BIJLAGE C NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VOOR DE POST-PROPEDEUTISCHE FASE*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE C NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VOOR DE POST-PROPEDEUTISCHE FASE*"

Transcriptie

1 BIJLAGE C NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VOOR DE POST-PROPEDEUTISCHE FASE* INCLUSIEF BESCHRIJVING VERKORTE TRAJECTEN *Over de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) is informatie te vinden in Bijlage D. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina van 23

2 Programmaoverzicht van het aantal studiebelastinguren (sbu s), competenties en toetsing (NB: kleine aanpassingen in de programmaoverzichten zijn mogelijk) Algemeen De tijd die je aan een vak besteedt, drukken we uit in studiebelastinguren (sbu). Studiebelastinguren zijn opgebouwd uit contacttijd (colleges) en studietijd (inclusief toetsing). Elke studiepunt (European Credit: EC) staat voor 28 studiebelastinguren. Parameters studielast Per EC wordt uitgegaan van 28 uur studielast voor de student. Ten behoeve van de studeerbaarheid is elke EC geëxpliciteerd naar ingeschatte studielast. Bij de berekening van de studielast tellen mee: - Contacturen - Literatuur - Stageopdrachten - Toetsing - Zelfstudie Hieronder wordt aangegeven welke parameters per onderdeel gehanteerd worden. Contacturen De uren die gemoeid zijn met werk- en hoorcolleges, begeleiding, presentaties, excursies en projecten worden in de EC-studielast meegeteld. Literatuur 2 pagina s Nederlandstalige literatuur te bestuderen per uur 8 pagina s Engelstalige literatuur te bestuderen per uur Stageopdrachten Voor een uit te voeren les van 30 minuten in de stage wordt 60 minuten voor/nawerk gerekend, samen 90 minuten. Per stageopdracht zijn 45 minuten in de EC-studielast van het vak opgenomen. De andere 45 minuten zitten in de stage-uren. Maximaal 2 stageopdrachten per EC per module Toetsing Te bestuderen literatuur Tijd voor het daadwerkelijke toetsmoment - schrijftijd werkstuk/verslag en/of - tijd voor maken van een product en/of - tijd voor geven presentatie en/of - tijd voor afname mondelinge of schriftelijke toets Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 2 van 23

3 2.. Onderwijs voor iedereen Programmaoverzicht 2. module 2. sbu EC Thema + themaopdracht Thema, onderzoeksweek, toets, PBL en onderzoek 56 2 Themagebonden vakken Pedagogiek / Onderwijskunde 28 Nederlandse taal 28 Themaondersteunende vakken Kunstvakken 28 - beeldende vorming - dramatische vorming - muzikale vorming Totaal thema 40 sbu 5 Vakken Aardrijkskunde 28 Geschiedenis 28 Natuur & techniek 56 2 Nederlandse taal 28 Rekenen-wiskunde & didaktiek 28 Levensbeschouwelijke vorming 28 Bewegingsonderwijs * Totaal vakken 96 sbu 7 Stage Stage 84 3 SLB Studieloopbaanbegeleiding* Totaal stage 84 sbu 3 Totaal module sbu 5 * Voor het vak bewegingsonderwijs en studieloopbaanbegeleiding (SLB) worden colleges aangeboden gedurende het hele studiejaar; de studiepunten worden bijgeschreven aan het eind van module 2.2 en/of module 2.4. Competenties 2. Doelstelling en inhoud: In dit thema staat het omgaan met verschillen en het verzorgen van adaptief onderwijs centraal. Het gaat om verschillen in de brede zin van het woord (sociaal-emotioneel, niveau, tempo, organisatie). Studenten leren de verschillen signaleren, zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht. Zij leren hier adequaat mee om te gaan en adaptief onderwijs te verzorgen volgens de uitgangspunten: relatie competentie autonomie. De student leert zijn activiteiten op de verschillen af te stemmen en vervolgens te verantwoorden. Competenties:.3 Ik kan mijn handelen baseren op kennis van communicatiepatronen, communicatieaspecten gerelateerd aan culturele verschillen en sociale verhoudingen binnen mijn groep. 2. Ik begeleid de leerlingen van afhankelijkheid naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 3.5 Ik pas verschillende differentiatievormen toe binnen kaders van adaptief onderwijs. 3.6 Ik kan mijn handelen en de leerresultaten van mijn leerlingen evalueren en daaruit consequenties voor mijn verder handelen trekken. 3.7 Ik kan kinderen met leerproblemen betrokken en stimulerend begeleiden binnen de kaders van passend onderwijs. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 3 van 23

4 Toetsing 2. In dit schema vind je de verschillende toetsonderdelen van module 2. met de bijbehorende studiepunten. Moduleonderdeel SBU Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Thema 40 Themadag en Moduleopdracht A Beoordelingsformulier onderzoeksweek PBL De groepsmap met rubrics Norm EC 2 Nederlandse taal Pedagogiek & onderwijskunde Moduleopdracht B Het portret van een kind Beoordelingsformulier met rubrics Kunstzinnige vorming - Beeldend - Drama - Muziek Lessen in het vakdossier, actieve participatie Portfolio Voldoende Vakken 28 Nederlandse taal Schriftlijke toets In module Rekenen-Wiskunde & Schriftelijke toets Didactiek 28 Aardrijkskunde Lessenserie van 3 lessen 20 Meerkeuzevragen en 5 open vragen Toepassing theorie Evaluatievan de opbrengst Ingevuld lesbeschrijvingsformulier Reflectie 28 Geschiedenis Lessenserie Toepassing theorie Evaluatievan de opbrengst Ingevuld lesbeschrijvingsformulier Reflectie 56 Natuur en techniek Lessenserie Toepassing theorie Evaluatievan de opbrengst Ingevuld lesbeschrijvingsformulier Reflectie 28 Levensbeschouwe-lijke Toets verschilt per vorming locatie 28 van de 40 punten: 5 van de 20 punten: (4) Bewegingsonderwijs Actieve participatie 2 Stage 84 Stage Praktijktoets Beoordelingsformulier 3 (4) SLB Actieve participatie Totaal (28) * De EC-punten voor de kunstvakken beeldende vorming, dramatische vorming en muzikale vorming worden na periode 4 bijgeschreven. NB - De themaopdracht wordt ingeleverd in week.8. - De toetsen worden afgenomen in week.9. - Toetsdata, inleverdata (en herkansingen) staan in het jaartoetsrooster op ELO. - Voor alle toetsen moet de student zich inschrijven. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 4 van 23

5 2.2. Kennis in onderwijs Programmaoverzicht 2.2 module 2.2 sbu EC Thema + themaopdracht Themadag + PBL/onderzoek 56 2 Themavakken Nederlandse taal 28 Rekenen-wiskunde & didactiek 28 Pedagogiek / onderwijskunde 28 Themaondersteunende vakken Kunstvakken 28 - beeldende vorming - dramatische vorming - muzikale vorming Totaal thema 68 sbu 6 Vakken Rekenen/wiskunde & didactiek 28 Levensbeschouwelijke vorming 28 Media-educatie 28 Schrijven 28 Locatiespecifiek ** 28 Totaal vakken 40 sbu 5 Stage Stage 84 3 SLB Studieloopbaanbegeleiding* (4) Totaal stage/slb 2 sbu 4 Totaal module sbu 5 * Voor de stage en studieloopbaanbegeleiding worden er gedurende elke module uren ingeroosterd. ** Deze module bevat ook een locatiespecifiek deel. Meer informatie hierover staat op Blackboard. De invulling voor dit onderdeel verschilt per locatie: Assen: Vernieuwingsonderwijs Emmen: Wetenschap en Techniek Groningen: Speciale onderwijsbehoeften Leeuwarden: Meertaligheid Meppel: Internationalisering en cultuureducatie Competenties 2.2 Doelstelling en inhoud: In dit thema staat de kennis in het onderwijs centraal. Wat zijn de kerndoelen, de leerlijnen en de tussendoelen? Welke didactieken horen bij de vakken. Hoe zit de kennisbasis in elkaar en wat betekent Nederland kennisland in dit geval. Opbrengstgericht werken, evidence based en data-driven zijn begrippen die bekend worden verondersteld. Competenties: 3. Ik weet mijn onderwijsleeractiviteiten en spelactiviteiten adequaat te kiezen, voor te bereiden en te plannen. 3.2 Ik kan mijn onderwijsleeractiviteiten en spelactiviteiten adequaat uitvoeren en gebruik culturele diversiteit als verrijking van de leeromgeving. 3.3 Ik kan lesmaterialen op de juiste manier inzetten. 3.5 Ik pas verschillende differentiatievormen toe binnen de kaders van adaptief onderwijs. 5.4 Ik heb kennis van relevante informatie, technieken en methodieken die nodig zijn voor het functioneren in de schoolorganisatie en bijbehorende overlegsituaties. Daarnaast kan ik samenwerken in internationale context met buitenlandse collega s en leerlingen. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 5 van 23

6 Toetsing 2.2 In dit schema vind je de verschillende toetsonderdelen van module 2.2 met de bijbehorende studiepunten. Moduleonderdeel SBU Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Thema 68 Themadag en PBL Moduleopdracht Beoordelingsformulier Prezi Norm EC 2 Pedagogiek & onderwijskunde Beoordelingsformulier per vak Nederlandse taal Rekenen-wiskunde & didactiek Kunstzinnige vorming - Drama - Beeld - Muziek Vakken 28 Rekenen-wiskunde & didactiek Actieve participatie Lessen Groepswerk 3 lessen Toets Presentatie aan elkaar Reclamefilm Schriftelijke toets 20 Meerkeuzevragen en 5 open vragen 28 Media-educatie Groepsopdrachten: Digitaal educatief ontwerp 2 lessen Onderzoek 28 Levensbeschouwelijke en Godsdienstige Vorming Toetsvorm verschilt per locatie 28 Schrijven Opdrachten Portfolio: beschrijven schrijfontwikkeling Stage/SLB 84 Stage Praktijk Beoordelingsformulier 28 van de 40 punten: * 3 28 Studieloopbaanbegeleiding Actieve participatie Locatiespecifiek 28 Locatieafhankelijk Totaal * De EC-punten voor de kunstvakken beeldende vorming, dramatische vorming en muzikale vorming worden na periode 4 bijgeschreven. NB - De themaopdracht wordt ingeleverd in week De toetsen worden afgenomen in week Toetsdata, inleverdata (en herkansingen) staan in het jaartoetsrooster op ELO. - Voor alle toetsen moet de student zich inschrijven. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 6 van 23

7 2.3/2.4 Onderwijs ontwerpen Programmaoverzicht 2.3 en 2.4 module 2.3 sbu EC Thema + themaopdracht Thema, toets, PBL en onderzoek 28 Themavakken Nederlandse taal 28 Rekenen-wiskunde & didactiek 28 Pedagogiek / onderwijskunde 28 Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 28 en techniek) Themaondersteunende vakken Kunstvakken 28 - beeldende vorming - dramatische vorming - muzikale vorming Totaal thema 68 sbu 6 Vakken Nederlandse taal 28 Rekenen-wiskunde & didactiek 28 Levensbeschouwelijke vorming 28 Engels* 28 Locatiespecifiek** 28 Totaal vakken 40 sbu 5 Stage Stage 84 3 SLB Studieloopbaanbegeleiding*** (28) () Totaal stage/slb 2 sbu 4 Totaal module sbu 5 module 2.4 sbu EC Thema + themaopdracht Thema, toets, PBL en onderzoek uitvoeringsweek 56 2 Themavakken Nederlandse taal 28 Rekenen-wiskunde & didactiek 28 Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 28 en techniek), begeleidingsuren Themaondersteunende vakken Kunstvakken 28 - beeldende vorming - dramatische vorming - muzikale vorming Totaal thema 68 sbu 6 Vakken Nederlandse taal 28 Rekenen-wiskunde & didactiek 28 Levensbeschouwelijke vorming praktijk gerelateerd 28 Vrije keuzepunt*** 28 Bewegingsonderwijs**** 28 Totaal vakken 40 sbu 5 Stage Stage 84 3 SLB Studieloopbaanbegeleiding**** 28 Totaal stage/slb 2 sbu 4 Totaal module sbu 5 * Engels wordt op de locaties in verschillende modules aangeboden. ** De invulling voor dit onderdeel verschilt per locatie: Assen: Vernieuwingsonderwijs Emmen: Wetenschap en Techniek Groningen: Speciale onderwijsbehoeften Leeuwarden: Meertaligheid Meppel: Internationalisering en cultuureducatie Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 7 van 23

8 *** De invulling van het keuzepunt gebeurt in overleg met de studieloopbaanbegeleider. In het formulier dat je op Blackboard kunt vinden verantwoord je een activiteit buiten de opleiding waarmee je opleidingscompetenties kunt aantonen (bijv. begeleiding kinderclub/scouting, trainer bij een sportvereniging, leiden van kindernevendienst). **** Voor bewegingsonderwijs en studieloopbaanbegeleiding worden in elke module uren ingeroosterd. De studiepunten worden bijgeschreven aan het eind van module 2.4. Competenties 2.3/2.4 Doelstelling en inhoud: Centraal staat de vraag hoe een leerkracht een leeromgeving krachtig en uitdagend maakt voor kinderen. De leerkrachten leren zelf een lesomgeving bouwen, binnen en buiten de school. Ze gaan zich verdiepen in verschillende visies, werkvormen en vormen van klassenmanagement. Kinderen veranderen, de samenleving verandert: vergt dit een aangepaste didactiek? Nieuwe media is daarbij vanzelfsprekend. Competenties: 2.2 Ik zorg voor een veilige, vertrouwde en uitdagende leeromgeving, waarbij ik oog heb voor verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden van leerlingen. 3. Ik weet mijn onderwijsleeractiviteiten en spelactiviteiten adequaat te kiezen, voor te bereiden en te plannen. 3.2 Ik kan mijn onderwijsleeractiviteiten en spelactiviteiten adequaat uitvoeren en gebruik culturele diversiteit als verrijking van de leeromgving. 3.3 Ik kan lesmaterialen op de juiste manier inzetten. 4.2 Ik kan het lokaal, een hoek, de schoolomgeving gebruiken en eventueel inrichten als een stimulerende en rijke speel/leeromgeving. 4.3 Ik ben bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor mijn onderwijs relevant zijn. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 8 van 23

9 Toetsing 2.3 In dit schema vind je de verschillende toetsonderdelen van module 2.3 met de bijbehorende studiepunten. Module- Onderdeel SBU Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Thema 68 Themadag, Presentatie onderzoek en PBL didactisch model bijeenkomsten Norm EC Nederlandse taal Verslag didactisch model Vakdossier Rekenen-wiskunde & didactiek Rekenochtend Vakdossier Pedagogiek & onderwijskunde Onderwijsarrangement Portfolio Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur Actieve participatie Kunstzinnige vorming - Beeld - Drama - Muziek Vakken 28 Rekenen-wiskunde & didactiek Actieve participatie Schriftelijke toets 20 Meerkeuzevragen en 5 open vragen 28 van de 40 punten: 28 Engels Schriftelijke toets Meerkeuzevragen 28 Godsdienstige Toetsvorm vorming / levensbeschouwing verschilt per locatie 28 Nederlandse taal: Tentoonstelling en Peerbeoordeling leesdossier leeskring 28 Locatiespecifiek * Zie module Praktijk Studieloopbaanbegeleiding** Beoordelingsformulier Bewegingsonderwijs** Stage/SLB 84 Stage Participatie, voortgang portfolio en POP Totaal () * De EC-punten voor de kunstvakken worden na periode 4 bijgeschreven. ** Voor het vak bewegingsonderwijs en voor studieloopbaanbegeleiding geldt: in module 2.3 en 2.4 zijn er uren ingeroosterd, de studiepunten worden bijgeschreven aan het eind van module 2.4. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 9 van 23

10 Toetsing 2.4 In dit schema vind je de verschillende toetsonderdelen van module 2.4 met de bijbehorende studiepunten. Module- Onderdeel SBU Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Thema 68 PBL, onderzoek en Groenlichtbepaling Groen licht uitwerkingsweek Onderzoeksverslag beoordelingsformulier Uitvoering onderwijsarrangement (groepsbeoordeling) Norm EC 2 Nederlandse taal Rekenen-wiskunde & didactiek Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur Ontwerp van een serie lessen Ontwerp van een serie lessen Didactisch ontwerp Diagnostische toets Groen licht peiling Groen licht peiling Vakdossier Kunstzinnige vorming: - beeldend - drama - muziek Vakken 28 Rekenen-wiskunde & didactiek Actieve participatie Kunstproject Les Studietaken 3 lessen Kennisbasistoets Per locatie vastgelegd Observatieformulier mentor Formulier Lesbeschrijving sformulieren Conform landelijke richtlijnen 28 Nederlandse taal Kennisbasistoets Conform landelijke richtlijnen 28 Bewegingsonderwijs** (4 in module in module 2.4) 28 Godsdienstige vorming / levensbeschouwing Instituutspraticum Opdracht: evenement organiseren Toetsvorm verschilt per locatie Actieve participatie Draaiboek 28 Keuzepunt Keuzeformulier Ingevuld formulier Stage/SLB 84 Stage Beoordeling Stagebeoordelingsformulier * 3 28 Studieloopbaanbegeleiding** Participatie, voortgang portfolio en POP 2 (+) Totaal * De EC-punten voor de kunstvakken worden na periode 4 bijgeschreven. ** Voor het vak bewegingsonderwijs en studieloopbaanbegeleiding (slb) geldt: gedurende module 2.3 en 2.4 zijn er uren ingeroosterd, de studiepunten worden bijgeschreven aan het eind van module 2.4 NB:- De themaopdracht wordt ingeleverd in week De toetsen worden afgenomen in week Toetsdata, inleverdata (en herkansingen) staan vermeld in het jaartoetsrooster. - Voor alle toetsen moet de student zich inschrijven. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 0 van 23

11 Module 3./3.2 Passend onderwijs Programma-overzicht 3. en 3.2 module 3. sbu EC Thema + themaopdracht Themaopdracht 2 4 Onderzoek Themagebonden vakken Pedagogiek en Onderwijskunde Rekenen-wiskunde & didactiek Nederlandse taal Totaal thema 2 4 Vakkenlijn Nederlandse taal 28 Rekenen-Wiskunde & didactiek 28 Muziek 28 Drama 28 Beeldend 28 Levensbeschouwelijke en Godsdienstige 28 Vorming Totaal vakkenlijn 68 6 Stage Stage & Studieloopbaanbegeleiding 40 5 SLB Totaal stage/slb 40 5 Totaal module module 3.2 sbu EC Thema + themaopdracht themaopdracht 2 4 onderzoek Themagebonden vakken Pedagogiek en Onderwijskunde Nederlandse taal Rekenen-wiskunde & didactiek Totaal thema 2 4 Vakkenlijn Rekenen-wiskunde & didactiek 28 Nederlandse taal 28 Aardrijkskunde 28 Geschiedenis 28 Natuur en techniek 28 Bewegingsonderwijs 28 Totaal vakkenlijn 68 6 Stage SLB Stage Studieloopbaanbegeleiding Praktijkgerelateerd aan Levensbeschouwelijke en Godsdienstige Vorming 40 5 Totaal stage/slb 40 5 Totaal module * * Normaal telt een module 5 EC. In module 3.2 wordt extra EC uitgekeerd, module 3.4 telt daarom EC minder Competenties 3./3.2 Doelstelling en inhoud: In dit thema leren studenten onderwijsbegeleidingsbehoeften van kinderen herkennen en benoemen. Ze kunnen dit uitwerken in een gedifferentieerd groepsplan per vakgebied en Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina van 23

12 ook op sociaal-emotioneel gebied. Ook verdiepen ze zich in het zorgsysteem van het primair onderwijs en het handelingsgericht werken. Ze leren een ontwikkelingsperspectief te hanteren en kunnen dit vertalen in een individuele leerlijn. Studenten kunnen dit binnen hun eigen gekozen leeftijdspecialisatie op een goed niveau, maar hebben ook transfer naar alle kinderen in de basisschool. Competenties: 2. Ik begeleid de leerlingen van afhankelijkheid naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 2.3 Ik kan mijn pedagogische opvattingen en handelen verantwoorden op basis van relevante theoretische en methodische inzichten. Ik heb kennis van basale cultuurverschillen en de effecten daarvan op opvoeding en onderwijs. 3.5 Ik pas verschillende differentiatievormen toe binnen de kaders van adaptief onderwijs. 3.6 Ik kan mijn handelen en de leerresultaten van mijn leerlingen evalueren en daaruit consequenties voor mijn verder handelen trekken. 3.7 Ik kan kinderen met leerproblemen betrokken en stimulerend begeleiden binnen de kaders van passend onderwijs. 4.3 Ik ben bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor mijn onderwijs relevant zijn. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 2 van 23

13 Toetsing 3. en 3.2 Module 3. SBU Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Norm EC Thema 2 Themaopdracht Nederlandse taal Rekenen-wiskunde & didactiek pedagogiek & onderwijskunde Onderzoek Groepsproduct Beoordelingsformulier 4 Vakken 28 Rekenen-wiskunde & didactiek Opdracht: Groepsoverzicht opstellen, groepsplan maken Peerbeoordeling 28 Nederlandse taal Diagnose en plan Beoordelingsformulier 28 Levensbeschouwelijke en Godsdienstige Vorming Toetsvorm verschilt per locatie 28 Muziek Presentatie Vakdossier 28 Beeldend Presentatie Vakdossier 28 Drama Actieve participatie Lessen Lesbeschrijvingsformulier (0) Aardrijkskunde Zie 3.2 (0) Geschiedenis Zie 3.2 (0) Natuur & Techniek Zie 3.2 (0) Bewegingsonderwijs Zie 3.2 Stage 40 Stage Praktijk Beoordelingsformulier 5 SLB Actieve participatie Totaal NB: - De toetsen worden afgenomen in week.9. - De themaopdracht wordt ingeleverd in week.9. - Alle toetsdata, inleverdata (en herkansingen) staan in het jaartoetsrooster. - Voor alle toetsen moet de student zich inschrijven. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 3 van 23

14 Module 3.2 SBU Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Norm EC Thema 2 Themaopdracht: - Pedagogiek & onderwijskunde - Nederlandse taal - Rekenenwiskunde & didactiek - Onderzoek Vakken 28 Rekenen-wiskunde & didactiek Individueel product Groepsplan en commentaar medestudent Beoordelings-formulier 4 28 Nederlandse taal Diagnose en plan 8 (+0) Bewegingsonderwijs Actieve participatie Instituuspraticum en/of stagelessen Portfolio 8 (+0) Aardrijkskunde Schriftelijke toets Lessen Vakdossier 8 (+0) Geschiedenis Schriftelijke toets Lessen Vakdossier 8 (+0) Natuur en Techniek Schriftelijke toets Lessen Vakdossier Stage 40 Stage Praktijk Beoordelingsformulier 5 Praktijk gerelateerd LGV SLB Praktijk Actieve participatie Totaal 448 6* * Normaal telt een module 5 EC. In module 3.2 is extra EC uitgekeerd, module 3.4 telt daarom EC minder NB: - De toetsen worden afgenomen in week De themaopdracht wordt ingeleverd in week Alle toetsdata, inleverdata (en herkansingen) staan in het jaartoetsrooster. - Voor alle toetsen moet de student zich inschrijven. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 4 van 23

15 3.3/3.4 Profileren en specialiseren Programma-overzicht 3.3/3.4 Themaopdracht module 3.3 Sbu EC Teamonderzoek 2 4 Onderzoek Profielvak (locatiespecifiek) Totaal thema 2 4 Vakspecialisatie Keuze afhankelijk 84 3 Vakken onderbouw/bovenbouw Pedagogiek en onderwijskunde 28 Nederlandse taal 28 Levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming 28 vorming Totaal vakken 68 6 Stage & SLB Stage en studieloopbaanbegeleiding 5 Totaal stage/slb 40 5 Totaal module Themaopdracht module 3.4 Sbu EC Teamonderzoek 84 3 Onderzoek Profielvak (locatiespecifiek) Totaal thema 84 3 Vakspecialisatie Keuze afhankelijk 84 3 Vakken onderbouw/bovenbouw Pedagogiek en onderwijskunde 28 * Normaal telt een module 5 EC. In module 3.2 is extra EC uitgekeerd, module 3.4 telt daarom EC minder Competenties 3.3/3.4 Rekenen-wiskunde & didactiek 28 Totaal vakken 68 6 Stage Stage Studieloopbaanbegeleiding Praktijkgerelateerd aan Levensbeschouwelijke en Godsdienstige Vorming 40 5 Totaal stage/slb 40 5 Totaal module * Doelstelling en inhoud: In het eerste half jaar van de afstudeerfase specialiseert de student zich in één vak binnen de kennisbasis. De student profileert zich in één van de vijf profielen van de Stenden Pabo s. De student heeft een keuze gemaakt voor onderbouw of bovenbouw van de basisschool. Competenties:. Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden..3 Ik kan mijn handelen baseren op kennis van communicatiepatronen en communicatieaspecten gerelateerd aan culturele verschillen en sociale verhoudingen binnen mijn groep. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 5 van 23

16 2.2 Ik zorg voor een veilige, vertrouwde en uitdagende leeromgeving, waarbij ik oog heb voor verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden van leerlingen. 2.3 Ik kan mijn pedagogische opvattingen en handelen verantwoorden op basis van relevante theoretische en methodische inzichten. Ik heb kennis van basale cultuurverschillen en de effecten daarvan op opvoeding en onderwijs. 3. Ik weet mijn onderwijsleer activiteiten en spelactiviteiten adequaat te kiezen, voor te bereiden en te plannen. 3.2 Ik kan mijn onderwijsleeractiviteiten en spelactiviteiten adequaat uitvoeren en gebruik culturele diversiteit als verrijking van de leeromgeving. 3.6 Ik kan mijn handelen en de leerresultaten van mijn leerlingen evalueren en daaruit consequenties voor mijn verder handelen trekken. 3.7 Ik kan kinderen met leerproblemen betrokken en stimulerend begeleiden binnen de kaders van passend onderwijs. 3.8 Ik verdiep mij op onderwijskundig gebied en pas die kennis toe bij reflectie op mijn eigen onderwijs en op onderwijs in het algemeen. 4.2 Ik kan het lokaal, een hoek, de schoolomgeving gebruiken en eventueel inrichten als een stimulerende en rijke speel/leeromgeving. 5. Ik ben in staat collegiale relaties op te bouwen en te onderhouden. 5.3 Ik kan in teamverband werken. 6. Ik onderhoud goede contacten met de ouders of verzorgers van de kinderen. 6.2 Ik onderhoud goede contacten met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben met de zorg voor de kinderen. 7.4 Ik werk planmatig aan de ontwikkeling van mijn bekwaamheden, op basis van een goede analyse van mijn competenties. 7.5 Ik stem de ontwikkeling van mijn bekwaamheid af op het beleid van de school. 7.6 Ik heb een onderzoekende houding en kan op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkrijgen op vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en de uitkomsten gebruiken ter verbetering van de praktijk. Ik gebruik hierbij een breed arsenaal aan vakliteratuur, al dan niet in het Engels. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 6 van 23

17 Toetsing 3.3/3.4 In dit schema vind je de verschillende toetsonderdelen van modules 3.3 en 3.4 met de bijbehorende studiepunten. Module 3.3 sbu Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Thema 2 Teamonderzoek Groepsproduct Beoordelings-formulier onderzoek Norm 4 EC Vakken 28 Pedagogiek onderwijskunde onderbouw of bovenbouw 28 Nederlandse taal onderbouw of bovenbouw 28 Levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming Presentatie Portfolio 2 deelcompetenties (Dublin descriptoren) Presentatie Taalassessment Toetsvorm verschilt per locatie Vakdossier in portfolio 84 Vakspecialisatie Vakspecifiek Zie modulegids 3 Stage & 40 Stage Praktijk Beoordelings-formulier 5 Slb SLB Actieve participatie Totaal Module 3.4 sbu Onderdelen Toetsvorm Beoordelingsinstrument Norm EC Thema 84 Teamonderzoek Groepsproduct Beoordelings-formulier onderzoek 3 Vakken 28 Pedagogiek onderwijskunde onderbouw of bovenbouw 28 Rekenen-wiskunde & didactiek onderbouw of bovenbouw Stage en Slb * In module 3.2 is een extra EC uitgekeerd. Presentatie Portfolio 2 deelcompetenties (Dublin descriptoren) Presentatie Rekenarrangement in vakdossier 84 Vakspecialisatie Vakspecifiek Zie modulegids 3 40 Stage SLB 28 Praktijkgerelateerd Levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming Praktijk stage-beoordelingsformulier 5 Actieve participatie Praktijk Totaal 392 4* Nb: - Het teamonderzoek wordt in week 4.9 afgerond. - Alle toetsdata, inleverdata (en herkansingen) staan in het toetsrooster op BlackBoard/ELO. - Voor alle toetsen moet de student zich inschrijven. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 7 van 23

18 4./4.2/4.3/4.4 Minoren & Eindstage module 4. EC Module 4.2 EC Module 4.3 EC Module 4.4 EC Keuzeminor 5 Schoolminor 2 Eindstage 0 Eindstage 0 LGV (aan stage gerelateerd) LGV (aan stage gerelateerd) Afronden schoolminor 3 Vakspecialisatie* 2 Taal* 2 RW&D* 2 LGV* 2 Totaal module *contacturen-extensief en toetsing binnen afstudeerfase-assessment dat aan het einde van module 4.4 georganiseerd wordt. Competenties 4./4.2/4.3/4.4 Doelstelling en inhoud: Alle studenten volgen de verplichte schoolminor waarin onderzoek een belangrijke plaats heeft. Daarnaast kiezen de studenten een keuzeminor. Middels een langdurige eindstage bereidt de student zich voor op het beroep. En de student rondt zijn onderzoek en vakspecialisatie af. De afronding van onderdeel levensbeschouwelijke vorming vindt hier ook plaats. Dit alles komt samen in het eindverslag van de eindstage. Competenties:. Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden..3 Ik kan mijn handelen baseren op kennis van communicatiepatronen en communicatie-aspecten gerelateerd aan culturele verschillen en sociale verhoudingen binnen mijn groep. 2.2 Ik zorg voor een veilige, vertrouwde en uitdagende leeromgeving, waarbij ik oog heb voor verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden van leerlingen. 2.3 Ik kan mijn pedagogische opvattingen en handelen verantwoorden op basis van relevante theoretische en methodische inzichten. Ik heb kennis van basale cultuurverschillen en de effecten daarvan op opvoeding en onderwijs. 3. Ik weet mijn onderwijsleer activiteiten en spelactiviteiten adequaat te kiezen, voor te bereiden en te plannen. 3.2 Ik kan mijn onderwijsleeractiviteiten en spelactiviteiten adequaat uitvoeren en gebruik culturele diversiteit als verrijking van de leeromgeving. 3.6 Ik kan mijn handelen en de leerresultaten van mijn leerlingen evalueren en daaruit consequenties voor mijn verder handelen trekken. 3.7 Ik kan kinderen met leerproblemen betrokken en stimulerend begeleiden binnen Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 8 van 23

19 de kaders van passend onderwijs. 3.8 Ik verdiep mij op onderwijskundig gebied en pas die kennis toe bij reflectie op mijn eigen onderwijs en op onderwijs in het algemeen. 4.2 Ik kan het lokaal, een hoek, de schoolomgeving gebruiken en eventueel inrichten als een stimulerende en rijke speel/leeromgeving. 5. Ik ben in staat collegiale relaties op te bouwen en te onderhouden. 5.3 Ik kan in teamverband werken. 6. Ik onderhoud goede contacten met de ouders of verzorgers van de kinderen. 6.2 Ik onderhoud goede contacten met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben met de zorg voor de kinderen. 7.4 Ik werk planmatig aan de ontwikkeling van mijn bekwaamheden, op basis van een goede analyse van mijn competenties. 7.5 Ik stem de ontwikkeling van mijn bekwaamheid af op het beleid van de school. 7.6 Ik heb een onderzoekende houding en kan op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkrijgen op vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en de uitkomsten gebruiken ter verbetering van de praktijk. Ik gebruik hierbij een breed arsenaal aan vakliteratuur, al dan niet in het Engels. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 9 van 23

20 Toetsing 4./4.2/4.3/4.4 module 4. toetsing Module 4.2 toetsing Module 4.3 Module 4.4 toetsing Keuzeminor Afhankelijk van gekozen minor Schoolminor Onderzoeksplan Eindstage Eindstage Eindverslag + gesprek LGV (praktijkgerelateerd) LGV (praktijkgerelateerd) Assessment Startbekwaam Afronden Schoolminor Eindscriptie + Conferentie Vakspecialisatie Nederlandse taal RW&D Levensbeschouwelijke en Godsdienstige Vorming Assessment Startbekwaam Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 20 van 23

21 Overgangsregeling per cohort Vanaf studiejaar is gestart met een nieuw curriculum. Dit heeft consequenties voor studenten die in de cohorten daarvoor gestart zijn. Voor deze studenten geldt de volgende overgangsregeling beschreven per studiejaar waarin gestart is met de opleiding, beschreven van meeste recent naar ouder. Gestart met de Overgangsregeling opleiding in studiejaar De student is verplicht om samen met de studiebegeleider OLB een studieplan op te stellen gericht op afstuderen in het studiejaar 204/ Indien de student niet afstudeert in het studiejaar 204/205 conform het studieplan, dan geldt in geval van afstuderen na studiejaar 204/205 de OER OLB van en alle cohorten hiervoor. De student is verplicht om samen met de studiebegeleider OLB een studieplan op te stellen gericht op afstuderen in het studiejaar 204/ Dit studieplan moet door de student ter goedkeuring bij de Examencommissie worden ingediend. 3. Indien de student niet afstudeert in het studiejaar 204/205 conform het studieplan, dan geldt in geval van afstuderen na studiejaar 204/205 de OER OLB van Nb. Voor studenten die ingestroomd zijn in een verkorte traject geldt een overgangsregeling die afgestemd is op de instroom in andere cohorten. Deze overgangsregeling is geplaatst achter de informatie over de verkorte trajecten. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 2 van 23

22 Verkorte trajecten Programmaoverzicht van de 2 studiejaren Hoofdfase Hoofdfase 2 afstudeerfase Onderwijs en onderwijs ontwerpen Passend onderwijs Afstuderen Module Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Vakken EC Vakken EC Vakken EC Vakken EC Vakken EC Vakken EC Vakken EC Vakken EC Peda/owk 2 Peda/owk Peda/owk Peda/owk Peda/owk Peda/owk O zoeksplan 6 onderzoek 4 RWD 2 RWD 2 RWD 2 RWD 2 RWD RWD 2 assessment Taal 2 Taal 2 Taal 2 Taal 2 Taal Taal 2 Taal WO WO WO WO WO WO RWD KUV KUV KUV KUV KUV KUV Vak WO Vak WO LGV Engels LGV Vrij EC Vak KUV Vak KUV Schrijven Onderzoek Onderzoek Onderzoek 2 Onderzoek 2 Onderzoek leerlijn leerlijn RWD Taal Peda Bew. Ond. media Bew. Ond. Taal KB Vrij EC RWD KB Assessment Totaal vakken Stage/slb 5 Stage/slb 5 Stage/slb 5 Stage/slb 5 Stage/slb 5 Stage/slb 5 Stage/slb 5 eindstage 8 totaal Het tweejarige programma voor de verkorte trajecten is afgeleid van het curriculum van de vierjarige opleiding. Voor een gedetailleerd overzicht van het programma en de toetsing wordt verwezen naar de studiegidsen. Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 22 van 23

23 Overgangsregeling voor het verkorte traject per cohort Vanaf studiejaar is in het vierjarige traject voor de opleiding tot leraar basisonderwijs gestart met een nieuw curriculum. Vanaf studiejaar is het programma voor de verkorte trajecten aangepast en afgestemd op het nieuwe curriculum. Deze aanpassing heeft consequenties voor studenten die in de cohorten voor gestart zijn. Voor deze studenten geldt de volgende overgangsregeling beschreven per studiejaar waarin gestart is met de opleiding, beschreven van meeste recent naar ouder. Overgangsregeling De student is verplicht om samen met de studiebegeleider OLB een studieplan op te stellen gericht op afstuderen in het studiejaar 204/ Indien de student niet afstudeert in het studiejaar 204/205 conform het studieplan, dan geldt in geval van afstuderen na studiejaar 204/205 de OER OLB van en alle cohorten hiervoor. De student is verplicht om samen met de studiebegeleider OLB een studieplan op te stellen gericht op afstuderen in het studiejaar 204/ Dit studieplan moet door de student ter goedkeuring bij de Examencommissie worden ingediend. 3. Indien de student niet afstudeert in het studiejaar 204/205 conform het studieplan, dan geldt in geval van afstuderen na studiejaar 204/205 de OER OLB van Bijlage C OER OLB Post-propedeutische fase Pagina 23 van 23

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Over de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

BIJLAGE C NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VOOR DE POST-PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE C NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VOOR DE POST-PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE C NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VOOR DE POST-PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 Bijlage B, Onderwijs Examen Regelement, 2014-2015 EC EC jaar 1 Zwolle Arnhem spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 theatergeschiedenis 3 3 theatertheorie 3 3 cultuurgeschiedenis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking Katholieke Pabo Zwolle Studeren met een functiebeperking Wil ik leraar basisonderwijs worden? 22-3-2016 2 Wat doet een leraar basisonderwijs? 1. Lessen voorbereiden 2. Lesgeven (groep 1 t/m 8) 3. Gemaakt

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Rotterdam. De lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd

Rotterdam. De lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Rotterdam De lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Ben jij de aankomende leerkracht waar het onderwijs naar op zoek is? Rollen van de leerkracht Pedagoog Didacticus Adviseur Collega Criticus Vakman/vrouw

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Overzicht competenties Schrijven

Overzicht competenties Schrijven Overzicht competenties Schrijven Inleiding De insteek bij alle hbo-opleidingen is om in de komende jaren een competentiegerichte aanpak te gaan hanteren. De bedoeling daarbij is om onder andere de student

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen 2015-2016

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen 2015-2016 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuscode: LGWSTG00P4 (Cohort 2012 en 2013) Cursusnaam: Stage Studiepunten: 12 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De stage-opdracht 4 Hoofdstuk 2 Toetsing

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd 2018 2019 Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd In het kort De Vrijeschool Pabo kun je het beste karakteriseren als een mix van een kunstacademie, een reguliere pabo en een

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor De educatieve minor bereidt je voor op lesgeven en het leraarsvak. Naast praktijkopdrachten en stages krijg je didactische en padagogische vaardigheden aangereikt. De minor

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor Thema blokken (UM) Stage (Voortgezet Onderwijs) Periode 1 / 4 Blok 1: Introductie in het onderwijs - Onderwijsgroepsbijeenkomsten - Vaardigheidsonderwijs 6 ECTS, studiebelasting

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Studiehandleiding beeldende vorming 2

Studiehandleiding beeldende vorming 2 Universitaire Pabo van Amsterdam www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding beeldende vorming 2 70720212LY Docent Ineke Schaveling April 2014 Inleiding Deze module is een vervolg op Beeldende Vorming 1.

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL)

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Post HBO-opleiding voor leerkrachten basisonderwijs Ontwikkeld door Hogeschool Ipabo 1, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie Voorlichting 21 juni 2016 AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Nieuwe onderwijsvormen (IKC, SLIMfit, Sterrenscholen)

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Werkveld Datum Personeel 23 september 2016 Naam:... Portfolio in het kader van het assessment Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

EC berekening studielast en normen

EC berekening studielast en normen EC berekening studielast en normen Inhoud 1. Wettelijke studielastbepaling HBO en WO opleidingen...2 2. De opbouw van de EC uitwerking van de SNRO...3 3. De normen voor de EC uitwerking van de SNRO...4

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed

Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed Bachelorjaar: 3 Cursusjaar: 01-013 Semester 1, blok 1 nr? Docenten: Mila Ernst en Roosien Verlaan In studiejaar 01-013

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Examenprogramma Hoofdfase

Examenprogramma Hoofdfase Examenprogramma Hoofdfase Jaar 2 Programma voor instroom Cohort 2013 Jaar 2 zoals hier beschreven wordt vanaf 2015-2016 niet meer aangeboden. Wel wordt indien nodig de toetsing aangeboden voor studenten

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Pijnpunten PBS Programma Welkom en voorstellen Pijnpunten SWPBS - Pijnpunten kort toelichten - World café: pijnpunten verkennen - Plenair inventariseren Wettelijk kader SWPBS Pedagogische kwaliteit van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BASISSCHOOL FLORENCIUS School/vestiging: Basisschool Florencius Plaats: Naarden Brin: 29ZZ Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4 PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT 2011-2012 MAVO 4 Vak: Nederlandse taal en Handelingsdeel en MAVO 4 - jan Sollicitatiebrief Mavo 4 - nov Weegfactor: 0 Set A Handelingsdeel 6 fictieverslagen,

Nadere informatie

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en deze praktische regels gaat de

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie