Reglement afgifte en verlenging van het KNVvL Balloon Pilots Licence BPL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement afgifte en verlenging van het KNVvL Balloon Pilots Licence BPL"

Transcriptie

1 Reglement afgifte en verlenging van het KNVvL Balloon Pilots Licence BPL Reglement Afgifte en verlenging van het KNVvL Ballonvaarbewijs (KNVvL-BPL) INLEIDING Vanaf 1 oktober 2004 geeft de KNVvL brevetten uit voor luchtsporten. Zij doet dit onder de vlag van het KNVvL Examinering Instituut (KEI). Dit Reglement is in November 2016 herzien vanwege de gewijzigde eisen die aan de houder van het KNVvL BPL worden gesteld. De wijzigingen houden verband met het ingaan van het Examenreglement voor de afgifte van het Ballonvaarbewijs KNVvL Balloon Pilots Licence (KNVvL BPL) en de te verwachten wijzigingen als gevolg van de invoering van EASA (European Aviation Safety Agency) wet en regelgeving. Dit Reglement voor de afgifte en verlenging van het KNVvL BPL gaat in op en vervangt het tot dan bestaande Reglement. Dit reglement beoogt procedures en eisen vast te leggen ter bevordering van een efficiënte afwikkeling van de aanvragen en ter borging van de rechten van de aanvrager. Artikel 1 Definities 1.1 KEI: KNVvL Examinering Instituut 1.2 Ballonvaarbewijs: Bewijs van bevoegdheid als ballonvaarder het KNVvL Balloon Pilot Licence, hierna KNVvL BPL te noemen) 1.3 Eerste aanvraag: Het voor de eerste maal aanvragen van een ballonvaarbewijs KNVvL BPL 1.4 Herafgifte: Vernieuwen van het ballonvaarbewijs door bijzondere omstandigheden. 1.5 Verlenging: Het verlengen van de geldigheidsduur van het ballonvaarbewijs. 1.6 Uitbreiding: Het tussentijds vervangen van een geldig ballonvaarbewijs onder toevoeging van een extra bevoegdverklaring. 1.7 Examenreglement: Examenreglement voor de Examens voor de afgifte van het Ballonvaarbewijs KNVvL Balloon Pilots licence (KNVvL BPL ) Het Examenreglement als bedoeld is integraal van toepassing op alle KNVvL BPL documenten. Dit Reglement is te vinden op:

2 1.8 VRF Vaartregistratieformulier 1.9 ABB: Algemeen bestuur KNVvL afdeling Ballonvaren 1.10 AME: Aero medical Examiner 1.11 CMZ: Commissie medische zaken 1.12 HB: Hoofd Bestuur KNVvL 1.13 ICAO: International Civil Aviation Organisation 1.14 JAR: Joint Aviation Regulations 1.15 Klasse ballonnen en groep ballonnen: Klasse van luchtballon : de indeling van luchtballonnen, rekening houdend met het stijgmechanisme dat wordt gebruikt om in de lucht te blijven. (voorbeeld hete lucht of gas ballon of een combinatie daarvan) Groep ballonnen : groepsindeling van ballonnen rekening houdend met de inhoud van de ballon 1.16 VO = Bevoegdheid tot het geven van Vaart Onderricht Artikel 2 Eerste aanvraag Ballonvaarbewijs 2.1 De eerste aanvraag wordt gedaan indien aanvrager in het bezit wenst te komen van een ballonvaarbewijs en niet eerder in het bezit is geweest van een ballonvaarbewijs. 2.2 Bij een eerste aanvraag voor de afgifte van een ballonvaarbewijs dient het formulier Aanvraag ballonvaarbewijs (BPL) volledig te worden ingevuld en te worden ondertekend door de aanvrager. Artikel 3 Eisen eerste aanvraag Ballonvaarbewijs De kandidaat Ballonvaarder dient aan onderstaande eisen te voldoen. 3.1 In het bezit te zijn van de vereiste en geldige theoriecertificaten voor het ballonvaren als bedoeld in het Examen Reglement ballonvaarbewijs KNVvL BPL 3.2 Het praktijkexamen met goed gevolg te hebben afgelegd. (conform het Examenreglement (zie Artikel 1.7)) 3.3 Voldoende ervaring hebben opgebouwd van tenminste de Examenreglement bedoelde uren en activiteiten. 3.4 Indien voor enig examenonderdeel alternatieve afgifte-eisen zijn verkregen dan dient een verklaring van de examencommissie dit aan te tonen.

