Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers"

Transcriptie

1 Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers Pagina 1

2 Voorwoord Dit document is bedoeld om Nederlandse vliegers inzicht te geven in de wijzigingen welke het gevolg zijn van het kracht worden van Verordening (EU) 1178/2011 per 8 april In dit document worden de belangrijkste onderdelen van Verordening (EU) 1187/2011 op hoofdlijnen behandeld naar de stand van zaken per Dit wordt expliciet vermeld omdat het waarschijnlijk is dat de tekst van de door de Europese Commissie gepubliceerde Verordening (EU) 1178/2011 in de nabije toekomst zal wijzigen. Het onderstaande geldt derhalve onder het voorbehoud van wijzigingen van deze verordening. Inleiding De Europese Commissie heeft voorschriften vastgesteld in Verordening 1178/2011, welke gelden voor bijna alle vliegers in Nederland. Nadrukkelijk staat er bijna alle vliegers in Nederland omdat de groep vliegers die Annex II, bij Verordening 216/2008 luchtvaartuigen, of luchtvaartuigen waarmee militaire, douane, politie, S&R, Brandweer, kustwacht of soortgelijke activiteiten worden uitgevoerd, bedienen, niet vallen onder de door de Europese Commissie gestelde voorschriften voor de bemanning van luchtvaartuigen. Het gaat met name om: - MLA s - Lichte gyroplanes - Amateurluchtvaartuigen - Ex militaire luchtvaartuigen - Met de voet gelanceerde luchtvaartuigen - Luchtvaartuigen gemodificeerd voor wetenschappelijk onderzoek - Vintage luchtvaartuigen die aan specifieke voorschriften voldoen voor date of design en bouw. In het bijzonder wordt opgemerkt dat voor de vliegers welke in het bezit zijn van een RPL met klassebevoegd-verklaring MLA, de rechten en plichten door het van kracht worden van Verordening (EC) 1178/2011 dus niet veranderen. Zij kunnen blijven vliegen op basis van het nationale Nederlandse RPL en de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Algemene werking Europese Luchtvaartregelgeving FCL De nieuwe voorschriften van de Europese Commissie brengen veranderingen teweeg in de bevoegdheden van vliegers die EASA luchtvaartuigen of vluchtnabootsers bedienen. De nieuwe voorschriften zijn rechtstreeks werkend op alle vliegers die EASA luchtvaartuigen bedienen, hetgeen betekent dat zij zonder implementatie in nationale wet- en regelgeving rechtskracht hebben en derhalve van toepassing zijn op Nederlandse vliegers. De nieuwe voorschriften zullen oude nationale voorschriften vervangen, in de zin dat de voorschriften uit Verordening (EU) 1178/2011 vóór nationale voorschriften gaan, ook wanneer de nationale voorschriften nog niet zijn aangepast conform de voorschriften uit Verordening (EU) 1178/2011. Wanneer Verordening 1178/2011 van toepassing is in Nederland zijn vliegers verplicht om een bewijs van bevoegdheid te hebben conform deze Verordening. Ten aanzien van dit punt heeft de Europese Commissie/EASA een belangrijk adagium geïntroduceerd; te weten: Bewijzen van bevoegdheid 1 en medische certificaten afgegeven op basis van nationale wet- en regelgeving (JAR- FCL) worden geacht in overeenstemming te zijn met de voorschriften van Verordening (EC) 1178/2011 (Part-FCL). Het gevolg daarvan is dat het JAR-FCL bewijs van bevoegdheid van Nederlandse vliegers in alle lidstaten van Europa wordt erkend tot 8 april Op deze laatstgenoemde datum moet uiterlijk 1 Uit het eerste lid, van artikel 4, van Verordening (EC) 1178/2011 volgt: bewijzen van bevoegdheid die vóór 8 april 2012 door een lidstaat zijn afgegeven of erkend gebaseerd op de JAR, worden geacht te zijn afgegeven in overeenstemming met deze verordening. Uiterlijk op 8 april 2017 dienen de lidstaten deze bewijzen van bevoegdheid te vervangen door bewijzen van bevoegdheid die beantwoorden aan het in deel ARA vastgestelde formaat. Pagina 2

3 het bewijs van bevoegdheid (het papier) zijn vervangen door een bewijs van bevoegdheid conform de indeling, welke volgt uit Part ARA. Uit het voorgaande volgt uitdrukkelijk niet dat vliegers die in het bezit zijn van een JAR-FCL bewijs van bevoegdheid pas op 8 april 2017 hoeven te voldoen aan de in Verordening (EC) 1178/2011 gestelde voorschriften. De desbetreffende vliegers moeten voldoen aan Verordening (EC) 1178/2011, direct na afloop van de horizontale OPT-OUT periode van 1 jaar, dwz 8 april Uit het voorgaande volgt tevens dat nationale bewijzen van bevoegdheid welke niet op basis van de JAR-FCL zijn afgegeven niet automatisch voldoen aan Verordening (EC) 1178/2011. Waar de Europese Commissie voorschriften stelt voor de categorie vliegers, welke vliegen op basis van een nationaal niet JAR-FCL bewijs, zullen deze vliegers derhalve bij het van toepassing worden van Verordening (EC) 1178/2011 op 8 april 2013 (na het jaar horizontale OPT OUT) moeten voldoen aan de daarin gestelde voorschriften. Indeling Verordening (EC) 1178/2011 (zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van ) Verordening (EC) 1178/2011 bestaat uit een aantal delen, welke hieronder worden weergegeven: - Korte verklarende inleiding - De cover regulation. Hierin staan de generieke voorschriften aangaande bijvoorbeeld de definities, de reikwijdte, de termijnen, het van kracht worden en uitzonderingen daarop. - Bijlage 1 (deel FCL), weergegeven in subdelen A t/m K; te weten: Subdeel A. Algemene Eisen Subdeel B. Bewijs van bevoegdheid als recreatief piloot (LAPL) - Voldoet niet aan ICAO Annex 1. Subdeel C. Bewijs van bevoegdheid als privépiloot (PPL), Zweefpiloot (SPL) en Ballonvaarder (BPL) Subdeel D. Bewijs van bevoegdheid als beroepspiloot - CPL Subdeel E. Meerpiloot Bewijs van Bevoegdheid (MPL) Subdeel F. Bewijs van bevoegdheid als verkeersvlieger (ATPL) Subdeel G. Bevoegdverklaringen Instrumentvliegen (IR) Subdeel H. Klasse- en typebevoegdverklaringen Subdeel I. Extra bevoegdverklaringen Subdeel J. Instructeurs Subdeel K. Examinatoren - Aanhangsel 1 t/m 9 behorende bij Bijlage 1. - Bijlage 2 de voorschriften voor conversie van nationale bewijzen naar Part-FCL bewijzen. - Bijlage 3 de voorschriften voor de acceptatie van bewijzen van bevoegdheid uit derde landen. - Bijlage 4 Medische voorschriften. Wanneer is Verordening (EC) 1178/2011 van toepassing? Per 8 april 2012 is Verordening (EC) 1178/2011 van kracht in de Europese lidstaten. Dat betekent niet dat de verordening daar ook van toepassing is. Alle lidstaten krijgen namelijk 2 manieren om Verordening (EC) 1178/2011 van toepassing te laten worden. In het algemeen kan worden gesteld dat waar de Europese Commissie lidstaten de gelegenheid geeft om Verordening (EC) 1178/2011 niet van toepassing te laten zijn voor een bepaalde periode, Nederland maximaal van de gelegenheid gebruik zal maken. 1. Uit een voorgenomen amendering van de Europese Commissie van de cover regulation van Verordening (EC) 1178/2011 volgt dat alle lidstaten ervoor kunnen kiezen om 1 jaar lang Verordening (EC) 1178/2011 niet toe te passen, de zogenoemde horizontale OPT OUT. De voorschriften worden in dat geval van kracht op 8 april Nederland heeft voor deze mogelijkheid gekozen. Het gevolg voor alle Nederlandse vliegers is dus dat de Pagina 3

4 voorschriften uit Verordening (EC) 1178/2011 op hen niet van toepassing zijn tot 8 april Tot die tijd geldt voor hen de huidige vigerende wet- en regelgeving. Omdat de mogelijkheid van het nemen van een horizontale OPT OUT nog niet gepubliceerd is ten tijde van dit schrijven kan Nederland uitsluitend een voornemen uitspreken om van de in de toekomst geboden mogelijkheid gebruik te maken. 2. De tweede mogelijkheid wordt geboden door de zogenaamde specifieke OPT OUTS toe te passen welke worden geboden in artikel 12 van de cover regulation. Deze zijn: Op 8 april 2012 wordt Verordening (EU), nr. 1178/2011 (aircrew) van kracht in de EU. Let wel de voorheen geplande Annex VI Part-ARA en Annex VII Part-ORA maken nog geen deel uit van deze gepubliceerde verordening. A. Ingevolge het tweede lid, van artikel 12, van Verordening (EU) 1178/2011, mogen lidstaten op basis van afwijking van het eerste lid, besluiten de limitatief opgesomde onderdelen (a t/m e), niet van toepassing te verklaren, tot uiterlijk 8 april a. Powered lift aircraft, airships, balloons en sailplanes b. LAPL c. Aerobatic Rating, Sailplane towing en banner towing, Mountain rating, Flight test rating. d. helikopters: Multi Crew Cooperation instructor e. Mountain rating instructor, Flight test instructor B. Ingevolge het derde lid, van artikel 12, van Verordening (EU) 1178/2011, mogen lidstaten op basis van afwijking van het eerste lid, besluiten om niet JAR conforme bewijzen van bevoegdheid, en helikopter bewijzen van bevoegdheid, niet te converteren, tot uiterlijk 8 april C. Ingevolge het vierde lid, van artikel 12, van Verordening (EU) 1178/2011, mogen lidstaten op basis van afwijking van het eerste lid, tot uiterlijk 8 april 2014, besluiten om de verordening niet toe te passen op piloten welke in het bezit zijn van een bewijs van bevoegdheid en medisch certificaat afgegeven door een derdeland, welke niet commerciële operaties uitvoeren met luchtvaartuigen gespecificeerd in artikel 4(1)(b) of (c) van Verordening 216/2008. D. Ingevolge het vijfde lid, van artikel 12, van Verordening (EU) 1178/2011, mogen lidstaten op basis van afwijking van het eerste lid, besluiten om sectie 3, van subdeel B, van Bijlage IV, ( Voorschriften voor medische certificaten voor vliegers) niet toe te passen tot uiterlijk 8 april E. Ingevolge het zesde lid, van artikel 12, van Verordening (EU) 1178/2011, mogen lidstaten op basis van afwijking van het eerste lid, besluiten om subdeel C, van Bijlage IV, (Voorschriften Medische Fitheid Cabine Bemanning) niet toe te passen tot uiterlijk 8 april F. Lidstaten welke afwijken van het eerste lid moeten de EC en de EASA informeren. Het informeren gaat gepaard met een verklaring waarom en een implementatieplan, met daarin beschreven concrete acties and de bijbehorende deadlines. Let wel door de horizontale OPT OUT te kiezen worden de in artikel 12 genoemde deadlines niet opgeschort. Met andere woorden de in artikel 12 genoemde data zijn hard en verschuiven niet. Naast de horizontale OPT OUT kiest Nederland tevens voor toepassing van de specifieke OPT OUTS. Wijziging artikel 12 van de cover regulation Verwacht wordt dat de Europese Commissie het eerste lid van artikel 12 van de Cover Regulation wijzigt. De uiterlijke datum waarvòòr lidstaten hun nationale bewijzen moeten hebben omgewisseld in Part-FCL bewijzen verschuift van 8 april 2017 naar 8 april Pagina 4

5 LAPL (het nieuwe RPL) specifiek De Europese Commissie introduceert met Verordening (EC) 1178/2011 het LAPL. Het LAPL is vergelijkbaar met het Nederlandse RPL maar is toch niet hetzelfde. Er bestaat een LAPL voor vliegtuigen, helikopters, ballonnen en zweefvliegtuigen. Er zijn specifieke medische eisen gesteld voor het LAPL, anders dan die gelden voor een klasse 1 of 2 medisch certificaat. Het LAPL wordt voor Nederlandse RPL vliegers, die EASA luchtvaartuigen bedienen, niet eerder verplicht dan na 8 april Het gevolg daarvan is dat Nederlandse RPL vliegers tot die datum niet hoeven te voldoen aan de voorschriften uit Verordening (EC) 1178/2011. De huidige vigerende wet- en regelgeving aangaande het RPL blijven tot die datum op de RPL vliegers van toepassing. Belangrijkste artikelen van de cover regulation van Verordening (EC) 1178/2011 Artikel 4 De bestaande nationale bewijzen van bevoegdheid als piloot Uiterlijk 8 april 2017 is iedere Europese vlieger in het bezit van een nieuw Part FCL bewijs van bevoegdheid. Tot die tijd geldt gewoon het JAR-FCL bewijs van bevoegdheid. Non JAR-FCL Bewijzen van bevoegdheid (RPL vliegers, ballonvaarders, zweefvliegers, stuntvliegers en testvliegers) die zijn afgegeven door een lidstaat of daardoor zijn erkend, worden omgezet door Nederland conform het conversieverlag. Dat conversieverslag moet nog gemaakt worden door de bevoegde autoriteit. Instructeurs voor klassebevoegdverklaring en examinatoren voor 1 vlieger gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen high performance moeten hun bevoegdheden omzetten in een Part- FCL certificaat instructeur typebevoegdverklaring dan wel een Part-FCL certificaat examinator voor 1 vlieger gecertificeerde vleugelvliegtuigen. LAPL Leerlingvliegers kunnen onder 4 voorwaarden hun bevoegdheden uitoefenen zonder bewijs van bevoegdheid. Artikel 5 Bestaande nationale medische certificaten voor een piloot en certificaten van luchtvaartgeneeskundigen Uiterlijk 8 april 2017 is iedere Europese vlieger in het bezit van een nieuw Part-FCL medisch certificaat. Tot die tijd geldt het JAR medisch certificaat. Non JAR certificaten van vliegers of geneeskundigen, die zijn afgegeven door een lidstaat of daardoor zijn erkend, blijven tot uiterlijk 8 april 2017 geldig. Artikel 6 Conversie van kwalificatie als testvlieger Testvliegers moeten hun kwalificaties (gebaseerd op de bijlage van Verordening (EG) nr. 1702/2003) omzetten conform het door Nederland opgestelde conversieverslag. Artikel 9 Vrijstelling voor opleidingen die van start zijn gegaan voor deze verordening van toepassing werd. JAR-FCL opleidingen die voor het van toepassing worden van verordening 1178/2011 van start gingen zijn vrijgesteld van Part-FCL, tot 8 april Mits de test (ofwel het examen) en de opleiding voor 8 april 2016 met succes zijn voltooid. Artikel 10 Creditering militaire bewijzen van bevoegdheid Houders van een militair bewijs van bevoegdheid kunnen een verzoek doen voor een Part-FCL bewijs bij de autoriteit van het land dat hen het militaire bewijs heeft gegeven. De autoriteit kan een Part FCL bewijs afgeven op basis van het door de autoriteit opgestelde credit report. In dat report staat voor welke Part-FCL voorschriften credit wordt gegeven. Het credit report is dus lidstaat afhankelijk. Pagina 5

6 Credit Reports worden door lidstaten in consultation met EASA vastgesteld. Artikel 11 Cabinebemanning medische gesteldheid Van medische certificaten van cabinebemanning wordt verondersteld dat deze conform Annex IV van Verordening 1178/2011 zijn afgegeven. De bewijzen blijven geldig tot het einde van de geldigheidsdatum welke op basis van Verordening 3922/91 (EU-OPS) is vastgesteld of het einde van de datum zoals bedoeld in MED.C.005 van Verordening 1178/2011. Daarna wordt cabinebemanning gekeurd op basis van Verordening 1178/2011. Pagina 6

7 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Luchtvaart Nieuwe Uitleg 1 Postbus BD Den Haag Publicatiedatum: maart 2012 Deze publicatie is te downloaden via Pagina 7

VOORWOORD F - 1 01.02.07

VOORWOORD F - 1 01.02.07 VOORWOORD 1 De Europese luchtvaartsystemen hebben zich in het verleden ontwikkeld met grote verschillen in structuur en details. Om deze reden was het noodzakelijk geharmoniseerde eisen te formuleren.

Nadere informatie

(Examenreglement voor luchtvarenden

(Examenreglement voor luchtvarenden VW Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement voor luchtvarenden 2004)

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

[NL]-Opinion 04/2011 - Explanatory Note. Related NPA(s): NPA 2009-02; NPA 2008-22

[NL]-Opinion 04/2011 - Explanatory Note. Related NPA(s): NPA 2009-02; NPA 2008-22 Opinion 04/2011 Description: Language: [NL]-Opinion 04/2011 - Explanatory Note Dutch Opinion number: 04/2011 Related NPA(s): NPA 2009-02; NPA 2008-22 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3517 11 februari 2015 Circulaire Wapens en Munitie 2015 Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

EASA PART M VRAAG EN ANTWOORD

EASA PART M VRAAG EN ANTWOORD VRAAG EN ANTWOORD Copyright HACE 2010 Onderhouds programma, Aircraft Maintenance Program (AMP), On- condition onderhoud Onderhouds programma, Aircraft Maintenance Program (AMP) Bewijs van Luchtwaardigheid

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Exploitant en op

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie