COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11 oktober u.30 Conferentie van de Voorzitters uur Parlement. overlegcommissie 1 4 Woensdag 12 oktober u.15 Buitenlandse Betrekkingen u.15 Bedrijfsleven u.15, 14 uur en 14 u.15 Justitie 4 - EUR 8 10 u.15, 14 u.15 en 15 u.30 Binnenlandse Zaken Congres u.15, 14 u.15 en 15 uur Volksgezondheid u.15 en 14 u.30 Financiën en Begroting 2 22 Onder de bij artikel 31 van het Reglement bepaalde voorwaarden zijn de vergaderingen van de commissies openbaar /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales - Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste LDD : Lijst Dedecker Indép-Onafh : Indépendant-Onafhankelijk Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000:Document parlementaire de la 53e législature, suivi du n de base et du n consécutif DOC /000: Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Questions et Réponses écrites QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : Séance plénière PLEN : Plenum COM : Réunion de commission COM : Commissievergadering MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Commandes : Bestellingen : Place de la Nation 2 Natieplein Bruxelles 1008 Brussel Tél. : 02/ Tel. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/

3 - 3 - CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS Dinsdag 11 oktober 2011 om 13 u.30 (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Art. 14 van het Rgt. 1. De Conferentie van voorzitters bestaat uit : de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen voorzitters van de Kamer, de voorzitter en een lid van iedere politieke fractie (1). De voorzitters van de vaste commissies, van de tijdelijke commissies en van de bijzondere commissies kunnen worden gehoord. (1) V.C.R. : "De commissie licht nader toe dat het lid van elke groep dat de voorzitter van zijn groep bijstaat in de conferentie van voorzitters, niet noodzakelijk vast dient benoemd te worden en mag vervangen worden naar gelang de omstandigheden".

4 - 4 - PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE Dinsdag 11 oktober 2011 om 17 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Voorzitters : de heren André Flahaut en Danny Pieters (S) Vergadering met gesloten deuren 1. Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft, nr. 1714/1. (Pro memorie). Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en van artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 2. Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE), nr. 1719/1. Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en van artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, nr. 1725/1. Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en van artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 4. Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen, nr. 1737/1. Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en van artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 5. Wetsontwerp tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, nr. 1770/1. Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en van artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

5 - 5 - Samenstelling van de Parlementaire Overlegcommissie : - Kamer van volksvertegenwoordigers Vaste leden N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Jan Jambon, Ben Weyts, PS : André Flahaut, Karine Lalieux, MR : François-Xavier de Donnea, CD&V : Servais Verherstraeten, sp.a : Bruno Tobback, Ecolo-Groen! : Olivier Deleuze, Open Vld : Herman De Croo, VB : Gerolf Annemans Plaatsvervangers N-VA : Daphné Dumery, Theo Francken, Steven Vandeput, PS : André Frédéric, Thierry Giet, MR : Corinne De Permentier, CD&V : Raf Terwingen, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen! : Stefaan Van Hecke, Open Vld : Patrick Dewael, VB : Bert Schoofs - Senaat Vaste leden N-VA : Frank Bogaerts, Danny Pieters, Helga Stevens, PS : Caroline Désir, Philippe Mahoux, MR : François Bellot, CD&V : Sabine de Bethune, sp.a : Bert Anciaux, Open VLD : Bart Tommelein, VB : Bart Laeremans, Ecolo : Jacky Morael Plaatsvervangers N-VA : Inge Faes, Luc Sevenhans, N, PS : Fatiha Saïdi, Olga Zrihen, MR : Armand De Decker, CD&V : Wouter Beke, sp.a : Johan Vande Lanotte, Open VLD : Martine Taelman, VB : Filip Dewinter, Ecolo : Zakia Khattabi

6 - 6 - COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Woensdag 12 oktober 2011 om 10 u.15 (ZAAL NR 10 - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties, en van de Bijlagen, opgemaakt te Seoul op 11 november 1985, bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties - Overgezonden door de Senaat, nr. 1683/1. Samenstelling van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen : Vaste leden N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, Daphné Dumery, Peter Luykx, PS : Philippe Blanchart, Guy Coëme, Patrick Moriau, Christiane Vienne, MR : François-Xavier de Donnea, Corinne De Permentier, CD&V : N, N, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen! : Eva Brems, Open Vld : Herman De Croo, VB : Alexandra Colen, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Zuhal Demir, Jan Jambon, Bert Maertens, Nadia Sminate, Jan Van Esbroeck, PS : André Frédéric, Olivier Henry, Rachid Madrane, N, N, MR : Daniel Bacquelaine, Philippe Collard, Denis Ducarme, CD&V : Nathalie Muylle, N, N, sp.a : Caroline Gennez, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen! : Juliette Boulet, Wouter De Vriendt, Open Vld : Mathias De Clercq, Patrick Dewael, VB : Peter Logghe, Bert Schoofs, cdh : Josy Arens, Myriam Delacroix-Rolin

7 - 7 - COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Woensdag 12 oktober 2011 om 10 u.15 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera 1. Regeling van de werkzaamheden (hoorzittingen wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, nr. 1725/1). 2. Wetsontwerp tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst - Overgezonden door de Senaat, nr. 1685/1. Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Flor Van Noppen, PS : Philippe Blanchart, Olivier Henry, Karine Lalieux, Linda Musin, MR : Denis Ducarme, Kattrin Jadin, CD&V : Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen! : Kristof Calvo, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, VB : Peter Logghe, cdh : Joseph George Plaatsvervangers N-VA : Minneke De Ridder, Zuhal Demir, Jan Van Esbroeck, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Valérie Déom, Laurent Devin, Anthony Dufrane, Julie Fernandez Fernandez, MR : David Clarinval, François-Xavier de Donnea, Corinne De Permentier, CD&V : Hendrik Bogaert, Leen Dierick, Nathalie Muylle, sp.a : Caroline Gennez, Bruno Tobback, Ecolo-Groen! : Meyrem Almaci, Ronny Balcaen, Open Vld : Mathias De Clercq, Ine Somers, VB : Hagen Goyvaerts, Barbara Pas, cdh : Christophe Bastin, Annick Van Den Ende

8 - 8 - COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Woensdag 12 oktober 2011 om 10 u.15, om 14 uur en om 14 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers Om 10 u Regeling van de werkzaamheden. 2. Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden - Ontwerp geamendeerd door de Senaat, nrs. 80/10 tot 12. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). Amendementen van de heer Frédéric et de dames Déom, De Wit en Smeyers). 3. Voorstel (Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Raf Terwingen, Carina Van Cauter, Siegfried Bracke) van interpretatieve wet betreffende artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek, nrs. 1416/1 tot 6. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Renaat Landuyt en Christian Brotcorne). Amendementen van de heer Gilkinet c.s., de heren Van Hecke, Brotcorne en Terwingen. Advies van de Raad van State. 4. Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering voor wat betreft de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven, nrs. 1541/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Raf Terwingen). Amendementen van mevrouw De Wit c.s. Om 14 uur 5. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "het jaarverslag van de SIOD" (nr. 6389). (Het antwoord zal worden gegeven door de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie).

9 - 9 - Om 14 u Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "de werking van de griffie voor collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbanken" (nr. 5940). - Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de onvrede bij de griffiers van de arbeidsrechtbanken" (nr. 6369). 7. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter Wim De Troy" (nr. 6005). - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter Wim De Troy" (nr. 6128). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter Wim De Troy" (nr. 6131). - Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter Wim De Troy" (nr. 6132). - Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de weigering van het ontslag van onderzoeksrechter Wim De Troy door de minister" (nr. 6250). 8. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de ontsnappingspoging van twee gedetineerden die het Pairi Daizapark onder begeleiding bezochten" (nr. 6010). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Justitie). 9. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "het ontbreken van een protocolakkoord tussen het Brusselse parket en de bicommunautaire cel belast met het toezicht over de inschrijving in onderwijsinrichtingen" (nr. 6019). 10. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de stand van zaken betreffende synthetische drugs" (nr. 6034). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Justitie). 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de bouw van de nieuwe gevangenis van Dendermonde" (nr. 6037). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de aan aannemers te betalen schadevergoeding wegens het niet kunnen starten van de bouw van de gevangenis te Dendermonde" (nr. 6062). - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de bouw van de nieuwe gevangenis van Dendermonde" (nr. 6072). - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren" (nr. 6435). 12. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de sociale bescherming ten behoeve van juryleden die het slachtoffer worden van een ongeval, tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden als jurylid dan wel op de weg van en naar het gerechtsgebouw" (nr. 6060).

10 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de toestand bij de rechtbank van koophandel te Brussel" (nr. 6061). - Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de problemen bij de rechtbank van koophandel te Brussel" (nr. 6149). 14. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "gezondheidszorg bij detentie" (nr. 6067). 15. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de overbrenging van veroordeelde personen naar Marokko" (nr. 6068). 16. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het omvormen van oude legergebouwen tot penitentiaire inrichtingen" (nr. 6069). 17. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "het ontslag van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie" (nr. 6090). 18. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "een hulporganisatie als dekmantel voor inlichtingendiensten" (nr. 6099). 19. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de Shariarechtbank die in Antwerpen-Noord actief is" (nr. 6119). 20. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de toepassing van het snelrecht voor winkeldiefstallen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen" (nr. 6120). - Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de invoering van de onmiddellijke minnelijke schikking voor winkeldiefstallen in het arrondissement Antwerpen" (nr. 6232). 21. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de reanimatie van de Moslimexecutieve" (nr. 6121). - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Justitie over "de stand van zaken bij de Moslimexecutieve van België" (nr. 6308). - Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Justitie over "de Moslimexecutieve" (nr. 6378). 22. Vraag van de heer Thierry Giet aan de minister van Justitie over "de ratificatie van het Verdrag tegen computercriminaliteit en het aanvullend protocol betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische of xenofobische aard verricht via computersystemen" (nr. 6168).

11 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de oorzaken van de ramp in Buizingen" (nr. 6198). - Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de treinramp in Buizingen" (nr. 6278). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de oorzaken van de ramp in Buizingen" (nr. 6379). 24. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Justitie over "de gevolgen van de arresten in de zaak-kb Lux" (nr. 6225). - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de tuchtrechtelijke gevolgen van het KB Lux-proces" (nr. 6384). 25. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "een indringer in het justitiepaleis van Luik" (nr. 6246). 26. Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de plannen van eurocommissaris Viviane Reding met betrekking tot een uitbreiding van de zogenaamde Salduz-jurisprudentie" (nr. 6251). 27. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "parentale ontvoeringen" (nr. 6253). 28. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "een schade van euro waarvan de daders gekend zijn maar niet worden vervolgd" (nr. 6258). 29. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de disfuncties waarop wordt gewezen in het rapport van het Comité P over het onderzoek naar de dood van Annick Van Uytsel" (nr. 6275). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Justitie). 30. Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Justitie over "de aangiftes bij de privacycommissie" (nr. 6284). 31. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "de portkosten bij Justitie" (nr. 6288). 32. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de adviezen van de privacycommissie" (nr. 6304). 33. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de drugsoverlast in de Euregio" (nr. 6320). - Vraag van mevrouw Annick Ponthier aan de minister van Justitie over "de drugsoverlast in de Euregio" (nr. 6323).

12 Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Justitie over "de rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Staat in zaken betreffende de nationaliteit" (nr. 6325). 35. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de interferentie tussen de huurwet en het kaderbesluit Sociale huur" (nr. 6332). 36. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "het inzetten van Roemenen en Bulgaren in cannabisplantages" (nr. 6336). 37. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de aanpassing van de barema's voor curatoren" (nr. 6344). 38. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over "de plaatsing van containercellen in een penitentiaire omgeving na de aangekondigde sluiting van de gevangenis te Verviers" (nr. 6354). - Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over "de overbrenging van verdachten in de Luikse gevangenissen naar aanleiding van de sluiting van de strafinrichting te Verviers" (nr. 6355). 39. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "het onderzoek in de zaak-beaulieu" (nr. 6364). - Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Justitie over "het proces-de Clerck" (nr. 6368). - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de stand van zaken met betrekking tot het proces-beaulieu" (nr. 6383). 40. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het inzetten van gepensioneerde rechters" (nr. 6374). 41. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de follow-up met betrekking tot de toepassing van de omzendbrief 154bis en de gerealiseerde besparingen op de begroting" (nr. 6377). 42. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "het toegangsverbod opgelegd aan de openbare omroep in de assisenzaak van de van moord beschuldigde Ronald Janssen" (nr. 6394). 43. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de omzendbrief betreffende het snelrecht" (nr. 6406).

13 Samenstelling van de Commissie voor de Justitie : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Valérie Déom, Thierry Giet, Rachid Madrane, Özlem Özen, MR : Olivier Maingain, Marie-Christine Marghem, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, sp.a : Renaat Landuyt, Ecolo-Groen! : Stefaan Van Hecke, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, VB : Bert Schoofs, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Theo Francken, Miranda Van Eetvelde, Ben Weyts, PS : Anthony Dufrane, Karine Lalieux, Yvan Mayeur, N, N, MR : Daniel Bacquelaine, Jacqueline Galant, Philippe Goffin, CD&V : Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten, N, sp.a : Maya Detiège, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen! : Juliette Boulet, N, Open Vld : Patrick Dewael, Carina Van Cauter, VB : Gerolf Annemans, Peter Logghe, cdh : Joseph George, N Niet-stemgerechtigd lid INDEP : Laurent Louis

14 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Woensdag 12 oktober 2011 om 10 u.15, om 14 u.15 en om 15 u.30 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : de heer Siegfried Bracke Om 10 u Wetsontwerp tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft - Overgezonden door de Senaat, nr. 1625/1. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad - Overgezonden door de Senaat, nr. 1626/1. 3. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6, 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen - Overgezonden door de Senaat, nr. 1627/1. 4. Wetsvoorstel (Thierry Giet, Laurent Devin, André Frédéric, Eric Thiébaut, Peter Vanvelthoven, Myriam Delacroix-Rolin, Ben Weyts, Jacqueline Galant) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, nr. 1672/1. Om 14 u Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de opvangcrisis" (nr. 6101). 6. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de problemen in de Seefhoek en de uitwijzing van illegale drugsdealers" (nr. 6148). 7. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de terugkeervlucht op 7 september 2011" (nr. 6150).

15 Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het centrum Caricole" (nr. 6155). 9. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het centrum 127 bis" (nr. 6156). 10. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de gesloten woonunits voor gezinnen" (nr. 6157). 11. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de samenwerking met Royal Air Maroc, Tunisair en Air Algérie in het kader van de terugkeer van illegalen" (nr. 6159). 12. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de strijd tegen misbruiken van arbeidsmigratie door EU-burgers" (nr. 6172). 13. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de onderhandelingen rond het bilateraal terugnameakkoord met Algerije" (nr. 6176). 14. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de ontradingscampagnes gericht op Roma in het buitenland" (nr. 6218). 15. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het aantal gezinsherenigingen tijdens de voorbije maanden" (nr. 6310). 16. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het aantal terugkeervluchten met escorte op gewone lijnvluchten" (nr. 6311). 17. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de implementatie van de nieuwe wetgeving inzake gezinshereniging" (nr. 6414). 18. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het vasthouden van NBMV's" (nr. 6452).

16 Om 15 u Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het toenemende aantal niet-stemmers bij de verkiezingen" (nr. 5917). 20. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de mogelijke overdracht van politiebevoegdheden naar het Brusselse Gewest" (nr. 5918). 21. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de ramp op het festivalterrein van Pukkelpop" (nr. 5919). 22. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de schorsing van de gewezen commissaris-generaal van de federale politie als verbindingsofficier tussen de federale politie en de Gewesten en Gemeenschappen" (nr. 5920). 23. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de werking van de Federal Computer Crime Unit" (nr. 5921). - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het rapport van Norton by Symantec over cybercriminaliteit" (nr. 6273). 24. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de koperdiefstallen langs de spoorwegen" (nr. 5922). 25. Vraag van mevrouw Myriam Delacroix-Rolin aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de evaluatie van het COBRA-blussysteem" (nr. 5943). 26. Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de voorbereiding van scholen op een eventuele schietpartij" (nr. 5991). 27. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de hervorming van de hulpdiensten en de harmonisatie van het statuut van het brandweerpersoneel" (nr. 6009). 28. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de uitvoering van het COPPRA-project" (nr. 6022). 29. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de spontane betoging van zondag 28 augustus 2011 van Turkse jongeren in Genk tegen Koerdische aanslagen" (nr. 6116). 30. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de toepassing van de nultolerantie in Kuregem" (nr. 6145). 31. Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het gebruik van de Mesta 208-snelheidsmeter" (nr. 6208).

17 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het gebruik van onwettige ademanalysatoren door de politie" (nr. 6277). 33. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het plaatsen van onbruikbare radarsnelheidsmeters voor een bedrag van euro" (nr. 6330). 34. Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de resultaten van de stresstests van de kerncentrale van Chooz en de betrokkenheid van de provinciale en gemeentelijke overheden in het zuiden van de provincie Namen" (nr. 6341). 35. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het gebrek aan coördinatie tussen de politiediensten bij incidenten in de Brusselse metro" (nr. 6375). 36. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de cannabisplantages" (nr. 6380). 37. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over "onaanvaardbare taalproblemen bij hulpdiensten" (nr. 6381). 38. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de werking van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk" (nr. 6391). 39. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de financiële gevolgen van de Salduz-wetgeving voor de lokale politiezones" (nr. 6395). 40. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het gebruik van camerabeelden in de haven van Oostende door de federale politie" (nr. 6423). - Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de bewaking van de haven van Oostende" (nr. 6430). - Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de betalende bewaking van de Oostendse haven" (nr. 6432). 41. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de openbaarheid van politierapporten" (nr. 6433). 42. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen, evenals de bijkomende contingenten gemeenschapswachten" (nr ). 43. Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de benoeming van een nieuwe commissaris-generaal" (nr ). 44. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de aanbevelingen van het Comité P" (nr. 6470).

18 Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Koenraad Degroote, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Rachid Madrane, Eric Thiébaut, MR : Philippe Collard, Jacqueline Galant, CD&V : Leen Dierick, N, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen! : Eric Jadot, Open Vld : Bart Somers, VB : Filip De Man, cdh : Myriam Delacroix-Rolin Plaatsvervangers N-VA : Daphné Dumery, Theo Francken, Bert Maertens, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Philippe Blanchart, Guy Coëme, Alain Mathot, Patrick Moriau, Özlem Özen, MR : Corinne De Permentier, Denis Ducarme, Damien Thiéry, CD&V : Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, N, sp.a : Karin Temmerman, Myriam Vanlerberghe, Ecolo-Groen! : Eva Brems, Zoé Genot, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Gwendolyn Rutten, VB : Annick Ponthier, Tanguy Veys, cdh : Josy Arens, Christophe Bastin Niet-stemgerechtigd lid INDEP : Laurent Louis

19 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Woensdag 12 oktober 2011 om 10 u.15, om 14 u.15 en om 15 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Hans Bonte Om 10 u Wetsvoorstel (Bart Somers, Carina Van Cauter, Gwendolyn Rutten, Sabien Lahaye-Battheu, Ine Somers) tot wijziging van de wetgeving met het oog op het bezweren van de asielcrisis, nrs. 813/1 tot 10. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heer Franco Seminara en mevrouw Annick Van Den Ende). Amendementen van de dames De Bont, Smeyers c.s., Temmerman, Van Den Ende en de heer Somers c.s. Advies van de Raad van State. Om 14 u Voorstel van resolutie (Marie-Claire Lambert, Colette Burgeon, Franco Seminara, Yvan Mayeur) over de instelling van 22 oktober als nationale dag van het chronisch inflammatoir darmlijden, nrs. 1078/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers). Amendementen van mevrouw Snoy et d'oppuers. 3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, nr. 1759/1. 4. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de minister van Klimaat en Energie over "de Gedragscode invasieve planten" (nr. 6084). 5. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de minister van Klimaat en Energie over "de vermelding van de stralingswaarde van gsm's" (nr. 6166). 6. Vraag van de heer Olivier Deleuze aan de minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister van Justitie over "de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie" (nr. 6260). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Klimaat en Energie).

20 Om 15 uur 7. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de asielcrisis en de bezettingsgraad van de opvangcentra van Fedasil" (nr. 5915). 8. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het vermijden van een nieuwe opvangcrisis" (nr. 6097). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het aantal niet-toewijzingen van asielzoekers" (nr. 6112). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de maatregelen voor de opvang van asielzoekers tegen komende winter" (nr. 6161). - Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de problematiek van de dakloze vreemdelingen rond het Brusselse Noordstation" (nr. 6174). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de behandeling van aanvragen van Roma-zigeuners tot het bekomen van financiële steun" (nr. 6183). - Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de ontradingscampagnes gericht op Roma in het buitenland" (nr. 6207). 9. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de opvangcrisis" (nr. 6102). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de maatregelen om minderjarige vreemdelingen uit de hotels te laten doorstromen" (nr. 6110). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "een spreidingsplan voor de opvang van asielzoekers" (nr. 6257). 10. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de beloofde extra opvangplaatsen" (nr. 6113).

21 Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de kritiek op het armoedeverslag " (nr. 6186). 12. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het inrichten van extra opvangplaatsen voor asielzoekers in steden met een asielcentrum" (nr. 6243). - Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het voornemen om privéwoningen te huren voor asielzoekers" (nr. 6321). - Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de beslissing van Fedasil om private woningen te huren" (nr. 6334). - Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het huren door Fedasil van privéwoningen voor de opvang van asielzoekers" (nr. 6335). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het openstellen van een luxeappartement voor asielzoekers" (nr. 6385). 13. Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de verantwoordelijkheid over de terugkeercentra" (nr. 6397). Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing : Vaste leden N-VA : Manu Beuselinck, Reinilde Van Moer, Flor Van Noppen, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur, Franco Seminara, MR : Daniel Bacquelaine, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, N, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen! : Thérèse Snoy et d'oppuers, Open Vld : Ine Somers, VB : Rita De Bont, cdh : Annick Van Den Ende Plaatsvervangers N-VA : Peter Dedecker, Els Demol, Sarah Smeyers, Nadia Sminate, Veerle Wouters, PS : Valérie Déom, Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez, Christiane Vienne, N, MR : Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Marie-Christine Marghem, CD&V : Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, N, sp.a : Maya Detiège, Myriam Vanlerberghe, Ecolo-Groen! : Kristof Calvo, Muriel Gerkens, Open Vld : Gwendolyn Rutten, Carina Van Cauter, VB : Guy D'haeseleer, Annick Ponthier, cdh : Catherine Fonck, N

22 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Woensdag 12 oktober 2011 om 14 u.15 en om 14 u.30 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens Om 14 u Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de vice-eerste minister en minister van Begroting over "de financiële situatie van de steden en gemeenten" (nr. 6408). Om 14 u Regeling van de werkzaamheden. 3. Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de vennootschapsbijdrage van jonge vennootschappen" (nr. 5874). 4. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de belastingvrije som voor gehandicapte belastingsplichtigen" (nr. 5912). 5. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het tekort aan douanepersoneel" (nr. 5954). 6. Vraag van de heer Philippe Goffin aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "onderhoudsuitkeringen en kinderen ten laste bij gelijkmatig verdeelde huisvesting" (nr. 5969). 7. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de aanwervingen bij de FOD Financiën" (nr. 5970). 8. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het wetsontwerp inzake verplichte brandverzekering" (nr. 6039). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het wetsontwerp inzake verplichte brandverzekering" (nr. 6079).

23 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de verkoop van het natuurgebied Wolvenberg te Berchem, Antwerpen" (nr. 6056). 10. Vraag van de heer André Frédéric aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de begrotingskredieten voor het onderhoud van de gebouwen van de FOD Justitie" (nr. 6133). 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Minneke De Ridder aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de verhoogde subsidie voor de Lotto-wielerploeg" (nr. 6163). - Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de uitbouw van de Lotto-wielerploeg" (nr. 6170). 12. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de definitie van een kleine onderneming en de daarbij horende fiscale gunstmaatregelen" (nr. 6178). 13. Vraag van de heer Alain Mathot aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het arrest nr. C-233/09 van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot de heffing van gemeentelijke opcentiemen waarbij België wordt veroordeeld" (nr. 6201). 14. Vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de verklaringen van de Europese Commissie over de mogelijke noodzaak om het kapitaal van sommige banken te verhogen" (nr. 6202). 15. Vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het akkoord over het 'sixpack'" (nr. 6203). 16. Vraag van de heer Olivier Henry aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de invoering van een centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België" (nr. 6204). 17. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de fiscale gevolgen indien te veel of te weinig maaltijdcheques worden toegekend" (nr. 6206). 18. Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren en de juridische stappen hiertegen van actiegroepen" (nr. 6231). 19. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de belasting op het fictief rendement van pensioenspaarfondsen" (nr. 6247). 20. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "BIZTAX" (nr. 6252).

24 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het beroep van de banken KBC en BNP Paribas Fortis tegen de overname van het bedrijf Santens" (nr. 6267). 22. Vraag van de heer Jan Jambon aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de fiscale uitgaven" (nr. 6270). 23. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de btw-vrijstelling betreffende de aflevering van organisatievergunningen" (nr. 6286). 24. Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de berekening door de administratie van de schade die de gemeente Komen-Waasten heeft geleden" (nr. 6297). 25. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over "het gebruik van de euro als wettig betaalmiddel buiten de eurozone" (nr. 6313). (Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen). 26. Vraag van mevrouw Ann Vanheste aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "prijsafspraken en eerlijke mededinging" (nr. 6328). 27. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de financiële en vastgoedtransacties tussen Belgacom en de Nationale Loterij" (nr. 6331). 28. Vraag van de heer David Clarinval aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het plan van de stad Beauraing om het voormalige militaire domein van Baronville door middel van onteigening te verwerven" (nr. 6346). 29. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de aanpassing van de openingsuren van de douanekantoren en de afschaffing van retributies voor bijzondere douaneprestaties" (nr. 6360). 30. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "zijn pleidooi voor een harmonisatie van de vennootschapsbelasting tussen Duitsland, Frankrijk en de Benelux" (nr. 6361). 31. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de notionele intrest" (nr. 6396). 32. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de rijkswachtwoningen" (nr. 6403).

25 Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het belastingvrij inkomen van de Europese ambtenaren" (nr. 6412). 34. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de toegankelijkheid van het vredegerecht in Herzele" (nr. 6453). 35. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de verhuis van de controle op het kadaster naar La Louvière" (nr. 6474). Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Jan Jambon, Steven Vandeput, Veerle Wouters, PS : Guy Coëme, Olivier Henry, Alain Mathot, Christiane Vienne, MR : Philippe Goffin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Raf Terwingen, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen! : Muriel Gerkens, Open Vld : Gwendolyn Rutten, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Josy Arens Plaatsvervangers N-VA : Manu Beuselinck, Karolien Grosemans, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, PS : Laurent Devin, Yvan Mayeur, Franco Seminara, Eric Thiébaut, N, MR : Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Marie-Christine Marghem, CD&V : N, N, N, sp.a : Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen! : Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, VB : Alexandra Colen, Barbara Pas, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 28 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 24 maart

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 105 QRVA 53 105 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 097 QRVA 53 097 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 060 QRVA 53 060 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 122 QRVA 53 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 140 QRVA 53 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 144 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 061 QRVA 53 061 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 151 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 086 53 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 074 QRVA 53 074 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 085 QRVA 53 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 073 QRVA 53 073 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 103 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 138 QRVA 53 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 02-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 148 QRVA 53 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 113 QRVA 53 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 115 QRVA 53 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 20

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 6 mei 2013

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 116 QRVA 53 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 152 QRVA 53 152 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 26 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 119 QRVA 53 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 128 53 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 150 QRVA 53 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut Commissies Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer André Flahaut VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 Samengevoegde voorstellen : -

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 QRVA 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 8-2-23 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S)

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) Commissies Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) MAANDAG 4 NOVEMBER 2013 Hoorzitting met : -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector.

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. Commissies Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 114 QRVA 53 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 123 QRVA 53 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Commissie Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken Commissies DINSDAG 21 MEI 2013 GEDACHTEWISSELING MET DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, DE HEER JEAN-CLAUDE MIGNON Commissie Buitenlandse Zaken De commissie voor de Buitenlandse

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

Naturalisaties. Volksgezondheid

Naturalisaties. Volksgezondheid Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Naturalisaties Voorzitter : mevrouw Jacqueline Galant MAANDAG 4, DINSDAG 5, WOENSDAG 6, DONDERDAG 7 EN VRIJDAG 8 APRIL 2011 Individueel onderzoek van naturalisatieaanvragen.

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Woensdag

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering DINSDAG 8 OKTOBER 2013, NAMIDDAG (159) DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 NAMIDDAG (160) WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 1. - Wetsvoorstel (de heren Christophe Lacroix, Raf Terwingen en Daniel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

Opvolging van de buitenlandse missies

Opvolging van de buitenlandse missies Commissies Opvolging van de buitenlandse missies BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT) Voorzitter : de heer Francis Delpérée (S) VRIJDAG 8 APRIL 2011 Overzicht

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag

Nadere informatie

Parlementaire agenda 23/01/2012

Parlementaire agenda 23/01/2012 Parlementaire agenda 23012012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum (donderdag 2601, om 14u15) Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen betreffende bepaalde informatieverplichtingen van

Nadere informatie

- Na de uiteenzettingen heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden.

- Na de uiteenzettingen heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden. Commissies Bijzondere commissie «Seksueel misbruik» BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter

Nadere informatie