3 Artikel 4 Procedure eerste aanvraag Ballonvaarbewijs 4.1 Bij een eerste aanvraag dienen de volgende documenten te worden overlegd: a. Het formulier Aanvraag ballonvaarbewijs (KNVvL-BPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. De originele theorie-examen certificaten. c. Het originele praktijkexamenrapport, het Flight Test Schedule, en het kopie VRF van de examenvaart Bovendien indien van toepassing: d. Een kopie van de verklaring van de examencommissie waaruit blijkt dat de aanvrager is geslaagd voor het praktijk examen. e. Een uittreksel uit het persoonsregister waarop het huidige adres staat vermeld, indien de aanvrager geen lid van de KNVvLis. 4.2 Voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag is vereist dat : a. De in het voorgaande lid genoemde bescheiden zijn opgestuurd aan het KNVvL Examineringinstituut KEI, Houttuinlaan 16-A, 3447 GM te Woerden, met in de linker bovenhoek van de enveloppe Aanvraag KNVvL BPL. b. De verschuldigde kosten voor de afgifte van het ballonvaarbewijs op de rekening van de KNVvL, Postbank te Woerden, onder vermelding van KEI BPL, de naam en het KNVvL-lidmaatschapsnummer (of de vermelding geen lid) zijn voldaan. 4.3 De afhandeling van de aanvraag zal ca 10 werkdagen in beslag nemen. 4.4 Voor informatie is het KEI op werkdagen tussen en 16:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer (0348)

4 Artikel 5 Herafgifte Ballonvaarbewijs 5.1 Een herafgifte of vernieuwing kan worden aangevraagd indien aanvrager niet langer in het bezit is van het ballonvaarbewijs. 5.2 Onder niet langer in het bezit van het ballonvaarbewijs wordt verstaan; verlies, vermissing, ontvreemding, ernstige beschadiging en dergelijke van het ballonvaarbewijs. 5.3 Onder niet langer in het bezit van het ballonvaarbewijs wordt eveneens verstaan; een ballonvaarbewijs dat langer dan drie maanden maar niet langer dan 24 maanden is verlopen. Indien een ballonvaarbewijs korter dan 3 maanden is verlopen en aan de verlengingseisen wordt voldaan kan het brevet administratief ( zonder additionele eisen) worden verlengd dan wel opnieuw worden afgegeven. Indien het ballonvaarbewijs langer dan 3 maanden na de afloopdatum opnieuw wordt aangevraagd of indien niet aan de verlengingseisen is voldaan dient naast het volledig ingevulde aanvraagformulier een profcheck met een Flight Examiner te worden afgelegd. De bevestiging dat deze profcheck met goed gevolg heeft plaatsgevonden dient bij de aanvraag te worden overlegd. (zie ook 9.2 van dit Reglement) 5.4 Bij een aanvraag voor herafgifte van een ballonvaarbewijs dient het formulier Aanvraag ballonvaarbewijs (KNVvL BPL) volledig te worden ingevuld. Artikel 6 Eisen herafgifte Ballonvaarbewijs 6.1 Voor herafgifte dient de aanvrager in het bezit te zijn van een kopie van het ballonvaarbewijs. 6.2 Indien niet kan worden voldaan aan het in het vorige lid gestelde, dan zal de aanvrager, gelijk aan een eerste afgifte, dienen aan te tonen dat aan alle eisen van afgifte kan worden voldaan, e.e.a. conform artikel 3. Artikel 7 Procedure herafgifte Ballonvaarbewijs KNVvL BPL 7.1 Bij een aanvraag voor herafgifte dienen de volgende documenten te worden overlegd: a. Het formulier Aanvraag ballonvaarbewijs (KNVvL BPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. De kopie van het reeds afgegeven ballonvaarbewijs Indien niet langer in het bezit van een geldige kopie van het ballonvaarbewijs: c. De originele theoriecertificaten d. Het originele praktijkexamenrapport, Flight Test Schedule en het VRF van de examenvaart Bovendien indien van toepassing: e. Een kopie van de verklaring van de examencommissie waaruit blijkt voor welk onderdeel alternatieve afgifte eisen zijn verkregen. f. Een uittreksel uit het persoonsregister waarop het huidige adres staat vermeld, indien geen lid van de KNVvL

5 g. vervallen h. Een kopie van het (duidelijk leesbare) logboek waaruit de minimum eisen voor ervaring in de afgelopen 24 maanden blijkt. 7.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor herafgifte is vereist dat: a. De in het voorgaande lid genoemde bescheiden zijn opgestuurd aan het KNVvL Examineringinstituut KEI, Houttuinlaan 16-A, 3447 GM te Woerden, met in de linker bovenhoek van de enveloppe Aanvraag KNVvL BPL. b. De verschuldigde kosten voor de afgifte van het ballonvaarbewijs op de rekening van de KNVvL, Postbank te Woerden, onder vermelding van KEI BPL, de naam en het KNVvL-lidmaatschapsnummer ( of de vermelding geen lid) zijn voldaan. 7.3 De afhandeling van de aanvraag zal ca 10 werkdagen in beslag nemen. 7.4 Voor informatie is het KEI op werkdagen tussen en uur bereikbaar op het telefoonnummer (0348) Artikel 8 Verlenging Ballonvaarbewijs 8.1 vervallen 8.2 Verlenging kan worden aangevraagd van maximaal 3 maanden voor de expiratiedatum tot drie maanden na de op het bewijs genoemde geldigheidsdatum. Overschrijding van de laatste termijn lijdt tot het doen van een aanvraag tot herafgifte (zie artikel 5.3 e.v.) 8.3 Bij een aanvraag tot verlenging van een ballonvaarbewijs dient het formulier Verlenging ballonvaarbewijs (KNVvL BPL) volledig te worden ingevuld. 8.4 Een verlenging dient aangevraagd te worden bij verloop van het ballonvaarbewijs. Artikel 9 Eisen verlenging Ballonvaarbewijs KNVvL BPL 9.1 vervallen 9.2 Vervallen Eisen voor verlenging van het KNVvL ballonvaarbewijs BPL: 1. a) Houders van een KNVvL BPL kunnen de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid verlengen wanneer ze gedurende de laatste 12 maanden van de geldigheid van het ballonvaarbewijs ten minste het onderstaande hebben voltooid in één klasse (hete lucht of gas of een combinatie daarvan ) van luchtballonnen: 1) 6 uur vliegtijd als PIC, met inbegrip van 10 starts en 2) 1 trainingsvlucht met een Flight Instructor 3) als bovendien de houder gekwalificeerd is om met meer dan één klasse ballon te varen, moet hij, om zijn bevoegdheden in de andere klasse uit te oefenen, ten minste 3 uur hebben gevaren in die klasse gedurende de afgelopen 24 maanden, met inbegrip van 3 starts en landingen. b) Houders van een KNVvL BPL die niet voldoen aan de eisen onder a) kunnen een herafgifte van het KNVvL BPL aanvragen.

6 9.2 Eisen voor hernieuwde afgifte na verlopen van een bijzondere bevoegdverklaring in een KNVvL BPL: a. tot 3 maanden na de vervaldatum, indien men binnen deze 3 maanden heeft voldaan aan de verlengingseisen. b. tot 24 maanden na de vervaldatum: een praktijkexamen met een Flight Examiner. Artikel 10 Procedure verlenging Ballonvaarbewijs KNVvL BPL 10.1 Bij een aanvraag voor verlenging dienen de volgende documenten te worden overlegd: a. Het formulier Verlenging ballonvaarbewijs (KNVvL BPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. Een kopie van het ballonvaarbewijs c. Een kopie van het duidelijk leesbaar logboek waaruit de minimum eisen voor ervaring in de afgelopen twaalf maanden blijkt. d. Een uittreksel uit het persoonsregister waarop het huidige adres staat vermeld, indien geen lid van de KNVvL Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor verlenging is vereist dat: a. De in het voorgaande lid genoemde bescheiden zijn opgestuurd aan het KNVvL Examineringinstituut KEI, Houttuinlaan 16-A, 3447 GM te Woerden, met in de linker bovenhoek van de enveloppe Aanvraag KNVvL BPL. b. De verschuldigde kosten voor de afgifte van het ballonvaarbewijs op de rekening van de KNVvL, Postbank te Woerden, onder vermelding van KEI KNVvL-BPL, de naam en het KNVvL-lidmaatschapsnummer (of de vermelding geen lid) zijn voldaan De afhandeling van de aanvraag zal ca 10 werkdagen in beslag nemen Voor informatie is het KEI op werkdagen tussen en uur bereikbaar op het telefoonnummer (0348) Artikel 11 Uitbreiding Ballonvaarbewijs KNVvL BPL 11.1 Een aanvraag tot uitbreiding van het ballonvaarbewijs met een nieuw behaalde bevoegdverklaring(en) (NQ, RT,LPE,VO) is niet noodzakelijk, doch kan worden ingediend als houder er de voorkeur aangeeft deze direct in het ballonvaarbewijs bijgeschreven te krijgen Middels deze aanvraag ontvangt men niet automatisch een nieuw KNVvL BPL, de aangevraagde bevoegdheid zal bij de volgende verlenging worden toegevoegd. Indien men eerder een nieuw KNVvL BPL wenst dient dit apart aan te worden gevraagd (herafgifte) Bij een aanvraag tot uitbreiding van een ballonvaarbewijs met een bevoegdverklaringen dient het formulier Aanvraag uitbreiding ballonvaarbewijs (KNVvL BPL) volledig te worden ingevuld.

7 Artikel 12 Eisen uitbreiding Ballonvaarbewijs KNVvL BPL 12.1 Voor het behalen van een bevoegdheid van instructeur (Vaart Onderwijs bevoegd) dient met goed gevolg een examen te worden afgelegd en voldaan te worden aan de ervaringseisen Voor het behalen van een RT-aantekening en of de Language Proficiency Endorsement LPE dient een door ILT erkend examen te worden afgelegd. Artikel 13 Procedure uitbreiding Ballonvaarbewijs KNVvL BPL 13.1 De KNVvL ontvangt van het examencommissie schriftelijk bericht van het behalen van een bevoegdheid voor VO Voor uitbreiding RT dient een examenuitslag van een door KNVvL erkende opleiding te worden overlegd De afhandeling van de aanvraag zal ca 10 werkdagen in beslag nemen Voor informatie is het KEI op werkdagen tussen en uur bereikbaar op het telefoonnummer (0348) Artikel 14 Aanvraagformulieren 14.1 Alle aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het secretariaat van het KEI en te downloaden van Het KEI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de tijdige verwerking van onjuiste aanvragen. Artikel 15 Tarieven 15.1 De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur en goedgekeurd door de ledenraad. Artikel 16 Bezwaar 16.1 Het KEI kan te allen tijde weigeren brevetten uit te geven, te verlengen, etc Het KEI dient dit schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken aan aanvrager Een bezwaarschrift kan tot 6 weken na een schriftelijke mededeling worden ingediend bij het HB van de KNVvL 16.4 Het HB zal binnen 6 weken haar besluit kenbaar maken.

8 Artikel 17 Betaling 17.1 Het KEI kan een aanvraag pas procederen indien de betaling voor de aanvraag is ontvangen. Artikel 18 Medische Keuring 18.1 Een BPL is alleen geldig in combinatie met een geldige verklaring van geestelijke en lichamelijke geschiktheid (Medische verklaring) Een Medische verklaring moet afgegeven zijn conform de eisen van ICAO Annex 1, zoals vermeld in het convenant tussen KNVvL en het ministerie van IenM en de overeenkomst tussen KNVvL en FSMI, de keuringsarts of organisatie van keuringsartsen Een Medische verklaring voor een Recreational Pilot Licence (RPL), een Klasse 2 of Klasse 1 Medisch certificaat afgegeven door het ministerie van IenM of door een door het ministerie van IenM erkende medische instelling, is een geldige Medische verklaring als bedoeld in Een Medische verklaring afgegeven door een buitenlandse instantie waarbij een keuring heeft plaatsgevonden conform ICAO of JAR richtlijnen is een geldige Medische verklaring als bedoeld in Een aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een Medische verklaring Voor het verkrijgen van een Medische verklaring of een verlenging van deze, dient men zich ter keuring aan te melden bij een bij de FSMI aangesloten SMI, of een organisatie van luchtvaartmedische keuringsartsen of een luchtvaartmedische keuringsarts, die een overeenkomst met de KNVvL zijn, c.q. is aangegaan Vervallen 18.8 Vervallen 18.9 Vervallen Vervallen Artikel 19 Commissie van Beroep Medische keuringen 19.1 De Commissie van Beroep bestaat uit de volgende leden: a. een lid van de CMZ (voorzitter) b. een AME, c. een sportarts aangesloten bij de FSMI, d. aan de commissie is een jurist als ambtelijk secretaris toegevoegd De Commissie van Beroep wordt op voordracht van de CMZ benoemd door het HB De Commissie regelt zelf haar bijeenkomsten en werkzaamheden.

9 Artikel 20 Beroepsprocedure Medische keuringen 20.1 Het beroep dient binnen zes weken na de keuringsuitslag schriftelijk aangetekend te worden bij de Commissie van beroep Medische keuringen van het KEI Het beroep dient vergezeld te gaan van een machtiging aan de Commissie van beroep Medische keuringen om medische gegevens op te vragen De Commissie van beroep Medische keuringen dient binnen vier weken na ontvangst van het beroep een uitspraak te doen In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de Commissie van beroep Medische keuringen, mag deze termijn met vier weken verlengd worden, waarvan mededeling zal worden gedaan aan degene die het beroep heeft aangetekend, aan het HB en aan de CMZ Binnen de gestelde termijnen doet de commissie uitspraak in de vorm van een bindend gemotiveerd advies aan de CMZ over het definitieve keuringsresultaat en doet een afschrift daarvan toekomen aan belanghebbenden Onder belanghebbenden wordt verstaan: a. De persoon die het beroep heeft aangetekend. b. De keuringsarts op wiens oordeel het beroep betrekking heeft De CMZ voorziet in geval van goedkeuring na beroep in de afgifte van de Medische verklaring De beroepsprocedure Medische keuringen is in principe kosteloos De uitslag van het beroep is finaal, hoger beroep is uitgesloten. Artikel 21 Jaarverslag Keuringen 21.1 Jaarlijks zal de CMZ statistische gegevens produceren en rapporteren over haar bevindingen ten aanzien van het gemandateerde proces van keuringen en afgifte van Medische verklaringen, zoals omschreven in de overeenkomst als genoemd in artikel De jaarlijkse rapportage zal tenminste die onderwerpen bevatten die ingevolge artikel 5 van het convenant met de overheid deel uitmaken van de aangegane verplichtingen jegens de Minister van Verkeer en Waterstaat en bedoeld in van Annex 1 bij het ICAOverdrag, zoals uitgewerkt in de bij het convenant behorende bijlage De CMZ rapporteert rechtstreeks aan het HB met afschrift aan het ABB. 01 December 2016 KGCA Definitief

REGLEMENT. Schermvliegbewijs. Paragliding Pilot Licence (PgPL)

REGLEMENT. Schermvliegbewijs. Paragliding Pilot Licence (PgPL) REGLEMENT Afgifte Schermvliegbewijs Paragliding Pilot Licence (PgPL) INLEIDING Vanaf 1 oktober 2004 geeft de KNVvL brevetten uit voor luchtsporten. Zij doet dit onder de vlag van het KNVvL Examinering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 20 april 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 april 2017, nr. IENM/BSK-2017/85938,

Nadere informatie

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Deze tekst is een bewerking ter ondersteuning bij het invullen van de aanvraag;

Nadere informatie

Wijziging regelgeving brevettering en examinering

Wijziging regelgeving brevettering en examinering Wijziging regelgeving brevettering en examinering Informatieblad voor luchtvarenden over het vervallen van RPL(FB) en RPL(G), het invoeren van CPL(FB) en wijzigingen rondom examinering Inhoudsopgave: Leeswijzer

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Deze tekst is een bewerking ter ondersteuning bij het invullen van de aanvraag;

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht VW Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer door de lucht Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en examinering

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van t/m heden

Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van t/m heden Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van 11-02-2016 t/m heden Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven.

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven. Artikel 1 De CW Domein Registratie ( CW_DomReg") houdt een elektronisch CW_Register en de CW zone file ten behoeve van Internet domeinnamen onder het CW domein. In het CW Domeinnamen databestand (het "

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Klacht over examens Oneens met uitslag Commissie van beroep voor Regeling beroep

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 Rapport Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: - hem deel

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

LAPL(S), LAPL(B), SPL en BPL. STEBZ Examenreglement Theorie-examens

LAPL(S), LAPL(B), SPL en BPL. STEBZ Examenreglement Theorie-examens LAPL(S), LAPL(B), SPL en BPL STEBZ Examenreglement Theorie-examens Pag. 1 van 11 concept V1 concept V2 concept V3 concept V4 concept V5 concept V6 concept V6.1 concept V6.2 Status Opgesteld Controle Vrijgave

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 4 februari 2014 aan: Betreft: secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examen Reglement Reddingsbrigade Nederland. Hoofdstuk 1: Algemeen

Examen Reglement Reddingsbrigade Nederland. Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 1: Algemeen September 2015 Hoofdstuk 1 blz.1 Hoofdstukindeling Hoofdstuk 1 Algemeen Inhoud hoofdstuk 1: Blz. 2 Inhoudsopgave 2 Vaststelling 3 Algemene bepalingen 3 Indeling brevetten en diploma's

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Juli 2014 Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Inhoud Afwijken Flight Test Schedules Aftekenen Europese brevetten door RFE LPE-level 4 voortaan vier jaar geldig Wijzen op juiste gegevens

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T

B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS en EDUCATIE (opleidingen die vallen onder de WEB) DEFINITIEF d.d. 26.03.2013 Pagina 1 Pagina 2 B

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2013 Datum van ingang: 1 januari 2014 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Beroepsreglement Aanbesteding

Beroepsreglement Aanbesteding Beroepsreglement Aanbesteding 2013-2016 Beroepsreglement behorende bij het Aanbestedingsreglement 2013-2016 Beroepsreglement 2013-2016 120401/IWW/iww 's-gravenhage, 1 april 2012 Koninginnegracht 27 2514

Nadere informatie

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB)

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) van de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening Nederland (Stichting SRHB) 4 februari 2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doel 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid.

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Algemeen Met de invoering van Part-FCL per 8 april 2013 is de

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Reglementen Commissie van Beroep Examens

Reglementen Commissie van Beroep Examens Reglementen Commissie van Beroep Examens GELDIG VOOR DE VOLGENDE ORGANISATIE-ONDERDE(E)L(EN) ROC West-Brabant Middelbaar Beroepsonderwijs en Educatie (opleidingen die vallen onder de WEB) Datum: 16 februari

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2)

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2) Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) Met dit formulier kunt u een certificaat "luchtvaartgeneeskundig instantie (AeMC) " aanvragen. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL Reglement Beroepscommissie IPMA-NL De Complaints and Appeals Committee examens (Beroepscommissie) behandelt beroepen die worden ingediend door personen die op Nederlands grondgebied deelnemen aan de IPMA

Nadere informatie

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging opgericht 1907 - Beschermheer Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Examenreglement Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Nadere informatie

Examenreglement Branche-examens NVOS-Orthobanda

Examenreglement Branche-examens NVOS-Orthobanda Examenreglement Branche-examens NVOS-Orthobanda Dit examenreglement is vastgesteld door het bestuur van NVOS-Orthobanda in haar vergadering op 8 september 2014. Examenreglement NVOS-Orthobanda (08.09.2014)

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Beroepsreglement 2016-2019

Beroepsreglement 2016-2019 Beroepsreglement 2016-2019 Beroepsreglement behorende bij de Aanbestedingsleidraad 2016-2019 Beroepsreglement 2016-2019 150522/IWW/iww s-gravenhage, 22 mei 2015 Mauritskade 5 2514 HC s Gravenhage Telefoon

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR EXAMENREGLEMENT BEHORENDE BIJ HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie