Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;"

Transcriptie

1 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere subsidieregels Energiek Utrecht) Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Overwegende dat de provincie Utrecht CO2 reductie belangrijk vindt voor het halen van haar milieudoelstellingen, energiezuinig renoveren van bestaande panden hier een belangrijke bijdrage aan levert en financiële ondersteuning tevens de werkgelegenheid bevordert; Besluiten: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. appartement: een appartementsrecht als bedoeld in titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. b. pand: een woning, een appartement of een bedrijfspand met een vloeroppervlak van maximaal 250 m2. Bij een Vereniging van Eigenaren wordt iedere afzonderlijk appartement van een lid van de Vereniging van Eigenaren als pand beschouwd. c. bestaand pand: een pand dat in eigendom is van en (in geval van nieuwbouw) opgeleverd aan de aanvrager op het moment waarop de subsidieaanvraag in het kader van dit besluit wordt ingediend. d. isoleren van een dak: het aanbrengen van materialen op of tegen een dak waardoor de isolatie waarde toeneemt tot een R >=2,5 m 2 K/W e. isoleren van een vloer: het aanbrengen van materialen op of tegen een vloer waardoor de isolatie waarde toeneemt tot een R >=2,5 m 2 K/W f. isoleren van een gevel: het aanbrengen van materialen tegen binnen of buitenkant van een gevel waardoor de isolatiewaarde toeneemt tot R >= 2,5 m 2 K/W g. aanbrengen van spouwmuur isolatie: het aanbrengen van materialen in de spouw van een gevel waardoor de isolatiewaarde toeneemt tot R>=1,1 m 2 K/W h. isolerend glas, met de aanduiding HR+ of HR++, glas: zoals bedoeld en gedefinieerd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2202 voor het KOMO Productcertificaat warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie. Plaatsing van dit glas voldoet aan de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR i. onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. j. groepsvrijstellingsverordening: Europese Verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PBEU L 214/3); k. MKB: een onderneming met minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal 50 miljoen en/of een balanstotaal van minder dan 43 miljoen voor zover bepaald in bijlage I van de groepsvrijstellingsverordening. Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en criteria 1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten op het gebied van het energiezuinig renoveren van bestaande panden in de provincie Utrecht, die gericht zijn op: a. het isoleren van een gevel, dak of vloer van een pand; 1

2 b. het aanbrengen van spouwmuur isolatie; c. het plaatsen van isolerend glas in een pand. 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verstrekt als na afloop van de renovatiewerkzaamheden genoemd in artikel 2, lid1: a. alle gevels, daken en begane grond-vloeren van het pand voorzien zijn van isolatie; conform de in artikel 1 genoemde isolatiewaarden, en b. alle ramen in draaiende delen voorzien zijn van isolerend glas en alle overige ramen in het pand voorzien zijn van HR++ glas. 3. In panden waarvan delen van het pand reeds voor de start van de renovatiewerkzaamheden genoemd in artikel 2, lid 1, voorzien waren van isolatie, hoeven die eerder geïsoleerde delen niet te voldoen aan de in artikel 1 genoemde isolatiewaarden. 4. Het bepaalde in het tweede lid, onderdeel b, is geen vereiste voor panden waarvan de ramen voor de start van de renovatie reeds voorzien waren van dubbel glas. 5. Gedeputeerde staten kunnen van het tweede lid afwijken indien het naar hun oordeel technisch niet mogelijk blijkt te zijn om aan het daarin bepaalde te voldoen. Artikel 3 Aanvraag 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt de aanvraag ingediend voordat met de activiteit wordt gestart. 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 worden bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een volledig ingevuld en ondertekend subsidieaanvraagformulier; b. prijsopgave(n) voor de uit te voeren maatregelen, inclusief BTW; c. een kopie van de kwaliteitsverklaringen waar in het subsidieaanvraagformulier om gevraagd wordt; d. Indien een Vereniging van Eigenaars namens haar leden een aanvraag indient: een kopie van het voorstel van het bestuur van de vereniging en de notulen van de vergadering waarin het voorstel is aangenomen, waaruit blijkt dat door de Vereniging van Eigenaars een rechtsgeldig besluit is genomen om opdracht te geven tot activiteiten zoals bedoeld in artikel 2, lid1, waarvoor zij subsidie aanvraagt. 3. Indien het naar de opvatting van de aanvrager technisch niet mogelijk is om aan artikel 2, tweede lid, te voldoen, dient dit bij de subsidieaanvraag te worden gemeld en aangetoond. Gedeputeerde staten beslissen op basis van de verstrekte gegevens en eventueel nader op te vragen gegevens of het pand alsnog voor subsidie in aanmerking komt. 4. Een Vereniging van Eigenaars kan ook namens al haar leden subsidie aanvragen. In dat geval dienen alle panden die vallen onder de VVE na het treffen van de maatregelen aan artikel 2, tweede lid, te voldoen. Artikel 4 Subsidieplafond en verdeelcriteria 1. Het subsidieplafond voor het tijdvak dat aanvangt op 1 oktober 2009 en eindigt op 1 oktober 2010 bedraagt ,-. 2. Indien het subsidieplafond niet wordt bereikt kan het restant worden toegevoegd aan het subsidieplafond van een volgend tijdvak 3. Voor de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag bedoeld in het eerste lid wordt verwezen naar artikel 7 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht eenmalig de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling op de aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt. Artikel 5 Subsidieontvanger Subsidie kan worden verstrekt aan: 2

3 a. Natuurlijke personen met een woning in eigendom, die door de natuurlijke persoon zelf wordt bewoond; b. Natuurlijke personen en andere rechtspersonen, niet zijnde woningcorporaties, die panden verhuren voor bewoning; c. Verenigingen van Eigenaars waarvan onder meer natuurlijke personen lid zijn, mits voorzien van bestuursvoorstel en notulen als bedoeld in artikel 3, tweede lid,onderdeel d. Aan een dergelijke Vereniging van Eigenaren kan tevens subsidie verstrekt worden voor activiteiten die onder meer gericht zijn op appartementen in eigendom van woningcorporaties; d. Mkb ondernemingen. Artikel 6 Subsidiabele kosten 1. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: a. de kosten voor het isolatiemateriaal voor het isoleren van het pand; b. de kosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal bedoeld onder a; c. de kosten voor isolerend glas bestemd voor het aanbrengen in draaiende ramen en voor HR++ glas voor de overige ramen; d. de kosten voor het aanbrengen van het isolerend glas bedoeld onder c; e. de BTW die verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d. 2. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet: a. het vervangen of renoveren van gevels, daken en vloeren dat ook los kan worden gezien van de isolatiewerkzaamheden dan wel daarmee niet direct verband houdt, een en ander ter beoordeling van Gedeputeerde staten. b. het vervangen of renoveren van kozijnen waarin isolerend glas wordt geplaatst dat ook los kan worden gezien van de isolatiewerkzaamheden dan wel daarmee niet direct verband houdt, een en ander ter beoordeling van Gedeputeerde staten. Artikel 7 Hoogte subsidie 1. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten bedoeld in artikel 6, eerste lid. 2. Het maximaal te verstrekken bedrag per techniek bedraagt: Techniek Maximaal subsidiebedrag ( ) Isoleren van een dak 10 per m2 Isoleren van een vloer 10 per m2 Isoleren van een gevel 10 per m2 Aanbrengen van 5 per m2 spouwmuurisolatie Doe-het-zelf isolatie 2 per m2 HR++ glas 40 per m2 HR+ glas (draaiende delen) 30 Per m2 3. Per pand bedraagt het maximaal te verstrekken bedrag 5000; 4. Het maximaal te verstrekken bedrag per pand aan verenigingen van eigenaren die gebruik maken van de provinciale nadere subsidieregels Voorbereidende energieonderzoeken verenigingen van eigenaren bedraagt maximaal 5000 minus de in het kader van genoemde subsidieregels verstrekte subsidie per pand. 5. Geen subsidie wordt verstrekt indien de toepassing van het bepaalde in dit artikel een bedrag oplevert van minder dan 500. Artikel 8 Verplichtingen subsidie-ontvanger Voor de subsidie-ontvanger gelden de volgende verplichtingen: a. De voorzieningen dienen uiterlijk 1 jaar na ontvangst van de subsidieverleningsbeschikking gerealiseerd te zijn of binnen de termijn die in die beschikking is genoemd b. De subsidie-ontvanger verleent medewerking aan controles door de provincie Utrecht ten aanzien van de uitvoering van deze subsidieregeling. 3

4 c. De subsidieontvanger mag bij uitvoering slechts gebruik maken van bedrijven die: 1 Bij isolatie: in het bezit zijn van een KOMO procescertificaat indien er voor desbetreffende techniek een KOMO procescertificaat beschikbaar is. Indien er geen KOMO procescertificaat beschikbaar is dienen de bedrijven te werken conform de voorschriften van de leverancier/fabrikant van het isolatiemateriaal. 2 Bij isolerend glas: plaatsing van het isolerend glas dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en overeenkomstig de door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 3577) en conform te zijn aan de voorschriften van de leverancier/fabrikant van het isolerende glas. Artikel 9 Weigeringsgronden Subsidie kan in ieder geval worden geweigerd indien: a. de activiteiten zijn gestart voordat de aanvraag wordt ingediend; b. bij de indiening van de aanvraag niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3 en artikel 8. Artikel 10 Vaststelling 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 16 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt de aanvraag tot subsidievaststelling gedaan binnen 1 maand na betaling van de eindfactuur en binnen de termijn die in de subsidiebeschikking is genoemd. 2. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt met facturen en betaalbewijzen aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald. Artikel 11 Evaluatieverslag In afwijking van het bepaalde in artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt het verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk, minimaal eenmaal in de 9 maanden vastgesteld en gepubliceerd. Indien uit het evaluatieverslag blijkt dat het gewenst is om dit besluit tussentijds aan te passen, zal dit samen met de publicatie van het evaluatieverslag geschieden. Artikel 12 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. Indien het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 oktober 2009, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 oktober Artikel 13 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere subsidieregels Energiek Utrecht. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september Gedeputeerde staten van Utrecht, R.C. Robbertsen, voorzitter. H.H. Sietsma, secretaris. 4

5 Toelichting Algemeen Provinciale Staten hebben een bedrag van 18.5 miljoen euro vrijgemaakt voor het stimuleren van het energiezuinig renoveren van bestaande panden in de provincie Utrecht (Nadere subsidieregels Energiek Utrecht). De onderliggende doelstellingen van deze regeling is het tegengaan van klimaatverandering door vermindering van de uitstoot van CO 2, en het stimuleren van de regionale economie. Subsidieverstrekking Kort samengevat vindt subsidieverstrekking plaats op onderstaande wijze: Van 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2010 kunt u uw aanvraag indienen door een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier op te sturen, inclusief prijsopgave en ondertekende kwaliteitsverklaring(en) glaszetbedrijf en/of isolatiebedrijf. Het aanvraagformulier en de kwaliteitsverklaringen kunt u vinden op de website U kunt de aanvraag per post opsturen naar: Provincie Utrecht O.v.v. Energiek Utrecht Postbus TH Utrecht Het beschikbare bedrag wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen, verder geldt op = op. De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op basis van de inhoudelijke vereisten van artikel 2, in combinatie met de aanvullende criteria van artikelen 8 (eisen aan activiteit en kwaliteitseisen bedrijven en materialen). Als u voor subsidie in aanmerking komt, ontvangt u een subsidieverleningsbeschikking van de Provincie Utrecht. Dit is een bevestiging, dat er een subsidiebedrag voor u is gereserveerd. In de beschikking staat een termijn genoemd waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd én door u moeten zijn betaald. U kunt de glaszetter en/of het isolatiebedrijf opdracht geven. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd en u de eindfactuur heeft ontvangen en betaald, moet u binnen 1 maand en binnen de termijn genoemd in de subsidieverleningsbeschikking een aanvraag doen tot subsidievaststelling. Dit is uw verzoek aan de Provincie om over te gaan tot uitbetaling van de subsidie. De aanvraag tot subsidievaststelling kunt u vinden op de website Aan deze aanvraag moet u facturen en betaalbewijzen toevoegen. Op basis van de ontvangen aanvraag tot subsidievaststelling en bewijsstukken kan de Provincie Utrecht u uitbetalen. De artikelen 1d-h en artikel 2 bevatten specifieke criteria waaraan de diverse activiteiten moeten voldoen, willen zij subsidiabel zijn. Verder bevat het besluit nog andere beperkingen, onder meer nadere regels met betrekking tot de subsidiabele kosten, de maximale subsidie en een omschrijving van de subsidieontvanger. Toelichting per artikel Artikel 1 Lid d-g. De R-waarde is de isolatiewaarde van materiaal, ook wel warmteweerstand genoemd..hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De eenheid waarin de R-waarde wordt uitgedrukt is m 2 K/W. De R-waarde wordt door de fabrikant verklaard in een KOMO-kwaliteitsverklaring. 5

6 Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Met deze verklaring kan men er blindelings op vertrouwen dat de materialen (of het bedrijf dat deze produceert) voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Producten en processen met het KOMO-keurmerk voldoen aan Nationale Beoordelingsrichtlijnen (BRL). Dat zijn documenten aan de hand waarvan een product of proces wordt gecertificeerd. In de BRL en worden de wettelijke bouweisen aan een bouwwerk of een bouwdeel vertaald naar de toepassing van een materiaal, product, proces in een bouwdeel of in het gehele bouwwerk. Daarnaast bevatten BRL s, indien relevant, ook de gewenste markteisen, zoals door alle betrokkenen zijn geformuleerd. Er zijn dus niet alleen de wettelijke eisen opgenomen, maar ook de technische eisen van de markt. HR+ glas en HR++ glas HR is de afkorting van Hoog Rendement en zegt iets over de isolatiewaarde van het glas. Hoe meer plusjes, hoe beter het glas isoleert. Deze isolerende waarde wordt o.a. verkregen doordat op een van de ruiten een warmte-reflecterende coating is aangebracht. Dit flinterdunne laagje zorgt ervoor dat een groot deel van de warmte wordt teruggekaatst naar binnen, waardoor u meer energie kunt besparen ten op zichte van gewoon dubbelglas. Ook kan er naast bovengenoemde coating, tussen het dubbel glas een edelgas aangebracht dat beter isoleert dan gewone lucht. Ook de dikte van het glas en de afstand tussen de ruiten speelt een rol bij de isolatiewaarde van het glas. Isolatie Dak, begane grond-vloer en gevel Als het buiten kouder is dan binnen, verliest een woning warmte via de gevels, het dak en de begane grond-vloer. Isoleren vermindert deze warmte-afgifte waardoor u minder hoeft te stoken en dus energie (en geld) bespaart. Ook verbetert isoleren het comfort in uw woning. Omdat door de isolatie kieren en tochtgaatjes gedicht worden, is het wel van belang dat u goed ventileert om te zorgen dat vocht en andere gassen uw woning kunnen verlaten. Er zijn verschillende manieren om het dak, de gevels en begane grond vloer te isoleren. Het is hierbij van belang, dat de methode geschikt is voor uw huis en situatie om bijvoorbeeld condensproblemen te voorkomen. Een isolatiespecialist kan u hierover adviseren. Artikel 2 Lid 1. De subsidie wordt verstrekt voor het na-isoleren van bestaande panden. Het gaat om de maatregelen: vloerisolatie, dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie en isolerend glas. In artikel 2 lid 1 zijn de activiteiten omschreven die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Het is geen vereiste glas-in-lood ramen te vervangen door HR++-glas. Wel raden we u aan dit glas te isoleren, dit is mogelijk door een isolerende laag om het glas aan te brengen. Voor glas-in-lood ramen hoeft de isolatiewaarde van HR++ dus niet te worden bereikt. Als subsidie wordt aangevraagd voor een activiteit die niet onder het gestelde in artikel 2 lid 1 valt, moet deze worden geweigerd (ontbreken van een wettelijke grondslag). Lid 2. Subsidie wordt uitgekeerd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De bedoeling is dat alle relevante delen (gevel, dak en vloer) zijn voorzien van isolatie na renovatie. De gevel is de muur naar buiten en niet naar de buren. Als de betreffende verdieping een dak (grenzend aan de buitenlucht) heeft, dan moet deze worden geïsoleerd. Als de vloer grenst aan een onverwarmde ruimte zoals een kruipruimte of garage moet ook deze worden geïsoleerd. Als u bijvoorbeeld in een appartement midden in het gebouw woont, dan hoeft u het plafond en de vloer niet te isoleren. De Vereniging van Eigenaren moet dan wel voor het gehele appartementgebouw aanvragen, dus glas, dak en vloer. In het hele pand moeten de ramen worden voorzien van HR++ glas. De draaiende delen zijn uitzondering, die mogen worden voorzien van HR+-glas. In draaiende delen moet namelijk meestal 6

7 dunner glas worden toegepast omdat het dikkere HR++ glas niet in het kozijn past en/of te zwaar is voor de scharnieren. Lid 3 en 4. Als er al isolatie of dubbel glas aanwezig is in het pand, dan hoeft dit deel niet opnieuw geïsoleerd te worden. Als de kwaliteit van de al aanwezige isolatie laag is, dan kunt u natuurlijk opnieuw isoleren. Deze kosten zijn subsidiabel. Een gespecialiseerd isolatiebedrijf kan u hierover adviseren. Artikel 3 Lid 1. Om subsidie te krijgen moet eerst subsidie worden aangevraagd, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Lid 3. Als het technisch niet mogelijk is om alle relevante delen (gevel, dak en vloer) te voorzien van isolatie of het isolerende glas zoals omschreven in artikel 2 lid 2, dan moet u dit melden en aantonen met bewijsstukken. Bewijsstukken kunnen zijn tekeningen, foto s, verklaring van het bedrijf die de offerte uitbrengt. Artikel 4 Lid 3. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als uw aanvraag niet compleet is, dan krijgt u 1 keer de kans om dit aan te vullen. De dag van aanvulling geldt dan als datum van binnenkomst aanvraag. De aanvraag en bijbehorende gegevens moeten in het Nederlands worden ingediend en zo duidelijk mogelijk zijn. Artikel 5 Particuliere woningbezitters, Vereniging van Eigenaren en MKB ondernemingen met panden tot 250 m 2 in de provincie Utrecht kunnen een bijdrage krijgen in hun kosten voor energiebesparende maatregelen. Woningcorporaties komen niet in aanmerking. Artikel 6 Lid 1. U kunt subsidie krijgen voor zowel de kosten van het materiaal als voor de kosten van het professioneel aanbrengen van het isolatiemateriaal en/of het isolerende glas. Ook de BTW telt mee. U mag (indien dit in uw situatie van toepassing is) ook Rijkssubsidie of gemeentelijke subsidie aanvragen, dit wordt niet op de Provinciale subsidie in mindering gebracht. (Het is wel mogelijk dat de gemeentelijke of Rijkssubsidie op hun subsidie de bijdrage van de Provincie in mindering brengt.) Lid 2. Wanneer u het isoleren combineert met het renoveren of vervangen van de gevel, dak of vloer - bijvoorbeeld bij vernieuwen voegwerk en/of metselwerk, nieuwe dakpannen, het vervangen van houten balken of het aanbrengen van vloerverwarming- dan ontvangt u alleen subsidie voor het isolatiedeel van de werkzaamheden. Geen subsidie wordt verstrekt op werkzaamheden aan gevels, daken en vloeren die niet te maken hebben met het isoleren. Geen subsidie wordt verstrekt op nieuwe op- of aanbouwen, dakkapellen, serres enzovoort. Als u bij het vervangen van het glas meteen de kozijnen meeneemt, dan komt alleen het glasdeel in aanmerking voor de subsidie. Artikel 7 Lid 1, 2, 3 en 5. Energiek Utrecht is financieel aantrekkelijk. Geen lening maar een directe bijdrage in de portemonnee. Energiek Utrecht biedt Utrechtse bewoners en bedrijven met bedrijfspanden tot 250 m 2 een directe bijdrage in de kosten tot 25% van de totale kosten, met een minimum van 500 euro tot een maximum van euro per pand. Ook is er een maximum bedrag per techniek vastgesteld, deze bedragen kunt u vinden in een tabel in artikel 7 lid 2. 7

8 Lid 4. Bij Verenigingen van Eigenaren wordt op het toe te kennen subsidiebedrag de subsidie Voorbereidende energieonderzoeken Verenigingen van Eigenaren in mindering gebracht als deze ook is toegekend. Artikel 8 a. Als u de subsidieverleningsbeschikking ontvangt betekent dit dat er een bedrag voor u is gereserveerd. Om het bedrag daadwerkelijk te ontvangen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een jaar na ontvangst of binnen de termijn die in de beschikking is vermeld. c. Om er zeker van te zijn dat de maatregelen vakkundig worden aangebracht zijn er een aantal voorwaarden gesteld t.a.v. de uitvoerende bedrijven. Wij raden aan zorgvuldig met uw glaszetter en/of isolatiebedrijf af te stemmen of het bedrijf voldoet aan het gestelde in artikel 8c. KOMO staat toegelicht bij artikel 1. Artikel 10. Lid 1. U moet de aanvraag tot subsidievaststelling (voor uitbetaling van het subsidiebedrag door de Provincie Utrecht) indienen binnen 1 maand, nadat u de eindfactuur heeft betaald. Let u er op dat dit ook binnen de termijn is die in de subsidiebeschikking is genoemd. Lid 2. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet u facturen en betaalbewijzen toevoegen. Artikel 11 Als uit tussentijdse evaluatie blijkt, dat het wenselijk is om de subsidieregeling aan te passen, door deze bijvoorbeeld voor andere technieken te bestemmen of de bedragen aan te passen, zal dit tegelijk met publicatie van het evaluatieverslag gebeuren. Artikel 12. Vanaf 1 oktober 2009 kunt u uw subsidie aanvragen indienen. 8

Provinciaal blad 2009, 36

Provinciaal blad 2009, 36 Provinciaal blad 2009, 36 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12 Raadsvoorstel Gemeenteraad 18 april 2013 12 Kerkdriel, 22 februari 2013 Onderwerp Verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013 Beslispunten 1. Vaststellen verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem;

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem; SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011 De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op: - het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van Gelderland bij de

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 Collegevergadering : 19 februari 2013 Agendapunt : 5 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2015.113 RIS 281442 SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Collegevergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 5.

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 Raadsbesluit Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG Ons kenmerk DSO/2016.50 RIS 291630 SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2016-2018 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Toelichting: Een particuliere woningeigenaar met een woning die gevestigd is in Overijssel kan een duurzaamheidspremie aanvragen. Een duurzaamheidspremie kan aangevraagd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad,

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad, gemeente werkendam aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 Behorend bij het raadsvoorstel en raadsbesluit met disnr. 2010/9406 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 6 W "W QEMEENTE Hoorn Zaaknummer : i4fi4?04 Steller : CM. Bakker : BSB De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. besluit: De volgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; besluiten:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN De raad van de gemeente Veldhoven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 11.004, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Versie : september 2010 Kenmerk : BR10.0011/MB

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Subsidieverordening Renovatiesubsidie Wurkje foar Fryslân Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 20770 16 april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Het college van Nunspeet Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3,

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk.

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Bijlage 1 Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Deze subsidieregeling is opgesteld voor de particuliere woningbezitter

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen.

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen. Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 8 Datum: 22-2-2016 nr.2016-1 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 11 februari 2016, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen.

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Provinciale subsidieregeling klimaataanpak eigen woningen Programma / Programmanummer Milieu / 9720 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De provincie

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het voorstel van het college van 30 november 2010 (nr. 515447) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Ons kenmerk: 10bwb00075 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie

Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Aanvraagformulier VVE Tijdelijke Groningse Energiepremie Voorwaarden subsidieaanvraag Binnen de provincie Groningen bent u een vereniging van eigenaren, uitsluitend bestaande uit natuurlijke personen en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren binnen Limburg (Leeuwenborgh Opleidingen) 2012-2013 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1196 RIS 246784 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011)

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 101 Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Publicatiedatum 19 oktober 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6.

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 048 Naam Premieregeling energiebesparende maatregelen particulieren en huurders 2013 Publicatiedatum 15 januari 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Tempo+ 2013 Heerhugowaard Inleidende bepalingen

Tempo+ 2013 Heerhugowaard Inleidende bepalingen Tempo+ 2013 Heerhugowaard Inleidende bepalingen Artikel 1.1 Doelstellingen De gemeente Heerhugowaard voert een actief klimaatbeleid en heeft de 'Intentieverklaring Energieafspraak 2012-2016' met de provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren buiten Limburg

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk.

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk. Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk. AFDELING 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Citeertitel 1.1 Deze deelverordening kan worden

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie