Faciliteren nog in te stellen projectgroep collectieve inkoop 13 Informatievoorziening Parkmanager zorgt voor actueel houden content website 14 Informatievoorziening Opstellen (en jaarlijks actualiseren) communicatieplan 15 Illegaal geparkeerde vrachtwagens Handhaving parkeerverbod mede bewaken incl. effectiviteit truckparking 16 Sociale activiteiten Faciliteren nog in te stellen organisatiecomité 17 Kwaliteit leegstaande panden Uitzoeken door parkmanager, overleg eigenaren 18 Kwaliteit leegstaande panden Blijven participeren in het herstructureringsoverleg gemeente 19 Collectief ontruimingsplan Onder aandacht BORT brengen voor overleg met gemeente 20 Thema- en doelgroep bijeenkomsten Is een aangelegenheid voor BORT, wordt onder de aandacht gebracht 21 Hanteren industrieterreinnummer Uitzoeken door parkmanager en informeren ondernemers 14

15 22 Parkeren pers.auto s openb.weg/groen Onder aandacht BORT brengen voor overleg met gemeente 23 Participatie ondernemers Bedrijfsbezoeken Naast deze inhoudelijke zaken treffen we ook enkele organisatorische maatregelen. We krijgen voor het jaar 2016 om niet de beschikking over een kantoorruimte aan de Geminiweg. Daarnaast verwachten we tijdens de vergadering uitsluitsel te kunnen geven of en in welke omvang wij - ook in dit geval zonder kostenvergoeding in 2016 kunnen beschikken over de diensten van een medewerker voor praktische en administratieve werkzaamheden. Het wordt dan mogelijk tegen zeer geringe kosten gedurende een aantal kantooruren een centraal meldpunt ingericht te hebben, meldingen uit te lezen en in de praktische opvolging te voorzien. Dit biedt kansen om de inzet van de parkmanager in omvang beperkt te houden en zo veel mogelijk financiële middelen te kunnen aanwenden voor de zaken waarvoor bij de ondernemers op Loven echt belangstelling bestaat. De kosten voor het treffen van alle genoemde maatregelen zijn voorlopig gecalculeerd en opgenomen in het voorstel tot vaststelling van de begroting in meerjarenperspectief. Tilburg, 26 oktober

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Duurzaamheid en Bedrijventerreinen Gemeente Alphen aan den Rijn

Duurzaamheid en Bedrijventerreinen Gemeente Alphen aan den Rijn 1. Welkomstwoord/opening 2. DPL als beleidsinstrument voor duurzame ontwikkeling 3. Project Duurzame bedrijventerreinen 4. Ronde Tafel Gesprekken 5. Discussie en vervolgafspraken 6. Afsluiting 7. Napraten

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

INKOMSTEN UIT RAAMCONTRACTEN 13-12-2007 ING. G.J. VAN INGEN

INKOMSTEN UIT RAAMCONTRACTEN 13-12-2007 ING. G.J. VAN INGEN INKOMSTEN UIT RAAMCONTRACTEN 13-12-2007 ING. G.J. VAN INGEN 1 PROBLEEMSTELLING Contrasten Industrieterrein Kellen Revitalisering Medel Vitalisering 2 ORGANISATIE OCT Parkmanagement Draagvlak 3 Beoordelingsmatrix

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen Algemene Bedrijfsgegevens Naam Bedrijf Juridische Structuur Ondernemingsnummer Adres Postcode + Gemeente Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Algemeen emailadres Website

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie.

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie. Inleiding: Transportbedrijf Moeijes BV gevestigd aan de Factorij 19 in Zwaag is bereid grond aan te kopen om kopen voor meer dan een half miljoen euro voor de verplaatsing c.q uitbreiding van het parkeerterrein.

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Coöperatief parkmanagement van bedrijventerreinen

Coöperatief parkmanagement van bedrijventerreinen Coöperatief parkmanagement van bedrijventerreinen Aad van Orden Acquisitiemanager Gemeente Apeldoorn Bestuurslid Coöperatief PM Ecofactorij Slotconferentie ACE 4 juni 2014 Oostende België 1 Inhoud Presentatie

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Revitalisering Stadsbedrijvenpark Startbijeenkomst Revitalisering Stadsbedrijvenpark Programma 16.00 Ontvangst en welkom 16.15 Korte terugblik door projectleider Cor Staal 16.25 Presentatie voorstellen en ideeën 16.50 Ruimte voor reacties,

Nadere informatie

Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen Ondernemen met elkaar

Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen Ondernemen met elkaar Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen Ondernemen met elkaar Emmen, 13 november 2009 Han Wiendels Thema s Van 100 naar 250 leden Van publieke naar private bekostiging Contributie: x3,5 Ledenaantal:

Nadere informatie

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V.

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V. Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010 Inleiding - Even voorstellen - Structuur parkmanagement - Concept - Voordelen voor ondernemers - Aanpak - Deelname kosten - Uw vragen! Wat is

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1 Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Nadere informatie

Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. (i.a.a. de overige statenleden)

Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. (i.a.a. de overige statenleden) Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 28 januari 2004 Ons kenmerk 5/6.15/2004001006 Behandeld

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding Kinderen Anders Naar School KANS Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Inhoud: Christel de Heus Tekst: Marian Schouten Fotografie: Archief Veilig Verkeer Nederland Coverfoto:

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening de heer C. Visscher Vereniging Bedrijventerrein Zoutman i.o. wethouder J.C. Goudbeek

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 Voortgangslijst van en, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 1 Lijst van en aan de raad (gedaan tijdens raadsvergaderingen (R) én voorrondes (V)) Nr Omschrijving

Nadere informatie

DE HOEF WEER OP 1 BIJEENKOMST - DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012. Locatie: RAET

DE HOEF WEER OP 1 BIJEENKOMST - DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012. Locatie: RAET DE HOEF WEER OP 1 BIJEENKOMST - DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012 Locatie: RAET De bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 op weg Waarom een bedrijvenvereniging? Elkaar kennen Elkaar ontmoeten Een blijvende aantrekkelijk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen en de invoering van parkmanagement ter hand te nemen. Onderdeel

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Bedrijventerrein management

Bedrijventerrein management Bedrijventerrein management Situering Definitie: Organiseren van InterBedrijfSamenwerking (IBS) op het niveau van het bedrijventerrein, of op overkoepelend niveau. Knelpunt: gebrek aan engagement en solidariteit

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bijlage 4 Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 1.Wat? 2. Waarom? 3. Wie/wat? praktijkvoorbeelden 4. Belangen 5. Aandachtspunten! 2 1.Wat is bedrijventerreinmanagement

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009 Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk Gijze Stroboer Ineke de Ridder Hanzevast parkmanagement Wie is Hanzevast? Parkmanagement is commercieel platform 30 bedrijvenen / kantorenparken

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

STEM Bedrijventerreinen. Proposities voor duurzame energie op bedrijventerreinen: Stem op uw favoriete propositie!

STEM Bedrijventerreinen. Proposities voor duurzame energie op bedrijventerreinen: Stem op uw favoriete propositie! STEM Bedrijventerreinen Proposities voor duurzame energie op bedrijventerreinen: Stem op uw favoriete propositie! 2 Consortium 3 STEM regeling De STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) regeling

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 15 juni 2011 RA110740 Samenvatting Een stel woont in de Pijp en heeft last van een nabijgelegen reclamebureau.

Nadere informatie

Handreiking. Communicatie over de gemeentepolis. Bureau BS&F Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle. T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.

Handreiking. Communicatie over de gemeentepolis. Bureau BS&F Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle. T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf. Handreiking Communicatie over de gemeentepolis Bureau BS&F Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl BS&F 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 KEUZES RONDOM

Nadere informatie