Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;"

Transcriptie

1 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere subsidieregels Energiek Utrecht) Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Overwegende dat de provincie Utrecht CO2 reductie belangrijk vindt voor het halen van haar milieudoelstellingen, energiezuinig renoveren van bestaande panden hier een belangrijke bijdrage aan levert en financiële ondersteuning tevens de werkgelegenheid bevordert; Besluiten: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. appartement: een appartementsrecht als bedoeld in titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. b. pand: een woning, een appartement of een bedrijfspand met een vloeroppervlak van maximaal 250 m2. Bij een Vereniging van Eigenaren wordt iedere afzonderlijk appartement van een lid van de Vereniging van Eigenaren als pand beschouwd. c. bestaand pand: een pand dat in eigendom is van en (in geval van nieuwbouw) opgeleverd aan de aanvrager op het moment waarop de subsidieaanvraag in het kader van dit besluit wordt ingediend. d. isoleren van een dak: het aanbrengen van materialen op of tegen een dak waardoor de isolatie waarde toeneemt tot een R >=2,5 m 2 K/W e. isoleren van een vloer: het aanbrengen van materialen op of tegen een vloer waardoor de isolatie waarde toeneemt tot een R >=2,5 m 2 K/W f. isoleren van een gevel: het aanbrengen van materialen tegen binnen of buitenkant van een gevel waardoor de isolatiewaarde toeneemt tot R >= 2,5 m 2 K/W g. aanbrengen van spouwmuur isolatie: het aanbrengen van materialen in de spouw van een gevel waardoor de isolatiewaarde toeneemt tot R>=1,1 m 2 K/W h. isolerend glas, met de aanduiding HR+ of HR++, glas: zoals bedoeld en gedefinieerd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2202 voor het KOMO Productcertificaat warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie. Plaatsing van dit glas voldoet aan de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR i. onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. j. groepsvrijstellingsverordening: Europese Verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PBEU L 214/3); k. MKB: een onderneming met minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal 50 miljoen en/of een balanstotaal van minder dan 43 miljoen voor zover bepaald in bijlage I van de groepsvrijstellingsverordening. Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en criteria 1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten op het gebied van het energiezuinig renoveren van bestaande panden in de provincie Utrecht, die gericht zijn op: a. het isoleren van een gevel, dak of vloer van een pand; 1

2 b. het aanbrengen van spouwmuur isolatie; c. het plaatsen van isolerend glas in een pand. 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verstrekt als na afloop van de renovatiewerkzaamheden genoemd in artikel 2, lid1: a. alle gevels, daken en begane grond-vloeren van het pand voorzien zijn van isolatie; conform de in artikel 1 genoemde isolatiewaarden, en b. alle ramen in draaiende delen voorzien zijn van isolerend glas en alle overige ramen in het pand voorzien zijn van HR++ glas. 3. In panden waarvan delen van het pand reeds voor de start van de renovatiewerkzaamheden genoemd in artikel 2, lid 1, voorzien waren van isolatie, hoeven die eerder geïsoleerde delen niet te voldoen aan de in artikel 1 genoemde isolatiewaarden. 4. Het bepaalde in het tweede lid, onderdeel b, is geen vereiste voor panden waarvan de ramen voor de start van de renovatie reeds voorzien waren van dubbel glas. 5. Gedeputeerde staten kunnen van het tweede lid afwijken indien het naar hun oordeel technisch niet mogelijk blijkt te zijn om aan het daarin bepaalde te voldoen. Artikel 3 Aanvraag 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt de aanvraag ingediend voordat met de activiteit wordt gestart. 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 worden bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een volledig ingevuld en ondertekend subsidieaanvraagformulier; b. prijsopgave(n) voor de uit te voeren maatregelen, inclusief BTW; c. een kopie van de kwaliteitsverklaringen waar in het subsidieaanvraagformulier om gevraagd wordt; d. Indien een Vereniging van Eigenaars namens haar leden een aanvraag indient: een kopie van het voorstel van het bestuur van de vereniging en de notulen van de vergadering waarin het voorstel is aangenomen, waaruit blijkt dat door de Vereniging van Eigenaars een rechtsgeldig besluit is genomen om opdracht te geven tot activiteiten zoals bedoeld in artikel 2, lid1, waarvoor zij subsidie aanvraagt. 3. Indien het naar de opvatting van de aanvrager technisch niet mogelijk is om aan artikel 2, tweede lid, te voldoen, dient dit bij de subsidieaanvraag te worden gemeld en aangetoond. Gedeputeerde staten beslissen op basis van de verstrekte gegevens en eventueel nader op te vragen gegevens of het pand alsnog voor subsidie in aanmerking komt. 4. Een Vereniging van Eigenaars kan ook namens al haar leden subsidie aanvragen. In dat geval dienen alle panden die vallen onder de VVE na het treffen van de maatregelen aan artikel 2, tweede lid, te voldoen. Artikel 4 Subsidieplafond en verdeelcriteria 1. Het subsidieplafond voor het tijdvak dat aanvangt op 1 oktober 2009 en eindigt op 1 oktober 2010 bedraagt ,-. 2. Indien het subsidieplafond niet wordt bereikt kan het restant worden toegevoegd aan het subsidieplafond van een volgend tijdvak 3. Voor de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag bedoeld in het eerste lid wordt verwezen naar artikel 7 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht eenmalig de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling op de aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt. Artikel 5 Subsidieontvanger Subsidie kan worden verstrekt aan: 2

3 a. Natuurlijke personen met een woning in eigendom, die door de natuurlijke persoon zelf wordt bewoond; b. Natuurlijke personen en andere rechtspersonen, niet zijnde woningcorporaties, die panden verhuren voor bewoning; c. Verenigingen van Eigenaars waarvan onder meer natuurlijke personen lid zijn, mits voorzien van bestuursvoorstel en notulen als bedoeld in artikel 3, tweede lid,onderdeel d. Aan een dergelijke Vereniging van Eigenaren kan tevens subsidie verstrekt worden voor activiteiten die onder meer gericht zijn op appartementen in eigendom van woningcorporaties; d. Mkb ondernemingen. Artikel 6 Subsidiabele kosten 1. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: a. de kosten voor het isolatiemateriaal voor het isoleren van het pand; b. de kosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal bedoeld onder a; c. de kosten voor isolerend glas bestemd voor het aanbrengen in draaiende ramen en voor HR++ glas voor de overige ramen; d. de kosten voor het aanbrengen van het isolerend glas bedoeld onder c; e. de BTW die verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d. 2. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet: a. het vervangen of renoveren van gevels, daken en vloeren dat ook los kan worden gezien van de isolatiewerkzaamheden dan wel daarmee niet direct verband houdt, een en ander ter beoordeling van Gedeputeerde staten. b. het vervangen of renoveren van kozijnen waarin isolerend glas wordt geplaatst dat ook los kan worden gezien van de isolatiewerkzaamheden dan wel daarmee niet direct verband houdt, een en ander ter beoordeling van Gedeputeerde staten. Artikel 7 Hoogte subsidie 1. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten bedoeld in artikel 6, eerste lid. 2. Het maximaal te verstrekken bedrag per techniek bedraagt: Techniek Maximaal subsidiebedrag ( ) Isoleren van een dak 10 per m2 Isoleren van een vloer 10 per m2 Isoleren van een gevel 10 per m2 Aanbrengen van 5 per m2 spouwmuurisolatie Doe-het-zelf isolatie 2 per m2 HR++ glas 40 per m2 HR+ glas (draaiende delen) 30 Per m2 3. Per pand bedraagt het maximaal te verstrekken bedrag 5000; 4. Het maximaal te verstrekken bedrag per pand aan verenigingen van eigenaren die gebruik maken van de provinciale nadere subsidieregels Voorbereidende energieonderzoeken verenigingen van eigenaren bedraagt maximaal 5000 minus de in het kader van genoemde subsidieregels verstrekte subsidie per pand. 5. Geen subsidie wordt verstrekt indien de toepassing van het bepaalde in dit artikel een bedrag oplevert van minder dan 500. Artikel 8 Verplichtingen subsidie-ontvanger Voor de subsidie-ontvanger gelden de volgende verplichtingen: a. De voorzieningen dienen uiterlijk 1 jaar na ontvangst van de subsidieverleningsbeschikking gerealiseerd te zijn of binnen de termijn die in die beschikking is genoemd b. De subsidie-ontvanger verleent medewerking aan controles door de provincie Utrecht ten aanzien van de uitvoering van deze subsidieregeling. 3

4 c. De subsidieontvanger mag bij uitvoering slechts gebruik maken van bedrijven die: 1 Bij isolatie: in het bezit zijn van een KOMO procescertificaat indien er voor desbetreffende techniek een KOMO procescertificaat beschikbaar is. Indien er geen KOMO procescertificaat beschikbaar is dienen de bedrijven te werken conform de voorschriften van de leverancier/fabrikant van het isolatiemateriaal. 2 Bij isolerend glas: plaatsing van het isolerend glas dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en overeenkomstig de door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 3577) en conform te zijn aan de voorschriften van de leverancier/fabrikant van het isolerende glas. Artikel 9 Weigeringsgronden Subsidie kan in ieder geval worden geweigerd indien: a. de activiteiten zijn gestart voordat de aanvraag wordt ingediend; b. bij de indiening van de aanvraag niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3 en artikel 8. Artikel 10 Vaststelling 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 16 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt de aanvraag tot subsidievaststelling gedaan binnen 1 maand na betaling van de eindfactuur en binnen de termijn die in de subsidiebeschikking is genoemd. 2. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt met facturen en betaalbewijzen aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald. Artikel 11 Evaluatieverslag In afwijking van het bepaalde in artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt het verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk, minimaal eenmaal in de 9 maanden vastgesteld en gepubliceerd. Indien uit het evaluatieverslag blijkt dat het gewenst is om dit besluit tussentijds aan te passen, zal dit samen met de publicatie van het evaluatieverslag geschieden. Artikel 12 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. Indien het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 oktober 2009, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 oktober Artikel 13 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere subsidieregels Energiek Utrecht. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september Gedeputeerde staten van Utrecht, R.C. Robbertsen, voorzitter. H.H. Sietsma, secretaris. 4

5 Toelichting Algemeen Provinciale Staten hebben een bedrag van 18.5 miljoen euro vrijgemaakt voor het stimuleren van het energiezuinig renoveren van bestaande panden in de provincie Utrecht (Nadere subsidieregels Energiek Utrecht). De onderliggende doelstellingen van deze regeling is het tegengaan van klimaatverandering door vermindering van de uitstoot van CO 2, en het stimuleren van de regionale economie. Subsidieverstrekking Kort samengevat vindt subsidieverstrekking plaats op onderstaande wijze: Van 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2010 kunt u uw aanvraag indienen door een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier op te sturen, inclusief prijsopgave en ondertekende kwaliteitsverklaring(en) glaszetbedrijf en/of isolatiebedrijf. Het aanvraagformulier en de kwaliteitsverklaringen kunt u vinden op de website U kunt de aanvraag per post opsturen naar: Provincie Utrecht O.v.v. Energiek Utrecht Postbus TH Utrecht Het beschikbare bedrag wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen, verder geldt op = op. De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op basis van de inhoudelijke vereisten van artikel 2, in combinatie met de aanvullende criteria van artikelen 8 (eisen aan activiteit en kwaliteitseisen bedrijven en materialen). Als u voor subsidie in aanmerking komt, ontvangt u een subsidieverleningsbeschikking van de Provincie Utrecht. Dit is een bevestiging, dat er een subsidiebedrag voor u is gereserveerd. In de beschikking staat een termijn genoemd waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd én door u moeten zijn betaald. U kunt de glaszetter en/of het isolatiebedrijf opdracht geven. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd en u de eindfactuur heeft ontvangen en betaald, moet u binnen 1 maand en binnen de termijn genoemd in de subsidieverleningsbeschikking een aanvraag doen tot subsidievaststelling. Dit is uw verzoek aan de Provincie om over te gaan tot uitbetaling van de subsidie. De aanvraag tot subsidievaststelling kunt u vinden op de website Aan deze aanvraag moet u facturen en betaalbewijzen toevoegen. Op basis van de ontvangen aanvraag tot subsidievaststelling en bewijsstukken kan de Provincie Utrecht u uitbetalen. De artikelen 1d-h en artikel 2 bevatten specifieke criteria waaraan de diverse activiteiten moeten voldoen, willen zij subsidiabel zijn. Verder bevat het besluit nog andere beperkingen, onder meer nadere regels met betrekking tot de subsidiabele kosten, de maximale subsidie en een omschrijving van de subsidieontvanger. Toelichting per artikel Artikel 1 Lid d-g. De R-waarde is de isolatiewaarde van materiaal, ook wel warmteweerstand genoemd..hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De eenheid waarin de R-waarde wordt uitgedrukt is m 2 K/W. De R-waarde wordt door de fabrikant verklaard in een KOMO-kwaliteitsverklaring. 5

6 Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Met deze verklaring kan men er blindelings op vertrouwen dat de materialen (of het bedrijf dat deze produceert) voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Producten en processen met het KOMO-keurmerk voldoen aan Nationale Beoordelingsrichtlijnen (BRL). Dat zijn documenten aan de hand waarvan een product of proces wordt gecertificeerd. In de BRL en worden de wettelijke bouweisen aan een bouwwerk of een bouwdeel vertaald naar de toepassing van een materiaal, product, proces in een bouwdeel of in het gehele bouwwerk. Daarnaast bevatten BRL s, indien relevant, ook de gewenste markteisen, zoals door alle betrokkenen zijn geformuleerd. Er zijn dus niet alleen de wettelijke eisen opgenomen, maar ook de technische eisen van de markt. HR+ glas en HR++ glas HR is de afkorting van Hoog Rendement en zegt iets over de isolatiewaarde van het glas. Hoe meer plusjes, hoe beter het glas isoleert. Deze isolerende waarde wordt o.a. verkregen doordat op een van de ruiten een warmte-reflecterende coating is aangebracht. Dit flinterdunne laagje zorgt ervoor dat een groot deel van de warmte wordt teruggekaatst naar binnen, waardoor u meer energie kunt besparen ten op zichte van gewoon dubbelglas. Ook kan er naast bovengenoemde coating, tussen het dubbel glas een edelgas aangebracht dat beter isoleert dan gewone lucht. Ook de dikte van het glas en de afstand tussen de ruiten speelt een rol bij de isolatiewaarde van het glas. Isolatie Dak, begane grond-vloer en gevel Als het buiten kouder is dan binnen, verliest een woning warmte via de gevels, het dak en de begane grond-vloer. Isoleren vermindert deze warmte-afgifte waardoor u minder hoeft te stoken en dus energie (en geld) bespaart. Ook verbetert isoleren het comfort in uw woning. Omdat door de isolatie kieren en tochtgaatjes gedicht worden, is het wel van belang dat u goed ventileert om te zorgen dat vocht en andere gassen uw woning kunnen verlaten. Er zijn verschillende manieren om het dak, de gevels en begane grond vloer te isoleren. Het is hierbij van belang, dat de methode geschikt is voor uw huis en situatie om bijvoorbeeld condensproblemen te voorkomen. Een isolatiespecialist kan u hierover adviseren. Artikel 2 Lid 1. De subsidie wordt verstrekt voor het na-isoleren van bestaande panden. Het gaat om de maatregelen: vloerisolatie, dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie en isolerend glas. In artikel 2 lid 1 zijn de activiteiten omschreven die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Het is geen vereiste glas-in-lood ramen te vervangen door HR++-glas. Wel raden we u aan dit glas te isoleren, dit is mogelijk door een isolerende laag om het glas aan te brengen. Voor glas-in-lood ramen hoeft de isolatiewaarde van HR++ dus niet te worden bereikt. Als subsidie wordt aangevraagd voor een activiteit die niet onder het gestelde in artikel 2 lid 1 valt, moet deze worden geweigerd (ontbreken van een wettelijke grondslag). Lid 2. Subsidie wordt uitgekeerd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De bedoeling is dat alle relevante delen (gevel, dak en vloer) zijn voorzien van isolatie na renovatie. De gevel is de muur naar buiten en niet naar de buren. Als de betreffende verdieping een dak (grenzend aan de buitenlucht) heeft, dan moet deze worden geïsoleerd. Als de vloer grenst aan een onverwarmde ruimte zoals een kruipruimte of garage moet ook deze worden geïsoleerd. Als u bijvoorbeeld in een appartement midden in het gebouw woont, dan hoeft u het plafond en de vloer niet te isoleren. De Vereniging van Eigenaren moet dan wel voor het gehele appartementgebouw aanvragen, dus glas, dak en vloer. In het hele pand moeten de ramen worden voorzien van HR++ glas. De draaiende delen zijn uitzondering, die mogen worden voorzien van HR+-glas. In draaiende delen moet namelijk meestal 6

7 dunner glas worden toegepast omdat het dikkere HR++ glas niet in het kozijn past en/of te zwaar is voor de scharnieren. Lid 3 en 4. Als er al isolatie of dubbel glas aanwezig is in het pand, dan hoeft dit deel niet opnieuw geïsoleerd te worden. Als de kwaliteit van de al aanwezige isolatie laag is, dan kunt u natuurlijk opnieuw isoleren. Deze kosten zijn subsidiabel. Een gespecialiseerd isolatiebedrijf kan u hierover adviseren. Artikel 3 Lid 1. Om subsidie te krijgen moet eerst subsidie worden aangevraagd, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Lid 3. Als het technisch niet mogelijk is om alle relevante delen (gevel, dak en vloer) te voorzien van isolatie of het isolerende glas zoals omschreven in artikel 2 lid 2, dan moet u dit melden en aantonen met bewijsstukken. Bewijsstukken kunnen zijn tekeningen, foto s, verklaring van het bedrijf die de offerte uitbrengt. Artikel 4 Lid 3. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als uw aanvraag niet compleet is, dan krijgt u 1 keer de kans om dit aan te vullen. De dag van aanvulling geldt dan als datum van binnenkomst aanvraag. De aanvraag en bijbehorende gegevens moeten in het Nederlands worden ingediend en zo duidelijk mogelijk zijn. Artikel 5 Particuliere woningbezitters, Vereniging van Eigenaren en MKB ondernemingen met panden tot 250 m 2 in de provincie Utrecht kunnen een bijdrage krijgen in hun kosten voor energiebesparende maatregelen. Woningcorporaties komen niet in aanmerking. Artikel 6 Lid 1. U kunt subsidie krijgen voor zowel de kosten van het materiaal als voor de kosten van het professioneel aanbrengen van het isolatiemateriaal en/of het isolerende glas. Ook de BTW telt mee. U mag (indien dit in uw situatie van toepassing is) ook Rijkssubsidie of gemeentelijke subsidie aanvragen, dit wordt niet op de Provinciale subsidie in mindering gebracht. (Het is wel mogelijk dat de gemeentelijke of Rijkssubsidie op hun subsidie de bijdrage van de Provincie in mindering brengt.) Lid 2. Wanneer u het isoleren combineert met het renoveren of vervangen van de gevel, dak of vloer - bijvoorbeeld bij vernieuwen voegwerk en/of metselwerk, nieuwe dakpannen, het vervangen van houten balken of het aanbrengen van vloerverwarming- dan ontvangt u alleen subsidie voor het isolatiedeel van de werkzaamheden. Geen subsidie wordt verstrekt op werkzaamheden aan gevels, daken en vloeren die niet te maken hebben met het isoleren. Geen subsidie wordt verstrekt op nieuwe op- of aanbouwen, dakkapellen, serres enzovoort. Als u bij het vervangen van het glas meteen de kozijnen meeneemt, dan komt alleen het glasdeel in aanmerking voor de subsidie. Artikel 7 Lid 1, 2, 3 en 5. Energiek Utrecht is financieel aantrekkelijk. Geen lening maar een directe bijdrage in de portemonnee. Energiek Utrecht biedt Utrechtse bewoners en bedrijven met bedrijfspanden tot 250 m 2 een directe bijdrage in de kosten tot 25% van de totale kosten, met een minimum van 500 euro tot een maximum van euro per pand. Ook is er een maximum bedrag per techniek vastgesteld, deze bedragen kunt u vinden in een tabel in artikel 7 lid 2. 7

8 Lid 4. Bij Verenigingen van Eigenaren wordt op het toe te kennen subsidiebedrag de subsidie Voorbereidende energieonderzoeken Verenigingen van Eigenaren in mindering gebracht als deze ook is toegekend. Artikel 8 a. Als u de subsidieverleningsbeschikking ontvangt betekent dit dat er een bedrag voor u is gereserveerd. Om het bedrag daadwerkelijk te ontvangen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een jaar na ontvangst of binnen de termijn die in de beschikking is vermeld. c. Om er zeker van te zijn dat de maatregelen vakkundig worden aangebracht zijn er een aantal voorwaarden gesteld t.a.v. de uitvoerende bedrijven. Wij raden aan zorgvuldig met uw glaszetter en/of isolatiebedrijf af te stemmen of het bedrijf voldoet aan het gestelde in artikel 8c. KOMO staat toegelicht bij artikel 1. Artikel 10. Lid 1. U moet de aanvraag tot subsidievaststelling (voor uitbetaling van het subsidiebedrag door de Provincie Utrecht) indienen binnen 1 maand, nadat u de eindfactuur heeft betaald. Let u er op dat dit ook binnen de termijn is die in de subsidiebeschikking is genoemd. Lid 2. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet u facturen en betaalbewijzen toevoegen. Artikel 11 Als uit tussentijdse evaluatie blijkt, dat het wenselijk is om de subsidieregeling aan te passen, door deze bijvoorbeeld voor andere technieken te bestemmen of de bedragen aan te passen, zal dit tegelijk met publicatie van het evaluatieverslag gebeuren. Artikel 12. Vanaf 1 oktober 2009 kunt u uw subsidie aanvragen indienen. 8

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende;

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; Nr. 2012073703 Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; dat de provincie aan de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie